Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej euro pn. Świadczenie usług IT dla Zamawiającego w roku 2015 I. INFORMACJE WSTĘPNE Zamawiający: Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o. ul. Rynek 13, Wrocław Fax: , Tel strona WWW (do pobrania Zapytania Ofertowego w wersji elektronicznej: NIP: , REGON: II. INFORMACJE O PROCEDURZE: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym o wartości mniejszej niż EURO prowadzone jest w trybie pozaustawowym: zapytania ofertowego kierowanego do otwartego rynku Wykonawców - zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Spółki. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet toczącego się postępowania. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Procedura zapytania ofertowego w w/w trybach zostaje unieważniona gdy wystąpi jedna z n/w przesłanek: a. nie zostanie złożona żadna oferta, b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Wnioskodawcy, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego dokumentu. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

2 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obsługi serwisowoadministracyjnej zasobami IT Spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rynek 13, Wrocław Wspólny Słownik Zamówień CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi w zakresie wsparcia technicznego Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej Usługi zarządzania siecią danych 2. SzczegółowY opisy przedmiotu Zamówienia i wymagania dotyczące Wykonawcy określa Opis Przedmiotu Zamówień stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 3. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w sposób gwarantujący jej wykonanie z należytą starannością. 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia roku do dnia roku. V. ZADANIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do podpisania umowy. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim wypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. VI. WARUNKI, DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest złożyć: a. Wypełniony druk Oferta (załącznik nr 1 ) wraz zaakceptowanym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 ). b. ewentualne Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku gdy nie wynika ono z załączonych dokumentów). Pełnomocnictwo można złożyć wg własnego wzoru lub w/g wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania jeżeli dotyczy. VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Termin składania ofert: a. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia r. do godz. 15:00 w jednej z n/w form: - forma pisemna należy złożyć (osobiście lub drogą poczty tradycyjnej) w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat Zarządu III p.). - forma elektroniczna - należy dostarczyć drogą poczty elektronicznej czytelne skany wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres b. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby /skrzynkę Zamawiającego c. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

3 VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Informacje ogólne Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 2. Język, w którym należy sporządzić ofertę. Ofertę należy sporządzić tylko w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Jedna oferta jeden Wykonawca a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. b. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie. 4. Oferta a. Ofertę stanowi druk "OFERTA" z załącznikami. b. Wymaga się, by oferta wraz załącznikami była podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. c. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę. 5. Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (np. według załącznika nr 3). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY a. Wykonawca oblicza cenę ofertową uwzględniając zakres przedmiotowy usługi wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 ). b. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. c. Brak wypełnienia ceny lub podanie kwoty 0 spowoduje odrzucenie oferty. d. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. e. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. f. Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. X. KRYTERIA WYBORU OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) = 100%

4 Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium. Liczba punktów liczona będzie według wzoru: C = cena najniższa spośród badanych ofert cena badanej oferty x 100 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę. XI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie nastąpi drogą elektroniczną ( ) lub pisemną w/g wyboru Zamawiającego. XII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY Ogólne warunki umowy zawiera załącznik nr 4 do mniejszego Zapytania Ofertowego. XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje a. W niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. b. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, zobowiązanie podmiotów trzecich należy złożyć w formie oryginału. c. Niezłożenie dokumentów w wymaganej formie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, że nie doszło do ich złożenia w wyznaczonym do tego terminie. 2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza: 1) W sprawach merytorycznych (przedmiot zamówienia): Małgorzata Mielnik-Jakubiszyn tel , fax: ) W sprawach formalnych (procedura): Bartosz Kołcz tel , fax: XIV. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 2. Załącznik Nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia 3. Załącznik Nr 3 Wzór pełnomocnictwa 4. Załącznik Nr 4 Wzór umowy (Ogólne warunki umowy)

5 .. pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Z/10/2015 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia): Adres: Telefon:. Faks: NIP: REGON:.. Nawiązując do ogłoszenia Z/10/2015 pn. Świadczenie usług IT dla Zamawiającego w roku Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia sporządzonym według załącznika nr 2: cena ofertowa brutto wykonania usługi/miesięcznie - wynosi:... zł (słownie:...) 2. Zamówienie będziemy wykonywali w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. zgodnie na warunkach określonych w: niniejszym Zapytaniu Ofertowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do Zapytania) 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz załącznikami do niego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy. 4. Oświadczamy, że załączone do Zapytania Ofertowego ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że strony naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są podpisane i ponumerowane a cała oferta składa się z... stron. Miejscowość, data:..... pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Z/10/2015 Dotyczy zamówienia: Z/10/2015 pn. Świadczenie usług IT dla Zamawiającego w roku Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obsługi serwisowej i administracji zasobów IT w firmie - zapewniając: 1) telefoniczny Service Desk z dostępnością: a. Poniedziałek Piątek od 8:30 do 17:00 b. rejestracja zgłaszanych błędów w formie dedykowanego narzędzia HelpDesk 2) doradztwo oraz konsultację w ramach wybranych rozwiązań oraz w kwestii zwiększenia funkcjonalności jak i nowych możliwości czy usług włącznie z opracowaniem koncepcji funkcjonalnej struktury IT w nowym obiekcie: - telefonii internetowej VOIP (w tym konfiguracji centrali telefonicznej oraz doborem odpowiednich aparatów telefonicznych), - sieci lokalnej LAN (w tym dobór urządzeń aktywnych sieci) - sieci WLAN dla pracowników oraz gości - zapewnienia bezpieczeństwa danych (szyfrowanie danych/wrażliwych danych backup danych) 3) szkolenia w ramach wybranych rozwiązań (pakiet Office, zarządzanie grupą roboczą). 2. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca jest zobligowany do realizacji niżej wymienionych i zidentyfikowanych w firmie grup zadań: 1) zadania w zakresie wdrożenia oraz administracji grupą roboczą: a. wdrożenie poprzez konfigurację grupy roboczej dla wszystkich stacji roboczych w firmie Zamawiającego lub konfigurację usług katalogowych w zależności od wybranej funkcjonalności. b. testowanie poprawności działania, c. bieżąca administracja stworzoną grupą roboczą lub usługą katalogową w ramach potrzeb przedsiębiorstwa, d. zarządzanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami e. pomoc w zakresie udostępniania zasobów lokalnych f. możliwość wdrożenia narzędzia umożliwiającego pracę zespołową (jednoczesna praca na dokumentach tekstowych oraz arkuszach kalkulacyjnych, wersjonowanie dokumentów, przepływ pracy z zatwierdzaniem dokumentów) z wykorzystaniem pełnych możliwości istniejącej infrastruktury IT oraz dostępnego oprogramowania w spółce g. czas reakcji na zgłoszenia związane z awarią: 15 min (od czasu zgłoszenia). 2) zadania w zakresie wdrożenia oraz administracji zasobami współdzielonymi: a. doradztwa w zakresie doboru najkorzystniejszej oferty informatycznej, b. instalacja wymaganego oprogramowania do obsługi zasobów współdzielonych, c. konfiguracja oraz bieżąca administracja usługi oraz uprawnień do zasobów, d. testowania poprawności działania e. zarządzanie w zakresie regulowania przestrzeni dyskowej, f. pomoc w zakresie wykorzystywania zasobu. g. czas reakcji na zgłoszenia związane z awarią: 15 min (od czasu zgłoszenia). 3) zadania w zakresie wdrożenie oraz administracji urządzeniami sieciowymi: a. sprawdzenie połączeń internetowych oraz ich właściwy przydział w sieci lokalnej, b. inwentaryzacja urządzeń sieciowych,

7 c. konfiguracja urządzeń sieciowych, d. stworzenie dokumentacji na temat urządzeń sieciowych, e. instalacja oprogramowania, f. konfiguracja połączenia, g. nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem urządzeń sieciowych, h. doradztwo w zakresie możliwości zwiększenia funkcjonalności poprzez przejście na usługę serwera i. czas reakcji na zgłoszenia związane z awarią: 15 minut (od czasu zgłoszenia) 4) zadania w zakresie wdrożenia oraz administracji pocztą elektroniczną: a. doradztwo w zakresie doboru najkorzystniejszej oferty, b. pomoc podczas zakupu wybranej oferty c. konfiguracja poczty elektronicznej, d. konfiguracja oraz administracja kont użytkowników poczty elektronicznej, e. konfiguracja oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, f. konfiguracja współdzielonych kalendarzy, g. konfiguracja współdzielonych kontaktów firmowych, h. Dostęp do współdzielonych zasobów z urządzeń mobilnych, i. Migracja poczty, ustawień już wdrożonych w przedsiębiorstwie przy zmianie oferty usługi serwera poczty elektronicznej (przeniesienie wiadomości ustawień kontaktów oraz kalendarza firmowego), j. testowanie poprawności działania, k. zarządzanie kontami użytkowników, l. zarządzanie skrzynkami pocztowymi w zakresie archiwizowania poczty, regulowania przestrzeni dyskowej dostępnej dla skrzynek pocztowych i innych standardowych prac administracyjnych. m. czas reakcji na zgłoszenie związane z awarią: 15 minut (od zgłoszenia) 5) zadania w zakresie administracji systemami informatycznymi: a. bieżąca administracja systemami operacyjnymi Zamawiającego, b. bieżąca administracja systemami informatycznymi wykorzystywanymi w firmie przez Zamawiającego (MS Office) c. pomoc oraz szkolenie w zakresie korzystania z oprogramowania MS Office d. zapewnienie ciągłości pracy rozwiązań działu IT, e. rozwiązywanie problemów technicznych (IT) napływających do spółki f. czas reakcji na zgłoszenia związane z awarią: 15 minut (od czasu zgłoszenia) konfiguracja usługi serwera (to dotyczy zasobów współdzielonych wyżej). g. lokalna konfiguracja i zapewnienie dostępu do zasobów hostingowych przechowywanej domeny 6) zadania w zakresie polityki bezpieczeństwa: a. Przygotowanie dokumentacji odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych która zawiera: Założenia wstępne Polityka bezpieczeństwa Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Przeszkolenie wskazanego ABI oraz ADO w firmie Rejestracja zbiorów danych osobowych 7) zadania w zakresie informacyjnej strony internetowej BIP firmy: a. Bieżąca konfiguracja strony internetowej BIP b. Bieżąca administracja strony internetowej BIP c. Szkolenie z panelu zarządzania treścią CMS d. Utrzymanie strony internetowej BIP/ serwer, hosting

8 Wymagania dot. Wykonawcy: 1) Wykonuje aktualnie analogiczną obsługę administracji zasobami IT w nie mniej niż 3 spółkach prawa handlowego (posiadających minimalną infrastrukturę składającą się z co najmniej 20 aktywnych użytkowników końcowych + 1 serwer główny). Każda umowa na obsługę IT o wartości co najmniej ,-zł netto. 2) Posiada kadrę zarządzającą minimum 2 osoby posiadającej co najmniej nw szkolenia (kwalifikacje/certyfikaty): - ITIL (kodeks postępowania dla działów informatyki - BPMN (graficzna notacja do opisywania procesów biznesowych - UML (język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów) - English for Information Technology (język angielski w IT). 3) Wykonywał lub współwykonywał co najmniej 3 projekty cyfryzacji infrastruktury w podmiocie publicznym, związane ze świadczeniem usług wsparcia i utrzymania infrastruktury (Wykonawca może powołać się na potencjał podmiotu trzeciego z którym zamierza realizować obecne zamówienie). Każdy projekt o wartości co najmniej ,-zł netto. 4) Posiada kwalifikacje Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Danych Osobowych.. 5) Posiada kwalifikacje w zakresie systemu zarządzania treścią (CMS) w technologii Joomla ) Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń dotyczących: przetwarzania tekstów, edycji arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki managerskiej i prezentacji - w wymiarze minimum 150 udzielonych godzin lekcyjnych. 7) Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń dotyczących złozonych aplikacji webowych wspierających rozmaite kombinacje dotyczące zarządzania, publikacji informacji pomiędzy użytkownikami w sieci korporacyjnej - w wymiarze minimum 150 udzielonych godzin lekcyjnych. Miejscowość, data:... Akceptuję zakres zadań:.. pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Z/10/ pieczęć Wykonawcy PEŁNOMOCNICTWO Zarejestrowana nazwa firmy:... Siedziba firmy:... Adres firmy:... Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty, umowy oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług IT dla Zamawiającego w roku 2015 i podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy jest: Pan/Pani... miejscowość, data: pieczęć i podpis osoby(osób) udzielającej(cych) upoważnienia

10 Wzór umowy (Ogólne warunki umowy) Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Z/10/2015 UMOWA nr.. z dnia.. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej euro na Świadczenie usług IT dla Zamawiającego w roku 2015 (nr ref: Z/10/2015) została zawarta umowa pomiędzy: Wrocławski Komitet Organizacyjny- Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rynek 13, Wrocław, NIP: , REGON: reprezentowana przez: zwaną dalej Zamawiającym, a z siedzibą:, NIP:., REGON: reprezentowana przez: zwana/y dalej Wykonawcą 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usług w zakresie obsługi serwisowej i administracyjnej zasobami IT Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z ofertą złożoną w dniu..., oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr. do umowy. Łączna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi:.. zł (słownie:.. złotych) Oferowane usługi muszą być wykonywane zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami Wykonawcy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na na wykonane usługi okres. miesięcy liczonych od dnia. 3. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie uprawnienia i niezbędne środki do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w sposób gwarantujący jej wykonanie z należytą starannością.

11 4 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w okresie od dnia. o dnia.. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją przedmiotu zamówienia i zwalnia Zamawiającego z tego ryzyka. 3. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność i ryzyko za każdego rodzaju szkodę, które wystąpią się podczas i w wyniku mu powierzenia mu realizacji przedmiotu zamówienia 4. Ubezpieczenie przedmiotu wykonania usługi od ryzyka związanego z realizacją przedmiotu zamówienia jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wykonawcę i leży po jego stronie. Polisa ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej stanowi załącznik nr. do niniejszej umowy Ceny dostarczanych usługi wskazane przez Wykonawcę w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr. do umowy, będą zawierały koszt ich wykonania usługi w umówionym miejscu. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za dojazd na miejsce wykonania usługi. 2. Wykonawca wystawi faktury VAT po wykonaniu usługi i jego odbiorze przez Zamawiającego w zgodnie z zasadami i terminami wskazanymi w załączniku nr.. do umowy 3. Cena netto wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną zawartą w załączniku nr do umowy. 4. Cena jednostkowa netto poszczególnych produktów/usług* określona przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna przez okres obowiązywania umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za wykonaną usługę po jej odbiorze przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na rachunek bankowy w niej wskazany. 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostarczonego wykonanej usługi w przypadku stwierdzenia jej wad lub jeśli nie spełnia ona warunków zamówienia. 7 Zamawiający zastrzega, że określony w załączniku nr do umowy zakres usług są ilościami szacunkowymi. Rzeczywiste zakres usług do wykonania będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 8 Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia do dnia Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w wykonywaniu zamówienia Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców, jak za swoje W przypadku 3-krotnej reklamacji Wykonawcy w związku z wykonaniem zamówienia nienależytą starannością lub nieterminowo, a także z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. 2. Reklamacja Zamawiającego będzie uznana za skutecznie doręczoną, jeżeli zostanie przekazana Wykonawcy (w/g wyboru Zamawiającego) - na: - adres korespondencyjny:

12 - adres nr faxu:. 3. Niezależnie od postanowienia ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym także w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: a. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % przewidywanej łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 2, b. z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy na skutek reklamacji złożonej przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. c. z tytułu realizacji zamówienia z nienależytą staranności w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy. 2. Kary umowne w pierwszej kolejności potrącone będą z bieżących należności Wykonawcy. 3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), b. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: Siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, Innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony umowy zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

13 14 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 2. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 15 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/01/ARMAAG/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo