Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu

2 Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) to wydajna, opracowana przez firmê IBM technologia z rodziny e-biznes na yczenie. U³atwia strategiczne podejœcie do tworzenia kapita³u wiedzy zwi¹zanego z wytwarzanymi produktami i zarz¹dzania nim od pocz¹tkowej koncepcji wyrobu, a po jego wycofanie z produkcji. PLM zwiêksza wydajnoœæ procesów tworzenia produktu i usprawnia wykorzystywanie informacji dotycz¹cych produktu w ramach ca³ego przedsiêbiorstwa. Dziêki niemu firmy mog¹ podejmowaæ lepsze decyzje biznesowe i dostarczaæ klientom bardziej wartoœciowe produkty. Umo liwia równie pracê grupow¹ niezale n¹ od granic organizacyjnych i geograficznych, usprawniaj¹c komunikacjê w ramach ³añcucha dostaw oraz zwiêkszaj¹c wydajnoœæ procesów biznesowych i nowatorstwo wprowadzanych rozwi¹zañ. Zestaw sk³adników rozwi¹zania PLM stworzono w oparciu o wiod¹ce na rynku standardy oprogramowania z grupy IBM Middleware. Dziêki temu mo na go ³atwo dopasowaæ do dowolnej architektury informatycznej (IT) i zmaksymalizowaæ tym samym wartoœæ istniej¹cej infrastruktury technicznej. Zestaw rozwi¹zañ PLM ³¹czy w sobie sk³adniki doradcze, aplikacyjne, us³ugowe i infrastrukturalne. Dziêki nim zarz¹dzanie g³ównym obszarem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa staje siê bardziej konsekwentne, ³atwiejsze i sprawniejsze. Niepowtarzalne po³¹czenie Dziêki po³¹czeniu zintegrowanego zestawu oprogramowania PLM, wiod¹cego na rynku sprzêtu i us³ug doradczych na najwy szym œwiatowym poziomie firma IBM dostarcza najbardziej wszechstronne rozwi¹zanie PLM dostosowane do potrzeb ka dego przedsiêbiorstwa. Firma IBM, œwiatowy lider w dziedzinie rozwi¹zañ e-biznesowych, od przesz³o 21 lat znajduje siê na czele dostawców zaspokajaj¹cych potrzeby ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, a tak e najwiêkszych spó³ek z listy Fortune 500. Kluczem do tego sukcesu jest nieprzerwane partnerstwo strategiczne z firm¹ Dassault Systemes, twórc¹ aplikacji CATIA **, ENOVIA **, SMARTEAM ** i DELMIA ** produktów stanowi¹cych serce zestawu rozwi¹zañ PLM firmy IBM. Nie tylko technologia Zestaw rozwi¹zañ PLM wykorzystuje mo liwoœci pracy grupowej oferowane przez Internet, umo liwiaj¹c firmom uczynienie kroku milowego w dziedzinie projektowania nowatorskich produktów. Osi¹ga to dziêki jednoczesnemu skróceniu cykli tworzenia projektu, usprawnieniu korzystania z okien s³u ¹cych do projektowania i zredukowaniu kosztów produkcji. Rozwi¹zania PLM optymalizuj¹ œrodowisko cyklu ycia produktu i kompleksow¹ obs³ugê procesów technicznych dziêki zastosowaniu technik e-biznesowych, technologii PLM i us³ug doœwiadczonych konsultantów firmy IBM i jej Partnerów handlowych. ibm.com/catia 2

3 CATIA V5 Aby u³atwiæ korzystanie z zalet rozwi¹zañ PLM, firma IBM dostarcza równie us³ugi wdro eniowe i integracyjne oraz obs³ugê procesów operacyjnych, w sk³ad której wchodzi zarz¹dzanie aplikacjami i obs³uga procesów biznesowych na zasadach podwykonawstwa. W celu dodatkowego wzmocnienia zestawu rozwi¹zañ PLM firma IBM mo e wzbogaciæ infrastrukturê przedsiêbiorstwa o szeroki wachlarz sprzêtu i us³ug najwy szej jakoœci. W charakterze newralgicznych sk³adników systemu PLM dopasowanego do potrzeb konkretnego przedsiêbiorstwa mo e s³u yæ technologia IBM ^ i rozwi¹zania pamiêci masowej oraz oprogramowanie z grupy Middleware, takie jak WebSphere*, WBI i DB2*. Podobnie jak inne oferowane przez firmê IBM technologie z rodziny e-biznes na ¹danie, zestaw rozwi¹zañ PLM ³¹czy rozproszone oœrodki technologiczne przedsiêbiorstwa w wydajn¹ sieæ do tworzenia i pielêgnowania nowych idei. Burzy podzia³y miêdzy poszczególnymi firmami tworz¹cymi ³añcuch wartoœci, przyspiesza wymianê informacji i usprawnia interakcjê miêdzy osobami odpowiedzialnymi za rozwój ca³ego przedsiêwziêcia. System CATIA Version 5, jako jedna z aplikacji stanowi¹cych serce zestawu rozwi¹zañ PLM, jest fundamentem integruj¹cym ludzi, narzêdzia, metodologiê i zasoby w ramach ca³ego przedsiêbiorstwa. Stosowany w nim unikalny model definiowania produktów, procesów, zasobów i stanowiska pracy tworzy œrodowisko pracy grupowej wspomagaj¹ce kreatywnoœæ, wspó³dzielenie informacji i przekazywanie zorientowanych na procesy, przestrzennych (3D) definicji produktów. Wbudowane w system CATIA mo liwoœci utrwalania wiedzy i jej ponownego wykorzystywania wspomagaj¹ wdra anie wypróbowanych korporacyjnych procedur projektowych. Sprawiaj¹, e u ytkownicy koñcowi staj¹ siê bardziej twórczy, a projektowane przez nich produkty bardziej nowatorskie. Ponad 140 aplikacji wchodz¹cych w sk³ad systemu CATIA V5 Release 11 to nie wszystko stosowana w nim otwarta architektura aplikacji umo liwia rosn¹cej liczbie dostawców zewnêtrznych tworzenie specjalistycznych programów, przeznaczonych do zaspokajania konkretnych potrzeb. 3

4 CATIA Version 5 Release 11 System CATIA Version 5 Release 11 (V5R11) znacz¹co zwiêksza wiod¹ce na rynku mo liwoœci platformy CATIA V5 w dziedzinie kompleksowej obs³ugi procesów tworzenia produktu w przemyœle samochodowym, lotniczym, chemicznym, petrochemicznym, elektronicznym, maszynowym, stoczniowym oraz wytwarzaj¹cym masowe i konfekcjonowane dobra konsumpcyjne. Siedem nowych modu³ów i 106 ulepszonych aplikacji zapewnia wzrost wydajno ci pracy w ramach ca³ego systemu CATIA V5R11. Nowy modu³ CATIA Shape Sculptor 2 (DSS) udostêpnia mo liwoœci tworzenia i modyfikowania kszta³tów zbli one do modelowania w glinie. Stosowana w nim technologia modelowania przybli onych modeli powierzchniowych korzysta z narzêdzi edycyjnych do mozaikowania, zagêszczania sieci, wyg³adzania, wycinania i zszywania, które mog¹ dzia³aæ lokalnie lub globalnie, wraz z innymi narzêdziami do przestrzennego formowania elementów. Dodatkowo warto zwróciæ uwagê na nowe, zorientowane na procesy funkcje przyspieszaj¹ce globalne deformowanie kszta³tów, o które wzbogacono modu³ CATIA Generative Shape Optimizer 2 (GSO). Umo liwiaj¹ one ³atwe deformowanie istniej¹cych kszta³tów z u yciem definiowanych wiêzów, takich jak docelowe punkty i krzywe. Modu³ CATIA Generative Shape Optimizer 2 (GSO) zawiera równie dedykowane narzêdzie do projektowania karoserii, okreœlane mianem Diabolo seat, upraszczaj¹ce projektowanie tego wyj¹tkowo z³o onego elementu do zaledwie kilku klikniêæ mysz¹. W dziedzinie narzêdzi analitycznych, newralgiczne procesy technologiczne zosta³y rozbudowane o nowe modu³y do dyskretyzacji bry³ i do badania reakcji dynamicznych. Modu³ CATIA Generative Dynamic Response Analysis 2 (GDY) udostêpnia projektantom interaktywne œrodowisko s³u ¹ce do obliczeñ i analiz dynamicznych reakcji systemów, niezale nie od bran y, w której maj¹ zastosowanie. Modu³ CATIA FEM Solid 2 (FMD) rozszerza mo liwoœci oferowane przez modu³ CATIA Generative Part Structural Analysis 2 (GPS) w zakresie dyskretyzacji bry³ o zaawansowane funkcje podzia³u na elementy czworoœcienne. Pozwala to na tworzenie bardzo z³o onych siatek elementów bry³owych. Mo liwoœci te s¹ szczególnie istotne w procesach projektowania samochodowych uk³adów napêdowych na etapie analiz mechanicznych i hydraulicznych. Nowy modu³ CATIA Composites Design 3 (CPD) wykorzystuje zintegrowan¹, opart¹ na specyfikacjach metodologiê projektowania systemu CATIA V5. Jest to nowatorska metodologia udostêpniaj¹ca narzêdzia do rzeczywistego projektowania koncepcyjnego, skracaj¹ca czas potrzebny do zaprojektowania elementów kompozytowych. Dotyczy to w szczególnoœci elementów wykorzystywanych w przemyœle lotniczym. 4

5 System CATIA V5R11 wzbogaca mo liwoœci podstawowych rozwi¹zañ PLM poprzez zwiêkszenie wydajnoœci narzêdzi przeznaczonych do zarz¹dzania du ymi zespo³ami. Osi¹gniêto to wprowadzaj¹c automatyczne, wybiórcze ³adowanie odpowiednich danych do pamiêci komputera. To narzêdzie, odpowiedzialne za wybiórcz¹, semantyczn¹ analizê i integracjê danych, jest ca³kowicie niewidzialne dla u ytkownika. Zapewnia ono inteligentne zarz¹dzanie pamiêci¹ komputera obecnie jeden z podstawowych wymogów projektowania w przemyœle maszynowym. Najnowsze wydanie systemu zawiera równie now¹ aplikacjê, przeznaczon¹ do projektowania prostych konstrukcji noœnych dla przemys³u ciê kiego. Modu³ CATIA Structure Design 1 (SR1) pozwala u ytkownikowi na szybkie budowanie konstrukcji noœnych, z u yciem elementów pochodz¹cych z katalogów przekrojów standardowych i niestandardowych. Rozbudowano te funkcje projektowania elementów spawanych modu³u CATIA Weld Design 1 (WD1), zwiêkszaj¹c ich elastycznoœæ (mo liwoœæ zadeklarowania dowolnego elementu jako elementu spawanego) oraz u ytecznoœæ (zgrzewanie liniowe przerywane). W systemie CATIA V5R11 wprowadzono równie now¹ generacjê œrodowiska do projektowania czêœci blaszanych, przeznaczonego dla przemys³u maszynowego, elektrycznego i elektronicznego. Oparto je na nowej infrastrukturze, zapewniaj¹cej wiêksz¹ wydajnoœæ, niezawodnoœæ i elastycznoœæ. Œciœlejsza integracja systemów CATIA i SMARTEAM pozwala na wydajniejsze po³¹czenie czo³owych narzêdzi CAD z podstawowymi rozwi¹zaniami projektowania grupowego PLM. Postêpuj¹ca integracja systemu SMARTEAM z systemem CATIA V5 odzwierciedla siê w pojawieniu siê nowych poleceñ systemu SMARTEAM, takich jak otwieranie pliku, wstawianie sk³adnika, cechy definiowane przez u ytkownika, co u³atwia korzystanie z udostêpnianych narzêdzi. Obs³uga po³¹czeñ kontekstowych systemu CATIA V5 dostêpna w systemie SMARTEAM zwiêksza mo liwoœci projektowania relacyjnego i usprawnia zarz¹dzanie cyklem ycia produktu. System CATIA V5R11 zawiera równie ulepszone, ³atwe we wdro eniu rozwi¹zanie zapewniaj¹ce bezproblemowe przej cie do nowej wersji systemu u ytkownikom wersji V4. Znacz¹co usprawniono migracjê danych z rysunków technicznych wykonanych w wersji V4, ulepszaj¹c dostêpne w wersji V5 funkcje zarz¹dzania standardami i rozbudowuj¹c obs³ugê typów linii i wzorów kreskowania definiowanych przez u ytkownika. Rozszerzono równie mo liwoœci migracji danych przestrzennych, wprowadzaj¹c kilka ulepszeñ, takich jak uwzglêdnianie warstw i filtrów z wersji V4 i ulepszone zarz¹dzanie powi¹zaniami pomiêdzy modelami bry³owymi. Wiêksze mo liwoœci w zakresie obs³ugi formatów standardowych i naprawy geometrii oraz nowe funkcje tolerancyjnego modelowania bry³ automatyzuj¹ procesy projektowania w œrodowiskach heterogenicznych i zmniejszaj¹ czas potrzebny na wykonywanie tych czynnoœci. Modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1) wyszukuje dodatkowe, powtarzaj¹ce siê elementy, nieci¹g³oœci powierzchni i zbyt ma³e p³aty powierzchni. NOWOŒÆ CATIA Shape Sculptor 2 (DSS) NOWOŒÆ CATIA Composite Design 3 (CPD) NOWOŒÆ CATIA Structure Design 1 (SR1) 5

6 CATIA Healing Assistant 1 (HA1) CATIA Interactive Drafting 1 (ID1) CATIA Automotive Body-In-White Fastening 3 (ABF) W nowym wydaniu systemu rozszerzono równie funkcje PLM dotycz¹ce interfejsów multi-cad i udostêpniono narzêdzia do naprawy geometrii. Nowe funkcje tolerancyjnego modelowania bry³ automatyzuj¹ procesy projektowania w heterogenicznych œrodowiskach informatycznych. Modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1) wyszukuje dodatkowe, powtarzaj¹ce siê elementy, nieci¹g³oœci powierzchni i zbyt ma³e p³aty powierzchni, skracaj¹c czas stracony na wykonywanie tych czynnoœci. Modu³ CATIA IGES Interface (IG1) i sk³adnik DXF modu³u CATIA Interactive Drafting (ID1) umo liwiaj¹ teraz korzystanie z semantycznego eksportowania i importowania wymiarów. Aplikacja CATIA Generative Shape Design zapewnia prawdziwy prze³om w dziedzinie wydajnoœci, dziêki wprowadzeniu mo liwoœci tolerancyjnego modelowania powierzchni typu Loft, Sweep i Fill. W wyniku ci¹g³ego usprawniania wspó³pracy miêdzy systemami CATIA i ENOVIA rozbudowano modu³ ENOVIA Engineering Hub w zakresie zarz¹dzania wiedz¹, projektowania uk³adów elektrycznych i wykonywania analiz. System ENOVIAVPM pozwala teraz na zapisywanie wszelkich relacji z bazy wiedzy, w tym regu³, warunków sprawdzaj¹cych, reakcji i zbiorów równañ, w formie danych relacyjnych. W dziedzinie projektowania uk³adów elektrycznych istnieje teraz mo liwoœæ zapamiêtywania w bazie danych i ponownego wykorzystywania specyfikacji oraz procesów rozmieszczania przewodów elektrycznych. Dane pochodz¹ce ze specyfikacji CAE mo na przechowywaæ w aplikacjach ENOVIAVPM, SMARTEAM i ENOVIA LCA V5, co pozwala u ytkownikom na póÿniejsze pe³ne wykorzystanie tej wiedzy. Udostêpniona w systemie CATIA V5R11 pe³na integracja narzêdzi CAE i wyspecjalizowanych aplikacji do projektowania (w tym modu³ów do tworzenia konstrukcji noœnych i do projektowania zgrzewanych elementów karoserii) stanowi krok naprzód w dziedzinie zintegrowanej analizy definicji produktu. Automatyczny dostêp do specyfikacji elementów mechanicznych, zdefiniowanych w modu³ach CATIA Equipment Support Structure 2 (ESS) i CATIA Structure Design 1 (SR1), uruchamia tworzenie jednowymiarowych (1D) elementów siatki. Niewidoczne dla u ytkownika powi¹zanie specyfikacji zgrzewania punktowego, zdefiniowanych w module CATIA Automotive Body-in-White Fastening 3 (ABF), z modelem analitycznym pozwala na bezproblemowe wykonywanie odpowiednich symulacji. 6

7 Wszechobecnoœæ funkcji zarz¹dzania wiedz¹ w aplikacjach systemu CATIA V5 jest dodatkowo zwiêkszona w dziedzinie optymalizacji analiz, projektowania zespo³ów form i renderowania w czasie rzeczywistym. Analizowane parametry, takie jak przemieszczenia, naprê enia zredukowane (w teorii Von Mises), czêstotliwoœci drgañ w³asnych i analizy energetyczne mo na definiowaæ lokalnie i wielokrotnie wykorzystywaæ w charakterze parametrów bazy wiedzy podczas optymalizacji procesów projektowania w module CATIA Product Engineering Optimizer 2 (PEO). CATIA Product Engineering Optimizer 2 (PEO) CATIA Mould Tooling Design 2 (MTD) Domyœlne regu³y pozycjonowania i wymiarowania elementów z modu³u CATIA Mould Tooling Design (MTD) oraz parametry kamer z modu³u Real Time Rendering (RTR) pozwalaj¹ u ytkownikom na osi¹gniêcie wiêkszej wydajnoœci pracy, z jednoczesnym zachowaniem pe³nej zgodnoœci ze standardami korporacyjnymi. System CATIA V5R11 zapewnia jednolitoœæ i wysok¹ jakoœæ dokumentacji technicznej dziêki zintegrowaniu korporacyjnych standardów jej tworzenia. Rozbudowane opisy standardów korporacyjnych, dotycz¹cych takich dziedzin, jak w³aœciwoœci graficzne, stosowana symbolika i typy linii, zapewniaj¹ wiarygodnoœæ i jakoœæ dokumentacji technicznej stosowanej w firmie. 7

8 Swobodne definiowanie konfiguracji Pakiety systemu CATIA V5R11 s¹ kompletowane tak, aby u³atwiæ wybranie rozwi¹zañ najlepiej dopasowanych do profilu u ytkowania systemu i do wymagañ zwiœzanych ze stosowanymi procesami. Sercem pakietów s¹ standardowo zdefiniowane konfiguracje, w sk³ad których wchodz¹ modu³y dobrane pod k¹tem konkretnych zadañ lub procesów. Ka d¹ z tych konfiguracji mo na dopasowaæ do w³asnych potrzeb, dodaj¹c do niej modu³y powszechnego zastosowania lub rozwi¹zania bardziej specjalistyczne. Dodatki te mog¹ mieæ postaæ licencji wspó³dzielonych lub programów dodanych. Modu³y mo na zamawiaæ na trzy sposoby: Jako integralne elementy konfiguracji standardowej Jako licencje dodane do konfiguracji standardowej Jako licencje wspó³dzielone, które mo na przenosiæ miêdzy ró nymi konfiguracjami (patrz diagram na stronie 9). Poziom funkcjonalnoœci niezbêdny do realizacji konkretnych zadañ mo e dodatkowo ró niæ siê, w zale noœci od poziomu skomplikowania produktów i procesów oraz od wymagañ technologicznych. Uwzglêdniaj¹c te kwestie i jednoczeœnie dbaj¹c o zminimalizowanie kosztów wdro enia, produkty wchodz¹ce w zakres systemu CATIA V5 podzielono na trzy ró ne platformy: Platforma CATIA V5 P1 udostêpnia po przystêpnej cenie wydajne funkcje PLM. Gwarantuje te mo liwoœæ ich rozwoju do poziomu jeszcze bardziej zaawansowanych aplikacji. Mo liwoœci platformy CATIA P1 Solutions, takie jak wspó³bie ne projektowanie produktów, wielokrotne wykorzystywanie wiedzy o produktach, kompleksowa asocjatywnoœæ projektu, sprawdzanie produktów i grupowe zarz¹dzanie zmianami, s¹ teraz dostêpne dla wszystkich ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Platforma CATIA V5 P2 umo liwia bardziej zaawansowan¹ optymalizacjê procesów PLM za pomoc¹ takich funkcji, jak integracja wiedzy, akceleratory procesów i narzêdzia do automatyzacji procesów projektowania i produkcji. Rozwi¹zania platformy CATIA P2 Solutions umo liwiaj¹ in ynierskie kreowanie produktu z zastosowaniem najbardziej wszechstronnego z dostênych na rynku zestawów aplikacji. Optymalizacja procesu projektowania produktu docelowego pozwala na ³atwe utrwalanie wiedzy i jej wykorzystywanie. Stymuluje te proces zespo³owego opracowywania nowatorskich rozwi¹zañ. Platforma CATIA V5 P3 zawiera pakiet rozwi¹zañ zapewniaj¹cych maksymalizacjê wydajnoœci pracy w przypadku specjalistycznych, zaawansowanych procesów. Zaprojektowano je tak, aby umo liwia³y nowatorskie podejœcie do realizacji skomplikowanych projektów, dziêki wysoce wyspecjalizowanym, unikalnym aplikacjom, integruj¹cym wiedzê o produktach i procesach. Œwiat rozwi¹zañ systemu CATIA V5 jest w pe³ni skalowalny platformy P1, P2 i P3 korzystaj¹ z tego samego modelu danych i metodyki projektowania. Charakteryzuj¹ siê te podobn¹ rozwojowoœci¹ i niskimi kosztami wdro enia w przedsiêbiorstwach rozproszonych. Interfejs u ytkownika wszystkich platform jest identyczny, co zmniejsza koszty szkoleñ i zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ pracy w przypadku rosn¹cych mo liwoœci systemu i zwiêkszaj¹cego siê zakresu jego zastosowañ. Mo liwoœæ instalowania zaawansowanych aplikacji platformy P2 na stanowiskach platformy P1 sprawia, e system mo e rozwijaæ siê wraz ze wzrostem potrzeb przedsiêbiorstwa. 8

9 Skalowalnoœæ i dostêpnoœæ pakietów platformy V5 1 Orientacja na procesy Luka w wydajnoœci CATIA P3 CATIA P2 Projektowanie eksperckie Projektowanie procesów eksperckich Integracja wiedzy o produktach i procesach Opracowywanie zaawansowanych, nowatorskich rozwi¹zañ. In ynierskie kreowanie produktu Projektowanie produktu zorientowane na osi¹gniêcie celu Pe³ne utrwalanie wiedzy o produktach i procesach projektowania 2 Orientacja na projekty 3 Rynek odbiorców masowych CATIA P1 Asocjatywne kreowanie produktu Iteracyjne, kontekstowe projektowanie produktu W pe³ni asocjatywna obs³uga procesów Wielokrotne wykorzystywanie wiedzy o produktach. Swobodne definiowanie konfiguracji Modu³y platformy P1 mog¹ byæ wspó³dzielone tylko wtedy, gdy nie posiadaj¹ odpowiedników na platformie P2. P1 Konfiguracja A Licencji wspó³dzielonych mo na u ywaæ na dowolnym stanowisku w ramach odpowiadaj¹cej im lub wy szej platformy. Dodanie modu³u C12 do stanowiska platformy P1 pozwala na korzystanie na niej z licencji wspó³dzielonych nale³¹cych do platformy P2. Wszystkie modu³y z platform P1, P2 i P3 s¹ obecnie dostêpne jako modu³y dodane do konfiguracji platformy P3. Wymagany tylko wówczas, gdy licencja na modu³ wspó³dzielony lub dodany pochodzi z platformy P2, a konfiguracja podstawowa z platformy P1 Stanowisko 1 Modu³ 1 Modu³ 2 Modu³ 3 Modu³ 4 Modu³ 5 C12 (modu³ dodany lub wspó³dzielony) Modu³ 6 (modu³ dodany lub wspó³dzielony) Stanowisko 2 P2 Konfiguracja B Modu³ 1 Modu³ 2 Modu³ 3 Modu³ 4 Modu³ 5 Modu³ 6/7... (modu³ dodany platformy P1 lub P2) Stanowisko 3 P3 Konfiguracja C Modu³ 1 Modu³ 2 Modu³ 3 Modu³ X (modu³ dodany platformy P1 lub P2) Modu³ X (modu³ dodany platformy P1 lub P2) Modu³ X (platforma P1, P2 lub P3) Licencje wspó³dzielone (licencje, które można przenosić między odpowiednio skonfigurowanymi stanowiskami) 9

10 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych Zestaw rozwi¹zañ systemu CATIA Version5 s³u ¹cych do projektowania elementów mechanicznych, usprawniaj¹ kluczowe czynnoœci zwi¹zane z rozwojem produktu od narodzin jego koncepcji, poprzez projekt szczegó³owy, a po tworzenie dokumentacji technicznej. Jego modu³y s¹ równie stworzone z myœl¹ o projektowaniu czêœci blaszanych i o produkcji form zawarte w nich dedykowane aplikacje przyczyniajœ siê do znacznego wzrostu wydajnoœci pracy i wydatnie skracaj¹ czas wprowadzenia produktu na rynek. Jego najwiêksze zalety to: Zaawansowany pakiet do przestrzennego definiowania produktu Ten pakiet zawiera bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. Wydajne i intuicyjne projektowanie czêœci blaszanych Metodologia zorientowana na rozpoznawanie cech technologicznych udostêpnia wysokowydajne, ³atwe w obs³udze œrodowisko projektowe. Pozwala na wspó³bie ne projektowanie czêœci w odwzorowaniu przed lub po zgiêciu, przyczyniaj¹c siê do wzrostu wydajnoœci. Szybkie i tanie tworzenie zespołów form Modu³y CATIA Mechanical Design udostêpniaj¹ dedykowane narzêdzia przeznaczone do obs³ugi procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych. Udostêpniaj¹ te narzêdzie do analizowania modeli bry³owych lub powierzchniowych, ustalania podzia³u formy i generowania powierzchni roboczych matrycy i stempla z rdzeniami i suwakami. Aplikacje te znacznie zwiêkszaj¹ wydajnoœæ projektowania, miêdzy innymi dziêki zaawansowanym funkcjom symulacji pracy formy, generowaniu dokumentacji technicznej zespo³ów form oraz definiowaniu procesów ich obróbki. atwe i szybkie tworzenie dowolnych struktur noœnych Te mo liwoœci spe³niaj¹ wstêpne i szczegó³owe wymagania zwi¹zane z projektowaniem takich produktów, jak urz¹dzenia dla przemys³u ciê kiego oraz fundamenty obrabiarek, doków i fabryk. Modelowanie w oparciu o specyfikacje, aplikacje umo liwiaj¹ce in ynierskie kreowanie produktu i w pe³ni kontrolowana asocjatywnoœæ Te funkcje umo liwiaj¹ wysokowydajne zarz¹dzanie zmianami projektowymi. Zmiany projektu mo na asocjatywnie rozpowszechniaæ w obrêbie ca³ej definicji produktu, a tak e w zwi¹zanych z ni¹ procesach cyklu ycia produktu. Redukuje to wyraÿnie czas i koszty rozwoju, eliminuj¹c jednoczeœnie ryzyko pope³nienia b³êdu lub powstania niespójnoœci w ramach projektu. 10 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

11 Konfiguracje Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych CATIA Drafting 1 (DR1) Udostêpnia narzêdzia niezbêdne do tworzenia dokumentacji przemys³owej. Zawiera interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Mechanical Design 1 (MD1) Udostêpnia narzêdzia niezbêdne do projektowania przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do generowania dokumentacji produkcyjnej. Oprócz tego zawiera zintegrowane funkcje do renderowania modeli w czasie rzeczywistym i pozwala na wymianê danych z u yciem popularnych standardów przemys³owych, w tym formatu danych rysunkowych CADAM. CATIA Drafting 1 (DR1) CATIA Mechanical Engineering 1 (ME1) Udostêpnia narzêdzia niezbêdne do przeprowadzania in ynierskich analiz MES przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do generowania dokumentacji produkcyjnej. ³atwe w obs³udze funkcje do badania naprê eñ projektowanych elementów udostêpniaj¹ projektantom narzêdzia s³u ¹ce do wstêpnej analizy elementów we wstêpnej fazie procesu tworzenia projektu. Oprócz tego konfiguracja ME1 zawiera zintegrowane funkcje do renderowania modeli w czasie rzeczywistym i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Mechanical Design 1 (MD1) CATIA Sheet Metal Design 1 (SD1) Udostêpnia wszelkie narzêdzia niezbêdne do projektowania czêœci blaszanych i ich zespo³ów oraz do generowania zwi¹zanej z nimi dokumentacji produkcyjnej. Oprócz tego zawiera interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Mechanical Engineering 1 (ME1) CATIA Sheet Metal Production 1 (SL1) Udostêpnia wszelkie narzêdzia niezbêdne do przekszta³cania opisu funkcjonalnego czêœci blaszanej w jej model technologiczny wszystko to w jednym pakiecie i po przystêpnej cenie. Pozwala te kierownikowi warsztatów i projektantom sprawdziæ technologicznoœæ modelu i czêœci blaszanej. Oprócz tego zawiera interfejs do najpopularniejszych na rynku narzêdzi s³u ¹cych do wytwarzania czêœci blaszanych. CATIA Sheet Metal Design 1 (SD1) CATIA Sheet Metal Production 1 (SL1) Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 11

12 CATIA Extended Mechanical Design 1 (XM1) CATIA Extended Mechanical Design 1 (XM1) Stanowi atrakcyjne rozwi¹zanie dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, daj¹c im dostêp do pe³nego zakresu funkcjonalnoœci PLM. Konfiguracja XM1 jest idealna dla tak ró nych bran, jak na przyk³ad projektowanie maszyn i dóbr konsumpcyjnych. Zawarty w niej pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktu zawiera bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. CATIA Styled Mechanical Design 1 (YM1) Aby spe³niæ wymogi bran owe, konfiguracjê wyposa ono w wydajne funkcje projektowania czêœci blaszanych, standardowe narzêdzia do projektowania geometrii krawêdziowej i powierzchni oraz funkcje przeznaczone do obs³ugi spawanych zespo³ów maszynowych. Dodatkowo, mo liwoœæ importowania i eksportowania danych w formatach IGES i STEP znacznie u³atwia projektowanie grupowe w przedsiêbiorstwach rozproszonych. U ytkownicy zarz¹dzaj¹cy du ymi zespo³ami maszynowymi niew¹tpliwie doceni¹ wydajne funkcje analityczne, takie jak pomiary odleg³oœci, dynamiczne tworzenie przekrojów i wykrywanie kolizji. CATIA Styled Mechanical Design 1 (YM1) Zawiera idealnie dopasowany do bran y dóbr konsumpcyjnych pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktów. Obejmuje on bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej i zaawansowanego modelowania powierzchni. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. Konfiguracjê tê wyposa ono we wszechstronny pakiet podstawowych narzêdzi do stylizowania powierzchni, zaprojektowanych tak, aby spe³nia³y wymagania bran owe rynku dóbr konsumpcyjnych. Dodatkowo, mo liwoœæ importowania i eksportowania danych w formatach IGES i STEP znacznie u³atwia projektowanie grupowe w przedsiêbiorstwach rozproszonych. U ytkownicy zarz¹dzaj¹cy czêœciami pochodz¹cymi z aplikacji zewnêtrznych doceni¹ modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1), który umo liwia sprawdzanie poprawnoœci importowanych danych geometrycznych pod k¹tem spe³niania kryteriów modelowania na platformie CATIA V5. Modu³u tego mo na równie u yæ do naprawiania topologii i geometrii analizowanego modelu. 12 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

13 CATIA Core and Cavity Design 2 (CV2) Konfiguracja ta udostêpnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do obs³ugi poszczególnych faz procesu tworzenia form. Projektant tworz¹cy formy musi zazwyczaj importowaæ pewne powierzchnie za pomoc¹ modu³u CATIA IGES Interface 1 (IG1), aby przygotowaæ model do pracy w module CATIA Healing Assistant 1 (HA1) systemu CATIA V5. Nastêpnie korzysta siê z modu³u CATIA Core and Cavity Design 2 (CCV), aby sprawdziæ technologicznoœæ modelu i wygenerowaæ powierzchnie podzia³u. CATIA Core and Cavity Design 2 (CV2) Konfiguracja CV2 udostêpnia równie pewne podstawowe funkcje projektowania geometrii krawêdziowej i powierzchni, s³u ¹ce do optymalizowania geometrii powierzchni i poprawy globalnej technologicznoœci modelu. Opisywane rozwi¹zanie spe³nia wszelkie wymagania bran owe, bêd¹c jednoczeœnie ³atwym w u yciu, w pe³ni zintegrowanym i wysoce zautomatyzowanym. CATIA Drawing Production 2 (DP2) Udostêpnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do generowania dokumentacji technicznej z modelu przestrzennego lub do tworzenia rysunku na bazie funkcji dwuwymiarowych. Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet DP2 zawiera narz¹dzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami systemu CATIA V4. Zawiera te interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Drawing Production 2 (DP2) CATIA Hybrid Design 2 (HD2) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci mechanicznych, zespo³ów maszynowych i z³o onych modeli powierzchniowych w kontekœcie pe³nowymiarowej, wirtualnej makiety wyrobu. Pozwala te na generowanie dokumentacji produkcyjnej. CATIA Hybrid Design 2 (HD2) Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet HD2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z projektowaniem przestrzennym, takie jak wizualizacja wnêtrza produktu i wyrafinowane opcje wyœwietlania i manipulowania wykresami specyfikacji. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych. Definicjê konfiguracji mo na ³atwo i szybko rozbudowaæ, dodaj¹c do niej funkcje s³u ¹ce do projektowania powierzchni. Pozwala to na projektowanie bardziej z³o onych czêœci z u yciem hybrydowych metodologii modelowania. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 13

14 CATIA Mechanical Design 2 (MD2) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci mechanicznych i zespo³ów maszynowych w kontekœcie pe³nowymiarowej, wirtualnej makiety wyrobu. Pozwala tak e na generowanie dokumentacji produkcyjnej. Oprócz tego zawiera zintegrowane funkcje do renderowania modeli w czasie rzeczywistym. CATIA Mechanical Design 2 (MD2) CATIA Mechanical Engineering 2 (ME2) Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet MD2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z projektowaniem przestrzennym, takie jak wizualizacja wnêtrza produktu i wyrafinowane opcje wyœwietlania i manipulowania wykresami specyfikacji. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne zgodne z mo liwoœciami systemu CATIA V5 i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych. Definicjê konfiguracji mo na ³atwo i szybko rozbudowaæ, dodaj¹c do niej funkcje s³u ¹ce do projektowania powierzchni. Pozwala to na projektowanie bardziej z³o onych czêœci z u yciem hybrydowych metodologii modelowania. CATIA Mechanical Engineering 2 (ME2) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych in ynierskich analiz MES przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych w kontekœcie pe³nowymiarowej, wirtualnej makiety wyrobu. Pozwala tak e na generowanie dokumentacji produkcyjnej. Zawiera te ³atwe w obs³udze funkcje do badania naprê eñ, które udostêpniaj¹ wszystkim projektantom narzêdzia s³u ¹ce do wstêpnej analizy elementów we wczesnej fazie procesu tworzenia projektu. Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet ME2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z projektowaniem przestrzennym, takie jak wizualizacja wnêtrza produktu i wyrafinowane opcje wyœwietlania i manipulowania wykresami specyfikacji. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych. Definicjê konfiguracji mo na ³atwo i szybko rozbudowaæ, dodaj¹c do niej funkcje s³u ¹ce do projektowania powierzchni. Pozwala to na projektowanie bardziej z³o onych czêœci z u yciem hybrydowych metodologii modelowania. 14 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

15 CATIA Mechanism Simulation 2 (MS2) Zawiera w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci mechanicznych i zespo³ów maszynowych. Modu³ DMU Kinematics Simulator 2 (KIN) umo liwia ³atwe symulowanie dzia³ania mechanizmów za pomoc¹ ruchów myszy, pozwalaj¹c tym samym na sprawdzanie poprawnoœci konstrukcyjnej wirtualnej makiety wyrobu. Taka mo liwoœæ jest szczególnie przydatna dla osób odpowiedzialnych za szeroki zakres czynnoœci od projektowania mechanizmów, do funkcjonalnego testowania systemów mechanicznych. CATIA Mechanism Simulation 2 (MS2) Niew¹tpliw¹ dodatkow¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu. CATIA Sheet Metal Design 2 (SD2) Zawiera w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci blaszanych i ich zespo³ów. Udostêpnia te narzêdzia do generowania dokumentacji produkcyjnej oraz sprawdzania technologicznoœci modelu. Oprócz tego zawiera interfejs do najpopularniejszych na rynku narzêdzi wspomagaj¹cych wytwarzanie czêœci blaszanych. Zawiera te interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Sheet Metal Design 2 (SD2) CATIA Extended Mechanical Design 2 (XM2) Udostêpnia pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktów, idealnie dopasowany do potrzeb tak ró nych bran, jak projektowanie maszyn i dóbr konsumpcyjnych. Obejmuje bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. CATIA Extended Mechanical Design 2 (XM2) Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet XM2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z przestrzennym analizowaniem stopni swobody projektowanych czêœci. Pozwala to na szybkie przedstawienie w formie graficznej ograniczeñ czêœci. Podstawowe funkcje zarz¹dzania wiedz¹ pozwalaj¹ projektantom na importowanie i wykorzystywanie wiedzy magazynowanej w bazach regu³. Zapewnia to spójnoœæ i wysok¹ jakoœæ tworzonych projektów. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 15

16 CATIA Styled Mechanical Design 2 (YM2) Aby spe³niæ wymogi bran owe, konfiguracjê wyposa ono w funkcje projektowania czêœci blaszanych i zaawansowane narzêdzia do projektowania geometrii krawêdziowej i powierzchni. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Styled Mechanical Design 2 (YM2) Zawiera idealnie dopasowany do potrzeb bran y dóbr konsumpcyjnych pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktów. Obejmuje on bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej i zaawansowanego modelowania powierzchni. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. Konfiguracjê tê wyposa ono we wszechstronny pakiet podstawowych narzêdzi do stylizowania powierzchni, zaprojektowanych tak, aby spe³nia³y wymagania bran owe rynku dóbr konsumpcyjnych. Dodatkowo mo liwoœæ importowania i eksportowania danych w formatach IGES i STEP oraz dostosowanie do pracy w hybrydowym œrodowisku CATIA V4/V5 znacznie u³atwiaj¹ projektowanie grupowe w przedsiêbiorstwach rozproszonych. Podstawowe funkcje zarz¹dzania wiedz¹, zawarte w module CATIA Knowledge Expert 1 (KE1), pozwalaj¹ projektantom na importowanie i wykorzystywanie wiedzy magazynowanej w bazach regu³. Zapewnia to spójnoœæ i wysok¹ jakoœæ tworzonych projektów. U ytkownicy zarz¹dzaj¹cy czêœciami pochodz¹cymi z aplikacji zewn¹trznych, tacy jak projektanci form, doceni¹ modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1), który umo liwia sprawdzanie poprawnoœci importowanych danych geometrycznych pod k¹tem spe³niania kryteriów modelowania na platformie CATIA V5. Modu³u tego mo na równie u yæ do naprawiania topologii i geometrii analizowanego modelu. 16 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

17 NOWOŒÆ CATIA Composites Design 3 (CD3) Udostêpnia wszelkie narzêdzia niezbêdne do projektowania czêœci kompozytowych w kontekœcie wirtualnej makiety wyrobu. Oprócz wysokowydajnego, podstawowego modu³u CATIA Composites Design 3 (CPD), konfiguracja CD3 udostêpnia zaawansowane narzêdzia do projektowania czêœci mechanicznych i powierzchni, usprawniaj¹ce skuteczne zarz¹dzanie zmianami projektu. Narzêdzia te wspó³pracuj¹ z rozwi¹zaniami z dziedziny zarz¹dzania wiedz¹, co pozwala na utrwalanie i wielokrotne wykorzystywanie wiedzy technologicznej przedsiêbiorstwa i regu³ dotycz¹cych stosowanych standardów. Konfiguracja CD3 wspomaga wiêc u ytkownika na ka dym etapie cyklu tworzenia projektu. CATIA Composites Design 3 (CD3) Opisywane rozwi¹zanie do projektowania czêœci kompozytowych jest w pe³ni zintegrowane z modelem definiowania produktu, procesów i zasobów systemu CATIA V5. Model ten jest idealnie dopasowany do procesu wdra ania projektu do produkcji, w zwi¹zku z czym u³atwia firmom dostarczanie produktów zgodnych z oczekiwaniami rynku. CATIA Aerospace Sheet Metal Design 3 (SL3) CATIA Aerospace Sheet Metal Design 3 (SL3) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych, wyspecjalizowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci blaszanych wykorzystywanych w przemyœle lotniczym. Udostêpnia te u ytkownikowi szeroki wachlarz wydajnych, nowatorskich rozwi¹zañ do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej, w tym narzêdzia do projektowania powierzchni i renderowania obrazów oraz interfejsy danych. Rozwi¹zanie to zapewnia imponuj¹ce mo liwoœci integrowania wiedzy o produktach i procesach z wysokowydajnymi procesami wytwarzania elementów blaszanych dla przemys³u lotniczego. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 17

18 Produkty Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych CATIA Assembly Design 1 (AS1) CATIA Part Design Feature Recognition (FR1) CATIA 3D Functional Tolerancing and Annotation 1 (FT1) S³u y do definiowania wiêzów pomiêdzy czêœciami zespo³u maszynowego, automatycznego pozycjonowania czêœci i sprawdzania spójnoœci zespo³ów maszynowych. S³u y do rozpoznawania cech projektowanych wyizolowanych obiektów w odwzorowaniu krawêdziowym. S³u y do generowania dokumentacji technicznej z przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych. CATIA Generative Drafting 1 (GD1) CATIA Healing Assistant 1 (HA1) CATIA Interactive Drafting 1 (ID1) S³u y do generowania dokumentacji technicznej z przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych. S³u y do sprawdzania poprawnoœci importowanych danych geometrycznych pod k¹tem spe³niania kryteriów modelowania na platformie CATIA V5. Pozwala te na naprawê topologii i geometrii analizowanego modelu. Spe³nia wymagania dotycz¹ce dwuwymiarowego projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej. CATIA Mould Tooling Design 1 (MT1) CATIA Part Design 1 (PD1) CATIA Sheet Metal Production 1 (SH1) S³u y do przestrzennego projektowania zespo³ów form w wysokowydajnym, ³atwym w obs³udze œrodowisku. S³u y do przestrzennego projektowania czêœci mechanicznych, zapewniaj¹c przy tym zwiêkszonê integracjê procesów zwi¹zanych z ró nymi dziedzinami wiedzy. Wspomaga przygotowanie technologii wytwarzania czêœci blaszanych. 18 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

19 CATIA Sheet Metal Design 1 (SM1) NOWOŒÆ CATIA Structure Design 1 (SR1) CATIA Welding Design 1 (WD1) Pozwala na projektowanie czêœci blaszanych w ³atwym w obs³udze, wysokowydajnym œrodowisku. Umo liwia szybkie projektowanie stalowych konstrukcji noœnych, z u yciem katalogów przekrojów standardowych lub niestandardowych. S³u y do projektowania zaawansowanych produktów spawanych, w oparciu o definicje procesów i ustalone regu³y. CATIA Wireframe and Surface 1 (WS1) CATIA Assembly Design 2 (ASD) CATIA Core and Cavity Design 2 (CCV) Pozwala na kontekstowe tworzenie geometrii krawêdziowej elementów konstrukcyjnych i powierzchni podstawowych. CATIA 3D Functional Tolerancing and Annotation 2 (FTA) S³u y do definiowania zaawansowanych wiêzów pomiêdzy czêœciami zespo³u maszynowego, automatycznego pozycjonowania czêœci i badania spójnoœci zespo³ów maszynowych. CATIA Generative Drafting 2 (GDR) S³u y do tworzenia asocjatywnych definicji powierzchni roboczych matrycy i stempla, analizy technologicznoœci modelu czêœci, oceny poprawnoœci narzêdzia i szczegó³owego projektowania mechanicznego powierzchni matrycy i stempla. CATIA Part Design 2 (PDG) S³uñy do definiowania i zarz¹dzania opisem tolerancji bezpoœrednio na modelu przestrzennym, zapewniaj¹c przy tym dynamiczne wspomaganie sprawdzania zgodnoœci projektu ze standardami. S³u y do generowania dokumentacji technicznej z przestrzennych projektów czêœci i zespo³ów, z mo liwoœci¹ zarz¹dzania szablonami rozmieszczenia rzutów. Obs³uguje proces przestrzennego projektowania czêœci mechanicznych w zakresie ustalania wypróbowanych procesów przedsiêbiorstwa. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 19

20 Produkty partnerskie CATIA Mould Tooling Design 2 (MTD) Pozwala na projektowanie z³o onych zespo³ów form w wysokowydajnym, ³atwym w obs³udze i wykorzystuj¹cym bazê wiedzy œrodowisku. Modu³ zapewnia pe³n¹ asocjatywnoœæ z modelem czêœci, która ma byæ wyprodukowana. CATIA Sheet Metal Design 2 (SMD) Pozwala na projektowanie czêœci blaszanych w ³atwym w obs³udze, wysokowydajnym œrodowisku. Dimensional Control System Inc. 3DCS Designer atwe w u yciu, oparte na technice rozpoznawania cech technologicznych narzêdzie do przestrzennego, graficznego analizowania tolerancji czêœci (w tym do wykonywania symulacji Monte Carlo i analiz typu HLM). Mo na z niego korzystaæ na ka dym etapie procesu tworzenia projektu. Wymagania wstêpne: Konfiguracja MD2 CATIA Aerospace Sheet Metal Design 3 (ASL) S³u y do projektowania czêœci blaszanych (formowanych w prasach hydraulicznych lub giêtych) stosowanych w przemyœle lotniczym. NOWOŒÆ CATIA Composite Design 3 (CPD) Umo liwia ³atwe konstruowanie projektów czêœci kompozytowych, przy jednoczesnym ocenianiu ich technologicznoœci. Dimensional Control System Inc. 3DCS Analyst Zaawansowane narzêdzie do przestrzennego, graficznego analizowania tolerancji czêœci (w tym do wykonywania symulacji Monte Carlo oraz analiz typu HLM i Geofactor), pozwalajêce na korzystanie z punktowych lub opartych na technice rozpoznawania cech technologicznych definicji modelu. Wymagania wstêpne: Konfiguracja MD2 Hitashi Zosen Information Systems Space-E Core and Cavity Design S³u y do szczegó³owego projektowania czêœci wytwarzanych za pomoc¹ form, udostêpniaj¹c zautomatyzowane funkcje definiowania powierzchni roboczych matrycy i stempla. 20 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych zawieraj¹cy konfiguracjê MD2

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo