Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Magdalena Stasik Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p... 7 Nie tylko internetowy pami tnik... 8 wordpress.com...9 wordpress.org Warsztat pracy Wersja instalacyjna WordPressa Wersja instalacyjna XAMPP-a Instalacja XAMPP-a Uruchamianie serwera Apache Zatrzymywanie serwera Apache Ko czenie pracy z pakietem XAMPP Sprawdzanie dzia ania serwera Zabezpieczanie serwera Uruchamianie bazy danych MySQL Zabezpieczanie bazy danych Zabezpieczanie PHP Instalacja WordPressa Podsumowanie Rozdzia 1. Farma linków Unikatowo Wtyczki Instalowanie wtyczek All in One SEO Pack Google Sitemap Generator Internal Link Building Sociable Polska WordPress Tweaks WP Page Numbers Konfiguracja WordPressa Blogroll Ustawienia ogólne Us ugi aktualizacji Liczba wy wietlanych wpisów Odno niki bezpo rednie Kategorie Regulamin Usuwanie domy lnego wpisu Podsumowanie... 63

4 4 WordPress. Praktyczne projekty Rozdzia 2. Galeria obrazków Rozmiary obrazków Dodawanie obrazów do wpisów U ytkownicy i ich role Dodawanie mediów Edytowanie mediów Przycinanie Obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Obracanie w prawo Odbijanie w pionie Odbijanie w poziomie Wycofanie lub przywrócenie ostatnich zmian Skalowanie obrazka Wtyczka NextGEN Gallery Tworzenie galerii Podsumowanie Rozdzia 3. Kolekcja filmów Wstawianie filmów z YouTube Konto na YouTube Ustawienia WordPressa Wstawianie filmów Podsumowanie Rozdzia 4. Biblioteka Acrobat Reader Microsoft Office Podsumowanie Rozdzia 5. Katalog nagra Instalowanie wtyczki Konfigurowanie wtyczki Publikowanie pliku audio Podsumowanie Rozdzia 6. Forum ci ganie wtyczki i plików j zykowych Rozpakowywanie wtyczki i plików j zykowych Wgrywanie wtyczki i plików j zykowych na serwer Instalacja forum Konfiguracja forum Podsumowanie Rozdzia 7. Kalendarz wydarze Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Podsumowanie Rozdzia 8. Serwis og oszeniowy Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Testowanie wtyczki Podsumowanie

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 9. Wersje wieloj zykowe Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Testowanie wtyczki Podsumowanie Rozdzia 10. Zarabianie z AdSense Poszukiwanie i instalacja wtyczki Konfiguracja wtyczki Podsumowanie Rozdzia 11. Przenoszenie bloga do internetu Utworzenie konta w rodowisku roboczym Skonfigurowanie konta w rodowisku roboczym Wyeksportowanie bazy danych ze rodowiska testowego Skopiowanie plików ze rodowiska testowego do roboczego Wprowadzenie zmian w plikach konfiguracyjnych Wprowadzenie zmian w wyeksportowanej bazie danych Zaimportowanie bazy danych do rodowiska roboczego Przetestowanie bloga w rodowisku roboczym Podsumowanie Dodatek A Aktualizacja wtyczki Podsumowanie Skorowidz

6 Rozdzia 6. Forum Z tego rozdzia u dowiesz si : jak nazywa si wtyczka, która pozwala na utworzenie forum zintegrowanego z blogiem, jaka jest alternatywna metoda instalacji wtyczek, jak mo na edytowa wpisy na forum. Czy blog i forum to dwie ca kowicie ró ne postacie serwisu internetowego? Tak, ale okazuje si, e za pomoc wtyczki Simple:Press mo na przekszta ci blog w forum. Wtyczka jest pot na. Po rozpakowaniu zajmuje ponad 5 MB! Przed jej instalacj zalecane jest wykonanie kopii bezpiecze stwa bazy danych wykorzystywanej przez blog. Konieczne jest tak e dysponowanie niezawodnym czem i oprogramowaniem podczas przesy ania wtyczki na serwer. ci ganie wtyczki i plików j zykowych Wtyczk Simple:Press mo na znale w internecie. Wpisz w pasku adresu przegl darki (rysunek 6.1). Kliknij odsy acz Downloads. Rysunek 6.1. Odsy acz Downloads prowadzi do cz ci serwisu, z której mo na ci gn oprogramowanie

7 114 WordPress. Praktyczne projekty Zanim przyst pimy do ci gania i instalowania oprogramowania, trzeba zorientowa si, jak wersj WordPressa dysponujemy. Kliknij przycisk Kokpit (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. W sekcji Szybki dost p znajduje si informacja o wersji bloga Zainstalowana jest wersja W serwisie (rysunek 6.3) dost pnych jest kilka wersji wtyczki. Nale y wybra najwy sz, która jest zgodna z zainstalowanym blogiem. Kliknij odpowiedni odsy acz. Rysunek 6.3. Mo na zainstalowa wtyczk w wersji Wy wietlone zosta o okno pozwalaj ce na ci gni cie wybranej wersji wtyczki (rysunek 6.4). Kliknij odsy acz Download. Rysunek 6.4. Odsy acz Download umo liwia zainicjowanie ci ganiawybranej wersj i oprogramowania Wy wietlone zosta o okno (rysunek 6.5), w którym mo na wskaza lokalizacj docelow. Wybierz j i kliknij przycisk Zapisz. Forum jest t umaczone na wiele j zyków. Kliknij odsy acz Download Forum Languages (rysunek 6.6). Kliknij odsy acz Go to the Language Forums (rysunek 6.7).

8 Rozdzia 6. Forum 115 Rysunek 6.5. Folder docelowy Rysunek 6.6. Warto sprawdzi, czy forum ma polsk wersj j zykow Rysunek 6.7. Uzyskanie dost pu do pliku pozwalaj cego na zmian wersji j zykowej wymaga nieco cierpliwo ci Trud w drówki po serwisie nie okaza si daremny (rysunek 6.8). Dost pna jest polska wersja j zykowa forum. Rysunek 6.8. Kliknij odsy acz prowadz cy do wersji j zykowej adekwatnej do wersji forum Wybran wersj trzeba ci gn na dysk komputera. Kliknij odsy acz DOWNLOAD 4.4 LANGUAGE FILES (rysunek 6.9). Wybierz opcj zapisania pliku (rysunek 6.10). Kliknij przycisk OK. Pliki j zykowe zostan zapisane w tym samym folderze, w którym znajduje si oprogramowanie wtyczki (rysunek 6.11).

9 116 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek 6.9. Odsy acz do plików polskiej wersji j zykowej Rysunek Pliki instalacyjne zostan zapisane na dysku Rysunek Okno pozwala na wybór lokalizacji i nazwy zapisywanego pliku

10 Rozdzia 6. Forum 117 Rozpakowywanie wtyczki i plików j zykowych Po zako czeniu ci gania na dysku twardym komputera znajduj si archiwa w formacie *.zip (rysunek 6.12). Przed dalszym u ytkowaniem nale y je rozpakowa. Kliknij archiwum wtyczki prawym przyciskiem myszy. Z menu podr cznego wybierz polecenie Wyodr bnij wszystkie. Rysunek Polecenie pozwalaj ce na rozpakowanie archiwum znajduje si w menu podr cznym Wska folder, do którego zostan rozpakowane pliki (rysunek 6.13). Kliknij przycisk OK. Rysunek Okno pozwala na wskazanie miejsca, do którego rozpakowane zostan pliki wtyczki Rozpakowanie archiwum zajmuje nieco czasu. O tym, e komputer nie pró nuje, mo na si przekona, ledz c pasek post pu i komunikaty o aktualnie wykonywanych czynno ciach (rysunek 6.14). Pliki j zykowe równie zosta y ci gni te w wersji spakowanej (rysunek 6.15). Wska folder, do którego zostan rozpakowane pliki j zykowe (rysunek 6.16). Kliknij przycisk OK.

11 118 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek Okno wy wietlane podczas rozpakowywania archiwum Rysunek Analogicznie jak pliki wtyczki, nale y rozpakowa pliki j zykowe Rysunek Okno pozwala na wskazanie miejsca, do którego rozpakowane zostan pliki j zykowe Wgrywanie wtyczki i plików j zykowych na serwer W poprzednich rozdzia ach wtyczki by y instalowane z poziomu panelu administracyjnego WordPressa. Jest to rozwi zanie najprostsze. Ka d wtyczk mo na równie zainstalowa, wgrywaj c do odpowiedniego folderu na serwerze. Rozwi zanie to jest nieco bardziej skomplikowane. W przypadku Simple:Press nie mamy innego wyboru. Skopiuj rozpakowane pliki instalacyjne wtyczki do schowka (rysunek 6.17).

12 Rozdzia 6. Forum 119 Rysunek Korzystaj c z tego, e serwer znajduje si na komputerze lokalnym, do skopiowania plików wystarczy u y schowka W folderze serwera (rysunek 6.18) odszukaj podfoldery: htdocs, wordpress, wp-content, plugins. Rysunek Wklej zawarto schowka do folderu zawieraj cego wtyczki Przejd do folderu zawieraj cego pliki j zykowe (rysunek 6.19). Skopiuj je do schowka. Rysunek Pliki j zykowe równie mo na przenie na serwer za po rednictwem schowka

13 120 WordPress. Praktyczne projekty W folderze serwera (rysunek 6.20) odszukaj podfoldery: htdocs, wordpress, wp-content, plugins, simple-forum, languages. Rysunek Wklej zawarto schowka do folderu zawieraj cego pliki j zykowe Instalacja forum Rysunek Fragment menu wtyczki Pliki instalacyjne znajduj si w odpowiednich folderach serwera. Otwórz panel administracyjny WordPressa. Wybierz kolejno Wtyczki/Zainstalowane wtyczki (rysunek 6.21). Rysunek Wtyczka zosta a wgrana, ale nie jest aktywna Rysunek Wtyczka zosta a w czona Odszukaj wtyczk Simple:Press (rysunek 6.22). Kliknij odsy acz W cz. W górnej cz ci okna wy wietlony zosta komunikat o wykonanej czynno ci (rysunek 6.23). Forum nale y zainstalowa (rysunek 6.24). Kliknij odsy acz Zainstaluj. Rysunek Po instalacji wtyczki pora na instalacj forum Wy wietlona zosta a sekcja Instaluj Simple:Press Forum (rysunek 6.25).

14 Rozdzia 6. Forum 121 Rysunek Kliknij odsy acz Perfom Installation Instalacja forum zosta a rozpocz ta (rysunek 6.26). W jej trakcie wy wietlane s informacje o kolejno wykonywanych czynno ciach. Rysunek Informacje o post pach instalacji Po wykonaniu dziesi ciu czynno ci (rysunek 6.27) instalacja zosta a zako czona. Konfiguracja forum Odszukaj przycisk Id do panelu Administratora (rysunek 6.28). Kliknij go. Zanim rozpoczniemy konfiguracj forum, warto sprawdzi, czy wszystkie foldery zosta y poprawnie utworzone. W sekcji Konfiguracja kliknij odsy acz Lokalizacja przechowywania (rysunek 6.29).

15 122 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek Komunikat o zako czeniu instalacji Rysunek Przycisk Id do panelu Administratora Rysunek Odsy acz Lokalizacja przechowywania Forum ma z o on struktur folderów (rysunek 6.30). Style, awatary, u mieszki ka dy rodzaj elementów ma w asn lokalizacj. Nie b dziemy modyfikowa ustawie domy lnych. Sprawdzimy jedynie, czy wszystkie niezb dne foldery zosta y utworzone. Forum zaraz po zainstalowaniu jest gotowe do u ytku. Jest to mo liwe, poniewa wgrywane s ustawienia domy lne. U ytkownik mo e jest zmieni. Kliknij odsy acz Optymalizacja kodu i zapyta (rysunek 6.31). Optymalizacja kodu i zapyta polega na wy czeniu opcji, które nie s u ywane (rysunek 6.32). Ich wybór zale y od preferencji u ytkownika. Forum zintegrowane jest z blogiem (rysunek 6.33). Zarz dza nim mo na z panelu administracyjnego WordPressa. Kliknij odsy acz Strony.

16 Rozdzia 6. Forum 123 Rysunek Wszystkie lokalizacje zosta y odnalezione Rysunek Odsy acz Optymalizacja kodu i zapyta Rysunek Opcje nieu ywane mo na wy czy

17 124 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek Forum jest jedn ze stron serwisu Rysunek Odsy acz Forum Znajd pozycj Forum (rysunek 6.34). Kliknij j. Rysunek Edycja forum nie ró ni si od edycji innych stron Wy wietlone zosta o okno Edytuj stron (rysunek 6.35). Kliknij odsy acz Zobacz stron. Rysunek Adres forum Rysunek Pierwsza strona forum Wy wietlone zosta o okno przegl darki. W pasku adresu widoczny jest adres strony tytu owej forum (rysunek 6.36). W oknie przegl darki widoczna jest pierwsza strona forum (rysunek 6.37).

18 Rozdzia 6. Forum 125 Forum dzia a. Jest to jednak bardzo surowa materia. Praktycznie uczyni z niej mo na wszystko. Funkcjonalno forum, mo liwo ci, jakie b d mieli u ytkownicy, zale od konfiguracji oprogramowania (rysunek 6.38). Rysunek Dost p do konfiguracji forum mo na uzyska po klikni ciu odsy acza Forum W centralnej cz ci okna widoczny jest panel administratora forum (rysunek 6.39). Rysunek Fragment panelu administratora forum Zarz dzanie u ytkownikami forum jest podobne do zarz dzania u ytkownikami bloga.

19 126 WordPress. Praktyczne projekty Podsumowanie Wtyczk, która pozwala na utworzenie forum zintegrowanego z blogiem, jest Simple:Press. Mo na j ci gn ze strony o adresie Je eli wtyczki nie mo na zainstalowa, korzystaj c z panelu administracyjnego WordPressa, nale y j wgra do folderu htdocs, wordpress, wp-content, plugins. Oprogramowanie b dzie widoczne z poziomu panelu administracyjnego WordPressa po wybraniu kolejno Wtyczki/Zainstalowane wtyczki. Forum zintegrowane jest z blogiem. Zarz dza nim mo na z panelu administracyjnego WordPressa, po klikni ciu odsy acza Strony.

20 Skorowidz A Acrobat Reader, 97 adres bloga dost pnego w internecie, 186 katalogu z wersj instalacyjn, 28 panelu Xampp, 176 serwera bazy danych, 28 URL pliku, 99, 103 AdSense, 161 aktualizacja wtyczki, 189 Apache sprawdzanie dzia ania serwera, 18 uruchamianie serwera, 16 zabezpieczanie serwera, 20 zatrzymywanie serwera, 18 automatyczne osadzanie tre ci, 92 B baza danych wordpress, 24 bezpiecze stwo XAMPP-a, 20 biblioteka, 97 biblioteka mediów, 73, 77 dodawanie mediów, 76 dodawanie obrazów do wpisów, 67 dokument odsy acz, 100, 104 otwieranie w skojarzonym programie, 104 wstawianie do wpisu, 97 wy wietlanie w Adobe Reader, 99 D E edytor tekstowy, 182 edytowanie mediów, 76 obracanie, 78 odbijanie, 79 przycinanie, 77 przywracanie zmian, 80 skalowanie, 80 farma linków, 33, 63 film adres skopiowany z serwisu, 93 wstawianie do wpisu, 93 wysy anie w asnego pliku, 95 formularz do edycji wydarzenia, 134 formularz do przesy ania wpisów, 140 forum, Patrz wtyczka Simple:Press instalacja, 120 FTP, 179 funkcja prezentacji obrazków, 65 F G galeria obrazków, 65 aktualizowanie, 87 konfigurowanie, 85 nazwa galerii, 83 przesy anie obrazów, 85 tworzenie galerii, 83 umieszczenie na stronie WWW, 88 galeria filmów, 93 Google AdSense, 161

21 194 WordPress. Praktyczne projekty identyfikator wydawcy, 164 instalacja forum, 120 instalacja WordPressa, 27 informacje o bazie blogu, 30 informacje o bazie danych, 29 niezb dne informacje, 29 instalacja XAMPP-a, 15 instalowanie wtyczek, 34 I K kalendarz w postaci widgetu, 134 kalendarz wydarze, 127 katalog htdocs, 20 plugins, 126 wordpress, 27 xampp, 21 katalog nagra, 105 klient FTP, 179 kod [calendar], 130 [GTranslate], 156 [ucan-post], 139 kodowanie utf8_general_ci, 23 kokpit WordPressa, 31 kolekcja filmów, 91 komputer lokalny, 32 konfiguracja forum, 121 konfiguracja mediów, 66 konfiguracja WordPressa, 52 Blogroll, 52 kategorie, 58 konfiguracja widgetu, 60 lista kategorii, 59 liczba wy wietlanych wpisów, 56 ustawienia czytania, 57 odno niki bezpo rednie, 57 w asny format, 58 regulamin, 60 us ugi aktualizacji, 55 lista serwerów, 55 ustawienia ogólne, 52 daty i czasu, 55 nazwy, adresu i sposobu redagowania bloga, 54 usuwanie domy lnego wpisu, 62 konto na YouTube, 91 kopiowanie plików ze rodowiska testowego do roboczego, 179 lista serwerów, 56 L M Microsoft Office, 100 MySQL dost p do bazy danych, 25 nazwa bazy, 23 uruchamianie bazy danych, 21, 26 zabezpieczanie bazy danych, 24 zamykanie bazy danych, 26 nazwa bazy danych, 28 N O obrazek anulowanie zmian, 80 dodawanie do wpisu, 67 du y rozmiar, 69 edycja obrazka, 71 informacje o obrazku, 70 miniatura, 69 obracanie, 78 odbijanie, 79 opcje konfiguracji, 72 przesy anie na serwer, 68 przycinanie, 77 skalowanie, 81 redni rozmiar, 69 odsy acz Bezpo rednie odno niki, 58 Czytanie, 57 do dokumentu, 99, 103 Download Forum Languages, 114 Edytuj miniatur, 87 Forum, 125 Go to the Language Forums, 114 Kategorie, 58 localhost, 23 Lokalizacja przechowywania, 121 Media, 76 More info, 27 Odno niki, 52 Optymalizacja kodu i zapyta, 123 Perfom Installation, 121 phpmyadmin, 22, 184 Pisanie, 55 Przeskaluj obrazek, 81 register, 145

22 Skorowidz 195 Regulamin, 62 Settings, 163 Strony, 122 Uprawnienia, 24 Ustawienia, 54 U ytkownicy, 75 Widgety, 59 Wpisy, 63, 67, 110 Wstaw do wpisu, 70 Zobacz stron, 88 Zobacz wpis, 74 odtwarzacz YouTube, 94 okno do adowania plików na serwer, 98 Dodaj medium, 98 Dodaj obrazek, 68, 70 edycji, 94 Edytuj obrazek, 72 Edytuj stron, 124 farmy linków, 48 Header ad settings, 164 logowania, 21 logowania do bloga, 31 phpmyadmin, 22 Us ugi aktualizacji, 55 Ustawienia mediów, 65 Ustawienia Sociable, 46 wyszukiwania wtyczek, 105 osadzanie adresów URL, 92 P panel administratora forum, 125 plik.htaccess, 181 bazy danych, 178 instalacyjny WordPressa, 12 instalacyjny XAMPP-a, 14 konfiguracyjny bloga, 182 setup_xampp.bat, 17 wp-config.php, 182 xampp-control, 16 pliki j zykowe, 115 po czenie FTP, 179 program AdSense, 161 przenoszenie bloga do internetu, 171 przycisk Adres URL pliku, 98, 100 Aktualizacja, 62, 74 Deadline, 136 Dodaj film, 95 Dodaj galeri, 84 Dodaj nowego u ytkownika, 131 Id do panelu Administratora, 121 inicjuj cy wstawianie obrazków, 67 Konta FTP, 175 Make safe the XAMPP directory, 20 Opublikuj, 139 Password changing, 25 phpmyadmin, 176 Podejrzyj zmiany, 93 Prze lij obrazy, 83 Reload page, 83 Start, 17, 21 Stop, 18 Strony, 130 Szukaj wtyczek, 35 Uruchomienie instalacji, 29 Utwórz plik z konfiguracj, 28 Verify, 108 Volunteer, 136 Wstaw do wpisu, 99, 102 Wtyczki, 34, 40 Wybierz pliki, 68, 98 Zainstalowane wtyczki, 191 Zainstaluj WordPressa, 30 Zaloguj si, 30 Zarz dzaj SQL, 175 Zatwierd, 28 publikowanie pliku audio, 109 R rola Calendar Contributor, 131 rola Autor, 76 rola Redaktor, 76 rola Subskrybent, 76 rola Wspó twórca, 76 rozmiary obrazków, 66 serwer Apache, 17 serwer dedykowany, 32 serwery, 55 serwis og oszeniowy, Patrz wtyczka ucan Post s owa kluczowe, 128 strona firmy hostingowej, 172 strona g ówna pakietu XAMPP, 19 strona g ówna serwisu, 32 system do informowania o zdarzeniach, 127 rodowisko robocze, 172 konfigurowanie konta, 174 utworzenie bazy danych, 175 utworzenie konta u ytkownika FTP, 175 S

23 196 WordPress. Praktyczne projekty rodowisko robocze testowanie bloga, 185 utworzenie konta, 172 aktywacja, 174 dane, 173 nazwa, 173 warunki techniczne, 172 wybór domeny, 173 rodowisko testowe, 171 eksportowanie bazy danych, 176 format, 177 zakres, 177 t umaczenie strony, Patrz wtyczka GTranslate translator Google, 159 tworzenie bazy danych, 175 tworzenie galerii, 83 tworzenie konta, Patrz rodowisko robocze, 172 tworzenie konta u ytkownika FTP, 175 tworzenie nowej strony, 139 T U uruchamianie bazy danych MySQL, 21 u ytkownik przypisywanie roli, 75 rola Autor, 76 rola Redaktor, 76 rola Subskrybent, 76 rola Wspó twórca, 76 u ytkownik root, 24 W widget GTranslate, 154 widget Kategorie, 60 widget Upcoming Events, 132 WordPress, 7, 32 instalacja, 27 wordpress.com, 9 wordpress.org, 10 wprowadzenie zmian w plikach konfiguracyjnych, 181 wprowadzenie zmian w wyeksportowanej bazie danych, 183 wstawianie filmów, 93 wstawianie filmów z YouTube, 91 wtyczka Adsense for Wordpress, 162 instalacja i w czenie, 162 konfiguracja, 163 Change ad settings, 164 Google Account #, 164 konfiguracja reklam, 164 wtyczka All in One SEO Pack, 35 instalacja, 35 konfiguracja, 37 Additional Home Headers, 40 Autogenerate Descriptions, 39 Canonical URLs, 37 Capitalize Category Titles, 39 Custom Post Types for SEO Column Support, 38 Dynamically Generate Keywords for Posts Page, 39 Exclude Pages, 40 Home Description, 37 Home Keywords, 37 Home Title, 37 Log important events, 40 Page Title Format, 37 Post Title Format, 37 Rewrite Titles, 37 SEO for Custom Post Types, 38 Use Categories for META keywords, 39 Use noindex for, 39 Use Tags for META keywords, 39 w czenie, 40 wtyczka Audio Player instalacja, 105 konfiguracja, 106 Replace [audio] syntax, 107 Show remaining time, 108 w czenie, 106 wtyczka Google Sitemap Generator, 41 instalacja, 41 wtyczka Gtranslate, 152 instalacja i w czenie, 153 konfiguracja, 154 Analytics, 156 Default language, 155 Dropdown languages, 156 Load jquery library, 156 Open in new window, 156 Operate with Pro version, 156 Show dropdown, 156 Show flags, 156 Translation method, 155 testowanie, 156 wtyczka Internal Link Building, 42 instalacja, 42 wtyczka NextGEN Gallery, 81 instalacja, 81 konfiguracja, 83 tworzenie galerii, 83 konfiguracja, 85 w czenie, 82

24 Skorowidz 197 wtyczka Simple:Press, 113 instalacja, 120 konfiguracja, 122 rozpakowywanie wtyczki, 117 wersja wtyczki, 114 wgrywanie wtyczki i plików j zykowych na serwer, 118 w czenie, 120 wtyczka Sociable Polska, 44 instalacja wersji podstawowej, 44 instalacja wersji rozszerzonej, 45 konfiguracja, 46 wybór serwisów, 47 w czenie, 46 wtyczka ucan Post, 137 instalacja i w czenie, 138 konfiguracja, 139 Allow users to edit their own posts, 142 Append Guest name to posts, 142 Category ID s to exclude from users, 142 Force uploads javascript, 143 Moderuj Wpisy, 143 Odbierz , 143 Poka ilustracje CAPTCHA, 143 Use WYSIWYG Editor, 141 wybór autora wpisu, 142 wybór kategorii wpisów, 141 Zezwól na za adowanie plików, 143 testowanie, 145 moderowanie i publikowanie tre ci, 147 rejestrowanie u ytkowników, 145 wtyczka u atwiaj ca redagowanie kalendarza, 127 instalacja i w czenie, 128 konfiguracja, 129 wpisywanie informacji o wydarzeniu, 133 zak adanie konta dla redaktora, 131 wtyczka WordPress Tweaks, 49 instalacja, 49 w czenie, 50 wtyczka WP Page Numbers, 51 instalacja, 51 wtyczki All in One SEO Pack, 34, 63 Google Sitemap Generator, 34, 63 Internal Link Building, 34, 63 Sociable Polska, 34, 63 WordPress Tweaks, 34, 63 WP Page Numbers, 34, 63 X XAMPP, 13 baza danych MySQL, 13 instalacja pakietu, 15 j zyk skryptowy PHP, 13 panel kontrolny, 16 serwer WWW Apache, 13 strona g ówna pakietu, 19 ustalanie nazwy u ytkownika i has a, 21 zatrzymywanie us ug, 18 XAMPP Control Panel, 16, 17 YouTube, 91 Y Z zabezpieczanie PHP, 27 zapis [audio:nazwa_pliku], 111 zarabianie z AdSense, 161

25

26

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition

Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tytuł oryginału: Lifehacker: The Guide to Working Smarter, Faster, and Better, Third Edition Tłumaczenie: Piotr Cieślak Projekt okładki: ULABUKA ISBN: 978-83-246-6519-8 Copyright 2011 by Gawker Media.

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo