Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5"

Transkrypt

1 Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5 KRZYSZTOF ZARZYCKI KRZYSZTOF KARBOWSKI ROBERT CHRZAN ANDRZEJ URBANIK Systemy komputerowego wspomagania prac in- ynierskich znajdujà coraz szersze zastosowanie w medycynie, gdzie wykorzystywane sà najcz Êciej do modelowania koêci oraz planowania zabiegów operacyjnych [1 5]. W niniejszej pracy opisano zastosowanie systemu Catia do rekonstrukcji koêci twarzoczaszki i planowania zabiegu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Catia v5 firmy Dassault Systemes [6] jest nowoczesnym, zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE, który oferuje bogaty zestaw narz dzi programowych. Zaliczana jest do oprogramowaƒ klasy high-end. Mgr in. Krzysztof Zarzycki jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, dr in. Krzysztof Karbowski jest pracownikiem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej, a dr Robert Chrzan i dr hab. med. Andrzej Urbanik sà pracownikami Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego. O pozycji tego programu wêród innych oprogramowaƒ CAD/CAM dost pnych na rynku decyduje przede wszystkim jego kompleksowoêç. Catia stanowi rozwiàzanie wspomagajàce prac in yniera na wszystkich etapach poczàwszy od projektu, poprzez analizy i obliczenia zaprojektowanych cz Êci i zespo- ów, wytwarzanie, a po zarzàdzanie projektem i dokumentacjà. Dodatkowo charakterystycznà cechà systemu Catia jest jego modu owoêç. Bogate wyposa enie narz dziowe poszczególnych modu ów czyni z Catii funkcjonalne i uniwersalne narz dzie, znajdujàce zastosowanie w procesach projektowych w ró nych dziedzinach nauki. Bazujàc na modu ach projektowania modelowego (kszta towego, formujàcego) Shape, w obr bie którego mo na wyró niç nast pujàce podmodu y: Generative Shape Design, Digitized Shape Editor, Shape Sculpture, Free Style, oraz na module projektowania bry owego Part Design systemu Catia v5,

2 Rys. 1. Schemat procesu rekonstrukcji dokonano in ynierskiej rekonstrukcji koêci twarzowo-czaszkowych. W trakcie realizacji projektu analizowany by przypadek rzeczywistego ubytku kostnego cz Êci twarzowej czaszki. Dla zidentyfikowania patologicznego obszaru czaszki wykorzystane zosta y obrazy z tomografu komputerowego, udost pnione przez Zak ad Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ubytek twarzowo-czaszkowy obejmowa fragment koêci nosowej, fragment szcz ki, oczodó, koêç jarzmowà oraz fragment uku jarzmowego. Na rys. 1 przedstawiono schemat procesu rekonstrukcji, opisanego w dalszej cz Êci artyku u. Akwizycja zdigitalizowanych danych System Catia v5 oferuje modu, który umo liwia projektowanie 3D przy u yciu danych zdigitalizowanych. Digitized Shape Editor, dost pny w module projektowania kszta towego Shape, jest bardzo przydatnym narz dziem s u àcym do przetwarzania danych w postaci chmury punktów lub poligonalnej sieci (zbudowanej z trójkàtów). Podstawà do przygotowania modelu ubytku jest analiza danych obrazowych uzyskanych metodà tomografii komputerowej, wykonywana przez specjalnie do tego celu skonstruowane oprogramowanie [7], które identyfikuje po o enie kraw dzi koêci czaszki. Wynikiem pracy programu jest przestrzenna chmura punktów. Tak przygotowany zbiór danych nale y zaimportowaç, u ywajàc komendy Import, do modu u Digitized Shape Editor jako chmur punktów. W cz Êci Preview okna dialogowego, po naciêni ciu klawisza Update, nast puje wizualizacja importowanej chmury punktów. Za pomocà klawisza Apply u ytkownik zatwierdza zaimportowane i zwizualizowane punkty (rys. 2). Tworzenie sieci poligonalnej Dla celów dalszych operacji zwiàzanych z uzupe nieniem ubytku kostnego wygodnie jest stworzyç poligonalnà sieç z o onà z trójkàtów rozpi tych na punktach zaimportowanej chmury. Dzi ki temu atwiej jest dostrzec projektantowi interesujàcy go obszar ubytku czaszkowego. W module Digitized Shape Editor istnieje mo liwoêç stworzenia takiej sieci za poêrednictwem narz dzia Mesh Creation. Po zaznaczeniu w oknie dialogowym typu sieci 3D Mesher i naciêni ciu klawisza Apply zostaje obliczona i utworzona pierwsza sieç, którà mo na ulepszaç, zwi kszajàc wartoêç parametru Neighbourhood. Dodatkowo, wybierajàc w cz Êci Display okna dialogowego przyk adowo opcje: Shading, Triangles oraz Smooth, mo na wp ynàç na struktur elementów tworzàcych sieç, na jej cieniowanie, a tak e regularnoêç. Informacja Rys. 2. Importowana chmura punktów Rys. 3. Sieç poligonalna utworzona na chmurze punktów o utworzeniu takiej sieci widoczna jest w drzewie specyfikacji wraz z nazwà operacji i jej ikonà (rys. 3). Wst pna obróbka poligonalnej sieci w module Digitized Shape Editor Stworzenie poligonalnej sieci pozwala projektantowi przede wszystkim na dokonanie wst pnych ogl dzin dotyczàcych: 51

3 rozmiaru ubytku i jego umiejscowienia, oceny, który obszar sieci b dzie przydatny do dalszych czynnoêci rekonstrukcyjnych, a który mo e zostaç zredukowany, oceny jakoêci zabiegu detekcji kraw dzi przeprowadzonego na obrazach z tomografii komputerowej. Na podstawie stworzonej sieci oceniono rozmiar ubytku, stwierdzajàc, e obejmuje on fragment koêci nosowej, fragment szcz ki, oczodó, koêç jarzmowà oraz fragment uku jarzmowego. Dzi ki utworzonej sieci zdecydowano, e rekonstrukcja w tym przypadku opieraç si b dzie na symetrycznym odbiciu patologicznej po owy czaszki na cz Êç zdrowà. Oczywiste jest, e ten algorytm post powania nie znajdzie zastosowania dla wszystkich analizowanych przypadków. Wystarczy dla przyk adu podaç skomplikowanà postaç progenii, kiedy oprócz wysuni tej do przodu uchwy lub te cofni tej do ty u szcz ki, uchwa jest dodatkowo skrzywiona w lewo lub w prawo. Po wst pnej analizie, kiedy okreêlony jest ju teoretyczny sposób dalszego post powania rekonstrukcyjnego, mo na zredukowaç sieç tylko do cz Êci istotnej dla projektanta. Takie dzia anie pozwala na pewnego rodzaju uporzàdkowanie i konkretyzacj obszaru roboczego, a przede wszystkim usprawnia prac systemu, poniewa podczas redukcji sieci zmniejsza si automatycznie liczba punktów przetwarzanych przez program. W zwiàzku z tym zastosowaç mo na dwa narz dzia: Remove lub Activate. Na pozór nie ró nià si one niczym od siebie, bo okna dialogowe wyglàdajà tak samo, ale istnieje zasadnicza ró nica. Uwidocznia si ona w sposobie dzia ania obu tych narz dzi. W przypadku zastosowania Remove dochodzi do trwa ego usuni cia odpowiednio wyznaczonych punktów rozwa anej chmury, natomiast u ycie Activate daje rezultat w postaci wygaszenia odpowiednich punktów chmury z jednoczesnà mo liwoêcià ich powrotnej aktywacji. Wspólnà cechà obu tych narz dzi jest to, e ich zastosowanie nie zostaje zarejestrowane w drzewie specyfikacji. W celu usprawnienia pracy systemu Catia v5 R12 zmniejszona zosta a tak e o 10% liczba trójkàtów budujàcych poligonalnà sieç. Odby o si to przy wykorzystaniu narz dzia Decimation. Jego zastosowanie pozwala na zmniejszenie obj toêç pami ci wymaganej przez model. Rekonstrukcja koêci twarzowo-szcz kowych wspomagana narz dziami modu ów Digitized Shape Editor i Shape Sculpture W analizowanym przypadku ubytku kostnego w cz Êci twarzowej i szcz kowej czaszki proces in- ynierskiej rekonstrukcji, wspomaganej systemem Catia v5, rozpoczà si od symetrycznego odbicia wzgl dem referencyjnej p aszczyzny patologicznej po owy czaszki na cz Êç zdrowà. Wspomnianà p aszczyzn referencyjnà utworzono jako równoleg à do p aszczyzny yz i przechodzàcà przez punkt Êrodkowy chmury punktów. Symetryczne odwzorowanie patologicznej po owy czaszki na cz Êç zdrowà wzgl dem p aszczyzny referencyjnej wymaga o wyraênego rozró nienia obu tych obszarów. W zwiàzku z tym, te punkty chmury, które odpowiada y zdrowej po owie czaszki, zosta y wygaszone za pomocà narz dzia Activate. Nast pnie wykonano symetryczne odbicie pozosta ej cz Êci poligonalnej sieci, korzystajàc z narz dzia Symmetry. Kiedy patologiczna po owa czaszki znalaz a si w obszarze zdrowej cz Êci, powrotnie wyêwietlono uproszczony model czaszki, tzn. z etapu po redukcji zb dnych punktów chmury. W ten sposób mo liwe sta o si zdiagnozowanie, jaki obszar poligonalnej sieci, reprezentujàcy zdrowà po ow czaszki, b dzie móg zostaç wykorzystany jako uzupe nienie ubytku w cz Êci patologicznej. W kolejnym kroku pracy, znowu za pomocà narz dzia Activate, dokonano redukcji punktów chmury skonkretyzowanego modelu czaszki. Zaw ono go do obszaru, który odpowiada ubytkowi w cz Êci patologicznej czaszki. W ten sposób dopasowano ogólnie (zgrubnie) istniejàcà po zdrowej stronie czaszki sieç w obszar ubytku twarzowo-szcz kowego. Pozostawiono natomiast wolnà przestrzeƒ w miejscach, gdzie poligonalna sieç winna stykaç si z elementami koêçca patologicznej po owy czaszki. Zachowanie wolnych stref pos u y o m.in. skorygowaniu ró nic wynikajàcych z anatomicznego braku symetrii obu po ówek czaszki. Poprawa po o enia wycinka poligonalnej sieci w przestrzeni ubytku kostnego odby a si za poêrednictwem narz dzia Align using the compass. Daje ono mo liwoêç manualnego dopasowania chmury punktów za pomocà kompasu przestrzeni roboczej. Po okreêleniu ostatecznego obszaru poligonalnej sieci, którà wykorzystano jako komponent uzupe niajàcy ubytek, nastàpi o ulepszanie struktury tej sieci. W tym celu u yto takich narz dzi modu u Digitized Shape Editor, jak Fill Holes oraz Mesh Smoothing. Korzystajàc z takich opcji rozwiàzaƒ modu u Shape Sculpture, jak: Copy triangles, Delete triangles, Generate Mesh, przeprowadzono na wycinku poligonalnej sieci zaadaptowanym jako komponent uzupe niajàcy zabiegi dobudowy i korekcji jej kszta tu. Pos ugiwanie si którymkolwiek z wymienionych narz dzi wymaga wczeêniejszego zaznaczenia okreêlonego obszaru poligonalnej sieci. Jest to mo liwe za poêrednictwem narz dzi z grupy Selecting Components modu u Shape Sculpture. W przypadku tej pracy wykorzystano bardzo u yteczne narz dzie z tej e grupy, a mianowicie Brush Select. Rekonstrukcja koêci jarzmowej i fragmentu uku jarzmowego w module Part Design Odbudowa koêci jarzmowej oraz fragmentu uku jarzmowego zosta a przeprowadzona dzi ki narz dziom modu u Part Design. W pierwszej kolejnoêci odtworzono cz Êç koêci jarzmowej, znajdujàcej si w bezpoêrednim sàsiedztwie oczodo u (rys. 4). W tym celu zdefiniowano dwie p aszczyzny. Jedna z nich przechodzi a przez trzy punkty utworzone na powierzchni poligonalnej sieci patologicznej po owy czaszki, druga zaê na powierzchni sieci komponentu uzupe niajàcego. Na utworzonych p aszczyznach za pomocà linii typu Spline szkicownika ( Sketcher ) zamodelowano przekroje odpowiednio poczàtku i koƒca tworzonej bry y (imitujàcej fragment koêci 52

4 Rys. 4. Przedstawienie efektu zastosowania narz dzia Loft modu u Part Design dla odtworzenia koêci jarzmowej i fragmentu uku jarzmowego jarzmowej). Kszta t przekrojów determinowany by przez wyglàd miejsc styku (kontaktu): tworzonej bry y z patologicznà cz Êcià czaszki, oraz tworzonej bry y z komponentem uzupe niajàcym. Po zamodelowaniu zarysów przekrojów tworzonej bry y u yto nast pnie narz dzia Loft modu u Part Design. Procedura odtwarzania pozosta ego fragmentu koêci jarzmowej i fragmentu uku jarzmowego w àcznie z: tworzeniem p aszczyzn styku, modelowaniem zarysów przekrojów, zastosowaniem narz dzia Loft mia a taki sam przebieg, jak ta opisana wczeêniej. Zaokràglenie pomi dzy obiema bry ami, utworzonymi narz dziem Loft, wykonano przy u yciu opcji Edge Fillet. Rekonstrukcja fragmentu koêci nosowej i szcz ki wspomagana narz dziami modu ów Free Style i Generative Shape Design Na tym etapie projektowania zamodelowano tzw. strefy kontaktu mi dzy poligonalnà siecià komponentu uzupe niajàcego a siecià obszaru oko oubytkowego. Narz dziami modu u projektowania kszta towego Shape, które zastosowano na tym etapie projektowania, by y: a) w obr bie Free Style : 3D Curve umo liwia tworzenie krzywej zarówno w przestrzeni, jak i na istniejàcym ju elemencie geometrycznym, punkty sk adowe krzywej mogà byç dodawane lub usuwane podczas jej tworzenia, a tak e edycji. Narz dzie 3D Curve w procesie rekonstrukcyjnym wykorzystywano wielokrotnie do definiowania profili i krzywych prowadzàcych; Project Curve umo liwia rzutowanie zdefiniowanej krzywej na wskazanà powierzchni w kierunku prostopad ym do niej, a tak e rzutowanie w kierunku okreêlonym za poêrednictwem kompasu; Net Surface pozwala tworzyç powierzchnie na podstawie istniejàcych krzywych, spoêród których mo na wyró niç: profiles ( krzywe profilu ) i guides ( krzywe prowadzàce ); Styling Sweep umo liwia tworzenie tzw. powierzchni w drujàcych na podstawie profili tzw. przebiegu oraz krzywych prowadzàcych; Break Surface or Curve jest wykorzystywane do przecinania krzywej w àdanym miejscu wyznaczonym przez punkt, umo liwia tak e ci cie powierzchni wzd u zdefiniowanej krzywej; 4-Point Patch jest przeznaczone g ównie do tworzenia p aszczyzny zaêlepiajàcej stref pomi dzy dwoma powierzchniami. b) w obr bie Generative Shape Design : Sweep komenda, która daje mo liwoêç tworzenia powierzchni w drujàcych oraz wype niania przestrzeni pomi dzy dwiema stronami (kraw dziami) elementu, a tak e pozwala na tworzenie symetrycznych profili po obu stronach danej cz Êci; Fill umo liwia tworzenie powierzchni pomi dzy wskazanymi kraw dziami (tworzàcymi krzywà o profilu zamkni tym) istniejàcych elementów (cz Êci); Blend pozwala na tworzenie zaêlepiajàcej powierzchni, która jest powierzchnià pomi dzy dwoma drutowymi (istniejà tylko kraw dzie) modelami elementów z uwzgl dnieniem liczby ograniczeƒ, napr eƒ itp., a tak e umo liwia tworzenie powierzchni zaêlepiajàcej pomi dzy krzywymi, wewnàtrz konturu czy pomi dzy parà powierzchni zaêlepiajàcych. Ró ne kombinacje zastosowania zaprezentowanych narz dzi modu u projektowania Shape przyczyni y si do odtworzenia fragmentów koêçca w obszarze wspomnianej ju tzw. wolnej przestrzeni strefy kontaktu. Równie tymi komendami pos u ono si, aby dokonaç korekt b dów, które mia y swe poczàtki w êle dobranym progu binaryzacji na etapie akwizycji danych zdigitalizowanych. Poprawki te zosta y wprowadzane g ównie od wewn trznej strony cz Êci szcz kowej czaszki. Na samym koƒcu procesu in ynierskiej rekonstrukcji, wspomaganej systemem Catia v5, dokonano symetrycznego odbicia ( Symmetry ) ca ego odtworzonego koêçca twarzowo-szcz kowego wzgl dem p aszczyzny referencyjnej. Przy czym chodzi tu o t samà p aszczyzn referencyjnà, wzgl dem której na poczàtku projektowania symetrycznie odwzorowano patologicznà po ow czaszki na cz Êç zdrowà (rys. 5). Rys. 5. Obraz przedstawia model czaszki wraz ze zrekonstruowanymi w miejscu ubytku koêçmi twarzowo-szcz kowymi 53

5 Wnioski Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania prac in ynierskich Catia pozwala na zbudowanie wirtualnego modelu czaszki, który daje chirurgowi przestrzenne zobrazowanie struktur, które na obrazie tomograficznym sà widoczne jedynie w postaci przekrojów. Model wirtualny mo e zostaç wykorzystany do zaplanowania zabiegu operacyjnego oraz, w razie koniecznoêci, mo e zostaç wykonany jednà z metod szybkiego prototypowania. Opisana w niniejszym artykule technika projektowania ubytków koêci czaszki wykorzystywana jest równie do planowania zabiegów chirurgii koêci czaszki, polegajàcych na wype nianiu protezà ubytków koêci czaszki. Na podstawie obrazów uzyskanych metodami tomografii komputerowej patologiczna czaszka jest rekonstruowana w systemie Catia, gdzie tworzony jest projekt protezy, który s u y do wykonania matrycy do jej kszta towania. Proteza jest wszczepiana pacjentowi podczas zabiegu kranioplastyki [7]. LITERATURA 1. Chen J.J., Liu W., Li M-Z., Wang C.T.: Digital manufacture of titanium prothesis for cranioplasty. Int. J. Adv. Manuf. Technol. (2006)27, ss Eufinger H. i inni: Reconstruction of craniofacial bone defects with individual alloplastic implants based on CAD/ CAM-manipulated CT-data, J. of Cranio Maxillo-facial Surgery, (1995)23, ss Liu Q, Leu M.C., Schmitt S.M.: Rapid prototyping in dentistry: technology and application. Int.J.Adv. Manuf. Technol. (2006)29, ss Ryu J.H., Kim H.S., Lee K.H.: Contour-based algorithms for generating 3D CAD models from medical images. Int. J. Adv. Manuf. Technol. (2004)24, ss Winder J., Bibb R.: Medical rapid prototyping technologies: state of the art and current limitations for application in oral and maxillofacial surgery. J. of Maxillofac. Surg. 63, 2005, ss Catia R12 Documentation. 7. Chrzan R., Urbanik A., Karbowski K., Moska a M., Polak J., Pyrich M.: Wytwarzanie modeli medycznych dla potrzeb zabiegu kranioplastyki. Przyj te do druku w czasopiêmie Przeglàd Lekarski. 54

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo