Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu"

Transkrypt

1 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail: Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu 1. Wprowadzenie Rosnące wymagania stawiane wyrobom przemysłu maszynowego zmuszają do ciągłego rozwoju form i środków produkcji. Utrzymanie wysokiej konkurencyjności wymaga zachowania wysokiej jakości uŝytkowej produktów przy jak najniŝszych kosztach ich produkcji. Coraz wyraźniejsza jest tendencja do reagowania na potrzeby i wymagania indywidualnego klienta, co prowadzi do radykalnej zmiany struktury procesu technologicznego, uwzględniającej cechy zarówno produkcji masowej jak i jednostkowej. Jednym z podstawowych elementów potencjału wytwórczego, którego dynamiczny rozwój moŝemy zaobserwować, są obrabiarki, przede wszystkim obrabiarki ze sterowaniem numerycznym. Rozwój ten polega nie tylko na doskonaleniu cech uŝytkowych obrabiarek, podnoszeniu ich dokładności i wydajności, ale równieŝ na upowszechnianiu się nowych struktur organizacyjnych, w jakich one pracują. Wspomnieć tu moŝna o automatycznych liniach obrabiarkowych, autonomicznych stacjach obróbkowych (ASO), elastycznych systemach obróbkowych (ESO) czy systemach bezzałogowych. Fakty te powodują konieczność zupełnie innego podejścia do problemów projektowania procesów technologicznych uwzględniających obróbkę skrawaniem, stawiając jednocześnie coraz większe wymagania wobec technologów [1]. W rozwoju oprogramowania inŝynierskiego klasy CAx od kilku lat wyraźnie widać tendencję do automatyzacji decyzji, co moŝna odczytywać jako zastępowanie pracy inŝyniera parametrycznymi systemami wyposaŝonymi w mechanizmy zarządzania wiedzą. W literaturze przedmiotu często moŝna spotkać stwierdzenie, Ŝe programy automatyzujące elementy projektowania wymagają jedynie wprowadzenia danych wejściowych, na których podstawie generują rozwiązanie. JednakŜe twierdzenia takie są dalekie od rzeczywistości. Coraz bardziej złoŝone pod względem geometrycznym rozwiązania konstrukcyjne wymagają często ręcznej ingerencji operatora. Szczególnie jest to widoczne w przypadku modeli powierzchniowych. Wynika to z faktu, Ŝe projektowane elementy mogą występować w postaci róŝnych reprezentacji graficznych, a zbudowany model graficzny w przestrzeni wirtualnej, aczkolwiek poprawny na ekranie komputera, nie musi być w pełnym stopniu zgodny z załoŝeniami kontruktora. Wirtualne wytwarzanie jest logicznym następstwem rozwoju automatyzacji wytwarzania polegająca na wprowadzeniu środków technicznych w celu samoczynnego sterowania i kontrolowania procesem wytwarzania przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

2 28 Julian Jakubowski, Damian Weretko Wraz z rozwojem wirtualnego wytarzania diametralnej zmianie uległo podejście do zarządzania rozwojem nowego produktu, które obejmuje zbiór wszelkich czynności związanych z planowaniem, prognozowaniem oraz marketingiem produktu (wyrobu bądź usługi). Czynności te z reguły są realizowane przez osoby podejmujące strategiczne decyzje w firmie bądź przez powołanego specjalnie do tego celu menedŝera produktu. Bardzo często, zresztą nieprawidłowo, zalicza się do powyŝszych działań takŝe rozwój produktu. Przez rozwój produktu naleŝy rozumieć, realizowany w ramach organizacji proces projektowania i wprowadzania nowych produktów na rynek. Metody rozwoju i zarządzanie produktem są konsekwencją współczesnego rynku, który wymaga od dostawcy szybkości i elastyczności działania, szybkiej i elastycznej oferty dostosowanej do aktualnych potrzeb klienta. Dodatkowo nakłada się na to konieczność jednoczesnego przetwarzania wielu informacji, komunikacji i koordynacji działań. Wymienione powyŝej elementy sprawiają, Ŝe firmy coraz częściej sięgają po narzędzia informatyczne wspomagające procesy zachodzące w obrębie jej działalności wewnętrznej. NaleŜą do nich głównie systemy zarządzające cyklem Ŝycia produktu PLM (Product Lifecycle Management) jako rozszerzenie systemów CAx i ERP. W obrębie samego przedsiębiorstwa, przy ciągłych zmianach w projektach (np. wprowadzanie nowych materiałów, zmiana list materiałowych BOM), bardzo często okazuje się, Ŝe za zmianami w projektach nie nadąŝają zmiany i uaktualnienia w instrukcjach pracy i samym procesie produkcyjnym. Stąd, firmy coraz częściej wdraŝają zintegrowane systemy zarządzania cyklem Ŝycia produktu przy integracji z istniejącymi systemami i aplikacjami produkcyjnymi. Głównym zadaniem tej klasy systemów jest wspomaganie prac konstruktora i projektanta. Z badań firmy Gartner wynika, Ŝe konstruktor a potem takŝe technolog tylko 25% swojego czasu przeznaczają na realizację głównego celu swojej pracy [2]. Pozostałą część czasu musi poświęcić na wyszukiwanie odpowiednich informacji (30%), wymianę tych informacji (22%) i wykonanie dokumentacji (23%). Rozwój produktu to złoŝony pod wieloma względami proces. Pomimo tego, Ŝe systemy PLM znane są na rynku od ponad 10 lat w Polsce niewiele przedsiębiorstw korzysta z takich narzędzi. Bardziej znane są systemy de facto wchodzące w skład grupy PLM wykorzystywane do cząstkowych analiz w zakresie rozwoju produktu. Zaliczyć do nich moŝna: MDA Mechanical Design Automation, automatyzacja procesu projektowania; PKM Product Knowledge Management, zarządzanie wiedzą o produkcie; PDM Product Data Management, zarządzanie danymi produktu; PPM Product Portfolio Management, zarządzanie projektem produktu; CPDM Collaborative Product Definition Management, zarządzanie treścią i danymi w ramach sieci dostaw; XMS Extended Enterprise Management, zarządzanie przedsięwzięciami; DM Digital Manufacturing, wytwarzanie cyfrowe. Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe zarządzanie produktem oraz rozwój produktu to dziedziny pokrywające wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to integrację wszystkich uczestników procesu rozwoju produktu: projektantów,

3 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 29 konstruktorów, dostawców i poddostawców, producentów i klientów. Wszyscy oni koncentrują się na jednym: na realizacji wspólnego celu. Rozwój produktu nie jest pojęciem jednoznacznym. MoŜe oznaczać zarówno nowy produkt, jak i modyfikacje istniejącego. KaŜdy wprowadzany na rynek produkt charakteryzuje się pewnym cyklem swojego Ŝycia, którego zarówno przebieg jak i czas trwania zaleŝą od wielu czynników. W najogólniejszej postaci wyróŝnia się 5 podstawowych faz Ŝycia produktu: fazę powstawania produktu, która obejmuje okres od pomysłu do realizacji i sprzeda- Ŝy partii próbnej; fazę wprowadzania produktu na rynek, która bardzo silnie jest determinowana przez czas, miejsce i sposób wprowadzania nowego produktu; fazę wzrostu sprzedaŝy, w której następuje zwrot poniesionych nakładów; fazę dojrzałości, w której następuje powolny spadek zainteresowania produktem; fazę schyłku, w której następuje znaczny spadek sprzedaŝy, a nawet generowane są straty. Zarządzanie i rozwój produktu to budowa relacji pomiędzy: ludźmi, procesem, narzędziami, metodami, technologią i danymi o produkcie. Są to z reguły procesy złoŝone zarówno w hierarchii poziomej jak i pionowej. Wiele z nich wspomaganych jest przez zaawansowane systemy informatyczne. Do najszybciej rozwijających się systemów tej klasy naleŝy CATIA firmy Dassault, która jest światowym liderem w branŝy CAE. CATIA oferuje szeroki wachlarz zintegrowanych narzędzi obejmujących wszystkie aspekty: projektowania i produkcji wyrobów, zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawy wydajności, ulepszania procesów technologicznych. W pracy realizacje wirtualnego wytwarzania przedstawiono wykorzystując dwa moduły systemu Catia, a mianowicie do frezowania surface machining oraz toczenia Moduł Lathe. 2. Krótka charakterystyka systemu Catia CATIA V5 to zintegrowany system CAD/CAM/CAE wspomagający zarządzanie cyklem Ŝycia produktu (Product Lifecycle Management). Szeroki zestaw narzędzi oraz innowacyjne rozwiązania do współbieŝnego projektowania, symulacji, optymalizacji oraz wytwarzania pozwalają podnieść jakość i konkurencyjność tworzonych produktów. Dzięki wykorzystaniu najnowszych standardów technologicznych (C++, STEP, Open GL,...) oraz pełnej integracji ze środowiskiem Windows (Plug&Play, OLE, WEB, API,...) praca w systemie CATIA V5 staje się tak naturalna jak praca z modelem fizycznym. Zestaw narzędzi z zakresu programowania NC umoŝliwiających generowanie ścieŝek obróbczych, ich wizualizację, weryfikację oraz optymalizację. Technolog ma do dyspozycji narzędzia do rozbudowy oraz modyfikacji Technologicznej Bazy Danych. Program dostarcza zintegrowanego środowisko wytwarzania NC, które zawiera wiele specjalistycznych modułów CAM takich jak: toczenie, frezowanie 2,5 do 5 osiowe oraz

4 30 Julian Jakubowski, Damian Weretko inne. Wszystkie moduły CAM są połączone z bazą PLM i umoŝliwiają łatwe tworzenie dokumentacji technologicznej. W zakresie toczenia w wersji 16 występuje moduł Lathe Machining Produkt ten oferują narzędzia pozwalające łatwo definiować procesy technologiczne obróbki przestrzennych części cylindrycznych za pomocą operacji 2-osiowego toczenia i wiercenia na tokarkach zarówno z wrzecionem poziomym, jak i pionowym. Uwzględnia obróbkę wszystkich typów części cylindrycznych i zaspokajają wymagania zakładów produkcyjnych i montaŝowych, a takŝe wszystkich gałęzi przemysłu, w których stosuje się obróbkę tokarską. Znajduje zastosowane w narzędziowniach, gdzie jako produkt autonomiczny wspomaga prace inŝynierskie w zakresie CAM. MoŜe teŝ zostać zoptymalizowany wraz z produktami systemu DELMIA pod kątem integracji całego procesu produkcyjnego oraz jego symulacji i optymalizacji. Dotyczy to duŝych przedsiębiorstw, zainteresowanych wysoką jakością i szybkim wprowadzaniem wyrobów na rynek. Przykładowy widok ekranu roboczego modułu Lathe Machining pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Widok okna głównego modułu Lathe Machining [4] W zakresie frezowania Catia v.16 oferuje trzy podstawowe moduły: Prismatic Machining, Surface Machining oraz Advanced Machining. Moduł Prismatic machining umoŝliwia definiowanie procesów technologicznych obróbki części przestrzennych za pomocą operacji 2,5-osiowego frezowania i wiercenia. Moduł ten jest specjalnie przystosowany do produkcji oprzyrządowania i obróbki części pryzmatycznych. Ze względu na łatwość uŝycia oraz bogate moŝliwości obsługi procesów produkcyjnych jest szczególnie przydatny w narzędziowniach, gdzie jako produkt autonomiczny wspomaga klientów w zakresie CAM. Podobnie jak inne moduły moŝe być stosowany razem z produktami systemu DELMIA w celu umoŝliwienia integracji całego procesu produkcyjnego oraz jego symulacji i optymalizacji. Przykładowe operacje realizowane w module Prismatic machining pokazano na rysunku 2. Moduł Surface Machinie umoŝliwia łatwe definiowanie procesów technologicznych obróbki części przestrzennych za pomocą operacji od 3 do 5-osiowego frezowania. We wszystkich operacjach stosowana jest technologia szybkiego frezowania. Szybkie definiowanie ścieŝek narzędziowych uzyskuje się za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu uŝytkownika wykorzystującego graficzne okienka dialogowe. ŚcieŜki narzędziowe mogą być generowane, symulowane (z dynamicznym usuwaniem materiału), analizo-

5 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 31 wane i edytowane. Zastosowana technologia Instant Cycle Update umoŝliwia szybką aktualizację ścieŝki narzędzia po modyfikacji. Zintegrowany mechanizm postprocesorów zapewnia wspomaganie całego procesu, od zdefiniowania ścieŝek narzędziowych po wygenerowanie programu na obrabiarkę CNC. Dokumentacja warsztatowa jest automatycznie tworzona w formacie HTML. Integracja z produktami CATIA wspomagającymi projektowanie umoŝliwiają efektywne zarządzanie wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych. Moduł ten spełnia specyficzne wymagania producentów wyrobów finalnych wytwarzających narzędzia, formy i tłoczniki, a takŝe ich dostawców. MoŜe teŝ być stosowany w innych procesach obróbki powierzchniowej, w tym równieŝ w obróbce elementów prototypowych. Ze względu na łatwość uŝycia oraz bogate moŝliwości obsługi procesów produkcyjnych jest szczególnie przydatny w narzędziowniach. Rys. 2. Przykładowe operacje wykonywane w module Prismatic machining [4] Przedstawiony, krótki przegląd literatury wskazuje na szerokie stosowanie w zakresie projektowania procesów technologicznych, systemu CAx. Szczególnego znaczenia nabierają one w zakresie obróbki frezowaniem i toczeniem. Jednocześnie systemy te są coraz bardziej rozbudowane, a tym samym wymagają coraz lepszego przygotowania kadry inŝynierskiej. W celu praktycznego przedstawienia niektórych moŝliwości systemów CAX w zakresie wirtualizacji wytwarzania w dalszej części pracy przedstawiono przykłady wykonane w ramach realizacji prac dyplomowych. W przypadku obróbki frezowaniem posługiwano się dodatkowo wytycznymi firmy Sandvic w celu poprawnego doboru strategii obróbki. Przykładowe wytyczne doboru narzedzi dla frezowania walcowego, czołowego oraz walcowo-czołowego pokazano na rysunkach 3 i 4.

6 32 Julian Jakubowski, Damian Weretko Rys. 3. Przykładowe rozwiązania doboru narzędzi CoroMill od obróbki frezowaniem [5] Rys. 4. RóŜne rozwiązania CoroMill od obróbki zgrubnej do półwykańczającej dla operacji frezowania profilowego [5]

7 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania Przykłady realizacji wirtualnego wytwarzania Realizacja procesu wirtualnego toczenia w module Lathe Jako pierwszy zostanie pokazany przykład realizacji wirtualnego toczenia. Wał wykonano ze stali St7. Gatunek ten zapewnia dobre właściwości mechaniczne oraz uniknięcie kosztownej obróbki cieplnej. Główne etapy projektowania wirtualnego procesu technologicznego dla części typu wał obejmują: budowę modelu 3D oraz modelu przygotówki opracowywanego detalu, podział procesu technologicznego na operacje, symulację procesu i weryfikacja, generowanie kodu NC. Model 3D wraz z przygotówką pokazano na rysunku 5. Oba elementy przygotowano w module Part Design i połączono odpowiednimi wiązaniami w module Assembly. Rys. 5. Model wału i przygotówki Przygotowane modele 3D naleŝy zaimportować do modułu Lathe machining i następnie wybrać odpowiedni typ obrabiarki oraz rodzaj obróbki. Odpowiednie karty umoŝliwiają stosunkowo intuicyjne przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami opracowywania procesu, rysunek 6. Kolejne operacje dopierane są zgodnie z zaplanowaną realizacją procesu technologicznego. W kaŝdym przypadku system po prawidłowym wykonaniu, względnie wskazaniu, zmienia odpowiednio kolor na karcie operacji w celu wizualizacji i informacji o poprawnym wykonaniu czynności. Na rysunku 7 przedstawiono przykład interaktywnego dialogu w przypadku obróbki czoła wału. Analizowane elementy są wyróŝniane zarówno na modelu 3D jak i na karcie ustawień.

8 34 Julian Jakubowski, Damian Weretko Rys. 6. Okna wyboru maszyny technologicznej oraz obróbki zgrubnej czoła Rys. 7. Przykład dialogu w przypadku obróbki czoła wału Podobnie dokonywane są ustawienia odpowiednich parametrów narzędzi i parametrów technologicznych. System posiada takŝe rozbudowane narzedzi do typowych operacji toczenia, takich jak obróbka podcięć, rowków i gwintów. Narzędzia te pozwalają w stosunkowo prosty sposób zrealizować kaŝdą operację, rysunek 8. Na dowolnym etapie opracowywania procesu moŝliwa jest realistyczna wizualizacja i symulacja w celu wykrycia ewentualnych błędów. Przykładowe wizualizacje procesu przedstawiono na rysunku 9. Po stwierdzeniu prawidłowości działania procesu moŝna przystąpić do generowania kodu NC. Etap ten praktycznie kończy pracę w obszarze wirtualnego wytwarzania.

9 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 35 Rys. 8. Wykonanie podcięć i gwintów W identyczny sposób opracowywany jest proces dla elementów klasy tuleja. Rys. 9. Przykładowe symulacje procesu toczenia Przykłady realizacji procesu wirtualnego frezowania w module surface machining. Frezowanie to jeden z najczęściej stosowanych i najbardziej wydajnych sposobów obróbki skrawaniem, polegające na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracające-

10 36 Julian Jakubowski, Damian Weretko go się narzędzia (freza) na obrabiarce zwanej frezarką. Frezowaniem moŝna obrabiać płaszczyzny, powierzchnie krzywoliniowe, gwinty, koła zębate itp. Frez wykonuje obrotowy ruch skrawania, natomiast przedmiot wykonuje względem freza ruch posuwowy (postępowy lub obrotowy). Zęby freza wchodząc kolejno w materiał zdejmują wióry o zmiennej grubości (kształt w przekroju poprzecznym podobny do przecinaka). Ze względu na złoŝoność i róŝnorodność obrabianych kształtów a takŝe moŝliwości róznego podejścia do procesu opracowanie wirtualnego procesu frezowania jest zagadnieniem o duŝo większym stopniu złoŝoności niŝ w przypadku toczenia. Etapy wirtualnego wytwarzania przedstawione zostaną na przykładzie prostego korpusu dzielonego przedstawionego na rysunku 10. Rys. 10. Model korpusu Przed właściwą realizacją wirtualnego wytwarzania w module surface machining dokonano podziału procesu technologicznego na etapy: etap 1 obejmujący wykonanie części górnej i dolnej, składający się z następujących operacji: wykonanie bazy obróbkowej dla całego procesu technologicznego, obróbki zgrubnej i kształtującej płaszczyzn podziału, obróbki wykańczającej płaszczyzny podziału, wiercenia otworów łączących, kontroli jakości; w części dolnej dodatkowo przewidziano operację obróbki wykańczającej powierzchni podziału oraz konturowania i obróbki kieszeni; etap 2 obejmujący montaŝ części dolnej i górnej oraz obróbkę kształtującą i wykańczającą głównego otworu oraz powierzchni drugorzędnych; etap 3 w którym zrealizowano symulację i weryfikację procesu; etap 4 generowanie kodu NC. Podobnie jak w poprzednim przykładzie najpierw wykonano modele 3D części oraz przygotówek. Przykładowe okno obróki zgrubnej dla dolnej części korpusu przedstawia rysunek 11.

11 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 37 Rys. 11. Okno dialogowe obróbki zgrubnej oraz ścieŝka narzędzia Postępując zgodnie z załoŝonymi etapami realizowany jest cały proces. W dowolnym momencie istnieje moŝliwość wizualizacji i animacji procesu wirtualnego wytwarzania wykorzystując polecenia z zakresu generate and replay tool path. Przykładowe animacje procesu przedstawiono na rysunku 12. Rys. 12. Przykładowe fazy animacji procesu Po analizie poprawności przebiegu obróbki moŝna dokładnie odczytać czas jaki jest konieczny do wykonania detalu, a takŝe moŝna prześledzić szczegółowo przebiegi drogi narzędzia. Jeśli program wykaŝe błędy podczas analizowanej operacji technologicznej podany zostanie odpowiedni komunikat ułatwiający lokalizację błędu. JeŜeli wszystko przebiega poprawnie moŝna przystąpić do generowania kodu NC. W podobny sposób opracowywany jest proces obróbki dla części górnej.

12 38 Julian Jakubowski, Damian Weretko 4. Wnioski Wykorzystanie technik CAx w projektowaniu wytwarzania wspiera procesy wirtualizacji obejmując zarówno technologię jak i sterowanie przebiegiem produkcji. Podstawą integracji systemów automatycznego projektowania i wytwarzania jest wykorzystanie w procesie produkcyjnym obrabiarek wyposaŝonych w układy sterowania numerycznego. System CATIA posiada rozwiązania i technologie w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania, wytwarzania i konstrukcji, włącznie z zarządzaniem danych, umoŝliwiające osiągnięcie celów w zakresie modelowania cyfrowego produktu i badań symulacyjnych. W systemie tym łatwo moŝna dokonywać zmian cyfrowego modelu i optymalizować w ten sposób produkt oraz technologię jego produkcji. To z kolei pozwala zminimalizować ryzyko późniejszych, kosztownych zmian i zmniejszyć liczbę konstrukcji próbnych poprzez uzyskanie gotowego projektu juŝ za pierwszym razem. Procesy produkcyjne części klasy korpus są procesami bardziej złoŝonymi od procesów części innych klas, dlatego teŝ powinno zwracać się wiekszą uwagę na poprawne projektowanie procesu przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu jakości juŝ w fazie projektowania. PowyŜsze rozwaŝania potwierdzają, iŝ wzrastająca konkurencja na rynku wymusza konieczność skrócenia czasu przygotowania produkcji przy jednoczesnym obniŝaniu kosztów jednostkowych wytwarzania wyrobu. Przedsiębiorstwa produkcyjne zmuszone są do podejmowania działań w zakresie optymalizacji i automatyzacji projektowania z zastosowaniem systemów komputerowych CAx. Stosowanie powyŝszych systemów w projektowaniu i wytwarzaniu pomaga spełnić te wymagania poprzez: zminimalizowanie czasu przygotowania projektu, poprawienie jakości wyrobów, zminimalizowanie liczby błędów powstałych w procesie projektowania, skrócenie czasu wprowadzenia wyrobu na rynek. Literatura 1. J. Szadkowski, R. Stryczek, G. Nikiel, Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Bielsko-Biała ( ). 3. E. Chlebus, Techniki komputerowe CAx w inŝynierii produkcji. Wyd. WNT Warszawa Streszczenie W artykule przedstawiono krótko wybrane zagadnienia związane z wirtualizacją wytwarzania. W pierwszej części wskazano na istotę zarządzania rozwojem produktu przy wykorzystaniu technik CAx. W drugiej przedstawiono przykładowe realizacje wirtualnego wytwarzania w systemie Catia.

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie

CZĘŚĆ nr4. Pracownia CNC - oprogramowanie Pracownia symulacyjna CNC umoŝliwia symulację typowych sterowników CNC, interaktywne programowanie procesu obróbki CZĘŚĆ nr4 Dostawa i instalacja wyposaŝenia stanowisk do symulacyjnego programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu. WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Adam Zalewski ITW

dr inŝ. Adam Zalewski ITW Optymalizacja sposobu i parametrów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie dr inŝ. Adam Zalewski ITW 22.01.2009 Plan wystąpienia Przegląd problematyki Istniejący stan wiedzy Integrator CNC/CAM

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

wytwarzania (CAD/CAM)

wytwarzania (CAD/CAM) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Komputerowe wspomaganie projektowania i Nazwa modułu wytwarzania (CAD/CAM) Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Odlew obróbka kątów ujemnych

Odlew obróbka kątów ujemnych Odlew obróbka kątów ujemnych Jeśli na odlewie jest w miarę równo rozłoŝony naddatek i występują na nim kąty ujemne, wówczas moŝna równieŝ obrobić go na obrabiarce 3-osiowej. Wymaga to uŝycia specjalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski semestr pierwszy

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski semestr pierwszy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING Dr hab inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, email: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr zimowy Brak Nie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Integrated Manufacturing Systems A.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM Autorzy: prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA Ryszard WOJCIK 1, Norbert KEPCZAK 1 1. WPROWADZENIE Procesy symulacyjne pozwalają prześledzić zachowanie

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 10.06.2014 r.

Łódź, dnia 10.06.2014 r. Łódź, dnia 10.06.2014 r. /Wykonawcy/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI /SIWZ/, w tym zmiana załączników i ich treści Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia nr 186584-2014 z dnia 03.06.2014 r. na dostawę

Bardziej szczegółowo

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych Programming of CNC

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Na decyzję klienta o zakupie wyrobu wpływa koszt nabycia (cena wyrobu ) oraz oczekiwany koszt

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Szczecin, dn. 29.01.2015r. O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Bardziej szczegółowo

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

2011 HOMAG Group. Od projektu do maszyny

2011 HOMAG Group. Od projektu do maszyny HOMAG woodcad CAM Od projektu do maszyny 1 Strategia: Rozwiązania dla przemysłu i mniejszych firm CAM ERP/CAD POS ERP Add-Ons Przemysł MCS /COE WCC Małe i Średnie przedsiębiorstwa CAD/CAM woodcad CAM (Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia Skuteczność NCBrain Redukcja czasu obróbki poprzez zoptymalizowanie parametrów i zwiększenie prędkości skrawania dzięki użyciu ATC Zmienny Kąt Opasania Zapobieganie uszkodzeniu narzędzia i łatwe sterowanie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji

SINUMERIK Collision Avoidance Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Zabezpieczenie przed wystąpieniem kolizji Optym. zabezpieczenie: Monitorowanie 3D w czasie rzeczywistym Monitorowanie statycznych i ruchomych komponentów oraz narzędzia Dla skomplik. operacji: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-1010 Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS. S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak

KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS. S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak KOMPUTEROWA INTEGRACJA WYTWARZANIA Z ZASTOSOWANIEM OPROGRAMOWANIA I-DEAS S. Płaska, P. Kozak, P. Wolszczak, M. Kapuśniak Katedra Automatyzacji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,

Bardziej szczegółowo

Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem

Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem Katalog kooperacji Gałęzie przemysłu, w których jesteśmy partnerem przemysł metalowy przemysł maszynowy przemysł środków transportu przemysł drzewno-papierniczy WSZECHSTRONNOŚĆ każdy rodzaj stali DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

WSZECHSTRONNOŚĆ: Nie bazujemy tylko na tradycji. Systematycznie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania do naszych produktów, modernizujemy

WSZECHSTRONNOŚĆ: Nie bazujemy tylko na tradycji. Systematycznie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania do naszych produktów, modernizujemy Katalog kooperacji DOŚWIADCZENIE: ROZWÓJ: Bydgoska fabryka Obrabiarek do Drewna działa nieprzerwanie od ponad 150 lat. Od ponad wieku dostarcza coraz nowocześniejsze urządzenia, do obróbki drewna i metalu,

Bardziej szczegółowo

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki.

Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. Siemens PLM Software Korzyści z pakietu NX CAM-SINUMERIK Optymalizacja połączenia między oprogramowaniem CAM a sterowaniem numerycznym obrabiarki. www.siemens.com/nx A rtykuł techniczny Uzyskanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję zintegrowanego projektowania procesów i systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 strona 1/5 Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 Szczegóły maszyny Nr maszyny: 77787 Producent: BIESSE Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Skipper 100 Rok produkcji: 2005 Jakość maszyny: dobry

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

NAUKA I DOSKONALENIE W SZKOLE I W PRZEDSIĘBIORSTWIE. TOPTURN TOPMILL TOPCAM Kompletna obróbka toczeniem i frezowaniem

NAUKA I DOSKONALENIE W SZKOLE I W PRZEDSIĘBIORSTWIE. TOPTURN TOPMILL TOPCAM Kompletna obróbka toczeniem i frezowaniem NAUKA I DOSKONALENIE W SZKOLE I W PRZEDSIĘBIORSTWIE TOPTURN TOPMILL TOPCAM Kompletna obróbka toczeniem i frezowaniem Oprogramowanie - pomoc dydaktyczna do nauczania i uczenia się w zakresie obróbki metalu,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego. Pozycja Opis Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do uczenia się i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania. Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe

Tworzenie narzędzi. Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzi Narzędzia standardowe Tworzenie narzędzia w EdgeCAM odbywa się poprzez wpisanie odpowiednich parametrów definiujące to narzędzie. W tym celu naleŝy wywołać okno magazynu narzędzi i wybrać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Producent kotłów i palników na biomasę

Producent kotłów i palników na biomasę Producent kotłów i palników na biomasę FIRMA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA zostało założone w roku 1978. Od początku firma zajmowała się produkcją urządzeń grzewczych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo