UCHWAŁA NR XL/404/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XL/404/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/404/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na: - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, - przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, 2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi zł, z tego: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. 5. Plan wydatków po zmianach wynosi zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł Środki zaplanowane w kwocie zł w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" paragrafie "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu "Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni)" przeznacza się na realizację zadania pn. "Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej". 2. W dziale 600 "Transport i łączność rozdziale "Drogi wewnętrzne" paragrafie "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" kwotę zł przenosi się z zadania "Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem w Bolesławcu" na zadanie "Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu" 3. Załączniki do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.: 1) Nr 6 Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) Nr 16 Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale "Szkoły podstawowe o kwotę zł, w tym: Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 1

2 a) SP Nr zł, b) SP Nr zł, c) SP Nr zł, 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale "Przedszkola" o kwotę zł, w tym: a) MPP Nr zł, b) MPP Nr zł, c) MPP Nr zł, d) MPP Nr zł, e) MPP Nr zł f) MPP Nr zł. 2. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia października 2017r. Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 RAZEM ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia października 2017r. Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 370, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Drogi wewnetrzne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup materiałów i wyposażenia 2 650, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 883, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 883, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 053, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 817, Składki na ubezpieczenia społeczne 817, Składki na Fundusz Pracy 232, Zakup materiałów i wyposażenia 7 530, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 191, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 2 194, Podróże służbowe krajowe 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 Przedszkola , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 490,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 801, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 801, Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna 5 683, Domy pomocy społecznej 3 076, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 076,00 Ośrodki pomocy społecznej 2 607, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 607,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 4

5 855 Rodzina 367, Wspieranie rodziny 367, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 367, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92,00 Oczyszczanie miast i wsi 5 890, Zakup usług pozostałych 5 890, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 321,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna 1 262, Instytucje kultury fizycznej 1 262, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 262,00 RAZEM ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XL / /2017 z dnia października 2017r. Lp. Dział Rozdział Podmiot Przeznaczenie Kwota dotacji DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BOK - MCC Dotacja na działalność statutową MBP Dotacja na działalność statutową MC Dotacja na działalność statutową Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów Dotacja dla szkół publicznych Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla niepublicznej szkoły Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Prywatne przedszkole "Smerfiki" Dotacja dla niepublicznego przedszkola I Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum II Prywatne Gimnazjum Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Dotacja dla niepublicznego gimnazjum DOTACJE PODMIOTOWE 1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / 315 /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Zakres i kwoty udzielonych dotacji z budżetu miasta Bolesławiec na 2017 rok Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Dotacja dla niepublicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum Prywatne Przedszkole "Oxpress" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Zielona Nibylandia Dotacja dla niepublicznego przedszkola Publiczne Gimnazjum "Oxpress" Dotacja dla publicznego gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów Dotacja dla publicznego gimnazjum Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" Dotacja dla szkół niepublicznych Przedszkole Niepubliczne Bajka" Dotacja dla niepublicznego przedszkola Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Dotacje należące do sektora finansów publicznych Powiat Bolesławiecki Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Gminy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala Program ograniczenia niskiej emisji Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych BOK - MCC Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych BOK - MCC Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych MBP Dotacja na dofinansowanie projektu "Iść za marzeniem, śladami Conrada" Muzeum Ceramiki Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne Muzeum Ceramiki Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące Dotacje nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 6

7 Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu orchrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacego na udzielaniu schronienia, posilku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogółem Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/ /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia października 2017 r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Treść Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/315/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie ciepła , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Modernizacja sieci ciepłowniczych w tym głównych magistrali cieplnych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o , Dostarczanie wody ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu 9 710, Transport i łączność ,00 Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej 5 900,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu ,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu , , , ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 8

9 Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez miasto Bolesławiec 0, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi ul. Jaśminowa ,00 Budowa drogi ul. Miłosza - II etap ,00 Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr ,00 Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona ,00 Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia ,00 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok , ,00 Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II ,00 Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze ,00 Drogi wewnetrzne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu ,00 Budowa drogi bocznej - ul. Bielska ,00 Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej ,00 Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu , Turystyka ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej 6 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr , Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka ,00 Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do ,00 Termomodernizacja budynku ul.1-go Maja ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntów pod inwestycje ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej ,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 9

10 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000,00 System łącznośći radiowej 2 000, Straż gminna (miejska) ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wymiana urządzeń monitoringu wizyjnego miasta ,00 Różne rozliczenia ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa na wydatki inwestycyjne ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr , Przedszkola ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę zabaw , Pozostała działalność ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia , Ochrona zdrowia ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni) 0,00 Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska , ,00 Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 10

11 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka" Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok" Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy "Leśny Potok" ,00 Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów ,00 Budowa oświetlenia ul. Kościuszki ,00 Budowa oświetlenia ul. Modłowej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec 0,00 Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw (ul. Akacjowa) oraz doposażenie istniejących ,00 Budowa placu zabaw przy ul. Piastów ,00 Estetyzacja Miasta- doposażenie w małą architekturę , , ,00 Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki ,00 Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów ,00 Zakup projektora przez BOK-MCC , , , ,00 Muzea , , ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 11

12 Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki ,00 Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca 6 600,00 muzeów Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane ,00 pomniki historii Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu , Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu ,00 Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej ,00 Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu , Instytucje kultury fizycznej ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec , Zakup pompy wodnej na baseny letnie ,00 Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu) ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem ,00 Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 12

13 Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia października 2017 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI /315 /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody Wydatki w tym: Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Ogółem Ogółem wpłata do budżetu Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Przedszkola Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Gimnazja Gimnazjum Samorządowe nr Stołówki szkolne i przedszkolne Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr OGÓŁEM Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 13

14 UZASADNIENIE do uchwały Nr XL/404/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę zł na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale "Urzędy gmin o kwotę zł w związku z organizacją XXV Igrzysk Samorządowych Związku Gmin Kwisa. c) w dziale 801 Oświata i wychowanie" rozdziale "Szkoły podstawowe" o kwotę zł, w tym: - nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 i dla dyrektora MZS Nr 3 w Bolesławcu - zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr WO z dnia r. - kwota zł, - nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych w związku z reformą oświaty - kwota zł. 2) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł, z tego: a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok zgodnie z pismem Nr ST BKU z dnia 14 września 2017 r. 3) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie" rozdziale "Przedszkola" na zakup energii elektrycznej. 4) przeniesieniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 600 "Transport i łączność": - rozdziale "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę zł na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa " rozdziale "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę zł na ZFŚS w MZGM w związku ze zwiększeniem kwoty przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia (kwota zł) oraz na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 6" (kwota zł), c) w dziale 750 "Administracja publiczna"; - rozdziale "Urzędy gmin o kwotę zł na zwiększeniu odpisu na ZFŚS w Urzędzie Miasta Bolesławiec, - rozdziale "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę zł na odpis ZFŚS w MZEA, d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę zł na wymianę systemu łączności radiowej e) w dziale 801 Oświata i wychowanie": - rozdziale "Przedszkola" o kwotę zł w związku z brakiem opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie, które w 2017 r. zostały objęte subwencją oświatową, - rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę zł na zabezpieczenie środków finansowych na odpis ZFŚS, Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 1

15 f) w dziale 851 Ochrona zdrowia" rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę zł na realizację zadania Zakup i montaż urządzeń służących poprawie zaopatrzenia pacjentów oraz produkcji i dystrybucji posiłków dla pacjentów w oddziałach szpitala" w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, g) w dziale 852 Pomoc społeczna": - rozdziale "Domy pomocy społecznej" o kwotę zł na ZFSŚ w DPS, - rozdziale Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę zł na ZFSŚ w MOPS, h) w dziale 855 "Rodzina rozdziale "Wspierania rodziny" o kwotę 367 zł na ZFSŚ w MOPS, i) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": - rozdziale "Gospodarka odpadami" o kwotę 92 zł na ZFŚS w Straży Miejskiej, - rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości po wichurach, - rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę zł na zadanie pn. Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Bolesławiec do programu przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadanie dotyczy realizacji wymiany źródeł ogrzewania starego typu na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, - rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę 321 zł na ZFSŚ w MOSiR, j) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę zł na zakup przez BOK-MCC projektora. k) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale "Instytucje kultury fizycznej" o kwotę zł na ZFSŚ w MOSiR. Środki pochodzą z: a) działu 600 "Transport i łączność" rozdziału "Drogi wewnętrzne" w kwocie zł z zadania "Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem w Bolesławcu", b) działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska": - rozdziału "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie zł z zadania "Budowa oświetlenia ul. Kościuszki", - rozdziału "Pozostała działalność" w kwocie zł z zadania "Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących" (kwota zł) i "Budowa placu zabaw przy ul. Piastów" (kwota zł). Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: 14DE0F76-7A AAC1-7EF3D0A7A14C. Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/364/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/364/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/364/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM Projekt z dnia 19 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR 333/XXVI/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok Na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. ZARZĄDZENIE NR 321/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 3339 UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5367 UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 8 września 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie. 801 Oświata i wychowanie , , ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie. 801 Oświata i wychowanie , , ,00 Rodzaj: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.150.2013 z dnia 23 maj 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 23 MAJA 2013 Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo