SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 nr sprawy 5/nmf/13 zamawiający Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej ulica; nr Wrocławska kod; miejscowośd Kalisz tel; fax / NIP nazwa banku NBP o/kalisz nr rachunku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych na dostawę urządzeo sieciowych i komputerów w związku z realizacją projektu nr 143/2013 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach obszaru programowego nr 32, tj. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych Norweskiego Mechanizmu Finansowego SPORZĄDZIŁA: Ewa Czerniakowska ZATWIERDZAM (-) mjr Krzysztof Stachera r.

2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie polega na dostawie urządzeo sieciowych i komputerów do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Zamówienie realizowane w związku z projektem nr 143/2013 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach obszaru programowego nr 32, tj. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis odpowiednich części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilośd części 2. Częśd I urządzenia sieciowe i komputery CPV urządzenia komputerowe CPV urządzenia sieciowe CPV rutery sieciowe 1. Szafa serwerowa z wyposażeniem... 1szt. 2. Zestaw wyposażenia szafy serwerowej... 1 szt. 3. Konsola KVM... 1 szt. 4. Zasilacz awaryjny... 4 szt. 5. Notebook szt. 6. Stacja komputerowa zarządzająca typ szt. 7. Stacja komputerowa zarządzająca typ szt. 8. Switch zarządzalny... 4 szt. 9. Router dostępowy typ szt. 10. Router dostępowy typ szt. 11. Stacje dokujące... 8 szt. 12. Router sieci wi-fi... 7 szt. Częśd II komputery CPV urządzenia komputerowe 1. Komputerowa stacja robocza szt. Każdy przedmiot zamówienia powinien byd oznaczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego , dostępnymi na stronach tj. oznaczony logotypami Norweskiego Mechanizmu Finansowego Logotyp NMF musi byd użyty albo w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo musi byd czarnobiały. Podstawa logotypu nie może byd mniejsza niż 15 mm. Wzór logo NMF w załączeniu do SIWZ w formacie *.gif. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówieo uzupełniających. 2

3 1.3. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Umowa ramowa Zamawiający nie zamierza zawrzed umowy ramowej Dynamiczny system zakupów Zamawiający nie zamierza ustanowid dynamicznego systemu zakupów Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. TERMINY 2.1. Termin wykonania zamówienia 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy 2.2. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyd w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Komendanta Ośrodka w budynku nr 20. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się dnia r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 206 budynku nr 20 /wartownia/. 3. WARUNKI I DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA 3.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniad warunki dotyczące: posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, 3

4 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie należy dołączyd do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca składa: A. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa: A. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; B. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; C. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; D. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 4

5 stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: A. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, B. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, C. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, D. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykonawca składa oświadczenie o przynależności/lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawcy zagraniczni Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w A i B zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument (dokumenty) te powinny byd wystawione zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniad wymagania określone przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyd: 5

6 specyfikację techniczną oferowanego sprzętu potwierdzającą spełnianie wszystkich wymagao, funkcji i parametrów technicznych wyszczególnionych w SIWZ z podaniem oznaczeo takich jak: typ, model, marka oferowanego sprzętu, nazwa i wersja oprogramowania. Zaleca się sporządzenie specyfikacji technicznej na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostaną u Zamawiającego oraz że serwis urządzeo będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawid w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą byd opatrzone klauzulą "za zgodnośd z oryginałem" i poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW 4.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócid się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnieo pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania. 6

7 4.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwoład zebrania wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia A. Imię i nazwisko: Mateusz Andrzejczak tel B. Imię i nazwisko: Przemysław Mierzwa tel w sprawach związanych z procedurą C. Imię i nazwisko: Emilia Jackowska tel D. Imię i nazwisko: Ewa Czerniakowska tel Wysokośd wadium 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 6.1. Informacje ogólne O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówieo publicznych. Treśd oferty musi odpowiadad treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Język, w którym należy sporządzid ofertę Ofertę należy sporządzid w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Jedna oferta, jeden wykonawca Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie Oferta Każdy wykonawca składa zamawiającemu ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Na ofertę składają się: A. formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), B. formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ), C. specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu (wzór załącznik nr 4 do SIWZ), 7

8 D. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 5 do SIWZ), E. oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 6 do SIWZ), F. oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (wzór załącznik nr 7 do SIWZ), G. oświadczenie wykonawcy o postępowaniu w przypadku awarii i napraw serwisowych (wzór załącznik nr 8 do SIWZ), H. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgodnie z pkt B, I. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z pkt C, J. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS zgodnie z pkt D Pożądane jest, aby każda zapisana strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę W przypadku dokonywania poprawek, należy dokonad je w sposób czytelny, przekreślając błędny zapis, jednocześnie parafując miejsca dokonanych zmian przez osobę podpisującą ofertę, dodatkowo mogą byd opatrzone datą dokonania poprawki Pełnomocnictwo Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi byd załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa Numerowanie stron Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek Tajemnica przedsiębiorstwa informacje tajne W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą byd udostępnione, muszą byd oznaczone klauzulą: "Nie udostępniad. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.) 8

9 6.8. Oznaczenie i adresowanie oferty Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska Kalisz i oznaczona jako oferta na: Dostawa urządzeo sieciowych i komputerów z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert dnia r. do godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę. 7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia "Formularza ofertowego". Cena oferty powinna zawierad wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia Podaną cenę jednostkową netto każdego przedmiotu zamówienia (kol. 3) należy pomnożyd przez ilośd (kol. 4), otrzymując wartośd netto (kol. 5) Następnie wartośd netto (kol. 5) należy pomnożyd przez podaną stawkę VAT (kol. 6), otrzymując wartośd VAT (kol. 7). Następnie należy zsumowad wartośd netto (kol. 5) i wartośd VAT (kol. 7) otrzymując wartośd brutto każdego przedmiotu zamówienia (kol. 8).Wartośd oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich asortymentów zawartych w kolumnie Cena oferty winna byd zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Cena jednostkowa oferowanego asortymentu nie może przekraczad kwoty, o której mowa w art. 16e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zmianami), tj złotych brutto Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami, a także podanie asortymentu o cenach jednostkowych przekraczających złotych brutto, powoduje odrzucenie oferty Oczywiste omyłki Zamawiający poprawi w tekście oferty: A. oczywiste omyłki pisarskie, B. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 9

10 C. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli: A. zawiera błędy w obliczeniu ceny; B. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byd prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom. 8. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY 8.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: KRYTERIUM waga w % 1 Cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) Opis kryteriów: Punkty będą przyznawane według następujących zasad: KRYTERIUM cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) najniższa oferowana cena brutto Cena = x 100 pkt cena badanej oferty brutto Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilośd punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąd oferta, wynosi 100 pkt. 9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBO- RZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 9.1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w inny sposób, nie później 10

11 jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może byd zawarta przed upływem w/w terminów, jeśli wystąpią okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp W celu podpisania umowy osoby podpisujące umowę powinny przedstawid dokumenty potwierdzające tożsamośd i umocowanie do podpisywania umowy W uzasadnionych przypadkach zamawiającemu przysługuje prawo niewyrażenia zgody na udział w realizacji zamówienia wskazanego podwykonawcy. 10. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEO UMOWY Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 9 do SIWZ Umowa może byd zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w przypadkach wymienionych poniżej: zmiana osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; zmiana przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści umowy; zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzied w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego; w przypadku wstrzymania lub zakooczenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem dostawy, dopuszcza się możliwośd dostarczenia odpowiedników sprzętu objętego umową, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zawarty w ofercie, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego sprzętu na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego. 11. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli miały lub mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 12. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną częśd. 11

12 Załacznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2. Formularz ofertowy (wzór) Załacznik nr 3. Formularz cenowy (wzór) Załacznik nr 4. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Załacznik nr 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) Załacznik nr 6. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór) Załacznik nr 7. Oświadczenie wykonawcy o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (wzór) Załacznik nr 8. Oświadczenie wykonawcy o postępowaniu w przypadku awarii i napraw serwisowych (wzór) Załacznik nr 9. Umowa (wzór) 12

13 Załącznik nr 1 do SWIZ Częśd I urządzenia sieciowe i komputery CPV urządzenia komputerowe CPV urządzenia sieciowe CPV rutery sieciowe SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Każdy przedmiot zamówienia powinien byd oznaczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego , dostępnymi na stronach tj. oznaczony logotypami Norweskiego Mechanizmu Finansowego Logotyp NMF musi byd użyty albo w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo musi byd czarnobiały. Podstawa logotypu nie może byd mniejsza niż 15 mm.. Wzór logo NMF w załączeniu do SIWZ w formacie *.gif. Częśd I SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Charakterystyka (minimalne wymagania) Opis Uniwersalna szafa rack 19" 42U o wymiarach 800x1000 mm w kolorze czarnym przeznaczona do zastosowao teleinformatycznych wewnątrz pomieszczeo. Drzwi przednie z perforowanej stali z zamkiem, drzwi tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach z zamontowanym zamkiem. Szafa z możliwością przesuwania na kółkach. Możliwośd montażu urządzeo o sumarycznej wysokości 42U Wymiary szafy 800mm x 1000mm x 2000mm (szer/gł/wys) W wyposażeniu winny znajdowad się 13 1) 4 wentylatory w panelu podsufitowym 2) 3 półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn rackowych 3) 1 listwa zasilająca rackowa z wtykiem typu C14 do UPS ów 4) 2 przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze 5) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru czerwonego o długości 3 m 6) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru żółtego o długości 3 m 7) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru zielonego o długości 3 m 8) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru niebieskiego o długości 3 m 9) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru czerwonego o długości 5 m 10) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru żółtego o długości 5 m

14 11) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru zielonego o długości 5 m 12) 3 x patchcord kat.6 z zalewanymi koocówkami koloru niebieskiego o długości 5 m Gwarancja 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowa została przyjęta szafa: Szafa Linkbasic42U 800x1000 ZESTAW WYPOSAŻENIA SZAFY SERWEROWEJ opis gwarancja Charakterystyka (minimalne wymagania) 1) 4 listwy zasilające typu rack do zamawianej szafy serwerowej, o rozmiarach 1U, 6 gniazd, z wtykiem typu C14 do UPS ów 2) 6 organizerów do kabli do zamawianej szafy poziom 3) 6 organizerów kabli do zamawianej szafy pion 4) nóż krosowniczy do zaciskania złącz typu IDC 110, ma posiadad wymienny nóż, nóż dwustronny z odcinaniem przewodu i bez, sprężynę wyzwalającą uderzenie podczas zaciskania przewodu, regulowaną siłę uderzenia, wbudowane dwa dodatkowe narzędzia przydatne do instalacji 5) 200 kompletów śrub montażowych M6 do szaf serwerowych + podkładki + nakrętki 6) 4 zasilacze awaryjne UPS w formie obudowy typu Desktop w kolorze czarnym o parametrach: a) moc pozorna min. 700 VA, b) moc rzeczywista min. 405 W, c) czas podtrzymania przy obciążeniu 100% min. 3 min d) - czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 13 min e) o architekturze: off-line (stand-by) z maksymalnym czasem przełączenia na baterię 8 ms, posiadającym min. 4 gniazdka typu PL (10A) do podtrzymywania napięcia oraz co najmniej 4 gniazdka typu PL (10A) ochrony przeciwprzepięciowej, z portem komunikacyjnym USB oraz diodami sygnalizacyjnymi i alarmami dźwiękowymi. 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) 14

15 Jako wzorcowe zostały przyjęte: Linkbasic listwa zasilająca rack 1U + Linkbasic organizer kabli 1U + Linkbasic Pionowy organizer kabli Linkbasic do szaf 42U + nóż krosowniczy NetRack IDC śruby montażowe M6 z podkładkami i z nakrętkami do szaf serwerowych + UPS APC Back-UPS ES 700VA KONSOLA KVM opis Charakterystyka (minimalne wymagania) 1) Konsola KVM ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD o przekątnej 19 i dużej rozdzielczości minimalnie 1680x1200, klawiaturą oraz touchpadem, która ma pozwolid zaoszczędzid 75% miejsca w szafie serwerowej (w porównaniu ze standardową klawiaturą, myszą i monitorem). 2) Minimalny czas bezawaryjnej pracy to h. 3) Urządzenie powinno posiadad min. 8 portów USB lub PS/2, 4) zasilanie 230V. W zestawie z kablem combo (przyłączem KVM USB+PS/2) o długości 3 m w ilości 8 szt. 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego gwarancja partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowe została przyjęta konsola KVM: Atel LCD Wave KVM, 19", 8-portowy KVM, 1U, pojedyncza szyna + Atel przyłącze KVM, Wave KVM, combo (PS/2 + USB), 3,0 m ZASILACZ AWARYJNY opis Charakterystyka (minimalne wymagania) Zasilacz awaryjny UPS typu rack o mocy pozornej wynoszącej minimum 2200 VA, czasem podtrzymywania przy obciążeniu kolejno 50%/100% wynoszącym min. 15min./5min., posiadającym układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), odznaczający się tzw. Sinusem podczas pracy na baterii, posiadający 2 porty komunikacji: USB oraz RS232, oraz mający możliwośd dołożenia dodatkowych modułów bateryjnych w celu wydłużenia czasu podtrzymywania na baterii, przeznaczony do montażu w szafach 19'' i profesjonalnego zabezpieczenia serwerów, sieci komputerowych oraz pojedynczych, wymagających stacji roboczych i stanowisk DTP. Zasilacz powinien także byd wyposażony w systemy ostrzegania przed błędami oraz sygnalizacji zwykłej pracy (np. posiadad alarmy dźwiękowe oraz diody sygnalizacyjne pokazujące stany pracy i uszkodzenia) Zestaw winien zawierad: 1) kabel zasilający 15

16 gwarancja 2) kabel USB 3) kabel RS232 4) 6 x kabel zasilający przedłużający IEC320 C13/C14 o dł. 1,8m 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, 2) serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wymagane oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyd do oferty) Jako wzorcowy został przyjęty zasilacz awaryjny: Ever Sinline XL '' 3U NOTEBOOK opis gwarancja Charakterystyka (minimalne wymagania) Podstawowe minimalne parametry: 1) matryca 15,6 o rozdzielczości minimalnej FullHD 1920x1080 pikseli, 2) procesor posiadający instrukcje 64bit dedykowany do pracy w komputerach notebook zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości Passmark - CPU Mark min w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie (dot. wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). 3) min. 8 GB pamięci RAM DDR3 4) dysk twardy o pojemności min. 1 TB SATA, z prędkością obrotową min. 7200RPM 5) karta graficzna z własną pamięcią min. 2 GB 6) wbudowany napęd DVD-RW 7) zintegrowana karta dźwiękowa 8) zintegrowana Gigabitowa karta sieciowa 9) złącze HDMI 10) złącze VGA 11) min. 2 porty USB 2.0 i min. 2 porty USB ) wbudowany czytnik kart pamięci 13) karta sieciowa bezprzewodowa w technologii b/g/n 14) Bluetooth Ze względu na fakt, iż system sieciowy Zamawiającego oparty jest o usługę Active Directory firmy Microsoft, w zamawianej jednostce centralnej powinien byd zainstalowany i aktywowany system operacyjny Microsoft Windows 8 Prof w wersji 64bit, z językiem polskim W zestawie winien się znaleźd: 1) oryginalny zasilacz dedykowany do notebooka 2) kabel sieciowy patchcord kat. 6 z zalewanymi koocówkami koloru szarego o dł. 3 m 1) 3 letni okres gwarancji liczony od daty dostawy w miejscu instalacji sprzętu, z odbiorem i dostawą uszkodzonego sprzętu u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dysk twardy uszkodzonej jednostki centralnej musi pozostad na terenie siedziby Zamawiającego i w przypadku jego uszkodzenia nie może opuścid siedziby Zamawiającego, nawet po wymianie na inny dysk wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu 16

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo