1. WSTĘP. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP. Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie,"

Transkrypt

1

2 . WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie jest jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej funkcjonującą pod zwierzchnictwem Starosty. Swoim działaniem obejmuje powiat strzyżowski, w skład którego wchodzą miasto Strzyżów oraz gminy: Strzyżów, Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa. Zadania PUP wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 45 z późniejszymi zmianami.). Należą do nich: )opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach; 2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; 4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową; 6) rejestrowanie i poszukujących pracy; 7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 8) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach; 9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych; 0) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia; ) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 2) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; 3) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; 4) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 6) wydawanie decyzji o: a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów, c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy, d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy; 7) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla ; 8) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności przez: a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw; 9) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi; 20) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 2) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 22)opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 23)realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy; 24) organizacja i realizowanie programów specjalnych; 2

3 2. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W 200 ROKU. 2.. POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA. Na koniec 200 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie zarejestrowanych było 5958, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 5763, a więc w stosunku rocznym liczba zarejestrowanych była o 4, % wyższa / o 95 osób /. Na przestrzeni ostatniego roku udział bez prawa do zasiłku w zwiększył się z 79,8 % na koniec 2009 roku do 83,4 % na koniec 200 roku, a więc o 3,6 %. kobiet zwiększyła się o 3,3 %, w stosunku do roku ubiegłego. Stopa bezrobocia na r. wynosiła 22,6 %. Tabela nr LICZBA BEZROBOTNYCH W REJONIE DZIAŁ. PUP STRZYŻÓW NA PRZESTRZENI LAT LATA ( STAN NA DZIEŃ 3.2. ) WYSZCZEGÓLNIENIE PROCENT (5 : 2 ) LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM ,5 W TYM : BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU ,3 UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH 84,5 8,8 79,8 83,4 - W TYM : KOBIETY OGÓŁEM ,6 UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH 55,4 53,8 49,6 49,5 - W TYM : KOBIETY BEZ PRAWA DO ZASIŁKU ,9 UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH 49,9 47,8 43,7 43, ogółem w latach

4 2.2. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA NA PRZESTRZENI 200 ROKU Tabela nr 2 NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH NA przestrzeni lat WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 r. 200 r. Różnica Nowozarejestrowani bezrobotni w tym : w tym : Zarejestrowany po raz pierwszy Powracający do rejestracji po raz kolejny Wyrejestrowani bezrobotni z powodu podjęcia pracy z tego : rozpoczęcia stażu pracy niesubsydiowanej ODPŁYW ( 3-2 ) w tym : pracy sezonowej pracy subsydiowanej prac interwencyjnych robót publicznych w tym : z tyt. udziel. dotacji na dział. gosp wyposażenie i dopos. stanowisk pracy rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcia przyg.zawod. w miejscu pracy rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej NAPŁYW z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy Inne ( dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, podjęcie nauki, nabycie praw emerytalnych, rozpoczęcie stażu absolwenckiego, nabycie praw do zasiłku przedemerytalnego i świadczeń, ukończenie 60/65 lat i innych ) W omawianym okresie zarejestrowano ogółem 5977 oraz wyłączono z ewidencji Zanotowano wzrost zarejestrowanych w stosunku do 2009 roku o 2,0 %, i wzrost w odpływie o 0,0 % ( 9 i 524 osób odpowiednio ). Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia. Napływ w 200 roku był o 95 osób wyższy niż odpływ. Najwięcej zarejestrowano w miesiącu grudniu / 927./ W poszczególnych miesiącach 200 roku rejestrowano średnio 498. Spośród wyłączonych z ewidencji na przestrzeni 200 roku pracę podjęło 2427 osób, w tym spośród tej grupy: 79,6 % podjęło pracę nie subsydiowaną (93 osób), 20,4 % podjęło pracę subsydiowaną (496 osób). Dużą grupę osób, bo aż 25,3 % ogółu wyłączonych ( 465 osób ) wykreślono z ewidencji z powodu braku gotowości do podjęcia pracy. 4

5 2.3. ZRÓŻNICOWANIE TERYTORIALNE LICZBY BEZROBOTNYCH Tabela Nr 3 GMINA LICZBA BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH ROK ROK LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W TYM KOBIETY UDZIAŁ % POSZCZEGÓLNYCH GMIN W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W TYM KOBIETY UDZIAŁ % POSZCZEGÓLNYCH GMIN W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH PROCENT ODCHYLENIA MIASTO STRZYŻÓW , ,5 05,7 40 GMINA STRZYŻÓW , ,0 02,6 30 GMINA NIEBYLEC , ,8 04,7 42 GMINA CZUDEC , ,3 0,8 9 GMINA FRYSZTAK , ,0 03,8 42 GMINA WIŚNIOWA , ,5 02,6 22 RAZEM , ,0 03,4 95 Według stanu na koniec 200 roku największa liczba występowała w gminie Strzyżów 90 osób oraz w gminie Frysztak 33 osób, co stanowi odpowiednio : 20,0 % i 9,0 % ogółu zarejestrowanych w rejonie. Miasto Strzyżów Bezrobotni ogółem wg gmin stan na r. Gmina Strzyżów Gmina Niebylec Gmina Czudec Gmina Frysztak Gmina Wiśniowa 2.4. REJESTROWANE BEZROBOCIE NA WSI Na dzień r. liczba zarejestrowanych zamieszkałych na wsi wyniosła 522 osób, w tym 260 kobiet. Grupa tych osób stanowiła 87,5 % ogółu zarejestrowanych ( w tym kobiety 43,8 % ogółu zarejestrowanych ).W stosunku do roku 2009 liczba zarejestrowanych zamieszkałych na wsi zwiększyła się o 3, % ( 55 osób). 5

6 Tabela Nr 4 W TYM : STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI WYSZCZEGÓLNIENIE BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI OGÓŁEM ROK ROK PROCENT ODCHYLENIA UDZIAŁ % BEZROBOTNYCH ZAM. NA WSI DO OGÓŁU BEZROBOTNYCH W 200 ROKU ( 3 : 2 ) 5 ( 3-2 ) , 55 87,5 BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU , ,4 KOBIETY OGÓŁEM , ,8 KOBIETY BEZ PRAWA DO ZASIŁKU , ,6 2.5.BEZROBOTNI NIE POSIADAJĄCY PRAWA DO ZASIŁKU. Na koniec grudnia 200 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie zarejestrowanych było 497 bez prawa do zasiłku. Stanowili oni 83,4 % ogółu zarejestrowanych. W analogicznym okresie ubiegłego roku w 5763 prawa do zasiłku nie posiadało 4598 osób, które stanowiły 79,8 % ogółu, czyli udział bez prawa do zasiłku w zwiększył się na przestrzeni roku o 3,6 %. Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku za główny powód rejestracji lub pozostawania w ewidencji PUP uznają wzrost szans na znalezienie zatrudnienia lub chęć skorzystania ze świadczeń jakie bezrobotnym oferuje Urząd. Część osób, którym uprawnienia zasiłkowe ustały podtrzymuje rejestrację z uwagi na system ubezpieczeń zdrowotnych i pomocy społecznej. Również osoby, które są bierne i faktycznie nie szukają pracy z tych samych powodów utrzymują status bezrobotnego OFERTY PRACY. Sytuacja rynku ofert pracy w roku 200 roku uległa poprawie w porównaniu do roku Do PUP zgłoszono o 24,2 % ofert pracy więcej, w efekcie czego tut. Urząd dysponował 54 miejscami pracy. W porównaniu do 2009 roku - rok 200 charakteryzował się: Wzrostem o 4,5 % liczby ofert pracy subsydiowanej, najczęściej zgłaszano wolne miejsca pracy w takich zawodach jak pracownik administracji, pracownik biurowy, sprzedawca i robotnik gospodarczy. Na ofertę pracy przypadało około 4. Tabela Nr 5 Wyszczególnienie OFERTY PRACY 2009 rok 200 rok Procent Odchylenia ( 3-2 ) ,2 300 OGÓŁEM : praca subsydiowana ,5 63 w tym : dla niepełnosprawnych 4 2 5,2-20 6

7 2.7. ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY. W 200 roku zarejestrowało się 56 osoby, które zostały zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy, tj. o 4,3 % mniej niż w roku ubiegłym o / 8 osób /. Na dzień w ewidencji PUP łączna liczba osób zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy wynosiła 05 osób a więc o 9,0 % mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku. Grupa tych osób stanowi,8 % ogółu zarejestrowanych CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY BEZROBOCIA W 200 ROKU. Reasumując: cechami charakterystycznymi struktury bezrobocia na przestrzeni 200 roku były: wysoki udział dotychczas nie pracujących w ( 30,7 %), wysoki poziom bez prawa do zasiłku, kształtującym się na poziomie 83,4 % ogółu ( wzrost o 3,6 % na przestrzeni roku ), utrzymująca się wysoka liczba kobiet ( stanowią one 49,5 % ogółu a w tej grupie 80, % kobiet nie posiada prawa do zasiłku ), dominacja osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym oraz podstawowym 57,6 % ogółu, spadek liczby zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - o 4,3 % w porównaniu do roku ubiegłego, wysoki poziom długotrwale 59, %, rosnący poziom bezrobocia osób z wykształceniem wyższym, %. Tabela nr 6A 7

8 STRUKTURA BEZROBOCIA w powiecie r r. WYSZCZEGÓLNIENIE Procent Odchylenia (4:2) 7 (4-2) OGÓŁEM : , ,0 03,4 95 w tym : bez prawa do zasiłku , ,4 08, 373 B E Z R O B O T N I wg. wieku 8-24 lat , ,8 03, lat , ,5 02, lat 258 2, ,7 98, lat 04 7, , 06, lat 235 4, 294 4,9 25, i więcej lat 50 0,9 55 0,9 0,0 5 B E Z R O B O T N I wg. poziomu wykształcenia wyższe 350 6, 429 7,2 22,6 79 policealne i średnie zawodowe , ,5 02,4 37 ogólnokształcące 527 9, 58 8,7 98,3-9 zasadnicze zawodowe , ,5 0,8 4 gimnazjalne i poniżej 032 7, , 04,6 47 B E Z R O B O T N I wg. czasu oczekiwania na pracę do miesiąca 408 7, 495 8,3 2, miesięcy 252 2, ,9 99, miesięcy 822 4, ,3 96, miesięcy 032 7, ,0 92, miesięcy 803 3, ,4 36,5 293 powyżej 24 miesięcy , , 95,0-72 B E Z R O B O T N I wg. stażu pracy do roku 629 0,9 662, 05, lat 209 2, ,4 0, lat 796 3, ,2 99, lat 807 4, , 04, lat 392 6, ,8 03, 2 30 lat i więcej 00,7 00,7 00,0 0 bez stażu 830 3, ,7 99,8-3 B E Z R O B O T N I będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia , ,8 03,5 50 długotrwale bezrobotni , , 07, 235 pow. 50 roku życia 764 3, ,6 3,6 04 bez kwalifikacji zawodowych 803 3, ,4 06,6 53 bez doświadczenia zawodowego , ,0 0,0 2 bez wykształcenia średniego , ,6 02,6 88 samotnie wychowujący dziecko do 8r. życia 4 2,4 46 2,5 03,5 5 niepełnosprawni 48 2, ,8 89,2-6 Tabela nr 6B 8

9 STRUKTURA BEZROBOCIA w gminie Strzyżów r r. WYSZCZEGÓLNIENIE Procent Odchylenia (4:2) 7 (4-2) OGÓŁEM : 60 00, ,0 02,6 30 w tym : bez prawa do zasiłku , ,9 08,7 79 B E Z R O B O T N I wg. wieku 8-24 lat , 36 26,6 96, lat 33 27, ,3 5, lat 25 2, ,6 92, lat 25 8, ,5 02, lat 4 3,5 48 4,0 7, 7 60 i więcej lat 4,2 3, 92,9 - B E Z R O B O T N I wg. poziomu wykształcenia wyższe 63 5,4 89 7,5 4,3 26 policealne i średnie zawodowe 29 25, ,5 00,3 ogólnokształcące 8 0,2 20 0, 0,7 2 zasadnicze zawodowe , ,2 0,2 6 gimnazjalne i poniżej 92 6,6 87 5,7 97,4-5 B E Z R O B O T N I wg. czasu oczekiwania na pracę do miesiąca 85 7,3 04 8,7 22,4 9-3 miesięcy , ,9 03, miesięcy 87 6, 63 3,7 87, miesięcy 27 8,7 22 7,8 97, miesięcy 67 4, , 2,6 36 powyżej 24 miesięcy 229 9, ,7 97,4-6 B E Z R O B O T N I wg. stażu pracy do roku 7 0, 28 0,8 09,4-5 lat , ,0 6, lat 72 4,8 7 4,4 99, lat 62 4,0 64 3,8 0, lat 78 6,7 75 6,3 96, lat i więcej 23 2,0 22,8 95,7 - bez stażu , ,9 95,7-6 B E Z R O B O T N I będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia , 36 26,6 96,9-0 długotrwale bezrobotni 64 55, ,5 04,8 3 pow. 50 roku życia 47 2,7 70 4,3 5,6 23 bez kwalifikacji zawodowych 42 2,2 59 3,4 2,0 7 bez doświadczenia zawodowego 44 35, ,8 00,0 0 bez wykształcenia średniego , ,9 00, samotnie wychowujący dziecko do 8r. życia 3 2,7 24 2,0 77,4-7 niepełnosprawni 4 3, , 80,5-8 Tabela nr 6C 9

10 STRUKTURA BEZROBOCIA miasto Strzyżów r r. WYSZCZEGÓLNIENIE Procent Odchylenia (4:2) 7 (4-2) OGÓŁEM : , ,0 05,7 40 w tym : bez prawa do zasiłku ,0 6 0,8, -559 B E Z R O B O T N I wg. wieku 8-24 lat 68 23,8 48 9,8 88, lat 223 3, ,7 09, lat 35 9, 40 8,8 03, lat 33 8, ,5 5, lat 39 5,5 5 6,8 30, i więcej lat 8, 0,3 25,0 2 B E Z R O B O T N I wg. poziomu wykształcenia wyższe 79,2 82,0 03,8 3 policealne i średnie zawodowe 90 26, ,2 06,8 3 ogólnokształcące 06 5,0 3 5, 06,6 7 zasadnicze zawodowe , ,9 03,7 9 gimnazjalne i poniżej 87 2,3 95 2,7 09,2 8 B E Z R O B O T N I wg. czasu oczekiwania na pracę do miesiąca 64 9, 70 9,4 09,4 6-3 miesięcy 84 26, 79 24,0 97, miesięcy 96 3,6 04 3,9 08, miesięcy 25 7,7 27 7,0 0, miesięcy 90 2,7 36 8,2 5, 46 powyżej 24 miesięcy 47 20,8 30 7,4 88,4-7 B E Z R O B O T N I wg. stażu pracy do roku 83,8 75 0, 90, lat 42 20, 49 20,0 04, lat 88 2,5 04 3,9 8, lat 0 4,3 23 6,5 2, lat 62 8,8 69 9,2, lat i więcej 6 2,3 20 2,7 25,0 4 bez stażu 24 30, ,6 96,3-8 B E Z R O B O T N I będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia 68 23,8 48 9,8 88, -20 długotrwale bezrobotni , ,0 03,9 5 pow. 50 roku życia 23 7,4 38 8,5 2,2 5 bez kwalifikacji zawodowych 86 2,2 95 2,7 0,5 9 bez doświadczenia zawodowego ,8 23 3,0 93,9-5 bez wykształcenia średniego 33 46, ,6 05, 7 samotnie wychowujący dziecko do 8r. życia 8 2,5 24 3,2 33,3 6 niepełnosprawni 24 3,4 2 25,6 87,5-3 Tabela nr 6D 0

11 STRUKTURA BEZROBOCIA w gminie Wiśniowa r r. WYSZCZEGÓLNIENIE Procent Odchylenia (4:2) 7 (4-2) OGÓŁEM : , ,0 02,6 22 w tym : bez prawa do zasiłku , ,7 08,2 55 B E Z R O B O T N I wg. wieku 8-24 lat 22 25, ,7 96, lat , ,5 05, lat 64 9, ,3 06, lat 43 7,0 4 6,4 98, lat 34 4, 39 4,5 4, i więcej lat 4 0,5 5 0,6 25,0 B E Z R O B O T N I wg. poziomu wykształcenia wyższe 36 4,3 53 6,2 47,2 7 policealne i średnie zawodowe , ,2 95,8-0 ogólnokształcące 70 8,3 68 7,9 97, -2 zasadnicze zawodowe , ,0 02,9 0 gimnazjalne i poniżej 54 8,4 6 8,7 04,5 7 B E Z R O B O T N I wg. czasu oczekiwania na pracę do miesiąca 57 6,8 67 7,8 7,5 0-3 miesięcy ,6 66 9,3 80, miesięcy 9 4,2 4 3,2 95, miesięcy 3 5,6 45 6,8 0, miesięcy 4 3, ,0 50,9 58 powyżej 24 miesięcy 22 25, ,9 92,9-5 B E Z R O B O T N I wg. stażu pracy do roku 05 2,5 04 2, 99, lat 98 23, ,0 3, lat 00,9 3 3, 3, lat 6 3,8 2 4, 04, lat 48 5,7 43 5,0 89, lat i więcej 2,4 9,0 75,0-3 bez stażu 260 3, ,7 95,0-3 B E Z R O B O T N I będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia 22 25, ,7 96,2-8 długotrwale bezrobotni , ,4 09,5 46 pow. 50 roku życia 0 2,0 6 3,5 4,9 5 bez kwalifikacji zawodowych 9 4,2 9 3,8 00,0 0 bez doświadczenia zawodowego , ,9 93,9-8 bez wykształcenia średniego , ,7 03,4 7 samotnie wychowujący dziecko do 8r. życia 3,5 5,7 5,4 2 niepełnosprawni 24 2, , 08,3 2 Tabela nr 6E

12 STRUKTURA BEZROBOCIA w gminie Frysztak r r. WYSZCZEGÓLNIENIE Procent Odchylenia (4:2) 7 (4-2) OGÓŁEM : 09 00, ,0 03,8 42 w tym : bez prawa do zasiłku 890 8, ,7 09, 8 B E Z R O B O T N I wg. wieku 8-24 lat , ,9 09, lat , ,2 0, lat , 238 2,0 94, lat 84 6, ,7 08, lat 29 2,7 4 3,6 4, i więcej lat 9 0,8 8 0,7 88,9 - B E Z R O B O T N I wg. poziomu wykształcenia wyższe 58 5,3 80 7, 37,9 22 policealne i średnie zawodowe , ,7 00,3 ogólnokształcące 77 7, 78 6,9 0,3 zasadnicze zawodowe , ,8 0,6 7 gimnazjalne i poniżej 233 2, ,5 04,7 B E Z R O B O T N I wg. czasu oczekiwania na pracę do miesiąca 59 5,4 93 8,2 57, miesięcy 94 7,8 22 8,7 09, miesięcy 37 2,6 50 3,2 09, miesięcy 9 7,5 56 3,8 8, miesięcy 57 4,4 79 5,8 4,0 22 powyżej 24 miesięcy , ,3 97,2-0 B E Z R O B O T N I wg. stażu pracy do roku 47 3,5 46 2,9 99, lat 24 22, ,2 04,6 5-0 lat 52 3,9 37 2, 90, lat 28,7 33,7 03, lat 60 5,5 67 5,9, lat i więcej 4,3 4,2 00,0 0 bez stażu , ,9 0,0 35 B E Z R O B O T N I będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia , ,9 09,3 25 długotrwale bezrobotni , ,0 08,5 56 pow. 50 roku życia 36 2,5 53 3,5 2,5 7 bez kwalifikacji zawodowych 73 5,9 85 6,3 06,9 2 bez doświadczenia zawodowego 43 37, ,4 08,0 33 bez wykształcenia średniego 666 6, ,4 02,7 8 samotnie wychowujący dziecko do 8r. życia 32 2,9 32 2,8 00,0 0 niepełnosprawni 5,4 8 22,5 20,0 3,0 Tabela nr 6F 2

13 STRUKTURA BEZROBOCIA w gminie Czudec r r. WYSZCZEGÓLNIENIE Procent Odchylenia (4:2) 7 (4-2) OGÓŁEM : , ,0 0,8 9 w tym : bez prawa do zasiłku , ,2 06,7 57 B E Z R O B O T N I wg. wieku 8-24 lat , ,2 3, lat 338 3, ,0 90, lat , 237 2,8 00, lat 20 8,8 20 8,5 00, lat 47 4,4 63 5,8 34, i więcej lat 6 0,6 9 0,8 50,0 3 B E Z R O B O T N I wg. poziomu wykształcenia wyższe 74 6,9 78 7,2 05,4 4 policealne i średnie zawodowe , ,2 04,4 2 ogólnokształcące 03 9,6 94 8,6 9,3-9 zasadnicze zawodowe 446 4, ,9 97,5 - gimnazjalne i poniżej 74 6,3 97 8, 3,2 23 B E Z R O B O T N I wg. czasu oczekiwania na pracę do miesiąca 75 7,0 84 7,7 2,0 9-3 miesięcy 204 9, 2 9,4 03, miesięcy 73 6,2 49 3,7 86, miesięcy 205 9,2 78 6,3 86, miesięcy 52 4, ,8 48,7 74 powyżej 24 miesięcy 26 24, , 92,3-20 B E Z R O B O T N I wg. stażu pracy do roku 87 8, 05 9,6 20,7 8-5 lat 99 8, ,9 4, lat 56 4,6 39 2,8 89, lat 65 5,4 7 5,7 03, lat 85 7,9 84 7,7 98,8-30 lat i więcej 9,8 6,5 84,2-3 bez stażu , ,8 96,4-3 B E Z R O B O T N I będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia , ,2 3,2 32 długotrwale bezrobotni , ,9 09,6 57 pow. 50 roku życia 44 3,5 55 4,2 07,6 bez kwalifikacji zawodowych 44 3,5 53 4,0 06,3 9 bez doświadczenia zawodowego , ,2 99,2-3 bez wykształcenia średniego , ,0 0,9 2 samotnie wychowujący dziecko do 8r. życia 7,6 9,7,8 2 niepełnosprawni 30 2,8 7 2,8 56,7-3 Tabela nr 6G 3

14 STRUKTURA BEZROBOCIA w gminie Niebylec r r. WYSZCZEGÓLNIENIE Procent Odchylenia (4:2) 7 (4-2) OGÓŁEM : , ,0 04,7 42 w tym : bez prawa do zasiłku 73 79, ,4 09,8 70 B E Z R O B O T N I wg. wieku 8-24 lat 22 23, ,9 4, lat , ,8 95, lat , ,6 96, lat 38 5,4 6 7, 6, lat 45 5,0 52 5,5 5, i więcej lat 9,0 0,, B E Z R O B O T N I wg. poziomu wykształcenia wyższe 40 4,5 47 5,0 7,5 7 policealne i średnie zawodowe , ,0 07,6 20 ogólnokształcące 53 5,9 45 4,8 84,9-8 zasadnicze zawodowe , ,4 05,7 20 gimnazjalne i poniżej 92 2, ,8 0,6 3 B E Z R O B O T N I wg. czasu oczekiwania na pracę do miesiąca 68 7,6 77 8,2 3,2 9-3 miesięcy 89 2, 94 20,7 02, miesięcy 0 2,3 2,9 0, miesięcy 63 8,2 36 4,5 83, miesięcy 23 3,7 80 9,2 46,3 57 powyżej 24 miesięcy , ,6 98,4-4 B E Z R O B O T N I wg. stażu pracy do roku 90 0,0 04, 5,6 4-5 lat 93 2, ,0 07, lat 28 4,3 24 3,2 96, lat 35 5, 3 4,0 97, lat 59 6,6 66 7,0, lat i więcej 6,8 9 2,0 8,8 3 bez stażu , ,7 04,3 2 B E Z R O B O T N I będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 25 roku życia 22 23, ,9 4,6 3 długotrwale bezrobotni , ,9 05,7 30 pow. 50 roku życia 3 2,6 36 4,5 20,4 23 bez kwalifikacji zawodowych 39 5,5 45 5,4 04,3 6 bez doświadczenia zawodowego 30 34, ,6 07,7 24 bez wykształcenia średniego , ,2 04,2 23 samotnie wychowujący dziecko do 8r. życia 30 3,3 32 3,4 06,7 2 niepełnosprawni 4,6 7 36,2 2,4 3 4

15 2.9. WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PARTNERAMI RYNKU Aktywizacja lokalnego rynku pracy realizowana przez urząd pracy opierała się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi oraz podmiotami funkcjonującymi na naszym rynku. W szczególności urząd pracy współpracował z : - Powiatową Radą Zatrudnienia poprzez omawianie problemów związanych z bezrobociem oraz łagodzeniem jego skutków, wydawanie opinii dotyczącej podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów rynku pracy i innych fakultatywnych zadań; - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; - jednostkami szkolącymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie szkoleń; - lokalnymi pracodawcami w zakresie współdziałania na rzecz zmniejszenia bezrobocia poprzez realizację zgłoszonych ofert pracy, organizowanie zatrudnienia subsydiowanego, pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz organizowanie staży; - szkołami w zakresie orientacji zawodowej młodzieży, a także omówienia usług świadczonych przez urzędy pracy; - samorządami gmin w zakresie organizacji robót publicznych i upowszechniania ofert pracy; -Państwową Inspekcją Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. 3. AKTYWNE DZIAŁANIA URZĘDU PRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZANIA BEZROBOCIA Działania Powiatowego Urzędu Pracy ukierunkowane są na rozszerzenie dla ofert programów aktywizacji zawodowej. Realizowane projekty: Projekt Więcej szans w powiecie strzyżowskim realizowany w ramach Poddziałania 6..3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Okres realizacji: Wartość projektu na 200 r. : zł w tym wkład własny FP: zł. Formy aktywizacji realizowane w projekcie: - przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób, - organizacja staży dla 376 osób. Projekt Profesjonalne kadry lepsze usługi realizowany w ramach Poddziałania 6..2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest podniesienie dostępności i jakości usług rynku pracy świadczonych przez 2 pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie. Cele pośrednie: - podniesienie kwalifikacji 2 kluczowych pracowników do r., - wzmocnienie kadrowe Urzędu o 5 pracowników kluczowych do r., - zdiagnozowanie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów do r. Wartość projektu na 200 r.: ,24 zł w tym wkład własny ,04 zł Okres realizacji: Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę ministra. Przyznano 34 dotacje osobom do 30 roku życia zarejestrowanym jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy, wartość projektu: zł Program przeznaczony na realizację programu związanego z aktywizacją osób na terenach, których miały miejsce klęski żywiołowe ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę ministra. Sfinansowano koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych 3 osobom zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, całkowity koszt programu: ,06 zł 5

16 3.. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 3.. PRACE INTERWENCYJNE Inicjując prace interwencyjne Urząd przyjął określone kryteria, którymi kierowano się przy rozpatrywaniu wniosków o prace interwencyjne, jak również przy zawieraniu umów z pracodawcami. Wszystkie wnioski o skierowanie do wykonywania prac interwencyjnych podlegały szczegółowej analizie w zakresie: braku spadku zatrudnienia w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed zawarciem umowy, braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa, stabilizacji zatrudnienia w czasie obowiązywania umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgano informacji w ZUS i Urzędzie Skarbowym. W 200 r. z tytułu zatrudnienia każdego bezrobotnego tut. Urząd refundował pracodawcy wynagrodzenie do wysokości zasiłku dla i składkę ubezpieczeniową od tego wynagrodzenia. (tj. umowy zawarte w okresie do kwotę 77,00 zł, umowy zawarte w okresie do kwotę 742,0 zł). W 200r. w ramach prac interwencyjnych utworzono 90 stanowisk pracy. Spośród osób kończących prace interwencyjne na roku dalsze zatrudnienie znalazło 8 osób. W trakcie realizacji umów o prace interwencyjne dokonywano bieżących kontroli zakładów. Zatrudnienie w rejonie kształtowało się następująco : TABELA NR 7 ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH utworzonych w ramach Miasto/Gmina liczba umów umów stanowisk pracy Miasto Strzyżów Gmina Strzyżów 0 0 Gmina Niebylec Gmina Czudec Gmina Frysztak Gmina Wisniowa 6 Inne rejony zatrudnienia 6 OGÓŁEM Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych Miasto Strzyżów Gmina Strzyżów Gmina Niebylec Gmina Czudec Gmina Frysztak Gmina Wiśniowa Inne Rejony

17 3..2 ROBOTY PUBLICZNE Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie w 200 r. zawarł 9 umów o organizację i finansowanie robót publicznych ze środków Funduszu Pracy oraz 20 umów o organizację i finansowanie robót publicznych ( program aktywizujący osoby bezrobotne na terenach w których miały miejsce klęski żywiołowe). W 200 r. z tytułu zatrudnienia każdego bezrobotnego tut. Urząd refundował pracodawcy wynagrodzenie do wysokości najniższego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego w ramach umowy bezrobotnego (tj. kwotę 37,00 zł) i składkę ubezpieczeniową. W ramach robót publicznych 200 r. utworzono 82 stanowiska pracy. Spośród osób kończących roboty publiczne na roku dalsze zatrudnienie znalazło 7 osób. W trakcie realizacji umów o organizację i finansowanie robót publicznych dokonywano bieżących kontroli zakładów. Zatrudnienie w rejonie kształtowało się następująco : TABELA NR 8 ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH utworzonych w ramach Miasto/Gmina liczba umów umów stanowisk pracy Gmina i Miasto Strzyżów 2 4 Gmina Niebylec 2 33 Gmina Czudec 8 33 Gmina Frysztak 4 4 Gmina Wisniowa 3 34 OGÓŁEM Zatrudnienie w ramach robót publicznych Gmina i Miasto Strzyżów Gmina Niebylec Gmina Czudec 4 Gmina Frysztak Gmina Wiśniowa 3..3 SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA Szczególną rolę w ramach aktywnego przeciwdziałania bezrobociu odgrywają szkolenia osób. Stwarzają one bezrobotnym możliwość przyuczenia do zawodu, zmiany posiadanych kwalifikacji lub podwyższenia posiadanych, a tym samym w znacznym stopniu zwiększają szansę na podjęcie pracy. Należy zaznaczyć, że osoby bezrobotne mogą być kierowane na kursy indywidualne i kursy grupowe. W kursach indywidualnych uczestniczą bezrobotni, którzy uprawdopodobnią, iż po ukończeniu szkolenia mają szansę na podjęcie pracy, natomiast kursy grupowe są inicjowane przez Urząd w oparciu o analizę rynku pracy. W minionym 200 roku skierowano na szkolenia bądź przekwalifikowania 299 osób w tym 295 osób posiadających status bezrobotnego (w tym 62 kobiety) oraz 4 osoby poszukujące pracy. W roku 200 szkolenie ukończyło 299 osób, spośród których pracę podjęło 43 osoby. Ogółem koszt szkoleń złotych. Przeciętne szkolenie -ej osoby wynosiło 926 zł. Efektywność szkoleń wyniosła 47,8 %. 7

18 Tabela Nr 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Bezrobotni i poszulujący pracy, którzy ukończyli szkolenie SZKOLENIA I ICH EFEKTYWNOŚĆ 2009 rok Ogółem 200 rok Szkolenia Szkolenia Procent Ogółem grupowe Indywidualne :2) ,7 w tym kobiety ,2 Bezrobotni i poszukujący pracy, którzy ,5 podjęli pracę w tym: kobiety , PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Tutejszy Urząd w 200 r. nie nawiązał współpracy z zakładami pracy o przygotowanie zawodowe dorosłych. TABELA NR 0 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE Miasto/Gmina liczba umów utworzonych w ramach umów stanowisk pracy Miasto Strzyżów 0 0 Gmina Strzyżów 0 0 Gmina Niebylec 0 0 Gmina Czudec 0 0 Gmina Frysztak 0 0 Gmina Wisniowa 0 0 Inne rejony zatrudnienia 0 0 OGÓŁEM 0 0 8

19 3..4 STAŻE Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie w 200r. zawarł umowy o organizację i finansowanie staży dla 98. TABELA NR Miasto/Gmina Miasto Strzyżów Gmina Strzyżów Gmina Niebylec Gmina Czudec Gmina Frysztak Gmina Wisniowa Inne rejony zatrudnienia OGÓŁEM STAŻE utworzonych w ramach umów stanowisk pracy utworzonych miejsc pracy w ramach stażu z podziałem na gminy Miasto Strzyżów Gmina Strzyżów Gmina Niebylec Gmina Czudec Gmina Frysztak Gmina Wiśniowa Inne Rejony 3..6 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DOTACJE) Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie udzielił w 200 roku 66 dotacji dla osób na uruchomienie działalności gospodarczej, oraz zawarł 37 umów dotyczących refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie w 200 r. zawarł porozumienie o organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych dla z której skorzystało 25. 9

20 3.2. INNE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH Innymi działaniami służącymi aktywizacji zawodowej, które owocują dobrymi efektami i cieszą się ze strony coraz większym zaufaniem i uznaniem jest indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe. W 200 roku szczególny nacisk położyło się na udzielanie profesjonalnej pomocy ze strony doradców zawodowych osobom długotrwale bezrobotnym i poszukującym pracy, które mają problemy z wyborem kierunku szkolenia lub przekwalifikowania, ponownym wejściem na rynek pracy czy określeniem swej ścieżki zawodowej. W minionym okresie z porady w formie indywidualnej skorzystało 388 osób. Przeprowadzono 2 spotkania w ramach porad grupowych z których skorzystało 27 osób. Z indywidualnych informacji zawodowej skorzystało 0 klientów. W ramach informacji zawodowej grupowej wzięło udział 9 osób. W roku 200 z pomocy w efektywnym poszukiwaniu pracy skorzystało 2 osób: 4 - zajęcia aktywizujące, 7 dostęp do elektronicznych baz danych. 4. POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY Wydatki z Funduszu Pracy w 200 roku wyniosły ogółem: ,0 zł, w tym na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły ,00 zł, co stanowiło 34,00% ogółu wydatków ze środków Funduszu Pracy co stanowiło wykorzystanie 95,95 % przyznanego limitu. W tym: na prace interwencyjne wydatkowano ,26 zł, co stanowiło 4,78 % ogółu środków na formy aktywne, na stypendium stażowe wydatkowano ,65 tys. zł, co stanowiło 45,87 % ogółu środków na formy aktywne, na szkolenia wydatkowano ,79 zł, co stanowiło 0,00 % ogółu środków na formy aktywne, środki na podjęcie działalności gospodarczej wynosiły ,00 zł, co stanowiło 8,79% ogółu środków na formy aktywne, na roboty publiczne wydatkowano ,45 zł, co stanowiło 5,9% ogółu środków na formy aktywne, koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy wynosiły ,00 zł, co stanowiło 8,58% ogółu środków na formy aktywne, na prace społecznie użyteczne wydatkowano 3 726,80 zł, co stanowiło 0,39 % ogółu środków na formy aktywne, koszty badań lekarskich wydatkowano 42 35,00 zł, co stanowiło 0,52 % ogółu środków na formy aktywne, na studia podyplomowe wydatkowano 60 52,95 zł, co stanowiło 0,74 % ogółu środków na formy aktywne, na stypendium za okres nauki wydatkowano ,30 zł, co stanowiło 0,56 % ogółu środków na formy aktywne, na refundację składek USR wydatkowano 844,00 zł, co stanowiło 0,0 % ogółu środków na formy aktywne, na rozwój systemu informatycznego wydatkowano ,22 zł, koszty wyposażenia i działalność klubu pracy ,48 zł, wydatki inwestycyjne ,60 zł, pozostałe wydatki limitowane 2 726,00 zł, szkolenia pracowników 3 304,00 zł dodatki do wynagrodzeń 2 730,83 zł, W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu utworzono łącznie 56 stanowiska pracy. 20

21 WYKORZYSTANIE LIMITU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EFS oraz liczba stanowisk pracy utworzonych w ramach środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 200 roku TABELA NR 2 Wyszczególnienie Przyznany limit /zł/ Wykorzystanie limitu /zł/ Procent Udział procentowy wydatkowanych poszczególnych form środków w w wykorzystanym stosunku do limicie /%/ limitu /%/ 3:2 stanowisk pracy utworzonych w ramach aktywnych form SZKOLENIA , ,79 0,2 92,27 43 PRACE INTERWENCYJNE , ,26 4,99 89,48 90 ROBOTY PUBLICZNE , ,45 6,6 86,87 59 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , ,00 9,58 00,00 8 KOSZTY WYPOSAŻENIA I DOPOS. STANOWISKA PRACY , ,00 8,94 00,00 37 STYPENDIUM STAŻOWE FP , ,65 47,8 96,87 54 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE , ,80 0,40 88,3 25 SKŁADKI USR 000,00 844,00 0,0 84,40 KOSZTY BADAŃ BEZROBOTNYCH , ,00 0,54 94,03 STUDIA PODYPLOMOWE , ,95 0,77 93,0 STYPENDIUM ZA OKRES NAUKI , ,30 0,58 79,63 OGÓŁEM , ,20 00,00 95, EFS ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁAL , ,00 5 GOSPOD. EFS 2,89 98,07 STYPENDIUM STAŻOWE EFS , ,47 78, 99, OGÓŁEM , ,47 00,00 99, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA - ŚRODKI Z REZERWY MINISTRA ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁAL. GOSPOD. AZ , ,00 97,4 34 PROGRAM POWÓDŹ - ŚRODKI Z REZERWY MINISTRA ROBOTY PUBLICZNE - PROGRAM POWÓDŹ , ,06 96,

22 5. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH stanowisk pracy utworzonych w ramach aktywnych form INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA RYNKU PRACY Pracownicy wykonali ogrom żmudnej pracy związanej z rejestracją 5977 osób, prowadzeniem rozmów aktywizacyjnych ok , wydawaniem zaświadczeń 2 89 szt., przyjmowaniem wniosków i potwierdzeń faktu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przygotowano i wydano informacje Pit o dochodach i zaliczkach. Wydano około decyzji administracyjnych, od których wpłynęło 7 odwołań. Wznowiono postępowanie administracyjne w 83 przypadkach i orzeczono w trybie. Pośrednicy pracy wydali 269 skierowań do pracy. W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu utworzono łącznie 56 stanowisk pracy. 7. PODSUMOWANIE Rok 200 był rokiem trudnym, między innymi z powodu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Charakteryzował się wzrostem bezrobocia ( w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3,4%). Mimo to na strzyżowskim rynku pracy można było zaobserwować pozytywne zmiany. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ofert pracy wzrosła o 24,2 %. Na powyższą sytuację znaczny wpływ miała skierowana do pracodawców szeroka oferta współpracy oparta na prowadzeniu różnorodnych programów aktywizujących. W 200 r. na aktywne formy wydano o tys. zł. więcej niż w roku Nie zaspokoiło to wszystkich potrzeb lokalnego rynku pracy, wpłynęło jednak na jego ożywienie. 22

23 8. S P I S T R E Ś C I. WSTĘP 2 2. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA NA PRZESTRZENI ZRÓŻNICOWANIE TERYTORIALNE LICZBY BEZROBOTNYCH REJESTROWANE BEZROBOCIE NA WSI BEZROBOTNI NIE POSIADAJĄCY PRAWA DO ZASIŁKU OFERTY PRACY ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY BEZROBOCIA WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PARTNERAMI RYNKU PRACY 5 AKTYWNE DZIAŁANIA URZĘDU PRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZANIA BEZROBOCIA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PRACE INTERWENCYJNE ROBOTY PUBLICZNE SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STAŻE JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE INNE DZIAŁANIA SŁUŻĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY 2 5. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA RYNKU PRACY PODSUMOWANIE 23 23

REFUNDACJA PRACODAWCY WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 23

REFUNDACJA PRACODAWCY WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 23 SPIS TREŚCI. WSTĘP 3 2. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA 5 2.. POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA 5 2.2. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA NA PRZESTRZENI 20 R. 7 2.3. ZRÓŻNICOWANIE TERYTORIALNE

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W 2008 ROKU POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA.

1. WSTĘP 2. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W 2008 ROKU POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA. . WSTĘP Naczelnym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiącego jednostkę organizacyjną samorządu powiatowego jest realizacja polityki Rządu w dziedzinie promocji zatrudnienia. Do podstawowych celów

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim RADA POWIAT~ w Nowym Dworze MazowlecklrTt ul. Mazowiecka 10 05-\00 Nowy Dwór Mazowiecki Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia?ę...~.\

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INSTRUMENTY ADRESOWANE DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA REFUNDACJA SKŁADKI ZUS DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

DODATKOWE INSTRUMENTY ADRESOWANE DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA REFUNDACJA SKŁADKI ZUS DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA 6 2.1. POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA 6 2.2. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA NA PRZESTRZENI 2015 R. 8 2.3. ZRÓŻNICOWANIE TERYTORIALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STATUT. w Nowej Soli

STATUT. w Nowej Soli Załącznik do Uchwały nr XLIII/278/2006 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2006 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo