Program Wieloletni Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego SP V.9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wieloletni Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego SP V.9"

Transkrypt

1 Program Wieloletni Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego SP V.9 Prace na rzecz wdrażania krajowych rozwiązań podsystemu bezpieczeństwa informacyjnego dla systemów specjalnego przeznaczenia, sieci telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych Identyfikacja potrzeb usługowych i ruchowych w sieciach telekomunikacyjnych w związku z organizacją mistrzostw EURO 2012 Warszawa, październik 2008

2

3 Metryka dokumentu: Przedsięwzięcie: Grupa tematyczna: Zadanie: Zadanie na 2008r. Kierownik zadania: Wykonawcy: Program Wieloletni - Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa Informacyjnego Systemy łączności na potrzeby administracji państwowej Uwarunkowania techniczne i aspekty Prace na rzecz wdrażania krajowych rozwiązań podsystemu bezpieczeństwa informacyjnego dla systemów specjalnego Kod przeznaczenia, sieci telekomunikacyjnych zadania oraz teleinformatycznych SP II.1 Identyfikacja potrzeb usługowych i ruchowych w sieciach telekomunikacyjnych w związku z organizacją mistrzostw EURO 2012 mgr inż. Jerzy Paczocha mgr inż. Jerzy Paczocha dr inż. Waldemar Szczęsny mgr inż. Ryszard Nikiel Zakład sieci Z-2 Instytut Łączności - PIB ul. Szachowa 1, Warszawa

4

5 Spis treści 1. WSTĘP PRZEDMIOT DOKUMENTU CELE PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE WYNIKÓW SPOSÓB REALIZACJI PRACY ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU WPROWADZENIE WNIOSKI Z DOŚWIADCZEŃ EURO ORGANIZACJA MISTRZOSTW W KRAJU SPECYFIKA WARUNKÓW KRAJOWYCH PLANOWANE MIEJSCA ZGRUPOWANIA UCZESTNIKÓW ANALIZA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY NA PRZYKŁADZIE TRÓJMIASTA PODSUMOWANIE PRZYGOTOWANIE OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH SPECYFIKA RUCHU TELEKOMUNIKACYJNEGO NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EURO IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW DECYDUJĄCYCH O SPOSOBIE KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ KIBICÓW PODCZAS MISTRZOSTW ANALIZA DOŚWIADCZEŃ DOSTARCZANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PODCZAS EURO ANALIZA DOSTĘPNYCH CHARAKTERYSTYK RUCHU W SIECIACH KOMÓRKOWYCH PODCZAS EURO WNIOSKI Z ANALIZY DOSTĘPNYCH CHARAKTERYSTYK RUCHU W SIECIACH KOMÓRKOWYCH PODCZAS EURO ZAŁOŻENIA DO METODYKI SZACOWANIA ZASOBÓW SIECI RUCHOMYCH DLA OBSŁUGI WZMOŻONEGO RUCHU W CZASIE EURO MODEL WZMOŻONEGO RUCHU TELEKOMUNIKACYJNEGO

6 6.2. MODEL ORGANIZACYJNY EURO 2012 DLA POTRZEB SZACOWANIA RUCHU TELEKOMUNIKACYJNEGO SZACOWANIA ZASOBÓW SIECI RUCHOMYCH DLA OBSŁUGI WZMOŻONEGO RUCHU W OPARCIU O ŚRODOWISKO SYMULACJI KOMPUTEROWEJ WNIOSKI PROPONOWANE ETAPY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ SIECI PUBLICZNYCH DO EURO ETAPY DZIAŁAŃ ETAP PRZYGOTOWAŃ ETAP KONTROLI SIECI ETAP ANALIZ KOŃCOWYCH PODSUMOWANIE WYKAZ DOKUMENÓW ZAŁĄCZNIK 1 LISTA PYTAŃ DLA OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO ZAŁĄCZNIK 2 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK EURO HARMONOGRAMY ROZGRYWEK MIASTA BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZACJI EURO

7 Spis rysunków Rysunek 1. Rozmieszczenie infrastruktury sieci komórkowych w Trójmieście Rysunek 2. Rozmieszczenie stacji bazowych wszystkich operatorów okolicy planowanego stadionu w Gdańsku Rysunek 3. Rozmieszczenie stacji bazowych w strefie kibica - Gdańsk Stare Miasto Rysunek 4. Rozmieszczenie stacji bazowych w strefach fanów - Sopot Hipodrom Spis tabel Tabela 1. Rozważane miejsca zgrupowania uczestników EURO Tabela 2. Parametry modelu dla potrzeb szacowania ruchu... 26

8

9 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot dokumentu Opracowanie stanowi realizację tematu pt. Identyfikacja potrzeb usługowych i ruchowych w sieciach telekomunikacyjnych w związku z organizacją mistrzostw Euro 2012 zadania SP V.9 pt.: Prace na rzecz wdrażania krajowych rozwiązań podsystemu bezpieczeństwa informacyjnego dla systemów specjalnego przeznaczenia, sieci telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych Cele podstawowe Zgodnie z kartą zadania, określone zostały następujące cele podstawowe: 1. Opracowanie metodyki wymiarowania zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej. 2. Opracowanie modelu infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby imprez masowych. 3. Oszacowanie potrzeb w zakresie ruchu oraz zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby EURO Przeznaczenie wyników Przygotowania do mistrzostw EURO 2012 obejmują działania administracji publicznej, w tym Ministerstwa Infrastruktury oraz także operatorów telekomunikacyjnych. Wymagane jest zapewnienie obsługi wzmożonego ruchu telekomunikacyjnego w trakcie trwania mistrzostw i związanej z tym rozbudowy infrastruktury. Podstawą tych działań powinny być metody oszacowania wielkości ruchu i niezbędnych zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej, aby w czasie EURO nie nastąpił niedobór usług, zła jakość obsługi i zagrożenie bezpieczeństwa. Niniejsza praca będzie pomocna dla określenia kierunków tych działań. Beneficjentem zadania jest Ministerstwo Infrastruktury. 1.4 Sposób realizacji pracy W ramach pracy zapoznano się z aktualnymi przygotowaniami w kraju. W tym celu współpracowano ze Spółką PL. 2012, która koordynuje i nadzoruje przedsięwzięcia przygotowawcze do Euro 2012 w Polsce. Przeprowadzono także konsultacje z Biurem ds. Euro 2012 i Biurem Informatyki Urzędu Miasta Gdańsk oraz Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Uczestniczono w konferencji organizowanej przez Institute for International Research pt. Projekt Euro2012w telekomach. Przedstawiciele Instytutu Łączności wzięli udział w dniu 2 lipca 2008 r. w debacie dotyczącej przygotowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie przedyskutowano kwestie związane przygotowaniami do mistrzostw EURO 2012 dotyczące m.in.: - zapewnienia potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych w warunkach wzmożonego ruchu telekomunikacyjnego, 5

10 - wprowadzenia i promocji nowych usług telekomunikacyjnych, - rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym barier w procesie budowy i ochrony inwestycji, - współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, - wykorzystania inwestycji telekomunikacyjnych po zakończeniu mistrzostw. W pracy wykorzystano także informacje z doświadczeń operatora telekomunikacyjnego Swisscom, jednego z operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej w Szwajcarii. Opracowano pytania dla Swisscom (rozdział 9), które dotyczyły: - działań instytucji rządowych i regulatora w zakresie przygotowania operatorów telekomunikacyjnych, - zastosowanych metod i modeli dla szacowania ruchu, - jakości usług telekomunikacyjnych w trakcie mistrzostw, - wykorzystania hotspotów, - serwisów informacyjnych dostępnych świadczonych w sieci PSTN, Internet oraz sieci ruchomej mających wpływ na ruch telekomunikacyjny w trakcie mistrzostw. - wielkości ruchu telekomunikacyjnego w sieciach ruchomych dla typowych miejsc zgrupowania kibiców, - zasobach infrastruktury sieci komórkowej stadionów. Z doświadczeń EURO 2008 wynika potrzeba analizy publicznych sieci ruchomych w zakresie wzmożonego ruchu. Dla publicznej sieci telefonicznej oraz stacjonarnej sieci Internet zjawiska te nie wystąpiły w trakcie trwania mistrzostw i na obecnym etapie nie przewiduje się analiz tych sieci. Aktualnie przygotowania do mistrzostw w kraju są w fazie początkowej, określane są miejsca mistrzostw i strefy kibiców. Należy się liczyć z tym, że dane te będą podlegały zmianom. Opracowano metodykę wymiarowania infrastruktury telekomunikacyjnej, dla której przewidziano zastosowanie specjalizowanego oprogramowania: - MapInfo dla prezentacji w formie graficznej lokalizacji miejsc gromadzenia uczestników i rozmieszczenia elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, - środowisko modelowania i symulacji komputerowej ruchu telekomunikacyjnego i zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej. 1.5 Zawartość dokumentu Zgodnie z kartą zadania opracowano założenia do szacowania potrzeb w zakresie ruchu oraz zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej dla obszarów zwiększonego ruchu telekomunikacyjnego - miejsc organizacji imprez sportowych, przemieszczania i zakwaterowania uczestników EURO W tym celu dokonano analizy dotychczasowych doświadczeń, w szczególności EURO 2008, z których wynika, że wzmożony ruch telekomunikacyjny obejmuje co prawda ograniczone obszary i występuje w krótkim okresie czasu trwania mistrzostw to problem jest istotny bowiem dotyczy bardzo dużych grup użytkowników. Ponadto warunki obsługi tego ruchu przez infrastrukturę telekomunikacyjną na obszarach gromadzenia się kibiców ulegają diametralnej zmianie. Wielokrotnie rośnie obciążenie infrastruktury na wiele godzin w ciągu doby, w stosunku do warunków obserwowanych poza mistrzostwami. 6

11 Ponadto badano specyfikę ruchu generowanego przez duże grupy kibiców na podstawie dostępnych danych ruchowych z zawodów, które odbyły się podczas EURO 2008, modelu organizacyjnego mistrzostw Europy w piłce nożnej, a także przykładowych warunków organizacji EURO 2012 w jednym z polskich miast. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz, zgodnie z kartą zadania, przedstawiono założenia do modelu infrastruktury telekomunikacyjnej oraz określono metodykę jej wymiarowania na potrzeby przygotowań publicznych sieci telekomunikacyjnych do EURO Badania i analizy opisane w dokumencie należy traktować jako wstępne ze względu na początkową fazę przygotowań do EURO Konieczne jest systematyczne uzupełnianie danych w miarę postępu przygotowań i identyfikacji problemów, mających wpływ na dokładność szacunków wielkości i rozkładów wzmożonego ruchu oraz niezbędnych zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonywanych w oparciu o zaproponowaną metodykę. Strukturę dokumentu opisano poniżej. W rozdziale 3 przedstawiono wnioski z doświadczeń EURO 2008 na podstawie analizy informacji uzyskanych od operatora Swisscom. W rozdziale 4 opisano warunki organizacji mistrzostw w Polsce w 2012 z uwzględnieniem krajowej specyfiki, przedstawiono aktualne dane. W rozdziale 5 zbadano specyfikę wzmożonego ruchu telekomunikacyjnego na podstawie danych ruchowych sieci komórkowych obsługujących zawody, które odbyły się podczas EURO W rozdziale 6 określono założenia dla metodyki wymiarowania infrastruktury telekomunikacyjnej dla wzmożonego ruchu na potrzeby EURO 2012 w Polsce z zastosowaniem technik modelowania i symulacji komputerowej. W rozdziale 7 przedstawiono główne wnioski przeprowadzonych badań i analiz, zaproponowano kierunki i etapy dalszych prac w zakresie przygotowań do EURO Niniejszy dokument nie zawiera danych o ruchu w sieciach komórkowych obsługujących zawody podczas EURO 2008 ze względu na brak zgody na ich publikowanie. Zgody nie wyraziły instytucje, które udostępniły dane. 7

12 2. WPROWADZENIE Organizacja imprezy sportowej EURO 2012 będzie wiązała się ze wzrostem zapotrzebowania na publiczne usługi telekomunikacyjne, w krótkim okresie czasu i na ograniczonym obszarze. W zależności od harmonogramu imprez, przemieszczania i zakwaterowania uczestników należy spodziewać się dużego wzrostu ruchu w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Wstępnie określa się, że obszary o dużym natężeniu ruchu wystąpią w okolicy stadionów i stref fanów z uwagi na duże zgromadzenia uczestników. Zwiększenie ruchu telekomunikacyjnego wystąpi także w okolicy szlaków komunikacyjnych, miejsc zakwaterowania. Okres wzmożonego ruchu będzie krótki z uwagi na czas trwania mistrzostw i może nie zachęcać operatorów do inwestycji biorąc pod uwagę działalność biznesową. Organizacja EURO 2012 jest procesem dynamicznym, który będzie trwał kilka lat. Podobnie jest z przygotowaniami w zakresie usług telekomunikacyjnych. Przygotowania te powinny zmierzać w kierunku dostosowania możliwości publicznych sieci telekomunikacyjnych do obsługi zwiększonego ruchu i stworzenie takich warunków, aby w czasie trwania imprezy nie nastąpił niedobór, zła jakość obsługi, usług telekomunikacyjnych. Niniejsze zadanie będzie pierwszym etapem przygotowań do określenie zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej dla zapewnienia przewidywanego zapotrzebowania na ruch. Została określona metodyka do stworzenia sparametryzowanego modelu infrastruktury uwzględniającego rodzaj usług i sieci, statystyki i profile ruchu, obszary i trasy występowania wzmożonego ruchu telekomunikacyjnego, terminy i statystyki przemieszczania uczestników imprez. Przewiduje się, że w drugim etapie, realizowanym w 2009 roku, opracowana metoda będzie wykorzystana do zwymiarowania niezbędnych zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej, tworzenia prognoz, kierunków i wariantów jej budowy, zakresu usług, biorąc pod uwagę rozwój rynku, technologii i sieci telekomunikacyjnych. Do czasu rozpoczęcia mistrzostw można spodziewać się zwiększenia powszechności dostępu do Internetu w sieciach bezprzewodowych, telewizji mobilnej, usług konwergentnych, rozwoju usług internetowych oraz rosnącej substytucji usług. Zastosowanie multimedialnych usług telekomunikacyjnych może także wymagać rozbudowy sieci szkieletowych. Zastosowana metoda pozwoli także na bieżącą analizę i ocenę procesu rozbudowy infrastruktury przedsiębiorców telekomunikacyjnych w okresie przygotowania do mistrzostw. Określenie modelu szacowania potrzeb ruchowych z uwzględnieniem rodzaju usług, zwymiarowanie infrastruktury z uwzględnieniem sieci przewodowych i bezprzewodowych w aspekcie mistrzostwa Euro 2012 może być stymulatorem rozwoju krajowej infrastruktury telekomunikacyjnej. 8

13 3. WNIOSKI Z DOŚWIADCZEŃ EURO 2008 Analizę w zakresie doświadczeń opracowano na podstawie informacji uzyskanych od operatora Swisscom. Administracja Szwajcarska nie podejmowała działań w zakresie przygotowań operatorów telekomunikacyjnych do mistrzostw Operatorzy telekomunikacyjni przygotowywali się do obsługi wzmożonego ruchu na podstawie własnych decyzji. Korzystano także z doświadczeń z EURO 2004 w Niemczech. Swisscom szwajcarski operator narodowy, posiadający udziału w ok. 70 % rynku, realizował także dla UEFA, organizatora mistrzostw usługi telekomunikacyjne w wewnętrznej sieci telefonicznej, transmisji danych, transmisji telewizyjnych oraz sieci trankingowej TETRA realizowane na podstawie odrębnej umowy z organizatorem i specyficznych wymagań. Umowa ta była podpisana dwa lata przed imprezą, a wymagania techniczne były określone w terminie późniejszym. Stadiony oraz strefy fanów zlokalizowane były w miejscowościach turystycznych, w których także organizowane są inne duże imprezy sportowe np. igrzyska zimowe. Są to sieci już dostosowane do pracy w zwiększonym ruchu. Możliwości obsługi zwiększonego ruchu w czasie EURO 2008 określono na podstawie danych pracy sieci w trakcie innych imprez sportowych. Na stadionach i okolicy były rozmieszczane kontenerowe stacje bazowe GSM i UMTS o różnych rozwiązaniach anten. Obserwowano wzrost głównie w sieciach ruchomych GSM, UMTS dla usług głosowych, SMS i transmisji danych. Występowały znaczne skoki ruchu w sieci w odniesieniu do harmonogramu mistrzostw. Jakość usług była na bieżąco monitorowana przez centrum zarządzania siecią. Nie stosowano zewnętrznych urządzeń badania jakości usług (próbników). Zwrócono także uwagę, że ważnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa usług i publicznych sieci telekomunikacyjnych z uwagi na zagrożenia atakami terrorystycznymi i cyberterrorystycznymi. Przygotowane były procedury oraz monitorowanie sieci pod kątem bezpieczeństwa usług. Nie było większego zainteresowania innymi metodami dostępu np. hospotów. Na stadionach sieć WiFi była dostępna tylko dla organizatorów mistrzostw. Zauważono niewielki wzrost w tym okresie ok. 20 % ruchu w sieci Internet. Wynika to z tego, że serwisy informacyjne oraz rozpowszechnianie treści związane z mistrzostwami podlega ograniczeniom praw autorskich UEFA. Transmisje telewizyjne realizowane są także przez UEFA i rozprowadzane do nadawców, z którymi podpisane są umowy. 9

14 4. ORGANIZACJA MISTRZOSTW W KRAJU 4.1. Specyfika warunków krajowych Organizacja mistrzostw EURO 2012 w kraju wymaga innego podejścia z uwagi na różnice w zakresie infrastruktury oraz z uwagi na odległy okres przeprowadzenia mistrzostw, spodziewany rozwój technologii telekomunikacyjnej w tym czasie, zmiany zachowań użytkowników, wprowadzenie nowych usług, pojawienie się nowych operatorów telekomunikacyjnych, obniżenie taryf, libelaryzację rynku telekomunikacyjnego. Impreza może być także okazją do promowania marek i wprowadzenia nowych usług telekomunikacyjnych. Aktualnie nie jest znany operator telekomunikacyjny, który będzie realizował usługi telekomunikacyjne dla organizatora (UEFA). Z uwagi na konieczność wybudowania infrastruktury telekomunikacyjnej umowa będzie musiała być podpisana wcześniej niż w przypadku EURO Ponadto z uwagi na konieczność podjęcia inwestycji wcześniej wymagane będzie określenie wymagań technicznych. Stadiony będą budowane w obszarach nie zurbanizowanych, w związku z tym należy spodziewać się, że infrastruktura w tych rejonach nie jest rozwinięta, a sieci ruchome przystosowane są do obsługi małego ruchu. Budowa autostrad, także będzie wymagała rozbudowy sieci ruchomych. Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z mistrzostwami może stymulować jej rozwój i wykorzystanie po imprezie. Wcześniej na stadionach oraz w strefach fanów nie było tak dużej liczby uczestników, w tym przyjezdnych z zagranicy. Pozostaje pytanie, jakie będą potrzeby w zakresie rodzaju usług i sieci dostępowych oraz jak zmienią się technologie, ich popularność oraz zachowania kibiców? Na zachowanie kibiców wpływ będzie miał krótki okres mistrzostw, a w związku z tym niewielkie możliwości na eksperymentowanie z usługami decydować będzie dostępność usługi, wysokość opłat oraz wygoda korzystania z usługi. Biorąc pod uwagę okres ok. czterech lat należy spodziewać się wprowadzenia usług telekomunikacyjnych np. usługi Fixed Mobile Convergence pozwalającej na wykorzystanie alternatywnych radiowych sieci dostępowych np. WiFi lub korzystanie z telefonii VoIP, jeśli w miejscach zgrupowania kibiców zostaną zainstalowane hotspoty Planowane miejsca zgrupowania uczestników Aktualnie mistrzostwa są w fazie przygotowań. Znane są planowane lokalizacje stadionów. Ustalane są strefy fanów oraz inne miejsca np. specjalne miejsca zakwaterowania. Biorąc pod uwagę określenie skali problemu istotna jest liczba tych lokalizacji, rodzaj terenu (zurbanizowany, tereny zielone, lub poza miastem) oraz liczba uczestników w porównaniu do stadionów. Tabela 1 przedstawia aktualnie rozważane miejsca i liczbę uczestników otrzymane od organizatora. Są to dane wstępne, podlegają bieżącej aktualizacji i obecnie należy traktować je jako ogólne, potrzebne dla określenia skali problemu. 10

15 Tabela 1. Rozważane miejsca zgrupowania uczestników EURO 2012 Lp. Nazwa obiektu Lokalizacja Uwagi 1. a. b. c. 2. Stadion Narodowy w Warszawie Strefa fanów I Warszawa niecka obecnego Stadionu Dziesięciolecia podzamcze nad Wisłą - Wybrzeże Gdańskie od ul. Sanguszki z zamknięciem odcinka Wisłostrady Liczba widzów (tys.) do 100 Strefa fanów II Warszawa rejon Agrykoli Strefa fanów III Warszawa Pola Mokotowskie Stadion Miejski we Wrocławiu ul. Drzymały (Maślice) 44 a. b. c. d. 3. a. b. c. d. e. f. 4. Strefa fanów I Wrocław Strefa fanów II Wrocław Strefa fanów III Wrocław Strefa fanów IV Wrocław Arena Bałtycka w Gdańsku Strefa fanów Gdańsk I Strefa fanów II Gdańsk Strefa fanów III Gdańsk Strefa fanów IV Gdańsk Strefa fanów V Sopot Strefa fanów VI Gdańsk Stadion Miejski w Poznaniu Centrum 34 do 64 Pola Marsowe Hala Stulecia 3 Stadion przy ul. Oporowskiej obecny WKS Śląsk dzielnica Letnica Plac Zebrań Ludowych Stare Miasto (Targ Węglowy, Szeroka) 11 aktualnie ogródki działkowe im. L. Waryńskiego pomiędzy ul. Al. Zwycięstwa, Chodowieckiego i Giełguda Zaspa - Park im. Jana Pawła II 20 Skwer Kościuszki 20 Hippodrom Kawiarnie i puby na terenie Starego Miasta oraz w centrach handlowych centrum miasta przy skrzyżowaniu ulicy Bułgarskiej i Ptasiej obszar pomiędzy torami SKM i ul. Polną, Łokietka oraz Rybacką

16 Lp. Nazwa obiektu Lokalizacja Uwagi a. b. 5. a. b. c. d. Strefa fanów I Poznań Strefa fanów II Poznań Stadion Miejski w Krakowie Strefa fanów I Kraków Strefa fanów II Kraków Strefa fanów III Kraków Strefa fanów IV Kraków Liczba widzów (tys.) Plac Wolności 5-6 Międzynarodowe Targi Poznańskie Krakowskie Błonia Bulwary Wiślane teren położony wzdłuż brzegów Wisły w okolicy Zamku Królewskiego na Wawelu Rynek Główny Plac Wolnica - plac położony u zbiegu ulic Krakowskiej i św. Wawrzyńca 48 hektarowa łąka, podczas pielgrzymki Jana Pawła II pomieściły ok. 3 miliony wiernych wianki gromadzą ponad 120- tysięczną publiczność plac 200m x 200m do 120 do 150 brak danych Stadion Śląski w 6. rezerwowy 52 Chorzowie a. Strefa fanów brak danych Aktualnie jest to 25 lokalizacji zróżnicowanej pojemności od 5 do 120 tys. lub więcej kibiców. Większe liczby uczestników planowane są w strefach kibica. Z tabeli wynikają, różne kierunki rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, uzależnione od warunków lokalnych: - budowy stadionów w nowych lokalizacjach, - rozbudowy stadionów istniejących obiektów, - organizacji strefy kibica na terenie zurbanizowanym miasta, - organizacji strefy kibica na terenie zielonym w obszarze miasta, - organizacji strefy kibica poza terenem zurbanizowanym Analiza istniejącej infrastruktury na przykładzie Trójmiasta W niniejszym rozdziale pokazano podejście do zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie Trójmiasta. W tabeli 1 wymieniono miejsca zgrupowania kibiców, a na rysunku 1 przedstawiono, przy wykorzystaniu narzędzia GIS, rozmieszczenie stacji bazowych sieci komórkowych jednego operatora telekomunikacyjnego na podstawie danych dotyczących wydanych pozwoleń radiowych dostępnych na stronie internetowej UKE. 12

17 Rysunek 1. Rozmieszczenie infrastruktury sieci komórkowych w Trójmieście Oznaczenia na rysunku: 1. Stacje bazowe GSM 900 punkty brązowe. 2. Stacje bazowe GSM 1800 punkty żółte. 3. Stacje bazowe UMTS punkty niebieskie (mogą nakładać się na GSM). 4. Strefy kibiców w postaci kwadratów zaznaczono kolorem błękitnym. Jak widać na powyższym rysunku w Gdyni, Sopocie oraz w okolicy stadionu jest małe zagęszczenie stacji bazowych. 13

18 Rysunek 2. Rozmieszczenie stacji bazowych wszystkich operatorów okolicy planowanego stadionu w Gdańsku Oznaczenia na rysunku: 1. Stacje bazowe GSM 900 punkty czerwone. 2. Stacje bazowe GSM 1800 punkty brązowe. 3. Stacje bazowe UMTS punkty niebieskie (mogą nakładać się na GSM). Rysunek 2 przedstawia rozmieszczenie stacji bazowych wszystkich operatorów okolicy stadionu w Gdańsku, na którym widać, że w najbliższym sąsiedztwie nie ma stacji bazowych. Stadion znajduje się na obszarze niezurbanizowanym, aktualnie ogródków działkowych. Biorąc pod uwagę rodzaj obszaru sieci są dostosowane do małej gęstości ruchu. 14

19 Rysunek 3. Rozmieszczenie stacji bazowych w strefie kibica - Gdańsk Stare Miasto Rozmieszczenie stacji bazowych w strefach fanów Oznaczenia na rysunku: 1. Stacje bazowe GSM 900 punkty czerwone. 2. Stacje bazowe GSM 1800 punkty brązowe. 3. Stacje bazowe UMTS punkty niebieskie (mogą nakładać się na GSM). 4. Strefa kibiców zaznaczona na czerwono. Rysunek 3 przedstawia rozmieszczenie stacji bazowych wszystkich operatorów w planowanej strefie kibiców na Starym Mieście w Gdańsku, jako przykład obszaru zurbanizowanego, na którym widać, że w najbliższym sąsiedztwie są stacje bazowe, jednak nie w tej liczbie, aby zapewnić obsługę wzmożonego ruchu. 15

20 Rysunek 4. Rozmieszczenie stacji bazowych w strefach fanów - Sopot Hipodrom Rozmieszczenie stacji bazowych w strefach fanów Oznaczenia na rysunku: 1. Stacje bazowe GSM 900 punkty czerwone. 2. Stacje bazowe GSM 1800 punkty brązowe. 3. Stacje bazowe UMTS punkty niebieskie (mogą nakładać się na GSM). 4. Strefa kibiców zaznaczona na czerwono. Rysunek 4 przedstawia rozmieszczenie stacji bazowych wszystkich operatorów w planowanej strefie kibiców Sopot Hippodrom, jako przykład obszaru zielonego na terenie miasta, na którym widać, że w najbliższym sąsiedztwie są stacje bazowe, jednak nie w tej liczbie, aby zapewnić obsługę wzmożonego ruchu Podsumowanie Jak wynika z aktualnych planów przedstawionych na rysunkach 1-4 występuje znaczne zróżnicowanie obszarów pod względem infrastruktury sieci ruchomych. Jednak dla wszystkich tych obszarów będzie konieczna rozbudowa istniejącej infrastruktury operatorów komórkowych związana z budową nowych obiektów sportowych oraz zaplanowanie instalacji infrastruktury tymczasowej na czas trwania mistrzostw. Metodykę oszacowania zakresu niezbędnej infrastruktury operatorów komórkowych opisano w następnych rozdziałach. 16

21 4.4. Przygotowanie operatorów telekomunikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa usług i sieci telekomunikacyjnych Mistrzostwa z uwagi charakter imprezy mogą stanowić okazję dla działań, cyberterrorystycznych i terrorystycznych na sieci i systemach telekomunikacyjne. Z uwagi na dostępność będą szczególnie narażone sieci realizujące publiczne usługi telekomunikacyjne. Przedstawiciele operatora Swisscom stwierdzili, że jest to jeden z ważnych z problemów, który uznali jako ważny w przygotowaniach do EURO Głównym celem działań terrorystycznych i cyberterrorystycznych będzie charakter medialny ewentualnych zakłóceń usług publicznych w okresie EURO Mogą wystąpić zagrożenia, których skutki mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni na funkcjonowanie usług w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. Do zagrożeń bezpośrednich zalicza się m. in: - wandalizm, zniszczenia, katastrofy techniczne, klęski żywiołowe, - włamania komputerowe, ataki sieciowe, zakłócanie elektromagnetyczne. Do zagrożeń pośrednich zalicza się m. in: - zakłócenia w zasilaniu energetycznym spowodowane uszkodzeniami systemów energetycznych, - lawinowy wzrost ruchu w sieciach telekomunikacyjnych, - wpływające na warunki działania personelu technicznego np. brak dojazdu, brak zaopatrzenia, w tym także skażenia i zakażenia. Operatorzy telekomunikacyjni powinni zapewnić ciągłość świadczenia usług telekomunikacyjnych na zasadach priorytetowych dla służb koordynującym działania ratownicze i ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego według określonych priorytetów. Także będzie niezbędne zapewnienie niezawodnej komunikacji w publicznych sieciach telekomunikacyjnych dla innych podmiotów publicznych i przedsiębiorstw realizujących obsługę z zakresu ochrony zdrowia, zaopatrzenia, zakwaterowania itp. Przygotowania samorządów do EURO 2012 także powinny objąć działania z zakresu zarządzania kryzysowego na etapie planowania. W procesie planowania zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 w ramach planu reagowania kryzysowego należy opracować organizację łączności między jednostkami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Także zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800) przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest posiadać aktualny plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń uzgodniony na szczeblu lokalnym ze starostą miasta gospodarza rozgrywek. Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji (Dz. U. Nr 66, poz. 667) określa obowiązki przygotowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w warunkach pracy szczególnych zagrożeń oraz sposób budowy sieci w obszarach zagrożonych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni być przygotowani do zapewnienia ciągłości usług w sytuacjach 17

22 szczególnych zagrożeń. Zobowiązuje to przedsiębiorców telekomunikacyjnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Oprócz koordynacji planów, będzie konieczna w czasie działań w sytuacji kryzysowej współpraca Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Centralizacja utrzymania i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi powoduje, że przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie musiał posiadać Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem współpracujące z zespołami zarządzania kryzysowego i koordynujące w planowanie i zapewnienie ciągłości świadczonych usług telekomunikacyjnych w sytuacji kryzysowej. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) operatora telekomunikacyjnego to część całościowego systemu zarządzania, opartego na podejściu wynikającym z ryzyka infrastruktury teleinformatycznej, odnoszący się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. 18

23 5. SPECYFIKA RUCHU TELEKOMUNIKACYJNEGO NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EURO Identyfikacja parametrów decydujących o sposobie korzystania z usług przez kibiców podczas mistrzostw Dla potrzeb rozważań wyróżnia się następujące publiczne usługi telekomunikacyjne: - w sieci ruchomej: połączenia telefoniczne, SMS, MMS, transmisję danych, - w sieci stacjonarnej publiczna sieć telefoniczna PSTN, Internet. Zakłada się, że wykorzystanie sieci telekomunikacyjnych będzie wynikało głównie z zachowania użytkowników i ich mobilność, a w mniejszym stopniu z dostępnych technologii. Wobec powyższego dominował będzie ruch w sieciach ruchomych. Wielkość i zmienność tego ruchu będzie zależała od wielu parametrów m.in. takich jak miejscowe warunki, rodzaj i skład grup kibiców, szczebel rozgrywek ich poziom i inne zdarzenia sportowe. W załączniku (rozdział 10) przedstawiono elementy organizacji EURO 2008 biorąc pod uwagę, że schemat organizacji mistrzostw w Polsce w 2012 będzie podobny. Zawarte w załączniku dane będą służyły jako parametry modelu ruchu telekomunikacyjnego stanowiącego podstawę metodyki szacowania zasobów sieci dla wzmożonego ruchu w okresach dużych zgromadzeń kibiców. W sieci PSTN wzrost ruchu może wystąpić w relacjach połączeń z usługami informacyjnymi dotyczącymi organizacji mistrzostw. Wzrost ruchu w sieci Internet mógłby wynikać udostępnianiem treści informacyjnej oraz usługi IP TV. Jednak udostępnianie treści będzie realizowane przez UEFA i będzie podlegało prawom autorskim. Wobec powyższego nie należy spodziewać się dużego wzrostu tego rodzaju ruchu. Zakłada się natomiast duży ruch do portali z informacjami lokalnymi (miejsca zakwaterowania dojazdu, parkingi, usługi). W chwili obecnej analizowane są doświadczenia organizatorów Euro Zakłada się, identyfikację portali oraz określenie wielkości ruchu generowanego do nich przez kibiców. Nie ma jeszcze danych o sposobie realizacji serwisów informacyjnych przez polskie miasta gospodarzy EURO Analiza doświadczeń dostarczania usług telekomunikacyjnych podczas EURO 2008 Analiza doświadczeń związanych z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych, a przede wszystkim usług w sieciach ruchomych, podczas EURO 2008 zorganizowanego w Szwajcarii i Austrii jest bardo istotna dla określenia potrzeb dla prawidłowej obsługi kibiców w czasie organizowanych w Polsce mistrzostw EURO Wynika to z faktu, że schemat organizacyjny w obu przypadkach będzie bardzo podobny. Podobnie jak w Austrii i Szwajcarii, w Polsce i na Ukrainie mistrzostwa będą organizowane: 1. W wytypowanych miastach na jednym stadionie. 2. Przy podobnych wielkościach stadionów. 3. Wg identycznego harmonogramu rozgrywek: - rozgrywki grupowe 4 drużyny na jednym stadionie w tym samym mieście, 19

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu.

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Na przykładzie wizyty

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach

UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach UEFA EURO 2012 Ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w wybranych polskich miastach 1 Gdańsk - dni meczowe: 10, 14, 18 i 22 czerwca W związku z Mistrzostwami Europy zostały wprowadzone ograniczenia

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną:

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną: brzmienie pierwotne (od 2010-02-17) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń z dnia 4 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 15, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

INEA Stadion INEA Stadion w Poznaniu to pierwsza polska oddana do użytku arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, która mieści prawie 42 tys. widzów. Służy klubowi piłkarskiemu Lech Poznań,

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT MONITORINGU

DEPARTAMENT MONITORINGU Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Widownia transmisji oraz udziały programów 1, 2, HD i od 8 czerwca do 1 lipca 2012 - podsumowanie DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Mistrzostwa Europy w

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. PROJEKT z dn. 30.11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o imprezie masowej:

I. Informacje o imprezie masowej: Łódź, dnia KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ŁODZI Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 611, 628, 829 z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Główne wyzwania organizacyjne Mistrzostw Europy w piłce noŝnej UEFA EURO Oficjalna Ceremonia Losowania Grup Eliminacyjnych UEFA EURO 2012

Główne wyzwania organizacyjne Mistrzostw Europy w piłce noŝnej UEFA EURO Oficjalna Ceremonia Losowania Grup Eliminacyjnych UEFA EURO 2012 Główne wyzwania organizacyjne Mistrzostw Europy w piłce noŝnej UEFA EURO 2012 STADION: Widzowie na stadionie: 53 tysiące osób. Rodzina UEFA : blisko 4 tysiące osób. KIBICE PRZYJEZDNI W dniu meczu: 85-100

Bardziej szczegółowo

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 24 sierpnia 2017 r. Polska po raz kolejny zostanie siatkarską stolicą Europy! Po niebywałym sukcesie FIVB Mistrzostw Świata 2014, które

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012. Partnerstwo Technologiczne. Warszawa, 10 stycznia 2012 r.

UEFA EURO 2012. Partnerstwo Technologiczne. Warszawa, 10 stycznia 2012 r. UEFA EURO 2012 Partnerstwo Technologiczne Warszawa, 10 stycznia 2012 r. jak to było podczas UEFA EURO 2008? 1,1 mln 4,2 mln 61 mln kibiców na stadionach odwiedzających Fan Zone y unikalnych odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE Załącznik do uchwały nr 27/1067/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport

GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 08.02.2012 r. EURO 2012 w Gdańsku 3 mecze grupowe Grupy C (Gdańsk/Poznań) 10 czerwca (niedziela) HISZPANIA WŁOCHY godz. 18.00 14

Bardziej szczegółowo

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji LP. A LISTA KONTROLNA WYKONANYCH CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ MASOWĄ/ NIE MASOWĄ (MECZEM PIŁKI NOŻNEJ) POMIĘDZY DRUŻYNAMI... ROZGRYWANYM W DNIU... O GODZ.... WYKONANE CZYNNOŚCI CZYNNOŚCI WYKONANE PRZED

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 18.11.2014 / Wrocław WPROWADZENIE Stadion Wrocław jest areną sportową najwyższej klasy, na której odbywały się mecze w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 TM. To właśnie na tym obiekcie Piłkarska

Bardziej szczegółowo

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce 20120601 15:43 Zlecone: Czujcie się jak u siebie! Aplikacje mobilne dla zagranicznych kibiców Dwie aplikacje mobilne i inne przydatne nowoczesne narzędzia ułatwią obcokrajowcom pobyt w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange dla Abonentów ofert na abonament z dnia 13 listopada 2015 roku. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w cennikach usług dotyczących usług mobilnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S. Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.A jako Partner Technologiczny Ekstraklasa S.A. Zagadnienia Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34)

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34) Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) 361 00 86 fax. (34) 366 50 03 www.numeron.pl Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. Istniejemy w branży

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kołobrzeg DANIA Gniewino

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH Katarzyna Pacholak Podstawy prawne 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. Ulica: Numer budynku Numer lokalu. Ulica: Numer budynku Numer lokalu

W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. Ulica: Numer budynku Numer lokalu. Ulica: Numer budynku Numer lokalu ....... /organizator/ Prezydent Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Chełm, dnia.... W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ I. WNIOSKODAWCA: 1. Imię i nazwisko / nazwa

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VIII/192 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg)

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg) System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokument Główny (wyciąg) Warszawa, dn. 10.04.2006 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...3 2. DOKUMENTACJA SZCF...3 3. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Status projektu budowania współdzielonych sieci RAN. Warszawa, Andrzej Drzewiecki COO, Leszek Lis - CTO

Status projektu budowania współdzielonych sieci RAN. Warszawa, Andrzej Drzewiecki COO, Leszek Lis - CTO Status projektu budowania współdzielonych sieci RAN Warszawa, 14.06.2013 Andrzej Drzewiecki COO, Leszek Lis - CTO O NetWorkS! Powstanie Spółki: 29.04.2011r. Struktura akcjonariuszy: T-Mobile Polska 50%

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody kierownik projektu. Projekty wokół nas. Cykl życia projektu. Metody planowania projektu. dr Marek Białach Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 04 marca

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/4010,dzialania-administracji-rzadowej-i-sluzb-w-zwiazku-z-mistrzostwami-swiata -w-pilc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 13:32 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Oferta Pakietów Biznesowych

Oferta Pakietów Biznesowych Oferta Pakietów Biznesowych Szanowni Państwo! 23 marca 2018 o godz. 20:45 zapraszamy Państwa do Wrocławia na Stadion przy Al. Śląskiej 1 na pierwszy w tym roku mecz towarzyski, w którym Reprezentacja Polski

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia. 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk

OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia. 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk ZAPRASZAMY OSTATNI OKRES PRZED UEFA VIVE EURO 2016 TM TO DLA REPREZENTACJI POLSKI CZAS WYTĘŻONEJ PRACY I OSTATNICH PRZYGOTOWAŃ DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ŁACZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ THE WORLD GAMES WROCŁAW 2017

PROJEKT ŁACZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ THE WORLD GAMES WROCŁAW 2017 Załącznik Nr 12 do REGULAMINU PROJEKT ŁACZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ THE WORLD GAMES WROCŁAW 2017 I.Wstęp The World Games to multidyscyplinarne Igrzyska dla najlepszych sportowców reprezentujących dyscypliny,

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra pięć spotkań eliminacyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU 1

REGULAMIN TURNIEJU 1 REGULAMIN TURNIEJU 1 Zasady uczestnictwa w zawodach Uczestniczyć mogą chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi, posiadający uprawnienia do gry, aktualną kartę zdrowia oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych Imprezy masowe w województwie lubuskim Rok 2011: 212 imprez masowych 133 masowe imprezy sportowe 11 masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka 8 zawody żużlowe

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Terminy rozgrywek Podstawowa zasada organizacji ruchu drogowego Trasa dojazdu z/do lotniska Oznakowanie ruchu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ EURO Wyzwanie dla łączności radiowej

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ EURO Wyzwanie dla łączności radiowej EURO 2012 Wyzwanie dla łączności radiowej IV FORUM TETRA POLSKA Warszawa 28.06.2007 Wybrane obszary problemowe związane z przygotowaniem łączności radiowej do obsługi EURO 2012 Podjęcie stosownych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 90/16/17 REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Uczelnia Politechnikę Śląską, 2) jednostka jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podwojone Pakiety za #PółDarmo dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę obowiązuje od dnia 21 grudnia 2017 r. do odwołania.

Regulamin Promocji Podwojone Pakiety za #PółDarmo dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę obowiązuje od dnia 21 grudnia 2017 r. do odwołania. Regulamin Promocji Podwojone Pakiety za #PółDarmo dla Abonentów Virgin Mobile na Kartę obowiązuje od dnia 21 grudnia 2017 r. do odwołania. Zasady korzystania z Oferty 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo