Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego"

Transkrypt

1 Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1

2 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN Strona 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO E-EDUKACJI SPOŁECZNOŚCIOWEJ Podstawowe pojęcia Definicja pojęcia uczenie się Definicja pojęcia nauczanie Pojęcie i formy kształcenia Kształcenie elektroniczne e-learning Kształcenie komplementarne blended learning Samokształcenie Rys historyczny kształtowania się różnych form kształcenia Charakterystyka elektronicznych form kształcenia w odniesieniu do tradycyjnej edukacji Nauczanie tradycyjne a elektroniczne Modele nauczania i komunikowania się w edukacji na odległość Technologie stosowane w edukacji elektronicznej Pomiar efektów kształcenia uniwersyteckiego Sprawdzanie i ocenianie jako podstawowe czynności oceny procesu kształcenia Czynniki efektywności kształcenia Narzędzia i metody oceny skuteczności kształcenia Pomiar efektywności elektronicznych form kształcenia Wyznaczniki podatności przedmiotów na e-edukację KSZTAŁCENIE SPOŁECZNOŚCIOWE Treści tworzone przez użytkowników Treści szkoleniowe skupione na potrzebach osób uczących się Charakterystyka osób uczących się Strona 3

4 Kooperatywne uczenie się (collaborative learning) Teorie pedagogiczne w nauczaniu społecznościowym Kształcenie społecznościowe w e-edukacji ROZDZIAŁ II. WEB 2.0 NOWY TREND W INTERNECIE I EDUKACJI Czym jest Web Charakterystyka wybranych narzędzi społecznościowych Strony typu Wiki Blogi Zakładki społecznościowe Repozytoria video Sieci społecznosciowe Podkast RSS E-portfolio Czaty i komunikatory internetowe Repozytoria grafiki Gry Wirtualne światy Aplikacje m-learning Fora dyskusyjne E-learning a WEB Przegląd rozwiązań open source do budowy społeczności Elgg Dolphin XOOPS Buddy Press Anahita Przykłady zastosowań WEB 2.0 w e-learningu akademickim Strona 4

5 ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA WOBEC MODELU KSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO WYNIKI BADAŃ OPINIE STUDentÓW I ABSOLWENTÓW Przygotowanie do nauki w Internecie Nastawienie do e-edukacji Wizja platformy społecznościowej Odpłatność za e-szkolenia i finansowanie portalu Motywowanie użytkowników do nauki i aktywności Budowa prestiżu, promocja i firmowanie portalu Opinie nauczycieli i dydaktyków Doświadczenia z e-edukacją Kluczowe elementy społecznościowej platformy edukacyjnej Przygotowanie i prowadzenie e-szkoleń Główne motywatory do korzystania z portalu Ewaluacja i certyfikaty Wysokość opłat za kursy Budowa pozycji portalu na rynku edukacyjnym Opinie pracodawców i ekspertów Postrzeganie e-edukacji Podniesienie motywacji i zaangażowania użytkowników Budowa platformy społecznościowej Finansowanie platformy ROZDZIAŁ IV. PROJEKT PLATFORMY KSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCOWEGO WELEARNING Założenia i uwarunkowania budowy platformy Krajowe Ramy Kwalifikacji Idea uczenia się przez całe życie Kompetencje społeczne jako klucz do sukcesu Istota kontaktu i interakcji pomiędzy użytkownikami w nauczaniu na odległość Strona 5

6 Założenia polityki jakości kształcenia Opis platformy Misja systemu Architektura systemu Opis modułów systemu Szanse i zagrożenia płynące z modelu platformy PODSUMOWANIE DODATEK 1. PROCEDURA WDROŻENIA MODELU KSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO DODATEK 2. ZESTAWIENIE NARZĘDZI WYKORZYTYWANYCH W KSZTAŁCENIU SPOŁECZNOŚCIOWYM LITERATURA ŹRÓDŁA INTERNETOWE SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW Strona 6

7 Wstęp Obecnie zaobserwować można ogromne zainteresowanie tworzeniem sieci społecznościowych i wykorzystaniem technologii Web 2.0. Niniejszy podręcznik próbuje odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób powinno się wykorzystać to zainteresowanie w sektorze edukacji, zwłaszcza na poziomie wyższym?. Jakie są możliwe zalety płynące z wykorzystania tego podejścia, a jakie czynniki przemawiają przeciw? Autorzy omawiają szczegółowo być może pierwszy w Polsce kompleksowy model kształcenia społecznościowego, który jest wdrażany w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera. Podręcznik podzielony jest na cztery rozdziały: Rozdział 1 Przedstawia kształcenie społecznościowe nie jako zupełnie nowy koncept, ale jako kolejny krok w ewolucji nauczania na odległość. Rozdział 2 poświęcony został narzędziom Web 2.0 wykorzystywanym w edukacji. Zostało w nim omówionych 15 narzędzi wraz z podkreśleniem ich zalet i wad w kontekście zastosowań edukacyjnych. W rozdziale tym pokazano sposób wykorzystania narzędzi Web 2.0 w Polsce i na świecie. Rozdział 3 zawiera podsumowanie badań przeprowadzonych w konsorcjum akademickim (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu) poświęconych wymaganiom wobec modelu kształcenia społecznościowego. Badaniami objęci byli studenci i absolwenci, pracownicy uczelni oraz pracodawcy i eksperci. Rozdział 4 zawiera omówienie założeń platformy kształcenia społecznościowego oraz szczegółowy opis wdrażanego systemu. Podręcznik zawiera również dwa dodatki: Dodatek 1 zawiera skrótowe omówienie procedury wdrożenia modelu kształcenia społecznościowego w instytucji edukacyjnej. Dodatek 2 to zestawienie narzędzi wykorzystywanych w kształceniu społecznościowym, w większości typu open source, które można włączyć do istniejących systemów e-learning uczelni. Strona 7

8 ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie do e-edukacji społecznościowej 1.1. Podstawowe pojęcia Definicja pojęcia uczenie się Definiowanie podstawowych pojęć dydaktycznych związanych z tematyką pracy należy rozpocząć od pojęcia uczenie się. Świadomość prawidłowości oraz przebiegu uczenia się jest bowiem niezbędna do skutecznego organizowania nauczania. Należy zaznaczyć, że w literaturze dydaktycznej nie ma jednej spójnej definicji tego pojęcia i nie jest ono jednoznacznie rozumiane przez psychologów i dydaktyków. Formułowane definicje posiadają wspólne elementy, jednakże różnią się ujęciem i zakresem. Poniżej zostaną podane różne definicje polskich dydaktyków, co pozwoli wyodrębnić najważniejsze cechy tego pojęcia. B. Nawroczyński, pedagog i historyk myśli pedagogicznej, pisząc o uczeniu się, wskazywał, że jest to zarówno nabywanie wiadomości, jak i nabywanie sprawności. Według niego uczenie się nie jest biernym procesem i występuje wyłącznie, gdy jesteśmy czynni. Aktywność uczącej się osoby jest warunkiem koniecznym zdobywania nowych umiejętności. Uczenie się jest więc czynnym procesem przetwarzania 1. W. Okoń definiuje uczenie się, jako proces, w którego toku na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Jest ono obok pracy, działalności społeczno-kulturalnej i zabawy jedną z podstawowych form ludzkiej działalności. Uczenie się może się odbywać zarówno w szkole, jak i poza nią w codziennych sytuacjach życiowych. Warunkuje rozwój każdego człowieka i jest źródłem dokonujących się w nim zmian. Poprzez poznanie i działanie, które są podstawowymi czynnościami uczenia się, ludzie poznają otaczającą ich rzeczywistość, zdobywają wiadomości, kształtują nowe formy zachowania się, a także przekształcają dotychczasowe formy, doskonaląc nawyki i umiejętności oraz weryfikując swoją wiedzę. W. Okoń zwraca uwagę, że aktywność i zaangażowanie osoby uczącej się jest warunkiem koniecznym efektywności procesu uczenia się 2. Cz. Kupisiewicz określa uczenie się, jako proces zamierzonego nabywania przez uczący się podmiot określonych wiadomości, umiejętności i nawyków, dokonujący się w toku bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości. Przedmiotem uczenia się jest otaczająca ludzi rzeczywistość przyrodnicza, techniczna, kulturowa oraz społeczna. Ludzie odkrywają poszczególne jej fragmenty bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednie poznanie oznacza, że człowiek jest zdany głównie na własne siły, a podejmowane działania decydują o końcowych efektach jego działalności. Zdobywanie wiedzy odbywa się poprzez samodzielne dostrzeganie zależności, for- 1 2 B. Nawroczyński, Zasady nauczania, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961, s. 49. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 18. Strona 8

9 mułowanie i sprawdzanie hipotez, rozwiązywanie różnego rodzaju problemów przy użyciu dostępnych metod i narzędzi. Pośrednie poznanie zakłada możliwość wykorzystania zgromadzonej przez ludzkość wiedzy. Przyswajać ją można m.in. poprzez czytanie literatury, uczestnictwo w wykładach i dyskusjach, naśladownictwo. Pośredni sposób poznawania rzeczywistości dominuje w początkowych latach życia każdego człowieka. Umożliwia stosunkowo szybkie opanowanie podstawowej wiedzy o otaczającym świecie oraz zdobycie umiejętności i nawyków, bez których niemożliwe byłoby racjonalne poznawanie bezpośrednie 3. Podsumowując przedstawione definicje, można stwierdzić, że uczenie się charakteryzuje się planowością, systematycznością, aktywnym zaangażowaniem osoby uczącej się, złożonością, ukierunkowaniem na wynik oraz różnorodnością sposobów i form. Opiera się na indywidualnym doświadczeniu oraz bezpośrednim i pośrednim poznaniu. Jest to proces trwający przez całe życie, zdeterminowany ciągłą potrzebą optymalizacji własnego działania w stale zmieniającej się rzeczywistości. Czynniki wpływające na ten proces to posiadane zdolności, poziom motywacji, środowisko oraz bodźce zewnętrzne. W wyniku uczenia się powstają nowe formy zachowania się i działania oraz ulegają modyfikacji zachowania wcześniej nabyte Definicja pojęcia nauczanie Podobnie jak uczenie się również pojęcie nauczanie posiada wiele definicji koncentrujących się na różnych aspektach. W. Okoń określa nauczanie jako planową, systematyczną pracę nauczyciela z uczniami, polegającą na wywoływaniu i utrwalaniu zmian w ich wiedzy, dyspozycjach, postępowaniu i całej osobowości pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy, przeżywania wartości i własnej działalności praktycznej 4. Przestawiona definicja wskazuje, że nauczanie umożliwia zarówno zdobywanie wiedzy oraz umiejętności, jak i rozwijanie własnych zainteresowań, zdolności, kształtowanie właściwych postaw moralnych, przekonań światopoglądowych oraz cech charakteru. Analiza przedstawionych cech pozwala zaobserwować ścisły związek nauczania z kształceniem i wychowaniem. Z uwagi na bardzo duże społeczne znaczenie nauczanie otaczane jest we wszystkich krajach szczególną opieką. Polega ona m.in. na instytucjonalizacji nauczania, tworzeniu systemów szkolnictwa i infrastruktury oświatowej, wprowadzaniu powszechnego obowiązku szkolnego. Jest to więc działalność mająca na celu stworzenie dogodnych warunków, które umożliwiają uczenie się. Na podobną zależność nauczania z wychowaniem wskazuje również B. Nawroczyński, który definiuje nauczanie, jako oddziaływanie zmierzające do tego, aby wychowanek przyswoił sobie wiadomości i umiejętności oraz wykształcił się na odpowiednich dobrach kultury Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, wyd. Graf Punkt, Warszawa 2000, s. 25. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, s B. Nawroczyński, dz. cyt., s. 41. Strona 9

10 Cz. Kupisiewicz pisze, że nauczanie występować może zarówno w postaci przypadkowych i okazjonalnych działań, jak i może być planowanym, systematycznym i bezpośrednio kierowanym procesem uczenia się. Przykładem może tu być zdobywanie informacji, których potrzebujemy w danym momencie, lub organizowane w ściśle określonych warunkach zajęcia szkolne. W tym drugim przypadku nie jest to jednorazowy akt nauczania, ale rozbudowana i ściśle określona ich sekwencja, która przebiegać może przez długi, niekiedy nawet wieloletni okres. Kupisiewicz zwraca uwagę na fakt, że nauczanie jest działalnością intencjonalną, w której występują elementy kontroli. Nauczyciel na podstawie bezpośredniej obserwacji pracy uczniów oraz sprawdzania jej efektów może tę pracę zmieniać poprzez odpowiednie polecenia, dygresje czy pytania naprowadzające. Opisane czynności umożliwiają likwidowanie i zapobieganie błędom, które mogą pojawić się podczas nauki 6. Z przedstawionych określeń i definicji wynika, że nauczanie jest zespołem zabiegów i działań, na który składają się takie czynności jak inicjowanie (inspirowanie), planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola i korekta. Ważnym aspektem nauczania jest odpowiednie kierowanie aktywnością uczniów. Instrumentem nauczania w ręku nauczyciela jest jego wiedza oraz racjonalnie stosowane metody, formy i środki dydaktyczne. Nauczyciel powinien tak organizować pracę uczniów, aby poprzez samodzielne myślenie i działanie poznawali oni rzeczywistość, a nie tylko biernie przyswajali wykładane treści. Nauczanie jest procesem niezwykle złożonym, o czym świadczy to, że występuje w formie różnych czynności, jest warunkowane przez wiele czynników oraz spełnia informacyjne, utrwalające i kontrolne funkcje. Celem nauczania jest nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności, ale także wychowanie, wywołanie trwałych zmian w postępowaniu i ukształtowanie odpowiedniego systemu wartości Pojęcie i formy kształcenia Kształcenie jest pojęciem, które bardzo różnie jest definiowane przez pedagogów. Chęć nadania mu pewnej jednoznaczności natrafia na trudności, które wynikają z utrwalenia się poglądów poszczególnych autorów. W. Okoń traktuje kształcenie jako proces zmierzający do wykształcenia. Odnosi się on do zmian osobowości, które obejmują jednocześnie stronę poznawczoinstrumentalną polegającą na poznawaniu świata i jego przekształcaniu, jak również stronę aksjologiczną, wiążącą się z kształtowaniem postaw i systemu wartości. Kształcenie jest zatem częścią składową wychowania, a w procesie kształcenia realizowane są podstawowe cele i zadania ogólnowychowawcze. Prowadzi do zdobywania wiedzy, nawyków, umiejętności, rozwoju zainteresowań oraz zdolności poznawczych, które doskonalą cechy osobowości każdego człowieka 7. Odmienne stanowisko, wyraźnie oddzielające kształcenie od wychowania, prezentuje H. Muszyński. Według niego kształcenie jest działaniem zmierzającym do ukształtowania dyspozycji 6 Cz. Kupisiewicz, dz. cyt., s W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, cyt. wyd., s Strona 10

11 instrumentalnych (wiedzy, umiejętności, inteligencji), podczas gdy wychowanie ma zmierzać do ukształtowania dyspozycji emocjonalno-wolicjonalnych (czyli kierunkowych) w osobowości jednostki. Podobnie K. Sośnicki określił kształcenie jako przekształcanie intelektualnej strony człowieka, czego rezultatem ma być wykształcenie 8. Z kolei Cz. Kupisiewicz opisuje kształcenie, jako ciąg systematycznych czynności nauczycieli i uczniów, umożliwiających uczniom opanowanie wiedzy o świecie, wyrabianie sprawności w jej stosowaniu, rozwijanie zdolności i zainteresowań, kształtowanie przekonań i postaw (tabela 1). Uczenie się jest ściśle sprzężone z nauczaniem, co oznacza, że działania ucznia inspirowane i oceniane przez nauczyciela jednocześnie modyfikują jego postępowanie. Na proces kształcenia składają się zatem mniej lub bardziej obszerne czynności nauczania uczenia się, które zmierzają do osiągnięcia założonych wcześniej rezultatów i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zaliczamy do nich: samodzielne zdobywanie przez uczniów określonych wiadomości i umiejętności w drodze zarówno indywidualnych, jak i zespołowych wysiłków; nabywanie przez uczniów wiedzy w drodze poznania bezpośredniego, np. w wyniku prowadzonych obserwacji, eksperymentów, wywiadów, przy równoczesnym zapewnieniu im warunków i środków umożliwiających wzbogacenie posiadanych już wiadomości i umiejętności za pomocą poznania pośredniego; systematyczne wykorzystywanie kontroli i oceny własnych wyników uczenia się, przy równoczesnym włączeniu tych czynności do organizowanego przez szkołę systemu kontroli i oceny końcowych efektów pracy dydaktycznej 9. Tabela 1. Czynności nauczycieli i uczniów w procesie kształcenia Czynności nauczycieli działania sprzyjające uświadomieniu uczniom celów i zadań kształcenia zaznajamianie uczniów z nowymi rzeczami i zdarzeniami kierowanie procesem nabywania pojęć kierowanie procesem poznawania prawidłowości i praw naukowych Czynności uczniów działania służące wytworzeniu pozytywnej motywacji do nauki, stosownie do określonych celów poznawanie nowych rzeczy i zdarzeń procesy uogólniania służące wytworzeniu pojęć poznawanie prawidłowości i praw naukowych oraz systematyzowanie wiedzy 8 9 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, cyt. wyd., s Cz. Kupisiewicz, dz. cyt., s Strona 11

12 kierowanie procesem przechodzenia od teorii do praktyki organizowanie zajęć praktyczno-wytwórczych sprawdzanie i ocena osiągniętych przez uczniów kompetencji nabywanie umiejętności i nawyków działania praktyczne służące wytwarzaniu przedmiotów i zmian w otoczeniu samokontrola osiągnięć uzyskiwanych w toku uczenia się Źródło: W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s Wyróżniamy wiele rodzajów kształcenia, z których najważniejsze to: kształcenie ogólne przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym. Ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy o przyrodzie, technice, kulturze i społeczeństwie oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu dojrzałości w rozwoju intelektualnym i społecznomoralnym; otwiera drogę do wyższych szczebli kształcenia, takich jak studia wyższe; realizowane jest głównie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących; kształcenie zawodowe pozwala na opanowanie wymaganej wiedzy związanej z wybranym zawodem, opanowanie metod, środków i form pracy zawodowej oraz rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień potrzebnych w związku z wykonywaniem danego zawodu; kształcenie ustawiczne, zwane również kształceniem przez całe życie, umożliwia dorosłym uzyskiwanie lub uzupełnienie wykształcenia, zdobywanie kwalifikacji zawodowych, zmianę zawodu, specjalności zawodowej oraz rozwoju zamiłowań i umiejętności; prowadzone jest przez placówki i instytucje oświatowe zajmujące się edukacją dorosłych; kształcenie specjalne zapewniające opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 10. Zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku pedagogicznym forma kształcenia jest to termin oznaczający zewnętrzną, organizacyjną stronę kształcenia w odróżnieniu od metody nauczania, która dotyczy sposobu pracy nauczycieli i uczniów. Forma kształcenia obejmuje zewnętrzne warunki kształcenia, a więc dobór uczniów i nauczycieli, połączenie ich w odpowiednie grupy, współpracę grup i jednostek z sobą, rodzaj zajęć oraz warunki miejsca i czasu pracy dydaktycznej W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, cyt. wyd., s W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, cyt. wyd., s Strona 12

13 W literaturze ciągle jeszcze można zetknąć się z utożsamianiem formy z metodą kształcenia, co nie jest poprawne ani uzasadnione. Metody kształcenia określają bowiem, jak uczyć w określonych warunkach. Formy kształcenia warunkują natomiast organizacyjną stronę pracy dydaktycznej w zależności od celów i zadań kształcenia, liczby uczniów, miejsca i czasu nauki, posiadanych pomocy naukowych oraz dostępnych metod komunikacji. Wskazują, jak zorganizować i przeprowadzić zajęcia stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu będzie w nich uczestniczyć. Każdy z tych czynników ma wpływ na wybór optymalnej formy szkolenia. Należy zaznaczyć, że stosowanie różnych form kształcenia jest korzystne i stwarza dużo nowych sytuacji dydaktycznowychowawczych. Sprzyja rozwojowi osobowości uczniów oraz powstawaniu kontaktów międzyludzkich 12. Formy kształcenia ze względu na liczbę uczących się osób dzielimy na: jednostkowe; zbiorowe, grupowe, obejmujące system klasowo-lekcyjny, laboratoryjno-lekcyjny, warsztatowo-lekcyjny, kursowy i kształcenia zaocznego. Inny możliwy podział wyodrębnia kształcenie: teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, konsultacje); praktyczne (ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, zajęcia sztabowe, zajęcia instruktorskometodyczne, podróże specjalistyczne, wycieczki itp.) 13. W niniejszym podręczniku zastosowany zostanie następujący podział form kształcenia, uzależniony od sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystania e-learningu w procesie dydaktycznym: kształcenie tradycyjne; kształcenie komplementarne blended learning; kształcenie zdalne, elektroniczne e-learning; kształcenie społecznościowe Cz. Kupisiewicz, dz. cyt., s. 55. J. Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość: podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s Strona 13

14 Kształcenie elektroniczne e-learning Trudność podania jednoznacznej definicji pojęcia e-learning wynika z faktu, że poszczególni autorzy skupiają się na różnych jego aspektach oraz zakresie. E-learning, nazywany nauczaniem elektronicznym, często utożsamiany jest z nauczaniem zdalnym czy kształceniem na odległość. Należy pamiętać jednak, że przytoczone określenia nie zawsze oznaczają to samo. Warto więc zdefiniować to pojęcie oraz zastanowić się nad jego istotą. A. Stecyk określa e-learning jako kontrolowane przekazywanie wiedzy (najczęściej na odległość) oparte na mediach elektronicznych. Zajęcia e-learningowe prowadzone są z wykorzystaniem multimedialnych materiałów i pomocy dydaktycznych, przekazywanych na płytach CD, udostępnianych przez Internet lub wewnętrzną sieć komputerową danej jednostki edukacyjnej, a także ostatnio przez telefonię komórkową na urządzenia mobilne. E-learning może być stosowany jako niezależna metoda szkoleniowa, wsparcie tradycyjnych zajęć, a także jako sposób na aktualizację wiedzy i umiejętności 14. Na inny aspekt zwraca uwagę M. Pluta-Olearnik, która pisze, że postępująca digitalizacja wiedzy, dystrybucja przez Internet oraz jej interaktywność zrewolucjonizowały proces kształcenia. Odbyło się to poprzez przejście od modelu korespondencyjnego, w którym materiały przekazywane były w formie drukowanej bądź nadawane przez radio lub telewizję, do modelu internetowego. Ważnym elementem e-learningu jest umożliwienie kształcenia rozproszonych grup studentów, ponieważ ta forma edukacji znacznie ogranicza, a w wielu przypadkach nawet całkowicie eliminuje konieczność bezpośrednich, osobistych spotkań nauczyciela ze studentami. Kształcenie elektroniczne może realizować te same cele co tradycyjny system edukacji. Pozwala dostosować proces kształcenia do możliwości i potrzeb studenta, daje możliwość wyboru wielu form i metod kształcenia oraz trybu studiowania 15. Podobnie R. Dawidziuk charakteryzuje e-learning jako kształcenie na odległość, w którym zarówno nauczyciel, jak i studenci są od siebie izolowani przez czas, lokalizację lub oba te czynniki jednocześnie. Nauczanie elektroniczne umożliwia komunikację synchroniczną w czasie rzeczywistym lub asynchroniczną odbywającą się z pewnym opóźnieniem czasowym. Materiały szkoleniowe udostępniane mogą być studentom na wiele sposobów. Rozwój komunikacji i spadek cen połączeń internetowych powoduje, że obecnie większość kursów e-learningowych zamieszczana jest w Internecie i jest to najdogodniejszy sposób dostępu do nich A. Stecyk, dz. cyt., s. 16. M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 97. R. Dawidziuk, E-learning nowa koncepcja świadczenia usług edukacyjnych szkół wyższych? [w:] J. Mischke (red.), Akademia online, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2005, s Strona 14

15 Rysunek 1. Klasyfikacja terminów związanych ze zdalną edukacją Źródło: opracowanie na podstawie http: //www.edustrada.pl, [ ] W literaturze przedmiotu można spotkać się z dwiema formami e-learningu. Jedną z nich jest funkcjonująca od przeszło 20 lat forma CBT (computer based training). Są to szkolenia realizowane przy użyciu komputerów, w których wykorzystywane są specjalnie przygotowane materiały. Ta forma edukacji jest szczególnie skuteczna w nauczaniu obsługi programów komputerowych, ponieważ szkolenia mogą być zintegrowane z wybraną aplikacją. Umożliwia to jednoczesną naukę podczas korzystania z programu. Do dystrybucji materiałów dydaktycznych stosuje się tu głównie typowe nośniki informacji, takie jak płyty CD i DVD. Drugą formą e-learningu jest WBT (web based training), w której kluczową rolę odgrywa Internet. Szkolenia te często opierają się na materiałach udostępnianych online. Przeznaczone są zarówno dla pojedynczych użytkowników, jak i zainteresowanych grup internautów. Wykorzystuje się je najczęściej w szkolnictwie wyższym, do nauki języków obcych oraz w firmach do szkoleń pracowników w różnych oddziałach rozproszonych geograficznie. Korzysta się tu często z różnych metod komunikacji, takich jak fora dyskusyjne, czaty czy wideokonferencje. Klasyfikacja terminów związanych ze zdalną edukacją została przedstawiona na rysunku 1. Z kolei rysunek 2 ukazuje występujące obecnie formy kształcenia i zależności między nimi. Strona 15

16 Rysunek 2. Współczesny model uczenia się i nauczania Źródło: A. Stecyk, ABC elearningu: system LAMS (learning activity management system), Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s Kształcenie komplementarne blended learning Blended learning to kształcenie komplementarne, mieszane, zwane również hybrydowym. Tak jak przedstawione poprzednio pojęcia nie ma jednej definicji. Ten rodzaj edukacji powstał znacznie wcześniej niż e-learning. Jest wynikiem postępującego naturalnego rozwoju edukacji. W celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia tradycyjnych zajęć zaczęto bowiem dodawać do nich dodatkowe materiały elektroniczne, takie jak gry decyzyjne, symulacje, ćwiczenia. Można zatem powiedzieć, że blended learning stanowi połączenie edukacji tradycyjnej i elektronicznej. Blended learning pozwala powiązać najlepsze cechy nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie z prowadzącym i nauczania elektronicznego realizowanego przez Internet. Jest to elastyczna forma kształcenia. Należy zaznaczyć, że nie ma tu jednej, uniwersalnej metody podziału nauczanych treści. W każdym przypadku należy uwzględnić specyfikę wybranego przedmiotu oraz cechy danej grupy studentów. Przykładowo część wykładową można realizować w ramach kursów zdalnego nauczania, a część praktyczną, warsztatową prowadzić na tradycyjnych zajęciach ćwiczeniowych. Forma ta umożliwia zarówno osobisty kontakt, jak i uczestnictwo w wirtualnych konsultacjach czy wideokonferencjach. W kursach e-learningowych można zamieścić dodatkowe materiały związane z przedmiotem, takie jak filmy, nagrania dźwiękowe, interaktywne testy, ćwiczenia i zadania, które w znacznym stopniu mogą pomóc w zdobyciu wymaganej wiedzy. W ten sposób można osiągnąć dużą skuteczność kształcenia oraz założone cele dydaktyczne. Strona 16

17 Z nauczaniem mieszanym mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy student uczestniczy jednocześnie w obu formach procesu dydaktycznego. Pociąga to jednak koniczność podjęcia określonych zmian organizacyjnych w danej jednostce prowadzącej zajęcia w tym systemie. Należy bowiem zapewnić odpowiednią infrastrukturę, przeszkolić pracowników oraz przystosować sposób funkcjonowania uczelni do dwoistej natury kształcenia komplementarnego Samokształcenie Omówione do tej pory różne formy zdobywania wykształcenia mogą być organizowane i koordynowane przez instytucje zajmujące się kształceniem dorosłych, szkoły, uniwersytety oraz pojedyncze osoby. Należy jednak zaznaczyć, że kształcenie może być również podejmowane samorzutnie. Mówimy wówczas o samokształceniu. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia się, całkowicie zależny od podejmującej go osoby. Cele, treść, formy, metody, źródła dobiera i określa tu bowiem sam podmiot. Tak definiowane samokształcenie powinno być stałą działalnością życiową każdego człowieka realizowaną przez całe życie 18. Proces samokształcenia o przewadze celów i treści wychowawczych w zakresie cech charakteru, postaw, uznawanych wartości i ideałów nazywany jest samowychowaniem. Z kolei samodzielne zdobywanie wiedzy w zakresie podstawowym oraz prostych umiejętności zawodowych określane jest jako samouctwo 19. Głównym warunkiem samokształcenia jest samodzielność. Polega ona na tym, że dana osoba sama świadomie planuje cały proces, dobiera odpowiednie formy i metody postępowania, kontroluje jego przebieg i ocenia uzyskiwane rezultaty. W. Okoń wyróżnił następujące elementy samokształcenia: wyłonienie się celu, wzoru osobowego czy ideału i skonfrontowanie go z własnymi możliwościami; rozpatrzenie warunków niezbędnych do osiągnięcia celu; podjęcie decyzji co do wyboru drogi działania; realizacja podjętych zadań samokształceniowych; samokontrola polegająca na analizie i ocenie własnych osiągnięć i braków w realizacji celu (wzoru, ideału) oraz na wyprowadzaniu wniosków co do kierunku dalszej działalności samokształceniowej J. Mischke, W. Zieliński, Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki?, e-mentor, nr 1(13)/2006. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, wyd. Novum, Płock 2002, s F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Procesy uczenia się i ich efektywność: praca zbiorowa, wyd. Print Grup, Szczecin W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, cyt. wyd., s Strona 17

18 Rysunek 3. Główne motywy samokształcenia Źródło: B. Suchodolski, Problemy upowszechniania nauki w epoce współczesnej, wyd. Konserwatorium Oświatowe, Warszawa 1963 Opisany proces warunkowany jest odczuwaniem pewnej potrzeby i pragnieniem jej zaspokojenia (rysunek 3). Motywacja, świadomość celu i drogi do niego, silna wola realizowania podjętych przez siebie decyzji oraz samokontrola połączona z samokrytycyzmem odgrywają tu znaczną rolę. Brak silnej woli jest najczęstszą przyczyną rezygnacji z podjętych już działań. Czynnikiem, który może pomóc w umocnieniu woli działania, jest nadanie procesowi samokształcenia sensu społecznego. Perspektywę taką mogą początkowo stanowić względy osobiste, stopniowo jednak ta perspektywa może nabierać sensu społecznego, np. inżynier opanowuje wiedzę o zarządzaniu, aby lepiej kierować przedsiębiorstwem. L.M. Guglielmino wyróżnił osiem umiejętności i postaw wobec nauki wpływających na skuteczność podejmowanego samokształcenia, które należy kształtować od najmłodszych lat przez całe życie: kreatywność; rozumienie samego siebie; tolerancja na ryzyko, niejasności i komplikacje w uczeniu się; postrzeganie uczenia się jako przyjemności; posiadanie koncepcji siebie jako efektywnego i niezależnego ucznia; postrzeganie uczenia się jako procesu całożyciowego i przynoszącego korzyści; inicjatywa w uczeniu się; zaakceptowanie odpowiedzialności za swoje uczenie się R. G. Brockett, R. Hiemstra, Self-direction in adult learning: perspectives on theory, research and practice, wyd. Routledge, Nowy Jork Strona 18

19 W rezultacie samokształcenia człowiek poznający rzeczywistość i zgłębiający wiedzę o niej (zmiany rzeczowe) równocześnie sam się rozwija (zmiany osobowe) poprzez doskonalenie swoich zdolności poznawczych (zmiany percepcyjne) i umiejętności posługiwania się wiedzą (zmiany operacjonalizacyjne). Dokonuje także przekształcenia posiadanego systemu wartości wyzwalających i kierunkujących jego działanie (zmiany funkcjonalizacyjne) Rys historyczny kształtowania się różnych form kształcenia Od zarania dziejów zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności odbywało się na podstawie kontaktu ucznia z nauczycielem. W ten sposób funkcjonowała szkoła w Gaju Akademosa, w której bezpośrednie konwersacje były główną formą prowadzonych zajęć. Poprzez pytania i odpowiedzi dążono do wspólnego poszukiwania i odkrywania prawdy. Przykładem może tu być zapytanie Co przez to rozumiesz? i udzielanie odpowiedzi. Metodę tę nazwano sokratejską, od nazwiska mistrza formy dialogowej Sokratesa. Zarówno Sokrates, jak i Platon potępiali wynalazek pisma. Zakładali oni, że z uwagi na brak możliwości kontaktu z autorem książki nie można go zapytać, co miał na myśli. Dlatego uczenie się z książek nie mogło obyć się bez nauczyciela, którego zadaniem było wyjaśnianie i interpretowanie przeczytanych treści. W okresie, gdy książki były przepisywane ręcznie, a przez to były bardzo rzadkie i kosztowne, wykładowca był osobą, która nie tylko posiadała książkę, ale i mogła żyć z jej komentowania 23. Wynalazek druku w XV wieku spowodował, że książki stały się tańsze i dostępniejsze. Z uwagi na słabą samodyscyplinę oraz wysoki stopień trudności podręczniki nie były przeznaczone do samodzielnego uczenia się. Zmieniła się też rola nauczyciela. Przestał on być komentatorem, lektorem. Jego zadaniem stało się przekazywanie wiedzy oraz analizowanie licznych dostępnych dzieł. W ten sposób pojawiła się pierwsza forma zdalnej edukacji. Z kształceniem korespondencyjnym można zetknąć się już w XVIII wieku. W 1700 roku w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze prasowe ogłoszenia o nauczaniu korespondencyjnym. I. Pitman, angielski fotograf, w 1837 roku wprowadził korespondencyjne kursy z zakresu stenografii. Z kolei w 1870 roku Illinois Wesleyan University zaoferował pierwszy korespondencyjny program studiów. W 1883 roku w Nowym Jorku powstał pierwszy uniwersytet korespondencyjny, a w 1890 roku utworzono Międzynarodową Szkołę Korespondencyjną, która zapewniała kursy pracownikom ponad 150 różnych firm kolejowych. Edukacja korespondencyjna przyczyniła się do znaczących zmian społecznych. Pozwoliła na zdobywanie wiedzy osobom, które zamieszkiwały na odległych obszarach, a nie były w stanie pod J. Bednarek, E. Lubina, dz. cyt., s. 65. T. Goban-Klas, Uczenie na odległość: formy i problemy, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.) Nauczanie na odległość nowa szansa dla edukacji, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 1999, s. 11. Strona 19

20 jąć nauki z uwagi na wykonywaną pracę czy swoją niepełnosprawność. Znaczące było umożliwienie kobietom zdobywania wykształcenia, ponieważ w tamtym okresie kobiety nie mogły uczęszczać do typowo męskich szkół. Długi okres oczekiwania na korespondencję, liczony często w tygodniach, a początkowo nawet w miesiącach, znacznie jednak ograniczał interakcje pomiędzy nauczycielem a uczniami. Stopniowo problem ten stawał się coraz mniejszy. Należy zaznaczyć, że forma kształcenia korespondencyjnego funkcjonowała bardzo długo i straciła dopiero na znaczeniu wraz z upowszechnieniem się sieci komputerowych, w tym Internetu. Początek XX wieku przyniósł wiele nowych technologii, które wpłynęły na znaczne poszerzenie oferty edukacyjnej, zwiększenie atrakcyjności i efektywności prowadzonych szkoleń. Radio umożliwiło słowny przekaz wiedzy, a telefony szybką interakcję i konsultacje. W 1925 roku Uniwersytet Stanu Iowa zaoferował pierwsze kursy radiowe. Następnie postępujący wzrost popularności telewizji pozwolił na przekaz treści edukacyjnych zarówno w postaci dźwięku, jak i obrazu. Studenci od tej pory mogli już na żywo za pośrednictwem telewizora słuchać i widzieć swojego nauczyciela. Pojawiły się szkolenia, a nawet całe programy studiów realizowane w ramach kursów telewizyjnych. Pierwsza telewizja edukacyjna powstała w roku Dopełnieniem przekazu telewizyjnego był rozwój systemów telekonferencyjnych (lata 70.) i wideokonferencyjnych (koniec lat 90. XX wieku). Ze względu na duże koszty technologia ta nie stała się równie popularna jak kursy radiowe i telewizyjne. Wprowadzenie interaktywności realizowanej w czasie rzeczywistym pozwoliło znacznie zwiększyć skuteczność procesu dydaktycznego. Rozwiązania te wniosły nową jakość do zdalnego nauczania. Kolejną znaczącą zmianę w funkcjonującym systemie kształcenia przyniósł rozwój komputerów. Już w latach 50. ubiegłego wieku wykorzystywano programy komputerowe w badaniach naukowych. Nauczanie wspomagane komputerem (CBT) ma swój początek w 1970 roku, kiedy to wykorzystano pierwszy interaktywny przekaz poprzez media elektroniczne. Rozwój i upowszechnienie nowych technologii możliwy był dopiero po spadku cen sprzętu komputerowego, a w szczególności po wprowadzeniu mikrokomputerów. Nastąpiło to w latach 80. Komputery zawitały do domów i szkół. Dużą popularność zyskały wówczas komputerowe kursy zdalnego nauczania, wykorzystujące specjalne oprogramowanie instalowane na danym komputerze. W ten sposób realizowano nauczanie wielu przedmiotów, w szczególności podstawy informatyki i obsługę różnego rodzaju oprogramowania. Strona 20

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 287 (63), 31 44 Urszula Drumlak PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA NIEKONWENCJONALNYCH METOD NAUCZANIA RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo