SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 nr sprawy 5/nmf/13 zamawiający Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej ulica; nr Wrocławska kod; miejscowośd Kalisz tel; fax / NIP nazwa banku NBP o/kalisz nr rachunku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych na dostawę urządzeo sieciowych i komputerów w związku z realizacją projektu nr 143/2013 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach obszaru programowego nr 32, tj. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych Norweskiego Mechanizmu Finansowego SPORZĄDZIŁA: Ewa Czerniakowska ZATWIERDZAM (-) mjr Krzysztof Stachera r.

2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie polega na dostawie urządzeo sieciowych i komputerów do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Zamówienie realizowane w związku z projektem nr 143/2013 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach obszaru programowego nr 32, tj. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis odpowiednich części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilośd części 2. Częśd I urządzenia sieciowe i komputery CPV urządzenia komputerowe CPV urządzenia sieciowe CPV rutery sieciowe 1. Szafa serwerowa z wyposażeniem... 1szt. 2. Zestaw wyposażenia szafy serwerowej... 1 szt. 3. Konsola KVM... 1 szt. 4. Zasilacz awaryjny... 4 szt. 5. Notebook szt. 6. Stacja komputerowa zarządzająca typ szt. 7. Stacja komputerowa zarządzająca typ szt. 8. Switch zarządzalny... 4 szt. 9. Router dostępowy typ szt. 10. Router dostępowy typ szt. 11. Stacje dokujące... 8 szt. 12. Router sieci wi-fi... 7 szt. Częśd II komputery CPV urządzenia komputerowe 1. Komputerowa stacja robocza szt. Każdy przedmiot zamówienia powinien byd oznaczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego , dostępnymi na stronach tj. oznaczony logotypami Norweskiego Mechanizmu Finansowego Logotyp NMF musi byd użyty albo w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo musi byd czarnobiały. Podstawa logotypu nie może byd mniejsza niż 15 mm. Wzór logo NMF w załączeniu do SIWZ w formacie *.gif. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówieo uzupełniających. 2

3 1.3. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Umowa ramowa Zamawiający nie zamierza zawrzed umowy ramowej Dynamiczny system zakupów Zamawiający nie zamierza ustanowid dynamicznego systemu zakupów Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. TERMINY 2.1. Termin wykonania zamówienia 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy 2.2. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyd w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Komendanta Ośrodka w budynku nr 20. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się dnia r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 206 budynku nr 20 /wartownia/. 3. WARUNKI I DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA 3.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniad warunki dotyczące: posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, 3

4 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie należy dołączyd do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca składa: A. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa: A. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; B. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; C. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; D. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 4

5 stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: A. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, B. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, C. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, D. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykonawca składa oświadczenie o przynależności/lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawcy zagraniczni Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w A i B zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument (dokumenty) te powinny byd wystawione zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniad wymagania określone przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyd: 5

6 specyfikację techniczną oferowanego sprzętu potwierdzającą spełnianie wszystkich wymagao, funkcji i parametrów technicznych wyszczególnionych w SIWZ z podaniem oznaczeo takich jak: typ, model, marka oferowanego sprzętu, nazwa i wersja oprogramowania. Zaleca się sporządzenie specyfikacji technicznej na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostaną u Zamawiającego oraz że serwis urządzeo będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawid w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą byd opatrzone klauzulą "za zgodnośd z oryginałem" i poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW 4.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócid się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnieo pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania. 6

7 4.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwoład zebrania wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia A. Imię i nazwisko: Mateusz Andrzejczak tel B. Imię i nazwisko: Przemysław Mierzwa tel w sprawach związanych z procedurą C. Imię i nazwisko: Emilia Jackowska tel D. Imię i nazwisko: Ewa Czerniakowska tel Wysokośd wadium 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 6.1. Informacje ogólne O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówieo publicznych. Treśd oferty musi odpowiadad treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Język, w którym należy sporządzid ofertę Ofertę należy sporządzid w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Jedna oferta, jeden wykonawca Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie Oferta Każdy wykonawca składa zamawiającemu ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Na ofertę składają się: A. formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), B. formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ), C. specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu (wzór załącznik nr 4 do SIWZ), 7

8 D. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 5 do SIWZ), E. oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 6 do SIWZ), F. oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (wzór załącznik nr 7 do SIWZ), G. oświadczenie wykonawcy o postępowaniu w przypadku awarii i napraw serwisowych (wzór załącznik nr 8 do SIWZ), H. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgodnie z pkt B, I. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z pkt C, J. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS zgodnie z pkt D Pożądane jest, aby każda zapisana strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę W przypadku dokonywania poprawek, należy dokonad je w sposób czytelny, przekreślając błędny zapis, jednocześnie parafując miejsca dokonanych zmian przez osobę podpisującą ofertę, dodatkowo mogą byd opatrzone datą dokonania poprawki Pełnomocnictwo Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi byd załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa Numerowanie stron Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek Tajemnica przedsiębiorstwa informacje tajne W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą byd udostępnione, muszą byd oznaczone klauzulą: "Nie udostępniad. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.) 8

9 6.8. Oznaczenie i adresowanie oferty Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska Kalisz i oznaczona jako oferta na: Dostawa urządzeo sieciowych i komputerów z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert dnia r. do godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę. 7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia "Formularza ofertowego". Cena oferty powinna zawierad wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia Podaną cenę jednostkową netto każdego przedmiotu zamówienia (kol. 3) należy pomnożyd przez ilośd (kol. 4), otrzymując wartośd netto (kol. 5) Następnie wartośd netto (kol. 5) należy pomnożyd przez podaną stawkę VAT (kol. 6), otrzymując wartośd VAT (kol. 7). Następnie należy zsumowad wartośd netto (kol. 5) i wartośd VAT (kol. 7) otrzymując wartośd brutto każdego przedmiotu zamówienia (kol. 8).Wartośd oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich asortymentów zawartych w kolumnie Cena oferty winna byd zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Cena jednostkowa oferowanego asortymentu nie może przekraczad kwoty, o której mowa w art. 16e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zmianami), tj złotych brutto Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami, a także podanie asortymentu o cenach jednostkowych przekraczających złotych brutto, powoduje odrzucenie oferty Oczywiste omyłki Zamawiający poprawi w tekście oferty: A. oczywiste omyłki pisarskie, B. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 9

10 C. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli: A. zawiera błędy w obliczeniu ceny; B. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byd prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom. 8. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY 8.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: KRYTERIUM waga w % 1 Cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) Opis kryteriów: Punkty będą przyznawane według następujących zasad: KRYTERIUM cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) najniższa oferowana cena brutto Cena = x 100 pkt cena badanej oferty brutto Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilośd punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąd oferta, wynosi 100 pkt. 9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBO- RZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 9.1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w inny sposób, nie później 10

11 jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może byd zawarta przed upływem w/w terminów, jeśli wystąpią okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp W celu podpisania umowy osoby podpisujące umowę powinny przedstawid dokumenty potwierdzające tożsamośd i umocowanie do podpisywania umowy W uzasadnionych przypadkach zamawiającemu przysługuje prawo niewyrażenia zgody na udział w realizacji zamówienia wskazanego podwykonawcy. 10. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEO UMOWY Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 9 do SIWZ Umowa może byd zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w przypadkach wymienionych poniżej: zmiana osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; zmiana przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści umowy; zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzied w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego; w przypadku wstrzymania lub zakooczenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem dostawy, dopuszcza się możliwośd dostarczenia odpowiedników sprzętu objętego umową, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zawarty w ofercie, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego sprzętu na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego. 11. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli miały lub mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 12. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną częśd. 11

12 Załacznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2. Formularz ofertowy (wzór) Załacznik nr 3. Formularz cenowy (wzór) Załacznik nr 4. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Załacznik nr 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) Załacznik nr 6. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór) Załacznik nr 7. Oświadczenie wykonawcy o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (wzór) Załacznik nr 8. Oświadczenie wykonawcy o postępowaniu w przypadku awarii i napraw serwisowych (wzór) Załacznik nr 9. Umowa (wzór) 12

13 Załącznik nr 1 do SWIZ Częśd I urządzenia sieciowe i komputery CPV urządzenia komputerowe CPV urządzenia sieciowe CPV rutery sieciowe SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Każdy przedmiot zamówienia powinien byd oznaczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego , dostępnymi na stronach tj. oznaczony logotypami Norweskiego Mechanizmu Finansowego Logotyp NMF musi byd użyty albo w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo musi byd czarnobiały. Podstawa logotypu nie może byd mniejsza niż 15 mm.. Wzór logo NMF w załączeniu do SIWZ w formacie *.gif. Częśd I SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Charakterystyka (minimalne wymagania) Opis Uniwersalna szafa rack 19" 42U o wymiarach 800x1000 mm w kolorze czarnym przeznaczona do zastosowao teleinformatycznych wewnątrz pomieszczeo. Drzwi przednie z perforowanej stali z zamkiem, drzwi tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach z zamontowanym zamkiem. Szafa z możliwością przesuwania na kółkach. Możliwośd montażu urządzeo o sumarycznej wysokości 42U Wymiary szafy 800mm x 1000mm x 2000mm (szer/gł/wys) W wyposażeniu winny znajdowad się 13 1) 4 wentylatory w panelu podsufitowym 2) 3 półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn rackowych 3) 1 listwa zasilająca rackowa z wtykiem typu C14 do UPS ów 4) 2 przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze 5) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru czerwonego o długości 3 m 6) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru żółtego o długości 3 m 7) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru zielonego o długości 3 m 8) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru niebieskiego o długości 3 m 9) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru czerwonego o długości 5 m 10) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru żółtego o długości 5 m

14 11) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru zielonego o długości 5 m 12) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru niebieskiego o długości 5 m Gwarancja 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowa została przyjęta szafa: Szafa Linkbasic42U 800x1000 ZESTAW WYPOSAŻENIA SZAFY SERWEROWEJ opis gwarancja Charakterystyka (minimalne wymagania) 1) 4 listwy zasilające typu rack do zamawianej szafy serwerowej, o rozmiarach 1U, 6 gniazd, z wtykiem typu C14 do UPS ów 2) 6 organizerów do kabli do zamawianej szafy poziom 3) 6 organizerów kabli do zamawianej szafy pion 4) nóż krosowniczy do zaciskania złącz typu IDC 110, ma posiadad wymienny nóż, nóż dwustronny z odcinaniem przewodu i bez, sprężynę wyzwalającą uderzenie podczas zaciskania przewodu, regulowaną siłę uderzenia, wbudowane dwa dodatkowe narzędzia przydatne do instalacji 5) 200 kompletów śrub montażowych M6 do szaf serwerowych + podkładki + nakrętki 6) 4 zasilacze awaryjne UPS w formie obudowy typu Desktop w kolorze czarnym o parametrach: a) moc pozorna min. 700 VA, b) moc rzeczywista min. 405 W, c) czas podtrzymania przy obciążeniu 100% min. 3 min d) - czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 13 min e) o architekturze: off-line (stand-by) z maksymalnym czasem przełączenia na baterię 8 ms, posiadającym min. 4 gniazdka typu PL (10A) do podtrzymywania napięcia oraz co najmniej 4 gniazdka typu PL (10A) ochrony przeciwprzepięciowej, z portem komunikacyjnym USB oraz diodami sygnalizacyjnymi i alarmami dźwiękowymi. 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) 14

15 Jako wzorcowe zostały przyjęte: Linkbasic listwa zasilająca rack 1U + Linkbasic organizer kabli 1U + Linkbasic Pionowy organizer kabli Linkbasic do szaf 42U + nóż krosowniczy NetRack IDC śruby montażowe M6 z podkładkami i z nakrętkami do szaf serwerowych + UPS APC Back-UPS ES 700VA KONSOLA KVM opis Charakterystyka (minimalne wymagania) 1) Konsola KVM ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD o przekątnej 19 i dużej rozdzielczości minimalnie 1680x1200, klawiaturą oraz touchpadem, która ma pozwolid zaoszczędzid 75% miejsca w szafie serwerowej (w porównaniu ze standardową klawiaturą, myszą i monitorem). 2) Minimalny czas bezawaryjnej pracy to h. 3) Urządzenie powinno posiadad min. 8 portów USB lub PS/2, 4) zasilanie 230V. W zestawie z kablem combo (przyłączem KVM USB+PS/2) o długości 3 m w ilości 8 szt. 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego gwarancja partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowe została przyjęta konsola KVM: Atel LCD Wave KVM, 19", 8-portowy KVM, 1U, pojedyncza szyna + Atel przyłącze KVM, Wave KVM, combo (PS/2 + USB), 3,0 m ZASILACZ AWARYJNY opis Charakterystyka (minimalne wymagania) Zasilacz awaryjny UPS typu rack o mocy pozornej wynoszącej minimum 2200 VA, czasem podtrzymywania przy obciążeniu kolejno 50%/100% wynoszącym min. 15min./5min., posiadającym układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), odznaczający się tzw. Sinusem podczas pracy na baterii, posiadający 2 porty komunikacji: USB oraz RS232, oraz mający możliwośd dołożenia dodatkowych modułów bateryjnych w celu wydłużenia czasu podtrzymywania na baterii, przeznaczony do montażu w szafach 19'' i profesjonalnego zabezpieczenia serwerów, sieci komputerowych oraz pojedynczych, wymagających stacji roboczych i stanowisk DTP. Zasilacz powinien także byd wyposażony w systemy ostrzegania przed błędami oraz sygnalizacji zwykłej pracy (np. posiadad alarmy dźwiękowe oraz diody sygnalizacyjne pokazujące stany pracy i uszkodzenia) Zestaw winien zawierad: 1) kabel zasilający 15

16 gwarancja 2) kabel USB 3) kabel RS232 4) 6 x kabel zasilający przedłużający IEC320 C13/C14 o dł. 1,8m 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowy został przyjęty zasilacz awaryjny: Ever Sinline XL '' 3U NOTEBOOK opis gwarancja Charakterystyka (minimalne wymagania) Podstawowe minimalne parametry: 1) matryca 15,6 o rozdzielczości minimalnej FullHD 1920x1080 pikseli, 2) procesor posiadający instrukcje 64bit dedykowany do pracy w komputerach notebook zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości Passmark - CPU Mark min w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie (dot. wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). 3) min. 8 GB pamięci RAM DDR3 4) dysk twardy o pojemności min. 1 TB SATA, z prędkością obrotową min. 7200RPM 5) karta graficzna z własną pamięcią min. 2 GB 6) wbudowany napęd DVD-RW 7) zintegrowana karta dźwiękowa 8) zintegrowana Gigabitowa karta sieciowa 9) złącze HDMI 10) złącze VGA 11) min. 2 porty USB 2.0 i min. 2 porty USB ) wbudowany czytnik kart pamięci 13) karta sieciowa bezprzewodowa w technologii b/g/n 14) Bluetooth Ze względu na fakt, iż system sieciowy Zamawiającego oparty jest o usługę Active Directory firmy Microsoft, w zamawianej jednostce centralnej powinien byd zainstalowany i aktywowany system operacyjny Microsoft Windows 8 Prof w wersji 64bit, z językiem polskim W zestawie winien się znaleźd: 1) oryginalny zasilacz dedykowany do notebooka 2) kabel sieciowy patchcord kat. 6 z zalewanymi koocówkami koloru szarego o dł. 3 m 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dysk twardy uszkodzonej jednostki centralnej musi pozostad na terenie siedziby Zamawiającego i w przypadku jego uszkodzenia nie może opuścid siedziby Zamawiającego, nawet po wymianie na inny dysk wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu 16

17 realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowa została przyjęta stacja: Lenovo IdeaPad Y580 i GB 1TB GTX660 Win8Pro64bit Wyniki testów procesorów mają byd aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje na stronie do oferty należy załączyd wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzających osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. Ponadto zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zwrócid się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 3 dni oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie skutkowad odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagao postawionych przez Zamawiającego. STACJA KOMPUTEROWA ZARZĄDZAJĄCA Charakterystyka (minimalne wymagania) opis Stacja komputerowa zarządzająca typu All-in-one (komputer+monitor w jednym) Stacja komputerowa zarządzając a typ 1 17 Monitor Procesor pozostałe informacje w tym: m. in. dysk, pamięd operacyjna, dostępne złącza, system operacyjny 1) monitor min. 21,5 max 23 2) o rozdzielczości minimalnej FullHD 1920x1080 pikseli 1) Procesor posiadający instrukcje 64bit dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych typu PC 2) zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, 3) o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości Passmark - CPU Mark min w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie (dot. wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). 1) 8 GB pamięci RAM DDR3 2) dysk twardy o pojemności min. 1 TB SATA z prędkością obrotową min. 7200RPM 3) zintegrowana karta graficzna 4) wbudowany napęd DVD-RW 5) zintegrowana karta dźwiękowa 6) zintegrowana Gigabitowa karta sieciowa 7) złącze HDMI lub DisplayPort 8) min. 2 porty USB 2.0 i min. 2 porty USB 3.0 9) wbudowany czytnik kart pamięci 10) karta sieciowa bezprzewodowa w technologii b/g/n Ze względu na fakt, iż system sieciowy Zamawiającego oparty jest o usługę Active Directory firmy Microsoft, w zamawianej jednostce centralnej powinien byd zainstalowany i aktywowany system operacyjny Microsoft Windows 8 Pro w wersji 64bit, z językiem polskim

18 W zestawie winien się znaleźd: 1)kabel HDMI męski-męski o dł. 2m, pozłacane koocówki lub kabel DisplayPort-HDMI męski o dł. 2m (w zależności od tego jaki port posiadad będzie jednostka podstawowa) 2)klawiatura USB QWERTY PL z wbudowanym czytnikiem kart chipowych oraz mysz USB laserowa ze scrollem 3)kabel sieciowy patchcord kat. 6 z zalewanymi koocówkami koloru szarego o dł. 3 m 4)podkładka pod mysz optyczną: jednokolorowa (szara lub czarna) 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dysk twardy uszkodzonej jednostki centralnej musi pozostad na terenie siedziby Zamawiającego i w przypadku jego uszkodzenia nie może opuścid siedziby Zamawiającego, nawet po wymianie na inny dysk wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia gwarancja podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowa została przyjęta stacja: Lenovo IdeaCentre B540p i GB 1TB W8Pro64Bit lub GIGABYTE ALL-IN-ONE 21.5 FULL HD LED CORE i5-3570/8gb/1000gb/wifi Win8Pro64Bit Stacja komputerowa zarządzając a typ 2 Opis monitor procesor Stacja komputerowa zarządzająca w kolorze czarnym typu PC z monitorem wolnostojącym w kolorze czarnym. 1) monitor LCD : 2) w kolorze czarnym o przekątnej ekranu min. 23, 3) z obrazem panoramicznym 16:9, 4) o rozdzielczości min. FullHD (1920x1080 pikseli), 5) podświetleniem LED, typem matrycy IPS, 6) czas reakcji matrycy max 5 ms, wysoki kontrast ok. 80 mln:1, 7) kąty widzenia pion/poziom min: 178/178 stopni, 8) posiadający złącza: VGA, DVI, HDMI, 9) z możliwością pochylenia kąta ekranu, 10) z poborem mocy podczas pracy/spoczynku max 40W/1W, 1) Procesor posiadający instrukcje 64bit dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych typu PC 2) zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, 3) o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości Passmark - CPU Mark min w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie (dot. wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). 18

19 19 pozostałe informacje w tym: m. in. dysk, pamięd operacyjna, dostępne złącza, system operacyjny gwarancja 1)min. 4 GB pamięci RAM DDR3 2)dysk twardy o pojemności min. 1 TB SATA z prędkością obrotową min. 7200RPM 3)zintegrowana karta graficzna 4)wbudowany napęd DVD-RW 5)zintegrowana karta dźwiękowa 6)zintegrowana Gigabitowa karta sieciowa 7)złącze HDMI 8)min. 6 portów USB 2.0 (w tym min. 2 porty na przednim panelu) i min. 4 porty USB 3.0 (w tym min. 2 porty na przednim panelu) 9) wbudowany czytnik kart pamięci 10)karta sieciowa bezprzewodowa w technologii b/g/n 11)Bluetooth 12)min 1 szt. wolny slot PCI-E 16x Ze względu na fakt, iż system sieciowy Zamawiającego oparty jest o usługę Active Directory firmy Microsoft, w zamawianej jednostce centralnej powinien byd zainstalowany i aktywowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Prof w wersji 64bit, z językiem polskim. W zestawie winien się znaleźd: 1)kabel HDMI męski-męski o dł. 2m, pozłacane koocówki 2)klawiatura USB QWERTY PL z wbudowanym czytnikiem kart chipowych oraz mysz USB laserowa lub optyczna scroll tego samego producenta co stacja komputerowa by stanowid jednośd, 3)kabel sieciowy patchcord kat. 6 z zalewanymi koocówkami koloru szarego o dł. 3 m 4)podkładka pod mysz optyczną: jednokolorowa (szara lub czarna) 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dysk twardy uszkodzonej jednostki centralnej musi pozostad na terenie siedziby Zamawiającego i w przypadku jego uszkodzenia nie może opuścid siedziby Zamawiającego, nawet po wymianie na inny dysk wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowa została przyjęta stacja: Stacja komputerowa Dell V470 i GB 1TB DVDRW HD4000 WiIFi+BT 19in1 Win7Pro64 MUI 3YNBD + monitor Asus Monitor LED VS239HR, 23'' IPS wide, 14ms, Full HD, DVI/HDMI, czarny Wyniki testów procesorów mają byd aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje na stronie do oferty należy załączyd wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzających osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. Ponadto zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zwrócid się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 3 dni oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie skutkowad odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagao postawionych przez Zamawiającego.

20 opis Nazwa SWITCH ZARZĄDZALNY Charakterystyka (minimalne wymagania) Switch minimum Gigabitowy, zarządzalny, stackowalny, 28 portowy typu rack 19 w tym min. 4 porty typu COMBO (GigabitEthernet /MiniGBIC (SFP)). Każdy port w technologii 1000BaseT RJ45, z liczbą gniazd minigbic SFP w ilości min. 4 szt. Zarządzanie i podstawowa konfiguracja poprzez www. Switch powinien byd wyposażony w funkcję prawdziwego stackowania, dzięki czemu ma umożliwiad konfigurację, zarządzanie i rozwiązywanie wszelkich problemów w stosie jako jedną jednostką z jednym adresem IP. Niektóre obsługiwane protokoły i standardy oraz parametry: 1) SNMP - Simple Network Management Protocol 2) SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 3) SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 4) SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 5) RMON - Remote Monitoring 6) HTTP - Hypertext Transfer Protocol 7) HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 8) DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) 9) GUI - graficzny interfejs użytkownika 10) IEEE 802.1Q - Virtual LANs 11) IEEE 802.1D - Spanning Tree 12) IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree 13) IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 14) IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag 15) GVRP - Group VLAN Registration Protocol 16) DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 17) IPv4 UDP - datagramowy protokół użytkownika 18) ARP - Address Resolution Protocol 19) QoS - Quality of Service (kontrola jakośd usług i przepustowości) 20) GARP - Generic Attribute Registration Protocol 21) LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery 22) TFTP - Trivial File Transfer Protocol 23) BOOTP - BOOTstrap Protocol 24) IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet 25) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 26) obudowa typu desktop 27) zasilacz na prąd zmienny do 240V wbudowany 28) rozmiar tablicy adresów MAC min ) bufor pamięci min. 8 MB 30) algorytm przełączania store-and-forward 31) możliwośd łączenia w stos 32) warstwa przełączania: 3 W zestawie winien byd także: 1) kabel zasilający, 2) klamry do montażu w szafach Rack, 3) kabel typu 10GBASE-CU SFP+ do stackowania zamawianego switcha o długości 1 metra 4) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru czerwonego o długości 3 m 5) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru żółtego o długości 3 m 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:..

Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY. Powiat Nowotomyski ul. Poznańska Nowy Tomyśl. Wykonawca/ Wykonawcy:. Adres:.. NIP: Regon:.. DR.272.1.13.2017 Załącznik nr 1.1. do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl I. Dane Wykonawcy Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer ogłoszenia w BZP: 69765-2015; data zamieszczenia w BZP: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków: Dostawa części i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: 65052-2012; data zamieszczenia: 02.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-08-27 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.w-modr.pl Olsztyn: Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, monitorów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka

Specyfikacja Istotnych warunków. Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Specyfikacja Istotnych warunków Przetarg Nieograniczony na wykonanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Zławieś Wielka Przetarg Nieograniczony ZP34/13/2010 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9 Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć I Zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Lp Opis 1. Dostarczenie laptopów zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-05-10 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-10-13 07:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.w-modr.pl Olsztyn: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku cyfrowego

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

V. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE

V. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE Ogłoszenie o Zamówieniu na Zakup i dostawę komputerów przenośnych dla MakoLab SA do projektu: Opracowanie technologicznych fundamentów dla semantycznych systemów zarządzania treścią realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.niwa.info.pl/ Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: 20876 2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-13 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igf.edu.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego (nr ref. sprawy: ZP/09/16)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Dostawa komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem K3 PN 03

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl Warszawa: Rozbudowa funkcjonalności oraz dostosowanie do nowych standardów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl Gdańsk: Wykonanie robót budowlanych mających na celu zapewnienie optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, lamp do projektorów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania oraz tonerów dla MWP Numer ogłoszenia: 415118-2009; data zamieszczenia: 02.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Łódź: dostawa kolektorów danych Numer ogłoszenia: 29935-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: dostawa kolektorów danych Numer ogłoszenia: 29935-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne Łódź: dostawa kolektorów danych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229. Izdebnik: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo