Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW"

Transkrypt

1 Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia stacjnarne pierwszeg stpnia (PEn DZ) 2009/2010 1

2 Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Plany i prgramy studiów Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjnarne pierwszeg stpnia (PEn DZ) 2009/2010 W rku akademickim 2009/ Lkalna plityka edukacyjna- II, III rk 2. Andraggika III rk 3. Edukacja medialna- I,II, III rk 4. Animacja spłeczn-kulturwa- I, II, III rk 5. Dradztw zawdwe - I, II, III rk 6. Psychpedaggika kreatywnści- I, II, III rk 7. Wychwanie przedszklne- I, II, III rk 8. Pedaggika wczesnszklnai krekcyjna- I, II, III rk spec. nienauczycielskie LOKALNA POLITYKA EDUKACYJNA kierunek PEDAGOGIKA spec. nauczycielskie PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA ANDRAGOGIKA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA MEDIALNA ANIMACJA SPOŁECZNO- KULTUROWA DORADZTWO ZAWODOWE PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI 2

3 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA(specjalnść nauczycielska) Plany i prgramy studiów Miejsce Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne ( specjalnść główna, ddatkwa) studia pierwszeg stpnia niestacjnarne PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA) studia drugieg stpnia niestacjnarne PEDAGOGIKA KOREKCYJNA ( kntynuacja kierunku, p specjalnści pedaggika wczesnszklna lub wychwanie przedszklne) Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Studiwanie tej specjalnści przygtwuje przyszłych pedaggów d pracy z dziećmi ptrzebującymi indywidualnej pmcy w krygwaniu i kmpenswaniu zaburzeń i braków utrudniających uczenie się. Praca z dziećmi specyficznych trudnściach w uczeniu się wymaga szerkich umiejętnści w zakresie: frmułwania indywidualnej, wielstrnnej diagnzy pedaggicznej, planwania i prjektwania działań kmpensacyjn-krekcyjnych zgdnie z ptrzebami dziecka, rzwijania samdzielnści dziecka, wiary we własne siły, ptrzeby dążenia d sukcesu i siągania celów. Studiwanie tej specjalnści daje ddatkwe kmpetencje d pełnienia rli nauczyciela klas pczątkwych, szczególnie w szkłach integracyjnych. Specjalnść pedaggika krekcyjna i wczesnszklna - jest nwą specjalnścią nauczycielską, bardz pszukiwaną na rynku usług edukacyjnych. Wszyscy nasi pierwsi abslwenci znaleźli zatrudnienie zgdnie z własnymi zaintereswaniami, uzyskanymi kmpetencjami i pdjęli pracę w: pradniach, świetlicach krekcyjnych, klasach integracyjnych, przedszklach i klasach pczątkwych, w śrdkach szklnwychwawczych, w sanatriach itp. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne nauczycielskie. Psiadane kwalifikacje raz uprawnienia zawdwe kreśla Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółwych kwalifikacji wymaganych d nauczycieli. Abslwent psiada kwalifikacje raz uprawnienia d prwadzenia zajęć na stanwisku nauczyciela kl. 0-III raz wychwania przedszklneg szkły pdstawwej raz pedagga w zakresie zajęć krekcyjnwyrównawczych WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (specjalnść nauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne ( specjalnść główna, ddatkwa) studia pierwszeg stpnia niestacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne ( kntynuacja kierunku, p specjalnści pedaggika wczesnszklna lub wychwanie przedszklne) Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Studia przygtwują kandydatów d pracy w zawdzie nauczyciela przedszkla. Planwane bniżenie wieku rzpczynania nauki szklnej d 6 lat, bjęcie dzieci 5-letnich bwiązkwą pieką przedszklną i kniecznść upwszechniania edukacji przedszklnej wymaga przygtwania nauczycieli, którzy będą mgli zapewnić ciągłść ddziaływań edukacyjnych. Abslwent tej specjalnści zdbywa wiedzę i umiejętnści dtyczące rzwju i edukacji dzieci w wieku przedszklnym. Abslwent trzymuje tytuł licencjata w zakresie dwóch specjalnści nauczycielskich: Pedaggiki wczesnszklnej i pedaggiki przedszklnej lub Specjalnści gólnpedaggicznej i pedaggiki przedszklnej. Abslwent jest przygtwany d działalnści edukacyjnej nie tylk z dziećmi, ale także z ich rdzinami; ptrafi współpracwać ze śrdwiskiem lkalnym na rzecz zapewnienia dziecim krzystnych warunków rzwju. Mże zatem pdjąć następującą pracę: nauczyciela w przedszklach publicznych i niepublicznych; dradcy pedaggiczneg w śrdwisku lkalnym w zakresie prblematyki rdzin z małymi dziećmi; lidera współpracy pmiędzy przedszklem i szkłą. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne nauczycielskie. Psiadane kwalifikacje raz uprawnienia zawdwe kreśla Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółwych kwalifikacji wymaganych d nauczycieli. Abslwent psiada kwalifikacje raz uprawnienia d prwadzenia zajęć na stanwisku nauczyciela wychwania przedszklneg, nauczyciela wspierająceg w placówkach przedszklnych integracyjnych raz nauczyciela nauczania zintegrwaneg 3

4 PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI ( specjalnść nienauczycielska) Plany i prgramy studiów Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Obecnie istnieje pilna ptrzeba dla szerk rzumianej twórczści. Ukńczenie prpnwaneg cyklu umżliwi abslwentwi pełnienie m.in. takich funkcji jak: diagnzwanie uczniów (wychwanków) pnadprzeciętnych zdlnściach twórczych. rzwijanie i kultywwanie zdlnści, umiejętnści i pstaw twórczych wychwanków, czyli prwadzenie treningów twórczści. wartściwanie nwści (i nwinek") pedaggicznych. umiejętnść twórczeg rzwiązywania prblemów pedaggicznych raz wdrażania innwacji, czyli np. zaprjektwanie nwych metd czy pmcy dydaktycznych, pracwanie prgramu autrskieg itp. Głównymi przedmitami studiwania m.in. są: psychlgia twórczści, innwatyka, filzfia kreatywnści, scjlgia twórczści, pedaggika alternatywna, pedaggika twórczści itp., w tym duż treningów psychlgicznych raz warsztatów. Studenci będą mieli mżliwść wybierania przedmitów według własnych preferencji. Z pwyższeg wynika, że są t studia dla ambitnych studentów, nastawieniu innwacyjnym, pmysłwych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje raz uprawnienia d prwadzenia zajęć z zakresu treningów twórczści raz rzwijania zdlnści uczniów w placówkach edukacyjnych na stanwisku pedagga raz w innych instytucjach zgdnie z uzyskanymi kwalifikacjami. DORADZTWO ZAWODOWE ( specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent psiada: - wiedzę pedaggiczną, scjlgiczną i psychlgiczną z zakresu dradztwa zawdweg; praktyczne umiejętnści w zakresie psługiwania się warsztatem diagnstycznym, praktyczneg działania w pradnictwie zawdwym raz twrzenia własneg warsztatu metdyczneg, - praktyczne kmpetencje w zakresie: pradnictwa zawdweg wbec sób niepełnsprawnych, w szczególnści: kierwania d specjalistycznych śrdków szkleniwych, współpracy z rganami rentwymi, prwadzenia dradztwa w zakresie działalnści gspdarczej lub rlniczej pdejmwanej przez sby niepełnsprawne, raz współpracy z instytucjami realizującymi rehabilitację zawdwą. Miejsce zatrudnienia abslwenta: dradca zawdwy w Pwiatwym Urzędzie Pracy, dknujący ceny zdlnści d pracy, umżliwiający wybór dpwiednieg zawdu, szklenia, czy przekwalifikwania zawdweg sbm zdrwym, jak też niepełnsprawnym; dradca zawdwy-pedagg w szkle publicznej lub prywatnej, prwadzący rientację zawdwą uczniów dradca zawdwy zatrudniny w pradni psychlgiczn- pedaggicznej wchdzący w skład zespłów rzekających kierunku, wybrze szkły dla uczniów niepełnsprawnych; dradca zawdwy- współpracwnik ZUS w zesple rzekającym niezdlnści d pracy; dradca zawdwy uczestniczący w pracach Zespłów d Spraw Orzekania stpniu niepełnsprawnści, szczególnie w ustalaniu rdzaju szklenia i zatrudniania sób niepełnsprawnych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d zajmwania stanwiska dradcy zawdweg zgdnie z Rzp. MEN z dnia

5 ANDRAGOGIKA ( specjalnść nienauczycielska) Plany i prgramy studiów Miejsce Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent dyspnuje: pdstawwą wiedzą gólnpedaggiczną, scjlgiczną i psychlgiczną niezbędną d zrzumienia spłeczn-kulturweg kntekstu edukacji sób drsłych raz d knstruwania własneg rzwju zawdweg.; praktycznymi umiejętnściami w zakresie kmunikacji spłecznej, diagnzwania ptrzeb edukacyjnych, dsknalenia swich kmpetencji w zakresie praktyczneg działania raz twrzenia własneg warsztatu metdyczneg umiejętnścią refleksyjneg spjrzenia na własną rlę zawdwą raz pgłębineg rzumienia rzeczywistści edukacyjnej. Miejsce zatrudnienia abslwenta: Abslwent uzyskuje pdstawwe kwalifikacje zawdwe d pracy w bszarze edukacji szklnej i pzaszklnej drsłych. Pwinien być przygtwany d pracy w instytucjach edukacji ustawicznej drsłych (np. centra ustawiczneg, szkły dla drsłych, kształcenie kurswe, edukacja gólnkształcąca i zawdwa w zakładach pracy). Osbne miejsce zajmuje przygtwanie d pracy w zakresie pradnictwa i dradztwa zawdweg, rdzinneg, a także rganizacji pracy kulturaln-światwej z sbami drsłymi, prwadzenia zajęć turystycznych i rekreacyjnych raz rganizacji pracy światwej w takich specjalistycznych rganizacjach, jak np. Związek Zakładów Dsknalenia Zawdweg, Twarzystw Wiedzy Pwszechnej raz w różnrdnych rganizacjach światwych samrządwych i gspdarczych. Abslwent pwinien umieć sprawnie współpracwać z licznymi zagranicznymi placówkami andraggicznymi zwłaszcza w bszarze Unii Eurpejskiej, m. in, w ramach prgramu Scrates Grundtvig i Erasmus, uczestniczyć w eurpejskiej kperacji w bszarach: twarteg i zdalneg - Open and Distance Learning (ODL) raz nwczesnych technlgii infrmacji i kmunikacji w edukacji drsłych - Infrmatin and Cmmunicatin Technlgy (ICT). Ważne jest przygtwanie d pracy w ramach wlntariatu udzielająceg pmcy spłecznej sbm drsłym i starszym w ramach rganizacji państwwych, prywatnych raz rganizacji pzarządwych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d pracy w instytucjach edukacji ustawicznej drsłych w zakresie pradnictwa i dradztwa zawdweg, rdzinneg, rganizacji pracy kulturaln-światwej. ANIMACJA SPOŁECZNO - KULTUROWA (specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne studia drugieg stpnia niestacjnarne Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent psiada: pdstawwą wiedzę pedaggiczną, scjlgiczną, psychlgiczną i antrplgiczną dtyczącą rzwju człwieka, gólną wiedzę bszarach kultury i sztuki raz praktyczne umiejętnści w zakresie plastyki, literatury, muzyki, filmu i kultury bytu. umiejętnść animwania uczestnictwa w kulturze dzieci, młdzieży i różnych kręgów drsłych, a także znać bilgiczne i psychiczne właściwści człwieka we wszystkich kresach jeg życia. Umiejętnść ceny ptrzeby i mżliwści jednstki raz spłecznści lkalnych w zakresie kultury, edukacji, prblemów spłecznych; przygtwać inicjatywy spłeczne i prgramy działalnści z bszaru kultury materialnej i symblicznej, kultury relacji międzyludzkich. Pwinien także rzumieć i dceniać znaczenie tradycji i byczaju w kreślaniu tżsamści kulturwej, wypwiedzi pprzez sztukę w samrealizacji człwieka. Studia wspmagają pstawy pznawcze i twórcze studentów, kształtują świadmść etyczną, wybraźnię spłeczną, refleksyjnść wbec własneg życia, rli zawdwej i rzeczywistści spłeczn-kulturwej raz samdzielnść w twrzeniu własnych kwalifikacji w zależnści d nwych zadań i specyficznych ptrzeb instytucji, śrdwiska, rynku pracy. Abslwenci specjalizacji Animacja spłeczn-kulturwa mgą pdjąć pracę we wszystkich instytucjach życia spłeczneg i kulturalneg w skali lkalnej, krajwej i eurpejskiej, w których isttna rlę dgrywają elementy kulturwe i edukacyjne, jak radi, prasa, telewizja, public relatins, event marketing, fundrising; w instytucjach samrządu lkalneg, stwarzyszeniach, fundacjach i innych rganizacjach pzarządwych, śrdkach kultury i 5

6 Plany i prgramy studiów turystyki, placówkach edukacyjnych i piekuńczych; szczególnie we wspólntach śrdwiskwych, wyznaniwych, etnicznych, a także krpracjach zawdwych. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d rganizwania i prwadzenia działalnści spłecznwychwawczej i kulturalnej w placówkach edukacyjnych i samrządu lkalneg 6

7 LOKALNA POLITYKA EDUKACYJNA (specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne Plany i prgramy studiów Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Obszar prjektów i działań spłecznych kreślany mianem lkalnej plityki edukacyjnej należy d nurtu myślenia lkalnści jak isttnym aspekcie życia współczesneg spłeczeństwa. Zdbycze technlgiczne i eknmiczne statnich dekad zestawine z przemianami w sferze wartści, byczaju raz z rsnącym bszarem nierównych szans życiwych, skłaniają d pszukiwania rzwiązań licznych prblemów nie tylk w wymiarze międzynardwym czy państwwym, ale również w bszarze zjawisk lkalnych. Uwzględnienie lkalnej perspektywy staje się craz ważniejsze również w dziedzinie edukacji. Zaangażwana spłecznść lkalna, zwłaszcza rdzice, dyrektrzy szkół i nauczyciele, t wciąż niedceniany partner władz publicznych w dziedzinie szerk rzumianych refrm edukacyjnych. Plityka edukacyjna samrządu lkalneg t częst efekt pwierzchwnych diagnz i mniej lub bardziej udanych prób dstswania się d realiów prawn-finanswych. Mając t na uwadze, autrzy prgramu specjalnści Lkalna plityka edukacyjna uznali, że dla pprawy jakści edukacji, zwłaszcza na pzimie pdstawwym i gimnazjalnym, ważne jest akademickie przygtwanie nweg pklenia pracwników sfery publicznej, psiadających zarówn szerkie spjrzenie na prces dknujących się zmian spłecznych, wiedzę pedaggiczną, jak i umiejętnści praktyczne pmcne w działaniu na pzimie spłecznści lkalnej. Wiedza i umiejętnści nabyte w ramach specjalnści dają abslwentwi specjalnści: szerkie spjrzenie na zagadnienia edukacji we współczesnym kntekście przemian cywilizacyjnych i kulturwych; zdlnść pgłębinej analizy sytuacji światy w wymiarze lkalnym (zwłaszcza pwiązań między edukacją, rynkiem pracy i jakścią życia mieszkańców); umiejętnść diagnzwania prblemów i twrzenia prjektów rzwju lkalneg w dziedzinie edukacji; umiejętnść twrzenia prjektów aktywizujących spłecznść lkalną w bszarze działań bywatelskich, inicjatyw eknmicznych i kulturalnych. Miejsca pracy dstępne dla abslwenta specjalnści mżna lkalizwać w trzech bszarach życia publiczneg: Instytucje samrządwe: pracwnik urzędu samrządu terytrialneg każdeg szczebla (urzędów gmin/dzielnicy, urzędów pwiatwych, urzędów marszałkwskich), w ramach wydziałów związanych z zadaniami światwymi samrządu; pracwnik instytucji związanych z samrządem terytrialnym, których zadania bejmują zintegrwane działania na rzecz rzwju lkalneg. Organizacje pzarządwe: pracwnik rganizacji pzarządwych (typu cmmunity wrker), działających w śrdwiskach lkalnych, kmpetencjach badawczych, prjektwych i rganizacyjnych. Instytucje państwwe: pracwnik urzędów państwwych (np. kuratrium). Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje d zatrudnienia na stanwiskach związanych z prblematyką plityki edukacyjnej w wymiarze lkalnym w urzędach państwwych, samrządwych, rganizacjach pzarządwych: Ustawa pracwnikach samrządwych (Dz.U. 2001r. Nr 142, pz. 1593), art. 3.1.; Rzprządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracwników samrządwych zatrudninych w urzędach gmin, starstwach pwiatwych i urzędach marszałkwskich (Dz.U. 2000r. Nr 61, pz. 707). 7

8 EDUKACJA MEDIALNA (specjalnść nienauczycielska) Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne Plany i prgramy studiów Miejsce Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Abslwent studiów przygtwany jest d nwych wyzwań związanych z różnrdnymi funkcjami mediów, zwłaszcza edukacyjnymi i ich dynamicznie rsnącymi mżliwściami we współczesnym świecie. Psiada wiedzę gólną, a także kmunikwaniu spłecznym i kształceniu multimedialnym. Miejsca zatrudnienia; placówki światwe (jak: specjalista ds. mediów i infrmatyzacji w szkle, technlg, specjalista ds. na dległść) instytucje medialne urzędy pracy instytucje dradztwa zawdweg. Pdstawa prawna kwalifikacji zawdwych: Przygtwanie pedaggiczne. Abslwent psiada kwalifikacje m.in. d zajmwania stanwiska pedagga specjalisty ds. mediów i infrmatyzacji w szkłach, dydaktyka medialneg. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA ( specjalnść nauczycielska) Miejsce Pedaggika, studia pierwszeg stpnia stacjnarne ( specjalnść ddatkwa) studia I stpnia niestacjnarne studia II stpnia niestacjnarne Akademia Pedaggiki Specjalnej Wydział Nauk Pedaggicznych Prgram specjalnści Pedaggika piekuńcza i scjalna kncentruje się wkół zagadnień pieki i wychwania w śrdwisku naturalnym i instytucjach spłeczn-edukacyjnych. W centrum zaintereswania usytuwane są prblemy wychwania w rdzinie raz pmcniczej rli, jaka wbec dziecka i rdziców pełni szkła, placówki piekuńcze, kulturalne i scjalne, rescjalizacyjne i inne. Student specjalnści Pedaggika piekuńcza i scjalna przygtwywany jest d szerk rzumianej pracy piekuńcz-wychwawczej z dzieckiem i rdziną. Ma zdbywać wiedzę i umiejętnści, które pzwlą mu diagnzwać prblemy wychwawcze, rganizwać pmc i wsparcie spłeczne, scjalne, psychlgiczne. Ma być specjalistą d budwania prgramów wychwawczych i aktywizwania śrdwiska lkalneg na rzecz pmcy dziecku i rdzinie. Kształcenie w zakresie tej specjalnści ma służyć rzwjwi i mdernizacji tradycyjnych funkcji piekuńcz- scjalnych, kulturaln-wychwaczych, prewencyjn-rescjalizacyjnych szkły i innych placówek piekuńczych i edukacyjnych. Abslwent specjalnści pedaggika piekuńcza i scjalna przygtwany jest d pracy w szkle jak pedagg szklny, jak wychwawca w świetlicy, animatr zajęć pzalekcyjnych i pzaszklnych, rganizatr współpracy z rdzicami i z szerk rzumianym śrdwiskiem lkalnym. Współpracuje z samrządem lkalnym, ze służbami scjalnymi, lkalnymi instytucjami kulturalnymi, z mediami, z plicją, sądem. Jeg miejscem zatrudnienia mgą być także różne inne placówki wychwawcz- piekuńcze ( internaty, śrdki szkln-wychwawcze), a także administracja szklna raz rganizacje pzarządwe działające na rzecz pmcy dziecku i rdzinie. 8

9 Plany i prgramy studiów Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia stacjnarne pierwszeg stpnia (PEn-DZ) Plany 2007/2008 uwzględniające zmiany d Uch. 104/08-09 z 27 maja 2009r. Zał. Nr 1 d uchwały Nr 104/08-09 RWNP z dnia r. Kd i nazwa przedmitu Rk studiów Kd jednstki rganizacyjnej Łączny wymiar gdzin Frma zaliczenia Liczba punktów ECTS I sem. II sem. wyk. ćw wyk. ćw. gólneg (A) 5001-S1-JEZYK Język bcy - 1 I ZAL S2-JEZYK Język bcy - 2 II E A1BHP Bezpieczeństw i Higiena Pracy I 4 ZAL 4 100S-0A2TEI Technlgia infrmacyjna I ZO A1WF Wychwanie fizyczne I ZO RAZEM ŁĄCZNIE bwiązkwe bejmujące treści pdstawweg (B) 100S-1B1FIL Filzfia I E

10 Plany i prgramy studiów 100S-1B1ETY Etyka I ZO S-1B1SOC Scjlgia I E S-1B1POG Psychlgia gólna I E S-1B1PPG Pdstawy pedaggiki I ZO S-1B1KPE Kierunki pedaggiki współczesnej I E S-1B1PRC Psychlgia rzwju człwieka I ZO S-1B1PSP Psychlgia spłeczna I E RAZEM ŁĄCZNIE 390 bwiązkwe bejmujące treści kierunkweg (C) 100S-1C1HWI Histria wychwania I ZO S-1C1TWY Teria wychwania I E S-1C1DYD Dydaktyka I E S-1C2PSP Pedaggika spłeczna II E S-AS3LIC Seminarium dyplmwe, złżenie pracy dyplmwej III ZAL RAZEM ŁĄCZNIE 270 bwiązkwe pszerzające wiedzę gólną (D) 100S-1D1BPR Bimedyczne pdstawy rzwju I ZO S-1D1WZP Wybrane zagadnienia prawa I ZO

11 Plany i prgramy studiów 100S-1D1POP Pierwsza pmc przedmedyczna I ZO S-1D1PES Pedaggika specjalna I ZO S-1D1PU1 Prblemy współczesnej Eurpy 1 I ZAL S-1D2PU2 Prblemy współczesnej Eurpy 2 II E S-1D2MBA Metdy badań II ZO 2 30 RAZEM ŁĄCZNIE 180 specjalnściwe - specjalnść nienauczycielska (E1) Łącznie 690 specjalnść nienauczycielska: EDUKACJA MEDIALNA (EME) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1ECM Edukacja czytelnicza i medialna I ZO S-1E1MTD Media tradycyjne I ZO S-1E2EPI Edukacyjne prblemy spłeczeństwa wiedzy II E S-1E2IED Internet w edukacji II E S-1E2ETM Etyka mediów II E S-1E2MWE Metdyka wykrzystywania mediów w edukacji II E S-1E2EZK Edukacyjne zastswania kmputerów II E S-1E2KUJ Kultura języka II E S-1E2AUE Autprezentacja z elementami retryki II ZO S-1E2PKM Prjektwanie kmunikatów medialnych II ZO

12 Plany i prgramy studiów 100S-1E2REL Pdstawy Public Relatins II ZO S-1E2GKO Grafika kmputerwa II ZO S-1E2TEE Telewizja w edukacji II ZO S-1E3MDK Media w dsknaleniu kwalifikacji nauczycieli III E S-1E3PAM Prawne aspekty mediów III E S-1E3MES Media w edukacji specjalnej III E S-1E3NAO Nauczanie na dległść III E S-1E3ZME Zagrżenia mediów III E S-1E3KBN Kmputer w badaniach naukwych III ZO S-1P1EME Praktyka asystencka (ciągła) w instytucjach, działach medialnych (m.in. redakcje praswe, radiwe, telewizyjne) - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2EME Praktyka asystenck-pedaggiczna (śródrczna) w instytucjach i rganizacjach psiadających działy charakterze medialnym raz w placówkach edukacyjnych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki bwiązuje d 2009/10 wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3EME Praktyka pedaggiczna (śródrczna) w placówkach edukacyjnych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: LOKALNA POLITYKA EDUKACYJNA (LPE) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1EUE Edukacja w Unii Eurpejskiej I E

13 Plany i prgramy studiów 100S-1E1ZLP Załżenia lkalnej plityki edukacyjnej I E S-1E2DPO Diagnzwanie ptrzeb edukacyjnych II ZO S-1E2SAM Samkształcenie II ZO S-1E2WSE Wyrównywanie szans edukacyjnych II E S-1E2STE Samrząd terytrialny II ZO S-1E2OPO Organizacje pzarządwe w świacie II ZO S-1E2ARP Edukacja a rynek pracy II E S-1E2MBT Metdy badań terenwych II E S-1E2EWI Edukacja wielkulturwa II E S-1E2ISS Instytucje spłeczeństwa bywatelskieg II ZO S-1E2ZAS Zarządzanie systemem edukacji II E S-1E2DPR Diagnza i pstępwanie rescjalizacyjne II E S-1E2ZSZ Zarządzanie szkłą II ZO S-1E3PG1 Plityka edukacyjna gminy 1 II ZAL S-1E3PG2 Plityka edukacyjna gminy 2 III E S-1E3AL1 Animacja spłecznści lkalnej 1 II ZAL S-1E3AL2 Animacja spłecznści lkalnej 2 III E S-1E3PSO Praca scjalna III E S-1P1LPE Praktyka asystencka w szkłach pdstawwych - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 13

14 Plany i prgramy studiów 100S-1P2LPE Praktyka animacyjna w wydziałach/referatach światy przy urzędach gminy/dzielnicy - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3LPE Praktyka dyplmwa w rganizacjach pzarządwych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: ANDRAGOGIKA (AND) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1AND Andraggika I E S-1E2POD Psychlgia człwieka drsłeg II E S-1E2ANS Andraggika specjalna II E S-1E2ASK Animacja spłeczn-kulturwa II ZO S-1E2OKD Organizacja i kierwanie światą drsłych II E S-1E2PTA Pdstawy terii andraggicznych II E S-1E2POZ Pradnictw i rientacja zawdwa II ZO S-1E2MKD Metdyka drsłych II E S-1E2DYR Dydaktyka drsłych II E S-1E2PUK Pdstawy edukacji zdalnej II E

15 Plany i prgramy studiów 100S-1E3ANP Andraggika prównawcza III E S-1E3PSD Praca scjalna z sbami drsłymi III E S-1E3WZG Wybrane zagadnienia z gerntlgii III E S-1P1AND Praktyka asystenck-pedaggiczna rientacji zawdwej w placówkach światw-kulturalnych dla sób drsłych - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2AND Praktyka pedaggiczna rientacji zawdwej w placówkach światw-kulturalnych dla sób drsłych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3AND Praktyka pedaggiczna zawdwa w placówkach światwkulturalnych (w tym: centra ustawiczneg, muzea, dmy kultury, bibliteki) - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI (PKR) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1TEU Techniki efektywneg uczenia się I ZO S-1E1TIN Trening interpersnalny I ZO S-1E1PEA Pedaggika alternatywna I ZO S-1E2PTW Psychlgia twórczści II E S-1E2PZD Pedaggika zdlnści II E S-1E2DZP Diagnzwanie zdlnści i pstaw twórczych II E

16 Plany i prgramy studiów 100S-1E2DYT Dydaktyka twórczści II ZO S-1E2PET Pedaggika twórczści II E S-1E2SOT Scjlgia twórczści II E S-1E2MKE Metdyka twórczeg w edukacji przedszklnej II E S-1E2MKT Metdyka twórczeg w edukacji szklnej II ZO S-1E2TRT Trening twórczści II ZO S-1E2MKO Metdyka twórczeg sób drsłych II ZO S-1E2REK Reklama II ZO S-1E2PSU Pedaggika sukcesu II ZO S-1E2OSB Organizacja szkleń dla biznesu II ZO S-1E2MAS Marketing spłeczny II E S-1E3APR Autprezentacja III ZO S-1E3JBT Jakściwe badania twórczści III ZO S-1E3WPL Warsztaty plastyczne III ZO S-1E3WMU Warsztaty muzyczne III ZO S-1E3WTE Warsztaty teatralne III ZO S-1P1PKR Praktyka asystenck-pedaggiczna w dmach kultury, śrdkach animacji spłeczn-kulturalnej - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2PKR Praktyka pedaggiczna w pradniach pedaggicznpsychlgicznych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 16

17 Plany i prgramy studiów 100S-1P3PKR Praktyka pedaggiczna zawdwa w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych (śrdkach twórczej edukacji, szkłach, przedszklach, firmach szkleniwych) - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE specjalnść nienauczycielska: DORADZTWO ZAWODOWE (DZA) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1ZAW Zawdznawstw I E S-1E2PTZ Pdstawy teretyczne pradnictwa zawdweg II E S-1E2SUD Spłeczne uwarunkwania rzwju zawdweg II ZO S-1E2ORP Organizacja pradnictwa zawdweg w Plsce II ZO S-1E2EUR Eurdradztw II E S-1E2DOP Dradztw persnalne II ZO S-1E2PZN Pradnictw zawdwe dla sób niepełnsprawnych II E S-1E2DZK Diagnstyka zawdwa i planwanie kariery II E S-1E2DZN Diagnstyka zawdwa dla sób niepełnsprawnych II E S-1E3IR1 Infrmacja zawdwa i rynek pracy 1 II ZAL S-1E3IR2 Infrmacja zawdwa i rynek pracy 2 III E S-1E3MPZ Metdy pracy dradcy zawdweg III E S-1E3BHP Praw pracy i BHP III E

18 Plany i prgramy studiów 100S-1E3KWD Kmputerwy system wspmagania dradcy zawdweg III ZO S-1E3PDT Pdstawy pśrednictwa pracy III E S-1P1DZA Praktyka asystenck-pedaggiczna rientacji zawdwej w placówkach edukacyjnych (licea gólnkształcące i gimnazja) - 2 tyg. (40 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P2DZA Praktyka pedaggiczna rientacji zawdwej w pradniach psychlgiczn-pedaggicznych - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} 100S-1P3DZA Praktyka pedaggiczna zawdwa w placówkach dradztwa zawdweg (urzędy pracy, biura karier zwdwych, biura dradztwa zawdweg itp.) - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiązuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 II 1001 ZAL 3 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE 585 specjalnść nienauczycielska: ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA (ASK) przedmity specjalnściwe (E1) 100S-1E1WWK Wprwadzenie d wiedzy kulturze I E S-1E1KBY Kultura bycia I ZO S-1E2ZAP Pdstwwe zagadnienia sztuki plastycznej II ZO S-1E2ZAM Pdstawwe zagdanienia sztuki muzycznej II ZO S-1E2ZAD Pdstawwe zagadnienia sztuki słwa i dramy II ZO S-1E2TKR Trening kreatywnści II ZO

19 Plany i prgramy studiów 100S-1E2MEW Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie wybranej dziedziny (jeden przedmit d wybru): 100S-1E2MEP Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie plastyki, 100S-1E2MEM Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie muzyki, 100S-1E2MEZ Metdyka rganizacji i prwadzenia zajęć w zakresie sztuki słwa i dramy II E S-1E2POA Praca z grupą rganizacja i animacja spłeczn-kulturwa II ZO S-1E2PAK Pdstawy animacji spłeczn-kulturwej II E S-1E2ETP Etnpedaggika II ZO S-1E2OIS Organizacja i działanie instytucji systemu światweg II E S-1E2MAN Metdyka ddziaływań animacyjnych w śrdwisku II ZO S-1E2PSZ Patlgia życia spłeczneg II E S-1E2EMI Edukacja międzykulturwa II E S-1E2DSM Diagnza śrdwiskwa i metdy badań terenwych II ZO S-1E3TUA Trening umiejętnści kmunikacyjnych w pracy animatra kultury III ZO S-1E3PPI Prjekt prgramu animacji III E S-1E3PRR Prgramy prmcji kultury śrdwiska/reginu III ZO S-1E3KSA Kręgi spłęczn-kulturwych alternatyw III ZO S-1P1ASK Praktyka pedaggiczna klnijna w placówkach wypczynku wakacyjneg dla dzieci - 2 tyg. (40 gdz.) {realizwana d 2007/08, zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiazuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} I 1001 ZAL 2 19

20 Plany i prgramy studiów 100S-1P2ASK Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w świetlicach śrdwiskwych, scjterapeutycznych, dmach kultury - 3 tydz. (60 gdz.) {bwiązuje II rk tylk w 2008/09 - Uch. 70/08-09} II 1001 ZAL 3 100S-1P2ASKa Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w świetlicach śrdwiskwych, scjterapeutycznych - 1 tydz. (20 gdz.) {bwiązuje II rk d 2009/10 - Uch. 70/08-09} 100S-1P2ASKb Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w placówkach kultury - 1 tydz. (20 gdz.) {bwiązuje II rk d 2009/10 - Uch. 70/08-09} 100S-1P2ASKc Praktyka asystenck-pedaggiczna śródrczna w śrdkach inicjatyw lkalnych i rganizacjach - 1 tydz. (20 gdz.) {bwiązuje II rk d 2009/10} 100S-1P3ASK Praktyka pedaggiczna dyplmwa ciągła w placówce animacji kultury i śrdwiska zgdnie z prfilem pracy dyplmwej - 3 tyg. (60 gdz.) {zmiana pisu praktyki d 2009/10 bwiazuje wszystkich studentów - Uch. 70/08-09} II 1001 ZAL 1 II 1001 ZAL 1 II 1001 ZAL 1 III 1001 ZAL 3 RAZEM ŁĄCZNIE 705 specjalnść nauczycielska: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (WYP) przedmity specjalnściwe (E1) - zmiana planów d 2009/10 100S-1E1PEP Pedaggika przedszklna I E S-1E1OWP Organizacja wychwania przedszklneg w placówkach przedszklnych i klasach zerwych {realizwany przez I rk d 2008/09 - Uch. 98/08-09} 100S-1E1OWY Organizacja wychwania przedszklneg {realizuje I rk d 2009/10 - Uch. 98/08-09} I ZO 1 15 I ZO S-1E1IWP Integracyjne wychwanie przedszklne I E S-1E1EMG Emisja głsu I ZO

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Plany i prgramy studiów MODUŁY KOMPETENCYJNE ( ddatkwa specjalnśc nauczycielska) dla: PEDAGOGIKI (PEn), PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa)

Typy projektów dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (procedura konkursowa) Typy prjektów dstępne dla rganizacji pzarządwych w ramach reginalnych prirytetów Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki (prcedura knkurswa) Niniejszy tekst zstał pracwany na pdstawie publikacji Organizacje

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katwicach str. 1 Kierunek i pzim studiów: Język rsyjski, prgram: język biznesu, studia pierwszeg stpnia Sylabus mdułu: Praktyczna nauka języka niemieckieg Kd mdułu: 02 FL JRB S1 PNJN

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo