Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW"

Transkrypt

1 Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia stacjnarne pierwszeg stpnia (PEn DZ) 2009/2010 1

2 Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Plany i prgramy studiów Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjnarne pierwszeg stpnia (PEn DZ) 2009/2010 W rku akademickim 2009/ Lkalna plityka edukacyjna- II, III rk 2. Andraggika III rk 3. Edukacja medialna- I,II, III rk 4. Animacja spłeczn-kulturwa- I, II, III rk 5. Dradztw zawdwe - I, II, III rk 6. Psychpedaggika kreatywnści- I, II, III rk 7. Wychwanie przedszklne- I, II, III rk 8. Pedaggika wczesnszklnai krekcyjna- I, II, III rk spec. nienauczycielskie LOKALNA POLITYKA EDUKACYJNA kierunek PEDAGOGIKA spec. nauczycielskie PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA ANDRAGOGIKA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA MEDIALNA ANIMACJA SPOŁECZNO- KULTUROWA DORADZTWO ZAWODOWE PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI 2

3 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA(specjalnść nauczycielska) Plany i prgramy studiów Miejsce Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne ( specjalnść główna, ddatkwa) studia pierwszeg stpnia niestacjnarne PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA) studia drugieg stpnia niestacjnarne PEDAGOGIKA KOREKCYJNA ( kntynuacja kierunku, p specjalnści pedaggika wczesnszklna lub wychwanie przedszklne) Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Studiwanie tej specjalnści przygtwuje przyszłych pedaggów d pracy z dziećmi ptrzebującymi indywidualnej pmcy w krygwaniu i kmpenswaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się. Praca z dziećmi specyficznych trudnściach w uczeniu się wymaga szerkich umiejętnści w zakresie: frmułwania indywidualnej, wielstrnnej diagnzy pedaggicznej, planwania i prjektwania działań kmpensacyjn-krekcyjnych zgdnie z ptrzebami dziecka, rzwijania samdzielnści dziecka, wiary we własne siły, ptrzeby dążenia d sukcesu i siągania celów. Studiwanie tej specjalnści daje ddatkwe kmpetencje d pełnienia rli nauczyciela klas pczątkwych, szczególnie w szkłach integracyjnych. Specjalnść pedaggika krekcyjna i wczesnszklna - jest nwą specjalnścią nauczycielską, bardz pszukiwaną na rynku usług edukacyjnych. Wszyscy nasi pierwsi abslwenci znaleźli zatrudnienie zgdnie z własnymi zaintereswaniami, uzyskanymi kmpetencjami i pdjęli pracę w: pradniach, świetlicach krekcyjnych, klasach integracyjnych, przedszklach i klasach pczątkwych, w śrdkach szklnwychwawczych, w sanatriach itp. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne nauczycielskie. Psiadane kwalifikacje raz uprawnienia zawdwe kreśla Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółwych kwalifikacji wymaganych d nauczycieli. Abslwent psiada kwalifikacje raz uprawnienia d prwadzenia zajęć na stanwisku nauczyciela kl. 0-III raz wychwania przedszklneg szkły pdstawwej raz pedagga w zakresie zajęć krekcyjnwyrównawczych WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (specjalnść nauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne ( specjalnść główna, ddatkwa) studia pierwszeg stpnia niestacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne ( kntynuacja kierunku, p specjalnści pedaggika wczesnszklna lub wychwanie przedszklne) Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Studia przygtwują kandydatów d pracy w zawdzie nauczyciela przedszkla. Planwane bniżenie wieku rzpczynania nauki szklnej d 6 lat, bjęcie dzieci 5-letnich bwiązkwą pieką przedszklną i kniecznść upwszechniania edukacji przedszklnej wymaga przygtwania nauczycieli, którzy będą mgli zapewnić ciągłść ddziaływań edukacyjnych. Abslwent tej specjalnści zdbywa wiedzę i umiejętnści dtyczące rzwju i edukacji dzieci w wieku przedszklnym. Abslwent trzymuje tytuł licencjata w zakresie dwóch specjalnści nauczycielskich: Pedaggiki wczesnszklnej i pedaggiki przedszklnej lub Specjalnści gólnpedaggicznej i pedaggiki przedszklnej. Abslwent jest przygtwany d działalnści edukacyjnej nie tylk z dziećmi, ale także z ich rdzinami; ptrafi współpracwać ze śrdwiskiem lkalnym na rzecz zapewnienia dziecim krzystnych warunków rzwju. Mże zatem pdjąć następującą pracę: nauczyciela w przedszklach publicznych i niepublicznych; dradcy pedaggiczneg w śrdwisku lkalnym w zakresie prblematyki rdzin z małymi dziećmi; lidera współpracy pmiędzy przedszklem i szkłą. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne nauczycielskie. Psiadane kwalifikacje raz uprawnienia zawdwe kreśla Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółwych kwalifikacji wymaganych d nauczycieli. Abslwent psiada kwalifikacje raz uprawnienia d prwadzenia zajęć na stanwisku nauczyciela wychwania przedszklneg, nauczyciela wspierająceg w placówkach przedszklnych integracyjnych raz nauczyciela nauczania zintegrwaneg 3

4 PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI ( specjalnść nienauczycielska) Plany i prgramy studiów Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Obecnie istnieje pilna ptrzeba dla szerk rzumianej twórczści. Ukńczenie prpnwaneg cyklu umżliwi abslwentwi pełnienie m.in. takich funkcji jak: diagnzwanie uczniów (wychwanków) pnadprzeciętnych zdlnściach twórczych. rzwijanie i kultywwanie zdlnści, umiejętnści i pstaw twórczych wychwanków, czyli prwadzenie treningów twórczści. wartściwanie nwści (i nwinek") pedaggicznych. umiejętnść twórczeg rzwiązywania prblemów pedaggicznych raz wdrażania innwacji, czyli np. zaprjektwanie nwych metd czy pmcy dydaktycznych, pracwanie prgramu autrskieg itp. Głównymi przedmitami studiwania m.in. są: psychlgia twórczści, innwatyka, filzfia kreatywnści, scjlgia twórczści, pedaggika alternatywna, pedaggika twórczści itp., w tym duż treningów psychlgicznych raz warsztatów. Studenci będą mieli mżliwść wybierania przedmitów według własnych preferencji. Z pwyższeg wynika, że są t studia dla ambitnych studentów, nastawieniu innwacyjnym, pmysłwych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje raz uprawnienia d prwadzenia zajęć z zakresu treningów twórczści raz rzwijania zdlnści uczniów w placówkach edukacyjnych na stanwisku pedagga raz w innych instytucjach zgdnie z uzyskanymi kwalifikacjami. DORADZTWO ZAWODOWE ( specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent psiada: - wiedzę pedaggiczną, scjlgiczną i psychlgiczną z zakresu dradztwa zawdweg; praktyczne umiejętnści w zakresie psługiwania się warsztatem diagnstycznym, praktyczneg działania w pradnictwie zawdwym raz twrzenia własneg warsztatu metdyczneg, - praktyczne kmpetencje w zakresie: pradnictwa zawdweg wbec sób niepełnsprawnych, w szczególnści: kierwania d specjalistycznych śrdków szkleniwych, współpracy z rganami rentwymi, prwadzenia dradztwa w zakresie działalnści gspdarczej lub rlniczej pdejmwanej przez sby niepełnsprawne, raz współpracy z instytucjami realizującymi rehabilitację zawdwą. Miejsce zatrudnienia abslwenta: dradca zawdwy w Pwiatwym Urzędzie Pracy, dknujący ceny zdlnści d pracy, umżliwiający wybór dpwiednieg zawdu, szklenia, czy przekwalifikwania zawdweg sbm zdrwym, jak też niepełnsprawnym; dradca zawdwy-pedagg w szkle publicznej lub prywatnej, prwadzący rientację zawdwą uczniów dradca zawdwy zatrudniny w pradni psychlgiczn- pedaggicznej wchdzący w skład zespłów rzekających kierunku, wybrze szkły dla uczniów niepełnsprawnych; dradca zawdwy- współpracwnik ZUS w zesple rzekającym niezdlnści d pracy; dradca zawdwy uczestniczący w pracach Zespłów d Spraw Orzekania stpniu niepełnsprawnści, szczególnie w ustalaniu rdzaju szklenia i zatrudniania sób niepełnsprawnych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d zajmwania stanwiska dradcy zawdweg zgdnie z Rzp. MEN z dnia

5 ANDRAGOGIKA ( specjalnść nienauczycielska) Plany i prgramy studiów Miejsce Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent dyspnuje: pdstawwą wiedzą gólnpedaggiczną, scjlgiczną i psychlgiczną niezbędną d zrzumienia spłeczn-kulturweg kntekstu edukacji sób drsłych raz d knstruwania własneg rzwju zawdweg.; praktycznymi umiejętnściami w zakresie kmunikacji spłecznej, diagnzwania ptrzeb edukacyjnych, dsknalenia swich kmpetencji w zakresie praktyczneg działania raz twrzenia własneg warsztatu metdyczneg umiejętnścią refleksyjneg spjrzenia na własną rlę zawdwą raz pgłębineg rzumienia rzeczywistści edukacyjnej. Miejsce zatrudnienia abslwenta: Abslwent uzyskuje pdstawwe kwalifikacje zawdwe d pracy w bszarze edukacji szklnej i pzaszklnej drsłych. Pwinien być przygtwany d pracy w instytucjach edukacji ustawicznej drsłych (np. centra ustawiczneg, szkły dla drsłych, kształcenie kurswe, edukacja gólnkształcąca i zawdwa w zakładach pracy). Osbne miejsce zajmuje przygtwanie d pracy w zakresie pradnictwa i dradztwa zawdweg, rdzinneg, a także rganizacji pracy kulturaln-światwej z sbami drsłymi, prwadzenia zajęć turystycznych i rekreacyjnych raz rganizacji pracy światwej w takich specjalistycznych rganizacjach, jak np. Związek Zakładów Dsknalenia Zawdweg, Twarzystw Wiedzy Pwszechnej raz w różnrdnych rganizacjach światwych samrządwych i gspdarczych. Abslwent pwinien umieć sprawnie współpracwać z licznymi zagranicznymi placówkami andraggicznymi zwłaszcza w bszarze Unii Eurpejskiej, m. in, w ramach prgramu Scrates Grundtvig i Erasmus, uczestniczyć w eurpejskiej kperacji w bszarach: twarteg i zdalneg - Open and Distance Learning (ODL) raz nwczesnych technlgii infrmacji i kmunikacji w edukacji drsłych - Infrmatin and Cmmunicatin Technlgy (ICT). Ważne jest przygtwanie d pracy w ramach wlntariatu udzielająceg pmcy spłecznej sbm drsłym i starszym w ramach rganizacji państwwych, prywatnych raz rganizacji pzarządwych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d pracy w instytucjach edukacji ustawicznej drsłych w zakresie pradnictwa i dradztwa zawdweg, rdzinneg, rganizacji pracy kulturaln-światwej. ANIMACJA SPOŁECZNO - KULTUROWA (specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent psiada: pdstawwą wiedzę pedaggiczną, scjlgiczną, psychlgiczną i antrplgiczną dtyczącą rzwju człwieka, gólną wiedzę bszarach kultury i sztuki raz praktyczne umiejętnści w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. umiejętnść animwania uczestnictwa w kulturze dzieci, młdzieży i różnych kręgów drsłych, a także znać bilgiczne i psychiczne właściwści człwieka we wszystkich kresach jeg życia. Umiejętnść ceny ptrzeby i mżliwści jednstki raz spłecznści lkalnych w zakresie kultury, edukacji, prblemów spłecznych; przygtwać inicjatywy spłeczne i prgramy działalnści z bszaru kultury materialnej i symblicznej, kultury relacji międzyludzkich. Pwinien także rzumieć i dceniać znaczenie tradycji i byczaju w kreślaniu tżsamści kulturwej, wypwiedzi pprzez sztukę w samrealizacji człwieka. Studia wspmagają pstawy pznawcze i twórcze studentów, kształtują świadmść etyczną, wybraźnię spłeczną, refleksyjnść wbec własneg życia, rli zawdwej i rzeczywistści spłeczn-kulturwej raz samdzielnść w twrzeniu własnych kwalifikacji w zależnści d nwych zadań i specyficznych ptrzeb instytucji, śrdwiska, rynku pracy. Abslwenci specjalizacji Animacja spłeczn-kulturwa mgą pdjąć pracę we wszystkich instytucjach życia spłeczneg i kulturalneg w skali lkalnej, krajwej i eurpejskiej, w których isttna rlę dgrywają elementy kulturwe i edukacyjne, jak radi, prasa, telewizja, public relatins, event marketing, fundrising; w instytucjach samrządu lkalneg, stwarzyszeniach, fundacjach i innych rganizacjach pzarządwych, śrdkach kultury i 5

6 Plany i prgramy studiów turystyki, placówkach edukacyjnych i piekuńczych; szczególnie we wspólntach śrdwiskwych, wyznaniwych, etnicznych, a także krpracjach zawdwych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d rganizwania i prwadzenia działalnści spłecznwychwawczej i kulturalnej w placówkach edukacyjnych i samrządu lkalneg 6

7 LOKALNA POLITYKA EDUKACYJNA (specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne Plany i prgramy studiów Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Obszar prjektów i działań spłecznych kreślany mianem lkalnej plityki edukacyjnej należy d nurtu myślenia lkalnści jak isttnym aspekcie życia współczesneg spłeczeństwa. Zdbycze technlgiczne i eknmiczne statnich dekad zestawine z przemianami w sferze wartści, byczaju raz z rsnącym bszarem nierównych szans życiwych, skłaniają d pszukiwania rzwiązań licznych prblemów nie tylk w wymiarze międzynardwym czy państwwym, ale również w bszarze zjawisk lkalnych. Uwzględnienie lkalnej perspektywy staje się craz ważniejsze również w dziedzinie edukacji. Zaangażwana spłecznść lkalna, zwłaszcza rdzice, dyrektrzy szkół i nauczyciele, t wciąż niedceniany partner władz publicznych w dziedzinie szerk rzumianych refrm edukacyjnych. Plityka edukacyjna samrządu lkalneg t częst efekt pwierzchwnych diagnz i mniej lub bardziej udanych prób dstswania się d realiów prawn-finanswych. Mając t na uwadze, autrzy prgramu specjalnści Lkalna plityka edukacyjna uznali, że dla pprawy jakści edukacji, zwłaszcza na pzimie pdstawwym i gimnazjalnym, ważne jest akademickie przygtwanie nweg pklenia pracwników sfery publicznej, psiadających zarówn szerkie spjrzenie na prces dknujących się zmian spłecznych, wiedzę pedaggiczną, jak i umiejętnści praktyczne pmcne w działaniu na pzimie spłecznści lkalnej. Wiedza i umiejętnści nabyte w ramach specjalnści dają abslwentwi specjalnści: szerkie spjrzenie na zagadnienia edukacji we współczesnym kntekście przemian cywilizacyjnych i kulturwych; zdlnść pgłębinej analizy sytuacji światy w wymiarze lkalnym (zwłaszcza pwiązań między edukacją, rynkiem pracy i jakścią życia mieszkańców); umiejętnść diagnzwania prblemów i twrzenia prjektów rzwju lkalneg w dziedzinie edukacji; umiejętnść twrzenia prjektów aktywizujących spłecznść lkalną w bszarze działań bywatelskich, inicjatyw eknmicznych i kulturalnych. Miejsca pracy dstępne dla abslwenta specjalnści mżna lkalizwać w trzech bszarach życia publiczneg: Instytucje samrządwe: pracwnik urzędu samrządu terytrialneg każdeg szczebla (urzędów gmin/dzielnicy, urzędów pwiatwych, urzędów marszałkwskich), w ramach wydziałów związanych z zadaniami światwymi samrządu; pracwnik instytucji związanych z samrządem terytrialnym, których zadania bejmują zintegrwane działania na rzecz rzwju lkalneg. Organizacje pzarządwe: pracwnik rganizacji pzarządwych (typu cmmunity wrker), działających w śrdwiskach lkalnych, kmpetencjach badawczych, prjektwych i rganizacyjnych. Instytucje państwwe: pracwnik urzędów państwwych (np. kuratrium). Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d zatrudnienia na stanwiskach związanych z prblematyką plityki edukacyjnej w wymiarze lkalnym w urzędach państwwych, samrządwych, rganizacjach pzarządwych: Ustawa pracwnikach samrządwych (Dz.U. 2001r. Nr 142, pz. 1593), art. 3.1.; Rzprządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracwników samrządwych zatrudninych w urzędach gmin, starstwach pwiatwych i urzędach marszałkwskich (Dz.U. 2000r. Nr 61, pz. 707). 7

8 EDUKACJA MEDIALNA (specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne Plany i prgramy studiów Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent studiów przygtwany jest d nwych wyzwań związanych z różnrdnymi funkcjami mediów, zwłaszcza edukacyjnymi i ich dynamicznie rsnącymi mżliwściami we współczesnym świecie. Psiada wiedzę gólną, a także kmunikwaniu spłecznym i kształceniu multimedialnym. Miejsca zatrudnienia; placówki światwe (jak: specjalista ds. mediów i infrmatyzacji w szkle, technlg, specjalista ds. na dległść) instytucje medialne urzędy pracy instytucje dradztwa zawdweg. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje m.in. d zajmwania stanwiska pedagga specjalisty ds. mediów i infrmatyzacji w szkłach, dydaktyka medialneg. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA ( specjalnść nauczycielska) Miejsce Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne ( specjalnść ddatkwa) studia I stpnia niestacjnarne studia II stpnia niestacjnarne Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Prgram specjalnści Pedaggika piekuńcza i scjalna kncentruje się wkół zagadnień pieki i wychwania w śrdwisku naturalnym i instytucjach spłeczn-edukacyjnych. W centrum zaintereswania usytuwane są prblemy wychwania w rdzinie raz pmcniczej rli, jaka wbec dziecka i rdziców pełni szkła, placówki piekuńcze, kulturalne i scjalne, rescjalizacyjne i inne. Student specjalnści Pedaggika piekuńcza i scjalna przygtwywany jest d szerk rzumianej pracy piekuńcz-wychwawczej z dzieckiem i rdziną. Ma zdbywać wiedzę i umiejętnści, które pzwlą mu diagnzwać prblemy wychwawcze, rganizwać pmc i wsparcie spłeczne, scjalne, psychlgiczne. Ma być specjalistą d budwania prgramów wychwawczych i aktywizwania śrdwiska lkalneg na rzecz pmcy dziecku i rdzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalnści ma służyć rzwjwi i mdernizacji tradycyjnych funkcji piekuńcz- scjalnych, kulturaln-wychwaczych, prewencyjn-rescjalizacyjnych szkły i innych placówek piekuńczych i edukacyjnych. Abslwent specjalnści pedaggika piekuńcza i scjalna przygtwany jest d pracy w szkle jak pedagg szklny, jak wychwawca w świetlicy, animatr zajęć pzalekcyjnych i pzaszklnych, rganizatr współpracy z rdzicami i z szerk rzumianym śrdwiskiem lkalnym. Współpracuje z samrządem lkalnym, ze służbami scjalnymi, lkalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z plicją, sądem. Jeg miejscem zatrudnienia mgą być także różne inne placówki wychwawcz- piekuńcze ( internaty, śrdki szkln-wychwawcze), a także administracja szklna raz rganizacje pzarządwe działające na rzecz pmcy dziecku i rdzinie. 8

9 Plany i prgramy studiów Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjnarne pierwszeg stpnia (PEn-DZ) Plany 2007/2008 uwzględniające zmiany d Uch. 104/08-09 z 27 maja 2009r. Zał. Nr 1 d uchwały Nr 104/08-09 RWNP z dnia r. Kd i nazwa przedmitu Rk studiów Kd jednstki rganizacyjnej Łączny wymiar gdzin Frma zaliczenia Liczba punktów ECTS I sem. II sem. wyk. ćw wyk. ćw. gólneg (A) 5001-S1-JEZYK Język bcy - 1 I ZAL S2-JEZYK Język bcy - 2 II E A1BHP Bezpieczeństw i Higiena Pracy I 4 ZAL 4 100S-0A2TEI Technlgia infrmacyjna I ZO A1WF Wychwanie fizyczne I ZO RAZEM ŁĄCZNIE bwiązkwe bejmujące treści pdstawweg (B) 100S-1B1FIL Filzfia I E

10 Plany i prgramy studiów 100S-1B1ETY Etyka I ZO S-1B1SOC Scjlgia I E S-1B1POG Psychlgia gólna I E S-1B1PPG Pdstawy pedaggiki I ZO S-1B1KPE Kierunki pedaggiki współczesnej I E S-1B1PRC Psychlgia rzwju człwieka I ZO S-1B1PSP Psychlgia spłeczna I E RAZEM ŁĄCZNIE 390 bwiązkwe bejmujące treści kierunkweg (C) 100S-1C1HWI Histria wychwania I ZO S-1C1TWY Teria wychwania I E S-1C1DYD Dydaktyka I E S-1C2PSP Pedaggika spłeczna II E S-AS3LIC Seminarium dyplmwe, złżenie pracy dyplmwej III ZAL RAZEM ŁĄCZNIE 270 bwiązkwe pszerzające wiedzę gólną (D) 100S-1D1BPR Bimedyczne pdstawy rzwju I ZO S-1D1WZP Wybrane zagadnienia prawa I ZO

11 Plany i prgramy studiów 100S-1D1POP Pierwsza pmc przedmedyczna I ZO S-1D1PES Pedaggika specjalna I ZO S-1D1PU1 Prblemy współczesnej Eurpy 1 I ZAL S-1D2PU2 Prblemy współczesnej Eurpy 2 II E S-1D2MBA Metdy badań II ZO 2 30 RAZEM ŁĄCZNIE 180 specjalnściwe - specjalnść nienauczycielska (E1) Łącznie 690 specjalnść nienauczycielska: EDUKACJA MEDIALNA (EME) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1ECM Edukacja czytelnicza i medialna I ZO S-1E1MTD Media tradycyjne I ZO S-1E2EPI Edukacyjne prblemy spłeczeństwa wiedzy II E S-1E2IED Internet w edukacji II E S-1E2ETM Etyka mediów II E S-1E2MWE Metdyka wykrzystywania mediów w edukacji II E S-1E2EZK Edukacyjne zastswania kmputerów II E S-1E2KUJ Kultura języka II E S-1E2AUE Autprezentacja z elementami retryki II ZO S-1E2PKM Prjektwanie kmunikatów medialnych II ZO

12 Plany i prgramy studiów 100S-1E2REL Pdstawy Public Relatins II ZO S-1E2GKO Grafika kmputerwa II ZO S-1E2TEE Telewizja w edukacji II ZO S-1E3MDK Media w dsknaleniu kwalifikacji nauczycieli III E S-1E3PAM Prawne aspekty mediów III E S-1E3MES Media w edukacji specjalnej III E S-1E3NAO Nauczanie na dległść III E S-1E3ZME Zagrżenia mediów III E S-1E3KBN Kmputer w badaniach naukwych III ZO S-1P1EME Praktyka asystencka (ciągła) w instytucjach, działach medialnych (m.in. redakcje praswe, radiwe, telewizyjne) - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2EME Praktyka asystenck-pedaggiczna (śródrczna) w instytucjach i rganizacjach psiadających działy charakterze medialnym raz w placówkach edukacyjnych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki bwiązuje d 2009/10 wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3EME Praktyka pedaggiczna (śródrczna) w placówkach edukacyjnych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: LOKALNA POLITYKA EDUKACYJNA (LPE) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1EUE Edukacja w Unii Eurpejskiej I E

13 Plany i prgramy studiów 100S-1E1ZLP Załżenia lkalnej plityki edukacyjnej I E S-1E2DPO Diagnzwanie ptrzeb edukacyjnych II ZO S-1E2SAM Samkształcenie II ZO S-1E2WSE Wyrównywanie szans edukacyjnych II E S-1E2STE Samrząd terytrialny II ZO S-1E2OPO Organizacje pzarządwe w świacie II ZO S-1E2ARP Edukacja a rynek pracy II E S-1E2MBT Metdy badań terenwych II E S-1E2EWI Edukacja wielkulturwa II E S-1E2ISS Instytucje spłeczeństwa bywatelskieg II ZO S-1E2ZAS Zarządzanie systemem edukacji II E S-1E2DPR Diagnza i pstępwanie rescjalizacyjne II E S-1E2ZSZ Zarządzanie szkłą II ZO S-1E3PG1 Plityka edukacyjna gminy 1 II ZAL S-1E3PG2 Plityka edukacyjna gminy 2 III E S-1E3AL1 Animacja spłecznści lkalnej 1 II ZAL S-1E3AL2 Animacja spłecznści lkalnej 2 III E S-1E3PSO Praca scjalna III E S-1P1LPE Praktyka asystencka w szkłach pdstawwych - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 13

14 Plany i prgramy studiów 100S-1P2LPE Praktyka animacyjna w wydziałach/referatach światy przy urzędach gminy/dzielnicy - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3LPE Praktyka dyplmwa w rganizacjach pzarządwych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: ANDRAGOGIKA (AND) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1AND Andraggika I E S-1E2POD Psychlgia człwieka drsłeg II E S-1E2ANS Andraggika specjalna II E S-1E2ASK Animacja spłeczn-kulturwa II ZO S-1E2OKD Organizacja i kierwanie światą drsłych II E S-1E2PTA Pdstawy terii andraggicznych II E S-1E2POZ Pradnictw i rientacja zawdwa II ZO S-1E2MKD Metdyka drsłych II E S-1E2DYR Dydaktyka drsłych II E S-1E2PUK Pdstawy edukacji zdalnej II E

15 Plany i prgramy studiów 100S-1E3ANP Andraggika prównawcza III E S-1E3PSD Praca scjalna z sbami drsłymi III E S-1E3WZG Wybrane zagadnienia z gerntlgii III E S-1P1AND Praktyka asystenck-pedaggiczna rientacji zawdwej w placówkach światw-kulturalnych dla sób drsłych - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2AND Praktyka pedaggiczna rientacji zawdwej w placówkach światw-kulturalnych dla sób drsłych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3AND Praktyka pedaggiczna zawdwa w placówkach światwkulturalnych (w tym: centra ustawiczneg, muzea, dmy kultury, bibliteki) - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI (PKR) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1TEU Techniki efektywneg uczenia się I ZO S-1E1TIN Trening interpersnalny I ZO S-1E1PEA Pedaggika alternatywna I ZO S-1E2PTW Psychlgia twórczści II E S-1E2PZD Pedaggika zdlnści II E S-1E2DZP Diagnzwanie zdlnści i pstaw twórczych II E

16 Plany i prgramy studiów 100S-1E2DYT Dydaktyka twórczści II ZO S-1E2PET Pedaggika twórczści II E S-1E2SOT Scjlgia twórczści II E S-1E2MKE Metdyka twórczeg w edukacji przedszklnej II E S-1E2MKT Metdyka twórczeg w edukacji szklnej II ZO S-1E2TRT Trening twórczści II ZO S-1E2MKO Metdyka twórczeg sób drsłych II ZO S-1E2REK Reklama II ZO S-1E2PSU Pedaggika sukcesu II ZO S-1E2OSB Organizacja szkleń dla biznesu II ZO S-1E2MAS Marketing spłeczny II E S-1E3APR Autprezentacja III ZO S-1E3JBT Jakściwe badania twórczści III ZO S-1E3WPL Warsztaty plastyczne III ZO S-1E3WMU Warsztaty muzyczne III ZO S-1E3WTE Warsztaty teatralne III ZO S-1P1PKR Praktyka asystenck-pedaggiczna w dmach kultury, śrdkach animacji spłeczn-kulturalnej - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2PKR Praktyka pedaggiczna w pradniach pedaggicznpsychlgicznych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 16

17 Plany i prgramy studiów 100S-1P3PKR Praktyka pedaggiczna zawdwa w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych (śrdkach twórczej edukacji, szkłach, przedszklach, firmach szkleniwych) - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: DORADZTWO ZAWODOWE (DZA) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1ZAW Zawdznawstw I E S-1E2PTZ Pdstawy teretyczne pradnictwa zawdweg II E S-1E2SUD Spłeczne uwarunkwania rzwju zawdweg II ZO S-1E2ORP Organizacja pradnictwa zawdweg w Plsce II ZO S-1E2EUR Eurdradztw II E S-1E2DOP Dradztw persnalne II ZO S-1E2PZN Pradnictw zawdwe dla sób niepełnsprawnych II E S-1E2DZK Diagnstyka zawdwa i planwanie kariery II E S-1E2DZN Diagnstyka zawdwa dla sób niepełnsprawnych II E S-1E3IR1 Infrmacja zawdwa i rynek pracy 1 II ZAL S-1E3IR2 Infrmacja zawdwa i rynek pracy 2 III E S-1E3MPZ Metdy pracy dradcy zawdweg III E S-1E3BHP Praw pracy i BHP III E

18 Plany i prgramy studiów 100S-1E3KWD Kmputerwy system wspmagania dradcy zawdweg III ZO S-1E3PDT Pdstawy pśrednictwa pracy III E S-1P1DZA Praktyka asystenck-pedaggiczna rientacji zawdwej w placówkach edukacyjnych (licea gólnkształcące i gimnazja) - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2DZA Praktyka pedaggiczna rientacji zawdwej w pradniach psychlgiczn-pedaggicznych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3DZA Praktyka pedaggiczna zawdwa w placówkach dradztwa zawdweg (urzędy pracy, biura karier zwdwych, biura dradztwa zawdweg itp.) - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE 585 specjalnść nienauczycielska: ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA (ASK) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1WWK Wprwadzenie d wiedzy kulturze I E S-1E1KBY Kultura bycia I ZO S-1E2ZAP Pdstwwe zagadnienia sztuki plastycznej II ZO S-1E2ZAM Pdstawwe zagdanienia sztuki muzycznej II ZO S-1E2ZAD Pdstawwe zagadnienia sztuki słwa i dramy II ZO S-1E2TKR Trening kreatywnści II ZO

19 Plany i prgramy studiów 100S-1E2MEW Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie wybranej dziedziny (jeden przedmit d wybru): 100S-1E2MEP Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie plastyki, 100S-1E2MEM Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie muzyki, 100S-1E2MEZ Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie sztuki słwa i dramy II E S-1E2POA Praca z grupą rganizacja i animacja spłeczn-kulturwa II ZO S-1E2PAK Pdstawy animacji spłeczn-kulturwej II E S-1E2ETP Etnpedaggika II ZO S-1E2OIS Organizacja i działanie instytucji systemu światweg II E S-1E2MAN Metdyka ddziaływań animacyjnych w śrdwisku II ZO S-1E2PSZ Patlgia życia spłeczneg II E S-1E2EMI Edukacja międzykulturwa II E S-1E2DSM Diagnza śrdwiskwa i metdy badań terenwych II ZO S-1E3TUA Trening umiejętnści kmunikacyjnych w pracy animatra kultury III ZO S-1E3PPI Prjekt prgramu animacji III E S-1E3PRR Prgramy prmcji kultury śrdwiska/reginu III ZO S-1E3KSA Kręgi spłęczn-kulturwych alternatyw III ZO S-1P1ASK Praktyka pedaggiczna klnijna w placówkach wypczynku wakacyjneg dla dzieci - 2 tyg. (40 gdz.) {realizwana d 2007/08, zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiazuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 19

20 Plany i prgramy studiów 100S-1P2ASK Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w świetlicach śrdwiskwych, scjterapeutycznych, dmach kultury - 3 tydz. (60 gdz.) {bwiązuje II rk tylk w 2008/09 - Uch. 70/08-09} II 1001 ZAL 3 100S-1P2ASKa Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w świetlicach śrdwiskwych, scjterapeutycznych - 1 tydz. (20 gdz.) {bwiązuje II rk d 2009/10 - Uch. 70/08-09} 100S-1P2ASKb Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w placówkach kultury - 1 tydz. (20 gdz.) {bwiązuje II rk d 2009/10 - Uch. 70/08-09} 100S-1P2ASKc Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w śrdkach inicjatyw lkalnych i rganizacjach - 1 tydz. (20 gdz.) {bwiązuje II rk d 2009/10} 100S-1P3ASK Praktyka pedaggiczna dyplmwa ciągła w placówce animacji kultury i śrdwiska zgdnie z prfilem pracy dyplmwej - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiazuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} II 1001 ZAL 1 II 1001 ZAL 1 II 1001 ZAL 1 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE 705 specjalnść nauczycielska: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (WYP) przedmity specjalnściwe (E1) - zmiana planów d 2009/10 100S-1E1PEP Pedaggika przedszklna I E S-1E1OWP Organizacja wychwania przedszklneg w placówkach przedszklnych i klasach zerwych {realizwany przez I rk d 2008/09 - Uch. 98/08-09} 100S-1E1OWY Organizacja wychwania przedszklneg {realizuje I rk d 2009/10 - Uch. 98/08-09} I ZO 1 15 I ZO S-1E1IWP Integracyjne wychwanie przedszklne I E S-1E1EMG Emisja głsu I ZO

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w GAZETKA SzOK Szklni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 4 Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Każdy z nas we wczesnej młdści wie dbrze, jaka

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem : Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo