Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu

2 Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) to wydajna, opracowana przez firmê IBM technologia z rodziny e-biznes na yczenie. U³atwia strategiczne podejœcie do tworzenia kapita³u wiedzy zwi¹zanego z wytwarzanymi produktami i zarz¹dzania nim od pocz¹tkowej koncepcji wyrobu, a po jego wycofanie z produkcji. PLM zwiêksza wydajnoœæ procesów tworzenia produktu i usprawnia wykorzystywanie informacji dotycz¹cych produktu w ramach ca³ego przedsiêbiorstwa. Dziêki niemu firmy mog¹ podejmowaæ lepsze decyzje biznesowe i dostarczaæ klientom bardziej wartoœciowe produkty. Umo liwia równie pracê grupow¹ niezale n¹ od granic organizacyjnych i geograficznych, usprawniaj¹c komunikacjê w ramach ³añcucha dostaw oraz zwiêkszaj¹c wydajnoœæ procesów biznesowych i nowatorstwo wprowadzanych rozwi¹zañ. Zestaw sk³adników rozwi¹zania PLM stworzono w oparciu o wiod¹ce na rynku standardy oprogramowania z grupy IBM Middleware. Dziêki temu mo na go ³atwo dopasowaæ do dowolnej architektury informatycznej (IT) i zmaksymalizowaæ tym samym wartoœæ istniej¹cej infrastruktury technicznej. Zestaw rozwi¹zañ PLM ³¹czy w sobie sk³adniki doradcze, aplikacyjne, us³ugowe i infrastrukturalne. Dziêki nim zarz¹dzanie g³ównym obszarem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa staje siê bardziej konsekwentne, ³atwiejsze i sprawniejsze. Niepowtarzalne po³¹czenie Dziêki po³¹czeniu zintegrowanego zestawu oprogramowania PLM, wiod¹cego na rynku sprzêtu i us³ug doradczych na najwy szym œwiatowym poziomie firma IBM dostarcza najbardziej wszechstronne rozwi¹zanie PLM dostosowane do potrzeb ka dego przedsiêbiorstwa. Firma IBM, œwiatowy lider w dziedzinie rozwi¹zañ e-biznesowych, od przesz³o 21 lat znajduje siê na czele dostawców zaspokajaj¹cych potrzeby ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, a tak e najwiêkszych spó³ek z listy Fortune 500. Kluczem do tego sukcesu jest nieprzerwane partnerstwo strategiczne z firm¹ Dassault Systemes, twórc¹ aplikacji CATIA **, ENOVIA **, SMARTEAM ** i DELMIA ** produktów stanowi¹cych serce zestawu rozwi¹zañ PLM firmy IBM. Nie tylko technologia Zestaw rozwi¹zañ PLM wykorzystuje mo liwoœci pracy grupowej oferowane przez Internet, umo liwiaj¹c firmom uczynienie kroku milowego w dziedzinie projektowania nowatorskich produktów. Osi¹ga to dziêki jednoczesnemu skróceniu cykli tworzenia projektu, usprawnieniu korzystania z okien s³u ¹cych do projektowania i zredukowaniu kosztów produkcji. Rozwi¹zania PLM optymalizuj¹ œrodowisko cyklu ycia produktu i kompleksow¹ obs³ugê procesów technicznych dziêki zastosowaniu technik e-biznesowych, technologii PLM i us³ug doœwiadczonych konsultantów firmy IBM i jej Partnerów handlowych. ibm.com/catia 2

3 CATIA V5 Aby u³atwiæ korzystanie z zalet rozwi¹zañ PLM, firma IBM dostarcza równie us³ugi wdro eniowe i integracyjne oraz obs³ugê procesów operacyjnych, w sk³ad której wchodzi zarz¹dzanie aplikacjami i obs³uga procesów biznesowych na zasadach podwykonawstwa. W celu dodatkowego wzmocnienia zestawu rozwi¹zañ PLM firma IBM mo e wzbogaciæ infrastrukturê przedsiêbiorstwa o szeroki wachlarz sprzêtu i us³ug najwy szej jakoœci. W charakterze newralgicznych sk³adników systemu PLM dopasowanego do potrzeb konkretnego przedsiêbiorstwa mo e s³u yæ technologia IBM ^ i rozwi¹zania pamiêci masowej oraz oprogramowanie z grupy Middleware, takie jak WebSphere*, WBI i DB2*. Podobnie jak inne oferowane przez firmê IBM technologie z rodziny e-biznes na ¹danie, zestaw rozwi¹zañ PLM ³¹czy rozproszone oœrodki technologiczne przedsiêbiorstwa w wydajn¹ sieæ do tworzenia i pielêgnowania nowych idei. Burzy podzia³y miêdzy poszczególnymi firmami tworz¹cymi ³añcuch wartoœci, przyspiesza wymianê informacji i usprawnia interakcjê miêdzy osobami odpowiedzialnymi za rozwój ca³ego przedsiêwziêcia. System CATIA Version 5, jako jedna z aplikacji stanowi¹cych serce zestawu rozwi¹zañ PLM, jest fundamentem integruj¹cym ludzi, narzêdzia, metodologiê i zasoby w ramach ca³ego przedsiêbiorstwa. Stosowany w nim unikalny model definiowania produktów, procesów, zasobów i stanowiska pracy tworzy œrodowisko pracy grupowej wspomagaj¹ce kreatywnoœæ, wspó³dzielenie informacji i przekazywanie zorientowanych na procesy, przestrzennych (3D) definicji produktów. Wbudowane w system CATIA mo liwoœci utrwalania wiedzy i jej ponownego wykorzystywania wspomagaj¹ wdra anie wypróbowanych korporacyjnych procedur projektowych. Sprawiaj¹, e u ytkownicy koñcowi staj¹ siê bardziej twórczy, a projektowane przez nich produkty bardziej nowatorskie. Ponad 140 aplikacji wchodz¹cych w sk³ad systemu CATIA V5 Release 11 to nie wszystko stosowana w nim otwarta architektura aplikacji umo liwia rosn¹cej liczbie dostawców zewnêtrznych tworzenie specjalistycznych programów, przeznaczonych do zaspokajania konkretnych potrzeb. 3

4 CATIA Version 5 Release 11 System CATIA Version 5 Release 11 (V5R11) znacz¹co zwiêksza wiod¹ce na rynku mo liwoœci platformy CATIA V5 w dziedzinie kompleksowej obs³ugi procesów tworzenia produktu w przemyœle samochodowym, lotniczym, chemicznym, petrochemicznym, elektronicznym, maszynowym, stoczniowym oraz wytwarzaj¹cym masowe i konfekcjonowane dobra konsumpcyjne. Siedem nowych modu³ów i 106 ulepszonych aplikacji zapewnia wzrost wydajno ci pracy w ramach ca³ego systemu CATIA V5R11. Nowy modu³ CATIA Shape Sculptor 2 (DSS) udostêpnia mo liwoœci tworzenia i modyfikowania kszta³tów zbli one do modelowania w glinie. Stosowana w nim technologia modelowania przybli onych modeli powierzchniowych korzysta z narzêdzi edycyjnych do mozaikowania, zagêszczania sieci, wyg³adzania, wycinania i zszywania, które mog¹ dzia³aæ lokalnie lub globalnie, wraz z innymi narzêdziami do przestrzennego formowania elementów. Dodatkowo warto zwróciæ uwagê na nowe, zorientowane na procesy funkcje przyspieszaj¹ce globalne deformowanie kszta³tów, o które wzbogacono modu³ CATIA Generative Shape Optimizer 2 (GSO). Umo liwiaj¹ one ³atwe deformowanie istniej¹cych kszta³tów z u yciem definiowanych wiêzów, takich jak docelowe punkty i krzywe. Modu³ CATIA Generative Shape Optimizer 2 (GSO) zawiera równie dedykowane narzêdzie do projektowania karoserii, okreœlane mianem Diabolo seat, upraszczaj¹ce projektowanie tego wyj¹tkowo z³o onego elementu do zaledwie kilku klikniêæ mysz¹. W dziedzinie narzêdzi analitycznych, newralgiczne procesy technologiczne zosta³y rozbudowane o nowe modu³y do dyskretyzacji bry³ i do badania reakcji dynamicznych. Modu³ CATIA Generative Dynamic Response Analysis 2 (GDY) udostêpnia projektantom interaktywne œrodowisko s³u ¹ce do obliczeñ i analiz dynamicznych reakcji systemów, niezale nie od bran y, w której maj¹ zastosowanie. Modu³ CATIA FEM Solid 2 (FMD) rozszerza mo liwoœci oferowane przez modu³ CATIA Generative Part Structural Analysis 2 (GPS) w zakresie dyskretyzacji bry³ o zaawansowane funkcje podzia³u na elementy czworoœcienne. Pozwala to na tworzenie bardzo z³o onych siatek elementów bry³owych. Mo liwoœci te s¹ szczególnie istotne w procesach projektowania samochodowych uk³adów napêdowych na etapie analiz mechanicznych i hydraulicznych. Nowy modu³ CATIA Composites Design 3 (CPD) wykorzystuje zintegrowan¹, opart¹ na specyfikacjach metodologiê projektowania systemu CATIA V5. Jest to nowatorska metodologia udostêpniaj¹ca narzêdzia do rzeczywistego projektowania koncepcyjnego, skracaj¹ca czas potrzebny do zaprojektowania elementów kompozytowych. Dotyczy to w szczególnoœci elementów wykorzystywanych w przemyœle lotniczym. 4

5 System CATIA V5R11 wzbogaca mo liwoœci podstawowych rozwi¹zañ PLM poprzez zwiêkszenie wydajnoœci narzêdzi przeznaczonych do zarz¹dzania du ymi zespo³ami. Osi¹gniêto to wprowadzaj¹c automatyczne, wybiórcze ³adowanie odpowiednich danych do pamiêci komputera. To narzêdzie, odpowiedzialne za wybiórcz¹, semantyczn¹ analizê i integracjê danych, jest ca³kowicie niewidzialne dla u ytkownika. Zapewnia ono inteligentne zarz¹dzanie pamiêci¹ komputera obecnie jeden z podstawowych wymogów projektowania w przemyœle maszynowym. Najnowsze wydanie systemu zawiera równie now¹ aplikacjê, przeznaczon¹ do projektowania prostych konstrukcji noœnych dla przemys³u ciê kiego. Modu³ CATIA Structure Design 1 (SR1) pozwala u ytkownikowi na szybkie budowanie konstrukcji noœnych, z u yciem elementów pochodz¹cych z katalogów przekrojów standardowych i niestandardowych. Rozbudowano te funkcje projektowania elementów spawanych modu³u CATIA Weld Design 1 (WD1), zwiêkszaj¹c ich elastycznoœæ (mo liwoœæ zadeklarowania dowolnego elementu jako elementu spawanego) oraz u ytecznoœæ (zgrzewanie liniowe przerywane). W systemie CATIA V5R11 wprowadzono równie now¹ generacjê œrodowiska do projektowania czêœci blaszanych, przeznaczonego dla przemys³u maszynowego, elektrycznego i elektronicznego. Oparto je na nowej infrastrukturze, zapewniaj¹cej wiêksz¹ wydajnoœæ, niezawodnoœæ i elastycznoœæ. Œciœlejsza integracja systemów CATIA i SMARTEAM pozwala na wydajniejsze po³¹czenie czo³owych narzêdzi CAD z podstawowymi rozwi¹zaniami projektowania grupowego PLM. Postêpuj¹ca integracja systemu SMARTEAM z systemem CATIA V5 odzwierciedla siê w pojawieniu siê nowych poleceñ systemu SMARTEAM, takich jak otwieranie pliku, wstawianie sk³adnika, cechy definiowane przez u ytkownika, co u³atwia korzystanie z udostêpnianych narzêdzi. Obs³uga po³¹czeñ kontekstowych systemu CATIA V5 dostêpna w systemie SMARTEAM zwiêksza mo liwoœci projektowania relacyjnego i usprawnia zarz¹dzanie cyklem ycia produktu. System CATIA V5R11 zawiera równie ulepszone, ³atwe we wdro eniu rozwi¹zanie zapewniaj¹ce bezproblemowe przej cie do nowej wersji systemu u ytkownikom wersji V4. Znacz¹co usprawniono migracjê danych z rysunków technicznych wykonanych w wersji V4, ulepszaj¹c dostêpne w wersji V5 funkcje zarz¹dzania standardami i rozbudowuj¹c obs³ugê typów linii i wzorów kreskowania definiowanych przez u ytkownika. Rozszerzono równie mo liwoœci migracji danych przestrzennych, wprowadzaj¹c kilka ulepszeñ, takich jak uwzglêdnianie warstw i filtrów z wersji V4 i ulepszone zarz¹dzanie powi¹zaniami pomiêdzy modelami bry³owymi. Wiêksze mo liwoœci w zakresie obs³ugi formatów standardowych i naprawy geometrii oraz nowe funkcje tolerancyjnego modelowania bry³ automatyzuj¹ procesy projektowania w œrodowiskach heterogenicznych i zmniejszaj¹ czas potrzebny na wykonywanie tych czynnoœci. Modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1) wyszukuje dodatkowe, powtarzaj¹ce siê elementy, nieci¹g³oœci powierzchni i zbyt ma³e p³aty powierzchni. NOWOŒÆ CATIA Shape Sculptor 2 (DSS) NOWOŒÆ CATIA Composite Design 3 (CPD) NOWOŒÆ CATIA Structure Design 1 (SR1) 5

6 CATIA Healing Assistant 1 (HA1) CATIA Interactive Drafting 1 (ID1) CATIA Automotive Body-In-White Fastening 3 (ABF) W nowym wydaniu systemu rozszerzono równie funkcje PLM dotycz¹ce interfejsów multi-cad i udostêpniono narzêdzia do naprawy geometrii. Nowe funkcje tolerancyjnego modelowania bry³ automatyzuj¹ procesy projektowania w heterogenicznych œrodowiskach informatycznych. Modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1) wyszukuje dodatkowe, powtarzaj¹ce siê elementy, nieci¹g³oœci powierzchni i zbyt ma³e p³aty powierzchni, skracaj¹c czas stracony na wykonywanie tych czynnoœci. Modu³ CATIA IGES Interface (IG1) i sk³adnik DXF modu³u CATIA Interactive Drafting (ID1) umo liwiaj¹ teraz korzystanie z semantycznego eksportowania i importowania wymiarów. Aplikacja CATIA Generative Shape Design zapewnia prawdziwy prze³om w dziedzinie wydajnoœci, dziêki wprowadzeniu mo liwoœci tolerancyjnego modelowania powierzchni typu Loft, Sweep i Fill. W wyniku ci¹g³ego usprawniania wspó³pracy miêdzy systemami CATIA i ENOVIA rozbudowano modu³ ENOVIA Engineering Hub w zakresie zarz¹dzania wiedz¹, projektowania uk³adów elektrycznych i wykonywania analiz. System ENOVIAVPM pozwala teraz na zapisywanie wszelkich relacji z bazy wiedzy, w tym regu³, warunków sprawdzaj¹cych, reakcji i zbiorów równañ, w formie danych relacyjnych. W dziedzinie projektowania uk³adów elektrycznych istnieje teraz mo liwoœæ zapamiêtywania w bazie danych i ponownego wykorzystywania specyfikacji oraz procesów rozmieszczania przewodów elektrycznych. Dane pochodz¹ce ze specyfikacji CAE mo na przechowywaæ w aplikacjach ENOVIAVPM, SMARTEAM i ENOVIA LCA V5, co pozwala u ytkownikom na póÿniejsze pe³ne wykorzystanie tej wiedzy. Udostêpniona w systemie CATIA V5R11 pe³na integracja narzêdzi CAE i wyspecjalizowanych aplikacji do projektowania (w tym modu³ów do tworzenia konstrukcji noœnych i do projektowania zgrzewanych elementów karoserii) stanowi krok naprzód w dziedzinie zintegrowanej analizy definicji produktu. Automatyczny dostêp do specyfikacji elementów mechanicznych, zdefiniowanych w modu³ach CATIA Equipment Support Structure 2 (ESS) i CATIA Structure Design 1 (SR1), uruchamia tworzenie jednowymiarowych (1D) elementów siatki. Niewidoczne dla u ytkownika powi¹zanie specyfikacji zgrzewania punktowego, zdefiniowanych w module CATIA Automotive Body-in-White Fastening 3 (ABF), z modelem analitycznym pozwala na bezproblemowe wykonywanie odpowiednich symulacji. 6

7 Wszechobecnoœæ funkcji zarz¹dzania wiedz¹ w aplikacjach systemu CATIA V5 jest dodatkowo zwiêkszona w dziedzinie optymalizacji analiz, projektowania zespo³ów form i renderowania w czasie rzeczywistym. Analizowane parametry, takie jak przemieszczenia, naprê enia zredukowane (w teorii Von Mises), czêstotliwoœci drgañ w³asnych i analizy energetyczne mo na definiowaæ lokalnie i wielokrotnie wykorzystywaæ w charakterze parametrów bazy wiedzy podczas optymalizacji procesów projektowania w module CATIA Product Engineering Optimizer 2 (PEO). CATIA Product Engineering Optimizer 2 (PEO) CATIA Mould Tooling Design 2 (MTD) Domyœlne regu³y pozycjonowania i wymiarowania elementów z modu³u CATIA Mould Tooling Design (MTD) oraz parametry kamer z modu³u Real Time Rendering (RTR) pozwalaj¹ u ytkownikom na osi¹gniêcie wiêkszej wydajnoœci pracy, z jednoczesnym zachowaniem pe³nej zgodnoœci ze standardami korporacyjnymi. System CATIA V5R11 zapewnia jednolitoœæ i wysok¹ jakoœæ dokumentacji technicznej dziêki zintegrowaniu korporacyjnych standardów jej tworzenia. Rozbudowane opisy standardów korporacyjnych, dotycz¹cych takich dziedzin, jak w³aœciwoœci graficzne, stosowana symbolika i typy linii, zapewniaj¹ wiarygodnoœæ i jakoœæ dokumentacji technicznej stosowanej w firmie. 7

8 Swobodne definiowanie konfiguracji Pakiety systemu CATIA V5R11 s¹ kompletowane tak, aby u³atwiæ wybranie rozwi¹zañ najlepiej dopasowanych do profilu u ytkowania systemu i do wymagañ zwiœzanych ze stosowanymi procesami. Sercem pakietów s¹ standardowo zdefiniowane konfiguracje, w sk³ad których wchodz¹ modu³y dobrane pod k¹tem konkretnych zadañ lub procesów. Ka d¹ z tych konfiguracji mo na dopasowaæ do w³asnych potrzeb, dodaj¹c do niej modu³y powszechnego zastosowania lub rozwi¹zania bardziej specjalistyczne. Dodatki te mog¹ mieæ postaæ licencji wspó³dzielonych lub programów dodanych. Modu³y mo na zamawiaæ na trzy sposoby: Jako integralne elementy konfiguracji standardowej Jako licencje dodane do konfiguracji standardowej Jako licencje wspó³dzielone, które mo na przenosiæ miêdzy ró nymi konfiguracjami (patrz diagram na stronie 9). Poziom funkcjonalnoœci niezbêdny do realizacji konkretnych zadañ mo e dodatkowo ró niæ siê, w zale noœci od poziomu skomplikowania produktów i procesów oraz od wymagañ technologicznych. Uwzglêdniaj¹c te kwestie i jednoczeœnie dbaj¹c o zminimalizowanie kosztów wdro enia, produkty wchodz¹ce w zakres systemu CATIA V5 podzielono na trzy ró ne platformy: Platforma CATIA V5 P1 udostêpnia po przystêpnej cenie wydajne funkcje PLM. Gwarantuje te mo liwoœæ ich rozwoju do poziomu jeszcze bardziej zaawansowanych aplikacji. Mo liwoœci platformy CATIA P1 Solutions, takie jak wspó³bie ne projektowanie produktów, wielokrotne wykorzystywanie wiedzy o produktach, kompleksowa asocjatywnoœæ projektu, sprawdzanie produktów i grupowe zarz¹dzanie zmianami, s¹ teraz dostêpne dla wszystkich ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Platforma CATIA V5 P2 umo liwia bardziej zaawansowan¹ optymalizacjê procesów PLM za pomoc¹ takich funkcji, jak integracja wiedzy, akceleratory procesów i narzêdzia do automatyzacji procesów projektowania i produkcji. Rozwi¹zania platformy CATIA P2 Solutions umo liwiaj¹ in ynierskie kreowanie produktu z zastosowaniem najbardziej wszechstronnego z dostênych na rynku zestawów aplikacji. Optymalizacja procesu projektowania produktu docelowego pozwala na ³atwe utrwalanie wiedzy i jej wykorzystywanie. Stymuluje te proces zespo³owego opracowywania nowatorskich rozwi¹zañ. Platforma CATIA V5 P3 zawiera pakiet rozwi¹zañ zapewniaj¹cych maksymalizacjê wydajnoœci pracy w przypadku specjalistycznych, zaawansowanych procesów. Zaprojektowano je tak, aby umo liwia³y nowatorskie podejœcie do realizacji skomplikowanych projektów, dziêki wysoce wyspecjalizowanym, unikalnym aplikacjom, integruj¹cym wiedzê o produktach i procesach. Œwiat rozwi¹zañ systemu CATIA V5 jest w pe³ni skalowalny platformy P1, P2 i P3 korzystaj¹ z tego samego modelu danych i metodyki projektowania. Charakteryzuj¹ siê te podobn¹ rozwojowoœci¹ i niskimi kosztami wdro enia w przedsiêbiorstwach rozproszonych. Interfejs u ytkownika wszystkich platform jest identyczny, co zmniejsza koszty szkoleñ i zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ pracy w przypadku rosn¹cych mo liwoœci systemu i zwiêkszaj¹cego siê zakresu jego zastosowañ. Mo liwoœæ instalowania zaawansowanych aplikacji platformy P2 na stanowiskach platformy P1 sprawia, e system mo e rozwijaæ siê wraz ze wzrostem potrzeb przedsiêbiorstwa. 8

9 Skalowalnoœæ i dostêpnoœæ pakietów platformy V5 1 Orientacja na procesy Luka w wydajnoœci CATIA P3 CATIA P2 Projektowanie eksperckie Projektowanie procesów eksperckich Integracja wiedzy o produktach i procesach Opracowywanie zaawansowanych, nowatorskich rozwi¹zañ. In ynierskie kreowanie produktu Projektowanie produktu zorientowane na osi¹gniêcie celu Pe³ne utrwalanie wiedzy o produktach i procesach projektowania 2 Orientacja na projekty 3 Rynek odbiorców masowych CATIA P1 Asocjatywne kreowanie produktu Iteracyjne, kontekstowe projektowanie produktu W pe³ni asocjatywna obs³uga procesów Wielokrotne wykorzystywanie wiedzy o produktach. Swobodne definiowanie konfiguracji Modu³y platformy P1 mog¹ byæ wspó³dzielone tylko wtedy, gdy nie posiadaj¹ odpowiedników na platformie P2. P1 Konfiguracja A Licencji wspó³dzielonych mo na u ywaæ na dowolnym stanowisku w ramach odpowiadaj¹cej im lub wy szej platformy. Dodanie modu³u C12 do stanowiska platformy P1 pozwala na korzystanie na niej z licencji wspó³dzielonych nale³¹cych do platformy P2. Wszystkie modu³y z platform P1, P2 i P3 s¹ obecnie dostêpne jako modu³y dodane do konfiguracji platformy P3. Wymagany tylko wówczas, gdy licencja na modu³ wspó³dzielony lub dodany pochodzi z platformy P2, a konfiguracja podstawowa z platformy P1 Stanowisko 1 Modu³ 1 Modu³ 2 Modu³ 3 Modu³ 4 Modu³ 5 C12 (modu³ dodany lub wspó³dzielony) Modu³ 6 (modu³ dodany lub wspó³dzielony) Stanowisko 2 P2 Konfiguracja B Modu³ 1 Modu³ 2 Modu³ 3 Modu³ 4 Modu³ 5 Modu³ 6/7... (modu³ dodany platformy P1 lub P2) Stanowisko 3 P3 Konfiguracja C Modu³ 1 Modu³ 2 Modu³ 3 Modu³ X (modu³ dodany platformy P1 lub P2) Modu³ X (modu³ dodany platformy P1 lub P2) Modu³ X (platforma P1, P2 lub P3) Licencje wspó³dzielone (licencje, które można przenosić między odpowiednio skonfigurowanymi stanowiskami) 9

10 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych Zestaw rozwi¹zañ systemu CATIA Version5 s³u ¹cych do projektowania elementów mechanicznych, usprawniaj¹ kluczowe czynnoœci zwi¹zane z rozwojem produktu od narodzin jego koncepcji, poprzez projekt szczegó³owy, a po tworzenie dokumentacji technicznej. Jego modu³y s¹ równie stworzone z myœl¹ o projektowaniu czêœci blaszanych i o produkcji form zawarte w nich dedykowane aplikacje przyczyniajœ siê do znacznego wzrostu wydajnoœci pracy i wydatnie skracaj¹ czas wprowadzenia produktu na rynek. Jego najwiêksze zalety to: Zaawansowany pakiet do przestrzennego definiowania produktu Ten pakiet zawiera bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. Wydajne i intuicyjne projektowanie czêœci blaszanych Metodologia zorientowana na rozpoznawanie cech technologicznych udostêpnia wysokowydajne, ³atwe w obs³udze œrodowisko projektowe. Pozwala na wspó³bie ne projektowanie czêœci w odwzorowaniu przed lub po zgiêciu, przyczyniaj¹c siê do wzrostu wydajnoœci. Szybkie i tanie tworzenie zespołów form Modu³y CATIA Mechanical Design udostêpniaj¹ dedykowane narzêdzia przeznaczone do obs³ugi procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych. Udostêpniaj¹ te narzêdzie do analizowania modeli bry³owych lub powierzchniowych, ustalania podzia³u formy i generowania powierzchni roboczych matrycy i stempla z rdzeniami i suwakami. Aplikacje te znacznie zwiêkszaj¹ wydajnoœæ projektowania, miêdzy innymi dziêki zaawansowanym funkcjom symulacji pracy formy, generowaniu dokumentacji technicznej zespo³ów form oraz definiowaniu procesów ich obróbki. atwe i szybkie tworzenie dowolnych struktur noœnych Te mo liwoœci spe³niaj¹ wstêpne i szczegó³owe wymagania zwi¹zane z projektowaniem takich produktów, jak urz¹dzenia dla przemys³u ciê kiego oraz fundamenty obrabiarek, doków i fabryk. Modelowanie w oparciu o specyfikacje, aplikacje umo liwiaj¹ce in ynierskie kreowanie produktu i w pe³ni kontrolowana asocjatywnoœæ Te funkcje umo liwiaj¹ wysokowydajne zarz¹dzanie zmianami projektowymi. Zmiany projektu mo na asocjatywnie rozpowszechniaæ w obrêbie ca³ej definicji produktu, a tak e w zwi¹zanych z ni¹ procesach cyklu ycia produktu. Redukuje to wyraÿnie czas i koszty rozwoju, eliminuj¹c jednoczeœnie ryzyko pope³nienia b³êdu lub powstania niespójnoœci w ramach projektu. 10 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

11 Konfiguracje Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych CATIA Drafting 1 (DR1) Udostêpnia narzêdzia niezbêdne do tworzenia dokumentacji przemys³owej. Zawiera interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Mechanical Design 1 (MD1) Udostêpnia narzêdzia niezbêdne do projektowania przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do generowania dokumentacji produkcyjnej. Oprócz tego zawiera zintegrowane funkcje do renderowania modeli w czasie rzeczywistym i pozwala na wymianê danych z u yciem popularnych standardów przemys³owych, w tym formatu danych rysunkowych CADAM. CATIA Drafting 1 (DR1) CATIA Mechanical Engineering 1 (ME1) Udostêpnia narzêdzia niezbêdne do przeprowadzania in ynierskich analiz MES przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do generowania dokumentacji produkcyjnej. ³atwe w obs³udze funkcje do badania naprê eñ projektowanych elementów udostêpniaj¹ projektantom narzêdzia s³u ¹ce do wstêpnej analizy elementów we wstêpnej fazie procesu tworzenia projektu. Oprócz tego konfiguracja ME1 zawiera zintegrowane funkcje do renderowania modeli w czasie rzeczywistym i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Mechanical Design 1 (MD1) CATIA Sheet Metal Design 1 (SD1) Udostêpnia wszelkie narzêdzia niezbêdne do projektowania czêœci blaszanych i ich zespo³ów oraz do generowania zwi¹zanej z nimi dokumentacji produkcyjnej. Oprócz tego zawiera interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Mechanical Engineering 1 (ME1) CATIA Sheet Metal Production 1 (SL1) Udostêpnia wszelkie narzêdzia niezbêdne do przekszta³cania opisu funkcjonalnego czêœci blaszanej w jej model technologiczny wszystko to w jednym pakiecie i po przystêpnej cenie. Pozwala te kierownikowi warsztatów i projektantom sprawdziæ technologicznoœæ modelu i czêœci blaszanej. Oprócz tego zawiera interfejs do najpopularniejszych na rynku narzêdzi s³u ¹cych do wytwarzania czêœci blaszanych. CATIA Sheet Metal Design 1 (SD1) CATIA Sheet Metal Production 1 (SL1) Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 11

12 CATIA Extended Mechanical Design 1 (XM1) CATIA Extended Mechanical Design 1 (XM1) Stanowi atrakcyjne rozwi¹zanie dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, daj¹c im dostêp do pe³nego zakresu funkcjonalnoœci PLM. Konfiguracja XM1 jest idealna dla tak ró nych bran, jak na przyk³ad projektowanie maszyn i dóbr konsumpcyjnych. Zawarty w niej pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktu zawiera bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. CATIA Styled Mechanical Design 1 (YM1) Aby spe³niæ wymogi bran owe, konfiguracjê wyposa ono w wydajne funkcje projektowania czêœci blaszanych, standardowe narzêdzia do projektowania geometrii krawêdziowej i powierzchni oraz funkcje przeznaczone do obs³ugi spawanych zespo³ów maszynowych. Dodatkowo, mo liwoœæ importowania i eksportowania danych w formatach IGES i STEP znacznie u³atwia projektowanie grupowe w przedsiêbiorstwach rozproszonych. U ytkownicy zarz¹dzaj¹cy du ymi zespo³ami maszynowymi niew¹tpliwie doceni¹ wydajne funkcje analityczne, takie jak pomiary odleg³oœci, dynamiczne tworzenie przekrojów i wykrywanie kolizji. CATIA Styled Mechanical Design 1 (YM1) Zawiera idealnie dopasowany do bran y dóbr konsumpcyjnych pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktów. Obejmuje on bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej i zaawansowanego modelowania powierzchni. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. Konfiguracjê tê wyposa ono we wszechstronny pakiet podstawowych narzêdzi do stylizowania powierzchni, zaprojektowanych tak, aby spe³nia³y wymagania bran owe rynku dóbr konsumpcyjnych. Dodatkowo, mo liwoœæ importowania i eksportowania danych w formatach IGES i STEP znacznie u³atwia projektowanie grupowe w przedsiêbiorstwach rozproszonych. U ytkownicy zarz¹dzaj¹cy czêœciami pochodz¹cymi z aplikacji zewnêtrznych doceni¹ modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1), który umo liwia sprawdzanie poprawnoœci importowanych danych geometrycznych pod k¹tem spe³niania kryteriów modelowania na platformie CATIA V5. Modu³u tego mo na równie u yæ do naprawiania topologii i geometrii analizowanego modelu. 12 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

13 CATIA Core and Cavity Design 2 (CV2) Konfiguracja ta udostêpnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do obs³ugi poszczególnych faz procesu tworzenia form. Projektant tworz¹cy formy musi zazwyczaj importowaæ pewne powierzchnie za pomoc¹ modu³u CATIA IGES Interface 1 (IG1), aby przygotowaæ model do pracy w module CATIA Healing Assistant 1 (HA1) systemu CATIA V5. Nastêpnie korzysta siê z modu³u CATIA Core and Cavity Design 2 (CCV), aby sprawdziæ technologicznoœæ modelu i wygenerowaæ powierzchnie podzia³u. CATIA Core and Cavity Design 2 (CV2) Konfiguracja CV2 udostêpnia równie pewne podstawowe funkcje projektowania geometrii krawêdziowej i powierzchni, s³u ¹ce do optymalizowania geometrii powierzchni i poprawy globalnej technologicznoœci modelu. Opisywane rozwi¹zanie spe³nia wszelkie wymagania bran owe, bêd¹c jednoczeœnie ³atwym w u yciu, w pe³ni zintegrowanym i wysoce zautomatyzowanym. CATIA Drawing Production 2 (DP2) Udostêpnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do generowania dokumentacji technicznej z modelu przestrzennego lub do tworzenia rysunku na bazie funkcji dwuwymiarowych. Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet DP2 zawiera narz¹dzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami systemu CATIA V4. Zawiera te interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Drawing Production 2 (DP2) CATIA Hybrid Design 2 (HD2) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci mechanicznych, zespo³ów maszynowych i z³o onych modeli powierzchniowych w kontekœcie pe³nowymiarowej, wirtualnej makiety wyrobu. Pozwala te na generowanie dokumentacji produkcyjnej. CATIA Hybrid Design 2 (HD2) Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet HD2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z projektowaniem przestrzennym, takie jak wizualizacja wnêtrza produktu i wyrafinowane opcje wyœwietlania i manipulowania wykresami specyfikacji. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych. Definicjê konfiguracji mo na ³atwo i szybko rozbudowaæ, dodaj¹c do niej funkcje s³u ¹ce do projektowania powierzchni. Pozwala to na projektowanie bardziej z³o onych czêœci z u yciem hybrydowych metodologii modelowania. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 13

14 CATIA Mechanical Design 2 (MD2) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci mechanicznych i zespo³ów maszynowych w kontekœcie pe³nowymiarowej, wirtualnej makiety wyrobu. Pozwala tak e na generowanie dokumentacji produkcyjnej. Oprócz tego zawiera zintegrowane funkcje do renderowania modeli w czasie rzeczywistym. CATIA Mechanical Design 2 (MD2) CATIA Mechanical Engineering 2 (ME2) Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet MD2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z projektowaniem przestrzennym, takie jak wizualizacja wnêtrza produktu i wyrafinowane opcje wyœwietlania i manipulowania wykresami specyfikacji. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne zgodne z mo liwoœciami systemu CATIA V5 i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych. Definicjê konfiguracji mo na ³atwo i szybko rozbudowaæ, dodaj¹c do niej funkcje s³u ¹ce do projektowania powierzchni. Pozwala to na projektowanie bardziej z³o onych czêœci z u yciem hybrydowych metodologii modelowania. CATIA Mechanical Engineering 2 (ME2) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych in ynierskich analiz MES przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych w kontekœcie pe³nowymiarowej, wirtualnej makiety wyrobu. Pozwala tak e na generowanie dokumentacji produkcyjnej. Zawiera te ³atwe w obs³udze funkcje do badania naprê eñ, które udostêpniaj¹ wszystkim projektantom narzêdzia s³u ¹ce do wstêpnej analizy elementów we wczesnej fazie procesu tworzenia projektu. Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet ME2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z projektowaniem przestrzennym, takie jak wizualizacja wnêtrza produktu i wyrafinowane opcje wyœwietlania i manipulowania wykresami specyfikacji. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych. Definicjê konfiguracji mo na ³atwo i szybko rozbudowaæ, dodaj¹c do niej funkcje s³u ¹ce do projektowania powierzchni. Pozwala to na projektowanie bardziej z³o onych czêœci z u yciem hybrydowych metodologii modelowania. 14 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

15 CATIA Mechanism Simulation 2 (MS2) Zawiera w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci mechanicznych i zespo³ów maszynowych. Modu³ DMU Kinematics Simulator 2 (KIN) umo liwia ³atwe symulowanie dzia³ania mechanizmów za pomoc¹ ruchów myszy, pozwalaj¹c tym samym na sprawdzanie poprawnoœci konstrukcyjnej wirtualnej makiety wyrobu. Taka mo liwoœæ jest szczególnie przydatna dla osób odpowiedzialnych za szeroki zakres czynnoœci od projektowania mechanizmów, do funkcjonalnego testowania systemów mechanicznych. CATIA Mechanism Simulation 2 (MS2) Niew¹tpliw¹ dodatkow¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu. CATIA Sheet Metal Design 2 (SD2) Zawiera w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci blaszanych i ich zespo³ów. Udostêpnia te narzêdzia do generowania dokumentacji produkcyjnej oraz sprawdzania technologicznoœci modelu. Oprócz tego zawiera interfejs do najpopularniejszych na rynku narzêdzi wspomagaj¹cych wytwarzanie czêœci blaszanych. Zawiera te interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Sheet Metal Design 2 (SD2) CATIA Extended Mechanical Design 2 (XM2) Udostêpnia pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktów, idealnie dopasowany do potrzeb tak ró nych bran, jak projektowanie maszyn i dóbr konsumpcyjnych. Obejmuje bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. CATIA Extended Mechanical Design 2 (XM2) Bêd¹c konfiguracj¹ platformy CATIA P2, pakiet XM2 zawiera zaawansowane funkcje zwi¹zane z przestrzennym analizowaniem stopni swobody projektowanych czêœci. Pozwala to na szybkie przedstawienie w formie graficznej ograniczeñ czêœci. Podstawowe funkcje zarz¹dzania wiedz¹ pozwalaj¹ projektantom na importowanie i wykorzystywanie wiedzy magazynowanej w bazach regu³. Zapewnia to spójnoœæ i wysok¹ jakoœæ tworzonych projektów. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 15

16 CATIA Styled Mechanical Design 2 (YM2) Aby spe³niæ wymogi bran owe, konfiguracjê wyposa ono w funkcje projektowania czêœci blaszanych i zaawansowane narzêdzia do projektowania geometrii krawêdziowej i powierzchni. Niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla klientów jest bezproblemowa wspó³praca tej konfiguracji z innymi zestawami rozwi¹zañ systemu CATIA V5. Stanowi ona naturalny wybór klientów korzystaj¹cych z systemu CATIA V4, poniewa zawiera narzêdzia integracyjne porównywalne z mo liwoœciami tego systemu i interfejsy danych do najpopularniejszych standardów przemys³owych, w tym do formatu CADAM. CATIA Styled Mechanical Design 2 (YM2) Zawiera idealnie dopasowany do potrzeb bran y dóbr konsumpcyjnych pakiet narzêdzi do przestrzennego definiowania produktów. Obejmuje on bogaty zestaw opcji do projektowania czêœci i zespo³ów maszynowych oraz do tworzenia asocjatywnej dokumentacji technicznej i zaawansowanego modelowania powierzchni. Projektanci znajd¹ tu równie wszelkie funkcje projektowania dwuwymiarowego niezbêdne do wydajnego tworzenia dokumentacji technicznej. Konfiguracjê tê wyposa ono we wszechstronny pakiet podstawowych narzêdzi do stylizowania powierzchni, zaprojektowanych tak, aby spe³nia³y wymagania bran owe rynku dóbr konsumpcyjnych. Dodatkowo mo liwoœæ importowania i eksportowania danych w formatach IGES i STEP oraz dostosowanie do pracy w hybrydowym œrodowisku CATIA V4/V5 znacznie u³atwiaj¹ projektowanie grupowe w przedsiêbiorstwach rozproszonych. Podstawowe funkcje zarz¹dzania wiedz¹, zawarte w module CATIA Knowledge Expert 1 (KE1), pozwalaj¹ projektantom na importowanie i wykorzystywanie wiedzy magazynowanej w bazach regu³. Zapewnia to spójnoœæ i wysok¹ jakoœæ tworzonych projektów. U ytkownicy zarz¹dzaj¹cy czêœciami pochodz¹cymi z aplikacji zewn¹trznych, tacy jak projektanci form, doceni¹ modu³ CATIA Healing Assistant 1 (HA1), który umo liwia sprawdzanie poprawnoœci importowanych danych geometrycznych pod k¹tem spe³niania kryteriów modelowania na platformie CATIA V5. Modu³u tego mo na równie u yæ do naprawiania topologii i geometrii analizowanego modelu. 16 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

17 NOWOŒÆ CATIA Composites Design 3 (CD3) Udostêpnia wszelkie narzêdzia niezbêdne do projektowania czêœci kompozytowych w kontekœcie wirtualnej makiety wyrobu. Oprócz wysokowydajnego, podstawowego modu³u CATIA Composites Design 3 (CPD), konfiguracja CD3 udostêpnia zaawansowane narzêdzia do projektowania czêœci mechanicznych i powierzchni, usprawniaj¹ce skuteczne zarz¹dzanie zmianami projektu. Narzêdzia te wspó³pracuj¹ z rozwi¹zaniami z dziedziny zarz¹dzania wiedz¹, co pozwala na utrwalanie i wielokrotne wykorzystywanie wiedzy technologicznej przedsiêbiorstwa i regu³ dotycz¹cych stosowanych standardów. Konfiguracja CD3 wspomaga wiêc u ytkownika na ka dym etapie cyklu tworzenia projektu. CATIA Composites Design 3 (CD3) Opisywane rozwi¹zanie do projektowania czêœci kompozytowych jest w pe³ni zintegrowane z modelem definiowania produktu, procesów i zasobów systemu CATIA V5. Model ten jest idealnie dopasowany do procesu wdra ania projektu do produkcji, w zwi¹zku z czym u³atwia firmom dostarczanie produktów zgodnych z oczekiwaniami rynku. CATIA Aerospace Sheet Metal Design 3 (SL3) CATIA Aerospace Sheet Metal Design 3 (SL3) Zapewnia w jednym pakiecie wszelkie narzêdzia niezbêdne do wykonywania zaawansowanych, wyspecjalizowanych czynnoœci zwi¹zanych z przestrzennym projektowaniem czêœci blaszanych wykorzystywanych w przemyœle lotniczym. Udostêpnia te u ytkownikowi szeroki wachlarz wydajnych, nowatorskich rozwi¹zañ do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej, w tym narzêdzia do projektowania powierzchni i renderowania obrazów oraz interfejsy danych. Rozwi¹zanie to zapewnia imponuj¹ce mo liwoœci integrowania wiedzy o produktach i procesach z wysokowydajnymi procesami wytwarzania elementów blaszanych dla przemys³u lotniczego. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 17

18 Produkty Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych CATIA Assembly Design 1 (AS1) CATIA Part Design Feature Recognition (FR1) CATIA 3D Functional Tolerancing and Annotation 1 (FT1) S³u y do definiowania wiêzów pomiêdzy czêœciami zespo³u maszynowego, automatycznego pozycjonowania czêœci i sprawdzania spójnoœci zespo³ów maszynowych. S³u y do rozpoznawania cech projektowanych wyizolowanych obiektów w odwzorowaniu krawêdziowym. S³u y do generowania dokumentacji technicznej z przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych. CATIA Generative Drafting 1 (GD1) CATIA Healing Assistant 1 (HA1) CATIA Interactive Drafting 1 (ID1) S³u y do generowania dokumentacji technicznej z przestrzennych modeli czêœci i zespo³ów maszynowych. S³u y do sprawdzania poprawnoœci importowanych danych geometrycznych pod k¹tem spe³niania kryteriów modelowania na platformie CATIA V5. Pozwala te na naprawê topologii i geometrii analizowanego modelu. Spe³nia wymagania dotycz¹ce dwuwymiarowego projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej. CATIA Mould Tooling Design 1 (MT1) CATIA Part Design 1 (PD1) CATIA Sheet Metal Production 1 (SH1) S³u y do przestrzennego projektowania zespo³ów form w wysokowydajnym, ³atwym w obs³udze œrodowisku. S³u y do przestrzennego projektowania czêœci mechanicznych, zapewniaj¹c przy tym zwiêkszonê integracjê procesów zwi¹zanych z ró nymi dziedzinami wiedzy. Wspomaga przygotowanie technologii wytwarzania czêœci blaszanych. 18 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych

19 CATIA Sheet Metal Design 1 (SM1) NOWOŒÆ CATIA Structure Design 1 (SR1) CATIA Welding Design 1 (WD1) Pozwala na projektowanie czêœci blaszanych w ³atwym w obs³udze, wysokowydajnym œrodowisku. Umo liwia szybkie projektowanie stalowych konstrukcji noœnych, z u yciem katalogów przekrojów standardowych lub niestandardowych. S³u y do projektowania zaawansowanych produktów spawanych, w oparciu o definicje procesów i ustalone regu³y. CATIA Wireframe and Surface 1 (WS1) CATIA Assembly Design 2 (ASD) CATIA Core and Cavity Design 2 (CCV) Pozwala na kontekstowe tworzenie geometrii krawêdziowej elementów konstrukcyjnych i powierzchni podstawowych. CATIA 3D Functional Tolerancing and Annotation 2 (FTA) S³u y do definiowania zaawansowanych wiêzów pomiêdzy czêœciami zespo³u maszynowego, automatycznego pozycjonowania czêœci i badania spójnoœci zespo³ów maszynowych. CATIA Generative Drafting 2 (GDR) S³u y do tworzenia asocjatywnych definicji powierzchni roboczych matrycy i stempla, analizy technologicznoœci modelu czêœci, oceny poprawnoœci narzêdzia i szczegó³owego projektowania mechanicznego powierzchni matrycy i stempla. CATIA Part Design 2 (PDG) S³uñy do definiowania i zarz¹dzania opisem tolerancji bezpoœrednio na modelu przestrzennym, zapewniaj¹c przy tym dynamiczne wspomaganie sprawdzania zgodnoœci projektu ze standardami. S³u y do generowania dokumentacji technicznej z przestrzennych projektów czêœci i zespo³ów, z mo liwoœci¹ zarz¹dzania szablonami rozmieszczenia rzutów. Obs³uguje proces przestrzennego projektowania czêœci mechanicznych w zakresie ustalania wypróbowanych procesów przedsiêbiorstwa. Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych 19

20 Produkty partnerskie CATIA Mould Tooling Design 2 (MTD) Pozwala na projektowanie z³o onych zespo³ów form w wysokowydajnym, ³atwym w obs³udze i wykorzystuj¹cym bazê wiedzy œrodowisku. Modu³ zapewnia pe³n¹ asocjatywnoœæ z modelem czêœci, która ma byæ wyprodukowana. CATIA Sheet Metal Design 2 (SMD) Pozwala na projektowanie czêœci blaszanych w ³atwym w obs³udze, wysokowydajnym œrodowisku. Dimensional Control System Inc. 3DCS Designer atwe w u yciu, oparte na technice rozpoznawania cech technologicznych narzêdzie do przestrzennego, graficznego analizowania tolerancji czêœci (w tym do wykonywania symulacji Monte Carlo i analiz typu HLM). Mo na z niego korzystaæ na ka dym etapie procesu tworzenia projektu. Wymagania wstêpne: Konfiguracja MD2 CATIA Aerospace Sheet Metal Design 3 (ASL) S³u y do projektowania czêœci blaszanych (formowanych w prasach hydraulicznych lub giêtych) stosowanych w przemyœle lotniczym. NOWOŒÆ CATIA Composite Design 3 (CPD) Umo liwia ³atwe konstruowanie projektów czêœci kompozytowych, przy jednoczesnym ocenianiu ich technologicznoœci. Dimensional Control System Inc. 3DCS Analyst Zaawansowane narzêdzie do przestrzennego, graficznego analizowania tolerancji czêœci (w tym do wykonywania symulacji Monte Carlo oraz analiz typu HLM i Geofactor), pozwalajêce na korzystanie z punktowych lub opartych na technice rozpoznawania cech technologicznych definicji modelu. Wymagania wstêpne: Konfiguracja MD2 Hitashi Zosen Information Systems Space-E Core and Cavity Design S³u y do szczegó³owego projektowania czêœci wytwarzanych za pomoc¹ form, udostêpniaj¹c zautomatyzowane funkcje definiowania powierzchni roboczych matrycy i stempla. 20 Rozwi¹zania do projektowania elementów mechanicznych zawieraj¹cy konfiguracjê MD2

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na usługa przeprowadzenia szkoleń CNC oraz CAE w ramach Centrum Transferu Technologii Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania Magnat Centrala stanowi istotne System Centrala System Centrala - opis systemu System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne rozwiniêcie funkcjonalne Systemu Obs³ugi Supermarketu Magnat. Pozwala na ³atw± organizacjê

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe

NX CAD. Modelowanie powierzchniowe NX CAD Modelowanie powierzchniowe Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD!

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD! Poznaj potencjał ArchiCAD-a! ArchiCAD to cenione przez architektów i projektantów narzędzie do tworzenia atrakcyjnych projektów i wizualizacji budynków czy pomieszczeń. Rozwijany od wielu lat, zdobył liczną

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych**

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Jacek Nowakowski *, Daniel Kaczorowski * Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** 1. Wprowadzenie Jednym z obszarów mo liwego wykorzystania symulacji komputerowej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT Architektura i struktura funkcjonalna systemu TARGIT TARGIT Business Analytics BI System do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów raportów i ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka. kod kierunku (dodaj kod przedmiotu)

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka. kod kierunku (dodaj kod przedmiotu) A 08-IN-S2- Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod kierunku (dodaj kod przedmiotu) Nazwa modułu 1 0 0 RAZEM B: studia drugiego stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

ISBN 8978-83-7405-272-6

ISBN 8978-83-7405-272-6 I SBN 3-7405 -272-4 ISBN 8978-83-7405-272-6 9 788 374 05 272 6 Mojej Rodzinie SPIS TREŒCI WYKAZ OZNACZEÑ.............. 9 WSTÊP................. 11 1. DOKTRYNA I TECHNOLOGIA MECHATRONIKI...... 14 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo