Warszawa, 29 stycznia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 29 stycznia 2008 r."

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ PLANY NA ROK 2008 Warszawa, 29 stycznia 2008 r.

2 CAPITAL PARTNERS STRATEGIA Ideą Capital Partners S.A. jest przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom prowadzonych przez siebie działań W realizowanych przez Capital Partners projektach inwestycyjnych korzyści odnoszą Przedsiębiorcy poszukujący źródła finansowania oraz Inwestorzy szukający moŝliwości najkorzystniejszego ulokowania swoich aktywów finansowych Capital Partners inwestuje w przedsięwzięcia prowadzone przez doświadczony zespół menedŝerski, posiadające jasną strategię rozwoju i duŝy potencjał wzrostu dla których barierą w rozwoju staje się dostępność środków finansowych Strategią Capital Partners jest przekształcanie nieinwestowalnych podmiotów prywatnych w inwestowalne podmioty publiczne 2

3 CAPITAL PARTNERS AKCJONARIAT Liczba akcji Capital Partners S.A sztuk Cena akcji na dzień ,2 PLN Kapitalizacja na dzień mln PLN Struktura akcjonariatu: Anna i Paweł Bala 39,8% ( akcji) Free float 60,2% ( akcji) Kurs akcji Capital Partners na GPW (styczeń 2007 styczeń 2008) 3

4 CAPITAL PARTNERS DZIAŁALNOŚĆ Capital Partners S.A. koncentruje swoją działalność w trzech głównych dziedzinach: Doradztwo finansowe opracowanie i realizacja rozwiązań dla przedsiębiorstw lub ich akcjonariuszy/udziałowców, których celem jest pozyskanie środków finansowych lub sprzedaŝ/zamiana posiadanych akcji/udziałów, w szczególności poprzez transakcje, w których wykorzystywane są instrumenty dostępne na publicznym rynku papierów wartościowych Specjalistyczne produkty bankowości inwestycyjnej kreowanie i plasowanie wśród inwestorów finansowych standardowych i nowatorskich produktów inwestycyjnych opartych przede wszystkim o publiczny rynek papierów wartościowych. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe wyszukiwanie, analiza i realizacja potencjalnych projektów inwestycyjnych (spółki portfelowe). Obecnie Capital Partners S.A. posiada akcje/udziały w 17 spółkach portfelowych 4

5 CAPITAL PARTNERS DORADZTWO FINANSOWE/ PRODUKTY BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ Capital Partners prowadzi działalność doradczą, koncentrując się na pozyskiwaniu Klientów spośród średnich i duŝych przedsiębiorstw prywatnych Działalność ta obejmuje w szczególności: opracowanie strategii finansowania doradztwo w zakresie przekształceń struktury zmierzających do ułatwienia procesu pozyskania zewnętrznych inwestorów lub innych form zewnętrznego finansowania doradztwo w zakresie pozyskania finansowania poprzez instrumenty dłuŝne (w tym w szczególności poprzez emisję obligacji) doradztwo i koordynacja prac w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów finansowych lub branŝowych usługi w zakresie zarządzania procesami fuzji i przejęć z udziałem innych podmiotów oraz organizacja finansowania tych procesów przeprowadzenie wszelkich działań niezbędnych dla wprowadzenia papierów do obrotu publicznego Wybrane transakcje z zakresu doradztwa Boryszew S.A. publiczna emisja akcji PGNiG S.A, PKO BP S.A. oferty obligacji dla inwestorów instytucjonalnych Suwary S.A. organizacja przejęcia pakietu przez Midas S.A. CP Energia S.A. publiczna emisja obligacji zamiennych na akcje Bać-Pol Sp. z o.o. finansowanie własnej inwestycji poprzez publiczne obligacje wymienne na aktywa 5

6 CAPITAL PARTNERS INWESTYCJE KAPITAŁOWE W 2007 r. Capital Partners zainwestowała w akcje/udziały 34 mln PLN, sprzedała akcje za 32 mln PLN i zrealizowała zysk na sprzedanych akcjach w wysokości 21 mln PLN Na koniec 2007 r. łączne zaangaŝowanie kapitałowe Capital Partners wynosiło 51 mln PLN (w tym 9,6 mln PLN finansowanych obligacjami) mln PLN wartość w cenie nabycia wartość rynkowa aktywów łączne zaangaŝowanie inwestycyjne 6

7 ROK 2007 CASE STUDIES BIPROMET VENTUS / HAWE W grudniu 2005 r. Capital Partners z Zarządem Bipomet i grupą Avallon nabyli 98,5 % akcji Bipromet S.A. spółki prowadzącej działalność projektową w zakresie generalnej realizacji inwestycji. Transakcja miała charakter MBO W lipcu 2006 r. Capital Partners S.A. nabył w wezwaniu 100% akcji Ventus S.A. spółki notowanej na CeTO i prowadzącej działalność inwestycyjną. Ideą transakcji było przygotowanie struktury dla przedsiębiorstwa planującego debiut na rynku publicznym. Inwestycja CP w większości sfinansowana była z emisji obligacji z mechanizmem wymiany na akcje i udziału obligatariuszy w zysku W październiku 2007 r. akcje Bipromet S.A. zostały wprowadzone do obrotu na GPW w Warszawie. Oferta została przeprowadzona przez Dom Maklerski Capital Partners S.A., a Biopromet S.A. pozyskał 18,7 mln PLN WYNIK NA INWESTYCJI Nabycie akcji 6,2 mln PLN - ryzyko finansowe CP 0,1 mln PLN Wartość posiadanego pakietu akcji 19,1 mln PLN (kurs 16,75 PLN) Niezrealizowany zysk brutto 19 mln PLN Strategia inwestycyjna wobec Bipromet S.A. zakłada zwiększanie potencjału Spółki głównie poprzez akwizycje 7 W styczniu 2007 r. Ventus S.A. przeprowadził emisję skierowaną do udziałowców HAWE Sp. z o.o. - spółki z branŝy telekomunikacyjnej. Akcje zostały objęte w zamian za aport w postaci udziałów w HAWE Sp. z o.o. Oferta została przeprowadzony przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. W lutym 2007 r. akcje VENTUS S.A. (obecnie HAWE S.A.) zostały dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie Do września 2007 r. Capital Partners S.A. sprzedała wszystkie posiadane akcje HAWE S.A. WYNIK NA INWESTYCJI Nabycie akcji 7,55 mln PLN SprzedaŜ akcji 25,5 mln PLN Zrealizowany zysk brutto 18 mln PLN Potencjalny dodatkowy zysk 4,8 mln PLN (wynika z posiadanych praw poboru, przy załoŝeniu ceny rynkowej 7,25 PLN za jedną akcję)

8 CAPITAL PARTNERS WYNIKI FINANSOWE Wybrane dane finansowe Capital Partners S.A. na koniec III kwartału 2007 r. wraz z komentarzem (mln PLN) 3Q 2007 Przychody ze sprzedaŝy 0,3 Zysk netto 10,6 Aktywa razem, w tym 79,5 - aktywa trwałe 32,8 - aktywa obrotowe 46,7 Pasywa Razem, w tym 79,5 - kapitał własny 62,0 - zobowiązania długoterminowe 1,3 - zobowiązania krótkoterminowe 16,2 8 Pozycja uwzględnia zysk z transakcji zbycia akcji HAWE S.A. (dawniej VENTUS S.A.) Pozycja uwzględnia m.in. posiadane akcje w spółkach ecard (cena rynkowa), CP Energia (cena nabycia), Xtrade (cena nabycia), Dom Maklerski CP (cena nabycia) i Bipromet (cena nabycia). W 4Q 2007 CP Energia i Bipromet zadebiutowały na GPW. Wartość posiadanych przez CP pakietów na koniec 2007 wynosiła odpowiednio 48,3 mln PLN i 20,7 mln PLN. Pozycja uwzględnia m.in. akcje/udziały w pozostałych spółkach portfelowych w w cenie nabycia oraz inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (34 mln PLN) i środki pienięŝne i ekwiwalenty (7,4 mln PLN) W 4Q 2007 emuzyka S.A. zadebiutowały na NewConnect. Wartość posiadanego przez CP pakietu na koniec 2007 wynosiła 16,4 mln PLN. Pozycja uwzględnia m.in. wyemitowane obligacje (14,3 mln PLN) W 4Q 2007 w związku z debiutem Bipromet, obligacje o wartości 6 mln PLN zostały wykupione (świadczenie niepienięŝne wydanie akcji Bipromet)

9 CAPITAL PARTNERS - SUKCESY W ROKU 2007 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Październik Listopad Grudzień emisja z prawem poboru akcji CP dopuszczenie akcji CP do obrotu na rynku podstawowym; debiut Ventus (Hawe) na GPW inwestycja w 123market.pl inwestycja w Bać Pol inwestycja w Media Ekspert i Telecom Partners inwestycja w Invest House Mazury inwestycja w Liberty Group; debiut CP Energia i Bipromet na GPW debiut Liberty Group na NewConnect debiut e-muzyka na NewConnect 9

10 CAPITAL PARTNERS - WYZWANIA NA ROK 2008 Styczeń 2008 r.: Nabycie udziałów w PiecExport SprzedaŜ udziałów w Media Ekspert Sp. z o.o./nabycie akcji Virtual Vision S.A. Dalsze plany na 2008 r.: Debiut WiedzaNet, 123market.pl, AERO, PiecExport, Bać-Pol na GPW/NewConnect Wyjście z niektórych spółek portfelowych poprzez transakcje prywatne lub/i pozyskanie partnera finansowego/strategicznego (LIVECHAT, Telecom Partners, PTV Production) Istotne zwiększenie potencjału spółek budowlanych (głównie poprzez akwizycje) Zmniejszenie liczby spółek portfelowych Zwiększenie średniej wartość transakcji Zapewnienie stabilnego strumienia projektów doradczych realizowanych wspólnie z Domem Maklerskim Capital Partners S.A. Optymalizacja podatkowa prowadzonej działalności 10

11 SPÓŁKI PORTFELOWE

12 SPÓŁKI PORTFELOWE - PODSUMOWANIE Spółki notowane na GPW Bipromet S.A. CP Energia S.A. ecard S.A. Spółki notowane na NewConnect e-muzyka S.A. Liberty Group S.A. Virtual Vision S.A. Spółki nienotowane DM Capital Partners S.A. WiedzaNet S.A. LIVECHAT Software S.A. 123 market.pl S.A. Xtrade S.A. BAĆ-POL S.A. PiecExport Sp. z o.o. Aero Sp. z o.o. Invest House Mazury Sp. z o.o. PTV Production Sp. z o.o. Telecom Partners Sp. z o.o. 12

13 ecard S.A. ecard S.A. jest liderem na polskim rynku płatności internetowych (90% udział). Spółka oferuje równieŝ pośrednictwo w nowoczesnym bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych, outsourcing sieci bankomatów, dystrybucję wiadomości SMS czy doładowania online telefonów komórkowych we własnym serwisie. Obecnie bardzo dynamicznie rozwija sieć własnych bankomatów We wrześniu 2005 r. CP zainwestowała w Spółkę 3 mln PLN nabywając 45% akcji, dodatkowo w czerwcu 2007 r. objęła za 5,7 mln akcje nowej emisji z prawem poboru W lipcu 2006 r. Spółka zadebiutowała na GPW Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 64 mln PLN CP posiada w Spółce 24% akcji Rozwój organiczny Spółki + akwizycja podmiotu w sektorze personalizacji kart Przygotowanie spółki jako celu przejęcia dla inwestora branŝowego 13

14 CP ENERGIA S.A. Podstawą działalności CP Energia S.A. jest obrót i dystrybucja gazu ziemnego oraz zarządzanie sieciami gazowymi. Spółka posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie Polski oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą (jako jedyna poza PGNiG ją wykorzystuje na podstawie umowy handlowej z OOO Gazprom) i infrastrukturę 141 km własnych sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia (dalsze 129 km jest na etapie projektowania i uzgodnień). Spółka jest właścicielem i operatorem instalacji magazynowania, regazyfikacji (zgazowania) LNG, armatury przesyłowej gazu ziemnego oraz specjalistycznych cystern kriogenicznych do przewozu LNG. Spółka jest 100% udziałowcem ZAO Kriogaz lidera na rosyjskim rynku LNG CP jest jednym z załoŝycieli Spółki. Od kwietnia 2005 do września 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,2 mln PLN obejmując 50% akcji w październiku 2007 r. Spółka zadebiutowała na GPW Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 154 mln PLN Obecnie CP posiada 32% akcji Spółki Rozwój organiczny Spółki (inwestycje w infrastrukturę) + ewentualne akwizycje MoŜliwa kolejna emisja akcji w 2008 r. Przygotowanie spółki jako potencjalnego celu przejęcia dla inwestora branŝowego 14

15 BIPROMET S.A. BIPROMET S.A. jest firmą inŝynieryjno budowlaną oferującą kompleksową obsługę Design& Build, czyli usługi projektowe i generalną realizację inwestycji. Spółka jest liderem rynku projektowania i realizacji inwestycji w branŝy metali nieŝelaznych, a Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. (spółka zaleŝna) działa na rynku budownictwa ogólnego. BIPROMET S.A. posiada doświadczenie w realizacji projektów w branŝy ochrony środowiska (powietrze), przemyśle stalowym (Arcellor Mittal) oraz dla cementowni i energetyki. W grudniu 2005 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,1 mln (finansowane obligacjami, które zostały spłacone w XII 2007) w ramach transakcji MBO W październiku 2007 r. Spółka zadebiutowała na GPW Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 94 mln PLN Obecnie CP posiada 19,3% akcji Spółki Uczestnictwo Spółki w konsolidacji rynku (akwizycje firm projektowych/wykonawczych) Ewentualne pozyskanie (współ)inwestora Stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 15

16 e-muzyka S.A. e-muzyka S.A. jest liderem polskiego rynku w zakresie dystrybucji kontentu multimedialnego dla sprzedawców treści oraz operatorów GSM (90% udział w rynku muzyki). Spółka posiada największy w Polsce dział produkcji multimediów (dzwonków muzycznych, grafik telefonicznych, plików muzycznych i video). Podstawowa działalność Spółki to sprzedaŝ licencji i praw do wykorzystania plików muzycznych na wszelkich cyfrowych polach eksploatacji. Spółka posiada własny system informatyczny, pozwalający na magazynowanie i rozliczanie sprzedaŝy (system statystyk i raportów), zintegrowany z systemami partnerów w grudniu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 2,5 mln PLN nabywając 55% akcji w grudniu 2007 r. Spółka zadebiutowała na NewConnect (debiut poprzedzony ofertą PreIPO) Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 32,5 mln PLN Obecnie CP posiada 54% akcji Spółki Rozszerzenie oferty i kanałów dystrybucji produktów i usług Spółki rozwój organiczny i przejęcia MoŜliwa kolejna emisja akcji w 2008 r. 16

17 Liberty Group S.A. Liberty Group S.A. jest niezaleŝną agencją public relations powstałą w 2002 r. Spółka pozycjonuje się jako boutique konsultingowy PR i oferuje takie usługi jak: Brand Public Relations, relacje inwestorskie, relacje z mediami, komunikacja korporacyjna, zarządzanie sytuacją kryzysową. Przychody Liberty Group pochodzą z trzech filarów działalności: działania komunikacyjno-medialne dla klientów (65%), doradztwo medialne przy debiutach giełdowych (25%), zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (10%) w październiku 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 1,8 mln PLN nabywając 30% akcji w grudniu 2007 r. Spółka zadebiutowała na NewConnect (debiut poprzedzony ofertą PreIPO) Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 9,2 mln PLN Obecnie CP posiada 29% akcji Spółki Rozwój organiczny (wprowadzenie do oferty nowych rodzajów usług związanych z komunikacją korporacyjną i relacjami inwestorskimi) i ewentualne przejęcia Stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 17

18 Virtual Vision S.A. Działalność Spółki Virtual Vision S.A. polega na produkcji programów telewizyjnych i filmów fabularnych realizowanych techniką komputerową. Spółka Virtual Vision S.A. ma na celu, równolegle do prowadzonej działalności produkcyjno usługowej, stworzenie ośrodka badawczego tworzącego programy komputerowe, pozwalające na produkcję filmów w realnym czasie, przy uŝyciu technik symulacji, pozwalających na stworzenie wirtualnych aktorów o realistycznym wyglądzie. Virtual Vision S.A. ma na celu stworzenie zespołu realizacyjnego, który dorównywałby jakością i sprawnością produkcji renomowanym firmom z branŝy w styczniu 2008 r. CP nabyła akcji Spółki (29,41% w kapitale zakładowym i 27,78% udziału w ogólnej liczbie głosów) za łączną kwotę 1,1 mln PLN rozwój organiczny Spółki (zwiększenie skali prowadzonej działalności i modelu działania) i akwizycje/konsolidacja (np. telewizja Promocja.TV) stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 18

19 DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A. Zakres działalności DM Capital Partners S.A. obejmuje działalność maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o obrocie (oferowania maklerskich instrumentów finansowych, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, i doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw). Spółka jest równieŝ Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect (wprowadzenie 4 spółek w 2007 r.) w grudniu 2005 r. CP zainwestowała w Spółkę 0,65 mln PLN nabywając akcje uprawniające do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu rozszerzenia zakresu działalności Spółki o pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu instrumentów finansowych poza rynkiem regulowanym i doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego udział w konsolidacji rynku 19

20 WIEDZANET S.A. WiedzaNet S.A. specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji wysokiej jakości szkoleń elektronicznych, materiałów multimedialnych, gier edukacyjnych oraz dostarczaniu usług wspierających proces edukacyjny w formule e-learning i blended learning. Poza rynkiem polskim firma intensywnie rozwija swoją działalność w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka jest głównym dystrybutorem w tej części Europy biblioteki 5000 kursów elektronicznych firmy Thomson NETg. Realizowana strategia budowania sieci partnerskiej sprawiła, Ŝe Spółka stała się jedną z wiodących firm rynku e-learning w regionie i obecna jest m.in. na rynkach: Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Turcji, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, oraz na Białorusi, Słowacji i na Węgrzech w grudniu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 4,4 mln PLN obejmując 68% akcji (MBO) w grudniu 2007 r. Spółka złoŝyła prospekt emisyjny w KNF Rozwój organiczny w Polsce i dalsza ekspansja międzynarodowa Udział w konsolidacji rynku Debiut na GPW/NewConnect - stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 20

21 123MARKET.PL S.A. 123market.pl to pierwszy w Polsce portal zakupowy - sieć sklepów internetowych, działająca pod wspólną marką "123". Wszystkie sklepy z sieci "123" moŝna znaleźć w portalu 123market.pl. Kupując w sklepach 123market.pl internauta otrzymuje hasło waŝne we wszystkich sklepach, a takŝe szansę uczestnictwa w programach lojalnościowych 123market.pl; za uzyskane punkty moŝe następnie dokonać zakupów w dowolnym sklepie sieci "123market.pl. Dodatkowym udogodnieniem dla klientów są serwisy tematyczne zebrane w kaŝdej ze stref. W grudniu 2007 r. oferta 123market.pl została rozszerzona o nowe asortymenty po przejęciu dwóch sklepów działających na polskim rynku AGD/RTV i armatura (łącznie ok. 29 mln PLN przychodów za 2007 r.) w maju 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 0,6 mln PLN obejmując 60% udziałów po rejestracji akcji nowej emisji i objęciu ich przez nowych akcjonariuszy udział CP zmniejszy się do 30% Integracja Spółki z nowoprzejętymi sklepami Wprowadzenie jednego koszyka i innych rozwiązań techniczno-marketingowych Dalszy rozwój organiczny (nowe asortymenty), ewentualnie udział w konsolidacji rynku Debiut na GPW (2008 r.) - stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 21

22 LIVECHAT SOFTWARE S.A. LIVECHAT Software S.A. jest producentem oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu, opartego na wykorzystaniu technologii Instant Messaging. Spółka powstała w 2002 r. i obecnie zatrudnia 25 osób, w tym 12 programistów. Produkty spółki to: Communicator biznesowy komunikator internetowy; Contact Center obsługa klientów przez stronę internetową oraz Chat Server serwer do chatów internetowych, budowa społeczności. Spółka jest równieŝ właścicielem portalu W styczniu 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 2,6 mln PLN obejmując 50% akcji Rozwój organiczny (nowe kanały dystrybucji, ekspansja międzynarodowa) Pozyskanie partnerów technologicznych Debiut na NewConnect (2008 r.) lub pozyskanie inwestora strategicznego stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 22

23 XTRADE S.A. Przedmiotem działalności Xtrade S.A. firmy jest świadczenie usług doradczych w obszarze zakupów i zaopatrzenia oraz dostarczanie nowoczesnych rozwiązań systemowych usprawniających współpracę przedsiębiorstwa i jego dostawców. Swoje cele Xtrade realizuje dzięki zbudowaniu elektronicznego rynku typu business-tobusiness, umoŝliwiającego wymianę handlowo-towarową pomiędzy przedsiębiorstwami. Dodatkowo Spółka rozwija działalność polegającą na świadczeniu usług outsourcingu działalności związanej z wdroŝeniem i obsługą systemów IT typu ERP oraz usług finansowo księgowych i kadrowo płacowych We wrześniu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 0,4 mln PLN nabywając 25% akcji Rozwój organiczny (budowa centrów outsourcingowych) oraz akwizycje Pozyskanie partnerów technologicznych Debiut na NewConnect/GPW (2008 r.) lub pozyskanie inwestora strategicznego stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 23

24 BAĆ-POL S.A. Bać-Pol działa na rynku dystrybucji FMCG. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy artykułami spoŝywczymi. Bać-Pol współpracuje z hurtowniami, sieciami detalicznymi oraz sklepami i obsługuje ponad podmiotów gospodarczych. Oferta asortymentowa to: nabiał, tłuszcze, uŝywki, koncentraty spoŝywcze, soki, napoje, słodycze, przetwory owocowo-warzywne, konserwy, przyprawy i papierosy. Bać-Pol obejmuje zasięgiem województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie i lubuskie. Z jednostek funkcjonujących w wymienionych województwach prowadzona jest dystrybucja na teren 2/3 powierzchni Polski. Firma zatrudnia ponad 430 osób, posiada bazę magazynową o powierzchni m2 oraz liczącą ponad 100 samochodów osobowych i dostawczych bazę transportową w maju 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,5 mln PLN obejmując 13% udziałów Rozwój organiczny (zwiększenie skali działania i asortymentu) oraz akwizycje, Udział w konsolidacji rynku Debiut na GPW (2008 r.) 24

25 PIECEXPORT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Realizacji i Dostaw Budownictwa "PIECEXPORT" Sp. z o. o. w Gliwicach powstało w 1992 roku w wyniku restrukturyzacji firmy Przedsiębiorstwo Exportu Budownictwa "PIECOEXPORT" w Gliwicach powstałej w 1983 r. PIECEXPORT prowadzi działalność budowlano-remontowo-handlową w kraju i zagranicą jako generalny wykonawca, dostawca, projektant oraz eksporter. W zakresie budownictwa przemysłowego i remontów PIECEXPORT specjalizuje się w realizacji: usług budowlano-montaŝowych dla przemysłu hutniczego, usług budowlano montaŝowych dla energetyki oraz remontów urządzeń przemysłowych. Dodatkowo, Spółka prowadzi działalność handlową związaną z eksportem półwyrobów i wyrobów hutniczych, metali nieŝelaznych oraz paliw w październiku 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,9 mln PLN obejmując 5,56% udziałów Uczestnictwo Spółki w konsolidacji rynku (akwizycje) Ewentualne pozyskanie (współ)inwestora Debiut na GPW (2008 r.) 25

26 AERO Sp. z o.o. AERO Sp. z o.o. jest producentem certyfikowanego dwumiejscowego samolotu rekreacyjno szkoleniowego w kategorii VLA (Very Light Aircraft), który jest sprzedawany na rynkach Europy Zachodniej oraz samolotu w kategorii LSA dedykowanego na rynek amerykański. W 2007 r. spółka zwiększyła sprzedaŝ do 24 samolotów rocznie (dla porównania w 2006 r. 6 samolotów) z czego 50% to samoloty typu VLA i 50% to samoloty LSA. Środki zainwestowane przez Capital Partners S.A. zostały wykorzystywane przez Spółkę na zakończenie prac na nowym modelem samolotu (LSA), zwiększenie kapitału obrotowego w związku ze zwiększeniem produkcji i inwestycje w rozwój zdolności produkcyjnych (obecnie Spółka kończy budowę nowej hali produkcyjnej w Mielcu). w styczniu 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 5,3 mln PLN obejmując 34,8% udziałów Rozwój organiczny (zwiększenie skali produkcji, inwestycje w zaplecze badawczo rozwojowe) oraz ewentualne akwizycje Wprowadzenie do oferty nowych modeli samolotów, w tym np. dwusilnikowego samolotu szkoleniowo rekreacyjnego Debiut na GPW (2008 r.) 26

27 INVEST HOUSE MAZURY Sp. z o.o. Invest House Mazury Sp. z o.o. została powołana do zrealizowania inwestycji polegającej na budowie i zarządzaniu zamkniętym osiedlem luksusowych domów w miejscowości Tałty, połoŝonej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W dniu 20 czerwca 2007 roku Spółka nabyła nieruchomości gruntowe z dostępem do jeziora Tałtowisko o łącznej powierzchni 38,4 ha za łączną kwotę 3,9 mln złotych. Nabyte tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach. PowyŜsze tereny mają dostęp do niezbędnej infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, gazowej i kanalizacyjnej. Zamiarem Spółki jest budowa od 65 do 130 domów, które realizowane będą w regionalnym stylu ze szczególnym uwzględnieniem harmonijnego wkomponowania budynków w teren W czerwcu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 1,8 mln PLN obejmując 42%udziałów Realizacja planowanej strategii rozwoju (budowa osiedla domów) Ewentualny udział w konsolidacji rynku Debiut na NewConect/GPW (2008 r.) 27

28 TELECOM PARTNERS Sp. z o.o. Spółka Telecom Partners została załoŝona w 2005 r. przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i marketingu na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Obecnie Spółka zajmuje się marketingiem i sprzedaŝą produktów z obszaru biŝuterii i ozdób do telefonów komórkowych pod marką "fanabe" ( oraz akcesoriów do telefonów komórkowych pod marką mobile. Produkty Spółki są dostępne w punktów sprzedaŝy na terenie Polski. Spółka zamierza znacząco zwiększyć wolumen sprzedaŝy produktów oferowanych pod marką "fanabe" i mobile oraz innych produktów wysokomarŝowych związanych z gadŝetami, prezentami i upominkami dla uŝytkowników telefonów komórkowych w maju 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 1,5 mln PLN obejmując 25% udziałów Rozwój organiczny (nowe produkty, usługi i kanały dystrybucji) lub ewentualne akwizycje Pozyskanie partnerów strategicznych Debiut na NewConnect (2008 r.) lub pozyskanie inwestora stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 28

29 PTV PRODUCTION Sp. z o.o. Spółka została powołana do produkcji i obsługi technicznej programu telewizyjnego pod nazwą PodróŜe TV oraz do obsługi sprzedaŝy agencyjnej oferty turystycznej operatorów na polskim rynku poprzez Call Center. PTV Production jest właścicielem 100% udziałów w brytyjskiej spółce "PodróŜe TV Ltd" posiadającej brytyjską licencję Ofcom na nadawanie drogą satelitarną programu telewizyjnego pod nazwą "PodróŜe TV". Zamiarem Spółki jest zbudowanie silnego kanału tematycznego i wykorzystywanie go jako skuteczny kanał dystrybucji produktów i usług związanych z branŝą turystyczną Na podstawie umowy zawartej w październiku 2006 r. CP nabyła 100% udziałów za cenę 1,5 mln PLN płatne w III ratach W styczniu 2007 r. współinwestorem finansowym w Spółce został największy polski touroperator Triada S.A. obejmując 45% udziałów w Spółce Rozwój organiczny (zwiększenie skali prowadzonej działalności i modelu działania) Ewentualna konsolidacja z Media Ekspert sp. z o.o. Debiut na NewConnect (2008 r.) lub pozyskanie inwestora strategicznego stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 29

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ Capital Partners S.A. ul. Królewska Warszawa tel fax

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący:

Data zatwierdzenia: 5 lutego 2008 r. Oferujący: Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw poboru akcji serii E, praw do akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo