WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CATI): CO ZYSKUJEMY, CO TRACIMY?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CATI): CO ZYSKUJEMY, CO TRACIMY?"

Transkrypt

1 ASK, 1999, nr 8, strony Copyright by ASK, ISSN Paweł B. Sztabiński WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CATI): CO ZYSKUJEMY, CO TRACIMY? Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CAT!) ma wiele zalet o charakterze organizacyjno-finansowym: w porównaniu z wywiadem kwestionariuszowym umożliwia szybszą realizację badania, sprzyja standaryzacji zachowań ankieterów i ograniczeniu popełnianych przez nich błędów, umożliwia ścisłą kontrolę ich pracy, a także obniża koszt realizacji badania. Jaka jest jednak wartość materiałów uzyskiwanych przy zastosowaniu tej techniki? W artykule. w oparciu o wyniki analiz empirycznych, podejmuję dwie sprawy istotne dla takiej oceny: na ile próba zrealizowana w CATI różni się od próby w badaniach kwestionariuszowych oraz czy w badaniach CATI uzyskujemy odpowiedzi zbliżone do uzyskiwanych w wywiadzie kwestionariuszowym, czy też różne -.lepsze lub.gorsze. UWAGI WSTĘPNE Choć technika wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym (CATI) stosowana jest w Polsce od kilku lat i ogółem zrealizowano nią zapewne kilkaset tysięcy wywiadów, to jednak jej przydatność do badań surveyowych nadal budzi sporo kontrowersji. Ma ona zdecydowanych zwolenników, upatrujących w niej, przynajmniej potencjalnie, idealną technikę surveyową, ale ma również zdecydowanych przeciwników, wedle których słaba telefonizacja w Polsce podważa obecnie i w najbliższych latach zasadność jej stosowania w badaniach na próbach losowych osób. Wskazują oni również odhumanizowany", pozbawiony wymiaru społecznego charakter wywiadu przez telefon, co musi wpływać na obniżenie wartości uzyskiwanych odpowiedzi. Nie sposób kwestionować ewidentnych zalet CATI. Po pierwsze, jest to technika szybka", umożliwiająca znaczne skrócenie, w porównaniu z wywiadem kwestionariuszowym, fazy terenowej badania oraz fazy jego opracowania. W niektórych badaniach, np. większości badań opinii publicznej, ale także wielu bada- Uwagi do autora prosimy kierować do: Paweł B. Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

2 52 PAWEŁ B. SZTABIŃSKI niach marketingowych jest to sprawa niezwykle ważna. Chodzi nie tylko o możliwość szybszego dostarczenia odbiorcy wyników badania - co ma znaczenie zwłaszcza w badaniach gorących" tematów, ale również o homogeniczność zebranego materiału. Przy wydłużającym się okresie fazy terenowej zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń politycznych lub, gdy chodzi o badania marketingowe, pojawienia się na rynku nowego produktu, co może mieć wpływ na udzielane przez respondentów odpowiedzi. W rezultacie wyniki uzyskane przed tym wydarzeniem mogą być nieporównywalne z zebranymi później. Po drugie, zastosowanie CATI sprzyja standaryzacji zachowań ankieterów i ograniczeniu popełnianych przez nich błędów, a także umożliwia ścisłą kontrolę ich pracy. Standaryzacja zachowań ankieterskich ma kluczowe znaczenie, gdyż obok stosowania ujednoliconych pytań, stanowi o możliwości traktowania wyniku badania jako pomiaru (Fowler i Mangione 1990). W kwestionariuszu CATI nie tylko tekst pytań, ale także wszystkie dyrektywy i instrukcje, włącznie z tekstem aranżacji wywiadu, wyświetlane są na monitorze komputera, a więc ankieter nie musi o nich pamiętać. Co więcej, w przypadku konieczności rotacji pytań, rotacji możliwych odpowiedzi w pytaniach kafeteryjnych, stosowania pytań wersyjnych itp., wyświetlane jest właściwe pytanie. Ograniczeniu błędów popełnianych przez ankieterów sprzyja kontrola zakresów wpisywanych odpowiedzi, uniemożliwiająca wpisanie niewłaściwego jej symbolu (spoza przewidzianych symboli), automatyczne przechodzenie do właściwego pytania, eliminujące błędy wynikające z nieprzestrzegania reguł przejścia, a także kontrola logiczna wpisywanych odpowiedzi, eliminująca możliwość wpisania odpowiedzi sprzecznych z zanotowanymi wcześniej. Nie jest również możliwe zadanie kolejnego pytania bez zanotowania odpowiedzi na pytanie wcześniejsze. Praca ankieterów jest monitorowana przez supervisora. Podczas trwającej zazwyczaj 3 godziny sesji podsłuchuje on kilkakrotnie różne fragmenty prowadzonych przez każdego ankietera wywiadów. W tym czasie na monitorze jego komputera wyświetlane są zadawane przez ankietera pytania, co umożliwia kontrolę poprawności zapisu odpowiedzi. W ten sposób kontroli poddane są wszystkie elementy pracy ankietera, także te, których nie sposób uwzględnić w standardowej kontroli wywiadu kwestionariuszowego (Sztabiński 1998). Co więcej, supervisor ma obowiązek porównywania pracy ankieterów pod względem liczby połączeń telefonicznych, liczby zrealizowanych wywiadów, odmów wywiadu itp., a w badaniach realizowanych na dużych próbach - również rozkładów uzyskiwanych odpowiedzi. Pozwala to stwierdzić, którzy ankieterzy odróżniają się ze względu na wyniki pracy od pozostałych, i wykryć, z czym związane są niedostatki ich pracy. Analizy takie w dłuższej perspektywie sprzyjają również standaryzacji zachowań zespołu ankieterskiego. Trzecią zaletą wywiadów telefonicznych jest ich relatywnie niewielki koszt. Ankieterzy są opłacani według czasu pracy i w rezultacie koszt wywiadu CATI jest niższy niż wywiadu kwestionariuszowego. Koszty badania redukuje także eliminacja wydatków związanych z dojazdami ankieterów do wylosowanych miejscowości oraz kosztów wprowadzania danych, które bezpośrednio z komputerów, przy których pracują ankieterzy, przekazywane są do serwera.

3 WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CAT/) 53 Wskazane zalety CATI dotyczą w zasadzie wymiarów organizacyjnego i finansowego. Niewiele natomiast wnoszą w sprawach najważniejszych dla oceny każdej techniki, mianowicie kwestiach związanych z zakresem jej stosowalności oraz wartości uzyskiwanych za jej pomocą odpowiedzi. Niewątpliwe wspomniane usprawnienia organizacyjne mogą mieć wpływ na wartość danych uzyskiwanych z badań, ale jest to związek raczej pośredni. Przy bardzo dobrze wyszkolonej i nadzorowanej sieci ankieterskiej, można zminimalizować szanse występowania większości wspomnianych tutaj zagrożeń również w wywiadzie kwestionariuszowym. W niniejszym artykule podejmuję dwa zagadnienia bezpośrednio związane z oceną techniki CATI. Pierwsze z nich dotyczy zakresu stosowalności tej techniki: czy i w jakim zakresie uprawnione jest prowadzenie obecnie w Polsce badań CATI na próbie osób? Odwołując się do wyników badań przedstawię wyposażenie w telefony gospodarstw domowych według ich podstawowych charakterystyk społecznych, a także porównam próbę zrealizowaną w badaniach CATI i badaniach kwestionariuszowych. Pozwoli to wskazać, z jakimi zniekształceniami próby musimy liczyć się stosując tę technikę. Drugie podejmowane tutaj zagadnienie związane jest z wpływem techniki na uzyskiwane odpowiedzi. Czy w badaniach CATI uzyskujemy odpowiedzi zbliżone do uzyskiwanych w wywiadzie kwestionariuszowym, czy też różne - ulepsze" lub,,gorsze"? Omawiając każde z tych zagadnień najpierw przedstawię wnioski z badań przeprowadzonych w krajach zachodnich, a następnie wyniki własnych analiz. Wszystkie analizowane przeze mnie badania zostały zrealizowane przez Instytut Badań Opinii i Rynku SMG/KRC Media Poland 1. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W TELEFONY Jak wiadomo posiadanie dobrego, tzn. przede wszystkim kompletnego, operatu losowania, jest podstawowym warunkiem przygotowania próby losowej. Tylko na podstawie takiej próby uprawnione jest uogólnianie wniosków z badania na całą populację. W przypadku badań kwestionariuszowych prowadzonych na próbach ogólnokrajowych korzysta się zazwyczaj i. jednego spośród dwóch operatów: albo danych o poszczególnych osobach zawartych w systemie PESEL (próby imienne) albo też danych ze spisu powszechnego. gdzie jednostką losowania jest gospodarstwo domowe, a respondenta losuje ankieter na podstawie tabeli Kisha. Każdy z tych operatów umożliwia prowadzenie badań na próbie probabilistycznej osób, a więc takiej próbie. w której każda osoba ma jednakową szansę bycia wylosowaną. W przypadku badań telefonicznych na próbie osób wykorzystuje się zazwyczaj jako operat losowania spis abonentów, albo też numery telefoniczne generowane są losowo, ale z uwzględnieniem prefiksów, tzn. pierwszych kilku cytr numeru telefonu. które są identyczne dla pewnego obszaru i umożliwiają warstwowanie 1 Kierownictwu Instytutu Badań Opinii i Rynku SMG/KRC Media Poland dziękuję za udostępnienie do analiz zbiorów danych z badań.

4 54 PAWEŁ 8. SZTABIŃSKI próby według miejsca zamieszkania respondentów. Każdy z tych sposobów losowania ma oczywiście swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o losowanie ze spisu abonentów, problem stanowi przede wszystkim aktualność posiadanego spisu oraz istnienie numerów zastrzeżonych, które nie są w nim uwidocznione. Zastosowanie drugiego sposobu wiąże się w praktyce z podniesieniem kosztów badania: abonentami części wylosowanych numerów nie są osoby prywatne, lecz instytucje. W każdym jednak przypadku podstawowy problem pozostaje ten sam: jeśli gospodarstwo domowe nie posiada telefonu, żaden z jego członków nie ma szans znalezienia się w próbie. Wyposażenie gospodarstw domowych w telefony przewodowe, gdyż zazwyczaj tylko z nich korzysta się w badaniach na próbach ogólnych, stanowi ograniczenie badań CATI w każdym niemal kraju. Poza nielicznymi wyjątkami, jak np. Monako, gdzie wyposażenie w telefony wynosi l 00%, we wszystkich krajach zachodnich, włączając w to również Stany Zjednoczone i Kanadę, waha się od ponad 90% do blisko 99%. Oznacza to, że pewne kategorie społeczeństwa mają rzadziej telefon niż inne, co może powodować tendencyjność próby do badania. W Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat 70. kategoriami, które w l 00% miały telefony, byli jedynie lekarze, prawnicy, dyrektorzy i ministrowie. Wyposażenie w telefony było również silnie zróżnicowane w zależności od rasy i pochodzenia etnicznego: wśród białych żyjących powyżej minimum socjalnego wyposażenie w telefony wynosiło 95%, podczas gdy wśród Murzynów i osób hispanojęzycznych - trochę poniżej 50%. Występowało również znaczne zróżnicowanie w zależności od miejsca zamieszkania: odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w telefony w wynosił w poszczególnych stanach od 76% do 100% (Dillman 1978). Poniżej przedstawiam dane dotyczące wyposażenia w telefony w Polsce. Są one oparte na wynikach ogólnopolskiego badania kwestionariuszowego, przeprowadzonego w kwietniu 1998 roku na próbie losowej, liczącej 2519 osób. Była to próba osób (imienna, wylosowana z operatu PESEL), a jej warstwowania dokonano ze względu na makroregiony, kategorie miejscowości, pleć i wiek. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w telefony wynosił 61,6%, a więc w porównaniu z przytoczonymi danymi dla krajów zachodnich jest niski. Oznacza on, że na każde pięć gospodarstw domowych, członkowie dwóch nie mają szansy znaleźć się w próbie ogólnopolskiej. Z drugiej jednak strony w wielu krajach Europy Zachodniej badania telefoniczne na próbach ogólnokrajowych zaczęto realizować przy poziomie telefonizacji ok. 75%. Choć oczywiście nie umożliwiało to prowadzenia badań na próbie probabilistycznej osób, to jednak błąd związany z pominięciem w operacie losowania 25% gospodarstw domowych uznano jako na tyle niewielki, że nie wypacza w sposób istotny uzyskiwanych wyników i jest równoważony przez inne zalety CATI. Spośród ogółu gospodarstw domowych objętych omawianym badaniem 60,2% posiadało jeden telefon, 0,6% - więcej niż jeden (np. dwa numery telefoniczne w mieszkaniu lub telefon w mieszkaniu i na działce), a 0,8% - telefon wspólny, tzn. wspólny numer miejski miało więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Oznacza to, że odsetek gospodarstw, których członkowie mają większą lub mniejszą szansę znalezienia się w próbie w porównaniu z innymi. jest w skali ogólnopolskiej niewielki. Dlatego przedstawiając dalej dane dotyczące posiadania te-

5 WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CAT/) 55 lefonów ograniczę się zasadniczo do posiadaczy jednego numeru, wskazując jednak, wśród których kategorii społecznych pozostałe dwie możliwości mogą stać się ewentualnym źródłem zakłóceń w losowaniu. Kategoria miejscowości zamieszkania dość silnie różnicuje posiadanie telefonu. Jak można było oczekiwać, stosunkowo najsłabsze wyposażenie w telefony występuje na wsi (36,5% gospodarstw). Jednak już w miastach poniżej l O tys. mieszkańców telefony ma 57,2%, a w poszczególnych kategoriach miast między 10 tys. a 200 tys. mieszkańców - od 66,4% do 69,2%. W dużych miastach (200 tys. do 500 tys. mieszkańców) wyposażenie w telefony wynosi 72,3%, a w największych (powyżej 500 tys.) - 80,4% gospodarstw. Jeśli zatem przyjąć wspomniany poziom wyposażenia 75% jako wartość graniczną, przy której prowadzenie badań CATI nie jest wprawdzie w pełni uprawnione, ale można uznać za dopuszczalne, to w Polsce można już je realizować w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, a prawdopodobnie również liczących tys. mieszkańców. Należy wziąć pod uwagę, że, jak wynika z porównania z wynikami badania prowadzonego równo rok wcześniej, w ciągu roku w miastach tych nastąpił przyrost wyposażenia w telefony o ok. 3 punkty procentowe, a nie ma podstaw, aby sądzić, że dynamika ta uległa zahamowaniu. Wyposażenie w telefony w poszczególnych regionach kraju (przy podziale na 8 regionów) jest stosunkowo równomierne. Najwyższe wskaźniki ma region południowy, tzn. Małopolska (67,9%), północny, tzn. Pomorze (67,7%) i centralny (65,75%). Najsłabsze wyposażenie występuje natomiast na Śląsku (51,7% gospodarstw domowych) oraz w regionie wschodnim i zachodnim (po 52,4%). Posiadanie telefonu jest, jak można było się spodziewać, skorelowane z zamożnością gospodarstw domowych, choć zależność ta jest niezbyt silna. W najniższej grupie dochodowej - do 250 zł na osobę - odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w telefon wynosi 50,6% i stopniowo wzrasta, by w najwyższej grupie - powyżej 650 zł na osobę - osiągnąć poziom 67,7%. Jest to zapewne rezultat niepełnej dostępności telefonów przewodowych zarówno w latach poprzednich, jak i obecnie. Analiza posiadania telefonu w zależności od podstawowych charakterystyk głowy gospodarstwa domowego wykazała, że znaczenie wieku głowy gospodarstwa jest stosunkowo niewielkie. Najwyższe wyposażenie w telefony (64,2%) występuje w gospodarstwach osób w wieku lat, niewiele niższe w gospodarstwach osób w wieku lat (6 l,3%), a najniższe w gospodarstwach osób powyżej 65 lat, a więc emerytów (51,0%). Jest to generalnie zgodne ze wspomnianymi tendencjami, występującymi w krajach zachodnich. Posiadanie telefonu silnie powiązane jest natomiast z wykształceniem głowy gospodarstwa domowego. Gospodarstwa osób bez wykształcenia posiadają telefony zaledwie w 28,9%, osób z wykształceniem podstawowym - w 37,7%, z zasadniczym zawodowym - w 56,3%, ale z wykształceniem średnim już w 76,4%, a z wyższym - w 86,4%. Choć biorąc pod uwagę realia można spodziewać się, że wśród osób z wykształceniem wyższym telefonu nie posiadają przede wszystkim ludzie młodzi, mieszkający w nowych, nie stelefonizowanych osiedlach, to jednak generalnie ta kategoria wykształcenia może być objęta badaniami CATI ze stosunkowo niewielkim ryzykiem błędu. Jeśli zaś przyjąć jako progowe wyposa-

6 56 PAWEŁ B. SZTABIŃSKI żenie w telefony na poziomie 75%, to można już nimi objąć również osoby z wykształceniem średnim. Posiadanie telefonu w zależności od sytuacji społeczno-zawodowej głowy gospodarstwa domowego analizowano, ze względu na niewielkie liczebności, uwzględniając tylko pracujących oraz rencistów i emerytów. Wyposażenie w telefony pierwszej z tych kategorii wynosi 67,8%, drugiej zaś - 52,4%. Zawód głowy gospodarstwa domowego jest silnie powiązany z wyposażeniem tego gospodarstwa w telefon. Powyżej 75% progu znajdują się kadry i wolne zawody (84,6% gospodarstw wyposażonych w telefon), technicy (78,9%), urzędnicy (81,l %) i prywatni właściciele (78, 1 %), a na granicy tego progu lokują się sprzedawcy i pracownicy usług (74,1%). W pierwszej i ostatniej kategorii zdarzają się również gospodarstwa posiadające więcej niż jeden numer telefoniczny (odpowiednio 3,8% i 3,4%). Stosunkowo rzadko posiadają telefony gospodarstwa domowe rolników (47,6%) i robotników niewykwalifikowanych (48,3%). Przedstawione wyniki potwierdzają przekonanie, że obecnie w Polsce na pewno nie jest uprawnione prowadzenie badań CATI na próbach ogólnokrajowych. Posiadanie telefonu jest powiązane z wieloma ważnymi charakterystykami gospodarstw domowych. Nie jest również tak, że wyposażenie w telefony niektórych uwzględnionych tutaj kategorii społecznych jest pełne lub niemal pełne. Z drugiej jednak strony w niektórych kategoriach gospodarstw wyposażenie to jest na tyle wysokie, że mając świadomość błędu wynikającego z faktu, iż nie jest ono 1 OO-procentowe, można jednak realizować wśród nich badania telefoniczne. I jeszcze refleksja bardziej ogólna, dotycząca stosowalności CAT!: biorąc pod uwagę stan w krajach zachodnich trzeba liczyć się z tym, że również w najbliższych latach wyposażenie gospodarstw domowych w telefony nie osiągnie poziomu 100%. Oznacza to, że w próbie do badań telefonicznych zawsze będą nieodoreprezentowane pewne kategorie społeczne i tym samym będzie ona "gorsza" od obecnie wykorzystywanych w Polsce w badaniach kwestionariuszowych prób imiennych i adresowych. STRUKTURA PRÓBY ZREALIZOWANEJ W BADANIACH CATI Stosunkowo słabe i nierównomierne wyposażenie gospodarstw domowych w telefony jest najważniejszą, ale nie jedyną przyczyną, która może powodować tendencyjność próby zrealizowanej w badaniach CATI prowadzonych w Polsce. Jeśli numery telefonów do badania losowane są z wykazu abonentów, należy liczyć się z nieaktualnością części numerów, a także brakami w wykazie, który nie może uwzględniać numerów "nowych" oraz zastrzeżonych. W Stanach Zjednoczonych, gdzie książki telefoniczne wydawane są co 3-4 miesiące, odsetek zawartych w nich nieaktualnych numerów szacuje się na 11-14% (Dillman 1978). Odsetek numerów zastrzeżonych szacowano natomiast na przełomie lat 80. i 90. na 38 do 52% (Brick i Waksberg 1991). W sumie w początkach lat 80 kiedy odsetek numerów zastrzeżonych by/ znacznie niższy, oceniano, że przy losowaniu z wykazu telefonów niedostępnych jest ok. 40% ogółu numerów (Frey 1983).

7 WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CAT/) 57 Inną przyczyną tendencyjności próby w badaniach CATI w Polsce może być często stosowany, uproszczony sposób doboru respondenta do badania pod wylosowanym numerem. Nie dokonuje się losowania respondenta spośród członków gospodarstwa domowego, co jest normalną praktyką w badaniach na próbie osób w krajach zachodnich, lecz jest nim dostępna aktualnie osoba, o ile spełnia bardzo proste zazwyczaj kryteria udziałowe. Jest oczywiste, że tego rodzaju dobór musi prowadzić do nadreprezentacji w próbie zrealizowanej osób molo aktywnych, które więcej niż inne przebywają w domu - nawet jeśli badania prowadzi się również w godzinach wieczornych. Jednocześnie jednak badania CATI stwarzają większą szansę przeprowadzenia wywiadu z osobami trudno dostępnymi w badaniu kwestionariuszowym. Próbę nawiązania z nimi kontaktu telefonicznego można podejmować wielokrotnie, podczas gdy w badaniach kwestionariuszowych ankieterzy, wbrew dyrektywie nakazującej przynajmniej 3-krotną próbę kontaktu z respondentem, często ograniczają się do 1-2-krotnej wizyty. Obecnie przedstawię wyniki porównania próby zrealizowanej w badaniu kwestionariuszowym i badaniu telefonicznym. Były one prowadzone w tym samym czasie. Badanie CATI ogranicza/o się do zadania dwóch pytań dotyczących znajomości nazw firm zajmujących się pewnego rodzaju działalnością (nie licząc oczywiście "metryczki"), zaś w wywiadzie osobistym wykorzystywano typowy w badaniach marketingowych kwestionariusz typu "omnibus", który zawiera/ również blok pytań zastosowany w badaniu telefonicznym. Ponieważ celem badań by/o m.in. określenie skuteczności kampanii reklamowej jednej z firm, każde z nich zostało zrealizowane w dwóch falach: pierwsza prowadzona by/a w końcu 1996 roku, druga zaś po upływie ok. półtora miesiąca, na początku 1997 roku. Badania kwestionariuszowe zrealizowane zostały na ogólnopolskiej próbie imiennej (wylosowanej z systemu PESEL). Zarówno próba zasadnicza, jak i rezerwowa by/a warstwowana ze względu na makroregion, kategorię miejscowości. pleć i wiek, a doboru respondentów rezerwowych dokonywano z uwzględnieniem warstw. Próbę do badań CATI wylosowano z wykazu abonentów. Obejmowała ona wyłącznie mieszkańców miast i by/a warstwowana ze względu na makroregion i kategorię miasta przy przyjęciu podziału na miasta do l OO tys. mieszkańców, powyżej l OO tys. mieszkańców i Warszawę jako odrębną warstwę. Respondentem by/a osoba, która odebrała telefon, o ile mieściła się w kategorii wieku lat. Badania realizowano w sesjach między godz a 21 0, co umożliwia/o objęcie badaniami osób w różnej sytuacji zawodowej. W badaniach CATI zrealizowano w pierwszej fali 630 wywiadów, w drugiej zaś Dla badań kwestionariuszowych liczebności te wynoszą odpowiednio l 003 i 1004 wywiady. Ponieważ jednak, jak wspomniałem, badanie CATI obejmowało wyłącznie mieszkańców miast ze zbioru danych z badania kwestionariuszowego wyodrębni/em do porównań również wyłącznie część miejską". Liczy/a ona w każdej z fal 633 osoby. Próbę zrealizowaną w badaniu CATI i badaniu kwestionariuszowym porównywa/em ze względu na sześć cech społeczno-demograficznych respondentów: pleć, wiek, wykształcenie, sytuację zawodową, dochody na l osobę w gospodarstwie domowym oraz wielkość miasta. Wyniki porównania są dla obydwóch fal badania bardzo podobne, co zdaje się wskazywać, że występujące w raz-

8 58 PAWEŁ B. SZTABIŃSKI kładach różnice mogą być względnie stałymi tendencjami - oczywiście przy opisanych tutaj sposobach doboru każdej z prób. W przypadku pici w CATI występuje przewaga udziału kobiet nad mężczyznami wynosząca ok. 1 O punktów procentowych. Jest to zapewne w pewnej mierze rezultatem przyjętego sposobu doboru respondenta w gospodarstwie domowym. Generalnie jednak w Polsce potwierdza się obserwowana w krajach Europy Zachodniej tendencja, zgodnie z którą kobiety chętniej rozmawiają przez telefon niż mężczyźni. Jeżeli chodzi o wiek, to w CATI niedoreprezentowani są, w porównaniu z wywiadem kwestionariuszowym, ludzie młodzi, do 25 lat (w pierwszej fali o 11 A punkta procentowego, w drugiej o 8,4). Młodzi ludzie, jak wiadomo, generalnie mniej przebywają w domu, a więc przy zastosowanej w CATI metodzie doboru rozmówcy mieli relatywnie mniejszą szansę udziału w badaniach. Trochę nadreprezentowane są natomiast osoby w wieku lat (w poszczególnych falach o 6,3 i 7,9 punktu procentowego), oraz w pierwszej fali w wieku lat (o 6,5 punktu), a więc te, które częściej mają telefony. Warto zwrócić uwagę, że nie wystąpiła różnica w kategorii osób w wieku poprodukcyjnym, które jak wspomniałem, rzadziej mają telefony. Jest zapewne wynikiem przyjętego w badaniu CATI sposobu doboru respondenta w gospodarstwie domowym: ludzie starsi są generalnie mniej mobilni, co zwiększa ich szanse udziału w badaniu. Różnice w wykształceniu próby zrealizowanej w wywiadzie osobistym i telefonicznym, polegające na niedoreprezentowaniu osób z wykształceniem podstawowym ( o 16,6 i 17,4 punkty procentowe dla poszczególnych fal) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 14,6 i 14,8 punktu), a nadreprezentacją osób z wykształceniem średnim (o 15,2 i 18,9 punktu) oraz wyższym (o 16,0 i 13,3 punktu) wydaje się prostym odzwierciedleniem różnic w wyposażeniu tych kategorii w telefony. W podobny sposób można wyjaśnić stosunkowo niewielkie i występujące tylko w drugiej fali badań różnice w dochodach na 1 osobę w gospodarstwie domowym, które pokrywają się z omawianym wcześniej stosunkowo słabym zróżnicowaniem wyposażenia w telefony w zależności od sytuacji materialnej. Być może jednak rzeczywiste różnice między dochodami respondentów w próbie zrealizowanej w wywiadzie telefonicznym i osobistym uległy rozmyciu wskutek wadliwej kategoryzacji dochodów, przedstawianej respondentom w badaniu CATI: w najwyższej grupie dochodowej znalazło się w poszczególnych falach badań od 37 do blisko 48% ogółu respondentów. Gdyby więc dodać kilka wyższych grup dochodowych, różnice między próbami mogłyby się ujawnić. Różnice między odsetkami pracujących w porównywanych próbach (nadreprezentacja w CATI o 16,6 i 10,5 punktu procentowego) oraz brak różnic w odsetkach rencistów i emerytów jest rezultatem odpowiednio wyposażenia w telefony oraz sposobu doboru respondenta w gospodarstwie domowym w badaniu telefonicznym, który stwarzał większe szanse osobom więcej przebywającym w domu. Trudno natomiast wyjaśnić różnice między próbą zrealizowaną w wywiadzie osobistym i telefonicznym w poszczególnych kategoriach miast. W CATI niedoreprezentowane są zarówno miasta do 1 OO tys. mieszkańców (w każdej fali o ponad 16 punktów), jak i powyżej 1 OO tys. mieszkańców (o ponad 9 punktów), noto-

9 WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CAT/) 59 miast nadreprezentowana o punktów procentowych jest Warszawa. Być może jest to rezultat sposobu doboru próby rezerwowej w tych badaniach. Porównanie prób zrealizowanych w wywiadzie telefonicznym i osobistym wskazuje na występowanie między nimi wielu rozbieżności. Są one. jak można sądzić. pochodną przede wszystkim nierównomiernego wyposażenia poszczególnych kategorii w telefony oraz przyjętego w tym badaniu CATI sposobu doboru respondenta w gospodarstwie domowym. Warto jednak zwrócić uwagę. że ten sposób doboru. stwarzający większe szanse udziału w badaniu ludziom mało ruchliwym. więcej przebywającym w domu. spowodował jednocześnie zniwelowanie niektórych różnic wynikających z wyposażenia w telefony. Biorąc pod uwagę omówione na początku tej części artykułu zasady losowania każdej z tych prób. w tym również sposób doboru próby rezerwowej. nie ulega wątpliwości. że ze względu na rozkłady cech społeczno-demograficznych respondentów większe zaufanie możemy mieć do badań zrealizowanych w wywiadzie osobistym - przynajmniej wówczas. gdy stosujemy próbę imienną. stosując CATI na miejskiej próbie osób musimy liczyć się więc z sięgającymi kilkunastu punktów procentowych jej wypaczeniami ze względu na rozkłady cech społeczno-demograficznych. Zakładając związek tych cech z opiniami respondentów. może się on przekładać na wypaczenia uzyskiwanych w badaniach rozkładów opinii. Z drugiej jednak strony CATI umożliwia, jak wspomniałem. ograniczenie liczby jednostek niedostępnych w badaniu. Jeśli więc znowu przyjąć założenie. że opinie osób niedostępnych. a więc trudnych do zastania w domu z racji dużej aktywności. np. zawodowej. odmawiających wpuszczenia ankietera z powodu obaw o własne bezpieczeństwo itp różnią się w pewnych sprawach od opinii osób przebadanych. to uzyskiwane w CATI rozkłady opinii mogą niekiedy lepiej odzwierciedlać rzeczywistość". Nie jest to sprawa błaha. gdyż odsetek jednostek niedostępnych w badaniach kwestionariuszowych przekracza obecnie 20% próby. Trudno więc wywiad telefoniczny uznać za technikę jednoznacznie gorszą" od wywiadu kwestionariuszowego ze względu na reprezentatywność próby zrealizowanej. WARTOŚĆ ODPOWIEDZI UZYSKIWANYCH W BADANIU CATI Drugim wymiarem. który ma istotne znaczenie dla oceny wywiadu telefonicznego jako techniki badawczej, jest wartość uzyskiwanych za jego pomocą odpowiedzi. Jak wiadomo. każda socjologiczna technika badawcza stwarza specyficzną sytuację społeczną. która w pewnych sytuacjach może wpływać na uzyskiwane odpowiedzi. Stosując ankietę pocztową uzyskujemy opinie generalnie mniej skrajne. bardziej wyważone i silniej zakotwiczone społecznie. Jest to rezultatem relatywnie długiego czasu. pozostawionego respondentowi na sformułowanie odpowiedzi oraz "konsultacji wewnątrzdomowej", która często towarzyszy wypełnianiu ankiety (Sztabiński 1997). W przypadku wywiadu kwestionariuszowego podstawowe znaczenie dla uzyskiwanych odpowiedzi ma fizyczna obecność ankietera podczas badania. Będący jej wynikiem rozbudowany wymiar społeczny wywiadu z jednej strony mobilizuje respondenta do wysiłku związanego z udzielaniem odpowiedzi na py-

10 60 PAWEŁ 8. SZTABIŃSKI tania (Hyman 1954; Dijkstra i van der Zouwen 1988), dzięki czemu są one dłuższe i bardziej szczegółowe niż w ankiecie (Sztabiński 1997), z drugiej zaś powoduje niepożądaną skłonność do udzielania społecznie akceptowanych odpowiedzi. Polega ona generalnie na tendencji do przedstawiania się w wywiadzie w korzystnym świetle, a przejawia w wygłaszaniu opinii niezgodnych z prawdziwymi przekonaniami. o ile przekonania te są w społeczeństwie waloryzowane w sposób jednoznacznie negatywny (np. rasizm) lub też nieprzyznawaniu się do pewnych zachowań waloryzowanych negatywnie (np. branie narkotyków lub picie alkoholu) (Sudman i Bradburn 1974; Delamater 1982). Szczególnym przypadkiem tej tendencji jest tzw. efekt ankieterski, czyli udzielanie takich odpowiedzi, które w odczuciu respondenta są zgodne z przekonaniami ankietera. Tym, co ma najbardziej istotne znaczenie dla odpowiedzi uzyskiwanych w wywiadzie telefonicznym, wydaje się brak fizycznej obecności ankietera podczas wywiadu oraz szybsze. w porównaniu z wywiadem osobistym, tempo rozmowy telefonicznej. potwierdzone w badaniach z zastosowaniem identycznego zestawu pytań. Nie omawiając szczegółowo zawartych w literaturze wyników badań na ten temat. których przegląd zamieszczony jest w innym artykule (Sztabiński i Sztabiński 1997). przedstawię obecnie najważniejsze wynikające z nich wnioski. Jednym ze skutków braku fizycznej obecności ankietera jest większe niż w wywiadzie kwestionariuszowym poczucie anonimowości respondenta. W rezultacie w CATI występuje generalnie słabsza skłonność do udzielania społecznie akceptowanych odpowiedzi. Jednakże wyniki niektórych badań wskazują, że skłonność ta ulega ograniczeniu tylko wówczas, gdy nacisk norm społecznych jest silny. Jeśli jest on słaby. bardziej wiarygodne odpowiedzi uzyskuje się w wywiadzie osobistym. co związane jest z jego bogatszą warstwą aspołeczną#. Ograniczenie wymiaru społecznego kontaktu telefonicznego i szybsze tempo rozmowy powodują. że odpowiedzi na pytania otwarte w wywiadzie CATI są mniej szczegółowe, bardziej powierzchowne i mniej przemyślane niż w wywiadzie osobistym, odpowiedzi na pytania ze skalami - bardziej skrajne, a przy zastosowaniu długich skal - bardziej schematyczne (np. w skalach 1 OO-punktowych częściej wskazywane są ćwiartki - 25, 50 itd.), a także występuje silniejsza skłonność do #zgadzania się" z przedstawionymi w pytaniach stwierdzeniami. Występuje również silniejsza niż w wywiadzie kwestionariuszowym skłonność do przerywania ankieterowi odczytywanych możliwych odpowiedzi w pytaniu kafeteryjnym, co powoduje zniekształcenia wyników nawet w pytaniach faktualnych. np. o wykształcenie czy dochody. Generalnie szacuje się, że w wywiadzie telefonicznym średnio w 5 do 15% pytań uzyskuje się rozkłady odpowiedzi różniące się w istotny sposób od uzyskiwanych w wywiadzie osobistym (Groves 1989). Oczywiście w niektórych przypadkach można je uznać za lepsze", bardziej wiarygodne niż w wywiadzie osobistym, inne zaś za gorsze". Obecnie przedstawię wyniki porównania odpowiedzi na pytanie zamknięte o znajomość firm, zastosowane w omawianym wcześniej badaniu. Pytania tego rodzaju - o znajomość wspomaganą" marek badanego produktu lub firm - są zadawane we wszystkich niemal badaniach konsumenckich. W tym badaniu lista obejmowała 11 firm i w wywiadzie kwestionariuszowym była przedstawiana respondentom na karcie, w wywiadzie CATI zaś - odczytywana.

11 WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CAT/) 61 Tabela l. Porównanie rozkładów odpowiedzi na pytanie zamknięte o znajomość nazw firm uzyskane w CA Tl i w wywiadzie osobistym w grupach pici respondenta (różnice między odsetkiem wskazań danej firmy w CATI i odsetkiem wskazań tej firmy w wywiadzie osobistym) Nazwa firmy Fala 1 Fala 2 (symbol literowy) mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety A 6,0 10,3 11,9 5,2 B 1,4 3,2 1,5 2,0 c 13, 1 4,1 21,9 23,9 D 1,4-2,1 7,8 2,2 E 5,3 6,4 9,4 9,3 F 8,5 4,4 15,2 26,6 G 9,5 4,7 11,0 12,6 H 17,8 13,1 23,6 22,4 I 8,7 3,7 17,5 14,0 J 26,0 16,8 29,7 31,5 K 4,9 1,6 2,5 3,3 $rednia różnic między odsetkami wskazań 9,3 6,0 13,8 13,9 Tabela 2. Porównanie rozkładów odpowiedzi na pytanie zamknięte o znajomość nazw firm uzyskane w CATI i w wywiadzie osobistym w grupach wieku respondenta (różnice między odsetkiem wskazań danej firmy w CATI i odsetkiem wskazań tej firmy w wywiadzie osobistym) Nazwa firmy Fala 1 Fala 2 (symbol literowy) do 34 lat lata i więcej do 34 lat lata i więcej 45 lat 45 lat A 6,7 7,8 11,8 8,4 6,4 8,4 B 6,1-1,7 3,0 2,1 3,2 0,8 c 0,3 2,7 16,2 12,4 18,7 33,1 D 3,3-3,2-0,7 11,6-1,7 6,1 E 5,9 1,1 9,0 5,0 7,1 12,2 F 2,0 2,7 12,7 15,4 25,7 23,4 G 0,4 9,1 9,9 8,0 9,7 13,6 H 12,6 18,9 14,7 22,6 23,8 22,6 I 4,5 6,4 6,4 17,8 20,3 10,6 J 24,5 22,4 17,2 29,9 32,8 29,5 K 5,3-0,1 3,3 5,8 3,6 0,8 Średnia różnic między odsetkami 6,5 6,0 9,9 11,0 13,6 14,6 wskazań

12 62 PAWEŁ B. SZTABIŃSKI Tabela 3. Porównanie rozkładów odpowiedzi na pytanie zamknięte o znajomość nazw firm uzyskane w CA Tl i w wywiadzie osobistym w grupach wykształcenia respondenta (różnice między odsetkiem wskazań danej firmy w CAT\ i odsetkiem wskazań tej firmy w wywiadzie osobistym) Nazwa firmy (symbol Fala 1 Fala 2 literowy) podstawowe średnie wyższe podstawowe średnie wyższe A 7,9 7,5 7,2 11, 1 7,9 o.o B -8,3 2,9 1,5 3,4 0,8 2,6 c 3,4 1,7-0,4 22,4 21,2 10,8 D 5,5-2,9-6,7 4,2-1,4-1,4 E 9,9 3,3 6,0 10,0 10,8 6,5 F -3,7 4,4 0,3 11,4 20,7 25,1 G 6,5 7,0 2,0 11,0 11, 1 10,2 H 13,5 14,1 12,4 21,7 25,8 18,8 I --0,7 8,8 1,4 13,8 15,2 13,2 J 5,7 15,4 18,7 27,1 26,8 28,5 K 5,2 2,7 0,2 1,8 3,8 1,3 średnia różnic między odsetkami 4,1 5,9 3,9 12,5 13,0 10,5 wskazań Tabeia 4. Porównanie rozkładów odpowiedzi na pytanie zamknięte o znajomość nazw firm uzyskane w CAT\ i w wywiadzie osobistym w grupach osób pracujących oraz rencistów i emerytów (różnice między odsetkiem wskazań danej firmy w CAT! i odsetkiem wskazań tej firmy w wywiadzie osobistym) Nazwa firmy (symbol literowy) Fala 1 Fala 1 pracujący renciści pracujący renciści i emeryci i emeryci A 6,6 10,7 7,4 1,9 B 1,2 4,1 1,4 1,0 c 0,5 20,4 18,4 32,1 D -4,8 5,3 2,8 4,5 E 6,1 9,6 7,0 13, 1 F 3,8 12,8 24,6 16,7 G 7,3 10,6 10,3 13,0 H 15, 1 14,0 24,8 19,1 I 4,5 5,1 16,2 9,7 J 17,7 12,7 33,4 21,4 K 3,4 1,6 2,6 1,6 Średnia różnic między odsetkami wskazań 4,2 9,7 13,5 12,2

13 WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CAT/) 63 Biorąc pod uwagę omówione wcześniej różnice między próbą zrealizowaną w badaniu CAT! i w wywiadzie osobistym, rozkłady odpowiedzi porównywałem w identycznych kategoriach płci, wieku, wykształcenia i sytuacji społeczno-zawodowej. Ze względu na niewielkie liczebności wskazań firm, wiek i wykształcenie pogrupowałem w trzy kategorie, a spośród kategorii społeczno-zawodowych uwzględniłem wyłącznie osoby pracujące oraz rencistów i emerytów. Ze względu na brak odpowiednich danych, w porównaniu uwzględniłem wszystkich respondentów z badań kwestionariuszowych (oczywiście z wykluczeniem mieszkańców wsi). Tymczasem poprawność porównania wymagałaby uwzględnienia wyłącznie respondentów posiadających telefon. Nie można wykluczyć, że posiadanie telefonu jest w jakiś sposób skorelowane z wiedzą na temat badanych firm. W obydwóch falach badania we wszystkich uwzględnionych w analizie kategoriach występuje identyczna tendencja: w wywiadzie telefonicznym wskazywano jako znane więcej nazw firm niż w wywiadzie kwestionariuszowym. Różnice te są znaczące: największe wynoszą. w zależności od kategorii, od kilkunastu do ponad trzydziestu punktów procentowych. Co więcej, poza jednym przypadkiem (firma D wśród osób z wykształceniem wyższym) nie występują sytuacje odwrotne, tzn. takie, w których respondenci wskazywali znacząco więcej znanych sobie nazw firm w wywiadzie osobistym. Potwierdza to wyniki badań przeprowadzonych w krajach zachodnich wskazujące. że odpowiedzi uzyskiwane przy zastosowaniu tych technik mogą się różnić. Ponieważ tendencja do wskazywania większej liczby firm w CAT! jest znacząca, występuje we wszystkich uwzględnionych w analizie kategoriach oraz potwierdza się w obydwóch falach badania, można sądzić, że stanowi ona rezultat specyficznej sytuacji, stwarzanej przez każdą z tych technik. Wobec tak znaczących różnic w wynikach należy postawić pytanie o to, która z tych technik jest lepsza", tzn. dostarcza bardziej wiarygodnych informacji na badany temat? Oczywiście jest to kwestia interpretacji, ale w świetle przytoczonych tutaj wyników badań wydaje się, że większe zaufanie można mieć do danych uzyskanych w wywiadzie kwestionariuszowym. Należy wziąć pod uwagę przytoczone wcześniej wnioski z badań, z których wynika, że w CATI występuje silniejsza skłonność do zgadzania się". Wyniki analiz przeprowadzonych przez Schumana i Pressera (1981) wskazują, że skłonność taka występuje nie tylko w przypadku pytań o ocenę stwierdzeń (zgadzam się - nie zgadzam się), ale również w związku z pytaniami typu tak - nie", a więc takimi, jak zadawane respondentom w badaniu CAT!. Przewaga liczby firm wskazywanych jako znane może być również rezultatem silniejszej w badaniu CAT! skłonności do udzielania społecznie akceptowanych odpowiedzi w sytuacji, gdy nacisk norm społecznych jest słaby. Niewątpliwie wykazanie się wiedzą w sprawach poruszanych w wywiadzie pozwala zaprezentować się w korzystnym świetle, choć z drugiej strony brak wiedzy na ich temat nie jest kompromitujący. W związku ze wskazywanymi w literaturze wadami" CAT! warto zwrócić uwagę, że zawarte w tabelach wyniki nie wskazują na występowanie tendencji do przerywania ankieterowi odczytywanych pytań. Duże różnice między odpowiedziami występują zarówno wśród firm zamieszczonych na początku, jak i pod ko-

14 64 PAWEŁ 8. SZTABIŃSKI niec listy. Być może jest to związane z krótkim czasem trwania badania CATI, podczas którego respondenci nie zdążyli jeszcze odczuć znużenia. UWAGI KOŃCOWE Czy przedstawione tutaj wyniki analiz, dotyczące, jak wspomniałem, spraw kluczowych dla oceny techniki badawczej, dyskredytują wywiad telefoniczny? W moim przekonaniu nie. Niewątpliwie poziom wyposażenia gospodarstw domowych w telefony jest w Polsce nadal bardzo niski i nie uprawnia do prowadzenia badań na próbach ogólnokrajowych, ale podobny występował jeszcze całkiem niedawno w wielu krajach Europy Zachodniej. Należy wziąć pod uwagę, że miedzy rokiem 1997 a 1998 wyposażenie gospodarstw domowych w telefony wzrosło o blisko 6 punktów procentowych, w tym wyposażenie wsi o ponad 4,5 punktu. Choć trudno liczyć, że Polska w najbliższych kilku latach osiągnie poziom zbliżony do aktualnego stanu w krajach europejskich, to jednak wyposażenie wynoszące 75%, przy którym, jak przyjęto w tych krajach, raczej nie występują zasadnicze zniekształcenia wyników badania, jest już całkiem bliski. Próg ten w niektórych kategoriach miast i dla niektórych kategorii respondentów został już zresztą przekroczony, co uprawnia do prowadzenia badań telefonicznych wśród specyficznych populacji. Na wypaczenie próby zrealizowanej w badaniach CATI wpływ mogą mieć stosowane często w Polsce, udziałowe metody doboru respondenta w gospodarstwie domowym, stwarzające większe szanse znalezienia się w próbie osobom molo ruchliwym. Tymczasem w krajach zachodnich respondenta losuje się, stosując do tego celu specjalne, bardzo proste tabele doboru, co wymaga zadania osobie odbierającej telefon jednego, a co najwyżej dwóch pytań dodatkowych i praktycznie nie wydłuża czasu trwania wywiadu (Graves i Kahn 1979). Strukturę próby zrealizowanej ze względu na cechy społeczno-demograficzne można więc w Polsce poprawić", dobierając respondenta w sposób losowy. Jeżeli chodzi o ostatnią poruszaną tutaj sprawę, tzn. wartość uzyskiwanych odpowiedzi, to jest sprawą oczywistą, że każda technika badawcza ma swoje wady i zalety i dlatego też nadaje się lepiej lub gorzej do badania określonych zagadnień. Jak wspomniałem, CATI jest bardzo dobrą techniką do badania problematyki skłaniającej do udzielania społecznie akceptowanych odpowiedzi - o ile nacisk norm społecznych jest silny. Zasadniczo nie nadaje się ona do badania problematyki trudnej dla respondenta, wymagającej refleksji, a kwestionariusz zawiera wiele pytań otwartych. Jednakże wydaje się, że poprzez odpowiednie sformułowanie pytań, skłaniające respondentów do refleksji oraz odejście przy badaniu niektórych problemów od obowiązującego obecnie w badaniach telefonicznych urzędniczego" stylu prowadzenia wywiadu, pozbawionego reakcji zwrotnych ze strony ankietera, ograniczenie to można przynajmniej częściowo przezwyciężyć. Sprzyja temu również, jak wykazują doświadczenia w krajach zachodnich, wysyłanie do respondentów listów zapowiadających wizytę ankietera, choć przygotowanych trochę inaczej niż w badaniach kwestionariuszowych. Listy takie mogą zapewne ograniczyć również skłonność respondentów do udzielania szybkich", schematycznych odpowiedzi i zgadzania się", które mogło

15 WYWIAD TELEFONICZNY ZE WSPOMAGANIEM KOMPUTEROWYM (CAT/) 65 być jedną z przyczyn "nadznajomości" nazw firm w omawianym tutaj badaniu. Chodzi w nich nie tylko o podkreślenie ważności badania i udzielania zgodnych z przekonaniami odpowiedzi. ale również pewne ograniczenie poczucia anonimowości. które. jak wspomniałem. sprzyja bardziej odpowiedzialnemu podejściu respondenta do badania. Ponadto sprzyjają one personalizacji kontaktu badawczego - firma badawcza i autor badania przestają być dla respondenta anonimowi. Na koniec jeszcze jedna uwaga natury bardziej ogólnej. Badania CATI zaczęto stosować na szerszą skalę zaledwie kilkanaście lat temu. a w Polsce - kilka lat temu. W tym czasie przeprowadzono wiele badań metodologicznych nad tą techniką. w wyniku których. jak podkreśla Robert M. Groves (1989). została ona znacznie udoskonalona. Można oczekiwać. że wspomniane na początku jej zalety będą skłaniały do podejmowania dalszych takich badań. które pozwolą wypracować standardy realizacyjne zbliżone do tych. jakie wypracowano w badaniach kwestionariuszowych. Literatura Brick J. M. i J. Waksberg Methodes pour eviter l'echantillonnage progressif dans une enquete telephonique a composition aleatoire, Techniques d'enquete, 1. Delamater, J Response-effects of Questlon Content". W: W. DiJkstra i J. van der Zouwen (red.), Response Behaviour in the Survey Interview. London: Academlc Press. Dijkstra, W. i J. van der Zouwen The Dual Nature of the Survey-interview (w:) H.-J. Hippler, N. Schwartz i S. Sudman (red.), Social lnformation Processing and Survey Methodology, Springer-Verlag, New York. Dillman, D. A Mail and Telephone Surveys. New York: John Wiley & Sons. Fowler, F. J. i T. W. Mangione Standardlzed Survey lnterviewing. Newbury Park: Sage Publicatlons. Frey, J. H Survey Research by Telephone. Beverly Hills: Sage Publications. Groves, R. M Survey Errors and Survey Costs. New York: John Wiley & Sons. Groves, R. M. i R. L. Kahn Surveys by Telephone. New York: Academic Press. Hyman, H. H lnterviewing in Social Research, The University of Chicago Press, Chicago. Schuman, H. i S. Presser Questlons and Answers In Attitude Surveys. New York: Academic Press. Sudman, S. i N. M. Bradburn Response Effects In Surveys. Chicago: Aldine Publishing Company. Sztabiński. F Kontrola pracy ankieterów. Możliwości zastosowania w badaniach masowych i ocena wartości uzyskiwanych danych" (maszynopis). Sztabiński. F Ankieta pocztowa czy wywiad kwestionariuszowy? Wybór strategii badawczej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. Sztabiński. P. B. i F. Sztabiński Wartość odpowiedzi w wywiadach telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI)", ASK 1-2 (4).

16 66 PAWEŁ B. SZTABIŃSKI CATI - WHAT ONE GAINS AND WHAT LOOSES? CATI is much better than face-to-face interview with respect to organizational and financial questions. lt takes less time, facilitates standardization of asking questions, causes less errors during interview, permits control of their work, and is cheaper. However one may ask, what is validity of data collected by means of CATI? In this article, which is based on empirical data I take up two two important issues: (i) to what extent CATI sample differs from the sample realized in traditional survey, and (ii) whether answers to questions asked in CATI and traditional survey are the same or differ: if so in what way?

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1

Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych 1 Prof. Mark Regnerus Department of Sociology and Population Research Center University of Texas at Austin Jak różne są dorosłe dzieci wychowywane przez rodziców żyjących z związkach homoseksualnych? Wnioski

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa Polaków

Aktywność zawodowa Polaków 2012 Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon Czarnik Konrad Turek Aktywność zawodowa Polaków Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej

Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej Ogólnopolskie badanie Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Wskaźniki rezultatu długoterminowego (zwane dalej w skrócie wskaźnikami w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Jak. działać. w kryzysie?

Jak. działać. w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Stan i perspektywy zmian klimatu gospodarczego w Wielkopolsce oraz antykryzysowe strategie Wielkopolan Rafał Janowicz Kinga Dobrowolska-Baczkun Jak dzialac

Bardziej szczegółowo