SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu pn. e-powiat Elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie nr Z/2.06/I/1.5/744/05 współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczestwa informacyjnego. Zamawiajcy: Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw tel. 082/ do 13 fax: 082/ Opracował: Piotr Dudek Cezary Szymaski Zatwierdził: Janusz Szpak Starosta Krasnostawski Krasnystaw, sierpie 2006

2 1. Nazwa i adres Zamawiajcego Zamawiajcym w niniejszym postpowaniu przetargowym jest: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw, tel. (082) do 88, do 13, fax. (082) , 2. Tryb udzielenia zamówienia Postpowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci szacunkowej poniej euro Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przesłane do Urzdu Zamówie Publicznych w celu opublikowania na stronach portalu internetowego Urzdu Zamówie Publicznych w dniu r. oraz umieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłosze Zamawiajcego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1.Dostawa i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie dla 60 stanowisk jednoczenie pracujcych w sieci lub 70 zarejestrowanych w systemie uytkowników szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załczniku Nr 5 do siwz. CPV Dostawa zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego 16 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załczniku Nr 5 do siwz. CPV Dostawa drukarki etykiet 1 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załczniku Nr 5 do siwz. CPV Dostawa czytnika kodów kreskowych 1 szt. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załczniku Nr 5 do siwz. CPV

3 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: Dostawa i wdroenie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3 siwz od dnia podpisania umowy do r. 5. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spełniaj warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - prawo zamówie publicznych oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - prawo zamówie publicznych Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystpujcych do przetargu s nastpujce: Wykonawca winien by osob fizyczn, osob prawn, jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej lub konsorcjum firm, zdoln do wykonania okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostaw Dysponowa dowiadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie z naleyt starannoci w okresie ostatnich 3 lat (liczc wstecz od daty otwarcia ofert), a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 zamówie polegajcych na instalacji i wdroeniu systemu obiegu dokumentów dla co najmniej 50 uytkowników oraz co najmniej 3 zamówie polegajcych na dostawie i wdroeniu podpisu elektronicznego Posiada zawiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakoci potwierdzajcego, i wykonawca spełnia okrelone wymogi jakociowe zgodnie z norm ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, wytwarzania, sprzeday wyrobów i usług informatycznych oraz szkole lub równowany dokument potwierdzajcy jako wiadczonych usług Dysponuj co najmniej 2 osobami posiadajcymi certyfikat inyniera systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer Wykonawca moe wystpowa tylko w jednej Ofercie, (indywidualnie czy te jako Partner Konsorcjum) w odniesieniu 3

4 do tego samego zadania inwestycyjnego. W przeciwnym wypadku Oferta zostanie wykluczona z dalszego postpowania W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyej warunków Wykonawca musi załczy do oferty dokumenty okrelone w pkt. 6 niniejszej SIWZ na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków okrelonych w pkt na zasadzie spełnia/nie spełnia. 6. Informacja o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu Wraz ze swoja ofert Wykonawcy musz dostarczy nastpujce informacje i dokumenty: Formularz oferty przetargowej. (Załcznik Nr 1 do siwz) Owiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Załcznik Nr 2 do siwz) Aktualny odpis z właciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złoonych dokumentów. W przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dla ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (Załcznik Nr 3 do siwz) Wykaz wykonanych w cigu ostatnich 3 lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, zrealizowanych co najmniej 3 zada polegajcych na wdroeniu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów dla co najmniej 50 uytkowników. Do wykazu naley dołczy dokumenty (referencje od inwestorów) potwierdzajce, e dostawy te zostały wykonane naleycie. (Załcznik Nr 6a do siwz). 4

5 Wykaz wykonanych w cigu ostatnich 3 lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, zrealizowanych co najmniej 3 zada polegajcych na wdroeniu podpisu elektronicznego. Do wykazu naley dołczy dokumenty (referencje od inwestorów) potwierdzajce, e zamówienia te zostały wykonane naleycie. (Załcznik Nr 6b do siwz) Certyfikat ISO 9001:2000 posiadany przez producenta Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w zakresie projektowania, wytwarzania, sprzeday wyrobów i usług informatycznych oraz szkole lub równowany dokument potwierdzajcy jako wiadczonych usług Wypełniony formularz Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizacj zamówienia, zgodny ze wzorem stanowicym - załcznik nr Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 6.1 musz zosta złoone w oryginale lub kserokopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez osoby upowanione. 7. Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentów a take wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami. 7.1 Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj pisemnie lub faxem z jednoczesnym przesłaniem oryginału poczt. Kada ze stron na danie drugiej w przypadku przekazania owiadcze, wniosków, zawiadomie oraz informacji faxem niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.2 Wykonawca moe zwróci si do Zamawiajcego o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.1 Prawa zamówie publicznych. 7.3 Wykonawcy mog składa zapytania na pimie lub faxem najpóniej w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 7.4 Wynienia dotyczce SIWZ, bez ujawnienia ródła zapytania, zostan przesłane wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiajcy przekazał specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej na której udostpniona jest siwz. 5

6 7.5 Zamawiajcy moe w kadym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikowa tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O kadej dokonanej modyfikacji treci SIWZ Wykonawcy, którym przekazano siwz zostan niezwłocznie poinformowani na pimie przez Zamawiajcego. Informacja o modyfikacji siwz zostanie równie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostpniona jest siwz. 7.6 Modyfikacja treci SIWZ nie moe dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postpowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. 7.7 Zamawiajcy moe, jeli to konieczne, przedłuy termin składania ofert aby Wykonawcy mogli uwzgldni w swoich ofertach zmiany wynikajce z modyfikacji treci SIWZ. 7.8 Wykonawcy ponosz wyłczn odpowiedzialno za zapoznanie si z nalen starannoci z treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca wgrał przetarg, reklamacje dotyczce zmiany wartoci Oferty, nie bd rozpatrywane. 7.9 Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami s: w sprawach formalnych: Pan Piotr Dudek Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, tel. 082/ do 13 wew. 62, fax; 082/ , w godz w sprawach merytorycznych: Pan Cezary Szymaski Informatyk w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, tel. 082/ do 13 wew. 67, fax; 082/ , w godz Wymagania dotyczce wadium nie dotyczy. 9. Termin zwizania ofert oferenci pozostaj zwizani ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim i napisana na maszynie lub komputerowo. 6

7 10.2. Dokumenty składajce si na ofert naley złoy zgodnie z treci i w kolejnoci podanej w pkt 6.1. siwz Zaleca si ponumerowa kolejno wszystkie strony oferty Kada strona Oferty winna by opatrzona podpisem osoby lub osób upowanionych do podpisania. Wszystkie strony, na których wprowadzono poprawki winny by opatrzone parafk osób upowanionych obok tych poprawek Oferta winna by dostarczona w dwóch zaklejonych kopertach (zewntrznej i wewntrznej), listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobicie. W przypadku złoenia oferty osobicie Wykonawca otrzyma od Zamawiajcego potwierdzenie złoenia oferty z dat i godzin przyjcia Koperta zewntrzna winna by opatrzona nastpujcymi danymi: a. Nazw i adresem Zamawiajcego zgodnie z pkt. 1 SIWZ; b. Nazw przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3. SIWZ; c. Słowami: Nie otwiera przed dniem...roku, godzin Koperta wewntrzna oprócz informacji podanych w pkt a, b i c powinna dodatkowo zawiera nazw i adres Oferenta. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Wszystkie oferty musz by dostarczone do siedziby Zamawiajcego, tj. Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pok. Nr 116, ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw do dnia r. do godz Wykonawca moe, przed upływem terminu do składania ofert zmieni lub wycofa ofert. W tym celu Wykonawca winien zawiadomi o tym na pimie Zamawiajcego. Oferta przetargowa nie moe zosta zmieniona po upływie terminu składania ofert Ofert złoona po terminie zwraca si bez otwierania koperty wewntrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego tj. Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, I pitro, w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne Bezporednio przed otwarciem ofert zamawiajcy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 7

8 Podczas otwarcia ofert zostan podane nazwy Wykonawców oraz ich adresy i ceny ofert Informacje, o których mowa w pkt przekazuje si niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 12. Opis sposobu obliczenia ceny W ofercie naley poda ceny zgodnie z formularzem ofertowym bdcym Załcznikiem Nr 1 do niniejszej siwz Cena musi obejmowa: Warto przedmiotu zamówienia. Dostaw do siedziby zamawiajcego Instalacj i uruchomienie w miejscu uytkowania Przeszkolenie personelu 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert cena ofertowa znaczenie 100% Kryteria oceny ofert nie podlegaj zmianie w toku postpowania przetargowego Sposób oceny ofert Przy dokonaniu analizy Ofert Komisja przetargowa w szczególnoci sprawdzi: - kompletno oferty, - zgodno oferty z minimalnymi kryteriami kwalifikacji okrelonymi w SIWZ W przypadku zgodnoci ofert z wymogami SIWZ Komisja dokona oceny ofert stosujc kryteria ofert podane w pkt 13.1 SIWZ W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moe da od wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiajc o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoyli oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiajcy poprawia w przypadkach okrelonych w art. 88 Prawa zamówie publicznych. 8

9 Jeeli warto podanej ceny ryczałtowej nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje si za prawidłow cen ryczałtow podan słownie Za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana nie odrzucona oferta, z najnisz cen obejmujc dan cz zamówienia Odrzucenie ofert Zamawiajcy odrzuci ofert jeeli: - jest niezgodna z ustaw, - jej tre nie odpowiada treci SIWZ, - jej złoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; - zwiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złoona przez Wykonawc wykluczonego z udziału postpowaniu o udzielenie zamówienia, - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mona poprawi na podstawie art. 88 lub błdy w obliczeniu ceny, - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłosił si na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - jest niewana na podstawie odrbnych przepisów Zamawiajcy, w celu ustalenia czy oferta zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca si do Wykonawcy, w formie pisemnej, o udzielenie w okrelonym terminie wyjanie dotyczcych elementów oferty majcych wpływ na wysoko ceny. Jeli Wykonawca nie udzieli wyjanie w podanym terminie jego oferta zostanie odrzucona Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie zmówienia w przypadkach okrelonych w art. 93 Prawa zamówie publicznych. 14. Informacje o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi Wykonawców, którzy złoyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty podajc nazw i adres Wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru; 9

10 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenia zamówienia, podajc uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zamieszcza informacje, o których mowa w pkt równie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie Przed upływem okresu zwizania ofert Zamawiajcy zaprosi Wykonawc, którego Oferta została uznana za najkorzystniejsz do podpisania umowy w terminie nie krótszym ni 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Powiadomienie to w szczególnoci bdzie zawiera dat i miejsce podpisania umowy oraz wyszczególnienie spraw, jakie Wykonawca musi dopełni przed podpisaniem umowy. 15. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy nie dotyczy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Ogólne warunki umowy o zamówienie publiczne zawarte s w umowie bdcej załcznikiem Nr 4 do niniejszej siwz. Harmonogramy wdroenia ESOD oraz podpisu elektronicznego zostan uzgodnione z Wykonawc i bd stanowiły integraln cz podpisanej umowy. Ostateczny termin wykonania całego przedmiotu zamówienia przypada na dzie 1 grudnia 2006r. 17. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, których naruszony został interes prawny w uzyskaniu zamówienia, przysługuj rodki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy prawo zamówie publicznych. 18. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiajcy zawrze umow ramow Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamówienia uzupełniajce Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych. 10

11 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert wariantowych. 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeli Zamawiajcy dopuszcza porozumiewaniem si drog elektroniczn SIWZ, zapytania do siwz i udzielone odpowiedzi, modyfikacja siwz, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postpowania umieszczane bd na stronie internetowej Zamawiajcego: Zamawiajcy nie dopuszcza porozumiewania si za porednictwem poczty elektronicznej. 23. Informacje dotyczce walut w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc Walut przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane przy wycenionej ofercie przetargowej i innych dokumentach stanowicych ofert winny by podane w PLN Płatno bdzie dokonywana w PLN Cał korespondencj dotyczc płatnoci wraz z fakturami naley wysła do Zamawiajcego w jzyku polskim. 24. Zamawiajcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 25. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu 26. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert czciowych. 11

12 .. (nazwa oferenta) Załcznik Nr 1do siwz FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla potrzeb realizacji projektu pn. e-powiat Elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie 1. Owiadczenie Wykonawcy 1.1.Niniejszym owiadczamy, e: - Zapoznalimy si ze SIWZ i przyjmujemy j bez zastrzee oraz zdobylimy konieczne informacje do przygotowania oferty, - Oferujemy si wykona przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ 1.2.Uwaamy si za zwizanych ofert na czas wskazany w SIWZ. 1.3.Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. 2. Oferowana cena wykonania zadania: Lp. Nazwa 1. Dostawa i Wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów 2. Dostawa zestawów do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych Cena netto Kwota VAT Cena brutto 3. Dostawa drukarki etykiet 1 4. Dostawa czytnika kodu kreskowego Ilo Warto brutto Razem Razem słownie: Data i podpis osób upowanionych 12

13 Załcznik Nr 2 do siwz (piecztka firmy) OWIADCZENIE Przystpujc do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla potrzeb realizacji projektu pn. e-powiat Elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie (imi i nazwisko) jako upowaniony wpisem w rejestrze przedsibiorców. z dnia w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy owiadczam, e spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tzn.: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci. 2. Posiadamy niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postpowania o udzielenie zmówienia.... (data podpis upowanionego przedstawiciela wykonawcy) 13

14 Załcznik Nr 3 do siwz PEŁNOMOCNICTWO Upowaniam Pana/ Pani imiona i nazwiska oraz stanowiska słubowe do reprezentowania w postpowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w przetargu nieograniczonym na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla potrzeb realizacji projektu pn. e-powiat Elektroniczny System Obiegu Dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie Data i podpis osoby upowaniajcej Uwaga: Niniejsze Pełnomocnictwo naley dołczy w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w Rejestrze Przedsibiorstwa lub w przypadku Konsorcjum. 14

15 Załcznik Nr 4 do siwz Umowa 15

16 Załcznik Nr 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Dostawa i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD. Oferta powinna obejmowa swoim zakresem dostaw i wdroenie Elektronicznego Sytemu Obiegu Dokumentów (ESOD) w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdroenie zintegrowanego systemu oprogramowania komputerowego do zarzdzania dokumentami wraz ze szkoleniem pracowników. Licencja na uytkowanie zintegrowanego systemu oprogramowania komputerowego do zarzdzania dokumentami dla Starostwo Powiatowego w Krasnymstawie powinna by udzielona przez Wykonawc na 60 stanowisk jednoczenie pracujcych w sieci lub dla 70 uytkowników zarejestrowanych w ESOD. Zintegrowany system oprogramowania do zarzdzania dokumentami, korespondencj, sprawami, poleceniami oraz czasem pracy pracowników i do informacji o terminach, okrelany dalej jako SYSTEM, przeznaczony powinien by dla urzdów administracji samorzdowej i rzdowej. SYSTEM musi by oparty o rzeczowy wykaz akt, oraz instrukcj obiegu dokumentów dla organów gminnych i powiatowych, tworzc centraln, uporzdkowan baz dokumentów i informacji: pism przychodzcych i wychodzcych, polece słubowych, umów, uchwał, regulacji wewntrznych itp. SYSTEM musi umoliwia sprawny dostp do dokumentów i informacji, kontrolowa drog ich obiegu oraz stan realizacji, usprawnia obsług interesantów. System powinien rozwizywa problem przepływu informacji wewntrz Starostwa Powiatowego oraz pomidzy urzdem a jego otoczeniem. Budowa SYSTEMU powinna by modułowa, gdy musi zapewnia moliwo wdraania kolejnych funkcjonalnoci zgodnie ze sposobem pracy uytkowników. W kadej chwili musi by moliwe dowolne włczanie / wyłczanie poszczególnych modułów, udostpnianie funkcjonalnoci wybranym osobom. Wraz z SYSTEMEM Wykonawca zobowizany jest dostarczy niezbdn dokumentacj oprogramowania dla administratora systemu oraz Instrukcje obsługi dla bezporednich uytkowników na stanowiskach pracy dla kadego modułu i dla kadego z 60 stanowisk. 1. SYSTEM musi by zgodny z nastpujcymi wymogami prawnymi: rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. nr 160, poz. 1074) z dnia 18 grudnia 1998 r. z póniejszymi zmianami, 16

17 ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 Poz. 883) z dnia 29 sierpnia 1997 r., rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urzdzenia i systemy informatyczne słuce do przetwarzania danych osobowych (DZ. U. Nr 100 Poz. 1024), ustawa o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z dnia 17 lutego 2005 r. 2. SYSTEM musi posiada jednolity i przejrzysty interfejs graficzny dla kadego z modułów. 3. SYSTEM powinien w sposób czytelny pokazywa poszczególne etapy obiegu dokumentów oraz mie moliwo wprowadzenia struktury organizacyjnej urzdu (schematu organizacyjnego) 4. SYSTEM musi zawiera w pełni polskojzyczny interfejs uytkownika. 5. SYSTEM powinien by zaprojektowany w architekturze trójwarstwowej: - warstwa prezentacji, obejmujca interfejsy uytkownika klienta (np. WWW) - warstwa aplikacji, obejmujc serwer systemu, - warstwa danych, zawierajc serwer bazy danych. 6. SYSTEM musi zapewnia obieg dokumentów zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej stosowanej przez Zamawiajcego 7. System powinien posiada budow modułow, umoliwiajc jego etapowe wdraanie. 8. Moduły systemu musz w szczególnoci: umoliwia rozproszon rejestracj wszelkiej korespondencji kadego typu wpływajcej do Zamawiajcego wraz z załcznikami oraz jej automatycznym numerowaniem i asygnowaniem w postaci kodu kreskowego oraz tworzeniem raportów i zestawie umoliwia wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji oraz rejestrowanie ich formy elektronicznej umoliwia optyczne rozpoznawanie tekstu w dokumentach przechowywanych w formie graficznej i konwersj tych dokumentów do plików tekstowych (obróbka OCR) umoliwia rejestracj treci skanowanych dokumentów pod obróbce OCR umoliwia rejestracj i nadzorowanie obiegu korespondencji wewntrznej Zamawiajcego (pomidzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi) udostpnia baz nadawców i odbiorców korespondencji w celu sprawnej obsługi systemu da moliwo wielopoziomowej dekretacji wpływajcej korespondencji z moliwoci niezalenego kierowania oryginałów dokumentów i sporzdzania dowolnej iloci ich kopii, tworzonych na dowolnym etapie 17

18 ich obiegu. Kada z utworzonych kopii dokumentów powinna by nadzorowana rejestrowa kad czynno zwizan z poszczególnym dokumentem, np. w postaci historii i da moliwo szybkiego odczytania tych informacji posiada moliwo nadania polece i terminów realizacji zwizanych z korespondencj oraz ich kontroli posiada moliwo przydzielania zada samemu sobie oraz innym uytkownikom zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami oraz umoliwia nadzorowanie terminu i sposobu realizacji posiada jednolity terminarz organizacji z moliwoci wpisywania terminów i rocznic poszczególnym uytkownikom i grupom pracowników oraz ich powiadamiania wraz z potwierdzeniem posiada moliwo tworzenia i przegldania terminarzy grupowych oraz zarzdzania nimi posiada moliwo udzielania zastpstw przez pracowników i pracy w zastpstwie zapewnia jednoznaczne przypisanie odpowiedzialnoci za kady z dokumentów 9. SYSTEM musi ewidencjonowa i nadzorowa dokumenty wewntrzne jednostki Zamawiajcego wraz z ich stanami i wersjami. Powinna by moliwo odtworzenia wersji dokumentu obowizujcej w danym dniu, jeeli dokument w SYSTEMIE zmienił wersj. 10. Obsługa korespondencji wychodzcej musi by wyposaona w moliwo wykorzystania szablonów ułatwiajcych przygotowanie dokumentów. Tworzenie szablonów powinno by proste i moliwe do samodzielnego definiowania i modyfikowania przez przeszkolonego pracownika Zamawiajcego. 11. SYSTEM musi umoliwia rejestrowanie i prowadzenie spraw wraz z dokumentami zwizanymi. Powinna by moliwo kontrolowania stanu sprawy (stopnia realizacji) i poszczególnych terminów realizacji wraz z powiadamianiem o opónieniach. Sprawy musz by trwale gromadzone w teczkach i podteczkach rzeczowego wykazu akt i udostpniane zgodnie z uprawnieniami. SYSTEM powinien da moliwo przekazywania prowadzonych spraw innym pracownikom do dalszego prowadzenia. 12. SYSTEM musi by wyposaony w wyszukiwark, która w prosty i szybki sposób znajduje odpowiednie dokumenty. Wyszukiwarka musi umoliwia zarówno przeszukiwanie metryk dokumentów, jak i treci dokumentów (plików dokumentów) w formatach przynajmniej MS Word, MS Excel i HTML. 13. Klient SYSTEMU musi posiada interfejs, którego aktualizacja odbywa si w sposób automatyczny. Logowanie do SYSTEMU musi by moliwe z dowolnej stacji roboczej, równie nowo włczonej do sieci Zamawiajcego bez przeprowadzania instalacji klienta SYSTEMU. 14. Instrukcja obsługi SYSTEMU i inne jego dokumenty musz by polskojzyczne, SYSTEM musi równie mie moliwo przechowywania polskojzycznych danych. 18

19 15. Uprawnieni uytkownicy musz mie moliwo sumarycznej kontroli dotyczcej iloci korespondencji przychodzcej, terminów realizacji i przydzielonych zada poszczególnych uytkowników oraz ich grup. Kontrola dotyczca terminów realizacji powinna te by moliwa z odpowiednim wyprzedzeniem (stan na dany dzie). 16. SYSTEM powinien by elastyczny i umoliwia samodzielne dostosowanie do konkretnych potrzeb na stanowisku, SYSTEM musi równie zapamitywa profile pracy poszczególnych uytkowników w kadym z modułów i udostpnia je po zalogowaniu na dowolnej stacji roboczej. 17. SYSTEM musi by wyposaony w moliwo tworzenia procedur postpowania zwizanych z obiegiem dokumentów przy odpowiednim typie sprawy. Tworzenie procedur musi by jasne i umoliwia tworzenie osobnych kroków. Kroki powinny by niezalenie kontrolowane przez uytkownika prowadzcego. Procedura powinna by na tyle elastyczna, aby była moliwo wprowadzenia zmiany do jej biegu w trakcie pracy. Tworzenie procedur musi by moliwe do samodzielnego wykonania przez odpowiednio wyszkolonych administratorów po stronie Zamawiajcego. 18. SYSTEM musi cechowa si rozbudowanym modułem bezpieczestwa zarzdzajcym dostpem uytkowników zarówno do odpowiedniego typu dokumentów (grup dokumentów, teczek), jak i funkcji SYSTEMU. 19. Baza danych, w której przechowane s dokumenty moe by ograniczona jedynie zasobami sprztowymi serwera, system operacyjny serwera powinien zapewni kontrolowany dostp do zasobów bazy danych. 20. SYSTEM musi by wyposaony w komunikator typu Instant Messaging, pozwalajcy na wymian wiadomoci tekstowych zarówno midzy uytkownikami SYSTEMU, jak i przekazywanie uytkownikowi komunikatów przez SYSTEM. Komunikator musi przekazywa wiadomoci równie wtedy, gdy uytkownik nie ma uruchomionego SYSTEMU na swojej stacji roboczej. 21. SYSTEM musi by wyposaony w mechanizmy dokonujce eksportu wybranych danych do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowizujcymi standardami formatu danych. SYSTEM powinien udostpnia otwarty interfejs integracji z dowolnym systemem BIP. Interfejs powinien zapewnia dostp do informacji o sprawach i dokumentach wyznaczonych do publikowania w BIP. SYSTEM powinien informowa o dacie umieszczenia dokumentu i informacji o sprawach w BIP oraz dacie aktualizacji tych dokumentów. 22. SYSTEM musi zapewnia integracj z aplikacj Cyfrowy Urzd umoliwiajc załatwianie spraw drog elektroniczn. Aplikacja zapewni: składanie pism i wniosków w formie elektronicznej (mailem lub za porednictwem specjalnego formularza), opatrzonych podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym, sprawdzanie stanu i przebiegu sprawy poprzez Internet, pobieranie dokumentów i informacji, komunikacj z interesantem w zwizku z prowadzon spraw, inne czynnoci ułatwiajce obsług interesantów i kontrahentów. SYSTEM bdzie automatycznie wymieniał dokumenty i informacje z elektronicznym urzdem. 19

20 Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) wymagania szczegółowe Zamawiajcy sugeruje modułow budow SYSTEMU. Cało poniszych wymaga moe by równie spełniona przy innej architekturze. 1. Identyfikacja uytkownika System musi zapewni: Logowanie uytkownika do systemu przy pomocy indywidualnego hasła, Moliwo indywidualnego ustalania hasła uytkownika, Mechanizm wymuszania na uytkowniku okresowej zmiany hasła z okrelonym stopniem złoonoci hasła, Moliwo zastpowania uytkownika bez koniecznoci ujawniania hasła dostpu, Hasła uytkowników musz by szyfrowane, 2. Zarzdzanie czasem pracowników. Podstaw modułu powinien by zintegrowany kalendarz i terminarz. Moduł musi umoliwia realizacj takich funkcji, jak: Rejestrowanie i sygnalizowanie terminów własnych pracownika oraz zaplanowanych przez kierownictwo (pojedynczych i cyklicznych), Rejestrowanie i sygnalizowanie rocznic własnych pracownika i zaplanowanych przez kierownictwo, Kojarzenie terminów i rocznic z dokumentami, sprawami i pismami, Definiowane terminarzy grupowych, Przegldanie terminów w układzie dziennym i grupowym, Graficzne obrazowanie terminów i czasu ich trwania, Sporzdzanie notatek. Moduł zarzdzania czasem pracowników musi by w pełni zintegrowany z innymi modułami SYSTEMU. Musi take umoliwia pełn wymian dokumentów pomidzy modułami oraz swobodn nawigacj pomidzy dokumentami powizanymi ze sob. 3. Zarzdzanie zadaniami Moduł musi umoliwia realizacj takich funkcji, jak: Definiowanie zada własnych pracownika oraz zlecanie zada zaplanowanych przez innych pracowników Zamawiajcego Kierowanie zada do komórek organizacyjnych z moliwoci dekretowania ich na wskazanych pracowników komórki 20

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E

Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: 0300-10/10 Pęcław, dnia 01 października 2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Pęcław z siedzibą w Pęcławiu 28, REGON 390647370, NIP 6931942641 ogłasza zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU numer sprawy: PN-3-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (ilekro w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o : SIWZ naley przez to rozumie Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia Ustawie naley przez to rozumie Ustaw z

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Dostawa samochodu z napdem 4x4 - Ochrona orlika LIFE NAT/PL/000510 Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiajcy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 15-703 Białystok, ul. Zwycistwa 2 Wykonanie szacunków brakarskich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy Urzd Pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJCY. POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce

ZAMAWIAJCY. POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce Kielce dnia 07.12.2007r Or.III.3450-1-151/07 ZAMAWIAJCY POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone Źródło: http://bip.urzadpracy.pl/bip/zamowienia-publiczne/2006/41,rozbudowa-systemu-uslug-terminalowych-postepowanie-zakonczone.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 17:29 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 14.000,00 Euro

Bardziej szczegółowo