Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu"

Transkrypt

1 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail: Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu 1. Wprowadzenie Rosnące wymagania stawiane wyrobom przemysłu maszynowego zmuszają do ciągłego rozwoju form i środków produkcji. Utrzymanie wysokiej konkurencyjności wymaga zachowania wysokiej jakości uŝytkowej produktów przy jak najniŝszych kosztach ich produkcji. Coraz wyraźniejsza jest tendencja do reagowania na potrzeby i wymagania indywidualnego klienta, co prowadzi do radykalnej zmiany struktury procesu technologicznego, uwzględniającej cechy zarówno produkcji masowej jak i jednostkowej. Jednym z podstawowych elementów potencjału wytwórczego, którego dynamiczny rozwój moŝemy zaobserwować, są obrabiarki, przede wszystkim obrabiarki ze sterowaniem numerycznym. Rozwój ten polega nie tylko na doskonaleniu cech uŝytkowych obrabiarek, podnoszeniu ich dokładności i wydajności, ale równieŝ na upowszechnianiu się nowych struktur organizacyjnych, w jakich one pracują. Wspomnieć tu moŝna o automatycznych liniach obrabiarkowych, autonomicznych stacjach obróbkowych (ASO), elastycznych systemach obróbkowych (ESO) czy systemach bezzałogowych. Fakty te powodują konieczność zupełnie innego podejścia do problemów projektowania procesów technologicznych uwzględniających obróbkę skrawaniem, stawiając jednocześnie coraz większe wymagania wobec technologów [1]. W rozwoju oprogramowania inŝynierskiego klasy CAx od kilku lat wyraźnie widać tendencję do automatyzacji decyzji, co moŝna odczytywać jako zastępowanie pracy inŝyniera parametrycznymi systemami wyposaŝonymi w mechanizmy zarządzania wiedzą. W literaturze przedmiotu często moŝna spotkać stwierdzenie, Ŝe programy automatyzujące elementy projektowania wymagają jedynie wprowadzenia danych wejściowych, na których podstawie generują rozwiązanie. JednakŜe twierdzenia takie są dalekie od rzeczywistości. Coraz bardziej złoŝone pod względem geometrycznym rozwiązania konstrukcyjne wymagają często ręcznej ingerencji operatora. Szczególnie jest to widoczne w przypadku modeli powierzchniowych. Wynika to z faktu, Ŝe projektowane elementy mogą występować w postaci róŝnych reprezentacji graficznych, a zbudowany model graficzny w przestrzeni wirtualnej, aczkolwiek poprawny na ekranie komputera, nie musi być w pełnym stopniu zgodny z załoŝeniami kontruktora. Wirtualne wytwarzanie jest logicznym następstwem rozwoju automatyzacji wytwarzania polegająca na wprowadzeniu środków technicznych w celu samoczynnego sterowania i kontrolowania procesem wytwarzania przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

2 28 Julian Jakubowski, Damian Weretko Wraz z rozwojem wirtualnego wytarzania diametralnej zmianie uległo podejście do zarządzania rozwojem nowego produktu, które obejmuje zbiór wszelkich czynności związanych z planowaniem, prognozowaniem oraz marketingiem produktu (wyrobu bądź usługi). Czynności te z reguły są realizowane przez osoby podejmujące strategiczne decyzje w firmie bądź przez powołanego specjalnie do tego celu menedŝera produktu. Bardzo często, zresztą nieprawidłowo, zalicza się do powyŝszych działań takŝe rozwój produktu. Przez rozwój produktu naleŝy rozumieć, realizowany w ramach organizacji proces projektowania i wprowadzania nowych produktów na rynek. Metody rozwoju i zarządzanie produktem są konsekwencją współczesnego rynku, który wymaga od dostawcy szybkości i elastyczności działania, szybkiej i elastycznej oferty dostosowanej do aktualnych potrzeb klienta. Dodatkowo nakłada się na to konieczność jednoczesnego przetwarzania wielu informacji, komunikacji i koordynacji działań. Wymienione powyŝej elementy sprawiają, Ŝe firmy coraz częściej sięgają po narzędzia informatyczne wspomagające procesy zachodzące w obrębie jej działalności wewnętrznej. NaleŜą do nich głównie systemy zarządzające cyklem Ŝycia produktu PLM (Product Lifecycle Management) jako rozszerzenie systemów CAx i ERP. W obrębie samego przedsiębiorstwa, przy ciągłych zmianach w projektach (np. wprowadzanie nowych materiałów, zmiana list materiałowych BOM), bardzo często okazuje się, Ŝe za zmianami w projektach nie nadąŝają zmiany i uaktualnienia w instrukcjach pracy i samym procesie produkcyjnym. Stąd, firmy coraz częściej wdraŝają zintegrowane systemy zarządzania cyklem Ŝycia produktu przy integracji z istniejącymi systemami i aplikacjami produkcyjnymi. Głównym zadaniem tej klasy systemów jest wspomaganie prac konstruktora i projektanta. Z badań firmy Gartner wynika, Ŝe konstruktor a potem takŝe technolog tylko 25% swojego czasu przeznaczają na realizację głównego celu swojej pracy [2]. Pozostałą część czasu musi poświęcić na wyszukiwanie odpowiednich informacji (30%), wymianę tych informacji (22%) i wykonanie dokumentacji (23%). Rozwój produktu to złoŝony pod wieloma względami proces. Pomimo tego, Ŝe systemy PLM znane są na rynku od ponad 10 lat w Polsce niewiele przedsiębiorstw korzysta z takich narzędzi. Bardziej znane są systemy de facto wchodzące w skład grupy PLM wykorzystywane do cząstkowych analiz w zakresie rozwoju produktu. Zaliczyć do nich moŝna: MDA Mechanical Design Automation, automatyzacja procesu projektowania; PKM Product Knowledge Management, zarządzanie wiedzą o produkcie; PDM Product Data Management, zarządzanie danymi produktu; PPM Product Portfolio Management, zarządzanie projektem produktu; CPDM Collaborative Product Definition Management, zarządzanie treścią i danymi w ramach sieci dostaw; XMS Extended Enterprise Management, zarządzanie przedsięwzięciami; DM Digital Manufacturing, wytwarzanie cyfrowe. Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe zarządzanie produktem oraz rozwój produktu to dziedziny pokrywające wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to integrację wszystkich uczestników procesu rozwoju produktu: projektantów,

3 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 29 konstruktorów, dostawców i poddostawców, producentów i klientów. Wszyscy oni koncentrują się na jednym: na realizacji wspólnego celu. Rozwój produktu nie jest pojęciem jednoznacznym. MoŜe oznaczać zarówno nowy produkt, jak i modyfikacje istniejącego. KaŜdy wprowadzany na rynek produkt charakteryzuje się pewnym cyklem swojego Ŝycia, którego zarówno przebieg jak i czas trwania zaleŝą od wielu czynników. W najogólniejszej postaci wyróŝnia się 5 podstawowych faz Ŝycia produktu: fazę powstawania produktu, która obejmuje okres od pomysłu do realizacji i sprzeda- Ŝy partii próbnej; fazę wprowadzania produktu na rynek, która bardzo silnie jest determinowana przez czas, miejsce i sposób wprowadzania nowego produktu; fazę wzrostu sprzedaŝy, w której następuje zwrot poniesionych nakładów; fazę dojrzałości, w której następuje powolny spadek zainteresowania produktem; fazę schyłku, w której następuje znaczny spadek sprzedaŝy, a nawet generowane są straty. Zarządzanie i rozwój produktu to budowa relacji pomiędzy: ludźmi, procesem, narzędziami, metodami, technologią i danymi o produkcie. Są to z reguły procesy złoŝone zarówno w hierarchii poziomej jak i pionowej. Wiele z nich wspomaganych jest przez zaawansowane systemy informatyczne. Do najszybciej rozwijających się systemów tej klasy naleŝy CATIA firmy Dassault, która jest światowym liderem w branŝy CAE. CATIA oferuje szeroki wachlarz zintegrowanych narzędzi obejmujących wszystkie aspekty: projektowania i produkcji wyrobów, zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawy wydajności, ulepszania procesów technologicznych. W pracy realizacje wirtualnego wytwarzania przedstawiono wykorzystując dwa moduły systemu Catia, a mianowicie do frezowania surface machining oraz toczenia Moduł Lathe. 2. Krótka charakterystyka systemu Catia CATIA V5 to zintegrowany system CAD/CAM/CAE wspomagający zarządzanie cyklem Ŝycia produktu (Product Lifecycle Management). Szeroki zestaw narzędzi oraz innowacyjne rozwiązania do współbieŝnego projektowania, symulacji, optymalizacji oraz wytwarzania pozwalają podnieść jakość i konkurencyjność tworzonych produktów. Dzięki wykorzystaniu najnowszych standardów technologicznych (C++, STEP, Open GL,...) oraz pełnej integracji ze środowiskiem Windows (Plug&Play, OLE, WEB, API,...) praca w systemie CATIA V5 staje się tak naturalna jak praca z modelem fizycznym. Zestaw narzędzi z zakresu programowania NC umoŝliwiających generowanie ścieŝek obróbczych, ich wizualizację, weryfikację oraz optymalizację. Technolog ma do dyspozycji narzędzia do rozbudowy oraz modyfikacji Technologicznej Bazy Danych. Program dostarcza zintegrowanego środowisko wytwarzania NC, które zawiera wiele specjalistycznych modułów CAM takich jak: toczenie, frezowanie 2,5 do 5 osiowe oraz

4 30 Julian Jakubowski, Damian Weretko inne. Wszystkie moduły CAM są połączone z bazą PLM i umoŝliwiają łatwe tworzenie dokumentacji technologicznej. W zakresie toczenia w wersji 16 występuje moduł Lathe Machining Produkt ten oferują narzędzia pozwalające łatwo definiować procesy technologiczne obróbki przestrzennych części cylindrycznych za pomocą operacji 2-osiowego toczenia i wiercenia na tokarkach zarówno z wrzecionem poziomym, jak i pionowym. Uwzględnia obróbkę wszystkich typów części cylindrycznych i zaspokajają wymagania zakładów produkcyjnych i montaŝowych, a takŝe wszystkich gałęzi przemysłu, w których stosuje się obróbkę tokarską. Znajduje zastosowane w narzędziowniach, gdzie jako produkt autonomiczny wspomaga prace inŝynierskie w zakresie CAM. MoŜe teŝ zostać zoptymalizowany wraz z produktami systemu DELMIA pod kątem integracji całego procesu produkcyjnego oraz jego symulacji i optymalizacji. Dotyczy to duŝych przedsiębiorstw, zainteresowanych wysoką jakością i szybkim wprowadzaniem wyrobów na rynek. Przykładowy widok ekranu roboczego modułu Lathe Machining pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Widok okna głównego modułu Lathe Machining [4] W zakresie frezowania Catia v.16 oferuje trzy podstawowe moduły: Prismatic Machining, Surface Machining oraz Advanced Machining. Moduł Prismatic machining umoŝliwia definiowanie procesów technologicznych obróbki części przestrzennych za pomocą operacji 2,5-osiowego frezowania i wiercenia. Moduł ten jest specjalnie przystosowany do produkcji oprzyrządowania i obróbki części pryzmatycznych. Ze względu na łatwość uŝycia oraz bogate moŝliwości obsługi procesów produkcyjnych jest szczególnie przydatny w narzędziowniach, gdzie jako produkt autonomiczny wspomaga klientów w zakresie CAM. Podobnie jak inne moduły moŝe być stosowany razem z produktami systemu DELMIA w celu umoŝliwienia integracji całego procesu produkcyjnego oraz jego symulacji i optymalizacji. Przykładowe operacje realizowane w module Prismatic machining pokazano na rysunku 2. Moduł Surface Machinie umoŝliwia łatwe definiowanie procesów technologicznych obróbki części przestrzennych za pomocą operacji od 3 do 5-osiowego frezowania. We wszystkich operacjach stosowana jest technologia szybkiego frezowania. Szybkie definiowanie ścieŝek narzędziowych uzyskuje się za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu uŝytkownika wykorzystującego graficzne okienka dialogowe. ŚcieŜki narzędziowe mogą być generowane, symulowane (z dynamicznym usuwaniem materiału), analizo-

5 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 31 wane i edytowane. Zastosowana technologia Instant Cycle Update umoŝliwia szybką aktualizację ścieŝki narzędzia po modyfikacji. Zintegrowany mechanizm postprocesorów zapewnia wspomaganie całego procesu, od zdefiniowania ścieŝek narzędziowych po wygenerowanie programu na obrabiarkę CNC. Dokumentacja warsztatowa jest automatycznie tworzona w formacie HTML. Integracja z produktami CATIA wspomagającymi projektowanie umoŝliwiają efektywne zarządzanie wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych. Moduł ten spełnia specyficzne wymagania producentów wyrobów finalnych wytwarzających narzędzia, formy i tłoczniki, a takŝe ich dostawców. MoŜe teŝ być stosowany w innych procesach obróbki powierzchniowej, w tym równieŝ w obróbce elementów prototypowych. Ze względu na łatwość uŝycia oraz bogate moŝliwości obsługi procesów produkcyjnych jest szczególnie przydatny w narzędziowniach. Rys. 2. Przykładowe operacje wykonywane w module Prismatic machining [4] Przedstawiony, krótki przegląd literatury wskazuje na szerokie stosowanie w zakresie projektowania procesów technologicznych, systemu CAx. Szczególnego znaczenia nabierają one w zakresie obróbki frezowaniem i toczeniem. Jednocześnie systemy te są coraz bardziej rozbudowane, a tym samym wymagają coraz lepszego przygotowania kadry inŝynierskiej. W celu praktycznego przedstawienia niektórych moŝliwości systemów CAX w zakresie wirtualizacji wytwarzania w dalszej części pracy przedstawiono przykłady wykonane w ramach realizacji prac dyplomowych. W przypadku obróbki frezowaniem posługiwano się dodatkowo wytycznymi firmy Sandvic w celu poprawnego doboru strategii obróbki. Przykładowe wytyczne doboru narzedzi dla frezowania walcowego, czołowego oraz walcowo-czołowego pokazano na rysunkach 3 i 4.

6 32 Julian Jakubowski, Damian Weretko Rys. 3. Przykładowe rozwiązania doboru narzędzi CoroMill od obróbki frezowaniem [5] Rys. 4. RóŜne rozwiązania CoroMill od obróbki zgrubnej do półwykańczającej dla operacji frezowania profilowego [5]

7 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania Przykłady realizacji wirtualnego wytwarzania Realizacja procesu wirtualnego toczenia w module Lathe Jako pierwszy zostanie pokazany przykład realizacji wirtualnego toczenia. Wał wykonano ze stali St7. Gatunek ten zapewnia dobre właściwości mechaniczne oraz uniknięcie kosztownej obróbki cieplnej. Główne etapy projektowania wirtualnego procesu technologicznego dla części typu wał obejmują: budowę modelu 3D oraz modelu przygotówki opracowywanego detalu, podział procesu technologicznego na operacje, symulację procesu i weryfikacja, generowanie kodu NC. Model 3D wraz z przygotówką pokazano na rysunku 5. Oba elementy przygotowano w module Part Design i połączono odpowiednimi wiązaniami w module Assembly. Rys. 5. Model wału i przygotówki Przygotowane modele 3D naleŝy zaimportować do modułu Lathe machining i następnie wybrać odpowiedni typ obrabiarki oraz rodzaj obróbki. Odpowiednie karty umoŝliwiają stosunkowo intuicyjne przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami opracowywania procesu, rysunek 6. Kolejne operacje dopierane są zgodnie z zaplanowaną realizacją procesu technologicznego. W kaŝdym przypadku system po prawidłowym wykonaniu, względnie wskazaniu, zmienia odpowiednio kolor na karcie operacji w celu wizualizacji i informacji o poprawnym wykonaniu czynności. Na rysunku 7 przedstawiono przykład interaktywnego dialogu w przypadku obróbki czoła wału. Analizowane elementy są wyróŝniane zarówno na modelu 3D jak i na karcie ustawień.

8 34 Julian Jakubowski, Damian Weretko Rys. 6. Okna wyboru maszyny technologicznej oraz obróbki zgrubnej czoła Rys. 7. Przykład dialogu w przypadku obróbki czoła wału Podobnie dokonywane są ustawienia odpowiednich parametrów narzędzi i parametrów technologicznych. System posiada takŝe rozbudowane narzedzi do typowych operacji toczenia, takich jak obróbka podcięć, rowków i gwintów. Narzędzia te pozwalają w stosunkowo prosty sposób zrealizować kaŝdą operację, rysunek 8. Na dowolnym etapie opracowywania procesu moŝliwa jest realistyczna wizualizacja i symulacja w celu wykrycia ewentualnych błędów. Przykładowe wizualizacje procesu przedstawiono na rysunku 9. Po stwierdzeniu prawidłowości działania procesu moŝna przystąpić do generowania kodu NC. Etap ten praktycznie kończy pracę w obszarze wirtualnego wytwarzania.

9 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 35 Rys. 8. Wykonanie podcięć i gwintów W identyczny sposób opracowywany jest proces dla elementów klasy tuleja. Rys. 9. Przykładowe symulacje procesu toczenia Przykłady realizacji procesu wirtualnego frezowania w module surface machining. Frezowanie to jeden z najczęściej stosowanych i najbardziej wydajnych sposobów obróbki skrawaniem, polegające na oddzieleniu warstwy materiału za pomocą obracające-

10 36 Julian Jakubowski, Damian Weretko go się narzędzia (freza) na obrabiarce zwanej frezarką. Frezowaniem moŝna obrabiać płaszczyzny, powierzchnie krzywoliniowe, gwinty, koła zębate itp. Frez wykonuje obrotowy ruch skrawania, natomiast przedmiot wykonuje względem freza ruch posuwowy (postępowy lub obrotowy). Zęby freza wchodząc kolejno w materiał zdejmują wióry o zmiennej grubości (kształt w przekroju poprzecznym podobny do przecinaka). Ze względu na złoŝoność i róŝnorodność obrabianych kształtów a takŝe moŝliwości róznego podejścia do procesu opracowanie wirtualnego procesu frezowania jest zagadnieniem o duŝo większym stopniu złoŝoności niŝ w przypadku toczenia. Etapy wirtualnego wytwarzania przedstawione zostaną na przykładzie prostego korpusu dzielonego przedstawionego na rysunku 10. Rys. 10. Model korpusu Przed właściwą realizacją wirtualnego wytwarzania w module surface machining dokonano podziału procesu technologicznego na etapy: etap 1 obejmujący wykonanie części górnej i dolnej, składający się z następujących operacji: wykonanie bazy obróbkowej dla całego procesu technologicznego, obróbki zgrubnej i kształtującej płaszczyzn podziału, obróbki wykańczającej płaszczyzny podziału, wiercenia otworów łączących, kontroli jakości; w części dolnej dodatkowo przewidziano operację obróbki wykańczającej powierzchni podziału oraz konturowania i obróbki kieszeni; etap 2 obejmujący montaŝ części dolnej i górnej oraz obróbkę kształtującą i wykańczającą głównego otworu oraz powierzchni drugorzędnych; etap 3 w którym zrealizowano symulację i weryfikację procesu; etap 4 generowanie kodu NC. Podobnie jak w poprzednim przykładzie najpierw wykonano modele 3D części oraz przygotówek. Przykładowe okno obróki zgrubnej dla dolnej części korpusu przedstawia rysunek 11.

11 Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 37 Rys. 11. Okno dialogowe obróbki zgrubnej oraz ścieŝka narzędzia Postępując zgodnie z załoŝonymi etapami realizowany jest cały proces. W dowolnym momencie istnieje moŝliwość wizualizacji i animacji procesu wirtualnego wytwarzania wykorzystując polecenia z zakresu generate and replay tool path. Przykładowe animacje procesu przedstawiono na rysunku 12. Rys. 12. Przykładowe fazy animacji procesu Po analizie poprawności przebiegu obróbki moŝna dokładnie odczytać czas jaki jest konieczny do wykonania detalu, a takŝe moŝna prześledzić szczegółowo przebiegi drogi narzędzia. Jeśli program wykaŝe błędy podczas analizowanej operacji technologicznej podany zostanie odpowiedni komunikat ułatwiający lokalizację błędu. JeŜeli wszystko przebiega poprawnie moŝna przystąpić do generowania kodu NC. W podobny sposób opracowywany jest proces obróbki dla części górnej.

12 38 Julian Jakubowski, Damian Weretko 4. Wnioski Wykorzystanie technik CAx w projektowaniu wytwarzania wspiera procesy wirtualizacji obejmując zarówno technologię jak i sterowanie przebiegiem produkcji. Podstawą integracji systemów automatycznego projektowania i wytwarzania jest wykorzystanie w procesie produkcyjnym obrabiarek wyposaŝonych w układy sterowania numerycznego. System CATIA posiada rozwiązania i technologie w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania, wytwarzania i konstrukcji, włącznie z zarządzaniem danych, umoŝliwiające osiągnięcie celów w zakresie modelowania cyfrowego produktu i badań symulacyjnych. W systemie tym łatwo moŝna dokonywać zmian cyfrowego modelu i optymalizować w ten sposób produkt oraz technologię jego produkcji. To z kolei pozwala zminimalizować ryzyko późniejszych, kosztownych zmian i zmniejszyć liczbę konstrukcji próbnych poprzez uzyskanie gotowego projektu juŝ za pierwszym razem. Procesy produkcyjne części klasy korpus są procesami bardziej złoŝonymi od procesów części innych klas, dlatego teŝ powinno zwracać się wiekszą uwagę na poprawne projektowanie procesu przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu jakości juŝ w fazie projektowania. PowyŜsze rozwaŝania potwierdzają, iŝ wzrastająca konkurencja na rynku wymusza konieczność skrócenia czasu przygotowania produkcji przy jednoczesnym obniŝaniu kosztów jednostkowych wytwarzania wyrobu. Przedsiębiorstwa produkcyjne zmuszone są do podejmowania działań w zakresie optymalizacji i automatyzacji projektowania z zastosowaniem systemów komputerowych CAx. Stosowanie powyŝszych systemów w projektowaniu i wytwarzaniu pomaga spełnić te wymagania poprzez: zminimalizowanie czasu przygotowania projektu, poprawienie jakości wyrobów, zminimalizowanie liczby błędów powstałych w procesie projektowania, skrócenie czasu wprowadzenia wyrobu na rynek. Literatura 1. J. Szadkowski, R. Stryczek, G. Nikiel, Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Bielsko-Biała ( ). 3. E. Chlebus, Techniki komputerowe CAx w inŝynierii produkcji. Wyd. WNT Warszawa Streszczenie W artykule przedstawiono krótko wybrane zagadnienia związane z wirtualizacją wytwarzania. W pierwszej części wskazano na istotę zarządzania rozwojem produktu przy wykorzystaniu technik CAx. W drugiej przedstawiono przykładowe realizacje wirtualnego wytwarzania w systemie Catia.

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI CZĘŚĆ II PRATYA TECHNII 95 4. PROCES PROJETOWO-ONSTRUCYJNY I JEGO STRUTURA Cel wykładu 4.. Projektowanie w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ

KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ Jerzy LUNARSKI Jednym z najwaŝniejszych czynników polepszających konkurencyjność organizacji jest dysponowanie technologią o potrzebnych cechach, jakich

Bardziej szczegółowo