DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr"

Transkrypt

1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr 1. Niniejszym deklaruję gotowość wyboru przedmiotu z listy przedmiotów podstawowych wybieralnych 1) - na semestr III na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 1. W przypadku, gdy ze względu na małą liczbę chętnych, nie będzie prowadzony przedmiot, deklaruję gotowość wyboru niżej wymienionego przedmiotu z listy przedmiotów podstawowych -wybieralnych 1) Niniejszym deklaruję gotowość wyboru dwóch przedmiotów z listy przedmiotów kierunkowych wybieralnych 2) - na semestr III na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN W przypadku, gdy ze względu na małą liczbę chętnych, nie będzie prowadzony przedmiot, deklaruję gotowość wyboru niżej wymienionych przedmiotów z listy przedmiotów kierunkowych wybieralnych 2) Oświadczam, że znam zasady wyboru przedmiotów wybieralnych na Wydziale Mechanicznym WAT 2) i zobowiązuję się do ich respektowania przy wyborze przedmiotu.... (data, podpis studenta) Wykaz przedmiotów i objaśnienia na 2 stronie

2 1. WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH 1) Przedmioty z grupy przedmiotów podstawowych: - Techniki eksperymentalne w mechanice - Techniki komputerowe w obliczeniach inżynierskich I 2) Przedmioty z grupy przedmiotów kierunkowych: - CAD dla mechaników - Historia rozwoju układów napędowych pojazdów - Materiały i ich zachowanie przy spajaniu - Materiały konstrukcyjne i półwyroby w budowie pojazdów - Pomiary cyfrowe w technice - Systemy nawigacji i pozycjonowania w eksploatacji maszyn i pojazdów - Zapis konstrukcji w programie CATIA 2. OBJAŚNIENIA 1.) Warunkiem prowadzenia przedmiotu jest jego wybranie przez minimum 10 studentów w przypadku zajęć laboratoryjnych i 20 studentów w przypadku innego rodzaju zajęć. Dla grupy mniejszej niż 10 osób nie są prowadzone oddzielne przedmioty. 2.) DEKLARACJĘ należy składać w Dziekanacie WME p. 15/62. 3.) Termin złożenia deklaracji do 17 czerwca 2009 roku. 4.) Informacja o możliwości prowadzenia przedmiotu wg złożonych deklaracji będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń. 5.) Wykaz oraz treści programowe przedmiotów wybieralnych zamieszczono na stronie internetowej

3 PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2008 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN III SEMESTR - nabór 2008 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz. lab. sem. B. przedmioty podstawowe Techniki eksperymentalne w mechanice Techniki komputerowe w obliczeniach inżynierskich I C. przedmioty kierunkowe CAD dla mechaników Historia rozwoju układów napędowych pojazdów Materiały i ich zachowanie przy spajaniu Materiały konstrukcyjne i półwyroby w budowie pojazdów Pomiary cyfrowe w technice Systemy nawigacji i pozycjonowania w eksploatacji maszyn i pojazdów Zapis konstrukcji w programie CATIA x x 2 pkt TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH kod przedmiotu 2-M-W-1-06-S-3-15/16 nazwa przedmiotu TECHNIKI EKSPERYMENTALNE W MECHANICE Skrócony opis właściwości sprężystych i wytrzymałościowych materiałów. Zasady badań doświadczalnych. Przegląd wybranych norm. Techniki badania właściwości materiałów i konstrukcji w warunkach laboratoryjnych. Systemy do badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych materiałów. Techniki pomiarowe. Raporty z badań. Obsługa wybranych systemów do badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych materiałów. Prowadzenie pomiarów punktowych i polowych oraz przygotowywanie raportów z badań.

4 kod przedmiotu 2-M-W-1-06-S-3-15/16 nazwa przedmiotu TECHNIKI KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH I Podstawowe pojęcia stosowane w programach do obliczeń inżynierskich: model konstrukcji, podział na elementy, opis kształtu i właściwości elementów 1D i 2D, obciążenie i sposób zamocowania konstrukcji. Numeryczna analiza wybranych prostych konstrukcji. Zapoznanie ze środowiskiem programu PATRAN/NASTRAN. Wyznaczanie stanów przemieszczeń i sił wewnętrznych w konstrukcji. Przygotowanie modelu, wykonanie obliczeń i prezentacja wyników. Rozwiązywanie prostych zagadnień mechaniki konstrukcji z zastosowaniem metod komputerowych i specjalistycznego oprogramowania do obliczeń inżynierskich. Zastosowanie systemu PATRAN/NASTRAN do analizy statycznej i wytrzymałościowej belek. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH kod przedmiotu 3-M-W-1-06-S-3-16/17 nazwa przedmiotu CAD DLA MECHANIKÓW Normalizacja w zapisie konstrukcji. Wprowadzanie zmian na rysunkach. Gospodarka rysunkowa. Rysunki złożeniowe. Graficzne przedstawianie elementów układu napędowego. Zasady kształtowania i rysowania korpusów przekładni. Zaawansowane metody geometrycznego kształtowania form technicznych na bazie komputerowego wspomagania projektowania CAD /modelowanie bryłowe, rysowanie powierzchniowe, modyfikacja obiektów przestrzennych, rendering/.

5 Nauczenie i pogłębienie umiejętności w zakresie zapisu i odczytywania kształtu geometrycznego oraz postaci konstrukcyjnej przestrzennych elementów i zespołów urządzeń mechanicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych programów wspomagających projektowanie, zasad rysowania podstawowych części maszyn zgodnie z normami rysunku technicznego maszynowego, zaawansowanego użytkowania inżynierskiego oprogramowania graficznego np. AutoCAD,CATIA. kod przedmiotu 3-M-W-1-06-S-3-16/17 nazwa przedmiotu HISTORIA ROZWOJU UKŁADÓW NAPĘDOWYCH POJAZDÓW Podstawowe pojęcia z zakresu źródeł energii i napędów. Energia, a rozwój cywilizacji. Proste napędy okresu starożytnego i wieków średnich. Maszyny parowe i ich znaczenie. Silniki spalinowe i ich wpływ na rozwój cywilizacji. Rozwój silników elektrycznych i ich wykorzystanie w pojazdach. Napędy hybrydowe. Rozwój energetyki jądrowej i jej wykorzystanie w układach napędowych. Ogniwa paliwowe i kierunki ich rozwoju. Odnawialne źródła energii. Nauczenie zasad wykorzystywania podstawowych źródeł energii do wykonywania prac przez maszyny oraz pojazdy oraz historii rozwoju zespołów napędowych w aspekcie ich efektywności działania oraz wpływu na środowisko naturalne. Zapoznanie z wybranymi rozwiązaniami silników cieplnych i całych układów napędowych na przestrzeni dziejów cywilizacji. kod przedmiotu 3-M-W-1-06-S-3-16/17 nazwa przedmiotu MATERIAŁY I ICH ZACHOWANIE PRZY SPAJANIU

6 Klasyfikacja i charakterystyka materiałów spajanych i do spajania. Istota procesu spajania. Przygotowanie powierzchni elementów. Technologie spajania. Budowa materiałów w strefie spajania. Odkształcenia i naprężenia. Ocena jakości materiałów i połączeń spajanych. Zastosowanie technologii spajania w budowie pojazdów. Nauczenie podstaw technologii spajania i jej wpływu na zachowanie cech materiałów spajanych. Zapoznanie z zakresem wykorzystania technik spajania w budowie pojazdów. kod przedmiotu 3-M-W-1-06-S-3-16/17 nazwa przedmiotu MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I PÓŁWYROBY W BUDOWIE POJAZDÓW Kompleksowość materiałowa w budowie pojazdów. Wpływ czynników fizycznych na właściwości materiałów. Zasady doboru materiałów na elementy i zespoły pojazdów. Materiały metalowe (żeliwa, staliwa, stale, stopy metali kolorowych, stopy łożyskowe, stopy żaroodporne, spoiwa, proszki spiekane, powłoki metalowe i konwersyjne, materiały metalowo-ceramiczne) i ich zastosowania w budowie zespołów pojazdów. Materiały niemetalowe (tworzywa sztuczne, kompozyty polimerowe i węglowe, guma, kleje, spoiwa, materiały lakierowe, szkło, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały cierne, środki konserwujące) i ich zastosowania w budowie zespołów pojazdów. Półwyroby metalowe i niemetalowe. Ocena jakości materiałów i półwyrobów. Recykling materiałów. Nauczenie podstaw oceny racjonalnego wyboru materiałów do zastosowania ich w budowie zespołów pojazdów. Zapoznanie z zasadami doboru materiałów na elementy i zespoły pojazdów oraz wpływem czynników fizycznych na właściwości materiałów.

7 kod przedmiotu 3-M-W-1-06-S-3-16/17 nazwa przedmiotu POMIARY CYFROWE W TECHNICE Podstawowe pojęcia z zakresu akwizycji i przetwarzania sygnałów typy sygnałów i ich parametry. Przetworniki pomiarowe i ich parametry. Elektroniczne układy kondycjonowania sygnałów. Przetworniki cyfrowe, analogowo cyfrowe, cyfrowo analogowe. Wybrane zagadnienia z użytkowania przetworników pomiary, komparacja, sterowanie. Oprogramowanie do obsługi przetworników A/C i C/A. Oprogramowanie do akwizycji i obróbki wyników. Przykładowe zastosowania pakietu LabVIEW Nauczenie podstaw teoretycznych i praktycznych problemów współczesnych systemów przetwarzania cyfrowych danych pomiarowych, budowy, działania i właściwości przetworników cyfrowych, analogowo - cyfrowych i cyfrowo analogowych, zasad działania przetworników A/C i C/A, układów kondycjonowania sygnałów, oraz oprogramowania do akwizycji, obróbki i analizy danych pomiarowych. Zapoznanie z wybranymi rozwiązaniami przetworników A/C i C/A oraz oprogramowaniem do akwizycji i obróbki danych, zapoznać z oprogramowaniem LabVIEW. kod przedmiotu 3-M-W-1-06-S-3-16/17 nazwa przedmiotu SYSTEMY NAWIGACJI I POZYCJONOWANIA W EKSPLOATACJI MASZYN I POJAZDÓW Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, zasadami pracy systemów nawigacji satelitarnej. Poznanie budowy i organizacji systemów GLONAS, GPS i Galileo. Poznanie zasad wyznaczania pozycji, obliczania czasu, określania błędów systemu oraz metod jego wspomagania. Laserowe systemy wyznaczania położenia. Budowa

8 nadajników laserowych i detektorów promieniowania. Dalmierze laserowe, skanery 2- D i 3-D. Laserowe systemy wyznaczania położenia. Systemy wizyjne jedno i dwu kamerowe. Wykorzystanie obrazów statycznych i ruchomych do lokalizowania położenia obiektów. Wykorzystanie sieci GSM w układach transmisji danych o parametrach maszyn. Systemy antynapadowe. Zaznajomienie z praktycznymi podstawami budowy, działaniem i użytkowaniem podstawowych urządzeń nawigacyjnych i pozycjonujących. Umiejętność organizowania ich eksploatacji przy wykonywaniu prac inżynieryjno-budowlanych i drogowych. kod przedmiotu 3-M-W-1-06-S-3-16/17 nazwa przedmiotu ZAPIS KONSTRUKCJI W PROGRAMIE CATIA Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, metodyką pracy z aplikacjami do tworzenia obiektów trójwymiarowych, przygotowanie do pracy, nawigacja myszką. Praca w szkicowniku - narzędzia do rysowania profili, operacje pomocnicze, wymiarowanie profili, więzy rysunkowe. Rysowanie profili w szkicowniku. Modelowanie bryłowe. Narzędzia do tworzenia brył wyjściowej i jej modyfikowania. Narzędzia pomocnicze. Rysowanie obiektów bryłowych. Tworzenie formuł i parametryzacja rysunku. Modelowanie powierzchniowe. Narzędzia do tworzenia powierzchni. Narzędzia pomocnicze. Rysowanie obiektów powierzchniowych. Umiejętność pracy z aplikacją do wspomagania procesu projektowania, pracującego w wirtualnej przestrzeni trójwymiarowej, umiejętność modelowania elementów maszyn o strukturze obiektów bryłowych i powierzchniowych, umiejętność tworzenia formuł oraz parametryzowania obiektów rysunkowych.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie Komputerowe systemy wspomagające projektowanie W celu przeprowadzenia przeglądu zagadnień związanych z komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo