OG/328/2011 Katowice dnia r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 OG/328/2011 Katowice dnia r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawę i wdroŝenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z Wymaganiami Szczególnymi załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert. Kod CPV: Nr postępowania: OG/46/ 2011 Działając na podstawie Rozdziału VI pkt. 4 i pkt. 5 Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający informuje, iŝ otrzymał zapytania dotyczące treści Regulaminu Konkursu Ofert, na które udziela następujących wyjaśnień i dokonuje modyfikacji: Zapytanie 1: W ogłoszeniu o wszczęciu postępowania oraz regulaminie konkursu ofert par. III. Termin realizacji zamówienia jest zapisane: Zamawiający oczekuje, aby dostawa wraz z wdroŝeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw została zakończona w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, natomiast w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) zapisane jest: Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy. W związku z tym prosimy o odpowiedź na poniŝsze pytanie: Jaki jest oczekiwany termin realizacji zamówienia 30 czy 60 dni? Wyjaśnienie 1: Oczekiwany termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni. Zapytanie 2: W regulaminie konkursu ofert par. IV Warunki i kryteria punkt 1.2 jest zapisane: wykonali minimum dwie prace/usługi polegające na dostawie i wdroŝeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, przeznaczonego dla co najmniej 200 stanowisk kaŝdy. Z jakiego powodu wymagacie Państwo wykazanie doświadczenia przy wdroŝeniu minimum 2 prac/usług systemu dla co najmniej 200 stanowisk kaŝde skoro w niniejszym postępowaniu dostarczony system ma być dla 40 stanowisk? Wyjaśnienie 2: Kwestia wymagań pozostaje wewnętrzną sprawą Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i związana jest z dalszymi planami rozwoju Spółki. Jej rozproszona struktura organizacyjna oraz dąŝenie do zapewnienia jak najlepszej wydajności i funkcjonalności oprogramowania (na które wpływ ma doświadczenie Wykonawcy we wdraŝaniu systemu w duŝych podmiotach) ma wpływ na określenie w/w kryterium. Zapytanie 3: W regulaminie konkursu ofert par. V Wykaz doświadczeń i dokumentów punkt 9. jest zapisane: Jednocześnie wraz z wymaganymi dokumentami w pierwszym etapie konkursu ofert, Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia na nośniku elektronicznym wizualizacji systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i spraw. Co rozumiecie Państwo przez wizualizację systemu do elektronicznego obiegu dokumentów? 1

2 Wyjaśnienie 3: Przez wizualizację systemu Zamawiający rozumie wersję demonstracyjną systemu. Sposób i schemat wizualizacji wg uznania Wykonawcy, powinien on jednak obrazować działanie systemu podczas jego praktycznego stosowania. Zapytanie 4: W regulaminie konkursu ofert par. V Wykaz doświadczeń i dokumentów punkt 9. jest zapisane: Jednocześnie wraz z wymaganymi dokumentami w pierwszym etapie konkursu ofert, Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia na nośniku elektronicznym wizualizacji systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i spraw. W jakim celu potrzebujecie Państwo tej wizualizacji? Wyjaśnienie 4: Wizualizacja niezbędna jest w celu zapoznania Zamawiającego z oferowanym przez Wykonawcę systemem. Zapytanie 5: W regulaminie konkursu ofert w załączniku nr 4 jest zapisane: Dostawa i wdroŝenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw przeznaczonych dla 40 stanowisk. Czy mamy rozumieć, Ŝe z systemu będzie korzystało 40 uŝytkowników nazwanych a tym samym Wykonawca ma udzielić licencji dla 40 uŝytkowników nazwanych? Wyjaśnienie 5: Tak. Zapytanie 6: W regulaminie konkursu ofert w załączniku nr 4 jest zapisane: Dostawa i wdroŝenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw przeznaczonych dla 40 stanowisk. Czy oznacza to, Ŝe w systemie będzie załoŝonych tylko 40 nazwanych uŝytkowników, którzy jednocześnie będą korzystali z tego systemu? JeŜeli jednak będzie załoŝonych więcej niŝ 40 uŝytkowników nazwanych to prosimy o podanie właściwej ilości uŝytkowników nazwanych, którzy będą korzystać z systemu. Wyjaśnienie 6: Tak, w systemie będzie załoŝonych 40 nazwanych uŝytkowników, którzy jednocześnie będą korzystali z systemu. Zapytanie 7: W regulaminie konkursu ofert w załączniku nr 4 par. I punkt 4 jest zapisane: Przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego w czasie maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Czy zamiast przyjazdu dopuszczacie Państwo moŝliwość pracy zdalnej gdyŝ powyŝszy zapis uniemoŝliwia podmiotom spoza okręgu Katowic spełnienie tego warunku? Wyjaśnienie 7: Tak. Dopuszczamy pracę zdalną, z zastrzeŝeniem, iŝ dostęp obejmuje serwer z aplikacją i danymi zapisanymi przez tę aplikację. Zapytanie 8: W regulaminie konkursu ofert w załączniku nr 4 par. I punkt 4 jest zapisane: Czas usunięcia usterek maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenia (dot. RównieŜ dni świątecznych). Czy mamy rozumieć, Ŝe system będzie wykorzystywany przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku? 2

3 Wyjaśnienie 8: Modyfikacja treści Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający informuje, Ŝe modyfikuje, zgodnie z postanowieniami Rozdz. VI p.5 Regulaminu Konkursu Ofert, treść Regulaminu Konkursu Ofert w następujący sposób: W Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Rozdz. I p.4: wykreśla się treść: 4. Licencje na system elektronicznego obiegu dokumentów powinny obejmować: Instalację Systemu na serwerze oraz kompletną konfigurację programu na potrzeby jednostki z wprowadzeniem struktury organizacyjnej Firmy (układu stanowisk i komórek organizacyjnych), nadanie loginów, haseł uŝytkowników oraz wszelkich parametrów identyfikujących uŝytkowników Przeszkolenie pracowników w 3 grupach: - administratorzy oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego (tzw. Liderzy, którzy we własnym zakresie będą, w razie potrzeby, szkolić pozostałych pracowników) - kadra zarządzająca - pozostali wyznaczeni pracownicy (łącznie 50 godzin szkoleń). Salę szkoleń powyŝej 30 pracowników zapewni Dostawca. Przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego w czasie maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii Czas usunięcia usterek maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenia (dot. równieŝ dni świątecznych) Roczna gwarancja Serwis techniczny (pomoc techniczna, udzielanie konsultacji telefonicznych i pisemnych w zakresie uŝytkowania programu, informowanie i pomoc w instalacji nowych wersji programu, usuwanie nieprawidłowości w działaniu programu, dokonywanie w miarę moŝliwości, drobnych modyfikacji programu dla potrzeb Klienta). jednocześnie wpisując treść: Instalację Systemu na serwerze oraz kompletną konfigurację programu na potrzeby jednostki z wprowadzeniem struktury organizacyjnej Firmy (układu stanowisk i komórek organizacyjnych), nadanie loginów, haseł uŝytkowników oraz wszelkich parametrów identyfikujących uŝytkowników Przeszkolenie pracowników w 3 grupach: - administratorzy oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego (tzw. Liderzy, którzy we własnym zakresie będą, w razie potrzeby, szkolić pozostałych pracowników) - kadra zarządzająca - pozostali wyznaczeni pracownicy (łącznie 50 godzin szkoleń). Salę szkoleń powyŝej 30 pracowników zapewni Dostawca. Przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego w czasie maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii Czas usunięcia usterek maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenia Roczna gwarancja Serwis techniczny (pomoc techniczna, udzielanie konsultacji telefonicznych i pisemnych w zakresie uŝytkowania programu, informowanie i pomoc w instalacji nowych wersji programu, usuwanie nieprawidłowości w działaniu programu, dokonywanie w miarę moŝliwości, drobnych modyfikacji programu dla potrzeb Klienta). Zapytanie 9: Prosimy o doprecyzowanie kryteriów na podstawie których komisja przyzna punkty. Np. za kaŝde kolejne udokumentowane wdroŝenie powyŝej 2 moŝna otrzymać 1 punkt. Wyjaśnienie 9: Zamawiający doprecyzowuje sposób przyznawania punktów, dopisując treść: 3

4 w Rozdz. XII p.4 ppkt. 4.2 ust. a) Liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z poniŝszym zakresem punktacji: Prostota obsługi/ intuicyjna obsługa systemu tak 1-10 pkt nie 0 pkt System zawiera interaktywną pomoc uŝytkownika tak 1-5 pkt nie 0 pkt MoŜliwość szybkiego wprowadzania modyfikacji systemu z poziomu uprawnionych uŝytkowników w przypadku zmian organizacyjnych tak 5 pkt nie 0 pkt Wykorzystanie w systemie bazy danych nie wymagającej opłat licencyjnych tak 5 pkt nie 0 pkt w Rozdz. XII p.4 ppkt. 4.3 ust. a) Liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z poniŝszym zakresem punktacji: 2 wdroŝenia 1 punkt 3 wdroŝenia 2 punkty 4 wdroŝenia 3 punkty 5 wdroŝeń 4 punkty 6 wdroŝeń i więcej 5 punktów Zapytanie 10: Jaki jest przewidywany termin wdroŝenia Systemu: 30 dni (informacja zawarta w Punkcie III Regulaminu Termin realizacji zamówienia) czy 60 dni (informacja zawarta w Podpunkcie b) Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert)? Wyjaśnienie 10: Oczekiwany termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni. Zapytanie11: W punkcie I.1 (Wymagania Szczególne) Załącznika nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający wymaga aby system posiadał Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego. Prosimy o udostępnienie przepisów wewnętrznych Zamawiającego. Prosimy o udostępnienie przepisów wewnętrznych Zamawiającego, z którymi ma być zgodny oferowany system. Wyjaśnienie 11: Statut Zamawiającego znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce BIP / zakładka dokumenty pod adresem: Regulamin organizacyjny zostanie udostępniony Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia. śądanie tego typu dokumentów na etapie składania ofert nie jest uzasadnione. Zapytanie 12: W punkcie II.4 (Wymagania Szczególne) Załącznika nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający wymaga aby System musi być w całości zrealizowany w technologii AJAX tj. wszystkie operacje wykonywane przez uŝytkownika muszą odbywać się bez konieczności odświeŝania strony. Czy jeśli oferowany system jest zrealizowany w technologii AJAX oraz w oparciu o technologię ramek pozwalających na odświeŝanie tylko tych fragmentów okna aplikacji, w których operacje uŝytkownika spowodowały zmiany to Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione? Wyjaśnienie 12: Tak, ale w sytuacji gdy odświeŝanie okna aplikacji (ramki), nie będzie się łączyło z wywołaniem Ŝądania strony wyświetlającej ramkę. 4

5 Zapytanie 13: W punkcie II.5 (Wymagania Szczególne) Załącznika nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający wymaga aby System powinien posiadać tzw. Standardowy graficzny interfejs uŝytkownika (GUI) implementujący funkcjonalność tzw. Okien. Wymagane jest, aby poszczególne formatki systemu uruchamiane były w formie niezaleŝnych okien dających się przesuwać, wzajemnie zasłaniać, minimalizować i przywracać (analogicznie jak w systemie Windows) lub menadŝerze graficznym KDE lub Gnome system Linux. Czy poprzez standardowy graficzny interfejs uŝytkownika (GUI) implementujący funkcjonalność tzw. Okien. Zamawiający rozumie taki interfejs aplikacji jako interfejs w którym dostępne są okna wyskakujące tzw. Popup window, które wraz z głównym oknem aplikacji będzie pozwalał na dowolne manipulacje tymi oknami? Wyjaśnienie 13: Dopuszcza się interfejs aplikacji w którym dostępne są wyskakujące okna tzw. Popup window, pod warunkiem, Ŝe będą one stanowiły jedynie wyjątek dla niektórych operacji np. wydruki raportów, porównanie rysunków, wykresów, natomiast nie dopuszcza się wyskakujących okien dla otwierania formatek, kartotek, formularzy itp. Zapytanie 14: W punkcie III Obieg faktur kosztowych (Wymagania funkcjonalne) Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający wymaga aby 4. System umoŝliwi integrację z systemem finansowo księgowym Zamawiającego poprzez moŝliwość eksportu do niego pliku wymiany pozwalającego na automatyczne wprowadzenie wcześniej zapisanych dekretów zgodnie z ustalonym schematem. W związku z wymaganiem Zamawiającego prosimy o udostępnienie schematu pliku wymiany. Wyjaśnienie 14: Struktura plików wymiany dostarczona będzie Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zapytanie 15: W punkcie III Wydruki kancelaryjne (Wymagania funkcjonalne) Załącznika nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający wymaga aby Producent systemu powinien posiadać umowę z Pocztą Polską, która zezwala na uŝycie przygotowanego przez system szablonu we wszystkich placówkach na terenie Polski, lub w inny sposób zapewnić przyjęcie wydrukowanej z systemu ksiąŝki przez placówki, z których korzystać będzie Zamawiający. Prosimy o określenie listy placówek z których korzysta Zamawiający. Wyjaśnienie 15: Zamawiający posiada umowę z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 26, Warszawa w ramach której działa Przedstawicielstwo Handlowe w Katowicach przy pl. Oddz. MłodzieŜy Powstańczej 7, Katowice. Zapytanie 16: W punkcie X Wymagania dotyczące współpracy z BIP (Wymagania funkcjonalne) Załącznika nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający wymaga aby System musi posiadać funkcję umoŝliwiającą publikację informacji zawartych na stronach BIP poprzez mechanizm WebServices lub inny gwarantujący podobną funkcjonalność. Czy poprzez publikację na stronach BIP Zamawiający rozumie publikację i aktualizację stanu spraw? Wyjaśnienie 16: Tak. Zapytanie 17: W załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert znajduje się zapis: Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w Regulaminie Konkursu Ofert, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia w terminie zaproponowanym przez zamawiającego o treści zgodnej z załączonym, parafowanym wzorem umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy załączony parafowany wzór umowy dopiero powstanie w dalszym etapie czy teŝ jest juŝ gdzieś udostępniony. 5

6 Wyjaśnienie 17: Modyfikacja treści Regulaminu Konkursu Ofert Zamawiający informuje, Ŝe modyfikuje, zgodnie z postanowieniami Rozdz. VI p.5 Regulaminu Konkursu Ofert, treść Regulaminu Konkursu Ofert w następujący sposób: W Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert Formularz ofertowy pkt. 2: wykreśla się treść: 2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w Regulaminie Konkursu Ofert, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia w terminie zaproponowanym przez zamawiającego o treści zgodnej z załączonym, parafowanym wzorem umowy. jednocześnie wpisując treść: 2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w Regulaminie Konkursu Ofert, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia w terminie zaproponowanym przez zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iŝ treść projektu umowy, zaproponowana przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia, będzie weryfikowana i podpisana po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zapytanie 18: W załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert, punkt I Wymagania niefunkcjonalne, podpunkt 1. System obiegu dokumentów zwany dalej Systemem ma zapewnić: ( ) Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego. Czy przepisy wewnętrzne Zamawiającego są gdzieś sprecyzowane i czy moŝna je udostępnić na potrzeby weryfikacji funkcjonalnej oferowanego rozwiązania pod kątem przygotowania oferty. Wyjaśnienie 18: Statut Zamawiającego znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce BIP / zakładka dokumenty pod adresem: Regulamin organizacyjny zostanie udostępniony Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia. śądanie tego typu dokumentów na etapie składania ofert nie jest uzasadnione. Zapytanie 19: W załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert, punkt I Wymagania niefunkcjonalne, podpunkt 4. Licencje na system elektronicznego obiegu dokumentów powinny obejmować: ( ) Przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego w czasie maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Czy dopuszczacie Państwo zdalne interwencje serwisowe (za pośrednictwem VPNa) dysponując jednocześnie infrastrukturą do świadczenia tego typu wsparcia? Wyjaśnienie 19: Tak. Dopuszczamy pracę zdalną, z zastrzeŝeniem, iŝ dostęp obejmuje serwer z aplikacją i danymi zapisanymi przez tę aplikację. W załączeniu 1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert 2. Wymagania Szczególne stanowiące Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Modyfikacje treści Regulaminu Konkursu Ofert są wiąŝące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i winny być złoŝone wraz z ofertą. Kopia: OG a/a 6

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert... (pieczęć firmowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy postępowania konkursowego prowadzonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawę i wdroŝenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw zgodnie z Wymaganiami Szczególnymi załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert WYKONAWCA:... (pełna nazwa firmy)... (adres firmy)... (telefon)... (fax)... NIP..., REGON... Spełniając warunki Regulaminu Konkursu Ofert, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia tj.: Dostawy i wdroŝenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw zgodnie z Wymaganiami Szczególnymi załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert : a) za cenę: Wartość netto :...zł, (słownie...) Wartość brutto:......zł, (słownie...) W tym: Cena sprzętu informatycznego (zgodnie z wykazem sprzętowym wyszczególnionym w Wymaganiach szczególnych załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert) netto:...zł/brutto:...zł, Cenę oprogramowania netto:...zł/brutto:...zł, Pozostałe koszty obsługa konsultanta w siedzibie Zamawiającego w ilości 50 godzin w pierwszym roku funkcjonowania Systemu: netto:...zł/brutto:...zł, przeszkolenie pracowników: netto:...zł/brutto:...zł, serwis techniczny: netto:...zł/brutto:...zł, inne: 7

8 netto:...zł/brutto:...zł, b) Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy c) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. d) Doświadczenie zawodowe:. Ilość wdroŝeń systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw Szczegółowy wykaz wdroŝeń stanowi załącznik A do formularza ofertowego. Ponadto oświadczamy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi powyŝszego postępowania określonymi w Regulaminie Konkursu Ofert i przyjmujemy je bez zastrzeŝeń. 2. Będziemy związani ofertą w czasie wskazanym w Regulaminie Konkursu Ofert, a w razie wygrania postępowania zobowiązujemy się podpisać umowę na realizację zamówienia w terminie zaproponowanym przez zamawiającego. 3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe. Oferta zawiera... stron ponumerowanych w kolejności ułoŝenia, w tym... załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego Formularza ofertowego data podpis osoby/osób uprawnionej reprezentowania wykonawcy 8

9 Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Ofert Wymagania Szczególne Dostawa i wdroŝenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw przeznaczonego dla 40 stanowisk. I. Wymagania niefunkcjonalne 1. System obiegu dokumentów zwany dalej Systemem ma zapewnić: Obsługę zamawiającego w zakresie obiegu dokumentów i spraw zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego. 2. System musi cechować się wysoką wydajnością, prostotą obsługi, płynnością i szybkością działania. Stosowany w Systemie interfejs powinien mieć logiczny i intuicyjny charakter zbliŝony do interfejsów stosowanych w powszechnie uŝywanych programach biurowych. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu gotowego, tj. istniejącego i funkcjonującego na dzień składania ofert. 4. Licencje na system elektronicznego obiegu dokumentów powinny obejmować: Instalację Systemu na serwerze oraz kompletną konfigurację programu na potrzeby jednostki z wprowadzeniem struktury organizacyjnej Firmy (układu stanowisk i komórek organizacyjnych), nadanie loginów, haseł uŝytkowników oraz wszelkich parametrów identyfikujących uŝytkowników Przeszkolenie pracowników w 3 grupach: - administratorzy oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego (tzw. Liderzy, którzy we własnym zakresie będą, w razie potrzeby, szkolić pozostałych pracowników) - kadra zarządzająca - pozostali wyznaczeni pracownicy (łącznie 50 godzin szkoleń). Salę szkoleń powyŝej 30 pracowników zapewni Dostawca. Przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego w czasie maksymalnie do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii Czas usunięcia usterek maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenia Roczna gwarancja Serwis techniczny (pomoc techniczna, udzielanie konsultacji telefonicznych i pisemnych w zakresie uŝytkowania programu, informowanie i pomoc w instalacji nowych wersji programu, usuwanie nieprawidłowości w działaniu programu, dokonywanie w miarę moŝliwości, drobnych modyfikacji programu dla potrzeb Klienta). 5. Cena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać koszty związane z zapewnieniem obsługi konsultanta w siedzibie Zamawiającego w ilości do 50 godzin w pierwszym roku funkcjonowania Systemu. II. Wymagania techniczne 1. System musi być zbudowany w architekturze klient serwer, co najmniej trójwarstwowej z wyróŝnieniem warstwy danych, aplikacji oraz prezentacji. Wymagany rodzaj klienta to tzw. cienki klient, czyli przeglądarka internetowa. 2. System (komponent klienta) musi umoŝliwiać pracę poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej lub Firefox w wersji 2 lub nowszej. 9

10 3. System musi być w pełni interoperacyjny tj. zarówno komponenty serwera, jak i stacji roboczych muszą pozwalać się uruchomić na systemach Windows i Linux. 4. System musi być w całości zrealizowany w technologii AJAX tj. wszystkie operacje wykonywane przez uŝytkownika muszą odbywać się bez konieczności odświeŝania strony. Dopuszczalne jest przełączanie się pomiędzy modułami systemu poprzez przeładowanie strony. 5. System powinien posiadać tzw. standardowy graficzny interfejs uŝytkownika (GUI) implementujący funkcjonalność tzw. okien. Wymagane jest, aby poszczególne formatki systemu uruchamiane były w formie niezaleŝnych okien dających się przesuwać, wzajemnie zasłaniać, minimalizować i przywracać (analogicznie jak w systemie Windows) lub menadŝerze graficznym KDE lub Gnome systemu Linux. 6. Wszystkie elementy Systemu muszą posiadać interfejs w języku polskim. UŜytkownicy mogą ustawić i zmieniać język z poziomu aplikacji. 7. System musi posiadać obsługę mechanizmu przeciągnij i upuść (ang. Drag And Drop), umoŝliwiającą przenoszenie dokumentów, notatek, zdarzeń do wybranych folderów lub spraw utworzonych w Systemie. 8. System musi być zabezpieczony przed lukami bezpieczeństwa, szczególnie przed wstrzykiwaniem kodu SQL (SQL injection) oraz Cross Site Scripting. 9. System musi gromadzić pliki dokumentów w odrębnym repozytorium plikowym. W bazie danych mogą znajdować się jedynie metadane opisujące pliki, dokumenty, sprawy, zdarzenia itp. System musi pozwalać na rozdzielenie repozytorium plikowego oraz bazy danych na odrębne serwery. 10. System musi wykorzystywać bazę danych o otwartym kodzie źródłowym obsługującą triggery, ograniczenia (constraint), języki proceduralne oraz zgodność ze standardem SQL. III. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 1. System powinien spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa poprzez: Szyfrowanie całej komunikacji przeglądarki z serwerem za pomocą protokołu SSL Jednoznaczną identyfikację uŝytkownika wykonującego operacje w Systemie Wymuszenie określonej złoŝoności hasła stosowanego przez uŝytkownika Wymuszenie okresowej zmiany hasła uŝytkownika Blokowanie moŝliwości zalogowania się z danego adresu IP po określonej w ustawieniu n-tej próbie błędnego logowania 2. Zapisywanie wykonywanych przez uŝytkownika operacji, przy czym zapis powinien obejmować przynajmniej operacje polegające na: - dodaniu dokumentu - odczycie nadesłanego dokumentu - odczycie załącznika - zapisie i modyfikacji pliku dodanego do dokumentu i sprawy - utworzeniu sprawy - wysłaniu dokumentu mailem 3. System musi posiadać: MoŜliwość autentykacji uŝytkowników poprzez LDAP, w tym Active Directory 10

11 Funkcję umoŝliwiającą kontrolę liczby aktualnie zalogowanych uŝytkowników Funkcję wyrzucenia oraz zablokowania uŝytkownika 4. System musi umoŝliwiać przeglądanie: Historii zmian dotyczącej załatwianych dokumentów, spraw, zdarzeń i konta uŝytkownika z określeniem osoby dokonującej zmian, czasu i opisu zmian Danych dotyczących logowania uŝytkowników do systemu. Rejestrowane muszą być próby udanego i nieudanego logowania z datą i godziną. IV. Wymagania dotyczące instrukcji obsługi 1. System powinien być opatrzony polskojęzyczną instrukcją obsługi przeznaczoną do oferowanej wersji (zwaną dalej Instrukcją), opisującą szczegółowo zarówno aspekty techniczne (instalację, konfigurację, wymagane komponenty do poprawnej pracy) oraz funkcjonalne wszystkich elementów. 2. Instrukcja: Powinna być podzielona względem poszczególnych części składowych Systemu, ich funkcjonalności oraz pod względem najczęściej realizowanych scenariuszy uŝycia Powinna zawierać zrzuty ekranów odnoszące się do opisywanych funkcji Powinna być wyposaŝona w wyszukiwarkę. Wymagania funkcjonalne I. MoŜliwości ustawienia systemu, konfiguracji i dostosowania 1. System musi posiadać narzędzia umoŝliwiające jego konfigurację poprzez graficzny interfejs. 2. Konfiguracji poprzez graficzny interfejs muszą podlegać: Domyślnie wstawiane do dokumentów dane firmowe (nazwa Firmy, adres, tel/faks, REGON, KRS, dane dotyczące kapitału zakładowego) Procedury i etapy obiegu dokumentów i spraw (procedury określają, jaką drogę powinien przejść dany dokument, tzn.jakie są etapy jego obsługi) z uwzględnieniem komórek i jednostek organizacyjnych Zamawiającego Statusy dokumentów, spraw itp. Ustawienia systemowego konta pocztowego Szablony znaków spraw i dzienników (rejestrów) Wykaz akt oraz wyciąg z wykazu akt Dodatkowe formanty dla spraw Terminy załatwienia (np. 7,14,30 dni) Kategorie zdarzeń Kalendarze korporacyjne (ogólnodostępne kalendarze firmowe) Zasoby moŝliwe do rezerwacji w kalendarzu. UŜytkownik będzie mógł dokonać rezerwacji, określając parametry: - osoba rezerwująca - zasób (np. sala konferencyjna, samochód, itp.) - cel rezerwacji zasobu (nazwa projektu, działanie) - czas rezerwacji (data, godziny) Dodatkowe formatki dla zdarzeń Kanały RSS Portlety (panele prezentujące dane z dowolnych raportów na stronie startowej) Zarządzanie jednostkami 11

12 Zarządzanie obrazkami (np. logo firmowe, stempel do wydruku kopert itp.) Menu raportów (dostępnych w przycisku w kaŝdym module oraz w kartotekach sprawy i kontrahenta) Źródła danych (tzw. connection strings pozwalające na raportowanie danych z innych systemów) Dodatkowe formanty dla kartoteki pracowników Dzienniki Typy dokumentów (wraz z moŝliwością dodawania dodatkowych formantów) Szablony dokumentów (pozwalające na ich generowanie oraz generowanie treści pism z wcześniej zdefiniowanych szablonów np. pismo firmowe, odpowiedź w sprawie itp.) Znaczniki szablonów (wraz z moŝliwością tworzenia własnych znaczników pozwalających pobrać dowolne dane z bazy danych skojarzone z dokumentem lub sprawą) Dyspozycje wysyłki/doręczenia pism (z moŝliwością powiązania ceny za poszczególne rodzaje wysyłki) Miejsca przechowywania dokumentacji papierowej Listy dystrybucyjne (tzw. rozdzielniki pozwalające na przekazanie dokumentów do zadanej grupy pracowników) Dodatkowe formanty kartoteki kontrahenta Typy adresów (siedziba, oddział itp.) Słownik ulic (powiązany z kodami pocztowymi) Województwa Odsetki ustawowe Konta bankowe Waluty wraz z moŝliwością pobrania online aktualnych kursów zdefiniowanych walut MPK miejsca powstawania kosztów RK rodzaje kosztów Formy płatności Typy dokumentów księgowych Struktura organizacyjna tworzona w formie drzewa pozwalająca określić następujące typy węzłów: - jednostkę organizacyjną - komórkę organizacyjną - stanowisko Usunięte elementy struktury organizacyjnej powinny pozostać zapisane w bazie danych i być moŝliwe do wyświetlenia oraz uŝytkowania przez odpowiednio uprawnionego uŝytkownika Tam gdzie mowa jest o dodatkowych formantach system powinien umoŝliwiać skonfigurowanie następujących typów pól: - pole tekstowe - pole liczbowe - pole opisu - pole wielokrotnego wyboru (checkbox) - pole opcji (radio) - pole jednokrotnego wyboru (list) - pole daty - pole kontaktu z bazy teleadresowej - pole pracownika (wybór z bazy uŝytkowników) - pole osoby kontaktowej (wybór z bazy osób kontaktowych) 12

13 3. System umoŝliwia zarządzanie kontami pracowników (uŝytkowników systemu) w sposób właściwy dla duŝych organizacji tj. posiada moŝliwość tworzenia grup i ról, do których moŝna przypisać uprawnienia. 4. System pozwala na tworzenie kont uŝytkowników z moŝliwością wprowadzenia podstawowych danych o pracowniku takich jak: Imię Nazwisko Inicjały Stanowisko Nazwa uŝytkownika Telefon wew. Telefon Zdjęcie 5. System winien oferować moŝliwość przypisania dla konta uŝytkownika kaŝdego z dostępnych uprawnień. KaŜde konto uŝytkownika moŝna przypisać do jednej lub wielu grup i ról. Powinna istnieć moŝliwość ustalania priorytetów grup, które będą wpływać na efektywnie przyznane uprawnienia dla danego konta. 6. System umoŝliwia dla kaŝdego konta uŝytkownika: Przypisanie przynajmniej do jednego stanowiska w strukturze organizacyjnej Opisanie dodatkowymi formantami. 7. System pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości grup i ról. Dla kaŝdej grupy lub roli moŝna przydzielić uprawnienia do poszczególnych części systemu oraz do poszczególnych elementów struktury organizacyjnej. 8. System gwarantuje moŝliwość przydzielenia roli administratora do więcej niŝ jednego uŝytkownika systemu poprzez nadanie mu odpowiednich uprawnień. 9. System musi pozwalać na przydzielenie lub odebranie następujących uprawnień: Dostęp do poszczególnych modułów w zakresie: Dokumenty: - usuwanie - usuwanie dokumentów z kosza - edycja - tworzenie Sprawy: - prawo do przydzielania spraw - usuwanie -zamykanie spraw Kalendarz Kontrahenci: - usuwanie - edycja - eksport listy kontaktów - dodawanie - dane adresowe - przywracanie usuniętych kontaktów Zmiana trybu automatycznej archiwizacji Zarządzanie kontami pracowników 13

14 Zarządzanie grupami/rolami Zarządzanie strukturą organizacyjną Faksowanie Przywileje: - dostęp do danych osób fizycznych - prawo do wznawiania sprawy - zmiana znaku sprawy Zarządzanie bazą wiedzy Poczta: - usuwanie maili z kosza Raporty: - tworzenie, edycja i usuwanie raportów - przeglądanie raportów (oraz enumeratywnie do kaŝdego z utworzonych raportów) Panel sterowania/słowniki/konfiguracja Prawo do wykonywania upgradu systemu System musi umoŝliwiać dodawanie uŝytkownika do struktury organizacyjnej z poziomu formatki ustawień konta uŝytkownika 10. System winien posiadać udokumentowane struktury bazy danych (tabele, widoki, procedury wbudowane). 11. System powinien udostępniać interfejs programistyczny (API) udostępniany w standardzie SOAP pozwalający minimalnie na: Dodawanie dokumentów Dodawanie załączników Tworzenie spraw Tworzenie zdarzeń Tworzenie kontrahentów Pobieranie list spraw, zdarzeń, dokumentów. 12. System powinien być zaopatrzony w działające przykłady i dokumentację API pozwalające specjalistom na samodzielne rozwinięcie ich do działających programów. II. Ogólne wymagania dotyczące pracy z systemem 1. System musi zapewniać moŝliwość: Wygodnej, wspólnej pracy nad prowadzonymi sprawami Zablokowania dostępu do określonej sprawy/dokumentu danemu uŝytkownikowi, któremu wcześniej sprawa/dokument został przydzielony. UŜytkownik zajmujący stanowisko przełoŝonego lub któremu udostępniono określone stanowiska musi mieć moŝliwość wglądu do dokumentów oraz załatwianych przez podwładnych spraw. 2. System musi posiadać: MoŜliwość wglądu do spraw z poziomu dokumentu oraz wglądu do dokumentów z poziomu spraw zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Mechanizm przejmowania spraw, dokumentów i zdarzeń między uŝytkownikami. Przejęcie danych musi skutkować przeniesieniem wszystkich informacji z konta jednego uŝytkownika na konto innego uŝytkownika. Funkcja przejęcia danych musi oferować moŝliwość przejęcia poszczególnych typów danych, które zostaną przejęte. Po przejęciu danych wszystkie informacje historyczne muszą zostać zachowane. 14

15 Miejsce, gdzie zaraz po zalogowaniu uŝytkownik będzie informowany o nowych elementach typu: dokument, sprawa, elementy oczekujące na akceptację itp. gdzie po kliknięciu na dany element uŝytkownik zostanie przeniesiony do treści danego elementu. 3. Dane gromadzone w Systemie powinny tworzyć elektroniczne archiwum z moŝliwością przeglądania wg dostępnych indeksów. III. Obieg dokumentów 1. System musi posiadać: Mechanizm rejestracji dokumentów w dowolnej liczbie jednostek Zamawiającego, rozproszonych geograficznie z rozróŝnieniem poszczególnych punktów rejestracji oraz osób rejestrujących Centralną numerację dokumentów, gwarantującą unikalność numeracji. System musi nadawać numer wszystkim rodzajom rejestrowanych dokumentów 2. System pozwala określić adres podstawowy oraz musi umoŝliwiać opisanie dokumentu przynajmniej następującymi metadanymi: Rodzaj pisma: przychodzący, wychodzący, wewnętrzny Krótki opis Numer dokumentu nadawany automatycznie Data wpływu Data pisma Numer zewnętrzny Numer nadawczy Opis dokumentu Słowa kluczowe Lokalizacja fizyczna Nadawca/Adresat (moŝliwy do wpisania ręcznego bądź wyboru z listy uŝytkowników Systemu) Dane teleadresowe uwzględniające pola: - pełna nazwa - nazwa krótka - osoba prawna lub fizyczna - NIP - REGON - PESEL - nr telefonu stacjonarnego + tel. komórkowego - nr fax strona WWW Do kontaktu moŝna przypisać kilka adresów, z którym kaŝdy posiada następujące pola: - miasto - kod pocztowy - ulica - numer budynku - numer lokalu - kraj - województwo - powiat - gmina 15

16 3. System musi umoŝliwiać: Lokalizację dokumentów w postaci papierowej oraz moŝliwość zmiany informacji o lokalizacji (w przypadku błędnej informacji widniejącej w Systemie), np. poprzez pole lokalizacja fizyczna Utworzenie dokumentu przez kaŝdego uŝytkownika oraz moŝliwość przekazania dokumentu innemu uŝytkownikowi. Utworzenie dokumentu polega na wypełnieniu formatki opisującej ten dokument oraz zatwierdzeniu tego opisu Dołączenie jednego dokumentu do wielu spraw jednocześnie. W takim przypadku dokument musi przechowywać odwołania ze wszystkich spraw, do których naleŝy. Wszystkie odwołania muszą być widoczne z poziomu dokumentu widoczne jako hyperlink. Po kliknięciu w takie łącze musi nastąpić otwarcie powiązanej sprawy, a sprawa wyświetlona zgodnie z uprawnieniami uŝytkownika System musi umoŝliwiać dekretację oraz pozwolić na wpisanie tekstowego komentarza. Ponadto system powinien pozwolić zapisać termin realizacji dokumentu, dzięki czemu będzie moŝliwe późniejsze raportowanie stanu załatwienia przekazanych dokumentów System musi umoŝliwiać przesyłanie informacji do uŝytkowników wybranych poprzez wybranie stanowiska w strukturze organizacyjnej oraz do grup uŝytkowników (listy dystrybucyjnej) System musi umoŝliwiać dekretację wielopoziomową wraz z odzwierciedleniem historii dekretacji Podczas rejestracji dokumentu System musi umoŝliwiać przechodzenie pomiędzy kolejnymi polami formularza rejestracji przy pomocy przycisku TAB (tabulacji). 4. System musi posiadać: MoŜliwość rejestracji kosztów w przypadku rejestracji korespondencji związanej z opłatami. W przypadku rejestracji dokumentu musi istnieć moŝliwość dodania informacji np.: o kosztach poniesionych w związku z doręczeniem przesyłki Zintegrowany mechanizm skanowania dokumentów i rozpoznawania tekstu OCR oraz umoŝliwić wykorzystanie dowolnego komponentu OCR pozwalającego wywołać się wsadowo z przekazaniem pliku graficznego jako parametru. Ponadto do zaindeksowania dokumentu mogą zostać uŝyte dodatkowe techniki: OMR oraz rozpoznawanie kodów kreskowych Mechanizm umoŝliwiający pracę z załącznikami do dokumentów i zapisywanie ich na serwerze bezpośrednio z pakietu Microsoft Office Word (w wersji co najmniej 2000) oraz OpenOffice (w wersji co najmniej 2). Aplikacje są w tym celu wyposaŝone w odpowiednie funkcje umoŝliwiające integracje z Systemem. Po kliknięciu na plik MS Word umieszczony w Systemie ten otwierany jest w programie MS Word. Po modyfikacji pliku istnieje moŝliwość zapisania zmodyfikowanego pliku bezpośrednio w Systemie z poziomu MS Word/OpenOffice (oraz inne formaty załączonych dokumentów). Plik jest zapisany jako kolejna wersja uprzednio edytowanego pliku System musi zawierać mechanizm tworzenia wersji dowolnych formatów plików. UŜytkownik moŝe dodać kolejną wersje pliku. Wszystkie zmiany zostają odnotowane w Systemie. Na podstawie historii wersji uŝytkownik moŝe przywrócić plik do jego wcześniejszego stanu System musi posiadać moŝliwość przesyłania notatek pomiędzy uŝytkownikami, które nie muszą być powiązane ze sprawami czy dokumentami. 5. System powinien udostępniać informacje o tym, kiedy uŝytkownik odczytał przekazane do niego dokumenty. 16

17 Obieg faktur kosztowych 1. System musi umoŝliwić akceptację faktur kosztowych, zaliczkowych oraz faktur pro forma przez wybranych pracowników, zwanych dalej właścicielami kosztów. 2. Akceptacja: Powinna być moŝliwa z rozpisaniem kwoty netto faktury, co do jednej pozycji oraz zbiorczo Musi być moŝliwa z rozpisaniem zarówno miejsca powstawania kosztów jak i określenia ich rodzaju. Obie wartości przypisywane muszą być słownikowo 3. System musi gwarantować moŝliwość poprawy opisu faktur. 4. System umoŝliwi integrację z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego poprzez moŝliwość eksportu do niego pliku wymiany pozwalającego na automatyczne wprowadzenie wcześniej zapisanych dekretów zgodnie z ustalonym schematem. Szablony 1. System wspomaga przygotowanie szablonów dokumentów do otwartego formatu RTF, zawierających predefiniowane pola (znaczniki), wśród których muszą znaleźć się takie które wydrukują następujące dane: Data aktualna Dane teleadresowe odbiorcy z podziałem na nazwę, imię i nazwisko, ulicę, numer domu, numer lokalu, kod, miasto Numer dokumentu Znak sprawy, do której naleŝy dokument Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawę. 2. System powinien równieŝ umoŝliwić utworzenie nowych znaczników, które pozwolą na dostęp do dowolnych danych, do których istnieje relacja w bazie danych. Przygotowanie szablonów powinno odbywać się w edytorze tekstu MS Word lub OpenOffice lub w innym zapewniającym taki sam wygląd wygenerowanego dokumentu we wskazanych edytorach jak podczas tworzenia szablonu. Dostępne w nim powinny być opcje pozwalające na wprowadzenie w dowolne miejsce w dokumencie znaczników i zapisanie dokumentu jako szablon. Obsługa faksów 1. System powinien posiadać moŝliwość wysyłania oraz przyjmowania faksów bezpośrednio z programu (niezaleŝnie od stanowiska, na którym logował się uŝytkownik). W programie dostępna jest lista wszystkich przychodzących oraz wychodzących faksów. 2. Program potrafi wysłać faksem przynajmniej następujące typy plików:.txt.pdf Open Document.jpg.doc.docx 3. System musi posiadać moŝliwość automatycznego rejestrowania faksów. Zamawiający dopuszcza stosowanie aplikacji zewnętrznej do obsługi faksów o ile nie będzie to wymagało wykonywania dodatkowych czynności przez uŝytkowników tzn. aplikacja powinna automatycznie wprowadzać faks na listę dokumentów wskazanego uŝytkownika. MoŜliwy powinien być równieŝ dodatkowy opis takiego faksu. 17

18 Korespondencja seryjna 1. System musi posiadać mechanizm korespondencji seryjnej wykorzystywany do tworzenia treści pism wysyłanych do wielu adresatów przy uŝyciu wspólnego wzorca i zgromadzonych danych teleadresowych. 2. Funkcja korespondencji seryjnej winna być dostępna za pomocą kreatora, który krok po kroku przeprowadza uŝytkownika przez proces jej tworzenia. 3. Po uruchomieniu kreatora korespondencji seryjnej dostępne są następujące opcje: Wybór adresatów poprzez wyszukanie ich po nazwie, numerze NIP lub PESEL i adresie. System powinien równieŝ umoŝliwić dodanie grupy adresatów pochodzących z wcześniej utworzonych filtrów wyszukiwania Mechanizm korespondencji seryjnej musi być równieŝ dostępny w analogicznej formie dla korespondencji . Wydruki kancelaryjne 1. System musi umoŝliwiać: Wydruk kopert o standardowych rozmiarach (DL, B6, C4 duŝa koperta, C6/C5 średnia koperta, C6 - mała koperta oraz zwrotka Wydruk pocztowej ksiąŝki nadawczej zgodnie z wymaganiami Poczty Polskiej Producent systemu powinien posiadać umowę z Pocztą Polską, która zezwala na uŝycie przygotowanego przez system szablonu we wszystkich placówkach na terenie Polski, lub w inny sposób zapewnić przyjęcie wydrukowanej z systemu ksiąŝki przez placówki, z których korzystać będzie Zamawiający. IV. Wymagania dotyczące obsługi spraw 1. System musi posiadać moŝliwość: Wyznaczenia osoby prowadzącej sprawę Zakładania spraw przez kaŝdego uŝytkownika i opisania jej, co najmniej według następujących parametrów: - nazwa nadanie nazwy sprawie (przy czym winien funkcjonować otwarty katalog nazw z moŝliwością jego edycji) - stan np.: otwarta, zamknięta, anulowana - uwagi nadanie rozszerzonego opisu sprawie - data wszczęcia sprawy - termin zakończenia - data zakończenia Mechanizm automatycznie łączący sprawę z danymi teleadresowymi podmiotu, którego ta sprawa dotyczy. UŜytkownik posiada moŝliwość połączenia sprawy z więcej niŝ jednym podmiotem Funkcję określenia czasu wyświetlenia się przypomnienia przed terminem jej realizacji (X dni, X godzin, X minut) Definiowania czasu, względem którego ma nastąpić powiadomienie o zbliŝającym się terminie zakończenia sprawy (np.: powiadom o terminie zakończenia na 5 dni przed jego upływem) 2. System musi umoŝliwiać: Dzielenie spraw według ich waŝności i delegowanie ich do róŝnych osób 18

19 ZałoŜenie sprawy bez konieczności natychmiastowego nadania znaku sprawy zgodnego z JRWA. Musi istnieć moŝliwość nadania znaku w kaŝdej chwili oraz zmiany znaku sprawy Przydzielanie spraw do odrębnych rejestrów spraw, które to rejestry mogą być odrębnie numerowane. Mechanizm numeracji elementów w rejestrach musi pozwalać na ustalanie formatu numeracji poprzez moŝliwość zastosowania takich elementów jak: numer kolejny, symbol komórki, miesiąc, rok. Mechanizm numeracji powinien równieŝ pozwalać na ustalanie wartości początkowych. System musi automatycznie grupować sprawy wg podziału na lata, w których sprawy zostały załoŝone. 3. System musi pozwalać na: Zdefiniowanie formularzy dynamicznych dla zdefiniowanych wzorców spraw. Do kaŝdego typu sprawy moŝe zostać przydzielony odrębny wzorzec a co za tym idzie formularz opisujący daną sprawę Wyszukiwanie spraw wg atrybutów wchodzących w skład formularzy dynamicznych opisujących sprawy. 4. System musi być wyposaŝony w mechanizm umoŝliwiający hierarchiczne tworzenie spraw w strukturze nadrzędna podrzędna i przedstawienie tego połączenia w postaci drzewa z zagnieŝdŝonymi sprawami podrzędnymi. 5. System musi posiadać: MoŜliwość przekazywania spraw bez utraty kontroli nad ich realizacją. UŜytkownik po przekazaniu sprawy musi mieć moŝliwość zachowania dostępu do tej sprawy MoŜliwość blokowania powtórnego wykorzystania tego samego symbolu sprawy w przypadku jego usunięcia i wprowadzenia ponownie poprzez wpisanie go przez uŝytkownika Wbudowany mechanizm umoŝliwiający przeniesienie wybranych spraw oraz dokumentów do archiwum. Sprawy przeniesione do archiwum muszą być nadal dostępne dla uŝytkownika z uprawnieniami tylko do odczytu. 6. System generuje spis spraw z uŝyciem następujących parametrów: Komórka organizacyjna Symbol z JRWA Rok Data rozpoczęcia załatwiania sprawy Data zakończenia załatwiania sprawy Stan sprawy (np.: zakończona, otwarta itd.). 7. System powiadamia o przekroczonych terminach załatwienia spraw poprzez oznaczanie wybranych spraw oraz moŝliwość filtrowania spraw o przekroczonych terminach załatwienia. 8. Administrator Systemu musi posiadać moŝliwość zarządzania etapami spraw. W Systemie musi istnieć moŝliwość definiowania wzorca sprawy (procedury), na podstawie którego moŝliwe jest utworzenie sprawy podzielonej na określone etapy. V. Zarządzanie kontaktami 1. Program rejestruje, przechowuje i umoŝliwia zarządzanie danymi teleadresowymi osób fizycznych i prawnych; umoŝliwia nadawanie im dowolnych atrybutów, na podstawie których moŝna precyzyjnie definiować grupy. 2. Za pomocą programu moŝna rozdzielać dokumentację i zadania na poszczególnych uŝytkowników, a takŝe grupy uŝytkowników/klientów. 19

20 VI. Dodatkowe wymagania usprawniające pracę 1. System musi posiadać mechanizm tworzenia folderów wyszukiwania, umoŝliwiający dodatkowe filtrowanie dokumentów, spraw i kontrahentów w postaci zapamiętanych folderów. Filtrowanie moŝe wykorzystywać dowolne zapisane w bazie danych atrybuty filtrowanych rekordów. 2. System musi umoŝliwiać powiadamianie o zmianach zachodzących na koncie uŝytkownika. Powiadomienia musza dotyczyć, co najmniej: Otrzymania nowego dokumentu Otrzymania nowej sprawy Dołączenia do sprawy dokumentu Modyfikacji wersji dokumentu w obserwowanej sprawie Otrzymania nowego zadania, czy umówienia nowego spotkania Dodania komentarza w zadaniu Zmiany w zdarzeniu, w którym uczestniczy uŝytkownik. 3. Przesyłana informacja powinna zawierać tytuł oraz odwołanie (hyperlink) do modyfikowanego obiektu pozwalający uruchomić formularz z nim związany (dokumentu, sprawy, zadania). 4. System musi umoŝliwiać: Dynamiczną konfigurację szerokości kolumn list wyświetlających dane Ukrywanie wybranych kolumn na listach dokumentów, spraw, zadań Sortowanie dokumentów, spraw, zadań wg kolumn na danej liście. VII. Wymagania dotyczące terminarzy 1. System musi posiadać wbudowany mechanizm terminarzy umoŝliwiający definiowanie terminarzy indywidualnych pozwalających na organizację czasu pracy i terminowe wykonywanie zadań. 2. KaŜdy uŝytkownik posiada moŝliwość udostępnienia swojego terminarza innemu uŝytkownikowi do wglądu w stan wolny/zajęty, wyświetlanie szczegółów zdarzenia oraz zapisu. 3. PrzełoŜony posiada wgląd do terminarzy swoich podwładnych oraz innych osób do których stanowisk posiada uprawniony dostęp. Wpisy o terminach dokonane przez róŝnych uŝytkowników w udostępnionych terminarzach muszą być oznaczane w sposób umoŝliwiający odróŝnienie wpisów dokonywanych przez róŝnych uŝytkowników (preferowane rozróŝnienie poprzez inny kolor wpisu). 4. System musi udostępniać następujące widoki terminarzy: dzienny, tygodniowy, miesięczny, przy czym widok dzienny winien uwzględniać godzinny rozkład dnia. 5. System musi informować uŝytkownika o ewentualnych kolizjach w nowo tworzonych zdarzeniach. 6. System musi posiadać funkcję cyklicznego przypominania o zdarzeniach zapisanych w terminarzach. Do kaŝdego zdarzenia moŝliwe powinno być zdefiniowanie powiadomienia. Powiadamianie wyświetla się za pomocą wyskakującego okienka, w którym wyświetli się opis oraz hyperlink do zdarzenia. Musi istnieć moŝliwość odłoŝenia przypomnienia o zdarzeniu na określony czas lub jego zatwierdzenia, tak, aby więcej się nie pojawiało. 20

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

System obsługi kancelarii v 2.0

System obsługi kancelarii v 2.0 System obsługi kancelarii v 2.0 Opisany poniżej system do obsługi kancelarii prawnej zapewnia bezpieczną i wygodną realizację najważniejszych zadań administracyjnych realizowanych kancelarii. Są to miedzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony SOFTLINE b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0.

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0. Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0. 1. Dodano nowy system wyszukiwania korespondentów z widokiem adresu. Przyśpieszono proces wyszukiwania i wyświetlania danych adresowych. 2. Dodano opcję Utwórz pismo

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony Softline b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIAT. Dokumentacja eksploatacyjna

SEKRETARIAT. Dokumentacja eksploatacyjna SEKRETARIAT Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Deklaracja rejestrów i dzienników... 4 1.1 Nadawanie uprawnień... 5 2 Rejestr korespondencji... 6 2.1 Korespondencja przychodząca... 6 2.1.1

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo