WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 21 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nr PZP5/2015 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 PZP oraz punktu 7.8 SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania wykonawcy/ów do treści SIWZ. Ad. 1) Wykonawca wskazuje, iż w ogłoszeniu i SIWZ znajdują się odmienne wymagania w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Podkreślić należy, iż wymagania skonstruowane w tym zakresie znajdujące się w SIWZ jako bardziej restrykcyjne a przez to ograniczające konkurencje winny być dostosowane do postanowień zawartych w ogłoszeniu. Prosimy zatem o doprecyzowanie wymagań podmiotowych w zakresie wiedzy i doświadczenia.? Błąd zawarty w ogłoszeniu postępowania jest oczywistą omyłką pisarską, co wyraźnie wynika z treści zarówno ogłoszenia, jak i SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający dokonał już stosownej korekty. Ad. 2) Czy system mapowy / logistyczny ma być w całości wdrożony na serwery klienta czy może być brany pod uwagę hosting zewnętrzny? 1

2 Zamawiający zakłada wykorzystanie ogólnodostępnych podkładów mapowych (np. Google Maps), które mogą być hostowane zewnętrznie. Pozostała część systemu instalowana jest na serwerach zamawiającego. Ad. 3) Czy mapa wykorzystywana w systemie GIS może być komercyjnym rozwiązaniem? Jeśli tak to na jaki okres zamawiający wymaga opłacenia licencji. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie ciągle aktualizowanych map, zachowanie jednolitej struktury. Mapy open source niosą za sobą duże ryzyko związane z błędami, niejednolitą strukturą danych oraz dostępnością atrybutów nawigacyjnych wymaganych w budowie systemów logistycznych odpowiedzialnych za planowanie tras. Zamawiający zakłada opłacenie licencji na okres podpisanej umowy utrzymaniowej i określenie kosztu przedłużenia o następne lata, wraz z przedstawieniem warunków licencji. Ad. 4) Moduł GIS ma wskazywać wyniki predycji lokalizacji mammobusów. Prosimy o podanie kryteriów definiujące optymalne, bądź złe lokalizacje, lub informacje dotyczące dostępnych danych źródłowych, które będą to definiować. Wymaganie WF-0095 Ranking miejscowości «FunctionalRequirement» opisuje sposób wyboru miejscowości, które są kandydatami do odwiedzenia. Miejscowości są typowane na podstawie wielkości populacji możliwej do przebadania w oparciu: 1. o dostępne zasoby - WF-0010 Definiowanie zasobów «FunctionalRequirement»; 2. zobowiązania wynikające z umów - WF-0020 Rejestrowanie parametrów umów 3. założenia dla planowania -WF-0030 Rejestrowanie parametrów planowania «FunctionalRequirement» 4. oraz ewentualne informacje od dostępności lokalizacji dla parkowania mammobusu (informacja nie blokująca wyboru lokalizacji ze względu na możliwość negocjacji z przedstawicielami lokalnych instytucji dysponujących parkingami) - WF-0040 Definiowanie kontrahentów «FunctionalRequirement»; Ranking miejscowości oparty co najmniej o te parametry służy do zaproponowania miejscowości postojów mammobusów. Następnie mając liczbę ciągników i dostępnych 2

3 mammobusów oraz czas postoju w każdej miejscowości należy zaplanować trasy dla mammobusów i plan dla ciągników przewożonych mammobusy - WF-0140 Planowanie pracy ciągników «FunctionalRequirement» Konkludując algorytm wskazuje miejscowości mające największą liczbę nieprzebadanych pacjentek. Następnie na siatkę miejscowości nakłada propozycję przejazdów mammobusów. Propozycja jest możliwa do korekty przez logistyka - WF-0100 Wybór miejsc do odwiedzenia «FunctionalRequirement» Warunki wyboru definiują wymagania wskazane w punktach 1 4 wraz z informacją o dostępnych liczbach mammobusodni WF-0070 Określanie liczby dostępnych mammobusodni «FunctionalRequirement» i WF-0106 Określenie godzin pracy mammobusu «FunctionalRequirement» Ad. 5) Czy moduł GIS ma uwzględniać geokodowanie (wyświetlanie danych tabelarycznych na mapie)? Jeśli tak jaki poziom dokładności jest wymagany np. adres wraz z numerem, miejscowość, województwo, itd Zamawiający zakłada prezentację danych na mapie z dokładnością do miejscowości. Zgodnie z wymaganiem WF-0090 Wizualizacja danych statystycznych. Równocześnie należy pamiętać, iż ze względu na skalowanie mapy wymagane jest agregowanie danych na poziomie miejscowość, gmina, powiat, województwo, gdzie domyślnym poziomem prezentacji i agregacji jest gmina. Zgodnie z wymaganiem WF-0090 Wizualizacja danych statystycznych minimalny zestaw danych wyświetlanych na mapie to: a) Wielkość populacji dla miejscowości liczba pacjentek możliwych do objęcia badaniami b) Liczba pacjentek przebadanych 3

4 Ad. 6) Co należy rozumieć przez planowanie pracy ciągników? Czy jest to element modułu logistycznego? Zamawiający zakłada, że jest to element modułu logistycznego, zawierają algorytm optymalizujący m.in. przydział ciągnika do naczep pomiędzy kolejnymi miejscami postoju, trasę transportu mammobusu wraz z ograniczeniami wynikającymi np. z czasu pracy kierowcy. Ad. 7) Jakie analizy powinien zawierać moduł GIS a jakie moduł CRM? Zamawiający zakłada, że moduł CRM zawiera raporty analityczne (wymaganie WF-0200), a moduł GIS i moduł logistyczny raporty operacyjne (wymaganie WF-0190). Ad. 8) Co zamawiający rozumie poprzez zapewnienie jakości danych teleadresowych? Zamawiający wymaga zachowania bezpieczeństwa danych teleadresowych wprowadzanych do systemu. Ad. 9) Jaki ma być model pracy w module logistycznym? Do wyceny prosimy o informację na temat: - wielkości floty 16 mammobusów z możliwością jej rozbudowy - liczby wyjazdów w miesiącu Średnio ok. 300 mammobusodni pracy w miesiącu 4

5 - czy istnieje regionalizacja? Czy jeden mammobus porusza się tylko na wybranym obszarze? Nie istnieje regionalizacja, mammobusy poruszają się po obszarze całej Polski - ile przystanków ma obsługiwać 1 mammobus? Mammobus dziennie wykonuje prace w jednej miejscowości w jednym miejscu postojowym. Wymagane godziny postoju mammobusu, uwzględniające przygotowanie mammobusu do pracy i wykonywanie badań to 8-20, ale mammobus może przyjechać wcześniej i wyjechać później. - jak długo trwa postój 1 mammobusu? W jednej lokalizacji mammobus stoi najczęściej 1-2 dni, zdarzają się postoje 5 dniowe lub postoje serwisowe max. 14 dni. - czy mammobus kończy trasę w tym samym miejscu w którym zaczyna? Ciągnik przeciąga naczepę typu TIR ( mammobus) z jednej lokalizacji do drugiej tak, aby zachować ciągłość pracy. Jeśli w planie pracy mammobusu w danym miesiącu występuje przerwa, to mammobus oczekuje na przewiezienie go w kolejna lokalizacje w miejscu ostatnich badań. - jak często należy planować trasę? Plany tras przygotowuje się z 6- miesięcznym wyprzedzeniem, na cały miesiąc. System musi jednak mieć możliwość codziennej modyfikacji tras z wyprzedzeniem np. 1 dzień. - jaka jest maksymalna trasa/czas pracy mammobusów w ciągu 1 dnia? Mammobus w ciągu dnia nie przemieszcza się, chyba, ze nie ma planu pracy ( badań) na dany dzień. Wszelkie przestawienia mammobusów ( z jednego miejsca badań do drugiego lub z miejsca badań do miejsca serwisowego i dalej do kolejnego miejsca badań) odbywają się w ciągu nocy lub od godziny zakończenia badań do godziny rozpoczęcia przygotowania mammobusu do badań w nowym miejscu. - jakie punkty stałe mammobusy muszą odwiedzać i jak często, na jak długo? 5

6 Mammobusy zazwyczaj w poszczególnych miejscowościach parkują w tych samych( stałych) miejscach. Dopuszcza się jednak możliwość zmiany miejsca wykonywania badań. Dana miejscowość odwiedzana jest zazwyczaj 2-3 razy w roku, w dużych miejscowościach również, z tym, że postoje bywają wielodniowe. - czy trasy przewidują nocleg / przerwy w pracy kierowcy? Kierowcy w nocy pracują. Przerwy w pracy kierowcy dotyczą jedynie przypadków przewożenia mammobusów do odległych punktów serwisowych lub przewiezienia mammobusu do kolejnego województwa. - jak długo trwa przeciętny przejazd? Przeciętnie jeden mammobus pokonuje trasę km/ jeden mammobus, wyjątek stanowią przestawienia pomiędzy województwami ( km) lub zjazd do punktów serwisowych ( max 600 km). Najczęściej w ciągu jednej nocy są przestawienia 2-3 mammobusów, czyli mammobus przejeżdża km, ale ciągnik nawet do 200 km. - czy planowanie tras ma uwzględniać priorytety odwiedzin, w zależności od dni tygodnia, wskazanych godzin lub przedziału czasowego? Wszystkie mammobusy jednoczasowo zaczynają pracę, pozostają w miejscu wykonywania badań przez cały dzień. Miejsca wykonywania badań i ilość dni postojowych w danej miejscowości są w formie harmonogramu postojów mammobusów przygotowywane z 6 miesięcznym wyprzedzeniem i modyfikowane codziennie ( modyfikacja dotyczy max 15% pierwotnego harmonogramu) - czy planowanie tras odbywa się w oparciu o obecnych pacjentów czy też w oparciu o dane zewnętrzne demograficzne/geograficzne/socjodemograficzne? Jeśli w oparciu o dane zewnętrzne prosimy o wskazanie źródła. Planowanie tras odbywa się na podstawie planu postojów mammobusów na dany miesiąc sprzed 2 lat, aktualnego objęcia populacji badaniami i zwalniającej się populacji do badań na danym obszarze ( pliki Excel z wewnętrznych zasobów firmy) Ad. 10) Czego dotyczy graniczna odległość pomiędzy lokalizacjami mammobusów jeżdżących w grupie? 6

7 Graniczna odległość wynika z fizycznej możliwości przestawienia w ciągu nocy mammobusów będących w zasięgu pracy jednego kierowcy ( najczęściej ma pod opieka 3 mammobusy, a wiec 1-3 przestawień z miejscowości do miejscowości - w zależności od tego, czy postój jest jedno- czy wielodniowy) Ad. 11) Co jest rozumiane przez potencjał trasy? Prosimy o wskazanie kryteriów. Potencjał trasy to suma wszystkich danych, jakie maja wpływ na harmonogram pracy mammobusów w danym miesiącu. Ad. 12) Co znaczy że system musi umożliwić zamianę dwóch mammobusów miejscami prosimy o kryteria. Decydują o tym potrzeby bieżące np. konieczność kontroli przez jednostkę kontrolującą w wyznaczonym przez nią miejscu czy potrzebę zjazdu na serwis i konieczność zastąpienia mammobusu A mammobusem B, który akurat ma przerwę w planie pracy. Ad. 13) Jak Zamawiający wymaga aby zrealizowane zostało przypisanie załogi do mamobusu? W każdym mammobusie pracuje dwóch techników lub technik i osoba administracyjna lub dwóch techników i uczeń technik lub technik, uczeń technik i osoba administracyjna. Zespół przypisywany jest do danego mammobusu na dany dzień pracy z 6 miesięcznym wyprzedzeniem i może ulegać bieżącej modyfikacji. Ad. 14) Prosimy o zdefiniowanie co oznacza mammobus, pracownia mammograficzna, technicy, ciągniki. Mammobus naczepa typu TIR, w której zlokalizowana jest pracownia mammograficzna Pracownia mammograficzna zespół pomieszczeń znajdujących się w mammobusie 7

8 Technicy zespół pracowników pracujących w mammobusie, mający uprawnienia do wykonywania badań Ciągniki zespoły napędowe, nie będące własnością zamawiającego ( outsourcing usługi) służące do przestawiania mammobusów z miejsca na miejsce Ad. 15) Dotyczy: 10 i 11 projektu umowy. Mając na uwadze sposób uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich, w tym w szczególności treść 10 Projektu umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia (również całości zamówienia) elementów standardowego oprogramowania gotowego ogólnodostępnego na rynku, na które to oprogramowanie udzielona zostanie Zamawiającemu standardowa licencja producenta oprogramowania? Nie bez znaczenia przy uwzględnieniu przez Zamawiającego możliwości zastosowania oprogramowania standardowego, są znacznie wyższe koszty realizacji w całości zamówienia, poprzez wytworzenie przez Wykonawcę oprogramowania dedykowanego, o charakterze autorskim. Możliwość zastosowania oprogramowania standardowego winna wpłynąć na obniżenie proponowanych przez Wykonawców cen ofertowych. Wykonawca sygnalizuje, iż w razie braku zmiany postanowień projektu Umowy, zgodnej z wyżej opisanym wnioskiem, żadne oprogramowanie gotowe, w tym oprogramowanie typu open source nie może być dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia, albowiem również wskazane oprogramowanie open source jest licencjonowane przez producenta na zasadach ogólnych (licencji GNU GPL). Wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o oprogramowanie dedykowane, zbudowane od podstaw, nie leży w interesie publicznym, albowiem z pewnością będzie to utwór niższej jakości, niż oprogramowanie standardowe, opracowywane przez producentów niejednokrotnie od wielu lat, ciągle ulepszane i poprawiane, będące niezmiennie przedmiotem prac rozwojowych i serwisowych jednocześnie wątpliwe jest ciągłe aktualizowanie oprogramowania dedykowanego przez jego producenta (Wykonawcę) opracowywanie przez Wykonawcę aktualizacji w zakresie oprogramowania, które nie stanowi już przedmiotu praw autorskich Wykonawcy, uznać należy za wątpliwe, albowiem poza wykorzystaniem tego oprogramowania w środowisku Zamawiającego Wykonawca nie będzie go eksploatował z uwagi na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Jednocześnie za niemożliwe w praktyce uznać należy wykonanie zamówienia w oparciu o komercyjne oprogramowania standardowe, do którego prawa autorskie przysługują w pełni Wykonawcy, a które to prawa w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia miałyby zostać przeniesione w całości na Zamawiającego. Wariant ten uznać należy za niemożliwy do realizacji w praktyce z uwagi na okoliczność, że przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje ich definitywną utratę przez zbywcę i zarazem ich uzyskanie przez nabywcę, tym samym Wykonawca, który przeniesie autorskie prawa majątkowe do oprogramowania na Zamawiającego, nie będzie miał możliwości dalszej sprzedaży takiego produktu. Wykonawca, który posiada własne gotowe rozwiązania (oprogramowanie standardowe) możliwe do zaimplementowania w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego, z uwagi na przyjęty model regulacji autorskich praw majątkowych nie będzie miał 8

9 możliwości ich wykorzystania, gdyż będzie się to wiązało z koniecznością wyzbycia się kluczowych, z punktu widzenia przedsiębiorstw z branży informatycznej, składników majątkowych w postaci autorskich praw majątkowych do oprogramowania standardowego często będących efektem wieloletnich prac Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte na oprogramowaniu standardowym, gotowym i ogólnodostępnym na rynku, na który zostanie udzielona licencja. Zamawiający wskazuje na postanowienia par. 11 ust. 6 który stanowi, iż W przypadku konieczności nabycia licencji na oprogramowanie stron trzecich dla potrzeb realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca nabędzie takie licencje oraz przeniesie je na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru lub doprowadzi do nabycia takich licencji przez Zamawiającego bezpośrednio od podmiotu udzielającego praw licencyjnych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do skutecznego przeniesienia licencji. Ad. 16) Dotyczy: 12 ust. 2 Umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji biegnie na nowo, wyłącznie dla części przedmiotu zamówienia co do której realizowano naprawę gwarancyjną, w szczególności powiązana np. z wymianą części przedmiotu zamówienia. Odmienne interpretowanie powyższego postanowienia umownego prowadzić będzie do wydłużenia gwarancji nieograniczonego w czasie, w razie zgłaszania przez Zamawiającego kolejnych uwag w ramach gwarancji i usuwania wad. Powyższe postanowienie umowne w jego obecnej treści nie wypełnia przesłanek opisanych w art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, albowiem nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i precyzyjny, albowiem Wykonawca nie jest w stanie wycenić części przedmiotu zamówienia w zakresie udzielanej gwarancji, albowiem nie wie do kiedy zobowiązany będzie świadczyć usługi z tytułu gwarancji. Intencją Zamawiającego nie jest możliwe maksymalne przedłużanie okresu gwarancji w stosunku do całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający niniejszym potwierdza, iż okres gwarancji, o którym mowa w 12 ust. 2 Umowy biegnie na nowo, wyłącznie dla części przedmiotu zamówienia co do której realizowano naprawę gwarancyjną i zmienia brzmienie ww. postanowienia na: 9

10 Okres gwarancji, w odniesieniu dla części przedmiotu zamówienia, co do której realizowano naprawę gwarancyjną, biegnie na nowo od chwili usunięcia przez Wykonawcę wad na warunkach określonych w Umowie. Zamawiający informuje, że zmodyfikowane załączniki do SIWZ stanowią integralną część niniejszego pisma i są obowiązujące dla wykonawców na dzień r. Załączniki w załączeniu: Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia r.; 10

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/01/ARMAAG/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo