Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Magdalena Stasik Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p... 7 Nie tylko internetowy pami tnik... 8 wordpress.com...9 wordpress.org Warsztat pracy Wersja instalacyjna WordPressa Wersja instalacyjna XAMPP-a Instalacja XAMPP-a Uruchamianie serwera Apache Zatrzymywanie serwera Apache Ko czenie pracy z pakietem XAMPP Sprawdzanie dzia ania serwera Zabezpieczanie serwera Uruchamianie bazy danych MySQL Zabezpieczanie bazy danych Zabezpieczanie PHP Instalacja WordPressa Podsumowanie Rozdzia 1. Farma linków Unikatowo Wtyczki Instalowanie wtyczek All in One SEO Pack Google Sitemap Generator Internal Link Building Sociable Polska WordPress Tweaks WP Page Numbers Konfiguracja WordPressa Blogroll Ustawienia ogólne Us ugi aktualizacji Liczba wy wietlanych wpisów Odno niki bezpo rednie Kategorie Regulamin Usuwanie domy lnego wpisu Podsumowanie... 63

4 4 WordPress. Praktyczne projekty Rozdzia 2. Galeria obrazków Rozmiary obrazków Dodawanie obrazów do wpisów U ytkownicy i ich role Dodawanie mediów Edytowanie mediów Przycinanie Obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Obracanie w prawo Odbijanie w pionie Odbijanie w poziomie Wycofanie lub przywrócenie ostatnich zmian Skalowanie obrazka Wtyczka NextGEN Gallery Tworzenie galerii Podsumowanie Rozdzia 3. Kolekcja filmów Wstawianie filmów z YouTube Konto na YouTube Ustawienia WordPressa Wstawianie filmów Podsumowanie Rozdzia 4. Biblioteka Acrobat Reader Microsoft Office Podsumowanie Rozdzia 5. Katalog nagra Instalowanie wtyczki Konfigurowanie wtyczki Publikowanie pliku audio Podsumowanie Rozdzia 6. Forum ci ganie wtyczki i plików j zykowych Rozpakowywanie wtyczki i plików j zykowych Wgrywanie wtyczki i plików j zykowych na serwer Instalacja forum Konfiguracja forum Podsumowanie Rozdzia 7. Kalendarz wydarze Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Podsumowanie Rozdzia 8. Serwis og oszeniowy Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Testowanie wtyczki Podsumowanie

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 9. Wersje wieloj zykowe Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Testowanie wtyczki Podsumowanie Rozdzia 10. Zarabianie z AdSense Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Podsumowanie Rozdzia 11. Przenoszenie bloga do internetu Utworzenie konta w rodowisku roboczym Skonfigurowanie konta w rodowisku roboczym Wyeksportowanie bazy danych ze rodowiska testowego Skopiowanie plików ze rodowiska testowego do roboczego Wprowadzenie zmian w plikach konfiguracyjnych Wprowadzenie zmian w wyeksportowanej bazie danych Zaimportowanie bazy danych do rodowiska roboczego Przetestowanie bloga w rodowisku roboczym Podsumowanie Dodatek A Aktualizacja wtyczki Podsumowanie Skorowidz

6 Rozdzia 6. Forum Z tego rozdzia u dowiesz si : jak nazywa si wtyczka, która pozwala na utworzenie forum zintegrowanego z blogiem, jaka jest alternatywna metoda instalacji wtyczek, jak mo na edytowa wpisy na forum. Czy blog i forum to dwie ca kowicie ró ne postacie serwisu internetowego? Tak, ale okazuje si, e za pomoc wtyczki Simple:Press mo na przekszta ci blog w forum. Wtyczka jest pot na. Po rozpakowaniu zajmuje ponad 5 MB! Przed jej instalacj zalecane jest wykonanie kopii bezpiecze stwa bazy danych wykorzystywanej przez blog. Konieczne jest tak e dysponowanie niezawodnym czem i oprogramowaniem podczas przesy ania wtyczki na serwer. ci ganie wtyczki i plików j zykowych Wtyczk Simple:Press mo na znale w internecie. Wpisz w pasku adresu przegl darki (rysunek 6.1). Kliknij odsy acz Downloads. Rysunek 6.1. Odsy acz Downloads prowadzi do cz ci serwisu, z której mo na ci gn oprogramowanie

7 114 WordPress. Praktyczne projekty Zanim przyst pimy do ci gania i instalowania oprogramowania, trzeba zorientowa si, jak wersj WordPressa dysponujemy. Kliknij przycisk Kokpit (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. W sekcji Szybki dost p znajduje si informacja o wersji bloga Zainstalowana jest wersja W serwisie (rysunek 6.3) dost pnych jest kilka wersji wtyczki. Nale y wybra najwy sz, która jest zgodna z zainstalowanym blogiem. Kliknij odpowiedni odsy acz. Rysunek 6.3. Mo na zainstalowa wtyczk w wersji Wy wietlone zosta o okno pozwalaj ce na ci gni cie wybranej wersji wtyczki (rysunek 6.4). Kliknij odsy acz Download. Rysunek 6.4. Odsy acz Download umo liwia zainicjowanie ci ganiawybranej wersj i oprogramowania Wy wietlone zosta o okno (rysunek 6.5), w którym mo na wskaza lokalizacj docelow. Wybierz j i kliknij przycisk Zapisz. Forum jest t umaczone na wiele j zyków. Kliknij odsy acz Download Forum Languages (rysunek 6.6). Kliknij odsy acz Go to the Language Forums (rysunek 6.7).

8 Rozdzia 6. Forum 115 Rysunek 6.5. Folder docelowy Rysunek 6.6. Warto sprawdzi, czy forum ma polsk wersj j zykow Rysunek 6.7. Uzyskanie dost pu do pliku pozwalaj cego na zmian wersji j zykowej wymaga nieco cierpliwo ci Trud w drówki po serwisie nie okaza si daremny (rysunek 6.8). Dost pna jest polska wersja j zykowa forum. Rysunek 6.8. Kliknij odsy acz prowadz cy do wersji j zykowej adekwatnej do wersji forum Wybran wersj trzeba ci gn na dysk komputera. Kliknij odsy acz DOWNLOAD 4.4 LANGUAGE FILES (rysunek 6.9). Wybierz opcj zapisania pliku (rysunek 6.10). Kliknij przycisk OK. Pliki j zykowe zostan zapisane w tym samym folderze, w którym znajduje si oprogramowanie wtyczki (rysunek 6.11).

9 116 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek 6.9. Odsy acz do plików polskiej wersji j zykowej Rysunek Pliki instalacyjne zostan zapisane na dysku Rysunek Okno pozwala na wybór lokalizacji i nazwy zapisywanego pliku

10 Rozdzia 6. Forum 117 Rozpakowywanie wtyczki i plików j zykowych Po zako czeniu ci gania na dysku twardym komputera znajduj si archiwa w formacie *.zip (rysunek 6.12). Przed dalszym u ytkowaniem nale y je rozpakowa. Kliknij archiwum wtyczki prawym przyciskiem myszy. Z menu podr cznego wybierz polecenie Wyodr bnij wszystkie. Rysunek Polecenie pozwalaj ce na rozpakowanie archiwum znajduje si w menu podr cznym Wska folder, do którego zostan rozpakowane pliki (rysunek 6.13). Kliknij przycisk OK. Rysunek Okno pozwala na wskazanie miejsca, do którego rozpakowane zostan pliki wtyczki Rozpakowanie archiwum zajmuje nieco czasu. O tym, e komputer nie pró nuje, mo na si przekona, ledz c pasek post pu i komunikaty o aktualnie wykonywanych czynno ciach (rysunek 6.14). Pliki j zykowe równie zosta y ci gni te w wersji spakowanej (rysunek 6.15). Wska folder, do którego zostan rozpakowane pliki j zykowe (rysunek 6.16). Kliknij przycisk OK.

11 118 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek Okno wy wietlane podczas rozpakowywania archiwum Rysunek Analogicznie jak pliki wtyczki, nale y rozpakowa pliki j zykowe Rysunek Okno pozwala na wskazanie miejsca, do którego rozpakowane zostan pliki j zykowe Wgrywanie wtyczki i plików j zykowych na serwer W poprzednich rozdzia ach wtyczki by y instalowane z poziomu panelu administracyjnego WordPressa. Jest to rozwi zanie najprostsze. Ka d wtyczk mo na równie zainstalowa, wgrywaj c do odpowiedniego folderu na serwerze. Rozwi zanie to jest nieco bardziej skomplikowane. W przypadku Simple:Press nie mamy innego wyboru. Skopiuj rozpakowane pliki instalacyjne wtyczki do schowka (rysunek 6.17).

12 Rozdzia 6. Forum 119 Rysunek Korzystaj c z tego, e serwer znajduje si na komputerze lokalnym, do skopiowania plików wystarczy u y schowka W folderze serwera (rysunek 6.18) odszukaj podfoldery: htdocs, wordpress, wp-content, plugins. Rysunek Wklej zawarto schowka do folderu zawieraj cego wtyczki Przejd do folderu zawieraj cego pliki j zykowe (rysunek 6.19). Skopiuj je do schowka. Rysunek Pliki j zykowe równie mo na przenie na serwer za po rednictwem schowka

13 120 WordPress. Praktyczne projekty W folderze serwera (rysunek 6.20) odszukaj podfoldery: htdocs, wordpress, wp-content, plugins, simple-forum, languages. Rysunek Wklej zawarto schowka do folderu zawieraj cego pliki j zykowe Instalacja forum Rysunek Fragment menu wtyczki Pliki instalacyjne znajduj si w odpowiednich folderach serwera. Otwórz panel administracyjny WordPressa. Wybierz kolejno Wtyczki/Zainstalowane wtyczki (rysunek 6.21). Rysunek Wtyczka zosta a wgrana, ale nie jest aktywna Rysunek Wtyczka zosta a w czona Odszukaj wtyczk Simple:Press (rysunek 6.22). Kliknij odsy acz W cz. W górnej cz ci okna wy wietlony zosta komunikat o wykonanej czynno ci (rysunek 6.23). Forum nale y zainstalowa (rysunek 6.24). Kliknij odsy acz Zainstaluj. Rysunek Po instalacji wtyczki pora na instalacj forum Wy wietlona zosta a sekcja Instaluj Simple:Press Forum (rysunek 6.25).

14 Rozdzia 6. Forum 121 Rysunek Kliknij odsy acz Perfom Installation Instalacja forum zosta a rozpocz ta (rysunek 6.26). W jej trakcie wy wietlane s informacje o kolejno wykonywanych czynno ciach. Rysunek Informacje o post pach instalacji Po wykonaniu dziesi ciu czynno ci (rysunek 6.27) instalacja zosta a zako czona. Konfiguracja forum Odszukaj przycisk Id do panelu Administratora (rysunek 6.28). Kliknij go. Zanim rozpoczniemy konfiguracj forum, warto sprawdzi, czy wszystkie foldery zosta y poprawnie utworzone. W sekcji Konfiguracja kliknij odsy acz Lokalizacja przechowywania (rysunek 6.29).

15 122 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek Komunikat o zako czeniu instalacji Rysunek Przycisk Id do panelu Administratora Rysunek Odsy acz Lokalizacja przechowywania Forum ma z o on struktur folderów (rysunek 6.30). Style, awatary, u mieszki ka dy rodzaj elementów ma w asn lokalizacj. Nie b dziemy modyfikowa ustawie domy lnych. Sprawdzimy jedynie, czy wszystkie niezb dne foldery zosta y utworzone. Forum zaraz po zainstalowaniu jest gotowe do u ytku. Jest to mo liwe, poniewa wgrywane s ustawienia domy lne. U ytkownik mo e jest zmieni. Kliknij odsy acz Optymalizacja kodu i zapyta (rysunek 6.31). Optymalizacja kodu i zapyta polega na wy czeniu opcji, które nie s u ywane (rysunek 6.32). Ich wybór zale y od preferencji u ytkownika. Forum zintegrowane jest z blogiem (rysunek 6.33). Zarz dza nim mo na z panelu administracyjnego WordPressa. Kliknij odsy acz Strony.

16 Rozdzia 6. Forum 123 Rysunek Wszystkie lokalizacje zosta y odnalezione Rysunek Odsy acz Optymalizacja kodu i zapyta Rysunek Opcje nieu ywane mo na wy czy

17 124 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek Forum jest jedn ze stron serwisu Rysunek Odsy acz Forum Znajd pozycj Forum (rysunek 6.34). Kliknij j. Rysunek Edycja forum nie ró ni si od edycji innych stron Wy wietlone zosta o okno Edytuj stron (rysunek 6.35). Kliknij odsy acz Zobacz stron. Rysunek Adres forum Rysunek Pierwsza strona forum Wy wietlone zosta o okno przegl darki. W pasku adresu widoczny jest adres strony tytu owej forum (rysunek 6.36). W oknie przegl darki widoczna jest pierwsza strona forum (rysunek 6.37).

18 Rozdzia 6. Forum 125 Forum dzia a. Jest to jednak bardzo surowa materia. Praktycznie uczyni z niej mo na wszystko. Funkcjonalno forum, mo liwo ci, jakie b d mieli u ytkownicy, zale od konfiguracji oprogramowania (rysunek 6.38). Rysunek Dost p do konfiguracji forum mo na uzyska po klikni ciu odsy acza Forum W centralnej cz ci okna widoczny jest panel administratora forum (rysunek 6.39). Rysunek Fragment panelu administratora forum Zarz dzanie u ytkownikami forum jest podobne do zarz dzania u ytkownikami bloga.

19 126 WordPress. Praktyczne projekty Podsumowanie Wtyczk, która pozwala na utworzenie forum zintegrowanego z blogiem, jest Simple:Press. Mo na j ci gn ze strony o adresie Je eli wtyczki nie mo na zainstalowa, korzystaj c z panelu administracyjnego WordPressa, nale y j wgra do folderu htdocs, wordpress, wp-content, plugins. Oprogramowanie b dzie widoczne z poziomu panelu administracyjnego WordPressa po wybraniu kolejno Wtyczki/Zainstalowane wtyczki. Forum zintegrowane jest z blogiem. Zarz dza nim mo na z panelu administracyjnego WordPressa, po klikni ciu odsy acza Strony.

20 Skorowidz A Acrobat Reader, 97 adres bloga dost pnego w internecie, 186 katalogu z wersj instalacyjn, 28 panelu Xampp, 176 serwera bazy danych, 28 URL pliku, 99, 103 AdSense, 161 aktualizacja wtyczki, 189 Apache sprawdzanie dzia ania serwera, 18 uruchamianie serwera, 16 zabezpieczanie serwera, 20 zatrzymywanie serwera, 18 automatyczne osadzanie tre ci, 92 B baza danych wordpress, 24 bezpiecze stwo XAMPP-a, 20 biblioteka, 97 biblioteka mediów, 73, 77 dodawanie mediów, 76 dodawanie obrazów do wpisów, 67 dokument odsy acz, 100, 104 otwieranie w skojarzonym programie, 104 wstawianie do wpisu, 97 wy wietlanie w Adobe Reader, 99 D E edytor tekstowy, 182 edytowanie mediów, 76 obracanie, 78 odbijanie, 79 przycinanie, 77 przywracanie zmian, 80 skalowanie, 80 farma linków, 33, 63 film adres skopiowany z serwisu, 93 wstawianie do wpisu, 93 wysy anie w asnego pliku, 95 formularz do edycji wydarzenia, 134 formularz do przesy ania wpisów, 140 forum, Patrz wtyczka Simple:Press instalacja, 120 FTP, 179 funkcja prezentacji obrazków, 65 F G galeria obrazków, 65 aktualizowanie, 87 konfigurowanie, 85 nazwa galerii, 83 przesy anie obrazów, 85 tworzenie galerii, 83 umieszczenie na stronie WWW, 88 galeria filmów, 93 Google AdSense, 161

21 194 WordPress. Praktyczne projekty identyfikator wydawcy, 164 instalacja forum, 120 instalacja WordPressa, 27 informacje o bazie blogu, 30 informacje o bazie danych, 29 niezb dne informacje, 29 instalacja XAMPP-a, 15 instalowanie wtyczek, 34 I K kalendarz w postaci widgetu, 134 kalendarz wydarze, 127 katalog htdocs, 20 plugins, 126 wordpress, 27 xampp, 21 katalog nagra, 105 klient FTP, 179 kod [calendar], 130 [GTranslate], 156 [ucan-post], 139 kodowanie utf8_general_ci, 23 kokpit WordPressa, 31 kolekcja filmów, 91 komputer lokalny, 32 konfiguracja forum, 121 konfiguracja mediów, 66 konfiguracja WordPressa, 52 Blogroll, 52 kategorie, 58 konfiguracja widgetu, 60 lista kategorii, 59 liczba wy wietlanych wpisów, 56 ustawienia czytania, 57 odno niki bezpo rednie, 57 w asny format, 58 regulamin, 60 us ugi aktualizacji, 55 lista serwerów, 55 ustawienia ogólne, 52 daty i czasu, 55 nazwy, adresu i sposobu redagowania bloga, 54 usuwanie domy lnego wpisu, 62 konto na YouTube, 91 kopiowanie plików ze rodowiska testowego do roboczego, 179 lista serwerów, 56 L M Microsoft Office, 100 MySQL dost p do bazy danych, 25 nazwa bazy, 23 uruchamianie bazy danych, 21, 26 zabezpieczanie bazy danych, 24 zamykanie bazy danych, 26 nazwa bazy danych, 28 N O obrazek anulowanie zmian, 80 dodawanie do wpisu, 67 du y rozmiar, 69 edycja obrazka, 71 informacje o obrazku, 70 miniatura, 69 obracanie, 78 odbijanie, 79 opcje konfiguracji, 72 przesy anie na serwer, 68 przycinanie, 77 skalowanie, 81 redni rozmiar, 69 odsy acz Bezpo rednie odno niki, 58 Czytanie, 57 do dokumentu, 99, 103 Download Forum Languages, 114 Edytuj miniatur, 87 Forum, 125 Go to the Language Forums, 114 Kategorie, 58 localhost, 23 Lokalizacja przechowywania, 121 Media, 76 More info, 27 Odno niki, 52 Optymalizacja kodu i zapyta, 123 Perfom Installation, 121 phpmyadmin, 22, 184 Pisanie, 55 Przeskaluj obrazek, 81 register, 145

22 Skorowidz 195 Regulamin, 62 Settings, 163 Strony, 122 Uprawnienia, 24 Ustawienia, 54 U ytkownicy, 75 Widgety, 59 Wpisy, 63, 67, 110 Wstaw do wpisu, 70 Zobacz stron, 88 Zobacz wpis, 74 odtwarzacz YouTube, 94 okno do adowania plików na serwer, 98 Dodaj medium, 98 Dodaj obrazek, 68, 70 edycji, 94 Edytuj obrazek, 72 Edytuj stron, 124 farmy linków, 48 Header ad settings, 164 logowania, 21 logowania do bloga, 31 phpmyadmin, 22 Us ugi aktualizacji, 55 Ustawienia mediów, 65 Ustawienia Sociable, 46 wyszukiwania wtyczek, 105 osadzanie adresów URL, 92 P panel administratora forum, 125 plik.htaccess, 181 bazy danych, 178 instalacyjny WordPressa, 12 instalacyjny XAMPP-a, 14 konfiguracyjny bloga, 182 setup_xampp.bat, 17 wp-config.php, 182 xampp-control, 16 pliki j zykowe, 115 po czenie FTP, 179 program AdSense, 161 przenoszenie bloga do internetu, 171 przycisk Adres URL pliku, 98, 100 Aktualizacja, 62, 74 Deadline, 136 Dodaj film, 95 Dodaj galeri, 84 Dodaj nowego u ytkownika, 131 Id do panelu Administratora, 121 inicjuj cy wstawianie obrazków, 67 Konta FTP, 175 Make safe the XAMPP directory, 20 Opublikuj, 139 Password changing, 25 phpmyadmin, 176 Podejrzyj zmiany, 93 Prze lij obrazy, 83 Reload page, 83 Start, 17, 21 Stop, 18 Strony, 130 Szukaj wtyczek, 35 Uruchomienie instalacji, 29 Utwórz plik z konfiguracj, 28 Verify, 108 Volunteer, 136 Wstaw do wpisu, 99, 102 Wtyczki, 34, 40 Wybierz pliki, 68, 98 Zainstalowane wtyczki, 191 Zainstaluj WordPressa, 30 Zaloguj si, 30 Zarz dzaj SQL, 175 Zatwierd, 28 publikowanie pliku audio, 109 R rola Calendar Contributor, 131 rola Autor, 76 rola Redaktor, 76 rola Subskrybent, 76 rola Wspó twórca, 76 rozmiary obrazków, 66 serwer Apache, 17 serwer dedykowany, 32 serwery, 55 serwis og oszeniowy, Patrz wtyczka ucan Post s owa kluczowe, 128 strona firmy hostingowej, 172 strona g ówna pakietu XAMPP, 19 strona g ówna serwisu, 32 system do informowania o zdarzeniach, 127 rodowisko robocze, 172 konfigurowanie konta, 174 utworzenie bazy danych, 175 utworzenie konta u ytkownika FTP, 175 S

23 196 WordPress. Praktyczne projekty rodowisko robocze testowanie bloga, 185 utworzenie konta, 172 aktywacja, 174 dane, 173 nazwa, 173 warunki techniczne, 172 wybór domeny, 173 rodowisko testowe, 171 eksportowanie bazy danych, 176 format, 177 zakres, 177 t umaczenie strony, Patrz wtyczka GTranslate translator Google, 159 tworzenie bazy danych, 175 tworzenie galerii, 83 tworzenie konta, Patrz rodowisko robocze, 172 tworzenie konta u ytkownika FTP, 175 tworzenie nowej strony, 139 T U uruchamianie bazy danych MySQL, 21 u ytkownik przypisywanie roli, 75 rola Autor, 76 rola Redaktor, 76 rola Subskrybent, 76 rola Wspó twórca, 76 u ytkownik root, 24 W widget GTranslate, 154 widget Kategorie, 60 widget Upcoming Events, 132 WordPress, 7, 32 instalacja, 27 wordpress.com, 9 wordpress.org, 10 wprowadzenie zmian w plikach konfiguracyjnych, 181 wprowadzenie zmian w wyeksportowanej bazie danych, 183 wstawianie filmów, 93 wstawianie filmów z YouTube, 91 wtyczka Adsense for Wordpress, 162 instalacja i w czenie, 162 konfiguracja, 163 Change ad settings, 164 Google Account #, 164 konfiguracja reklam, 164 wtyczka All in One SEO Pack, 35 instalacja, 35 konfiguracja, 37 Additional Home Headers, 40 Autogenerate Descriptions, 39 Canonical URLs, 37 Capitalize Category Titles, 39 Custom Post Types for SEO Column Support, 38 Dynamically Generate Keywords for Posts Page, 39 Exclude Pages, 40 Home Description, 37 Home Keywords, 37 Home Title, 37 Log important events, 40 Page Title Format, 37 Post Title Format, 37 Rewrite Titles, 37 SEO for Custom Post Types, 38 Use Categories for META keywords, 39 Use noindex for, 39 Use Tags for META keywords, 39 w czenie, 40 wtyczka Audio Player instalacja, 105 konfiguracja, 106 Replace [audio] syntax, 107 Show remaining time, 108 w czenie, 106 wtyczka Google Sitemap Generator, 41 instalacja, 41 wtyczka Gtranslate, 152 instalacja i w czenie, 153 konfiguracja, 154 Analytics, 156 Default language, 155 Dropdown languages, 156 Load jquery library, 156 Open in new window, 156 Operate with Pro version, 156 Show dropdown, 156 Show flags, 156 Translation method, 155 testowanie, 156 wtyczka Internal Link Building, 42 instalacja, 42 wtyczka NextGEN Gallery, 81 instalacja, 81 konfiguracja, 83 tworzenie galerii, 83 konfiguracja, 85 w czenie, 82

24 Skorowidz 197 wtyczka Simple:Press, 113 instalacja, 120 konfiguracja, 122 rozpakowywanie wtyczki, 117 wersja wtyczki, 114 wgrywanie wtyczki i plików j zykowych na serwer, 118 w czenie, 120 wtyczka Sociable Polska, 44 instalacja wersji podstawowej, 44 instalacja wersji rozszerzonej, 45 konfiguracja, 46 wybór serwisów, 47 w czenie, 46 wtyczka ucan Post, 137 instalacja i w czenie, 138 konfiguracja, 139 Allow users to edit their own posts, 142 Append Guest name to posts, 142 Category ID s to exclude from users, 142 Force uploads javascript, 143 Moderuj Wpisy, 143 Odbierz , 143 Poka ilustracje CAPTCHA, 143 Use WYSIWYG Editor, 141 wybór autora wpisu, 142 wybór kategorii wpisów, 141 Zezwól na za adowanie plików, 143 testowanie, 145 moderowanie i publikowanie tre ci, 147 rejestrowanie u ytkowników, 145 wtyczka u atwiaj ca redagowanie kalendarza, 127 instalacja i w czenie, 128 konfiguracja, 129 wpisywanie informacji o wydarzeniu, 133 zak adanie konta dla redaktora, 131 wtyczka WordPress Tweaks, 49 instalacja, 49 w czenie, 50 wtyczka WP Page Numbers, 51 instalacja, 51 wtyczki All in One SEO Pack, 34, 63 Google Sitemap Generator, 34, 63 Internal Link Building, 34, 63 Sociable Polska, 34, 63 WordPress Tweaks, 34, 63 WP Page Numbers, 34, 63 X XAMPP, 13 baza danych MySQL, 13 instalacja pakietu, 15 j zyk skryptowy PHP, 13 panel kontrolny, 16 serwer WWW Apache, 13 strona g ówna pakietu, 19 ustalanie nazwy u ytkownika i has a, 21 zatrzymywanie us ug, 18 XAMPP Control Panel, 16, 17 YouTube, 91 Y Z zabezpieczanie PHP, 27 zapis [audio:nazwa_pliku], 111 zarabianie z AdSense, 161

25

26

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Szybki Start

Szkolenie Szybki Start C Szkolenie Szybki Start 1. Pojęcia ogólne Ten przewodnik pokaże Tobie jak łatwo rozpocząć administrowanie własnymi kursami na platformie CourseMill LMS firmy Trivantis. Proszę odnieść się do przewodników

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Instalacja generatorów oraz praca z generatorem puzzli, memory oraz grupowania.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2012 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi. nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi. nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe Autorstwo: Paulina Mechło (rozdziały 1-4), Jolanta Grzelka (rozdziały 1-4). Wszelkie Autorstwo: prawa Paulina zastrzeżone. Mechło (rozdziały Nieautoryzowane 1-4), Jolanta rozpowszechnianie Grzelka (rozdziały

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0022 Wersja:05-06-2014 ASKOM i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika systemu. Google Tag Manager. Wersja

Dokumentacja Użytkownika systemu. Google Tag Manager. Wersja Dokumentacja Użytkownika systemu Google Tag Manager Wersja Spis treści 1 Integracja... 3 2 Konfiguracja w... 4 2.1 Obecny panel administracyjny... 5 2.2 Nowy panel administracyjny beta... 6 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja cadwork Wersja 15.0

Instalacja cadwork Wersja 15.0 Instalacja cadwork Wersja 15.0 1. Wymagania 3 2. Instalacja 3 3. Rozpoczęcie ręcznej instalacji 6 4. Cadwork Start 7 5. Wprowadzenie danych klienta 7 6. Konfiguracja cadwork 8 7. Kod autoryzacji cadwork

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo