Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych , Wydanie styczeń 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008"

Transkrypt

1 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych , Wydanie styczeń 2008 Spis treści Pozycja prawna: system fazowy 2 Faza A 3 Faza B 5 Faza C 8 Wynagrodzenie 10 Choroba 14 Kolejni pracodawcy 15 Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w budownictwie 15 Skargi i spory 15 Komisja ds. klasyfikacji stanowisk 15 Emerytura 16 W Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Tymczasowych znajdziesz swoje wszystkie prawa i obowiązki związane z umową o pracę. Zawarte w nim są również prawa i obowiązki Twojego pracodawcy. W niniejszej broszurze zawarte są wyjaśnienia najważniejszych przepisów z Układu Zbiorowego Pracy, takie jak pozycja prawna, wynagrodzenie i szkolenia. Algemene Bond Uitzendondernemingen Postbus 144 Singaporestraat 74 Telefoon Internet: AC Badhoevedorp Lijnden Fax

2 Pozycja prawna: system fazowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych ABU opiera się na systemie fazowym. Im wyższa faza, tym więcej uzyskujesz praw oraz tym bliższa staje się Twoja współpraca z pracodawcą. O tym, w jakiej fazie obecnie się znajdujesz może poinformować cię Twoja agencja pracy tymczasowej. System fazowy podzielony jest na trzy fazy. W tabeli podano czas trwania poszczególnych faz. Faza A Faza B Faza C 78 przepracowanych tygodni 2 lata i/lub 8 umów Czas nieokreślony - 2 -

3 Faza A Pracownik znajduje się w fazie A dopóki nie przepracuje dla danego biura pracy tymczasowej 78 tygodni. Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli pracownik jest w wieku od lat 65: wówczas znajduje się on w fazie A do chwili, gdy przepracuje 130 tygodni dla biura pracy tymczasowej. Każdy przepracowany tydzień liczy się do przebiegu fazy A. Ilość godzin przepracowanych w ciągu tygodnia nie jest w tym przypadku istotna. W tej fazie można zawrzeć nieograniczoną ilość umów o pracę czasową. Ilość pracodawców, dla których pracuje pracownik czasowy również nie jest ważna. Przerwa i jej skutki w fazie A Jeśli przerwa w pracy wykonywanej dla danej agencji pracy tymczasowej wyniesie więcej niż 26 kolejnych tygodni, naliczanie 78 przepracowanych tygodni rozpoczyna się od nowa. W przypadku przerwy pomiędzy dwoma zawartymi umowami o pracę tymczasową trwającej 25 tygodni lub krócej ilość przepracowanych tygodni jest naliczana przez agencję w trybie ciągłym. Przerwa Skutek Krócej niż 26 tygodni Przepracowane tygodnie naliczane w sposób ciągły 26 tygodni lub więcej Faza A rozpoczyna się od początku Przykłady Jan przepracował dla jednego biura pośrednictwa 46 tygodni i jedzie na 10 tygodni na wakacje na Arubę. Ponieważ przerwa trwała krócej niż 26 tygodni Jan po powrocie może w celu zakończenia fazy A pracować dla tej samej agencji pracy tymczasowej przez 32 tygodnie. Jan przepracował dla jednego biura pośrednictwa 78 tygodni i jedzie na 10 tygodni na wakacje na Arubę. Tym samym zakończył fazę A, a ponieważ 10 tygodniowa przerwa jest krótsza od ustalonej 26 tygodniowej, po powrocie Jan może zacząć pracę dla tej samej agencji w ramach fazy B. Jan przepracował 28 tygodni dla jednej agencji i jedzie na 31 tygodni na Arubę. Ponieważ przerwa jest dłuższa niż 26 tygodni, po powrocie Jan rozpoczyna od początku fazę A, nawet wówczas jeśli będzie kontynuował pracę w tej samej agencji pracy tymczasowej. Umowa o pracę czasową na wykonanie określonego zlecenia w fazie A Pracownik znajdujący się w fazie A pracuje na podstawie umowy o pracę na wykonanie określonego zlecenia, o ile nie zawarł z agencją umowy na czas określony. Jeśli nie postanowiono inaczej, w fazie A obowiązuje więc automatycznie umowa na wykonanie zlecenia. Obowiązywanie takiej umowy pociąga za sobą kilka skutków, mianowicie: Zakończenie zlecenia oznacza wygaśnięcie umowy o pracę czasową Pracownik może w każdej chwili zakończyć pracę. Zakończenie zlecenia oznacza wygaśnięcie umowy Z chwilą, kiedy zleceniodawca zakończy wykonywanie zlecenia z agencją pracy tymczasowej wygasa również umowa na pracę tymczasową pomiędzy agencją a pracownikiem. Agencja powinna odpowiednio wcześniej poinformować pracownika o zakończeniu zlecenia, tak aby ten był świadomy swojej sytuacji. Im dłużej trwa zlecenie, tym wcześniej agencja winna powiadomić jego zakończenie. Poniższa tabela zawiera ilości dni kalendarzowych wymaganych przy wypowiedzeniu: Długość zlecenia Okres powiadomienia w tygodniach w dniach kalendarzowych 0 do do do do 78 włącznie

4 W przypadku, kiedy agencja pracy tymczasowej nie dotrzymała terminu powiadomienia o zakończeniu zlecenia, wówczas wygasa co prawda zawarta z nią umowa, ale pracownik ma prawo do wynagrodzenia przysługującego mu za ten okres. Musi być w tym czasie gotowy do podjęcia nowego zlecenia ( odpowiednia praca : wyjaśnienie, patrz faza B i C). W przypadku choroby lub wypadku termin powiadomienia nie obowiązuje. Również wówczas wygasa bezpośrednio zawarta umowa o pracę czasową. Praca może zostać przerwana w każdej chwili Zlecenie na wykonanie określonego zadania dopuszcza możliwość przerwania przez pracownika pracy w dowolnym momencie. W tym momencie wygasa również zawarta umowa o pracę. Pracownik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie agencję z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem

5 Faza B Faza B rozpoczyna się: w przypadku bezpośredniej kontynuacji pracy dla tej samej agencji po zakończeniu fazy A lub; jeśli po zakończeniu fazy A pracownik w ciągu 26 tygodni ponownie otrzyma zlecenie od tej samej agencji. Okres trwania fazy B wynosi maksymalnie dwa lata lub osiem umów. Oznacza to, że w tej fazie agencja pracy może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie osiem następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Podpisanie dziewiątego kontraktu oznacza przejście do następnej fazy. Okres trwania umów o pracę określa samodzielnie agencja pracy tymczasowej, jednak w fazie B nie może on przekroczyć w sumie dwóch lat. W przypadku przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami o pracę zawartymi w fazie B, trwającej nie dłużej niż trzy miesiące, zalicza się ona do całkowitego okresu trwania fazy B. W fazie B nie uwzględnia się pracy na podstawie umowy o pracę na wykonanie określonego zlecenia i pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony. Przykłady: W przypadku zawarcia ośmiu następujących po sobie umów na trzy miesiące dla tej samej agencji okres trwania fazy B wynosi dwa lata. W przypadku zawarcia ośmiu następujących po sobie umów na dwa miesiące dla tej samej agencji okres trwania fazy B wynosi szesnaście miesięcy. Dziewiąta umowa o pracę czasową lub przekroczenie okresu dwóch lat w tej samej agencji pracy oznacza wejście w fazę C. Jeśli w danej chwili nie ma zlecenia Podczas trwania fazy B umowa o pracę czasową wygasa w wyznaczonym terminie (lub w związku z zakończeniem projektu). Nie jest ona uwarunkowana wykonaniem określonego zlecenia. W przypadku, kiedy wykonywanie danego zlecenia dla pracodawcy-użytkownika zostało zakończone, umowa o pracę czasową zawarta z agencją nie wygasa automatycznie i agencja zobowiązana jest do zapewnienia pracownikowi odpowiedniej dla niego zastępczej pracy. Do tego momentu pracownik ma prawo do części swojego wynagrodzenia. Odpowiednia praca Agencja pracy tymczasowej wyszukuje pracę odpowiednią dla danego pracownika. Termin odpowiednia praca oznacza stanowisko, które może być sklasyfikowane maksymalnie dwie grupy niżej w porównaniu do ostatnio wykonywanej pracy (lub ostatnio zajmowanego stanowiska w ramach obowiązującej umowy o pracę, jeśli było ono wyższe). Ilość godzin pracy określonych w nowym zleceniu (na tydzień, miesiąc lub dany okres czasu) musi odpowiadać ilości godzin zawartych w umowie. W przypadku odrzucenia przez pracownika znalezionej przez agencję pracy odpowiedniej pracy, przepada prawo do otrzymania pracy zastępczej i prawo do przysługującej części wynagrodzenia. Przykład: Marek zawarł w fazie B jako księgowy umowę na sześć miesięcy. Po dwóch miesiącach zlecenie wygasło. Agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest do zapewnienia mu odpowiedniej pracy. Do tego momentu otrzymuje przysługujące mu wynagrodzenie. Jego wysokość została wyszczególniona w rozdziale Wynagrodzenie na stronie 14. Ponowne podjęcie pracy: ta sama umowa Podejmując w fazie B ponownie pracę po wygaśnięciu poprzedniego zlecenia pracownik ma prawo do co najmniej takiego samego wynagrodzenia, które otrzymywał w ramach poprzedniego zlecenia, tak długo, jak długo będzie obowiązywać dana umowa o pracę czasową

6 Przykład: Tomek zawarł w fazie B jako księgowy umowę na sześć miesięcy. Po dwóch miesiącach zlecenie wygasło. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do zapewnienia mu odpowiedniej pracy. Do tego momentu powinien otrzymywać przysługującą mu część wynagrodzenia. Jego wysokość została wyszczególniona w rozdziale Wynagrodzenie na stronie 14. W przypadku, kiedy agencja pracy po okresie jednego miesiąca znalazła dla niego nowe zlecenie, rzeczywista pensja musi co najmniej odpowiadać tej, którą otrzymywał w poprzednim zleceniu jako księgowy Ponowne podjęcie pracy: nowa umowa W przypadku, kiedy w czasie trwania fazy B pracownikowi zostanie zaoferowana nowa umowa o pracę czasową, wówczas wysokość wynagrodzenia musi co najmniej odpowiadać pensji, którą otrzymywałby na wypadek braku pracy, o ile przestój w pracy wynosił trzynaście tygodni lub dłużej (ale nie przekroczył 26 tygodni). Wypowiedzenie umowy na czas określony Umowa na czas określony może zostać wypowiedziana przez pracownika lub przez agencję pośrednictwa w każdy dzień roboczy z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia. W przypadku, jeśli agencja chce wypowiedzieć umowę w okresie jej obowiązywania musi na to otrzymać zgodę od Centrum Pracy i Zarobków lub sądu okręgowego. Musi więc ona uzyskać pozwolenie na wypowiedzenie umowy. Terminy wypowiedzenia: Okres Dla pracownika Dla agencji pracy Obowiązywania umowy tymczasowej 0-3 miesięcy 7 dni kalendarzowych 1 miesiąc 3-6 miesięcy 14 dni kalendarzowych 1 miesiąc 6 miesięcy lub dłużej 28 dni kalendarzowych 1 miesiąc Jeśli w fazie B zawarta umowa o pracę czasową wyklucza możliwość jej wypowiedzenia, wówczas pracownik nie może przerwać pracy w okresie jej obowiązywania. Umowa o pracę czasową w fazie B wygasa oczywiście automatycznie po zakończeniu okresu jej obowiązywania. W tym przypadku ani pracownik, ani agencja pośrednictwa nie są zobowiązanie do przestrzegania terminu wypowiedzenia. Przerwa i ponowne naliczanie w fazie B W przypadku, jeśli po zakończeniu umowy o pracę czasową pracownik ma przerwę w pracy dla tej samej agencji pracy trwającą nie dłużej niż trzynaście tygodni, wówczas czas ten wliczany jest do dwuletniego okresu. Jeśli przerwa ta jest dłuższa niż 13 tygodni, ale nie przekracza 26 tygodni, faza B rozpoczyna się od nowa. Jeśli pracownik nie pracował dla tej samej agencji pracy przez 26 lub więcej tygodni, to wraca on do początku fazy A. Przerwa Skutek Krótsza niż 13 tygodni Czas wliczany jest do 2-letniego okresu 13 tygodni lub dłużej, lecz Powrót do początku fazy B krócej niż 26 tygodni 26 tygodni lub dłużej Powrót do początku fazy A Przykłady: Anna przepracowała w fazie B dwa miesiące i na dwa miesiące przerywa pracę. Po tych dwóch miesiącach rozpoczyna ponownie pracę dla tej samej agencji pracy tymczasowej. W chwili rozpoczęcia jej drugiej umowy o pracę znajduje się wówczas na początku piątego miesiąca fazy B. Przerwy krótsze niż 13 tygodni są również wliczane do dwuletniego okresu

7 Anna przepracowała w fazie B cztery miesiące i na cztery miesiące przerywa pracę. Po tych czterech miesiącach rozpoczyna ponownie pracę dla tej samej agencji pracy tymczasowej. Przerwa trwa dłużej niż 13 tygodni, więc faza B zaczyna się od początku. Anna przepracowała w fazie B osiemnaście miesięcy i na siedem miesięcy przerywa pracę. Po tych siedmiu miesiącach pracę rozpoczyna w fazie A, ponieważ przerwa była dłuższa niż 26 tygodni. Anna przepracowała w fazie B dwa lata i przerywa pracę na dziesięć tygodni. Po tych dziesięciu tygodniach rozpoczyna pracę dla tej samej agencji pracy tymczasowej. Ma teraz prawo do umowy o pracę w fazie C. Po przepracowaniu okresu w fazie B istnieje możliwość trzynastu tygodni przerwy

8 Faza C Faza C rozpoczyna się: z chwilą podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu fazy B; w przypadku podjęcia pracy dla tej samej agencji pracy w ciągu trzynastu tygodni od zakończenia fazy B. Czas trwania fazy C nie jest określony. Jeśli w danej chwili nie ma zlecenia Od momentu rozpoczęcia fazy C umowa o pracę czasową zawierana jest na czas nieokreślony. Nie jest ona uwarunkowana wykonaniem określonego zlecenia. W przypadku, kiedy wykonywanie danego zlecenia dla pracodawcy-użytkownika zostało zakończone, umowa o pracę czasową zawarta z agencją nie wygasa automatycznie i agencja zobowiązana jest do wypłacania pracownikowi odpowiedniej części jego wynagrodzenia. Szczegóły wysokości wynagrodzenia podano na str. 14. Agencja pracy tymczasowej ma również obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiedniej dla niego zastępczej pracy. Odpowiednia praca Agencja pracy tymczasowej wyszukuje pracę odpowiednią dla danego pracownika. Tak jak w fazie B, termin odpowiednia praca oznacza stanowisko, które może być sklasyfikowane maksymalnie dwie grupy niżej w porównaniu do ostatnio wykonywanej pracy (lub ostatnio zajmowanego stanowiska w ramach obowiązującej umowy o pracę, jeśli było ono wyższe). Ilość godzin pracy określonych w nowym zleceniu (na tydzień, miesiąc lub dany okres czasu) musi odpowiadać ilości godzin zawartych w umowie. W przypadku odrzucenia przez pracownika znalezionej przez agencję pracy odpowiedniej pracy, przepada prawo do otrzymania pracy zastępczej i prawo do przysługującej części wynagrodzenia. Przykład: Józef zawarł w fazie C umowę jako pracownik ochrony. Po dwóch miesiącach zlecenie wygasło. Agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest do zapewnienia mu odpowiedniej pracy. Do tego momentu Józef otrzymuje przysługujące mu wynagrodzenie (patrz rozdział Wynagrodzenie w fazie B i C). Ponowne podjęcie pracy: ta sama umowa Podejmując w fazie C ponownie pracę pracownik ma prawo do co najmniej takiego samego wynagrodzenia, którego wysokość musi co najmniej odpowiadać pensji, którą otrzymywałby na wypadek braku pracy. Wysokość tego wynagrodzenia podano w rozdziale Wynagrodzenie na str. 14. Przykład: Franek zawarł w fazie C umowę o pracę jako spawacz. Po dwóch miesiącach zlecenie wygasło. Agencja pracy zobowiązana jest do znalezienia dla niego odpowiedniej pracy. Do tego momentu Franek otrzymuje przysługujące mu wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia podano na stronie 14. Jeśli po okresie jednego miesiąca agencja znajdzie dla niego pracę, wynagrodzenie Franka musi odpowiadać co najmniej pensji, którą otrzymywał w przypadku braku pracy. Wygaśnięcie umowy o pracę czasową w fazie C Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana od następnego dnia roboczego zarówno przez pracownika jak i przez agencję pracy tymczasowej. Musi ona na to otrzymać zgodę od Centrum Pracy i Zarobków lub sądu rejonowego. Okres wypowiedzenia dla obu stron wynosi jeden miesiąc, chyba, że w umowie o pracę tymczasową podano inny okres wypowiedzenia. W przypadku, jeśli został ustalony dłuższy okres wypowiedzenia (maksymalnie sześciu miesięcy), wówczas jest on dla obu stron identyczny. Jeśli pracownik ukończy 65 lat, umowa o pracę na czas nieokreślony wygasa automatycznie

9 Przerwy i ich skutki w fazie C W przypadku, kiedy po zakończeniu fazy C pracownik miał przerwę w pracy dla tej samej agencji krótszą niż 26 tygodni, wówczas rozpoczyna pracę od początku fazy B. Jeśli przerwa trwała 26 tygodni lub dłużej, pracownik rozpoczyna pracę od początku fazy. Przerwa Krótsza niż 26 tygodni 26 tygodni lub dłużej Skutek Powrót do początku fazy B Powrót do początku fazy A - 9 -

10 Wynagrodzenie Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych zawiera przepisy dotyczące płac. Układ szczegółowo podaje sposób klasyfikacji i określenie stanowiska pracownika oraz sposób określenia stawki godzinowej. Po 26 tygodniach pracy dla tego samego pracodawcy-użytkownika ma on obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie zgodne ze stosowaną przez niego przyjętą stawką, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Nazywane jest ono wynagrodzeniem równym wynagrodzeniu dla stałych pracowników zleceniodawcy. Szczegółowy opis tego rodzaju wynagrodzenia zawarty jest w podrozdziale Wynagrodzenie równe wynagrodzeniu dla stałych pracowników zleceniodawcy na stronie 12. Agencja pracy tymczasowej może również w porozumieniu z pracownikiem tymczasowym zdecydować się na zastosowanie stawki wynagrodzenia równego wynagrodzeniu dla stałych pracowników zleceniodawcy od pierwszego dnia zlecenia. Wówczas wszyscy pracownicy tymczasowi wykonujący tę samą pracę dla danego pracodawcy-użytkownika mają prawo do otrzymania stosowanych przez niego stawek płacowych. W przypadku pracowników wykonujących dla danego pracodawcy-użytkownika inny rodzaj prac może zostać wybrane inne rozwiązanie. Jednak różnica w typie wykonywanej pracy musi być uzasadniona, np. praca przy produkcji i praca administracyjna. Wynagrodzenie fachowca Jeśli pracownik jest fachowcem (pracownikiem wykwalifikowanym) w dziedzinie wykonywanej przez niego obecnie pracy, reguła stawek stosowanych przez pracodawcę-użytkownika może obowiązywać od pierwszego dnia zlecenia. Pracownik może, z racji posiadania odpowiedniego dyplomu, otrzymywać stawkę pracodawcy-użytkownika zawsze od pierwszego dnia pracy. Status fachowca określa Układ Zbiorowy Pracy pracodawcy-użytkownika. Agencja pracy tymczasowej może udzielić pracownikowi informacji, czy jako fachowiec ma on także prawo do stawki pracownika-użytkownika od pierwszego dnia. Wynagrodzenie według Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych Przy ustaleniu wynagrodzenia pracownika kluczową rolę odgrywają trzy kwestie: grupy stanowisk, tabela wynagrodzeń, okresowe podwyżki wynagrodzenia. Grupa stanowisk Prace zlecone podzielone są na dziewięć grup stanowisk. Poszczególne stanowiska są określone formalnymi przepisami. Rolę odgrywa rodzaj wykonywanej pracy, poziom wymaganej wiedzy oraz stopień samodzielności. Zajmowane stanowisko określa więc zaklasyfikowanie pracownika do określonej grupy stanowisk oraz skali wynagrodzenia. Tabele wynagrodzeń W tabelach wynagrodzeń wyszczególnione są stawki godzinowe. Stosuje się dwie tabele wynagrodzeń: tabelę dla pracowników bez stażu pracy oraz tabelę normatywną. W większości przypadków pracownicy podlegają tabeli normatywnej. Pierwsza dotyczy pracowników nieposiadających doświadczenia zawodowego i obejmuje jedynie następujące grupy: absolwenci; osoby zatrudnione po dłuższym okresie bezczynności zawodowej; docelowe grupy aktywizacji zawodowej; długotrwale bezrobotni; pracownicy wakacyjni

11 We wszystkich innych przypadkach obowiązuje tabela normatywna. Tabela normatywna składa się z dziewięciu skali z wynagrodzeniem początkowym i końcowym, które pokrywają się z dziewięcioma grupami stanowisk. Tabele te są z reguły co roku aktualizowane. Najbardziej aktualna wersja tabeli wynagrodzeń znajduje się w CAO. CAO można pobrać z sieci internetowej na stronie Okresowe podwyżki wynagrodzenia Okresowe podwyżki otrzymuje się po przepracowaniu 52 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej. Otrzymany dodatek to podwyżka o 2,75% rzeczywistego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy przerwa w pracy trwała 26 tygodni lub dłużej, wówczas podwyżkę nalicza się od początku trwania okresu pracy. Jeśli pracownik po osiągnięciu 52 przepracowanych tygodni otrzymuje wynagrodzenie według stawek pracodawcy-użytkownika, okresowa podwyżka nie jest doliczany do otrzymywanego wynagrodzenia. Pracownik ma mianowicie wówczas prawo do podwyżki zgodnie z systemem płacowym pracodawcyużytkownika. Pracownik objęty tabelą wynagrodzeń dla pracowników bez stażu pracy zostaje po przepracowaniu 52 tygodni dla tej samej agencji pracy tymczasowej zaklasyfikowany do tabeli normatywnej oraz otrzymuje pierwszą podwyżkę. Jego wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej płacom dla odpowiedniej grupy stanowisk wyszczególnionej w tabeli normatywnej. Wynagrodzenie według stawki pracodawcy-użytkownika Po przepracowaniu 26 tygodni dla tego samego pracodawcy-użytkownika agencja pracy tymczasowej musi wypłacać wynagrodzenie według stosowanych przez danego pracodawcę-użytkownika stawek. Powyższa regulacja może zostać również uzgodniona z pracodawcą-użytkownikiem przez agencję pracy tymczasowej i obowiązywać od pierwszego dnia pracy. Pracownik winien zawsze otrzymać potwierdzenie na piśmie. Stawka pracodawcy-użytkownika będzie zazwyczaj wyższa od tej określonej przez CAO dla Pracowników Tymczasowych, ale w niektórych przypadkach może także okazać się niższa. W przypadku zastosowania stawki pracodawcy-użytkownika agencja pracy tymczasowej przejmuje od pracodawcy-użytkownika jedynie następujące części składowe wynagrodzenia: 1. stawka godzinowa; 2. obowiązujące dni wolne w ramach skrócenia czasu pracy (ADV). Agencja pracy tymczasowej może przyznać te dni ADV w postaci wolnego czasu i/lub pieniędzy; 3. dodatek za nadgodziny, przesunięte godziny, nieregularny czas pracy (w tym dodatek za dni świąteczne) oraz dodatek za pracę zmianową; 4. początkowa podwyżka wynagrodzenia, wysokość i termin określone jak u pracodawcy; 5. zwrot kosztów; 6. podwyżki okresowe. Stawka pracodawcy-użytkownika określona jest w CAO dla Pracowników Tymczasowych, lecz części składowe wynagrodzenia nie należą do CAO. Dokładny opis stawek pracodawcy-użytkownika podano w artykule 22 CAO. W przypadku, kiedy przerwa w pracy dla danego pracodawcy-użytkownika trwa 26 tygodni lub dłużej, wówczas obowiązuje ponownie wynagrodzenie według stawek Układu Zbiorowego i na nowo rozpoczyna się okres 26 tygodni, po upływie których pracownik ma prawo do wynagrodzenia wg stawek obowiązujących u pracodawcy-użytkownika. W przypadku zmiany pracodawcy agencja pracy tymczasowej może ponownie wybrać pomiędzy stawką określoną przez CAO dla Pracowników Tymczasowych a stawką pracodawcy-użytkownika. Wynagrodzenie w fazie A W fazie A wynagrodzenie jest ustalane w zależności od wykonywanego zlecenia

12 Rezerwy Pracownik tymczasowy zatrudniony do wykonania określonego zlecenia jest opłacany w fazie A na podstawie rzeczywiście przepracowanych godzin. Można dzięki nim dokonywać tzw. rezerw, których wysokość zostaje wyszczególniona na odcinku wypłaty. Pracownik ma prawo do dokonania następujących rezerw: na dni urlopowe, przeliczone na 24 dni urlopu rocznie; na dodatek urlopowy wysokości 8% rzeczywistego wynagrodzenia, zgodnie z ustawą; na krótką nieobecność w pracy i urlop okolicznościowy 0,6% wynagrodzenia (patrz Układ Zbiorowy Pracy w celu sprawdzenia, jakie okoliczności/ dni mogą być brane pod uwagę), na dni świąteczne (o ile agencja pracy tymczasowej nie wypłaca za nie bezpośrednio wynagrodzenia, co często ma miejsce). Artykuły Układu Zbiorowego Pracy (CAO) określają szczegółowo rodzaje rezerw, sposób ich wykorzystania oraz ich końcową wypłatę. Wynagrodzenie w fazie B i C Pracownik tymczasowy w fazie B i C ma w trakcie obowiązywania umowy o pracę nie tylko prawo do wynagrodzenie za rzeczywiście przepracowane godziny, ale również za godziny, podczas których nie wykonywał pracy, np. za okres choroby lub w czasie, kiedy agencja pracy tymczasowej nie miała dla niego pracy. Pracownik tymczasowy ma w fazie B lub C także prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia podczas urlopu, krótkiej nieobecności w pracy, urlopu okolicznościowego oraz ogólnie uznawanych dni świątecznych. W artykułach CAO podano, jakie dni mogą być brane pod uwagę. Wynagrodzenie w przypadku braku pracy Tak długo, jak agencja pracy tymczasowej nie znajdzie pracownikowi odpowiedniej pracy zastępczej i nie można mu zarzucić niepodejmowania pracy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to naliczane jest na podstawie początkowej płacy dla stanowiska znajdującego się o dwie grupy niżej od ostatnio zajmowanego przez pracownika. Dodatkowo pracownik otrzymuje podwyżkę okresową w wysokości 2,75% za 52 przepracowane tygodnie. Wynagrodzenie to nie może być niższe niż 90% rzeczywistego wynagrodzenia otrzymywanego za ostatnio wykonywane zlecenie i musi oczywiście co najmniej odpowiadać ustawowo określonej pensji minimalnej. Wynagrodzenie w ramach tej samej umowy o pracę, przy innym zleceniu w fazie B W przypadku, jeśli w ramach bieżącej umowy pracownik otrzymał z agencji pracy tymczasowej nowe zlecenie, wykonuje czasami ten sam, czasami inny rodzaj pracy. Inna praca wiąże się często z innym wynagrodzeniem. W fazie B pracownik otrzymuje w każdym przypadku co najmniej wynagrodzenie jakie otrzymywał za wykonywanie poprzedniego zlecenia. Wynagrodzenie w ramach nowej umowy o pracę, przy innym zleceniu w fazie B Jeśli w fazie B pracownik otrzymuje nową umowę o pracę, uzgadnia się z nim wówczas także wysokość wynagrodzenia. Agencja pracy tymczasowej dokonuje jego ponownej klasyfikacji. Agencja pracy tymczasowej nie jest jednak całkowicie niezależna w określaniu nowego wynagrodzenia (tak jak w fazie A). W tym przypadku pracownik otrzymuje co najmniej takie wynagrodzenie, które otrzymywałby na wypadek braku pracy. Sposób naliczania wynagrodzenia został opisany w rozdziale Wynagrodzenie na niniejszej stronie

13 Wynagrodzenie za wykonanie nowego zlecenia w fazie C Nowe zlecenie w fazie C jest równoznaczne z wyznaczeniem nowego wynagrodzenia, uzależnionego od rodzaju podejmowanej przez pracownika pracy. Również w tym przypadku obowiązuje dolna granica wynagrodzenia. W podrozdziale Wynagrodzenie w przypadku braku pracy można przeczytać, jak to wynagrodzenie jest dokładnie naliczane. Jeżeli nowe wynagrodzenie jest niższe niż wynagrodzenie otrzymywane podczas poprzedniego zlecenia, przez pierwsze trzynaście tygodni przysługuje prawo do uzupełnienia wynagrodzenia do stawki równej 100% poprzedniego wynagrodzenia. Wykaz przepracowanych godzin Przed rozpoczęciem pracy u pracodawcy-użytkownika pracownik otrzymuje od agencji pracy tymczasowej formularz do zapisywania przepracowanych godzin. Pod koniec każdego tygodnia w formularzu tym pracownik musi wypełnić liczbę przepracowanych godzin, jak również godziny dodatkowe i nadgodziny. Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym wykaz musi zostać podpisany przez pracodawcę-użytkownika i dostarczony do agencji pracy tymczasowej. Wykaz przepracowanych godzin stanowi podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Również pracodawca-użytkownik może wypełnić za pracownika wykaz przepracowanych godzin i przesłać go do agencji pracy tymczasowej. Pracownik ma prawo do otrzymania jego odpisu. Wynagrodzenie jest naliczane zawsze na podstawie ilości przepracowanych godzin (nie od pracy akordowej). Odcinek wypłaty Co najmniej raz w miesiącu pracownik otrzymuje od agencji pracy tymczasowej rozliczenie wynagrodzenia na piśmie, zwane również odcinkiem wypłaty lub paskiem specyfikacji wynagrodzenia. Na życzenie można taki odcinek otrzymać pocztą elektroniczną. Wyszczególnione są tam następujące informacje: wypracowane wynagrodzenie, stawka godzinowa brutto, ilość przepracowanych godzin, odliczone podatki. Oprócz tego na odcinku znajduje się informacja o rezerwach naliczonych dla pracownika w ciągu ostatniego okresu oraz całkowita i niewykorzystana kwota rezerw. Na odcinku wyszczególnione są również rezerwy wypłacane pracownikowi automatycznie

14 Choroba W przypadku choroby pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt agencji pracy tymczasowej i zleceniodawcy pierwszego dnia choroby, rano przed godziną Jeśli pracownik nie przebywa w czasie podawania informacji o chorobie w miejscu zameldowania, należy podać adres pobytu. Umowa o pracę na wykonanie określonego zlecenia w fazie A Jeśli pracownik pracuje w ramach umowy o pracę tymczasową na wykonanie określonego zlecenia w fazie A, ma on od trzeciego dnia choroby prawo do wypłaty zasiłku z tytułu Ustawy chorobowej. W pierwszym dniu choroby nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Drugi dzień choroby jest rekompensowany dodatkiem do wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy wynosi 70% dziennej stawki wynagrodzenia stanowiącej podstawę do obliczenia zasiłku i może być wypłacany przez okres maksymalnie dwóch lat. Zasiłek ten będzie wypłacany przez UWV (Zrzeszenie Ubezpieczeń Pracowniczych). Ponadto agencja pracy tymczasowej ma obowiązek uzupełnić zasiłek z tytułu ustawy chorobowej przez pierwszy rok choroby pracownika do 91 procent stawki dziennego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczenia zasiłku, a przez drugi rok choroby do 80 procent stawki dziennego wynagrodzenia stanowiącego podstawę do obliczenia zasiłku. Stawkę tę określa UWV i jest ona średnim wynagrodzeniem za okres poprzedzający chorobę. Choroba pracownika oznacza jednocześnie zakończenie zlecenia ze strony pracodawcy-użytkownika. Jeśli pracownik po zakończeniu choroby pragnie ponownie pracować dla agencji pracy tymczasowej (zleceniodawcy) wówczas sporządza się nową umowę o pracę tymczasową. Umowa o pracę bez wykonania określonego zlecenia w fazie A, Faza B i C Jeśli umowa o pracę jest bez zapisu o wykonaniu określonego zlecenia, w przypadku choroby pracownik ma prawo do ciągłej wypłaty części wynagrodzenia od drugiego dnia choroby. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wypłacać pracownikowi w czasie pierwszego roku choroby 91 procent jego wynagrodzenia oraz w czasie drugiego roku choroby 80 procent wynagrodzenia pracownika. Umowa o pracę tymczasową obowiązuje w czasie choroby i wygasa tylko w ustalonym w umowie dniu. Ubezpieczenie kosztów leczenia Pracownik tymczasowy agencji pracy tymczasowej zrzeszonej w ABU (Związek Agencji Pracy Tymczasowej) może korzystać ze zbiorowego ubezpieczenia kosztów leczenia towarzystwa Zilveren Kruis Achmea. Więcej informacji na temat tego ubezpieczenia można uzyskać w agencji pracy tymczasowej

15 Kolejni pracodawcy Tygodnie naliczane w systemie fazowym przypisane są do konkretnej agencji pracy tymczasowej. Oznacza to, iż pracownik nie może przenosić praw wypracowanych w jednej agencji pracy tymczasowej do innej. W przypadku zmiany agencji prawa pracownika naliczane są od początku. Czas pracy w systemie fazowym wypracowany w jednej agencji nie może być przeniesiony do innej. Ale: w przypadku otrzymania pracy w zakładzie, w którym pracownik wykonywał wcześniej tę samą pracę przez ostatnie trzynaście tygodni i wykonywania tam tej samej pracy, nowy pracodawca musi wziąć pod uwagę przepracowane tam już przez pracownika tygodnie, ustalając jego pozycję prawną. Pracownicy tymczasowi zatrudnieni w sektorze budowlanym Jeśli pracownik pracuje w sektorze budowlanym, wówczas oprócz Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych obowiązują odrębne warunki zatrudnienia. Rozróżnia się wówczas fachowców i nowych pracowników. Dodatkowe warunki zatrudnienia obowiązujące danego pracownika można znaleźć w artykule 23A oraz w załączniku VII Układu. Istnieje także odrębna broszura Praca tymczasowa w sektorze budowlanym, którą można otrzymać w agencji pracy tymczasowej. Skargi i spory Spory pomiędzy pracownikiem a agencją pracy tymczasowej dotyczące interpretacji Układu Zbiorowego należy zgłosić osobie wyznaczonej w tym celu w danej agencji pracy tymczasowej. Jej zadaniem jest znalezienie wraz z pracownikiem odpowiedniego rozwiązania, co w większości przypadków jest wystarczające. Jeśli konsultacje z agencją pracy tymczasowej nie doprowadzą do żądanego rezultatu, istnieje możliwość przedłożenia skargi specjalnej komisji, w składzie której związki zawodowe oraz przedstawiciele agencji pracy tymczasowej wspólnie poszukują rozwiązania problemu: jest to Komisja rozjemcza. Zarówno agencja pracy tymczasowej jak i pracownik mogą w przypadku różnicy zdań zwrócić się o orzeczenie do Komisji Rozjemczej do spraw Pracy Tymczasowej. Komisja składa się z przedstawicieli pracobiorców, pracodawców, sekretarza oraz przewodniczącego. Jeśli pracownik wraz z agencją pracy tymczasowej zgodzą się na przestrzeganie orzeczenia Komisji, wówczas jej wyrok jest równoważny z orzeczeniem sędziowskim. Strona odwołująca się do Komisji musi uiścić 49 euro kosztów wpisowych. Szczegółowe regulacje dotyczące Komisji Rozjemczej można otrzymać w ABU. Kontakt pocztowy z Komisją Rozjemczą można uzyskać pod adresem: Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp oraz pod adresem mailowym: Komisja ds. klasyfikacji stanowisk W przypadku sporów dotyczących przyporządkowania pracownika do danej grupy stanowisk, może on w ciągu sześciu tygodni od momentu rozpoczęcia zlecenia zgłosić się do pośrednika, który przydzielił pracownika do danej grupy. Pośrednik zobowiązany jest w terminie sześciu tygodni do udzielenia pisemnego uzasadnienia, na jakiej podstawie pracownik został sklasyfikowany do danej grupy stanowisk. W uzasadnieniu powinien również poinformować pracownika, w jaki sposób może on wnieść skargę do dyrekcji agencji pracy tymczasowej. Na wniesienie skargi pracownik ma również sześć tygodni. Od decyzji dyrekcji agencji pracy tymczasowej pracownik może się odwołać do komisji ds. klasyfikacji stanowisk. Jeśli przyzna ona pracownikowi rację, wówczas agencja pracy tymczasowej winna jest mu wypłacić z mocą wsteczną wynagrodzenie zgodne z prawidłową klasyfikacją. Z komisją do spraw klasyfikacji stanowisk można się skontaktować drogą pocztową na adres: Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp oraz poprzez

16 Świadczenia emerytalne Świadczenia emerytalne pracowników tymczasowych regulowane są najczęściej przez SPP. Jest to skrót nazwy Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (Fundacji ds. Funduszu Emerytalnego dla Sektora Usług Pracowniczych). Istnieją różnice w pracowniczych programach emerytalnych dla fazy A oraz dla fazy B/C. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące programów emerytalnych są dostępne na stronie Informacji może również udzielić agencja pracy tymczasowej. Zakończenie Niniejsze Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych stanowi przegląd jego najważniejszych postanowień. Oczywiście obowiązuje jeszcze znacznie więcej innych przepisów. Niniejsze streszczenie nie stanowi podstawy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. Szczegółowe postanowienia można znaleźć w pełnym tekście Układu Zbiorowego Pracy. Informacji udziela również swoim członkom Związek Zawodowy lub pracownik agencji pracy tymczasowej. Niniejsza broszura dotyczy Układu Zbiorowego Pracy ze stycznia 2008 roku. Najnowszą wersję można znaleźć na stronie internetowej ABU lub w siedzibie związków zawodowych

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Spis treści Status prawny: system fazowy 2 Faza A 2 Faza B 3 Faza C 6 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r.

Streszczenie. Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników. Tymczasowych na lata 2009-2014. Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014 Wydanie z listopada 2011 r. Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tym czasowych na lata 2012-2017 Wydanie lipiec 2015 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. System fazowy 3 2.1 Faza A 4 2.2 Faza B 4 2.3 Faza C 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r.

Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. Tabele transpozycji CAO dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Artykuły CAO do marca 2015 r. Artykuły CAO od marca 2015 r. UKŁAD ZBIOROWY PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH 2017-2019 1 Tabela korelacji

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 kwiecień 2009 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2011 wynagrodzenie i warunki zatrudnienia 2009-2014 status

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

- po zmianach z 22 lutego 2016 r.

- po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych - po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych przed 22 lutego 2016 r. W stanie prawnym przed 22 lutego 2016 r. nie każdą umowę na czas określony można było

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017. wersja grudnia 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja grudnia 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja lipca 2014 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje dla podejmujących pierwszą pracę

Informacje dla podejmujących pierwszą pracę Informacje dla podejmujących pierwszą pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem we wskazanym miejscu i czasie.» na okres próbny;»

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki

Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Umowy terminowe po zmianach z 22 lutego 2016 r. wybrane problemy z praktyki Limit maksymalnie 3 umów na czas określony c.d. Od 22 lutego 2016 r. strony mogą zawrzeć nie 2, ale aż 3 umowy o pracę na czas

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 2 Pracodawca nie ma obowiązku spisywania z pracownikiem umowy o pracę, ale w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy pracownik powinien otrzymać na piśmie tzw. warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia Urlop dla poratowania zdrowia Art. 73 ustawy Karta Nauczyciela Prowadząca: Maria Jakubik-Grzybowska Wymagania ws. udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia Zatrudnienie w pełnym wymiarze

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN

PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJONOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 19 IM. JANA BRZECHWY W GORZOWIE WLKP. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje

INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania Artykuł 2. Definicje INFORMACJE OGÓLNE Artykuł 1. Zasięg obowiązywania 1. Niniejszy układ zbiorowy pracy (CAO) ma zastosowanie w przypadku pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw należących do branży pośrednictwa pracy,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są:

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: REGULAMIN Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: - ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O.

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 22 LUTEGO 2016 ZMIANA TREŚCI USTAWY Z 25 CZERWCA 2015 R. FUNDAMENTALNIE WPŁYNĘŁA NA DOTYCHCZAS

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 2: (zmienione) SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja z lipca 2016.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja z lipca 2016. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 Wersja z lipca 2016. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013

Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 Zbiorowy Układ Pracy NBBU - CAO dla pracowników czasowych 30 marca 2009 do 31 grudnia 2013 wydanie 1: marzec 2009 SPIS TREŚCI Strona Informacje ogólne 1. Zasięg obowiązywania 2. Definicje 3. Termin obowiązywania,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ

ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ ZMIANY W PRAWIE PRACY W ZAKRESIE TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ RODZAJE UMÓW O PRACĘ OD DNIA 22 LUTEGO 2016 r. Zgodnie z art. 25 1 Kodeksu pracy obecnie umowę o pracę zawiera się: na okres próbny, na czas nieokreślony,

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra Poznaj swoje prawa do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra 2016 Wszyscy pracownicy uczestniczący w budowie Metra mają wiele praw umownych, które muszą być przestrzegane. Te prawa są określone

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Uwagi ogólne Definicja Okres wypowiedzenia to czas, jaki upływa od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r

Umowy terminowe kwestie problemowe. dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Umowy terminowe kwestie problemowe dr Anna Sokołowska 12 październik 2016 r Agenda Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Rodzajów umów terminowych Ograniczenia umów na czas określony (3 i 33) Zliczanie

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz W przypadku Zasiłku dla bezrobotnych: Umowę o pracę i wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Pracowników

Przewodnik dla Pracowników Przewodnik dla Pracowników Witamy! Otrzymał(a) Pan(i) niniejszy podręcznik, ponieważ zarejestrowała się Pan(i) jako pracownik w naszej firmie (Payroll Select Services B.V., zwanej dalej: Payroll Select).

Bardziej szczegółowo

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1 CZERWCA 2014 R. 31 MAJA 2019 R. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO ZBIOROWY UKŁAD PRACY DLA PRACOWNIKÓW CZASOWYCH 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06

Jeśli chcesz pracować w Grecji :05:06 Jeśli chcesz pracować w Grecji 2015-07-27 12:05:06 2 Osoby podejmujące pracę w Grecji korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących greckim pracownikom, m.in. z ubezpieczenia społecznego, urlopów,

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 2 Stosunki pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami na terytorium RCz reguluje Kodeks pracy (Zákoník práce; ustawa Nr 262/2006, kp) oraz pozostałe przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony adw. Joanna Kaleta Główne zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu pracy to: 1) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny; 2) ograniczenie rodzajów umów o pracę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja listopad 2017

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych Wersja listopad 2017 Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2017-2019 Wersja listopad 2017 Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które prowadzone

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo