Napędy z silnikiem prądu stałego: obcowzbudnym i z magnesami trwałymi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Napędy z silnikiem prądu stałego: obcowzbudnym i z magnesami trwałymi."

Transkrypt

1 Napędy z silnikiem prądu stałego: obcowzbudnym i z magnesami trwałymi. Warszawa marzec 2008

2 1. Symbole występujące w tekście Litery duże oznaczają wielkości stałe (wartości średnie, skuteczne, amplitudy, parametry elementów itp.), literami małymi oznaczono wielkości zmienne, przeważnie zależne od czasu. Symbole wypisane są w kolejności występowania w tekscie. R a [om] rezystancja uzwojenia wirnika, L a [H] indukcyjność uzwojenia wirnika, U a, u a [V] napięcie zasilające, I a, i a [A] prąd twornika, E, e [V] napięcie wewnętrzne (siła elektromotoryczna), M e, m e [Nm] - moment obrotowy wytworzony w silniku, M b [Nm] moment obciążenia wału silnika, Ψ [Vs] strumień wzbudzenia, ke [Vs], [V min / obr] stała napięciowa, strumień skojarzony z wirnikiem km [Vs] stała momentowa strumień, skojarzony z wirnikiem, Ω, ω [rad/s] prędkość kątowa wirnika, n [obr/min] prędkość obrotowa wirnika, MR maszyna robocza, nbj prędkość biegu jałowego, P [W] moc, I, II, III, IV numery ćwiartek układu współrzędnych M, n

3 2. Silniki prądu stałego: obcowzbudny i z magnesami trwałymmi wiadomości podstawowe 2.1. Schemat zastępczy Schemat zastępczy układu napędowego z silnikiem prądu stałego pokazano na rys. 1. Ra La Ua E Me Mb MR Rys. 1. Schemat zastępczy układu napędowego z silnikiem prądu stałego; Na podstawie tego schematu można napisać równania opisujące funkcje silnika w tym układzie. Równania napięciowe obwodu stojana: u a = R a i a + L a di /dt + e (1.1) e = ke ω (1.2) równania ruchu m e = M b + J dω/dt (1.3) m e = km i a (1.4) 2.2. Właściwości silnika w stanie ustalonym Równania ( ) w stanie ustalonym przyjmują postać: U a = R a I a + E (1.5) E = ke Ω (1.6) M e = km I a (1.7) Po wstawieniu wyrażenia (1.6) do (1.5) można wyznaczyć zależność prędkości kątową wirnika od innych wielkości występujących w tych wyrażeniach Ω = (U a - R a I a) / ke = U a / ke - (R a I a) / ke = Ω bj - Ω (1.8)

4 analogicznie dla prędkość obrotowa n = (U a - R a I a) / ke = U a / ke - (R a I a) / ke = n bj - n (1.8a) Ułamek pierwszy w równaniach (1.8) i (1.8a) oznacza prędkość silnika bez obciążenia prędkość idealnego biegu jałowego Ω bj = U a / ke n bj = U a / ke (1.9) a ułamek drugi zmniejszenie prędkości silnika wywołane momentem obciążenia. Ω = (R a I a) / ke n = (R a I a) / ke (1.10) Do pokonania tego momentu potrzebny jest przepływ prądu w tworniku silnika, który na rezystancji wywołuje spadek napięcia i ogranicza wartość siły elektromotorycznej E, a więc i prędkości wirnika Charakterystyki mechaniczne silnika Zależność (1.8 ) prędkości silnika od obciążenia nosi nazwę charakterystyki mechanicznej. W postaci graficznej zależność ta pokazana jest na rysunku 2. nbj1 nbj2 nbj3 nbj4 nbj5 0 nn I M N N n1 n2 n3 n4 n5 M Rys. 2. Charakterystyki mechaniczne układu z rysunku 1 Z zależności (1.8) widać, że prędkość silnika liniowo maleje ze wzrostem obciążenia, reprezentowanym przez prąd wirnika. Zmiana napięcia zasilania: Ua1 > Ua2 > Ua3 > Ua4 > Ua5 powoduje zmianę prędkości biegu jałowego n bj1 > n bj2 > n bj3 > n bj4 > n bj5. Zmniejszenie prędkości na skutek obciążenia nie zależy od napięcia zasilania n1 = n2 = n3 = n4 = n5. Na rysunku 2 grubą linią jest wyróżniona charakterystyka naturalna. Przechodzi ona przez punkt pracy znamionowej (I N,n N prędkość znamionowa przy znamionowym obciążeniu). W silniku obcowzbudnym prąd wzbudzenia ma wtedy również wartość znamionową.

5 Charakterystyka naturalna wyznacza maksymalne prędkości pracy przy zasilaniu silnika napięciem znamionowym. Napięcie znamionowe nie powinno być przekraczane, jest to z założenia największe napięcie dopuszczalne dla silnika nie powodujące niekorzystnych zmian przy pracy ciągłej. W silniku obcowzbudnym stała elektromechaniczna ke jest proporcjonalna do strumienia wzbudzenia. Znamionowy prąd uzwojenia wzbudzenia (a więc i strumień wzbudzenia) ma z założenia największą możliwa wartość. Jego zwiększenie spowodowało by przegrzanie uzwojenia, nasycenie magneśnicy pracę powyżej kolana magnesowania. Zatem prąd wzbudzenia może być tylko zmniejszany. Zmianę taką stosuje się wtedy, gdy potrzeba uzyskać prędkość większą od znamionowej. Uzyskuje się wtedy zwiększenie prędkości biegu jałowego (nbjn < nbj1 < nbj2 < nbj3 < nbj4), ale i zwiększenie ubytku prędkości na skutek obciążenia ( n1 < n2 < n3 < n4). Charakterystyki takie pokazuje rysunek 3. nbj4 I nbj3 nbj2 nbj1 nbjn nn C IN n4 n3 n2 n1 B IN 0 A MN M Rys. 3. Charakterystyki mechaniczne silnika obcowzbudnego przy osłabionym wzbudzeniu. Charakterystyki pokazane na rysunku odpowiadają zmniejszeniu prądu wzbudzenia odpowiednio do: 0.9, 0.8, 0.7 i 0.6 wartości znamionowej tego prądu. Zmniejszenie prądu wzbudzenia powoduje zmniejszenie momentu wytwarzanego w silniku. Wartości momentu wytwarzanego w silniku, dla znamionowej wartości prądu silnika leżą na linii ABC. Przy regulacji prędkości za pomocą zmiany napięcia zasilania silnika od 0 do napięcia znamionowego moment ma wartość stałą i równą wartości znamionowej. Z tego względu regulacja prędkości w tym zakresie nosi nazwę regulacji przy stałym momencie. Przy regulacji prędkości za pomocą zmniejszania prądu wzbudzenia moment silnika przy znamionowej wartości prądu twornika maleje, jego wartości można wyznaczyć na krzywej BC. Iloczyn momentu i prędkości wyraża moc pracującego silnika Iloczyn współrzędnych punktów leżących na tej krzywej (M * n = P) jest stały. Z tego względu regulacja prędkości w tym zakresie nosi nazwę regulacji przy stałej mocy.

6 Charakterystyki pokazane na rysunkach 2 i 3 są przedłużone na lewą stronę osi rzędnych. Jest to możliwe tylko w takich układach, w których prąd układu zasilającego silnik może zmienić kierunek. Jeżeli układ zasilający silnik może zmienić również polaryzację napięcia zasilającego, to praca silnika w takim układzie może odbywać się we wszystkich czterech ćwiartkach układu współrzędnych M, n. Ilość ćwiartek układu współrzędnych M, n, w których jest możliwa praca silnika charakteryzuje jego możliwości i jest nazywana jedno, dwu lub cztero ćwiartkowa (cztero kwadrantowa). Na rysunku 4 pokazane są obszary pracy układu cztero ćwiartkowego (cztero kwadrantowego). -F n C -E M n Mbj n I M B D A M M n n M E III IV -B F -C Rys. 4. Obszar pracy układu 4-ro ćwiartkowego (4-ro kwadrantowego) Numery ćwiartek podane są cyframi rzymskimi: I, II, III, IV. Krzywa Mbj przedstawia moment biegu jałowego w ćwiartce I układu. Strzałki przy symbolach n prędkości i M momentu, pokazują kierunek prędkości i kierunek momentu wytwarzanego w silniku. Na wybranej charakterystyce mechanicznej przechodzącej przez trzy ćwiartki zaznaczone są charakterystyczne punkty pracy. punkt 1: kierunek wytworzonego momentu i kierunek prędkości zgodne praca silnikowa silnik napędza maszynę roboczą, punkt 2: kierunek wytworzonego momentu i kierunek prędkości zgodne praca silnikowa silnik pokonuje tylko opory biegu jałowego, punkt 3: silnik nie wytwarza momentu, prąd przez silnik nie płynie, silnik obraca się z prędkością idealnego biegu jałowego, napędzany przez maszynę roboczą, punkt 4: silnik jest napędzany przez maszynę roboczą, siła elektromotoryczna wytworzona w silniku ma większa wartość od napięcia zasilającego silnik, silnik pracuje jako prądnica i wytwarza moment hamujący, stan taki nosi nazwę hamowania prądnicowego, punkt 5: stan zwarcia, silnik jest zatrzymany, wytwarza moment za mały, aby napędzić maszynę roboczą,

7 punkt 6: prąd w silniku płynie pod wpływem sumy napięcia zasilania i siły elektromotorycznej indukowanej w silniku, kierunek obrotów silnika jest przeciwny do wytwarzanego w silniku momentu, stan taki nosi nazwę hamowania przeciwprądem. Obszar ograniczony krzywymi: CBA-B-C i FED-E-F jest dostępny dla silników obcowzbudnych, a obszar B-BE-E jest dostępny dla silników z magnesami trwałymi. 3. Układy napędowe z silnikiem prądu stałego: obcowzbudnym i z magnesami trwałymi 3.1. Układy sterowania i regulacyjne W zastosowaniach praktycznych silniki prądu stałego obcowzbudne i z magnesami trwałymi zasadniczo występują w układach automatycznej regulacji, rzadziej w układach sterowania. Schematy blokowe takich układów pokazuje rysunek 5. a) b) Rys. 5. Układy napędowe: a) układ sterowania, b) układ regulacji. UZAS układ zasilania silnika. PR prostownik, PP przekształtnik półprzewodnikowy, C kondensator, US układ sterowania, Reg regulator, PI pomiar prądu, TG prądnica tachometryczna, M silnik, MR maszyna robocza. W układzie sterowania silnik sygnałem sterującym można zadać np.: wartość napięcia zasilającego silnik, prędkość silnika ustali się zgodnie z jego charakterystyką mechaniczną odpowiadającą napięciu zasilającemu. W układzie regulacji występują sygnały sprzężeń zwrotnych (na rysunku 5 prądowego i prędkościowego). Układ regulacyjny wykorzystuje te sygnały do takiego sterowania układu zasilającego, aby np.: prędkość układu nie zależała od obciążenia, i prąd nie przekraczał wartości dopuszczalnych.

8 Na rysunku 5 pokazano schematy blokowe układów, w których silnik jest zasilany z przekształtnika półprzewodnikowego tyrystorowego lub tranzystorowego. Aktualnie znakomita większość układów napędowych ma taką konstrukcję. W dawnych rozwiązaniach funkcję układu zasilania spełniała prądnica prądu stałego napędzana silnikiem klatkowym. Układ taki mógł pracować w 4-rech ćwiartkach układu M,n zarówno w pierwszej strefie regulacji przez zmianę napięcia zasilania silnika przy pomocy zmiany prądu wzbudzenia prądnicy, jak i w drugiej strefie przez zmianę prądu wzbudzenia silnika. Przekształtniki tranzystorowe wymagają zasilania ze źródła prądu stałego, stąd na rysunku 5 w układzie zasilania UZAS występują prostowniki PR. Praktycznie pierwotnym źródłem zasilania ogólnie dostępnym jest sieć przemysłowa prądu przemiennego. Przekształtniki tyrystorowe bezpośrednio przekształcają energię prądu przemiennego na energię prądu stałego. Przekształtnik taki pełni funkcję prostownika sterowanego i na jego wyjściu występuje napięcie o wartości zadanej sygnałem sterującym w układzie sterowania rys. 5a, lub o wartości określonej przez regulator w układzie regulacji rys. 5b Układy z przekształtnikami tyrystorowymi Rys. 6. Schemat ideowy jednokierunkowego układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tyrystorowym. Na rysunku 6 pokazany jest schemat jednokierunkowego układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tyrystorowym. Istnieje wiele typów przekształtników. W zależności od konstrukcji przekształtnika układ może mieć różne właściwości. Układ zasadniczo pracuje w I ćwiartce układu współrzędnych M,n. Jeżeli przekształtnik składa się wyłącznie z tyrystorów możliwa jest również praca takiego układu w ćwiartkach I i IV.

9 Dla uzyskania dwukierunkowego przepływu prądu przez silnik, konieczne jest zastosowanie dwóch w pełni sterowanych przekształtników (składających się wyłącznie z tyrystorów) połączonych odwrotnie równolegle jak na rysunku 7. Układ ten może pracować w czterech ćwiartkach układu współrzędnych M,n. 1 Rys. 7. Schemat ideowy dwukierunkowego układu napędowego z silnikiem prądu stałego i przekształtnikiem tyrystorowym 3.3. Sposoby sterowania kluczami przekształtnika tranzystorowego. Przekształtniki tranzystorowe stosowane w układach napędowych zbudowane są z tranzystorów mocy. Tranzystory te stosowane są jako klucze ich impedancja zmienia się skokowo od bliskiej zeru do kilkuset kiloomów. Jak pokazano na rysunku 5 przekształtnik półprzewodnikowy (w tym przypadku przekształtnik tranzystorowy) jest z jednej strony dołączony do obwodu prądu stałego, z drugiej do odbiornika silnika prądu stałego. Zmianę wartości średniej napięcia dostarczonego do odbiornika uzyskuje się przez cykliczne dołączanie do odbiornika obwodu prądu stałego. Jeżeli czas trwania impulsu wynosi τ i jest powtarzany po czasie T, to można wyróżnić 3 sposoby kształtowania czasu trwania tych impulsów: a τ = const, T = var; impulsy o stałym czasie trwania są powtarzane są ze zmienną częstotliwością, b τ = var, T = const; impulsy o zmiennym czasie trwania są powtarzane są ze stałą częstotliwością, c τ = var, T = var; zarówno czas trwania impulsów jak i okres ich powtarzania są zmienne w czasie.

10 W praktyce stosowane są dwa ostatnie. Na rysunku 8 pokazano schematy ideowe układów realizujących te sposoby. a) b) c) Rys. 8. Zasada sterowania kluczami ze stałym okresem T i zmienną wartością czasu trwania impulsu τ; a) schemat ideowy: GP generator przebiegu piłokształtnego, K komparator, b) charakterystyka komparatora, c) kształtowanie impulsów sterujących kluczami przekształtnika a) b) c) d) Rys. 9. Zasada sterowania kluczami ze zmiennym okresem T i zmienną wartością czasu trwania impulsu τ: a) schemat ideowy: izad sygnał wzorcowy pradu, ipom sygnał prądu zmierzonego, b) charakterystyka komparatora z histerezą, c) k sygnały wyjściowe komparatora sterujące kluczami przekształtnika, d) przebieg prądu linia gruba

11 3.4. Przykładowe układy napędowe z silnikiem prądu stałego obcowzbudnym i z magnesami trwałymi Układ z jedną polaryzacją napięcia i jednym kierunkiem prądu silnik napędza maszynę roboczą a) b) c) d) Rys. 10. Układ z jedną (dodatnią) polaryzacją napięcia i jednym (dodatnim) kierunkiem prądu silnik napędza maszynę roboczą Na rysunku 10 przedstawiony jest schemat układu, w którym funkcję przekształtnika pełni tranzystor T i doda D0. Stała czasowa obwodu twornia jest dużo większa od okresu kluczowania tranzystora. W tych przedziałach czasu, w których jest wysterowany tranzystor (rys. 10a) prąd w silniku narasta pod wpływem różnicy napięcia zasilającego U i siły elektromotorycznej E (rys. 10c). Po wyłączeniu tranzystora obwód prądu silnika zamyka się przez diodę D0 (rys. 10b). Prąd maleje pod wpływem siły elektromotorycznej E (rys. 10c). Na tworniku silnika występuje napięcie o kształcie prostokątnym i o jednej polaryzacji. Obszar pracy układu ogranicza się do pierwszej ćwiartki układu współrzędnych M,n (rys.10d) Układ z jedną polaryzacją napięcia i jednym kierunkiem prądu silnik hamuje maszynę roboczą Na rysunku 11 przedstawiony jest schemat układu, w którym funkcję przekształtnika pełni tranzystor T i doda Dz. Stała czasowa obwodu twornia jest dużo większa od okresu kluczowania tranzystora. W tych przedziałach czasu, w których jest wysterowany tranzystor (rys. 11a) prąd w silniku narasta pod wpływem siły elektromotorycznej. Po wyłączeniu

12 tranzystora prąd silnika płynie przez diodę Dz i źródło zasilające (uwaga: przeciwnie do napięcia tego źródła). Prąd ten maleje pod wpływem różnicy napięcia zasilającego U i siły elektromotorycznej E (rys. 11c). Na tworniku silnika występuje napięcie o kształcie prostokątnym i o jednej polaryzacji - dodatniej. Obszar pracy układu ogranicza się do drugiej ćwiartki układu współrzędnych M,n (rys.11d). a) b) c) d) Rys. 11. Układ z jedną (dodatnią) polaryzacją napięcia i jednym (ujemnym) kierunkiem prądu silnik hamuje maszynę roboczą Układ z jedną polaryzacją napięcia i prądem płynącym w obu kierunkach Na rysunku 12 przedstawiony jest schemat układu, w którym funkcję przekształtnika pełnią tranzystory T1 i T2 oraz diody D0 i Dz. Układ jest sumą układów z rysunku 10 i 11. Przy zablokowanym tranzystorze T2 i kluczowanym tranzystorze T1 układ pracuje tak, jak układ z rysunku 10 (patrz rys. 12 a, b i c). A przy zablokowanym tranzystorze T1 i kluczowanym tranzystorze T2 układ pracuje tak, jak układ z rysunku 11 (patrz rys. 12d, e i f). Silnik pracujący w tym układzie może napędzać maszynę roboczą i może ją hamować. Praca silnikowa wystąpi, gdy średnia wartość napięcia dostarczona do silnika przez kluczowanie tranzystora T1 jest wieksza od siły elektromotorycznej indukowanej w silniku. Aby uzyskać hamowanie należy po zablokowaniu tranzystora T1 tak kluczować tranzystor T2, aby średnia wartość napięcia dostarczonego do silnika przez kluczowanie tranzystora T2 była mniejsza od siły elektromotorycznej indukowanej w silniku. Na tworniku silnika występuje napięcie o kształcie prostokątnym i o jednej polaryzacji. Obszar pracy układu wystepuje w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych M,n (rys.12g).

13 a) b) c) d) e) f) g) Rys. 12. Układ z jedną (dodatnią) polaryzacją napięcia i prądem płynącym w dodatnim lub ujemnym kierunku silnik napędza lub hamuje maszynę roboczą Układ z dodatnią i ujemną polaryzacją napięcia i prądem płynącym w jednym kierunku Na rysunku 13 przedstawiony jest schemat układu, w którym funkcję przekształtnika pełnią tranzystory T1 i T2 oraz diody D1 i D2. Oba tranzystory sa jednoczesnie sterowane. Przy wysterowanych tranzystorach prąd narasta, po ich zablokowaniu napięcie indukowane w indukcyjności L wymusza przepływ prądu przez diody D1 i D2. Przy przewodzacych tyrystorach napięcie na odbiorniku jest dodatnie, przy przewodzących diodach ujemne. Gdy silnik napędza maszynę roboczą, jego siła elektromotoryczna jest dodatnia i czas przewodzenia tranzystorów w okresie jest dłuższy niż czas przewodzenia diod. Przy odwrotnym kierunku wirowania silnika jego siła elektromotoryczna jest ujemna. Czas przewodzenia tranzystorów jest krótszy niż czas przewodzenia diod. Prąd w układzie płynie w kierunku zgodnym z kierunkiem siły elektromotorycznej silnik pracuje jako prądnica i wytwarza moment hamujący. Na tworniku silnika występuje napięcie o kształcie prostokątnym i o obu polaryzacjach. Obszar pracy układu wystepuje w pierwszej i czwartej ćwiartce układu współrzędnych M,n (rys.13e).

14 a) c) e) b) d) Rys.13. Układ z dodatnią i ujemną polaryzacją napięcia i prądem płynącym w jednym kierunku silnik napędza lub hamuje maszynę roboczą Układ z dodatnią i ujemną polaryzacją napięcia i prądem płynącym w obu kierunkach Na rysunkach 14, 15 i 16 przedstawiono najbardziej uniwersalny układ przekształtnika. Tranzystory tworzą mostek. Jednoczesne sterowanie tranzystorów T1 i T4 (rys. 14) przy zablokowanych tranzystorach T2 i T3 tworzy identyczne obwody i daje identyczne skutki jak układ z rysunku 13. Na tworniku silnika występuje napięcie o kształcie prostokątnym i o obu polaryzacjach. Obszar pracy układu wystepuje w pierwszej i czwartej ćwiartce układu współrzędnych M,n (rys.14e). Analogicznie jednoczesne sterowanie tranzystorów T2 i T3 (rys. 15) przy zablokowanych tranzystorach T1 i T4 tworzy analogiczne obwody i daje analogiczne skutki jak układ z rysunku 13. Na tworniku silnika występuje napięcie o kształcie prostokątnym i o obu polaryzacjach. Obszar pracy układu wystepuje w drugiej i trzeciej ćwiartce układu współrzędnych M,n (rys.15e). Wybór pary jednocześnie sterowanych tranzystorów pozwala na prace układu we wszystkich czterech ćwiartkach układu współrzednych M,n rys. 14f i 15f.

15 a) c) e) b) d) f) Rys.14. Układ mostkowy; przepływ prądu dodatniego, możliwa polaryzacja dodatnia i ujemna napięcia na odbiorniku. a) c) e) b) d) f) Rys. 15. Układ mostkowy; przepływ prądu ujemnego, możliwa polaryzacja dodatnia i ujemna napięcia na odbiorniku.

16 a) c) b) d Rys. 16. Układ mostkowy; współpracują 2 tranzystory z przekątnej mostka jeden jest wysterowany ciągle (T1), a drugi kluczowany (T4). W układzie na rysunku 16 tranzystor T1 jest wysterowany ciągle, a tranzystor T4 jest kluczowany, pozostałe tranzystory pozostają zablokowane. W tej sytuacji prąd może płynąć tylko w jedną stronę, napięcie na odbiorniku ma kształt prostokątny o jednej polaryzacji. Przy ewentualnej zmianie kierunku siły elektromotorycznej na skutek zmiany prędkości nie można wymusić przez sterowanie tranzystora T4 ograniczenia wartości prądu. Układ pracuje w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych M,n. Dokładnie takie same przebiegi prądu i napięcia dostarczonego do odbiornika można uzyskać przy wysterowanym ciągle tranzystorze T4 i kluczowanym tranzystorze T1. Analogiczne zachowanie układu występuje przy współpracy tranzystorów T2 i T3. Prąd odbiornika płynie w przeciwnym kierunku. Układ pracuje w trzeciej ćwiartce układu współrzędnych M,n. 4. Instrukcja do wykonania ćwiczenia Obszerna instrukcja do badania silnika z magnesami trwałymi zamieszczona jest w pracy: Laboratorium podstaw napędu elektrycznego w robotyce autorów; J. Łastowiecki, K. Duszczyk, J. Przybylski, A. Ruda, J. Sidorowicz, Z. Szulc, wydanej w 2001 roku przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. W ramach odrabianego ćwiczenia należy: na podstawie obserwowanych przebiegów prądu i napięcia silnika określić rodzaj stosowanego sterowania tranzystorami wyznaczyć charakterystyki sterowania przy biegu jałowym mierząc: - napięcie sterujące, - napięcie zasilające układ,

17 - stosunek czasu impulsowania do okresu powtarzania, - napięcie na zaciskach silnika, - prąd pobierany przez silnik, - prędkość obrotowa silnika. wyznaczyć kilka charakterystyk mechanicznych (wg poleceń prowadzącego) mierząc wielkości podane wyżej, a ponadto moment obciążenia, porównać te charakterystyki z charakterystyką naturalną, podczas pomiarów należy obserwować przebiegi prądu i napięcia doprowadzonego do silnika.

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: Temat: Prądnice prądu stałego obcowzbudne i samowzbudne. Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości: U I(P) I t n napięcie twornika - prąd (moc) obciążenia - prąd wzbudzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Przekształtniki napięcia stałego na stałe Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właściwościami ruchowymi przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży moment

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe Ćwiczenie BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Instrukcja Opracował: Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr Wrocław, listopad 2014 r. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

NAPĘD PRĄDU STAŁEGO ZESTAW MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

NAPĘD PRĄDU STAŁEGO ZESTAW MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH NAPĘD PRĄDU STAŁEGO ZESTAW MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH M Maszyna robocza L1 L2 L3 TR ω zad ω zad Rω I zad RI U S UW α PT U ω I M PT Układ regulacji prędkości obrotowej nienawrotnego napędu tyrystorowego prądu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1b. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Modelowanie i symulacja napędu CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Ćwiczenie: Silnik prądu stałego Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy prądu stałego

Badanie prądnicy prądu stałego POLTECHNKA ŚLĄSKA WYDZAŁ NŻYNER ŚRODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy prądu stałego (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment Ćwiczenie 15 Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment 15.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się z budową i działaniem układu napędowego kaskady zaworowej stałego momentu. 2.

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika. Zadanie 4. Prostownik mostkowy 6-pulsowy z tyrystorami idealnymi o komutacji natychmiastowej zasilany z sieci 3 400 V, 50 Hz pracuje z kątem opóźnienia załączenia tyrystorów α = 60º. Obciążenie prostownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego

Silniki prądu stałego Silniki prądu stałego Maszyny prądu stałego Silniki zamiana energii elektrycznej na mechaniczną Prądnice zamiana energii mechanicznej na elektryczną Często dane urządzenie może pracować zamiennie. Zenobie

Bardziej szczegółowo

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe. Silnik prądu stałego - budowa Stojan - najczęściej jest magneśnicą wytwarza pole magnetyczne jarzmo (2), bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium ytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie prądnicy synchronicznej 4.2. BN LBOTOYJNE 4.2.1. Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej

Bardziej szczegółowo

5. STANY PRACY NAPĘDU Z MASZYNĄ OBCOWZBUDNĄ PRĄDU STAŁEGO

5. STANY PRACY NAPĘDU Z MASZYNĄ OBCOWZBUDNĄ PRĄDU STAŁEGO 5. STANY PRACY NAPĘDU Z MASZYNĄ OBCOWZBUDNĄ PRĄDU STAŁEGO 5.1. Program ćwiczenia Badanie charakterystyk mechanicznych maszyny przy zasilaniu stałym napięciem Badanie wpływu rezystancji obwodu twornika

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

Silnik indukcyjny - historia

Silnik indukcyjny - historia Silnik indukcyjny - historia Galileo Ferraris (1847-1897) - w roku 1885 przedstawił konstrukcję silnika indukcyjnego. Nicola Tesla (1856-1943) - podobną konstrukcję silnika przedstawił w roku 1886. Oba

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY 1. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny. 1. Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy (silniki uniwersalne). silniki komutatorowe jednofazowe szeregowe maja budowę

Bardziej szczegółowo

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe.

Silniki indukcyjne. Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki indukcyjne Ze względu na budowę wirnika maszyny indukcyjne dzieli się na: -Maszyny indukcyjne pierścieniowe. -Maszyny indukcyjne klatkowe. Silniki pierścieniowe to takie silniki indukcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: Temat: Silniki prądu stałego i ich właściwości ruchowe. 1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki: a) samowzbudne bocznikowe; szeregowe; szeregowo-bocznikowe b)

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Trakcja Elektryczna Wydział: EAIiIB Rok: 2014/2015 Gr. 2 Godzina: 15:30 Temat ćwiczenia: Hamowanie impulsowe silnika szeregowego Wykonał: Andrzej

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI.

PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. PROGRAMY I WYMAGANIA TEORETYCZNE DO ĆWICZEŃ W LABORATORIUM NAPĘDOWYM DLA STUDIÓW DZIENNYCH, WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. Dla ćwiczeń symulacyjnych podane są tylko wymagania teoretyczne. Programy

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego 41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia

Bardziej szczegółowo

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego Ćwiczenie 5 Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego 5.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego i budową prostownika mostkowego.. Pomiary charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda

2.2. Metoda przez zmianę strumienia magnetycznego Φ Metoda przez zmianę napięcia twornika Układ Ward-Leonarda 5 Spis treści Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Badanie silnika prądu stałego... 15 1.1. Elementy maszyn prądu stałego... 15 1.2. Zasada działania i budowa maszyny prądu stałego... 17

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Program ćwiczenia: A Silnik wykonawczy elektromagnetyczny 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Badanie energoelektronicznego układu napędowego z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego.

Badanie energoelektronicznego układu napędowego z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego. 1 z8 Pracownia energoelektroniczna energoelektronicznego ZST Radom 2006/2007 Badanie energoelektronicznego układu napędowego z silnikiem obcowzbudnym prądu stałego. W wyniku badań i analizy wyników uczeń

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Badanie układów prostowniczych

Badanie układów prostowniczych Instrukcja do ćwiczenia: Badanie układów prostowniczych (wersja robocza) Laboratorium Elektroenergetyki 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania i właściwości podstawowych układów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125 y Elektrotechnika w środkach transportu 125 Elektrotechnika w środkach transportu 126 Zadania alternatora: Dostarczanie energii elektrycznej o określonej wartości napięcia (ogranicznik napięcia) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik AC/DC Przekształtniki AC/DC można podzielić na kilka typów, mianowicie: prostowniki niesterowane; prostowniki sterowane. Zależnie od stopnia skomplikowania układu i miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ samochodowego prądnico-rozrusznika ze wzbudzeniem elektromagnetycznym i sposób jego sterowania

PL B1. Układ samochodowego prądnico-rozrusznika ze wzbudzeniem elektromagnetycznym i sposób jego sterowania PL 214761 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214761 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387309 (22) Data zgłoszenia: 19.02.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 5 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Prądnica prądu stałego zasada działania e Blv sinαα Prądnica prądu stałego zasada działania Prądnica prądu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 20/10. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL WUP 05/15. rzecz. pat. PL 219507 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219507 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387564 (22) Data zgłoszenia: 20.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mosina 2001 Od autora Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie rozkładu

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 2 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mikrosilnik z komutacją bezzestykową 1 - wałek,

Bardziej szczegółowo

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego 50Hz Maszyna robocza Rotor 1. Prawie stała prędkość automatyka Załącz- Wyłącz metod a prymitywna w pierwszym etapie -mechanizacja AC silnik

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄD STAŁEGO Warszawa 2003 1. WSTĘP. Silnik wykonawczy prądu stałego o wzbudzeniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego

Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego Laboratorium elektrotechniki Ćwiczenie 8. BADANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO STANOWISKO I. Badanie silnika bocznikowego 0 V L L+ + Łącznik tablicowy V A A m R r R md Autotransformator E 0 V~ E A M B 0 0 V Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego Instrukcja do ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sposobem sterowania 3- pasmowego silnika bezszczotkowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane.

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane. SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Lp. Nazwisko i imię Numer ćwiczenia 4 1. Data wykonania 2. ćwiczenia 3. 4. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. sprawozdania Temat Prostowniki

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna) EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIKI PRĄDU STAŁEGO SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego

Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego Jakub Wierciak Matematyczne modele mikrosilników elektrycznych - silniki prądu stałego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

7. Tyrystory. Tyrystor SCR (Silicon Controlled Rectifier)

7. Tyrystory. Tyrystor SCR (Silicon Controlled Rectifier) 7. Tyrystory 1 Tyrystory są półprzewodnikowymi przyrządami mocy pracującymi jako łączniki dwustanowe to znaczy posiadające stan włączenia (charakteryzujący się małą rezystancją) i stan wyłączenia (o dużej

Bardziej szczegółowo

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia: W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Rejestracja przebiegów prądów i napięć generatora synchronicznego przy jego trójfazowym, symetrycznym zwarciu

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 4 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik synchroniczny - wprowadzenie Maszyna synchroniczna maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W W2 i W3 przedstawiono układy jednokierunkowe 2 i 3-pulsowe (o jednokierunkowym prądzie w źródle napięcia przemiennego). Ich poznanie

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki. Badanie alternatora

Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki. Badanie alternatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M 1A - instrukcja Badanie alternatora Data wykonania ćwiczenia Data oddania sprawozdania...

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU STAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU STAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE UKŁAD AUOMAYCZNEJ REGULACJI SILNIKA SZEREGOWEGO PRĄDU SAŁEGO KONFIGUROWANY GRAFICZNIE Konrad Jopek (IV rok) Opiekun naukowy referatu: dr inż. omasz Drabek Streszczenie: W pracy przedstawiono układ regulacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych Ćwiczenie nr 34 Badanie elementów optoelektronicznych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elementami optoelektronicznymi oraz ich podstawowymi parametrami, a także doświadczalne sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób regulacji prądu silnika asynchronicznego w układzie bez czujnika prędkości obrotowej. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 224167 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224167 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391278 (51) Int.Cl. H02P 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2015/2016 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów: 120 minut.

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego Silnik repulsyjny Schemat połączeń silnika repulsyjnego Silnik tego typu budowany jest na małe moce i używany niekiedy tam, gdzie zachodzi potrzeba regulacji prędkości. Układ połączeń silnika repulsyjnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy 1. Zapoznanie się z konstrukcją, zasadą działania i układami sterowania

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (PS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Proste układy wykonawcze

Proste układy wykonawcze Proste układy wykonawcze sterowanie przekaźnikami, tyrystorami i małymi silnikami elektrycznymi Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych ĆWCZENE 5 Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych 1. CEL ĆWCZENA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami elektrycznego sterowania silnikiem trójfazowym asynchronicznym

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO

ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Rozruch i regulacja obrotów silnika pierścieniowego 1 z 8 PRACOWNIA ENERGOELEKTRONICZNA w ZST Radom 2006/2007 ROZRUCH I REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO PIERŚCIENIOWEGO Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz zastrzałkowanymi

Bardziej szczegółowo