Szkolenie Chałupy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy"

Transkrypt

1 Szkolenie Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami rybołówstwa. Organizator szkolenia: Instytut Inicjatyw Europejskich ul. Wyzwolenia Władysławowo tel./fax

2 Dzień 1 ( ): (Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00, przerwa na kawę oraz 14.00, zakończenie 15.00) Tematyka szkolenia: Podnoszenie stanu świadomości oraz poziomu wiedzy odnośnie polityki rybackiej Unii Europejskiej wśród polskiej publicznej administracji rybackiej, oraz wśród przedstawicieli środowisk rybackich. Wspólna Polityka Rybacka, Europejski Fundusz Rybacki. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa. Korzystanie z funduszy. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej wykład, ćwiczenie praktyczne.

3 Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z szansami, jakie niesie członkostwo w Unii Europejskiej. Wskazane zostaną potrzeby i korzyści wynikające ze współpracy z międzynarodowymi organizacjami. Kolejnym celem będzie wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia oraz ćwiczenia praktyczne z nawiązywania współpracy.

4 POLITYKA RYBACKA Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi i przyniesie w przyszłości społeczeństwu polskiemu wiele korzyści. Przykładem są tutaj biedniejsze państwa, które przystępowały do Wspólnot Europejskich i w stosunkowo krótkim okresie osiągały coraz wyższy poziom zamożności i rozwoju społeczno-gospodarczego. Sytuacja taka wynika zapewne z zasady solidarności, która zakłada wyrównanie dysproporcji w rozwoju poszczególnych Reginów UE. Dla większości państw członkostwo w UE okazało się być niepowtarzalną szansą na gospodarcze i polityczne otwarcie, na uzyskanie pomocy finansowej, dostęp do nowoczesnych technologii, czyli tego, do czego dąży i dążyć powinna Polska. Oczywiście członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie jest i nie będzie "lekarstwem na całe zło". Doświadczenia państw członkowskich pokazują, iż członkostwo stwarza szansę przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zmniejszenie luki ekonomicznej i cywilizacyjnej dzielącej obecnie Polskę od państw członkowskich Unii Europejskiej. Wspólna polityka rybacka - szansa dla polskiego rybołówstwa Sytuacja polskiego rybołówstwa morskiego staje się wyjątkowo trudna. Rybołówstwo stanowi najważniejsze i często jedyne źródło dochodu rodzin rybaków zamieszkujących gminy nadmorskie. Ogromnym problemem dla dzisiejszego rybaka jest niezadowalający stan zasobów żywych w Bałtyku, zwłaszcza zasobów dorsza gatunku najchętniej poławianego. Naukowcy państw bałtyckich są zgodni, że obecna liczebność tego gatunku w Morzu Bałtyckim jest jedną z najniższych obserwowanych biomas oraz, że stan ten jest wynikiem zbyt

5 intensywnej eksploatacji w stosunku do produktywności stada. Sytuacja ta powoduje, że ustalane corocznie przez Komisję Europejską wielkości dopuszczalnych połowów na ten gatunek w akwenie Morza Bałtyckiego są coraz niższe (przyznane limity na 2008 były mniejsze o 23 33% w stosunku do roku 2007), co spotyka się z niezadowoleniem polskich rybaków. Ograniczenie dostępu do zasobów żywych poprzez zmniejszenie dopuszczalnych wielkości połowowych może powodować, że wykonywanie rybołówstwa w tym regionie stanie się ekonomicznie nieopłacalne. Trzeba jednak pamiętać, że przyczyną tego jest zły stan zasobów tego gatunku, który jest konsekwencją niezrównoważonej jego eksploatacji w przeszłości. Sytuację pogarsza również fakt, że część połowów dokonywanych w akwenie Morza Bałtyckiego nie jest zgłaszana. Według szacunków Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) połowy niezgłaszane stanowią około 35 40% połowów oficjalnych. Niedostateczna kontrola ze strony administracji państwowej dodatkowo wpływa na sytuację, która ma miejsce w rejonie Morza Bałtyckiego. W 2007 r. polscy rybacy przełowili przyznaną im narodową kwotę na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim o 8 tys. ton, co stanowiło aż ¾ kwoty narodowej. Pokazuje to skalę problemu i to jak bardzo nieskuteczna jest polska administracja morska w zakresie kontroli połowów i wykonywania innych przepisów wynikających z prawa polskiego i wspólnotowego. Działania podejmowane w ramach wspólnej polityki rybołówstwa dotyczące ochrony żywych zasobów mórz polegające na zarządzaniu nimi w sposób umożliwiający ich zrównoważoną eksploatację wychodzą na przeciw potrzebom polskiego sektora rybołówstwa bałtyckiego. Głównym, bowiem wyzwaniem stojącym przed wspólną polityką rybołówstwa w akwenie Morza Bałtyckiego jest odnowa stada dorsza bałtyckiego oraz innych zagrożonych gatunków ryb w celu umożliwienia kontynuacji połowów na poziomie ekonomicznej opłacalności oraz zapewnienia rybakom stabilnych dochodów. Wymagać to będzie jednak zmniejszenia przez kilka

6 kolejnych lat intensywności rybołówstwa (zwłaszcza połowów dorsza), do poziomu zalecanego przez naukowców. W ocenie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni odpowiednie zmniejszenie intensywności rybołówstwa już w ciągu 2 lat powinno doprowadzić do zwiększenia połowów i poprawienia struktury wiekowej stada dorsza bałtyckiego. Wymagać to będzie również zgody społecznej na takie działania, przede wszystkim z uwagi na konieczność zaprzestania nielegalnych i niezgłaszanych połowów oraz przestrzegania innych przepisów dotyczących wykonywania rybołówstwa na Morzu Bałtyckim. Konieczna ponadto będzie poprawa systemu kontroli połowów oraz funkcjonowania państwowej administracji morskiej w zakresie wykonywania tej kontroli. Drugim istotnym problemem polskiego sektora rybołówstwa bałtyckiego jest zbyt duży nakład połowowy w stosunku do dostępnych zasobów żywych Morza Bałtyckiego. Jednym z celów wspólnej polityki rybołówstwa jest uzyskanie i utrzymanie trwałej równowagi pomiędzy zasobami a zdolnością połowową, która wymaga zmniejszenia nakładu połowowego do poziomu umożliwiającego odnowę biologiczną zasobów. Z drugiej strony wspólna polityka dąży do zapewnienia osłon społeczno-ekonomicznych dla pracujących w sektorze rybackim, co w jakimś stopniu złagodzi negatywne skutki społeczno-gospodarcze wynikające ze zmniejszenia nakładu połowowego polskiej floty. Oba powyższe cele wychodzą naprzeciw głównym problemom i potrzebom polskiego sektora rybołówstwa bałtyckiego. Realizowany w latach Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb zakładał zmniejszenie nakładu połowowego, co zostało osiągnięte w stopniu zadowalającym. Na lata przewiduje się, że redukcja nakładu połowowego będzie realizowana w bardzo ograniczonym zakresie. Kontynuowane będą działania polegające na przekwalifikowywaniu statków rybackich na działalność niezwiązaną z rybactwem, jak również pomoc finansowa

7 z tytułu takiego przekwalifikowania. Nadal będzie można uzyskać pomoc finansową z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej. Środki na ten cel będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Za szczególnie ważne z punktu widzenia potrzeb polskiego sektora rybołówstwa bałtyckiego należy uznać działania polegające na tymczasowym zaprzestaniu działalności połowowej oraz możliwość uzyskania rekompensaty z tego tytułu. Kierunek tych działań jest istotny przede wszystkim dla rybaków, którzy nie chcą na stałe zaprzestać działalności połowowej (z uwagi na wielopokoleniowe tradycje wykonywania zawodu rybaka), jednak ze względu na stan zasobów są zmuszeni na ograniczenie tej działalności do czasu gdy stan zasobów w Morzu Bałtyckim pozwoli na jej wznowienie na poziomie zapewniającym jej ekonomiczną opłacalność. Najważniejszym kierunkiem działań przewidzianych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa z punktu widzenia poprawy warunków życia ludności województw nadmorskich są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Celem tego działania jest poprawa sytuacji ekonomicznej tych obszarów poprzez wsparcie dywersyfikacji bądź restrukturyzacji gospodarczej i społecznej, w tym m.in. utrzymanie lub stworzenie nowych miejsc pracy. Wzrost zatrudnienia (poza sektorem rybołówstwa) jest warunkiem koniecznym do rozwoju gospodarczego gmin nadmorskich i jest zgodny z potrzebami oraz oczekiwaniami społeczności rybackiej. Do innych działań, istotnych z punktu widzenia poprawy funkcjonowania polskiego sektora rybołówstwa morskiego i przybrzeżnego należą działania polegające na rozwoju nowych rynków zbytu produktów rybołówstwa i akwakultury, promocji spożycia ryb i produktów rybnych przez konsumentów w celu zwiększenia tego spożycia w Polsce oraz kampanie mające na celu podniesienie świadomości konsumentów w aspekcie

8 ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów morza. Szczególnie istotne z uwagi na stan zasobów morza i wynikające z tego ograniczenia dla sektora rybołówstwa bałtyckiego jest działanie polegające na wspieraniu wzrostu popytu na gatunki, które nie są w pełni eksploatowane przez polskich rybaków (szprot i śledź) oraz na gatunki, które stanowią zazwyczaj odrzuty w połowach ukierunkowanych lub nie przedstawiają wartości handlowej, zwłaszcza, gdy zachodzi konieczność ograniczenia lub zaprzestania połowów dorsza w przypadku występowania niskiej biomasy tego gatunku lub czasie trwania jego okresów ochronnych. Zarządzanie rybołówstwem może również wnieść wkład do podejścia ekosystemowego, ale podejście ekosystemowe do gospodarki morskiej powinno połączyć wszystkie sektory gospodarki, które mają wpływ na ekosystem morski. Zadanie zarządzania rybołówstwem w ramach podejścia ekosystemowego w UE polega na: (1) ograniczaniu bezpośredniego i pośredniego oddziaływania rybołówstwa na ekosystemy morskie, mając na uwadze zdrowie ekosystemów morskich i zrównoważone ekologicznie populacje ryb, poprzez uwzględnianie całej wiedzy na temat relacji między rybołówstwem a ekosystemami morskimi przy podejmowaniu decyzji w ramach WPRyb, a także (2) gwarancji, że działania podejmowane w rybołówstwie są spójne z działaniami podejmowanymi w ramach międzysektorowej strategii morskiej i na mocy dyrektywy siedliskowej oraz wspierają takie działania.

9 Zintegrowane podejście realizowane w ramach polityki morskiej i jej filaru ekologicznego, czyli strategii morskiej, przyniesie korzyści zrównoważonemu rybołówstwu poprzez zintegrowane zarządzanie wszystkimi interakcjami społecznymi, środowiskowymi i gospodarczymi zachodzącymi w gospodarce morskiej. Korzyści dla rybołówstwa płynące z podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej są znaczne. Rybołówstwo jest prawdopodobnie jedynym sektorem gospodarki morskiej, który bezpośrednio zależy od zdrowych ekosystemów morskich i tym samym odnosi najwięcej korzyści ze zintegrowanej ochrony tych ekosystemów. Podejście ekosystemowe do gospodarki morskiej będzie stanowić odpowiedź na obawy, wyrażane często przez przedstawicieli sektora rybołówstwa, że wiele działań człowieka szkodliwie oddziałuje na ekosystemy morskie i zasoby rybne w nich żyjące i że w celu ochrony ekosystemów morskich i zasobów rybnych konieczne jest zarządzanie całokształtem tych oddziaływań nie tylko tymi ze strony rybołówstwa. Zintegrowane podejście ekosystemowe umożliwi to, czego nie jest w stanie dokonać samo zarządzanie rybołówstwem: zapewni ekosystemom morskim powrót do zdrowego stanu i jego utrzymanie, ugruntowując w ten sposób podstawy produktywności zasobów rybnych w przyszłości. Podejście ekosystemowe do gospodarki morskiej wiąże się z koniecznością pogodzenia wielorakich i często sprzecznych interesów. Pomiędzy celami społecznymi a wymogiem prowadzenia połowów w granicach uwzględniających wymogi ekologii mogą wprawdzie występować krótkookresowe sprzeczności, jednak zanikają one w perspektywie długoterminowej, ponieważ zdrowe ekosystemy są podstawowym warunkiem funkcjonowania sektora rybołówstwa.

10 Wymienione wyżej szeroko zakrojone cele mają charakter ogólny, ale wymagają one również szczegółowego opisu oraz funkcjonalnego dostosowania w odniesieniu do konkretnych ekosystemów i rodzajów rybołówstwa. Należy to zapewnić w ramach współdziałania między instytucjami UE, rządami i zainteresowanymi stronami. Podstawowe procedury współpracy z zainteresowanymi stronami w ramach WPRyb stanowią regionalne komitety doradcze. Omawiane cele należy realizować w formie konkretnych działań. Zgodnie z jedną z teorii podejście ekosystemowe wymaga całościowego i zintegrowanego systemu zarządzania, opartego na przewidywaniu różnorodnych skutków oddziaływania rybołówstwa oraz środków zarządzania na ekosystem. Ponieważ jednak wiedza na temat dynamiki ekosystemów i rybołówstwa jest zawsze niepełna, wielu skutków rybołówstwa i środków zarządzania nie można dokładnie przewidzieć. Istniejącą wiedzę stosuje się też niekiedy zbyt wolno lub w niewystarczającym zakresie. W związku z powyższym niepełna wiedza czy niewystarczające narzędzia integracji nie powinny uniemożliwiać podejmowania działań. Postęp w omawianej dziedzinie można i należy osiągnąć posługując się wiedzą i narzędziami dostępnymi w chwili obecnej. Aktualny stan wiedzy umożliwia nam podejmowanie właściwie ukierunkowanych środków zarządzania. Następnie należy wprowadzić mechanizmy służące do monitorowania wyników i podejmowania środków zaradczych. W ramach zarządzania muszą istnieć możliwości reagowania w przypadku niepełnej wiedzy oraz elementy uczenia się przez działanie lub uwzględniania wyników badań naukowych. Niekiedy należy podjąć określone środki, nawet jeśli nie stwierdzono naukowo z całkowitą pewnością pewnych związków przyczynowo-skutkowych.

11 Wyniki zarządzania należy następnie monitorować w celu wprowadzenia w nim ewentualnych modyfikacji. Należy zwrócić się o analizę wyników i opinie dotyczące modyfikacji zarządzania do instytucji zapewniających Komisji opinie naukowe, zwłaszcza STECF-u, który często opiera się na opiniach przedstawianych przez International Council for the Exploration of the Sea. Aby wspierać wprowadzanie podejścia ekosystemowego należy w jak najszerszym zakresie wykorzystywać instrumenty finansowe Wspólnoty. W dziedzinie rybołówstwa przyczyniają się już do tego fundusze udostępniane na cele badawcze i gromadzenie danych. Na szczeblu państw członkowskich w celu wprowadzania podejścia ekosystemowego należy w pełni wykorzystywać Europejski Fundusz Rybacki (EFR), na przykład poprzez wspieranie rozwoju praktyk i technologii rybackich o niskim stopniu oddziaływania na ekosystem oraz poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na ten temat. Wspólna polityka rybacka będzie wspierać działania polityczne na rzecz wprowadzania podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej: W perspektywie krótko- i średnioterminowej będą kontynuowane starania na rzecz ograniczania całkowitej presji połowowej na ekosystemy morskie. Zostanie opracowane prawodawstwo zmierzające do ograniczenia niepożądanych przyłowów dzięki polityce w zakresie odrzutów, a środki techniczne zostaną zweryfikowane w celu uwzględnienia kwestii niszczenia siedlisk oraz problemu przyłowów. W przypadku szczególnych grup wrażliwych gatunków opracowuje się plany działania, w których odpowiedni zestaw instrumentów ma zapewnić tym gatunkom szczególną ochronę. W 2008 r. zostanie

12 opublikowany plan działania na rzecz ochrony rekinów i spodoustych, a w 2009 r. plan działania na rzecz ochrony ptaków morskich. Uproszczone środki techniczne wprowadzone nowym rozporządzeniem, które zostanie przedstawione w 2008 r., spowodują poprawę selektywności narzędzi połowowych. Jednym z elementów oceny dobrego stanu ekologicznego w ramach strategii morskiej będzie stan populacji ryb, a w celu osiągnięcia celów związanych z populacjami ryb i oddziaływaniem rybołówstwa na siedliska i wrażliwe gatunki będą wprowadzane instrumenty WPRyb. Pierwszy zbiór wybranych wskaźników posłuży podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie rybołówstwem za praktyczną podstawę do wprowadzania podejścia ekosystemowego. Będzie on następnie rozwijany i uzupełniany, a odnośne dane będą zbierane zgodnie ze zweryfikowanym rozporządzeniem dotyczącym zbierania danych. W celu zagwarantowania odpowiedniego zarządzania działaniami połowowymi na obszarach chronionych prawodawstwem wspólnotowym (np. na obszarach Natura 2000 lub innych obszarach chronionych) będą stosowane instrumenty WPRyb. Wspólnota będzie wspierać inicjatywy popularyzujące koncepcję podejścia ekosystemowego w regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem, w ONZ i na innych forach międzynarodowych, oraz w odpowiednich przypadkach poprzez umowy dwustronne. Podejście ekosystemowe będzie ponadto postrzegane jako zasada, którą należy się kierować przy podejmowaniu decyzji w ramach WPRyb, gdzie zostanie przyjęte podejście uwzględniające w coraz większym stopniu kwestię nadmiernej presji połowowej na populacje i ekosystemy, co pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na siedliska

13 wrażliwych gatunków oraz zapobiec zakłóceniom w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu. Działania badawcze dotyczące wszystkich aspektów podejścia ekosystemowego będą nadal wspierane, w celu poszerzenia wiedzy na temat ekosystemów morskich i uzupełnienia braków w ich opisie, co wniesie wkład do adaptacyjnego procesu wprowadzania tego podejścia. Ponadto naukowcy i podmioty odpowiedzialne za zarządzanie powinni zwiększyć wzajemną komunikację, dzięki czemu można będzie stale ulepszać narzędzia służące do zarządzania. Zachęca się państwa członkowskie do wykorzystywania możliwości oferowanych przez Europejski Fundusz Rybacki (EFR) w celu wprowadzania podejścia ekosystemowego, na przykład poprzez środki polegające na poszerzaniu wiedzy i ulepszaniu zarządzania rybołówstwem, szkoleniu rybaków w zakresie praktyk połowowych o niewielkim oddziaływaniu na środowisko oraz rozwoju praktyk i technologii o niskim stopniu oddziaływania na ekosystem.

14 WSPÓLNA POLITYKA RYBCKA Pierwsze zasady Wspólnej Polityki Rybackiej pochodzą z 1970 r., jednak właściwa WPRyb weszła w życie w styczniu 1983 r. Polityka ta była dwukrotnie nowelizowana po raz pierwszy w 1992 r., a po raz drugi w ramach reformy z 2002 r. Europejska gospodarka rybna i akwakultura uległy dość dużym zmianom w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Środki pomocy publicznej przyczyniły się do rozwoju i modernizacji flot, urządzeń portowych i struktur służących hodowli ryb, ich sprzedaży i przetwórstwa. Postęp technologiczny na tyle zwiększył zdolności połowowe statków rybackich, że potrzeba obecnie mniejszej liczby tych statków do zapewnienia połowów w ilości niezagrażającej odnowie nakładu połowowego. W przypadku akwakultury zasadniczym wyzwaniem jest stosowanie metod produkcyjnych o minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Wspólna Polityka Rybacka zmieniała się wraz z kolejnymi rozszerzeniami Unii Europejskiej, zwłaszcza z akcesją Portugalii i Hiszpanii w 1986 r., która doprowadziła do podwojenia floty europejskiej, powiększenia przez kraje nadmorskie ich wyłącznych stref ekonomicznych do 200 mil w późnych latach siedemdziesiątych oraz do globalizacji rynków zbytu. Zasady omawianej polityki ulegną również zmianie po kolejnym rozszerzeniu UE. Wspólna Polityka Rybacka jest absolutną koniecznością w Unii. Państwa Członkowskie decydują o wspólnych kierunkach i działaniach mających na celu zapewnienie trwałych zasobów rybnych i jest to najlepsza gwarancja dla przyszłości rybołówstwa każdego z państw oraz najwłaściwszy sposób zapewnienia realizacji zobowiązań UE i dopełnienia obowiązku zachowania najwyższej staranności wobec obecnego i przyszłego pokolenia.

15 Rozszerzenie Unii w 2004 roku miało miejsce w okresie przejściowym dla rybołówstwa, ze względu na trwający proces wdrażania reformy WPRyb z 2002 r. Reforma ta, przyjęta po okresie szerokich konsultacji z zainteresowanymi podmiotami w całej UE, dotyczy usuwania przyczyn nadmiernych połowów i niewystarczającego stopnia egzekwowania przepisów, co doprowadziło do wyczerpania wielu zasobów rybnych UE. Reforma dotyczyła: Długoterminowej strategii gospodarki połowowej, Jednorodności stosowania zasad WPRyb, Wzmacniania dialogu z podmiotami zainteresowanymi, Pomocy finansowej, Trwałości akwakultury, Zapewnienia sukcesu WPRyb.

16 EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI Celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest zapewnienie zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych i akwakultury w kontekście zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem względów środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Wspólna Polityka Rybołówstwa obejmuje ochronę, zarządzanie oraz eksploatację żywych zasobów wodnych i akwakultury, a także przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury w zakresie, w którym działalność ta prowadzona jest na terytorium państw członkowskich, na wodach wspólnotowych, przez wspólnotowe statki rybackie lub obywateli państw członkowskich. Jednym z narzędzi wspomagający osiągnięcie powyższych celów jest Europejski Fundusz Rybacki (EFR), który został ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. L 223 z s.1). Europejski Fundusz Rybacki jest finansowym instrumentem Wspólnej Polityki Rybackiej UE. Utworzony w 2006 r na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. określa ramy wsparcia wspólnotowego na rzecz: -zrównoważonego rozwoju sektora rybactwa, -obszarów zależnych głównie od rybactwa a także rybołówstwa śródlądowego.

17 Pomoc w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego skoncentrowana jest na: a) wspieraniu wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym; b) wsparciu trwałej równowagi pomiędzy zasobami a zdolnością połowową wspólnotowej floty rybackiej; c)wsparciu zrównoważonego rozwoju rybołówstwa śródlądowego; d) wzmacnianiu konkurencyjności funkcjonujących struktur oraz rozwoju ekonomicznie żywotnych przedsiębiorstw w sektorze rybactwa; e) wspieraniu ochrony i poprawy stanu środowiska i zasobów naturalnych związanych z sektorem rybactwa; f) wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia na obszarach, gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa; g) propagowaniu równości kobiet i mężczyzn w procesie rozwoju sektora rybactwa oraz obszarów zależnych głównie od rybactwa.

18 Osie priorytetowe W obecnej formie Europejski Fundusz Rybacki przewiduje udzielenie wsparcia finansowego podmiotom związanym z sektorem rybackim w ramach 5 priorytetów: Priorytet 1. Środki na rzecz dostosowania wspólnotowej floty rybackiej Działanie 1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej Działanie 2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej Działanie 3. Inwestycje na pokładzie statków rybackich i selektywność Działanie 4. Rybołówstwo przybrzeżne na niewielką skalę Działanie 5. Rekompensata społeczno-gospodarcza w celu zarządzania wspólnotową flotą rybacką Priorytet 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i akwakultury Działanie 1. Środki na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturę Działanie 2. Środki na rzecz środowiska wodnego Działanie 3. Środki na rzecz zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt Działanie 4. Rybołówstwo śródlądowe. Działanie 5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrót

19 Priorytet 3. Działania służące wspólnemu interesowi Działanie 1. Środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej Działanie 2. Porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie Działanie 3. Promocja i rozwój nowych rynków zbytu Działanie 4. Projekty pilotażowe Działanie 5. Modyfikacja i zmiana przeznaczenia jednostek rybackich Priorytet 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie 1. Wkład w zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa Priorytet 5. Pomoc techniczna

20 FINANSOWY INSTRUMENT STEROWANIA RYBOŁÓSTWEM Głównym instrumentem ekonomicznym Unii są fundusze strukturalne. Ich zaktualizowana wersja została określona w Rozporządzeniu Rady 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustalającym główne postanowienia dotyczące Funduszy Strukturalnych. Uzupełnia ona postanowienia Rozporządzenia Rady 2052/1988 z 24 czerwca Funduszami strukturalne są objęte trzy cele: Cel 1 - promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów, których poziom rozwoju pozostaje poniżej poziomu rozwoju innych regionów Unii. Jako kryterium przyjmuje się dochód na mieszkańca, nie przekraczający 75% średniego dochodu w Unii. Cel 2 - popieranie ekonomicznych i socjalnych zmian regionów stojących wobec strukturalnych trudności. Dotyczy to regionów przechodzących przemiany społeczno-gospodarcze w sektorze przemysłu i usług, ubożejące obszary wiejskie, obszary miejskie znajdujące się w trudnej sytuacji oraz obszary dotknięte kryzysem, zależne w dużej mierze od rybołówstwa. Obszary zależne od rybołówstwa są to obszary przybrzeżne, gdzie zatrudnienie w przemyśle rybnym stanowi znaczny procent całkowitego zatrudnienia oraz gdzie występują problemy społeczno-gospodarcze związane z restrukturyzacją sektora rybołówstwa, głównie z powodu dużej redukcji zatrudnienia w tym sektorze. Cel 3 - popieranie przystosowania i modernizacji polityki i systemów edukacyjnych, szkolenia i zatrudnienia.

21 W realizacji powyższych celów uczestniczą cztery fundusze strukturalne. Są to: W realizacji celu nr 1: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejski Fundusz Socjalny (ESF), Europejski Fundusz Rolny - Sekcja Orientacji (EAGGF), i wreszcie Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FIFG). W realizacji celu nr 2: ERDF i ESF W realizacji celu nr 3: - tylko ESF. Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FIFG) bierze udział w działaniach w sektorze rybołówstwa w ramach Celu nr 1, zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. Fundusze uczestniczą w finansowaniu Inicjatyw Wspólnotowych i popierają środki innowacyjne i pomoc techniczną. W latach fundusz FIFG był głównym źródłem pomocy finansowej dla sektora rybnego. Działanie funduszu reguluje Rozporządzenie Rady 2792/99/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. określające szczegółowe zasady i ustalenia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa. Najważniejsze działania, które można było finansować z tego funduszu to: a) osiąganie stałej równowagi pomiędzy zasobami rybołówstwa i ich eksploatacją; b) wzmocnienie konkurencyjności struktur oraz rozwoju rentownych ekonomicznie przedsięwzięć w tym sektorze; c) polepszenie rynkowej podaży oraz wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury; d) wkład w ożywienie obszarów zależnych od rybołówstwa i akwakultury wraz z pomocą socjalną dla rybaków.

22 Wszystkie interwencję były realizowane zgodnie z wymogami Wspólnej Polityki Rybackiej, na podstawie Wieloletnich Planów Zarządzania (Multiannual Guidance Programmes - MAGP). Problemy polskiego sektora rybołówstwa, w których rozwiązaniu możliwy był udział FIFG Prowadzenie opłacalnej eksploatacji zasobów Bałtyku wymaga dopasowania zdolności połowowej floty do stanu tych zasobów. Równa się to praktycznie konieczności wycofania ponad stu kutrów. Konieczne jest zapewnienie rekompensat finansowych dla właścicieli likwidowanych kutrów i na udzielenie pomocy rybakom tracącym pracę w wyniku redukcji floty. Racjonalizacja ekonomiki połowów wymaga również modernizacji starych i zakupu nowych jednostek. Stąd konieczne było stworzenie niezwykle precyzyjnych planów wspomagania takiej modernizacji floty, aby nie wpaść ponownie w pułapkę nadmiaru zdolności połowowej. W zakresie organizacji rynku elementem wymagającym silnej interwencji jest sprawny rynek pierwszej sprzedaży możliwy poprzez stworzenie lokalnych centrów pierwszej sprzedaży, w których można by zapewnić przestrzeganie standardów jakościowych oraz wprowadzenie jednolitych reguł i warunków handlu. Najistotniejszym elementem było zainwestowanie w infrastrukturę portów rybackich. Równie ważne było stworzenie modelu zarządzania pierwszą sprzedażą oraz mechanizmów promocji polskich produktów na Wspólnym Rynku. Zarówno modernizacja infrastruktury portowej, jak proces organizacji mogły być wspierane z funduszu FIFG. Z kolei ekonomika zakładów przetwórstwa rybnego preferuje zakłady średnie i małe, o dużej elastyczności produkcji i możliwościach szybkiej zmiany asortymentu. A taka jest właśnie struktura polskiego przemysłu przetwórstwa rybnego, w którym dominują zakłady średnie i małe.

23 Zakłady te nie dysponują dużym kapitałem koniecznym do podniesienia standardu sanitarnego i wdrożenia systemów jakości. Stąd rola FIFG, jako stymulatora przemian i dostosowania zakładów przetwórczych do standardów unijnych, może być ogromna i zasadnicza. Rodzaje inwestycji kwalifikujące się do wsparcia z funduszy strukturalnych, a w szczególności z FIFG, to: - modernizacja zakładów dla sprostania wymogom weterynaryjnym i sanitarnym Unii, - modernizacja poszczególnych linii produkcyjnych, - ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i utylizacja odpadów, - racjonalizacja zużycia mediów w produkcji, - wprowadzanie systemów bezpieczeństwa produkcji żywności.

24 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Co nam daje współpraca międzynarodowa? Wymiana doświadczeń i pomysłów Możliwość realizacji i dofinansowania projektów Szansa na partnerstwa i długofalowe działania Radość ze współpracy z nowymi ciekawymi ludźmi Trudności we współpracy Różnice kulturowe praktyka, nawyki, zwyczaje, Różna kultura pracy i kultura organizacyjna, Stereotypy i uprzedzenia, Problemy komunikacyjne (językowe), inne kompetencje komunikacyjne, Brak przygotowania do pracy z odmiennymi kulturowo partnerami, Koszty związane z komunikacją i organizacją spotkań, Problemy z pozyskaniem osób uczestniczących w projektach mała atrakcyjność Polski i oferty projektowej. Jak uniknąć trudności? Otwartość, cierpliwość i elastyczność, Gotowość do zmiany istniejących w organizacji form pracy i dostosowanie ich do potrzeb i wymogów partnerów zagranicznych, Patrzenie na współpracę przez pryzmat korzyści, Świadomość różnic międzykulturowych m.in. w wymiarach relacji, stosunku do czasu, stylu komunikacji, zachowań niewerbalnych, Ciągłe poszukiwanie partnerów nie tylko w przededniu projektów i składania wniosków, Promowanie organizacji ulotki, strony internetowe, udział w imprezach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY

Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Dokumenty, na podstawie których opracowano

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4

Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Projektowane rozwiązania dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 Załącznik 1 Podstawa prawna: Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową z funduszy

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r. Europejski Fundusz Morski i Rybacki jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich. Wilno, 19 marca 2013r. EFMR 2014-2020 Budżet EFRM na lata 2014 2020, wg cen bieżących, może wynosić 6,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw 1 Przyszła a polityka rybacka na lata 2014-2020 2020 będzie b realizowana między innymi w oparciu o trzy podstawowe dokumenty: Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.1.2017 r. COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb

Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Celem głównym Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO-RYBY) jest racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Wspólna Polityka Rybołówstwa Wspólna Polityka Rybołówstwa (środki pomocowe) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) Realizacja PO RYBY 2007-2013 około

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

WPRYB obejmuje: } ochronę żywych zasobów morza oraz zarządzanie ukierunkowanymi na nie połowami;

WPRYB obejmuje: } ochronę żywych zasobów morza oraz zarządzanie ukierunkowanymi na nie połowami; 1 WPRYB obejmuje: } ochronę żywych zasobów morza oraz zarządzanie ukierunkowanymi na nie połowami; } zarządzanie w taki sposób, aby działalność połowowa przyczyniała się do długoterminowego zrównoważenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020)

ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) ZałoŜenia projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014 2020) Ustka, 22 listopada 2013 r. Cele tematyczne realizowane przez PO RYBY 2014 2020 CT 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku produktów rybnych i rybołówstwa w Bułgarii :49:49

Analiza rynku produktów rybnych i rybołówstwa w Bułgarii :49:49 Analiza rynku produktów rybnych i rybołówstwa w Bułgarii 2012-06-22 12:49:49 2 Udział sektora "Rybołówstwo" w produkcie krajowym brutto (PKB) Bułgarii stanowi mniej niż 1%. Udział sektora "Rybołówstwo"

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne

- PROJEKT - Wstęp. Postanowienia ogólne - PROJEKT - Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 Wstęp Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XV/130/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008r.

U c h w a ł a Nr XV/130/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008r. U c h w a ł a Nr XV/130/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność

2 Liczba realizowanych projektów w. 15 Planowana operacja mieści się w: 15 - wnioskodawca prowadzi działalność OPERACJA 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kryterium wyboru operacji Opis kryterium Max. ilość Punktacja Skala oceny Źródło weryfikacji spełnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. projekt UCHWAŁA Nr.../.../... RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Przepisy ogólne

Wstęp. 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia... 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo