ROLNICTWO ŚWIATA I POLSKI. 1. Wykresy przedstawiają użytkowanie gruntów na wybranych kontynentach. Dobierz wykres do odpowiedniego kontynentu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLNICTWO ŚWIATA I POLSKI. 1. Wykresy przedstawiają użytkowanie gruntów na wybranych kontynentach. Dobierz wykres do odpowiedniego kontynentu."

Transkrypt

1 ROLNICTWO ŚWIATA I POLSKI 1. Wykresy przedstawiają użytkowanie gruntów na wybranych kontynentach. Dobierz wykres do odpowiedniego kontynentu. D C B A a. A- Ameryka Płn., B- Europa, C- Australia, D- Afryka b. A- Afryka, B- Ameryka Płn., C- Europa, D - Australia c. A- Europa, B- Ameryka Płn., C- Afryka, D - Australia d. A- Europa, B- Afryka, C- Australia, D- Ameryka Płn. p o z o s t a ł e g r u n t y i w o d y la s y ł ą k i i p a s t w is k a g r u n t y o r n e i s a d y 2. Wskaż funkcje, które pełni rolnictwo w gospodarce narodowej. a. dostarcza żywności, wykorzystuje środowisko, wpływa na tworzenie krajobrazu kulturowego, zapewnia miejsca pracy. b. dostarcza produktów roślinnych i zwierzęcych, wpływa na politykę państwa, jest źródłem dochodów znacznej części ludności, wpływa na eutrofizację zbiorników wodnych. c. dostarcza żywności, surowców dla przemysłu, towarów na eksport, zapewnia miejsca pracy, jest odbiorcą produktów przemysłowych, bierze udział w tworzeniu PKB. d. dostarcza produktów roślinnych i zwierzęcych, dostarcza siły roboczej dla gospodarki narodowej, uczestniczy w tworzeniu PKB, zmienia krajobraz naturalny na kulturowy. 3. Na podstawie zamieszczonych opisów rozpoznaj roślinę uprawną. a. Jest zbożem uprawianym głównie w strefie równikowej, zwrotnikowej, i podzwrotnikowej. Odznacza się krótkim okresem wegetacji, dzięki czemu daje nawet trzy zbiory w ciągu roku. Stanowi podstawę wyżywienia ludności Azji. b. Powierzchnia zasiewów tego zboża zmniejsza się na rzecz uprawy pszenicy. Największymi światowymi producentami są kraje środkowo-wschodniej Europy. Poza Europą zboże to przeznaczone jest głównie na paszę. c. Jest to roślina ciepłej strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej, ale dzięki wyhodowaniu licznych odmian udaje się w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Roślina ma bardzo szerokie zastosowanie : jako zboże żywieniowe, jako pasza dla bydła i trzody oraz jako surowiec przemysłowy, m.in. do produkcji papieru, alkoholu. Charakterystyczna jest ogromna koncentracja uprawy tej rośliny - prawie połowa zbiorów przypada na Stany Zjednoczone. 4. Rozpoznaj rodzaj hodowli na podstawie zamieszczonego opisu. a. Zwierzęta te są bardzo wytrzymałe na niekorzystne warunki przyrodnicze, a ich hodowla dobrze rozwija się w klimacie suchym, zarówno ciepłym jak i chłodnym, na stosunkowo słabych pastwiskach i na obszarach o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. b. Mimo dużych walorów smakowych mięsa, hodowla tych zwierząt napotyka na liczne bariery w postaci czynników obyczajowo - religijnych, stosunkowo szybkiego psucia się mięsa oraz jego względnie małej wartości odżywczej. c. Ma największe znaczenie wśród wszystkich zwierząt hodowlanych. Podstawą rozwoju hodowli jest dogodna baza paszowa. Hodowla jednej z odmian koncentruje się w pobliżu aglomeracji miejsko - przemysłowych.

2 5. Który z podanych wykresów przedstawia użytkowanie ziemi w Polsce? D C grunty orne i sady łąki i pastwiska B A lasy pozostałe grunty i wody 6. Prawie 60 % światowych zbiorów kukurydzy przypada na: a. USA, Meksyk b. Chiny, Brazylię c. USA, Brazylię d. USA, Chiny 7. Spośród państw półkuli zachodniej największymi producentami i eksporterami pszenicy są: a. USA, Kanada, Argentyna b. USA, Meksyk, Brazylia c. Kanada, USA, Meksyk d. USA, Brazylia, Argentyna 8. Ponad 70 % światowych zbiorów żyta przypada na : a. USA, Chiny, Rosję, Polskę b. Rosję, Polskę, Niemcy, Białoruś c. Rosję, Polskę, Indie, Niemcy d. Rosję, Kanadę, USA, Niemcy 9. Posługując się poniższą tabelą rozpoznaj typ gospodarki rolnej prowadzonej w czterech państwach europejskich. Państwo zbiory pszenicy plony pszenicy wskaźnik mechanizacji wskaźnik nawożenia w mln ton w dt/ha ilość ha na 1 ciągnik w kg NPK na 1 ha A 37,0 16,8 100,0 26,2 B 13,2 56,5 13,0 120,0 C 1,4 65,6 6,8 226,4 D 3,9 30,0 85,4 46,7 a. Państwa B i D gospodarka ekstensywna; A i D gospodarka intensywna. b. Państwa A i D gospodarka intensywna ; B i C gospodarka ekstensywna c. Państwa B i C gospodarka intensywna ; A i D gospodarka ekstensywna d. Państwa A i B gospodarka intensywna ; C i D gospodarka ekstensywna 10. W regionie tym występują gleby brunatne wytworzone z iłów i glin oraz czarne ziemie. Ukształtowanie powierzchni jest równinne, a okres wegetacyjny trwa ponad 220 dni. Zima krótka z nietrwałą pokrywą śnieżną. Opady roczne w granicach mm. Którego regionu dotyczy powyższa charakterystyka przyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa? a) Nizina Mazowiecka, b) Kujawy, c) Nizina Podlaska, d) Nizina Śląska.

3 11. Która z podanych charakterystyk dotyczy gospodarki ekstensywnej w Polsce? a. Duże zużycie nawozów, wskaźnik mechanizacji może być niski, duże nakłady na zabiegi agrotechniczne. Uzyskiwane plony zbóż oscylują wokół średniej krajowej lub są znacznie wyższe b. Niewielkie zużycie nawozów, wysoki wskaźnik mechanizacji, wysokie nakłady na zabiegi agrotechniczne. Uzyskiwane plony zbóż powyżej średniej krajowej c. Duże zużycie nawozów wysoki wskażnik mechanizacji. Niewielkie nakłady na zabiegi agrotechniczne. Uzyskiwane plony zbóż poniżej średniej krajowej lub oscylują wokół niej. d. Gospodarka raczej oparta na naturalnej żyzności gleby. Nakłady na zabiegi agrotechniczne poniżej średniej krajowej. Uzyskiwane plony zbóż poniżej lub oscylują wokół średniej krajowej. Wskaźnik mechanizacji może być wysoki. 12. Wskaż wystarczające uwarunkowania uprawy kompleksu pszenno - buraczanego. a. Gleby lekkie, piaszczyste, średni okres wegetacyjny ; nie wymaga intensywnych zabiegów agrotechnicznych b. Gleby wytworzone z lessów, krótki okres wegetacyjny, nie wymaga intensywnych zabiegów agrotechnicznych. c. Gleby na podłożu gliniastym, długi okres wegetacyjny, wymaga nawadniania. d. Gleby wytworzone z lessów, długi okres wegetacyjny, wymaga intensywnych zabiegów agrotechnicznych. 13. Które z podanych stwierdzeń dotyczy pojęcia plonów? a. Wartość produkcji rolnej uzyskanej z jednostki powierzchni użytków rolnych b. Ogólna ilość uzyskanego ziemiopłodu na danym obszarze c. Stosunek zbioru do pola powierzchni upraw d. Całkowita wartość produkcji rolnej w rozpatrywanym okresie 14. Który z diagramów przedstawia prawidłowo udział rolnictwa w PKB Polski? 15. Dobierz odpowiedni typ gleby do głównych rejonów jego występowania a) Kujawy, Nizina Szczecińska A) czarnoziemy stepowe b) Żuławy Wiślane, doliny rzeczne B) rędziny c) Wyżyna Sandomierska, okolice C) bielice Proszowic, okolice Hrubieszowa D) czarne ziemie d) Niecka Nidziańska, Wyżyna E) mady Krakowsko - Częstochowska 16. Wybierz zdania fałszywe : a) Rozwój hodowli trzody chlewnej na świecie jest nieopłacalny z uwagi na zbyt wolny przyrost masy mięsnej. b) W strefie równikowej warunki rozwoju uprawy pszenicy są bardzo niekorzystne. c) Największe znaczenie dla wyżywienia ludności na świecie ma rolnictwo strefy umiarkowanej. d) Najmniejsze gospodarstwa rolne występują w południowo - zachodniej Polsce. e) Jęczmień jest również rośliną przemysłową

4 17. Z tabeli wybierz jeden wariant prawidłowo charakteryzujący stopień towarowości oraz główne kierunki Kujawy a. wysoki stopień towarowości, uprawa buraka cukrowego b. średni lub niski stopień towarowości, zboża i burak cukrowy c. średni lub niski stopień towarowości, burak Kotlina Warszawska i Wysoczyzna Rawska wysoki stopień towarowości ogrodnictwo, hodowla drobiu i bydła mlecznego wysoki stopień towarowości ogrodnictwo, hodowla drobiu i bydła mlecznego niski stopień towarowości, hodowla bydła i drobiu. cukrowy, hodowla bydła d. wysoki stopień towarowości, średni stopień towarowości, hodowla bydła i trzody uprawa żyta i ziemniaków. chlewnej produkcji towarowej w przedstawionych krainach geograficznych. Kotlina Sandomierska niski stopień towarowości hodowla bydła i drobiu średni stopień towarowości, hodowla bydła i trzody chlewnej. średni stopień towarowości, hodowla bydła i trzody chlewnej. niski stopień towarowości, hodowla bydła i drobiu. 18. Wybierz wariant prawidłowo klasyfikujący zakłady przemysłu spożywczego według rodzaju produkcji. Elbląg Winiary Tarczyn Ostrołęka a. rybny mięsny owocowo-warzywny olejarski b. zbożowy browarniczy koncentratów spożywczych młynarski c. browarniczy koncentratów owocowo-warzywny mięsny spożywczych d. olejarski spirytusowy zbożowy owocowo-warzywny 19. Lokalizacja cukrowni jest związana z obszarami upraw buraka cukrowego, ze względu na : a. pracochłonność uprawy i zbioru buraka b. duże zużycie surowca na 1 tonę cukru c. bliskość rynku zbytu cukru d. wykwalifikowaną w pracach rolnych siłę roboczą 20. Wykresy przedstawiają użytkowanie gruntów na wybranych kontynentach. Który z wykresów przedstawia strukturę użytkowania ziemi w Ameryce Południowej? D C B A grunty orne i sady łąki i pastwiska lasy pozostałe grunty i wody 21. Która z podanych charakterystyk dotyczy gospodarki intensywnej w Polsce? a. Duże zużycie nawozów, wskaźnik mechanizacji może być niski, duże nakłady na zabiegi agrotechniczne. Uzyskiwane plony zbóż oscylują wokół średniej krajowej lub są znacznie wyższe b. Niewielkie zużycie nawozów, wysoki wskaźnik mechanizacji, wysokie nakłady na zabiegi agrotechniczne. Uzyskiwane plony zbóż powyżej średniej krajowej c. Duże zużycie nawozów wysoki wskażnik mechanizacji. Niewielkie nakłady na zabiegi agrotechniczne. Uzyskiwane plony zbóż poniżej średniej krajowej lub oscylują wokół niej.

5 d. Gospodarka raczej oparta na naturalnej żyzności gleby. Nakłady na zabiegi agrotechniczne poniżej średniej krajowej. Uzyskiwane plony zbóż poniżej lub oscylują wokół średniej krajowej. Wskaźnik mechanizacji może być wysoki. 22. Które z podanych stwierdzeń dotyczy pojęcia towarowości rolnictwa? a. Część produkcji globalnej rolnictwa, która jest sprzedawana na rynek b. Część produkcji globalnej rolnictwa, którą rolnik wymienia na inne towary c. Całkowita wartość produkcji rolnej w rozpatrywanym okresie d. Wartość produkcji rolnej uzyskanej z jednostki powierzchni użytków rolnych. 23. Prawie 70% światowych zbiorów ryżu przypada na : a. Chiny, USA, Myanmar b. Chiny, Indie, Indonezję c. USA, Indie, Indonezję d. Chiny, Indonezję, Myanmar 24. Roślinami odpornymi na suszę i wysokie temperatury,uprawianymi w Indiach, Chinach oraz strefie Sahelu są: a. maniok i bataty b. owies i żyto c. proso i sorgo d. jęczmień i pszenica 25. W regionie tym występuje zwarty kompleks gleb dobrych i bardzo dobrych, okres wegetacyjny nie przekracza dni, długie lato z dużą liczbą dni słonecznych. Opady, głównie latem, w granicach mm. Którego regionu dotyczy poniższa charakterystyka przyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa? a) Pojezierze Pomorskie, b) Nizina Wielkopolska, c) Wyżyna Lubelska, d) Nizina Śląska. 26. Posługując się poniższą tabelą rozpoznaj typ gospodarki rolnej prowadzonej w czterech państwach europejskich. Państwo zbiory buraka plony buraka wskaźnik mechanizacji wskaźnik nawożenia w cukrowego w tys cukrowego w ilość ha na 1 ciągnik kg NPK na 1 ha t. dt/ha A ,5 26,3 B ,5 177 C ,8 100 D ,7 37,8 a. Państwa B i D gospodarka ekstensywna; A i D gospodarka intensywna. b. Państwa A i D gospodarka intensywna ; B i C gospodarka ekstensywna c. Państwa B i C gospodarka intensywna ; A i D gospodarka ekstensywna d. Państwa A i B gospodarka intensywna ; C i D gospodarka ekstensywna 27. W Polsce w ostatnich latach zmniejszyło się zużycie nawozów na skutek : a. ograniczenia importu nawozów b. wapnowania gleby c. wzrostu cen nawozów d. wzrostu powierzchni obszarów zmeliorowanych 28. Który z diagramów przedstawia udział rolnictwa w strukturze zawodowej ludności Polski?

6 29. Przyporządkuj krainie geograficznej typowe dla niej czynniki sprzyjające rolnictwu. a) Żuławy Wiślane A) rzeźba terenu b) Nizina Śląska B) żyzne gleby aluwialne c) Nizina Wielkopolska C) długi okres wegetacyjny d) Nizina Szczecińska D) najwyższa roczna suma opadów E) żyzne czarne ziemie 30. Wybierz zdania fałszywe : a. W Polsce dominują gleby I i II klasy bonitacyjnej. b. Wśród gospodarstw indywidualnych przeważają gospodarstwa o powierzchni od ha. c. Wielkość gospodarstw indywidualnych wpływa na mechanizację rolnictwa. d. W Europie ryż uprawia się we Włoszech. e. Na obszarze Polski północno wschodniej uprawia się kukurydzę. f. Na obszarze pampy argentyńskiej dominuje mleczny kierunek hodowli bydła. 31. Zaznacz na mapie obszary występowania upraw ryżu i buraka cukrowego. Rozpoznaj roślinę uprawną (używkę), której obszary uprawy zostały zaznaczone na mapie. 32. Zaznacz na mapie obszary występowania upraw kukurydzy i bawełny. Rozpoznaj roślinę uprawną (używkę), której obszary uprawy zostały zaznaczone na mapie. 33. Wybierz zdania prawdziwe. a. Wśród zbóż największą powierzchnię zasiewów przeznacza się pod uprawę ryżu. b. Największymi importerami pszenicy są Rosja, Chiny i Japonia.

7 c. Największe pogłowie bydła na świecie mają Indie, Brazylia i Chiny. d. Plony buraka cukrowego w Rosji i Francji są zbliżone i wynoszą 760 q/ha. 34. W tabeli podano czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w Chinach, Francji i Czadzie (dane z roku 2000). Wpisz kraj w odpowiednie miejsce. Kraj Ludność rolnicza w % Ludność pracująca w rolnictwie na 100 ha Powierzchnia gruntów ornych przypadająca na 1 ciągnik Zużycie nawozów sztucznych w kg na 1 ha 70,1 3, ,0 2,1 3,5 0,9 14,4 161,6 67,5 93,2 176,0 65,5 35. Uzupełnij tabelę. Strefa klimatyczna umiarkowana ciepła, klimat kontynentalny zwrotnikowa, klimat suchy Ocena warunków klimatycznych i glebowych dla rozwoju rolnictwa bardzo krótki okres wegetacyjny (około dni), chłodne lato, słabo urodzajne gleby tundrowe, często przesycone nadmiernie wodą klimat gorący, ale zbyt suchy (250 mm opadów); niskiej jakości gleby czerwonawe, buroziemy i szaroziemy oraz prymitywne gleby pustyń, często są zasolone i wymagają nawodnienia Dominujące uprawy uprawa szybko dojrzewającego jęczmienia i warzyw szklarniowych Typ i kierunek hodowli ekstensywny typ hodowli bydła, a w suchszych regionach owiec na stepach jako naturalnej bazie paszowej 36. Wskaż uwarunkowania, które zadecydowały o: a. braku hodowli trzody chlewnej na Półwyspie Arabskim,

8 b. dużym pogłowiu owiec w Nowej Zelandii, c. wzroście pogłowia trzody chlewnej w Polsce w ostatnich latach, d. spadku pogłowia bydła w Wielkiej Brytanii. 37. Poniżej zamieszczono mapy rozmieszczenia hodowli bydła i trzody chlewnej w Polsce. Podpisz je odpowiednio. Podaj 2 czynniki, które zadecydowały o rozmieszczeniu hodowli bydła w Polsce Poniżej zamieszczono mapy rozmieszczenia upraw pszenicy i żyta w Polsce. Podpisz je odpowiednio. Podaj 2 czynniki, które zadecydowały o rozmieszczeniu uprawy pszenicy w Polsce.

9 Wymień 4 cechy polskiego rolnictwa, które stanowią barierę w konkurowaniu z rolnictwem Europy Zachodniej Klucz odpowiedzi Zajęcia d 2. b,d 3. a- ryż, b- żyto, c- kukurydza 4. a- owce, b- trzoda chlewna, c- bydło 5. b 6. d 7. a 8. b 9. c 10. d 11. d 12. d 13. c 14. c 15. ad, be, ca, db 16. a,d 17. a 18. c 19. b 20. c 21. a 22. a 23. b 24. c 25. c 26. c 27. c 28. b 29. ab, bc, ca, de 30. a,b,e,f 31. używka- kawa, ryż- Azja Pd-Wsch, burak cukrowy- obszar przyjezierny (USA), Europa Zach (Francja, Niemcy), Europa Środkowo-Wsch (Polska, Ukraina), pn-wsch Chiny 32. używka- herbata, kukurydza- Wielkie Równiny (USA), Pd Brazylia, Francja, Niż Chińska, bawełna- Niz. Zatokowa (USA), Indie, Pakistan, śr-wsch Chiny 33. b,c 34. Czad, Francja, Chiny 35. -umiarkowana chłodna; ekstensywna hodowla reniferów -krótki okres wegetacyjny (mroźna zima, upalne lato), bardzo dobre gleby (czarnoziemy); pszenica, burak cukrowy - na bardziej wilgotnych terenach proso i sorgo, w oazach uprawa owoców cytrusowych, palm daktylowych; pasterstwo koczownicze, hodowla wielbłądów 36. a) religia (islam), suchy klimat (brak roślin na pasze)

10 b) duży odsetek łąk i pastwisk, tradycje w hodowli, dużo terenów górzystych (owce są hodowane na górskich łąkach) c) wzrost cen wieprzowiny (bardziej opłacalna hodowla), popularność mięsa wieprzowego (walory smakowe) d) choroba wściekłych krów 37. bydło, trzoda chlewna; czynniki większa powierzchnia łąk i pastwisk w Polsce Wschodniej, hodowla bydła nie wymaga tak dużych nakładów finansowych jak hodowla trzody chlewnej (w gospodarstwach rolnych Polski wschodniej mniejsze nakłady kapitału 38. pszenica, żyto; czynniki- dobre gleby, większe nakłady kapitału na zabiegi pielęgnacyjne, długi okres wegetacyjny małe i rozdrobnione gospodarstwa rolne 2. duże zatrudnienie 3. niski poziom wykształcenia na wsi 4. zła sytuacja dochodowa ludności wiejskiej

Geografia rolnictwa poziom rozszerzony

Geografia rolnictwa poziom rozszerzony Geografia rolnictwa poziom rozszerzony Zadanie 1. (3 pkt) Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 53. ż ś ą ł ą ł ż ż ł Zadanie 2. (4 pkt) Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 61. ż ą ł ę ę ą ą 1 ś ł ą Zadanie 3. 51. (4 pkt)

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju rolnictwa. Czynniki wpływające na rolnictwo

Warunki rozwoju rolnictwa. Czynniki wpływające na rolnictwo Warunki rozwoju rolnictwa Czynniki wpływające na rolnictwo PRZYRODNICZE WARUNKI KLIMATYCZNE UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI GLEBY STOSUNKI WODNE POZAPRZYRODNICZE WŁASNOŚĆ ZIEMI WIELKOŚĆ GOSPODARSTW POZIOM MECHANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uprawa roślin na świecie. Zboża. Pszenica 2016-01-27. Rodzaje roślin uprawnych ze względu na przeznaczenie:

Uprawa roślin na świecie. Zboża. Pszenica 2016-01-27. Rodzaje roślin uprawnych ze względu na przeznaczenie: Uprawa roślin na świecie Rodzaje roślin uprawnych ze względu na przeznaczenie: Żywieniowe (alimentacyjne) Paszowe (pastewne) Przemysłowe Używki Zboża Kolejność malejąca głównych zbóż według powierzchni

Bardziej szczegółowo

Typy rolnictwa TYPY ROLNICTWA według przeznaczenia produkcji rolniczej. TYPY ROLNICTWA według poziomu nowoczesności

Typy rolnictwa TYPY ROLNICTWA według przeznaczenia produkcji rolniczej. TYPY ROLNICTWA według poziomu nowoczesności TYPY ROLNICTWA według przeznaczenia produkcji rolniczej Typy rolnictwa Poziom rozszerzony SAMOZAOPATRZENIOWE produkcja rolnicza na potrzeby rolnika i jego rodziny. Charakteryzuje się niewielką produktywnością,

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo w Polsce Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo Jest jednym z głównych działów gospodarki, jego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie gospodarcze świata (część 1)

Zróżnicowanie gospodarcze świata (część 1) 120 SPRAWDZIANY LEKCJI Sprawdzian z działu Zróżnicowanie gospodarcze świata (część 1) Grupa I Zadanie 1 (0 4 p.) Przeczytaj uważnie poniższe zdania, a następnie przy zdaniu prawdziwym wstaw literę P, a

Bardziej szczegółowo

11. Rolnictwo i wyżywienie ludności

11. Rolnictwo i wyżywienie ludności 11. Rolnictwo i wyżywienie ludności Zadanie 11.1 P I 3 Napisz, czym różnią się od siebie: a) rybactwo od rybołówstwa:... rybactwo to nie tylko połów ryb, ale także ich... hodowla i chów, polegający na

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnij, co to jest tzw. szachownica pól i jak doszło do jej powstania...

1. Wyjaśnij, co to jest tzw. szachownica pól i jak doszło do jej powstania... Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego charakteryzującego strukturę agrarną polskiego rolnictwa oraz wiadomości własnych, wykonaj zadania 1 4. NAJDROBNIEJSZY PROBLEM POLSKIEGO ROLNICTWA Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2 : Wymień przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze (antropogeniczne) warunki rozwoju rolnictwa. Przyrodnicze:

Polecenie 2 : Wymień przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze (antropogeniczne) warunki rozwoju rolnictwa. Przyrodnicze: Dział : Rolnictwo. Poziom podstawowy Polecenie1: Poniżej przytoczono podstawowe terminy używane w rolnictwie. Dopasuj je do odpowiednich opisów: struktura agrarna, plony, towarowość, agrotechnika, monokultura,...

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

Uprawa roślin na świecie. Uprawa zbóż. Uprawa zbóż zbiory na świecie. Zbiory zbóż na 1 mieszkańca. Uprawa zbóż główni producenci

Uprawa roślin na świecie. Uprawa zbóż. Uprawa zbóż zbiory na świecie. Zbiory zbóż na 1 mieszkańca. Uprawa zbóż główni producenci Uprawa roślin na świecie Poziom rozszerzony Rodzaje roślin uprawnych ze względu na przeznaczenie: Żywieniowe (alimentacyjne) Paszowe (pastewne) Przemysłowe Używki Uprawa zbóż Zboża to najczęściej uprawiane

Bardziej szczegółowo

Chów i produkcja zwierzęca na świecie

Chów i produkcja zwierzęca na świecie Chów i produkcja zwierzęca na świecie 1. Bydło Przyczyny chowu bydła o Zaspokojenie potrzeb na żywność o Korzyści finansowe ze sprzedaży bydła, mleka, mięsa itp. o Względy religijne w krajach, w których

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM ( z zastosowaniem teorii czynności wg L. Nędzyńskiego)

KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM ( z zastosowaniem teorii czynności wg L. Nędzyńskiego) KONSPEKT LEKCJI GEOGRAFII W KLASIE I GIMNAZJUM ( z zastosowaniem teorii czynności wg L. Nędzyńskiego) Temat: Gospodarka rolna. Główne regiony rolnicze świata-główni producenci rolni. Cele: Wyjaśni, czym

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Zadanie 5. (2 pkt) Zadanie 6. (1 pkt) Zadanie 9. (2 pkt) Zadanie 10. (4 pkt)

Rolnictwo Zadanie 5. (2 pkt) Zadanie 6. (1 pkt) Zadanie 9. (2 pkt) Zadanie 10. (4 pkt) Rolnictwo Zadanie 5. (2 pkt) Wyjaśnij znaczenie terminów: a) rolnictwo ekstensywne b) rolnictwo towarowe Zadanie 6. (1 pkt) Wyróżnia się różne typy rolnictwa ze względu na nakłady pracy i środków oraz

Bardziej szczegółowo

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby Zadanie 1: Wykresy oznaczone literami od A do H przedstawiają 8 podstawowych typów klimatów: podrównikowy, równikowy wilgotny, polarny, subpolarny, podzwrotnikowy, zwrotnikowy suchy oraz umiarkowany morski

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Rolnictwo świata

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Rolnictwo świata Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Rolnictwo świata Zakres podstawowy. Grupa A Nr zad. Przewidywana odpowiedź Kryteria zaliczenia Maks. liczba punktów 1. Zależność: Wraz ze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki.

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zasoby Dr inż. Ludwik Wicki 28 EiOGR przyg. L. Wicki 1 Wykład Funkcje rolnictwa w gospodarce 28 EiOGR przyg. L. Wicki

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów 45 IX. ROLNICTWO Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ma charakter rolniczy z rozwijającym się przetwórstwem rolnym i usługami na rzecz rolnictwa. Sprzyjają temu dość dobre grunty, w większości uregulowane

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII Z WYKORZYSTANIEM METODY STACJI UCZENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII Z WYKORZYSTANIEM METODY STACJI UCZENIA

Bardziej szczegółowo

109. Zakreśl poprawną odpowiedź na pytanie: Jaką część ludności świata stanowi ludność wiejska?

109. Zakreśl poprawną odpowiedź na pytanie: Jaką część ludności świata stanowi ludność wiejska? IV. ROLNICTWO Znajomość faktów 109. Zakreśl poprawną odpowiedź na pytanie: Jaką część ludności świata stanowi ludność wiejska? a) niewielką część b) około połowy c) znacznie ponad połowę 110. Dokończ zdanie:

Bardziej szczegółowo

POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO- POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO- POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO- POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI A. POLSKA WIEŚ 1. Cechy krajobrazu wiejskiego i miejskiego Krajobraz wiejski (rolniczy) duże otwarte przestrzenie płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Żniwa na świecie - kiedy zbiory w różnych częściach świata?

Żniwa na świecie - kiedy zbiory w różnych częściach świata? .pl https://www..pl Żniwa na świecie - kiedy zbiory w różnych częściach świata? Autor: Karol Bogacz Data: 16 lipca 2017 W Polsce żniwa zbożowe trwają w lipcu i sierpniu. Kukurydzę kosimy od września do

Bardziej szczegółowo

Opatowskie rolnictwem stoi

Opatowskie rolnictwem stoi Opatowskie rolnictwem stoi Powierzchnia powiatu opatowskiego liczy 91151 ha i swoim zasięgiem obejmuje 8 gmin: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice. Są to gminy typowo

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne;

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne; Geografia grudzień Liceum klasa I, poziom podstawowy XII Globalna gospodarka, cz. 1 (rolnictwo) Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 3) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Chów zwierząt na świecie

Chów zwierząt na świecie Cele chowu zwierząt Chów zwierząt na Zakres rozszerzony Mięso, mleko, jajka, tłuszcz, Skóra, futro, pierze, wełna, kości, rogi Siła pociągowa i zwierzęta juczne Doświadczenia naukowe Miód, wosk, jedwab

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.

Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. Stan i przewidywanie wykorzystania potencjału produkcyjnego TUZ w kraju dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. 6. Konferencja Naukowa "WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE" Falenty, 27 28 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo Zadanie 1 Przy- porządkuj Zadanie 2 Przyporządkuj

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo Zadanie 1 Przy- porządkuj Zadanie 2 Przyporządkuj Strona1 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo Zadanie 1 (0 3 pkt.) Na mapie numerami oznaczono obszary o różnym stopniu przyrodniczej przydatności dla rolnictwa. Przyporządkuj do każdej charakterystyki numer,

Bardziej szczegółowo

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE

SĄSIEDZI POLSKI (Podrozdziały 1. 5.) WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania programowe na poszczególne oceny Uwagi wstępne: 1. W kolumnie zatytułowanej Wymagania programowe podstawowe drukiem wytłuszczonym oznaczono elementy wiedzy niezbędne do otrzymania oceny dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Dane statystyczne 2,3 mln gospodarstw rolnych, 1,5 mln gospodarstw > 1 ha prowadzących

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

-3r/1- ROZWIĄZANIA. Rośliny: awokado, bananowiec, bataty, juta, kiwi, pomidory, trzcina cukrowa, ziemniaki

-3r/1- ROZWIĄZANIA. Rośliny: awokado, bananowiec, bataty, juta, kiwi, pomidory, trzcina cukrowa, ziemniaki -3r/1- ROZWIĄZANIA LIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3 Zadanie 17 W wykropkowane miejsca w tabeli wpisz: a) nazwy roślin odpowiadające przedstawionym opisom, b) brakującą

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska

Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska Dr hab. prof. nadzw. Barbara Kutkowska (Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

XLIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3

XLIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3 -3/1- XLIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 3 Zadanie 17 W wykropkowane miejsca w tabeli wpisz: a) nazwy roślin odpowiadające przedstawionym opisom, b) brakującą nazwę państwa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś

Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi. Marta Gaś Wymagania edukacyjne z geografii dla kl. 3 gimnazjum opracowane na podstawie programu Puls Ziemi Marta Gaś Rozdział Rolnictwo w Polsce Przemysł Temat Czynniki rozwoju rolnictwa Produkcja roślinna Hodowla

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Raport III (21.IV - 20.VI.2015) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki Analiza rolnych w powiatach województwa pomorskiego (cz. I) Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki zależnym od wielu różnorodnych czynników. Na jego rozwój wpływają zarówno uwarunkowania przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego)

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska IMUZ Falenty Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i leśnictwo

Rolnictwo i leśnictwo Rolnictwo i leśnictwo 1.Charakterystyka ogólna ROLNICTWO Powiat Kaliski jest regionem rolniczym. Posiada duże zróżnicowanie pod względem budowy gleb jak i ich wartości użytkowej. Są to gleby różnych typów

Bardziej szczegółowo

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś

Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś 1 Geografia - wymagania edukacyjne,,bliżej geografii 3 - Alicja Januś Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: EUROPA. RELACJE PRZYRODA- CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Grupa A. Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów. Zadanie 1. (0 1) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie upraw jednej z roślin żywieniowych.

Grupa A. Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów. Zadanie 1. (0 1) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie upraw jednej z roślin żywieniowych. Sprawdzian 3 Grupa A Imię i nazwisko Klasa Ocena Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów Liczba punktów Zadanie 1. (0 1) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie upraw jednej z roślin żywieniowych.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów

Uczeń potrafi: przedstawić cechy. środowiska przyrodniczego. wyróżniające Europę na tle innych kontynentów. wyjaśnić przyczyny. zróżnicowania ludów Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA - CZŁOWIEK - GOSPODARKA 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele

Bardziej szczegółowo

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki.

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. Hodowla zwierząt w Polsce W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. BYDŁO - Hodowla bydła jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ...

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ... -1/1- XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Na poniższych schematycznych mapach przedstawiono kontury państw i sygnatury punktowe w miejscach położenia ich stolic.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny GEOGRAFIA KLASA 3 GIMNAZJUM 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca NAUCZYCIEL: DOROTA BARCZYK WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE III B G SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność w produkcji zbóŝ na świecie wybrane elementy

Konkurencyjność w produkcji zbóŝ na świecie wybrane elementy Konkurencyjność w produkcji zbóŝ na świecie wybrane elementy Dr inż. Paweł Boczar Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dr Yelto Zimmer Institute of Farm Economics von Thünen Institute, Braunschweig Pułtusk

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień rejonowy

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień rejonowy Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 04/05, stopień rejonowy Uwaga: W zadaniach otwartych podano przykłady poprawnych odpowiedzi. Uznajemy również inne, nieuwzględnione

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż w Polsce i Unii Europejskiej - perspektywa jego rozwoju dla polskich rolników

Rynek zbóż w Polsce i Unii Europejskiej - perspektywa jego rozwoju dla polskich rolników prof. dr hab. Jerzy Grabiński dr Andrzej Madej IUNG-PIB w Puławach Opinia dotycząca perspektyw rozwoju rynku zbóż w Polsce (odpowiedź na pismo z dnia 20 grudnia 2016 roku nr RRW-015-119-2016 (3) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru stan i perspektywy

Rynek cukru stan i perspektywy Rynek cukru stan i perspektywy Rafał Strachota Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Konferencja Burak Cukier Perspektywy, Poznań, 6 października 2015 r. Rynek cukru w Polsce Tutaj dodaj pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Prof. dr hab. Wojciech Józwiak Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Suchedniów 10-12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej 1 Zadanie Rysunki przedstawiają roczny rozkład temperatury i opadów w wybranych stacjach klimatycznych świata. Podpisz rysunki właściwymi dla nich nazwami klimatów, wybranymi spośród

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA

Przygotowano w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA Przygotowano w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA Użytki rolne w Polsce zajmują 18, mln ha, co stanowi 9,% ogólnej powierzchni kraju. Pod względem obszaru użytków rolnych znajduje się na

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce sposoby adaptacji Katarzyna Mizak Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Niewielka produkcja materii organicznej, słabo przemywane, wysycone zasadami. Są nieprzydatne rolniczo ze względu niekorzystny klimat w miejscu gdzie

Niewielka produkcja materii organicznej, słabo przemywane, wysycone zasadami. Są nieprzydatne rolniczo ze względu niekorzystny klimat w miejscu gdzie Gleby arktyczne Prymitywne gleby typowe dla obszarów polarnych występują tylko na półkuli północnej na wyspach Morza Arktycznego oraz północnych fragmentach Eurazji i Ameryki. Z uwagi na wieloletnią zmarzlinę

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i gospodarka żywieniowa

Rolnictwo i gospodarka żywieniowa Rolnictwo i gospodarka żywieniowa dane z roku sprawozdawczego 26 Saksonia dane z roku sprawozdawczego 26 POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI POWIERZCHNIA Powierzchnia ogółem 1. ha 1.842 35.75

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

10. Tereny rolne Charakterystyka użytkowania gruntów rolnych.

10. Tereny rolne Charakterystyka użytkowania gruntów rolnych. 10. Tereny rolne 10.1 Charakterystyka użytkowania gruntów rolnych. Ogólna powierzchnia gruntów rolnych Gdańska wynosi 9837 ha,* co stanowi 37,5 % ogólnej powierzchni gminy, w tym 6301 ha gruntów ornych,.

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

Czy w 2017 będzie lepsza koniunktura w rolnictwie?

Czy w 2017 będzie lepsza koniunktura w rolnictwie? https://www. Czy w 2017 będzie lepsza koniunktura w rolnictwie? Autor: Ewa Ploplis Data: 28 kwietnia 2017 Sytuacja w branży rolnej w 2017 r. będzie prawdopodobnie zbliżona do obserwowanej w 2016 r. Nie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania

Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-13 Jarosław Stalenga Józef Tyburski IUNG-PIB Puławy UWM Olsztyn Kluczbork, 11.04.2012 Powierzchnia UR w gospodarstwach EKO na

Bardziej szczegółowo