Sprawozdanie z realizacji. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004 2006."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata za 2005 rok Warszawa 2006

2 SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE...4 ROZDZIAŁ I Sytuacja epidemiologiczna...19 ROZDZIAŁ II Realizacja szczegółowych zadań w 2005 r. zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata OBSZAR TEMATYCZNY: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV CEL OGÓLNY : ZMNIEJSZENIE POZIOMU ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W GRUPACH DOCELOWYCH : Edukacja różnych grup społecznych i zawodowych w zakresie problematyki HIV...32 Działania skierowane do osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych...41 Organizacja działań profilaktycznych o tematyce HIV/AIDS...44 Kampanie profilaktyczne...46 Obchody Światowego Dnia AIDS (konferencja międzynarodowa, konferencje wojewódzkie, koncerty)...55 Inne (spektakle teatralne)...57 CEL OGÓLNY: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI I PORADNICTWA OPARTEGO NA BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z INDYWIDUALNYM ODBIORCĄ : Działalność informacyjna Ogólnopolski Telefon Zaufania, Poradnia Internetowa, inne..60 Strona internetowa Krajowego Centrum ds. AIDS..63 Materiały oświatowo-informacyjne wydawane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w 2005 r Działalność Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych (PKD), wykonujących anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączona z poradnictwem przed- i potestowym..74 2

3 OBSZAR TEMATYCZNY: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE PSYCHOSPOŁECZNEJ OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV, CHORYCH NA AIDS, ICH RODZIN I BLISKICH CEL OGÓLNY: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI I PORADNICTWA OPARTEGO NA BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z INDYWIDUALNYM ODBIORCĄ : Działania skierowane do osób żyjących z HIV...81 OBSZAR TEMATYCZNY: ZAPEWNIENIE SZEROKIEJ DOSTĘPNOŚCI DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA ARV Realizacja programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce...85 ROZDZIAŁ III Badania wynikające z realizacji Krajowego Programu...99 ANEKS. ZESTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z RESORTÓW ORAZ INNYCH INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU: MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ) 131 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI (WYDZIAŁ II NADZORU NAD ZAKŁADAMI DLA NIELETNICH) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ..146 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA..148 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (WOJSKOWA SŁUŻBA ZDROWIA) 151 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

4 STRESZCZENIE

5 1. Wprowadzenie Rada Ministrów przyjmując Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata , zobowiązała Ministra Zdrowia do opracowania sprawozdania rocznego i przedstawienia go Radzie Ministrów do końca kwietnia kolejnego roku. Rok 2005 jest więc już drugim rokiem realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu realizowanych zarówno przez Krajowe Centrum ds. AIDS, będące Agendą Ministra Zdrowia, jak i innych partnerów Programu. Niniejsze Sprawozdanie zawiera szczegółowy opis zadań zrealizowanych w 2005 roku w trzech obszarach tematycznych: profilaktyka zakażeń HIV; pomoc i wsparcie dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich; zapewnienie szerokiej dostępności do diagnostyki i leczenia antyretorwirusowego. Do Sprawozdania dołączono także w postaci Aneksu szczegółowe zadania zrealizowane przez resorty i inne jednostki zobowiązane do współpracy w ramach Krajowego Programu z Krajowym Centrum ds. AIDS. 1. Sytuacja epidemiologiczna Sytuacja HIV/AIDS w Polsce według danych epidemiologicznych jest relatywnie stabilna, odmiennie niż ma miejsce w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od początku epidemii, tj. od 1985 roku do końca 2005 r. w Polsce odnotowano 9798 zakażeń HIV, jednak szacunkowa liczba zakażeń HIV określana jest przez ekspertów na ok. 30 tys. Według danych skumulowanych, ponad 54% ogólnej liczby zakażeń miało związek ze stosowaniem narkotyków drogą dożylną, choć zakażeniu ulega coraz więcej osób o orientacji heteroseksualnej, bez narkomanii dożylnej w wywiadach. Osoby te zakażają się poprzez ryzykowne kontakty seksualne, często połączone ze stosowaniem środków psychoaktywnych. W ogólnej liczbie zakażeń przeważają mężczyźni. Z informacji zebranych w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych wynika, że wzrasta liczba zakażeń w populacji mężczyzn mających seks z mężczyznami, przy czym wśród tych osób wzrasta także tendencja do niestosowania prezerwatyw. W ostatnich latach obserwuje się także wzrost liczby zakażeń u kobiet, co wynika z rozprzestrzeniania się wirusa w populacji osób heteroseksualnych. 5

6 Struktura zakażonych według grup wiekowych w porównaniu z rokiem 2004 nie uległa istotnym zmianom. Zdecydowana większość zakażonych (84%) nie ukończyła 40 roku życia, natomiast osoby w wieku 20-39, i poniżej 20 stanowią odpowiednio: 50%, 25% i 8% wszystkich zakażonych. 3. Realizacja Krajowego Programu 3.1 Ministerstwo Zdrowia - Krajowe Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS, działając w imieniu Ministra Zdrowia, zgodnie z przyjętym w Krajowym Programie podziałem celów i kierunków działań na trzy obszary tematyczne, zrealizowało na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie KC ds. AIDS z dnia..(z późn. zm.) w roku 2005 następujące zadania szczegółowe: Obszar tematyczny: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV Cele ogólne: zmniejszenie poziomu zachowań ryzykowanych w grupach docelowych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i zmianę postaw dotyczących ryzykownych zachowań oraz zwiększenie i stałe podwyższanie jakości bazy szkoleniowo-edukacyjnej; poprawa dostępności do informacji i poradnictwa opartego na bezpośrednim kontakcie z indywidualnym odbiorcą. Zrealizowane zadania szczegółowe: Działania edukacyjne dla zróżnicowanych grup odbiorców o zasięgu: ogólnopolskim ogółem przeszkolono 2102 osoby, wojewódzkim ogółem przeszkolono 7541 osób. a) Przeprowadzono szkolenia następujących grup odbiorców: pracowników ochrony zdrowia (średni personel medyczny, lekarze rodzinni, ginekolodzy, kierownicza kadra pielęgniarska, studenci medycyny); osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży (pedagodzy, nauczyciele, katecheci, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni ośrodków opiekujących się osobami uzależnionymi i zakażonymi); edukatorów starających się o uzyskanie certyfikatu lub przedłużenie jego ważności, organizujących działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS w różnych środowiskach (pracownicy Inspekcji Sanitarnej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej, w tym pracownicy policji, wojska, służby 6

7 więziennej, straży granicznej, pracownicy samorządów lokalnych; pełnomocnicy ds. HIV/AIDS i narkomanii); b) Programy wykorzystujące przede wszystkim metody pracy bezpośrednio w środowisku odbiorców o charakterze redukcji szkód, skierowane do osób charakteryzujących się wysokim poziomem zachowań ryzykownych, a mianowicie: sprzedających usługi seksualne; używających narkotyki drogą iniekcji; bardzo często zmieniające partnerów seksualnych, o różnej orientacji seksualnej (szkolenia dla barmanów klubów dla homoseksualistów); młodzieży (młodych dorosłych) narażonej na marginalizację, która nie uczy się, nie pracuje, przebywającej najczęściej w zaniedbanych bądź patologicznych środowiskach rodzinnych. c) Działania informacyjne, uwzględniające zróżnicowane potrzeby odbiorców, zrealizowane były poprzez: całodobowy Telefon Zaufania AIDS; Poradnię Internetową HIV/AIDS; czasopismo HIV/AIDS Review ; stronę internetową Krajowego Centrum ds. AIDS; biuletyn Kontra wydawany przez Krajowe Centrum ds. AIDS w nakładzie 7000 egzemplarzy oraz Biuletyn Internetowy e-kontra; materiały oświatowo-edukacyjne (w 2005 roku wydano 8 publikacji książkowych). d) Działalność Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w zakresie: całorocznego prowadzenia anonimowego, bezpłatnego testowania w kierunku zakażenia HIV, połączonego z poradnictwem przed i po teście. e) Działania o charakterze społecznych kampanii medialnych zarówno o zasięgu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim, zawierające: treści profilaktyczne przekazywane przy użyciu zróżnicowanych nośników informacji; wykorzystujące różne formy wyrazu takie, jak np. spektakle teatralne; konferencje oraz inne formy działań medialnych związane z obchodami Światowego Dnia AIDS. Realizatorami działań edukacyjnych były organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert i wykonawcy wybrani na podstawie postępowania 7

8 o udzielenie zamówienia publicznego wspierani przez przedstawicieli samorządów różnego szczebla i struktur rządowych. Obszar tematyczny: POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV, CHORYCH NA AIDS, ICH RODZIN I BLISKICH Cel ogólny: poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich Zrealizowane zadania szczegółowe: - zróżnicowane pod względem formy działania miały zasięg ogólnopolski i wojewódzki i były to m.in.: szkolenia stacjonarne, wyjazdowe, konferencje i seminaria; turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne (także dla dzieci i rodziców); ogólnopolskie forum osób żyjących z HIV; grupy wsparcia; działania o charakterze poradniczo-konsultacyjnym; obóz integracyjno-rehabilitacyjny; grupy terapeutyczne. Obszar tematyczny: ZAPEWNIENIE SZEROKIEJ DOSTĘPNOŚCI DO DIAGNOSTYKI I LECZENIE ANTYRETROWIRUSOWE Cel ogólny: poprawa jakości i dostępności do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz osobami narażonymi na zakażenie HIV; ograniczenie zakażeń wertykalnych. Zrealizowane zadania szczegółowe: zapewniono szeroką dostępność do leczenia ARV według wskazań klinicznych dla 2647 pacjentów, w tym 96 dzieci zakażonych HIV (stan na dzień 31 grudnia 2005 r.); zagwarantowano diagnostykę wykorzystującą najnowsze metody i techniki; kontynuowano profilaktykę zakażeń wertykalnych ARV matka-dziecko (w roku 2005 leki antyretrowirusowe otrzymało 65 ciężarnych kobiet zakażonych HIV i ich 61 nowourodzonych dzieci); 8

9 kontynuowano stosowanie leków ARV w celach profilaktycznych po ekspozycji (zawodowej i pozazawodowej wypadkowej) na zakażenie HIV; Elementy ewaluacji programu: PRZEDSIĘWZIĘCIA BADAWCZE Analiza ankiet wypełnianych w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w 2004 r.; Analiza ankiet wypełnianych przez uczestników szkoleń prowadzonych na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS; Analiza publikacji pojawiających się w prasie w roku 2004 dotyczących tematyki HIV/AIDS; Badanie efektywności multimedialnej kampanii społecznej w zakresie HIV/AIDS; Badanie wiedzy Polaków na temat HIV/AIDS oraz zachowań seksualnych. Na realizację Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS Minister Zdrowia w roku 2005 przeznaczył następujące kwoty: ,00 zł leczenie antyretrowirusowe (rozdział programy polityki zdrowotnej); ,00 zł działalność profilaktyczna (rozdział zapobieganie i zwalczanie AIDS). 3.2 Ministerstwo Edukacji i Nauki Działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2005 roku w zakresie profilaktyki HIV/AIDS wynikały z planów określonych w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata Zrealizowane zadania miały charakter edukacyjno-profilaktyczny i skierowane były do następujących grup odbiorców: młodzieży szkolnej; nauczycieli i pracowników nadzoru pedagogicznego; studentów. Zrealizowano m.in. następujące zadania: kontynuowano realizację zajęć edukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS w ramach wychowania do życia w rodzinie; zorganizowano w dniach listopada 2005 r. konferencję Zapobieganie HIV/AIDS w szkole; 9

10 przeprowadzono w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 60 godz. kurs doskonalący dla 280 nauczycieli z 6 powiatów (słupskiego, wołoskiego, warszawsko-praskiego, strzyżewskiego, grodziskiego w woj. wielkopolskim i mazowieckim), zawierający zagadnienia związane z HIV/AIDS; przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych program profilaktyczno-wychowawczy Pomost oraz warsztaty szkoleniowe AMOR ; przeprowadzono badanie Zagrożenia i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, w którym uwzględniono realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży oraz realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie; realizacja programu szkoleniowego AMOR dla specjalistów zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych. Program dotyczył przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do pełnienia ról osobistych w dorosłym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem sfery psychoseksualnej człowieka, a także profilaktyki HIV/AIDS. 3.3 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Sprawozdanie obejmuje informacje z działań podejmowanych przez następujące służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji : A. Komendę Główną Policji B. Głównego Inspektora Sanitarnego C. Państwową Straż Pożarną D. Straż Graniczną E. Biuro Ochrony Rządu F. Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji A. Działania podejmowane w roku 2005 w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata przez Komendę Główną Policji oraz podległe jej jednostki skierowane były głownie na: działania edukacyjne prowadzone w szkołach policyjnych obejmujące zarówno słuchaczy, jak i funkcjonariuszy w służbie czynnej, skierowane na przygotowanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie wykonywania zadań służbowych, 10

11 sposobów postępowania w przypadku kontaktu z materiałem zakaźnym są to bloki wpisane na stałe w programy kształcenia różnych kursów; działalność edukacyjno-informacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczącą problematyki HIV/AIDS, narkomanii oraz komercji seksualnej w kontekście mi. in. podejmowania ryzykownych zachowań prowadzone w formie pogadanek, warsztatów, wykładów i prelekcji w szkołach. B. Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ww. programu swoje działania w 2005 r. koncentrował wokół: edukacji profilaktycznej prowadzonej wśród służb resortu spraw wewnętrznych w zakresie podstawowej wiedzy o zakażeniu HIV oraz zapobieganiu zakażeniom krwiopochodnym u osób narażonych na kontakt z materiałem zakaźnym mającej na celu ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. C. Państwowa Straż Pożarna kontynuowała działalność związaną z edukacją funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej w szczególności w zakresie wykształcenia prawidłowych nawyków w czasie prowadzenia akcji ratowniczych. D. Straż Graniczna koncentrowała swoje działania wokół: badań kandydatów do służby w kierunku wykrycia nosicieli wirusa HIV; edukacji własnych służb w zakresie zagadnień dotyczących problematyki HIV/AIDS, w szczególności w kontekście specyfiki służby. Koszty finansowe realizacji programu przez Straż Graniczną wyniosły ,00 zł i związane były głównie z badaniami laboratoryjnymi kandydatów do służby. E. Biuro Ochrony Rządu koncentrowało się głownie na badaniach w kierunku obecności HIV dla kandydatów do służby w Biurze Ochrony Rządu oraz funkcjonariuszy oddelegowanych do służby poza granicami kraju. F. Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA w roku 2005 w podejmowały działania na rzecz: pracowników służby zdrowia w zakresie szkolenia, edukacji i profilaktyki zakażeń HIV oraz opieki nad chorymi na AIDS prowadzone w formie szkoleń, konferencji, wykładów, pogadanek, projekcji filmowych i sesji plakatowych; podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników ZOZ MSWiA na potrzeby prowadzonych przez zakłady opieki zdrowotnej działań w zakresie problematyki HIV/AIDS (wspomnieć tu należy m.in. o szkoleniach dotyczących postępowania z materiałem zakaźnym, postępowania z pacjentem zakażonym w tym zasad zachowania ostrożności); 11

12 osób zakażonych HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin i bliskich, szczególnie w obszarze udzielania pomocy psychologicznej i wsparcia indywidualnego w postaci prowadzonej terapii oraz poradnictwa; innych służb i grup zawodowych w zakresie szkoleń podejmujących problematykę zakażeń HIV; pacjentów trafiających do placówek służby zdrowia, którzy mieli możliwość uczestnictwa w projekcjach filmowych, pogadankach i wykładach dzieci i młodzieży zarówno przebywających w placówkach opieki zdrowotnej MSWiA jak i na terenie placówek oświatowych. Na realizację zadań w roku 2005 w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki na Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w podległych ministrowi Zakładach Opieki Zdrowotnej wydało ,51 zł. 3.4 Ministerstwo Sprawiedliwości W Ministerstwie Sprawiedliwości dwie jednostki mu podległe realizują zadania wynikające z Krajowego Programu Zadania Krajowego Programu zrealizowane przez Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej były zgodne z przyjętym w Krajowym Programie harmonogramem i obejmowały w 2005 roku następujące działania: rutynowe proponowanie wykonywania badań w kierunku HIV osadzonym w zakładach penitencjarnych; edukację osadzonych ze szczególnym uwzględnieniem młodocianych; zapewnienie dostępu osadzonym do materiałów edukacyjnych związanych z HIV/AIDS; monitorowanie zjawisk związanych z HIV/AIDS w jednostkach penitencjarnych; stałe uaktualnianie i wprowadzanie jednolitych standardów opieki nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS w placówkach penitencjarnych; funkcjonowanie więziennej służby zdrowia w ogólnopolskim komputerowym systemie dystrybucji leków antyretrowirusowych oraz w bazie danych o osobach leczonych w Biurze Służby Zdrowia CZSW; 12

13 nadzór i egzekwowanie przestrzegania przez personel więziennej służby zdrowia procedur medycznych związanych z pracą z materiałem zakaźnym; zapewnienie bezpośredniego i natychmiastowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom po ekspozycji na zakażenie HIV zarówno w stosunku do osadzonych, jak i funkcjonariuszy; realizację programu redukcji szkód w odniesieniu do zakażeń HIV, HBS, HCV dla więziennej służby zdrowia; podpisanie umowy na rok 2005 w sprawie realizacji programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce finansowanego z budżetu państwa; współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi; system poradnictwa psychologicznego i medycznego przed i po wykonanym teście Zadania zrealizowane przez Wydział II Nadzoru nad Zakładami Dla Nieletnich obejmowały m.in. następujące działania: zapoznano nauczycieli z książką Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową, edukacja młodzieży szkolnej opublikowaną w Internecie, z Konwencjami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącymi postępowania w miejscu pracy wobec osób żyjących z HIV/AIDS na podstawie artykułu Justyny Sobeyko członka Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Prawami osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w miejscu pracy w świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej na podstawie artykułu Włodzimierza Nowackiego zajmującym się monitorowaniem zagadnień związanych z integracją europejską w dziedzinie ochrony zdrowia w Krajowym Centrum ds. AIDS; szkolenia z zakresu zasad zapobiegania zakażeniom HIV i WZW. Prawdy i mity o HIV i AIDS - szkolenie pracowników niepedagogicznych Jak nie zarazić się wirusem HIV ; zorganizowano konferencję poświęconą problematyce związanej z HIV pt. Pokonać lęk - konferencja szkoleniowa w Zakładzie Poprawczym dla chłopców uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV w Białymstoku; 13

14 kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna (w programie profilaktyka zakażeń i zastosowanie środków ochrony osobistej) oraz specjalistyczny kurs z zakresu problemów HIV/AIDS i profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych; programy profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS i edukacji zdrowotnej, w zakresie profilaktyki HIV/STD i narkomanii: Program profilaktyczny dla młodzieży w zakresie HIV/AIDS, Zamknięci w sobie, realizacja programu Młodzi i AIDS, Jak zabezpieczyć się przed HIV, Wiedza Świadomy wybór - Odpowiedzialność, Przeciw uzależnieniom, program Zapobiegania Narkomanii ODLOT, Autorski Program ODLOT Q ZDROWIU - wdrażanie programów zawartych w pakietach edukacyjnych IPZiT szkolny program w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania HIV/AIDS, Autorski program profilaktyczno leczniczy oddziaływań zdrowotnych i promujących zdrowy styl życia ; Teatr Profilaktyczny: współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Olsztynie w celu przeprowadzania badań wśród wychowanków z grup ryzyka na obecność w ich organizmach wirusa HIV; 3.5 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zagadnienia dotyczące problematyki HIV/AIDS znalazły się m.in. w dwóch autorskich przedmiotach: Problemy i kwestie społeczne oraz Patologie społeczne. W ramach pierwszego przedmiotu pojawiają się zagadnienia związane z takimi sprawami, jak: kontakty społeczne osób z HIV/AIDS, stosunek społeczeństwa lęki i obawy, relacje z rodziną, relacje ze znajomymi, rola pracownika socjalnego w udzielaniu pomocy chorym na AIDS i zakażonym HIV, różne formy pomocy i świadczeń, pomoc instytucjonalna. W ramach przedmiotu Patologie społeczne pojawiają się epidemiologiczne zagadnienia AIDS. Jednakowoż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie posiada informacji o kontynuacji i wspieraniu programów zwiększających szanse podjęcia pracy przez osoby z grup docelowych, w tym szczególnie: programów w zakresie nabycia umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy; programów związanych z pośrednictwem pracy dla osób z grupy docelowej; 14

15 programów ukierunkowanych na podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub reorientacji zawodowej godnie z istniejącymi potrzebami rynku pracy. Wskazuje to na brak realizacji programów specyficznych dla osób będących nosicielami wirusa HIV i chorych na AIDS. Jednocześnie w związku z brakiem informacji, które wskazywałby na dyskryminację osób zakażonych wirusem HIV i osób chorych na AIDS w odstępstwie do różnych ogniw oparcia społecznego, Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje na 2006 rok szczególnych działań. 3.6 Ministerstwo Transportu i Budownictwa Zadania wynikające z Krajowego Programu w roku 2005 realizowane były przez: PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy, Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej; Akademia Morska w Szczecinie i w Gdyni; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie. Zadania szczegółowe: nadzorowanie przestrzegania wewnętrznych instrukcji dotyczących: przygotowania narzędzi do sterylizacji parowej, postępowania z ostrymi przedmiotami, postępowania z odpadami medycznymi, postępowania w sytuacji ekspozycji zawodowej. badania na nosicielstwo HIV u 228 studentów III i IV rok studiów Akademii Morskiej w Szczecinie kierunków: nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn, kierowanych na praktyki pływające semestralne (badania na uzyskanie międzynarodowego świadectwa zdrowia badanie na koszt studentów); szkolenie około 650 studentów I roku Akademii Morskiej w Szczecinie na temat możliwości zakażeń HIV szkolenie podczas tzw. dni adaptacyjnych Uczelni (październik 2005 r.); badanie na nosicielstwo HIV kandydatów na I rok studiów na tzw. kierunki pływające. Badania wstępne przeprowadzone u 525 studentów Akademii Morskiej w Gdyni; 15

16 przeszkolenie 3 grup studentów (łącznie 120 osób) Akademii Morskiej w Gdyni w ramach cyklu seminariów pt. Ochrona zdrowia promocja zdrowia w miejscu pracy szkolenie liderów zorganizowanych we współpracy z Akademią Medyczną w Gdańsku. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze wymieniony w Krajowym Programie Dział Służby Medycznej P.P. Porty Lotniczej nie istnieje. W strukturze przedsiębiorstwa działa Zespół Ratownictwa Medycznego jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który nie jest uczestnikiem Programu ze względu na charakter zadań. 3.7 Ministerstwo Obrony Narodowej W strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej jednostką realizującą zadania wynikające z Krajowego Programu jest Wojskowa Służba Zdrowia. W roku 2005 zrealizowała ona m.in. następujące zadania szczegółowe: edukację społeczności wojskowej poprzez: promocję i edukację mające na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, promocję postaw akceptacji wobec żyjących z HIV/AIDS, profilaktykę ryzykownych zachorowań w miejscach spotkań; edukację pracowników służby zdrowia poprzez: szkolenie z zakresu najnowszych doniesień o problemach HIV/AIDS personelu medycznego, opracowanie standardowych procedur dotyczących postępowania po ekspozycji zawodowej, przestrzeganie ogólnych zasad ostrożności; badania w kierunku zakażeń HIV poprzez: usprawnienie badań wykonywanych poborowym (kandydatom na dawców krwi), powszechne wdrażanie wzorcowych zasad postępowania przy badaniu HIV, przygotowanie informacji dla dawcy przekazywanej przed wykonaniem testu, okresową ocena pracowni wykonujących badania metodami serologicznymi i genetycznymi; bieżące kontrole standardów bezpieczeństwa krwi i jej składników poprzez: przestrzeganie kryteriów zdrowotnych opracowanych w przepisach dla krwiodawstwa, skuteczne informowanie krwiodawców o zakażeniu HIV, wstępne poradnictwo po teście; 16

17 opracowanie procedur nadzoru stosowanych w przypadku ciężkich niepożądanych wydarzeń, poważnych powikłań u biorców, podczas kontroli epidemiologicznej dawców. 3.8 Państwowa Inspekcja Sanitarna W 2005 roku jednostki podległe Państwowej Inspekcji Sanitarnej zrealizowały następujące zadania szczegółowe wynikające z realizacji Krajowego Programu. a) Podniesienie poziomu wiedzy i zmiana postaw dotyczących ryzykownych zachowań w grupach docelowych poprzez: realizację programu edukacyjnego Razem Przeciw Zagrożeniom dla młodzieży szkół gimnazjalnych (WSEE Wrocław); realizację programu Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. ; edukacja młodzieżowych liderów zdrowia (w oparciu o program Bez ryzyka ); realizację programu edukacyjnego Zawsze razem dla uczniów szkół podstawowych; realizację programu edukacyjnego Mali przyjaciele dla dzieci w wieku przedszkolnym; realizację programu edukacyjnego Bądź czujny, zdrowie masz tylko jedno dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych; kurs szkoleniowy Słuchaj, ucz się, żyj dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (PSSE Lubaczów); realizację programu Bezpieczna granica dla funkcjonariuszy straży miejskiej i granicznej (WSSE Białystok); organizację konkursu na tekst i wykonanie piosenki dotyczącej profilaktyki HIV/ AIDS pt. MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych; organizację happeningów i różnorodnych imprez (124) w środowiskach lokalnych; współorganizację kampanii społecznej ABC Zapobiegania skierowanej do kobiet i mężczyzn w wieku lat; 17

18 zorganizowanie w ramach kampanii ABC Zapobiegania 11 konferencji prasowych (przez PIS); współpracę z regionalnymi i lokalnymi mediami w ramach kampanii ABC Zapobiegania : - spoty prezentujące Kampanię emitowane przez stacje radiowe i telewizyjne, informacji, wywiadów, artykułów prasowych, informacji, audycji, wywiadów radiowych i telewizyjnych. udział PIS w kampanii przygotowanej przez ONZ w Warszawie (UNDP, WHO i UNHCR) pt. Kobieta a HIV skierowanej do kobiet i personelu medycznego: - w ramach kampanii Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni w 5 województwach w siedzibach WSSE zorganizowali spotkania z udziałem wojewódzkich konsultantów ds. ginekologii, położnictwa i neonatologii, chorób zakaźnych oraz personelu medycznego zajmującego się ochroną zdrowia kobiet w wieku rozrodczym i noworodków oraz z udziałem pracowników PIS i przedstawicieli lokalnych mediów; - pracownicy PIS dostarczyli materiały oświatowo-zdrowotne do zakładów opieki zdrowotnej (poradni K); - w 5 WSSE odbyły się konferencje prasowe na w/w temat, w wyniku których temat zaistniał w prasie, radiu, telewizji; organizację wojewódzkiej kampanii medialnej pt. Wakacje a zakażenie HIV skierowanej przede wszystkim do osób wyjeżdżających na wakacje. (WSSE Gorzów Wielkopolski). b) Usprawnienie systemu funkcjonowania Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV: w 6 siedzibach stacji sanitarno-epidemiologicznych kontynuowana jest działalność Punktów Anonimowego Testowania. Państwowa Inspekcja Sanitarna udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia, w których prowadzona jest w/w działalność. 18

19 ROZDZIAŁ I Sytuacja epidemiologiczna

20 1. HIV/AIDS W POLSCE I W KRAJACH SĄSIEDNICH Według szacunków UNAIDS pod koniec 2005 roku na świecie żyło ok. 40 milionów osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Rozprzestrzenianie się zakażeń HIV w niektórych regionach przybrało rozmiary pandemii. Każdego dnia na świecie zakaża się HIV ok. 14 tys. osób, z czego ok. 10% stanowią dzieci. Ok. 50% zakażeń dotyczy osób między 16 a 24 rokiem życia. Każdego dnia na świecie umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS około 8 tys. osób. W krajach Europy Zachodniej dzięki kontynuacji działań prewencyjnych oraz wprowadzeniu terapii antyretrowirusowej sytuacja uległa pewnej stabilizacji. Co prawda obserwuje się spadek zachorowań na AIDS, jednak liczba nowych zakażeń HIV stale wzrasta. Wskaźnik prewalencji zakażeń HIV w Unii Europejskiej (25) w 2003 roku wynosił średnio 14,2 na milion mieszkańców, a w analogicznym okresie w Polsce 15,5 na milion mieszkańców. Niepokojącym zjawiskiem odnotowywanym w krajach Europy Zachodniej jest także wzrost liczby zakażeń przenoszonych drogą płciową. W ostatnim czasie pojawiły się ponadto doniesienia z niektórych krajów, mówiące o nasileniu zjawiska oporności na leki antyretrowirusowe. Występowanie tego zjawiska w USA i wysoko uprzemysłowionych krajach europejskich szacuje się na 10 15%. W ciągu ostatnich kilku lat szczególnie niepokojąca stała się sytuacja w regionie Europy Wschodniej. Krajem o największej dynamice zakażeń w porównaniu z latami ubiegłymi w tym regionie jest Estonia. Podobnie niepokojąco wygląda sytuacja na Ukrainie, gdzie według szacunków UNAIDS żyje ok. pół miliona osób zakażonych HIV i/lub chorych na AIDS. W Federacji Rosyjskiej każdego miesiąca rejestruje się ponad 5,5 tys. zakażeń, a szacunkowe dane mówią nawet o dwóch milionach osób zakażonych. Najwyższe wskaźniki prewalencji i incydencji zakażeń HIV odnotowano w regionie Kaliningradu. 2. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA HIV/AIDS W POLSCE Epidemia HIV/AIDS stworzyła w Polsce, tak jak na całym świecie, całkiem nową sytuację, wymagającą podjęcia odpowiednich kroków takich, jak: efektywna promocja zdrowia i zapobieganie zakażeniom, rozwój możliwości diagnostycznych i 20

21 terapeutycznych, realizacja programów ograniczających skutki zdrowotne i społeczne epidemii, budowanie i rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszy przypadek zakażenia HIV wykryty został w Polsce w roku 1985, natomiast pierwsze zachorowanie na AIDS zdiagnozowano w roku W początkowych latach główną drogę rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w Polsce stanowiło stosowanie środków psychoaktywnych w iniekcjach oraz męskie kontakty homoseksualne. Od 1985 roku do końca 2005 roku w Polsce odnotowano 9798 zakażeń HIV. Jednak szacunkowa liczba zakażeń HIV określana jest przez ekspertów na tys. Według danych skumulowanych ponad 54% ogólnej liczby zakażeń miało związek ze stosowaniem narkotyków drogą dożylną. Od roku 2000 zauważa się spadek zakażeń związanych ze stosowaniem narkotyków drogą dożylną oraz wzrost zakażeń innymi drogami. Natomiast od roku 2001 obserwuje się dosyć wyraźnie odwrócenie pewnych trendów epidemii. Wiele osób zakaża się poprzez ryzykowne kontakty seksualne, często połączone ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Z informacji zebranych z PKD wynika, że rośnie liczba zakażeń w populacji mężczyzn mających seks z mężczyznami. Z licznych doniesień wynika, iż w grupie tej istotnie spadły wskaźniki stosowania prezerwatyw. 800 Główne drogi zakażenia HIV w Polsce w latach inne drogi zakażenia zakażenia w związku z używaniem narkotyków drogą dożylną Najwięcej badań w kierunku HIV (ponad 80%) wykonuje się w krwiodawstwie, jednak większość wyników dodatnich (ponad 70%) uzyskuje się, badając osoby zgłaszające się z powodu złego stanu zdrowia lub ryzykownych zachowań. Z tego ok. 20% zakażeń HIV wykrywa się w punktach anonimowego i bezpłatnego testowania, połączonego 21

22 z poradnictwem przed i po teście. Jak wynika z danych CZSW, ok. 20 % zakażeń HIV wykrywa się w zakładach penitencjarnych. Największą, jak dotychczas, liczbę zakażeń (809 osób) odnotowano w roku W następnych latach liczba ta wahała się w granicach od 384 (w 1993 roku) do 656 (w 2004 roku) Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w Polsce w latach zakażenia HIV zachorowania na AIDS zgony W latach zakażenia HIV i zachorowania na AIDS wykrywano głównie wśród mieszkańców dużych aglomeracjach miejskich. Na początku lat dziewięćdziesiątych wskaźnik nowo wykrytych zakażeń (na mieszkańców) był najwyższy w województwach południowo-zachodniej Polski. 22

23 Średnia roczna liczba zakażeń HIV zgłaszanych do PZH jako nowo wykryte w latach (według województw) W roku 2005 najwięcej zakażeń miało miejsce wśród mieszkańców województw: dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i opolskiego. Sytuację tę ilustruje poniższy wykres. Wskaźnik zakażeń HIV wykrytych w roku 2005 wg poszczególnych województw (na mieszkańców) Świętokrzyskie Wielkopolskie Podkarpackie Lubelskie Podlaskie Małopolskie Zachodniopomorskie Lubuskie Kujawsko - Pomorskie Śląskie Mazowieckie Opolskie Polska Łódzkie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie Dolnośląskie 0,31 0,53 0,57 0,60 0,67 0,83 0,94 1,09 1,16 1,21 1,40 1,52 1,72 1,94 2,38 2,69 4,19 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Ze względu na brak miarodajnych danych epidemiologicznych trudno jednoznacznie wypowiedzieć się co do dróg rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w Polsce (por. wykres). 23

24 Prawdopodobna droga zakażenia HIV w roku % 5% 1% 0% 0% 0% 21% 65% inne / brak danych utrzymujący ryzykow ne kontakty heteroseksualne dzieci matek zakażonych biorcy krw i stosujący narkotyki w iniekcjach mężczyźni homo- i biseksualni chorzy na hemofilię zakażenia jatrogenne W 2005 roku zakażenia bez informacji o drodze zakażenia stanowiły 65% wszystkich zakażeń. Fakt ten należy tłumaczyć tendencją wzrostową liczby zakażeń, do których dochodzi poprzez kontakty heteroseksualne, zazwyczaj niezwiązane z realnym zakażeniem HIV. Wpływ na statystyki zbiorcze mówiące o 54% zakażeń poprzez stosowanie narkotyków dożylnych w dużej mierze ma sytuacja z lat poprzednich. W ogólnej liczbie zakażeń przeważają mężczyźni. Jednak w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zakażeń u kobiet, co związane jest z rozprzestrzenianiem się wirusa w populacji osób heteroseksualnych. 24

25 Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS odnotowane w roku 2005 wg płci kobiety HIV mężczyźni HIV kobiety AIDS mężczyźni AIDS Tak jak w większości krajów, AIDS jest problemem głównie ludzi młodych. 58% osób, które uległy zakażeniu HIV, nie ukończyło 29 roku życia, w tym blisko 8% w momencie zakażenia nie ukończyło dwudziestego roku życia. Zakażenia HIV w poszczególnych grupach wiekowych ilustruje poniższy wykres. Zakażenia HIV zarejestrowane w Polsce w latach wg wieku 9% 4% 4% 8% 25% < >50 brak danych 50% Przedstawione powyżej dane epidemiologiczne wskazują na relatywnie stabilną sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS w Polsce, odmiennie, niż ma to miejsce w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Biorąc pod uwagę szybko wzrastającą liczbę zakażeń HIV w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, należy zwrócić uwagę na istnienie 25

26 potencjalnego ryzyka gwałtownego rozprzestrzeniania się epidemii w regionie, co może mieć bezpośrednie przełożenie także na sytuację w Polsce. Poniższy wykres przedstawia wskaźnik nowo zdiagnozowanych zakażeń HIV, zgłoszonych w 2002 roku w europejskim regionie Światowej Organizacji Zdrowia. Walka z epidemią obejmuje nie tylko kwestie związane z HIV/AIDS, lecz również te odnoszące się do niektórych chorób zakaźnych i zakażeń przenoszonych drogą płciową. Szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych oraz wydawnictwa edukacyjne mają charakter interdyscyplinarny, co pozwala na działania profilaktyczne w różnych grupach społecznych. Wieloletnie doświadczenia wyniesione z walki z epidemią HIV/AIDS wykazały, że promocja i ochrona praw człowieka, w tym praw w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, są podstawowym komponentem zapobiegania zakażeniom HIV, a także ograniczania negatywnego wpływu epidemii HIV/AIDS na życie społeczne. 26

27 3. POLITYKA PAŃSTWA W ZAKRESIE HIV/AIDS W stopniowo dokonującym się postępie w tworzeniu stabilnej strategii państwa w walce z epidemią HIV/AIDS oparto się m.in. na rekomendacjach zawartych w następujących dokumentach i deklaracjach: Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn w sprawie zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV (Dz. U. Nr 189, poz. 1590/2005). Dokumencie roboczym Komisji Europejskiej Skoordynowane i zintegrowane podejście w zwalczaniu HIV/AIDS w obrębie Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie KE 2004; Deklaracji Wileńskiej UE 2004; Deklaracji Dublińskiej WHO, UE 2004; Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata ; Deklaracji Zobowiązań w sprawie HIV/AIDS (Declaration of Committement on HIV/AIDS) przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne podczas Sesji Specjalnej ONZ poświeconej walce z epidemią HIV/AIDS w dniu 27 czerwca 2001; Milenijnych celach rozwoju zawartych w Deklaracji Milenijnej (The United Nation Millennium Declaration) przyjętej przez ONZ podczas 55 Sesji ONZ we wrześniu 2000 roku; Pekińskiej Deklaracji Działań (Beijing Platform for Action) (Pekin 1995) oraz późniejszych inicjatywach i działaniach mających na celu wdrażanie Deklaracji Pekińskiej i Platformy na Rzecz Działania (Platform for Action) przyjętych podczas 23 Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w czerwcu 2000 roku; Programie Działań z Międzynarodowej Konferencji Ludności i Rozwoju (Programme of Action of the International Conference on Population and Development) (Kair 1994). Zapewnienie właściwej realizacji polityki państwa w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS realizowane jest m.in. poprzez: wytyczenie polityki państwa na poziomie rządowym, poprzez przyjęcie przez Radę Ministrów do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, 27

28 Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS zgodnego z rekomendacjami międzynarodowymi; utworzenie ogólnopolskiej sieci specjalistycznych ośrodków terapii ARV; utworzenie ogólnopolskiej sieci Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, wykonujących testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym; systematyczny wzrost nakładów finansowych przeznaczanych z budżetu państwa na leczenie ARV; współpracę sektora rządowego z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na polu walki z epidemią HIV/AIDS, poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe; włączenie władz lokalnych do realizacji strategii państwa w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS oraz powołanie wojewódzkich koordynatorów odpowiedzialnych za wdrażanie Krajowego Programu walki z epidemią na poziomie lokalnym. Priorytety strategii państwa w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS zawarte są w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata przyjętym w 2004 r. przez Radę Ministrów. Program ten ukierunkowany jest głównie na: usprawnienie istniejącego systemu zapobiegania zakażeniom HIV; edukację społeczeństwa, ochronę i promocję praw człowieka, wzmocnienie roli kobiet; zapewnienie zintegrowanego systemu opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS. 28

29 ROZDZIAŁ II Realizacja szczegółowych zadań w 2005 r. w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata

30 Krajowe Centrum ds. AIDS, działając w imieniu Ministra Zdrowia, zgodnie z przyjętym Krajowym Programem Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata było w 2005 roku realizatorem zadań zgodnie z poniższym zestawieniem tabelarycznym w podziale na obszary problemowe (tematyczne) oraz cele ogólne. Realizacja szczegółowych zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata cel ogólny zrealizowane zadania strona: OBSZAR TEMATYCZNY : PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV ZMNIEJSZENIE POZIOMU ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W GRUPACH DOCELOWYCH Edukacja różnych grup społecznych i zawodowych w zakresie problematyki HIV Działania skierowane do osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych Organizacja działań profilaktycznych o tematyce HIV/AIDS POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI I PORADNICTWA OPARTEGO NA BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z INDYWIDUALNYM ODBIORCĄ Działalność informacyjna 59 Działalność Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych (PKD), wykonujących anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączona z poradnictwem przed- i potestowym 74 OBSZAR TEMATYCZNY : POMOC I WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV, CHORYCH NA AIDS, ICH RODZIN I BLISKICH POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W SFERZE PSYCHOSPOŁECZNEJ OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV, CHORYCH NA AIDS, ICH RODZIN I BLISKICH Działania skierowane do osób żyjących z HIV 81 30

31 OBSZAR TEMATYCZNY : ZAPEWNIENIE SZEROKIEJ DOSTĘPNOŚCI DO DIAGNOSTYKI I LECZENIE ARV POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO DIAGNOSTYKI I OPIEKI MEDYCZNEJ NAD LUDŹMI ŻYJĄCYMI Z HIV, CHORYMI NA AIDS ORAZ OSOBAMI NARAŻONYMI NA ZAKAŻENIE HIV Realizacja programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce 86 OGRANICZENIE ZAKAŻEŃ WERTYKALNYCH 31

32 OBSZAR TEMATYCZNY: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV CEL OGÓLNY: ZMNIEJSZENIE POZIOMU ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W GRUPACH DOCELOWYCH Zadanie: Edukacja różnych grup społecznych i zawodowych w zakresie problematyki HIV/AIDS 32

33 W 2005 roku na realizację programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS przekazano organizacjom pozarządowym kwotę ,95 zł, w tym: ,95 zł (uwzględniając kwoty zwrotów) z 2810 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; zł z 4300 zakup usług pozostałych. Typ działalności Zasięg Liczba umów Kwota Edukacja różnych Ogólnopolski ,11 zł grup społecznych i zawodowych Wojewódzki ,84 zł Suma ,95 zł Grupa odbiorców Typ działalności Zasięg Liczba adresatów Pracownicy ochrony zdrowia Edukatorzy dzieci i młodzieży Służby interwencyjne Inni Edukacja różnych grup społecznych i zawodowych Ogólnopolski Wojewódzki Suma

34 SZKOLENIA O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM Krajowe Centrum ds. AIDS kierowało swoje działania w ramach szkoleń o zasięgu ogólnopolskim do różnych grup społecznych i zawodowych (tabela poniżej), ze szczególnym uwzględnieniem grupy pracowników ochrony zdrowia. Osoby przeszkolone w ramach tych szkoleń zobowiązane są do tworzenia strategii szkoleń na terenie swojego województwa. Dobór metod szkolenia i ewaluacji miał gwarantować dalszy przekaz wiedzy i umiejętności (np. powołanie lokalnych zespołów ds. HIV/AIDS, szkolenia kaskadowe). Grupa odbiorców szkoleń o zasięgu ogólnopolskim: szkolenie pracowników ochrony zdrowia: - lekarze z klinik zakaźnych; - lekarze rodzinni; - lekarze medycyny pracy - ginekolodzy; - kierownicza kadra pielęgniarska; - średni personel medyczny; - inni (prolongata certyfikatu doradcy). szkolenie edukatorów dzieci i młodzieży: - pedagodzy; - nauczyciele; - katecheci; - kuratorzy sądowi; - pracownicy socjalni ośrodków opiekujących się osobami uzależnionymi i zakażonymi; - inni (prolongata certyfikatu doradcy). szkolenie odpowiedzialnych za politykę społeczną i zdrowotną - pracownicy samorządów lokalnych; - pełnomocnicy ds. HIV/AIDS i narkomanii; - inni. Realizatorami szkoleń o zasięgu ogólnopolskim były organizacje pozarządowe, które wyłoniono w ramach otwartego konkursu ofert, oraz wykonawcy wybrani na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in.: Społeczny Komitet ds. AIDS, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Fundacja Edukacji Społecznej, Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON, NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar Puławy, Górnośląskie Stowarzyszenie Wspólnota. 34

35 Przeszkolono między innymi następujące grupy odbiorców: 150 pracowników służb interwencyjnych, 144 żołnierzy (w tym głównie oficerów i podoficerów wojska polskiego), 244 kuratorów sądowych, 703 pracowników ochrony zdrowia, 50 studentów medycyny, 30 pracowników PKD, 26 certyfikowanych doradców pracujących w PKD. Specyfika grupy zawodowej dookreślała szczegółową tematykę szkolenia, na przykład: pracownikom Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych przekazywano fachową wiedzę z zakresu leczenia, diagnostyki i profilaktyki HIV/AIDS niezbędną przy poradnictwie przed i po teście, zasady komunikacji z pacjentem, aspekty prawne, medyczne, psychologiczne i etyczne; dokonano wymiany doświadczeń doradców z poszczególnych punktów; pracownikom ochrony zdrowia (ginekolodzy, pielęgniarki, położne, lekarze chorób zakaźnych, studenci położnictwa i inni) przekazywano wiedzę z zakresu HIV/AIDS, m.in. na następujące tematy: opieka nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS, poradnictwo okołotestowe, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy, zasady komunikacji z pacjentem seropozytywnym, aspekty prawne, medyczne, psychologiczne i etyczne, najnowsze badania i osiągnięcia medyczne w tym zakresie; pracownikom służb interwencyjnych (policja, wojsko) przekazywano wiedzę z zakresu nabywania i kształtowania właściwych nawyków pracy, zapewniających bezpieczeństwo pracy, informacje z zakresu postępowania poekspozycyjnego, a także kształtowania właściwych postaw w stosunku do problemu i osób żyjących z HIV; pracownikom sądownictwa (kuratorzy sądowi) przekazywano wiedzę z zakresu problematyki prawnej obejmującą osoby zakażone i ich bliskich, możliwości niesienia pomocy osobom zakażonym (medycznej, prawnej i socjalnej), zagrożeń zakażenia w konkretnych sytuacjach oraz możliwości profilaktyki i postępowania poekspozycyjnego; pracownikom działającym w środowisku lokalnym (samorząd terytorialny, inspekcja sanitarna, pracownicy socjalni) przekazywano informacje poszerzające 35

36 ich wiedzę z zakresu prawnego, medycznego, psychologicznego i etycznego, a także z zakresu odpowiedzialności instytucjonalnej, realizowanych zadań w zakresie HIV/AIDS, wypracowania strategii współpracy z innymi organizacjami i instytucjami oraz pozyskiwania środków na realizację działań, umiejętność szacowania ryzyka zakażenia w środowisku oraz wdrażania środków zapobiegawczych. Programy szkoleniowe miały za zadanie: podnieść poziom wiedzy w zakresie HIV/AIDS, uwzględniając aktualne informacje i osiągnięcia naukowe w tej dziedzinie; ukształtować i wzmocnić prawidłowe postawy w odniesieniu do wybranych zagadnień HIV i AIDS wobec osób żyjących z HIV i AIDS w miejscu pracy z zachowaniem odpowiednich procedur postępowania; zwiększyć liczbę profesjonalnych edukatorów w zakresie wybranych zagadnień HIV i AIDS; zaktywizować daną grupę adresatów w kierunku dalszej edukacji oraz przekazywania uzyskanej wiedzy swoim współpracownikom, podopiecznym i stosowania jej na swoim stanowisku pracy, a dobór metod szkolenia i ewaluacji miał gwarantować dalszy przekaz wiedzy i umiejętności; wykształcić umiejętności współpracy z innymi instytucjami i organizacjami (I i II sektor działalności publicznej) w celu wdrażania lokalnych programów profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i oceną potrzeb. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymywali certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i uprawnienia lub zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. ZREALIZOWANE SZKOLENIA O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM TO MIĘDZY INNYMI: SZKOLENIE Z ZAKRESU PROFILAKTRYKI HIV/AIDS DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA Program zrealizowany przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej Res Humanae był przeprowadzony przede wszystkim dla średniego personelu medycznego (276 pielęgniarek) oraz lekarzy (24). Podstawowym celem szkolenia było doskonalenie warsztatu zawodowego pracowników ochrony zdrowia, utrwalanie zasad bezpieczeństwa 36

37 pracy, kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw w odniesieniu do osób żyjących HIV oraz w miejscu pracy z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych, poprawa relacji pracownik ochrony zdrowia-pacjent żyjący z HIV oraz opieka nad pacjentem żyjącym z HIV zgodnie z zasadami etyki lekarskiej i pielęgniarskiej z zachowaniem praw pacjenta i człowieka. PROJEKT SZKOLENIOWY DLA LEKARZY PRACUJĄCYCH W KLINIKACH I SZPITALACH ZAKAŹNYCH Szkolenie było zrealizowane przez Społeczny Komitet ds AIDS. Przeszkolono 22 osoby. Była to już druga grupa osób przeszkolonych o tej specjalizacji. Ordynatorzy klinik zakaźnych, którzy uczestniczyli w szkoleniu w ubiegłym roku, zgłosili zapotrzebowanie na szkolenie dla pozostałych lekarzy. Głównym celem szkolenia była poprawa umiejętności wczesnego wykrywania i rozpoznawania zakażenia HIV, poprawa jakości opieki osób leczonych oraz elementy poradnictwa dla osób żyjących HIV, ich bliskich i opiekunów. Wśród aspektów psychospołecznych epidemii HIV przekazano informacje dotyczące seksualnej transmisji HIV oraz używania środków psychoaktywnych, a także sposoby zmniejszenia ryzyka zakażenia. PROJEKT SZKOLENIOWY - PROLONGATA CERTYFIKATU DLA DORADCÓW PRACUJĄCYCH W PUNKCIE KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYM. PORADNICTWO PRZED I PO TEŚCIE. Program realizowany również przez Społeczny Komitet ds AIDS. W szkoleniu wzięło udział 11 osób, które uzyskały certyfikat doradcy uprawniający do prowadzenia poradnictwa na czas określony. Zajęcia miały na celu uaktualnienie wiedzy doradców pracujących w punktach, zwiększenie umiejętności psychologicznych niezbędnych w procesie rozmowy z osobami zgłaszającymi się do punktów oraz zwiększenie umiejętności rozwiązywania trudnych problemów związanych z poradnictwem. Weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności była dokonywana na podstawie symulowanej sytuacji poradnictwa przed i po teście (poza egzaminem pisemnym i ustnym). Zgłoszono także potrzebę superwizji pracy doradców w miejscu poradnictwa, szczególnie pracujących w małych zespołach, gdzie nie ma możliwości zweryfikowanie swojej pracy. 37

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 3 listopada 2011r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS

Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Zestawienie zadań zaplanowanych na rok 2017 instytucje województwa pomorskiego reprezentowane w Zespole ds. HIV/AIDS Instytucja Zadania Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdynia 1. Utworzenie i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

Celem głównym w realizacji założeń profilaktyki pierwszorzędowej jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. Warszawa 2011 Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia koordynuje działania oświatowo-edukacyjne związane z profilaktyką pierwszorzędową tj.: działania związane z profilaktyką zakażeń wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* * Materiał do wykorzystania w ramach kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS trwającej od 1 lipca 2008 do 1 grudnia 2009 r. - Wybrane problemy w walce z epidemią

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Dziennik Ustaw Nr 44 2922 Poz. 227 227 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom i Zwalczania Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZAKAŻENIA HIV I CHOROBA AIDS CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY MEDYCZNI?

ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV ZAKAŻENIA HIV I CHOROBA AIDS CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY MEDYCZNI? KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS ZAKAŻENIA HIV I CHOROBA AIDS CO POWINNI WIEDZIEĆ PRACOWNICY MEDYCZNI? 5.11.2013 r., Kraków EPIDEMIOLOGIA ŚWIATOWA (dane za 2011 rok) Osoby

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS 17 maja Warszawa 2015 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony jest w trzecią niedzielę maja od 1984 roku. Inicjatorem obchodów była międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016. Realizacja Programu w 2012 r.

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016. Realizacja Programu w 2012 r. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016 Realizacja Programu w 2012 r. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa Cel ogólny 1: Ograniczenie rozprzestrzeniania

Bardziej szczegółowo

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r.

AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. AIDS w systemie ochrony zdrowia raport NIK Jerzy Gryglewicz Warszawa, 24 listopada 2015 r. /- Cel główny kontroli: Celem głównym kontroli była ocena efektów osiągniętych przez podmioty odpowiedzialne za

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w

Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Epidemiologia HIV/AIDS w woj. zachodniopomorskim z uwzględnieniem działalności Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych Konferencja wojewódzka w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 17.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w 2008 roku Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 Streszczenie Warszawa, 2009 STRESZCZENIE 1.

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS

1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS 1 GRUDNIA 2015R. Światowy Dzień Walki z AIDS O AIDS zaczęło być głośno w latach 80. Przede wszystkim dzięki działalności środowisk gejowskich w Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze padły ofiarą epidemii.

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1. Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV

Cel ogólny 1. Ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV Harmonogram Realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim na rok 2013 opracowany przez Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce

Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce Program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce Beata Zawada Krajowe Centrum ds. AIDS Agenda Ministra Zdrowia Realizacja Programu Leczenia ARV 2012-2016

Bardziej szczegółowo

Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE.

Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE. Sprawdź jakie jest Twoje ryzyko zakażenia HIV. Zadanie to ułatwi Ci udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wybierz odpowiedź TAK lub NIE. 1. Czy chociaż raz w swoim życiu zmieniłeś/zmieniłaś partnera

Bardziej szczegółowo

Polacy coraz bardziej tolerancyjni w sprawie HIV/AIDS

Polacy coraz bardziej tolerancyjni w sprawie HIV/AIDS Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 lipca 2011 r. stwierdzono: zakażenie HIV u 14.725 obywateli Polski, odnotowano 2.623 zachorowania na AIDS; 1.103 chorych zmarło. Zrób test na HIV! - Krajowe Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r.

Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r. Lublin, dn. 6 kwietnia 2016 r. został przyjęty Uchwałą Nr XV/240/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz

Bardziej szczegółowo

CELAMI OGÓLNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI PROGRAMU SĄ: Lp. OBSZARY CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE. 1. ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV

CELAMI OGÓLNYMI I SZCZEGÓŁOWYMI PROGRAMU SĄ: Lp. OBSZARY CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE. 1. ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2015 Program opracowano w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Centrum prowadzi także działalność interwencyjną w zakresie rozwiązywania doraźnych problemów społecznych, pojawiających się w kontekście HIV/AIDS.

Centrum prowadzi także działalność interwencyjną w zakresie rozwiązywania doraźnych problemów społecznych, pojawiających się w kontekście HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS jest agendą Ministra Zdrowia, działającą od 1993 roku, odpowiedzialną za koordynację działań, mających na celu zwalczanie epidemii HIV/AIDS w Polsce. Krajowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI:

MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATOR: PATRONI HONOROWI: Zrób test na HIV! - ruszyła nowa kampania Krajowego Centrum ds. AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło kampanię promującą testowanie w kierunku HIV. Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN. Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBLIN Lublin, dnia 6 kwietnia 2016 r. Podstawę działań Miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻ WYKONANIE TESTU NA HIV

ROZWAŻ WYKONANIE TESTU NA HIV ROZWAŻ WYKONANIE TESTU NA HIV W Polsce z każdym rokiem przybywają osoby, które nie zdają sobie sprawy ze swojego zakażenia HIV. Podejmując ryzykowne zachowania seksualne i nie zabezpieczając się i partnera

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat: ... pieczęć urzędu Sprawozdanie prosimy przesłać na adres: Grzegorz Kasprzycki Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/79/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U z 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w 2015 r. w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa na 2015 rok oraz

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006 W Ŝyciu jak w tańcu kaŝdy krok ma znaczenie. HIV? AIDS? J.Kadowska 2006 HIV? To ludzki wirus upośledzenia odporności AIDS? To zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy etap zakażenia wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia. r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia. r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia. r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS

Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS Środowiska medyczne Narzędzia profilaktyki 2013 Wydawnictwa E-learning Cele I. Ograniczanie nowych zakażeń II. Lepsze zdrowie pacjenta Wcześniejsze rozpoznania

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 179, poz.1485). Siedliszcze,

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii- [GPPN]

Plan wystąpienia- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii- [GPPN] Wydział Rozwoju Społecznego Działania. Programy miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Priorytety Debata - organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 08 maja 2015 r. Gdańsk Plan wystąpienia-

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV opracowany na lata

HARMONOGRAM REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV opracowany na lata Ministerstwo Zdrowia Krajowe Centrum ds. AIDS HARMONOGRAM REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV opracowany na lata 2007-2011 Warszawa 2006 Spis treści Wstęp I. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim Łódź, 28.11.2006 r. Informacje i dane epidemiologiczne wykorzystane w prezentacji pochodzą z : własnych opracowań Krajowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce MAŁOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ Warsztaty profilaktyczne HIV i AIDS Już od 13 lat uczniowie naszej szkoły z inicjatywy ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA włączają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ Lek. med. Jacek Krajewski Praktyka Lekarza Rodzinnego Jacek Krajewski Seminarium Nowe perspektywy w leczeniu HCV znaczenie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE W KATOWICACH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Założenia programowe. 3. Cele ogólne programu. 4. Sposoby realizacji. 5. Ewaluacja.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III /11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla Gminy Baranów. Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

PUNKTY KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNE

PUNKTY KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNE Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego dr Edyta Laurman Jarząbek dr Eliza Mazur PORADNICTWO HIV/AIDS Zasady i system

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012"

realizacji w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr 15/105/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 2 marca 2009 roku HARMONOGRAM realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania na lata 2009-2012" Priorytet

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA

ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA ZESPÓŁ DO SPRAW REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA 2012-2016 W DNIU 24 MAJA 2012 ROKU ZARZĄDZENIEM NR 159/12 WOJEWODY POMORSKIEGO ZOSTAŁ POWOŁANY ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006 MINISTERSTWO ZDROWIA KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006 Przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM Załącznik do uchwały Nr 366/2017 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 02 marca 2017 r. PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 Rzeszów, luty 2010 r. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Zadania w zakresie redukcji szkód realizowane przez Polską Więzienną Służbę Zdrowia

Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Zadania w zakresie redukcji szkód realizowane przez Polską Więzienną Służbę Zdrowia Zadania w zakresie redukcji szkód realizowane przez Polską Więzienną Służbę Zdrowia Więzienna służba zdrowia zapewnia opiekę zdrowotną osobom pozbawionym wolności w oparciu m.in. o Ustawę z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. Warszawa, 20 lutego 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. We wrześniu 2008 r. kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kamienica na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo