Warszawa, 29 stycznia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 29 stycznia 2008 r."

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ PLANY NA ROK 2008 Warszawa, 29 stycznia 2008 r.

2 CAPITAL PARTNERS STRATEGIA Ideą Capital Partners S.A. jest przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom prowadzonych przez siebie działań W realizowanych przez Capital Partners projektach inwestycyjnych korzyści odnoszą Przedsiębiorcy poszukujący źródła finansowania oraz Inwestorzy szukający moŝliwości najkorzystniejszego ulokowania swoich aktywów finansowych Capital Partners inwestuje w przedsięwzięcia prowadzone przez doświadczony zespół menedŝerski, posiadające jasną strategię rozwoju i duŝy potencjał wzrostu dla których barierą w rozwoju staje się dostępność środków finansowych Strategią Capital Partners jest przekształcanie nieinwestowalnych podmiotów prywatnych w inwestowalne podmioty publiczne 2

3 CAPITAL PARTNERS AKCJONARIAT Liczba akcji Capital Partners S.A sztuk Cena akcji na dzień ,2 PLN Kapitalizacja na dzień mln PLN Struktura akcjonariatu: Anna i Paweł Bala 39,8% ( akcji) Free float 60,2% ( akcji) Kurs akcji Capital Partners na GPW (styczeń 2007 styczeń 2008) 3

4 CAPITAL PARTNERS DZIAŁALNOŚĆ Capital Partners S.A. koncentruje swoją działalność w trzech głównych dziedzinach: Doradztwo finansowe opracowanie i realizacja rozwiązań dla przedsiębiorstw lub ich akcjonariuszy/udziałowców, których celem jest pozyskanie środków finansowych lub sprzedaŝ/zamiana posiadanych akcji/udziałów, w szczególności poprzez transakcje, w których wykorzystywane są instrumenty dostępne na publicznym rynku papierów wartościowych Specjalistyczne produkty bankowości inwestycyjnej kreowanie i plasowanie wśród inwestorów finansowych standardowych i nowatorskich produktów inwestycyjnych opartych przede wszystkim o publiczny rynek papierów wartościowych. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe wyszukiwanie, analiza i realizacja potencjalnych projektów inwestycyjnych (spółki portfelowe). Obecnie Capital Partners S.A. posiada akcje/udziały w 17 spółkach portfelowych 4

5 CAPITAL PARTNERS DORADZTWO FINANSOWE/ PRODUKTY BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ Capital Partners prowadzi działalność doradczą, koncentrując się na pozyskiwaniu Klientów spośród średnich i duŝych przedsiębiorstw prywatnych Działalność ta obejmuje w szczególności: opracowanie strategii finansowania doradztwo w zakresie przekształceń struktury zmierzających do ułatwienia procesu pozyskania zewnętrznych inwestorów lub innych form zewnętrznego finansowania doradztwo w zakresie pozyskania finansowania poprzez instrumenty dłuŝne (w tym w szczególności poprzez emisję obligacji) doradztwo i koordynacja prac w zakresie pozyskiwania zewnętrznych inwestorów finansowych lub branŝowych usługi w zakresie zarządzania procesami fuzji i przejęć z udziałem innych podmiotów oraz organizacja finansowania tych procesów przeprowadzenie wszelkich działań niezbędnych dla wprowadzenia papierów do obrotu publicznego Wybrane transakcje z zakresu doradztwa Boryszew S.A. publiczna emisja akcji PGNiG S.A, PKO BP S.A. oferty obligacji dla inwestorów instytucjonalnych Suwary S.A. organizacja przejęcia pakietu przez Midas S.A. CP Energia S.A. publiczna emisja obligacji zamiennych na akcje Bać-Pol Sp. z o.o. finansowanie własnej inwestycji poprzez publiczne obligacje wymienne na aktywa 5

6 CAPITAL PARTNERS INWESTYCJE KAPITAŁOWE W 2007 r. Capital Partners zainwestowała w akcje/udziały 34 mln PLN, sprzedała akcje za 32 mln PLN i zrealizowała zysk na sprzedanych akcjach w wysokości 21 mln PLN Na koniec 2007 r. łączne zaangaŝowanie kapitałowe Capital Partners wynosiło 51 mln PLN (w tym 9,6 mln PLN finansowanych obligacjami) mln PLN wartość w cenie nabycia wartość rynkowa aktywów łączne zaangaŝowanie inwestycyjne 6

7 ROK 2007 CASE STUDIES BIPROMET VENTUS / HAWE W grudniu 2005 r. Capital Partners z Zarządem Bipomet i grupą Avallon nabyli 98,5 % akcji Bipromet S.A. spółki prowadzącej działalność projektową w zakresie generalnej realizacji inwestycji. Transakcja miała charakter MBO W lipcu 2006 r. Capital Partners S.A. nabył w wezwaniu 100% akcji Ventus S.A. spółki notowanej na CeTO i prowadzącej działalność inwestycyjną. Ideą transakcji było przygotowanie struktury dla przedsiębiorstwa planującego debiut na rynku publicznym. Inwestycja CP w większości sfinansowana była z emisji obligacji z mechanizmem wymiany na akcje i udziału obligatariuszy w zysku W październiku 2007 r. akcje Bipromet S.A. zostały wprowadzone do obrotu na GPW w Warszawie. Oferta została przeprowadzona przez Dom Maklerski Capital Partners S.A., a Biopromet S.A. pozyskał 18,7 mln PLN WYNIK NA INWESTYCJI Nabycie akcji 6,2 mln PLN - ryzyko finansowe CP 0,1 mln PLN Wartość posiadanego pakietu akcji 19,1 mln PLN (kurs 16,75 PLN) Niezrealizowany zysk brutto 19 mln PLN Strategia inwestycyjna wobec Bipromet S.A. zakłada zwiększanie potencjału Spółki głównie poprzez akwizycje 7 W styczniu 2007 r. Ventus S.A. przeprowadził emisję skierowaną do udziałowców HAWE Sp. z o.o. - spółki z branŝy telekomunikacyjnej. Akcje zostały objęte w zamian za aport w postaci udziałów w HAWE Sp. z o.o. Oferta została przeprowadzony przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. W lutym 2007 r. akcje VENTUS S.A. (obecnie HAWE S.A.) zostały dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie Do września 2007 r. Capital Partners S.A. sprzedała wszystkie posiadane akcje HAWE S.A. WYNIK NA INWESTYCJI Nabycie akcji 7,55 mln PLN SprzedaŜ akcji 25,5 mln PLN Zrealizowany zysk brutto 18 mln PLN Potencjalny dodatkowy zysk 4,8 mln PLN (wynika z posiadanych praw poboru, przy załoŝeniu ceny rynkowej 7,25 PLN za jedną akcję)

8 CAPITAL PARTNERS WYNIKI FINANSOWE Wybrane dane finansowe Capital Partners S.A. na koniec III kwartału 2007 r. wraz z komentarzem (mln PLN) 3Q 2007 Przychody ze sprzedaŝy 0,3 Zysk netto 10,6 Aktywa razem, w tym 79,5 - aktywa trwałe 32,8 - aktywa obrotowe 46,7 Pasywa Razem, w tym 79,5 - kapitał własny 62,0 - zobowiązania długoterminowe 1,3 - zobowiązania krótkoterminowe 16,2 8 Pozycja uwzględnia zysk z transakcji zbycia akcji HAWE S.A. (dawniej VENTUS S.A.) Pozycja uwzględnia m.in. posiadane akcje w spółkach ecard (cena rynkowa), CP Energia (cena nabycia), Xtrade (cena nabycia), Dom Maklerski CP (cena nabycia) i Bipromet (cena nabycia). W 4Q 2007 CP Energia i Bipromet zadebiutowały na GPW. Wartość posiadanych przez CP pakietów na koniec 2007 wynosiła odpowiednio 48,3 mln PLN i 20,7 mln PLN. Pozycja uwzględnia m.in. akcje/udziały w pozostałych spółkach portfelowych w w cenie nabycia oraz inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (34 mln PLN) i środki pienięŝne i ekwiwalenty (7,4 mln PLN) W 4Q 2007 emuzyka S.A. zadebiutowały na NewConnect. Wartość posiadanego przez CP pakietu na koniec 2007 wynosiła 16,4 mln PLN. Pozycja uwzględnia m.in. wyemitowane obligacje (14,3 mln PLN) W 4Q 2007 w związku z debiutem Bipromet, obligacje o wartości 6 mln PLN zostały wykupione (świadczenie niepienięŝne wydanie akcji Bipromet)

9 CAPITAL PARTNERS - SUKCESY W ROKU 2007 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Październik Listopad Grudzień emisja z prawem poboru akcji CP dopuszczenie akcji CP do obrotu na rynku podstawowym; debiut Ventus (Hawe) na GPW inwestycja w 123market.pl inwestycja w Bać Pol inwestycja w Media Ekspert i Telecom Partners inwestycja w Invest House Mazury inwestycja w Liberty Group; debiut CP Energia i Bipromet na GPW debiut Liberty Group na NewConnect debiut e-muzyka na NewConnect 9

10 CAPITAL PARTNERS - WYZWANIA NA ROK 2008 Styczeń 2008 r.: Nabycie udziałów w PiecExport SprzedaŜ udziałów w Media Ekspert Sp. z o.o./nabycie akcji Virtual Vision S.A. Dalsze plany na 2008 r.: Debiut WiedzaNet, 123market.pl, AERO, PiecExport, Bać-Pol na GPW/NewConnect Wyjście z niektórych spółek portfelowych poprzez transakcje prywatne lub/i pozyskanie partnera finansowego/strategicznego (LIVECHAT, Telecom Partners, PTV Production) Istotne zwiększenie potencjału spółek budowlanych (głównie poprzez akwizycje) Zmniejszenie liczby spółek portfelowych Zwiększenie średniej wartość transakcji Zapewnienie stabilnego strumienia projektów doradczych realizowanych wspólnie z Domem Maklerskim Capital Partners S.A. Optymalizacja podatkowa prowadzonej działalności 10

11 SPÓŁKI PORTFELOWE

12 SPÓŁKI PORTFELOWE - PODSUMOWANIE Spółki notowane na GPW Bipromet S.A. CP Energia S.A. ecard S.A. Spółki notowane na NewConnect e-muzyka S.A. Liberty Group S.A. Virtual Vision S.A. Spółki nienotowane DM Capital Partners S.A. WiedzaNet S.A. LIVECHAT Software S.A. 123 market.pl S.A. Xtrade S.A. BAĆ-POL S.A. PiecExport Sp. z o.o. Aero Sp. z o.o. Invest House Mazury Sp. z o.o. PTV Production Sp. z o.o. Telecom Partners Sp. z o.o. 12

13 ecard S.A. ecard S.A. jest liderem na polskim rynku płatności internetowych (90% udział). Spółka oferuje równieŝ pośrednictwo w nowoczesnym bezgotówkowym rozliczaniu transakcji płatniczych, outsourcing sieci bankomatów, dystrybucję wiadomości SMS czy doładowania online telefonów komórkowych we własnym serwisie. Obecnie bardzo dynamicznie rozwija sieć własnych bankomatów We wrześniu 2005 r. CP zainwestowała w Spółkę 3 mln PLN nabywając 45% akcji, dodatkowo w czerwcu 2007 r. objęła za 5,7 mln akcje nowej emisji z prawem poboru W lipcu 2006 r. Spółka zadebiutowała na GPW Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 64 mln PLN CP posiada w Spółce 24% akcji Rozwój organiczny Spółki + akwizycja podmiotu w sektorze personalizacji kart Przygotowanie spółki jako celu przejęcia dla inwestora branŝowego 13

14 CP ENERGIA S.A. Podstawą działalności CP Energia S.A. jest obrót i dystrybucja gazu ziemnego oraz zarządzanie sieciami gazowymi. Spółka posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie Polski oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą (jako jedyna poza PGNiG ją wykorzystuje na podstawie umowy handlowej z OOO Gazprom) i infrastrukturę 141 km własnych sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia (dalsze 129 km jest na etapie projektowania i uzgodnień). Spółka jest właścicielem i operatorem instalacji magazynowania, regazyfikacji (zgazowania) LNG, armatury przesyłowej gazu ziemnego oraz specjalistycznych cystern kriogenicznych do przewozu LNG. Spółka jest 100% udziałowcem ZAO Kriogaz lidera na rosyjskim rynku LNG CP jest jednym z załoŝycieli Spółki. Od kwietnia 2005 do września 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,2 mln PLN obejmując 50% akcji w październiku 2007 r. Spółka zadebiutowała na GPW Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 154 mln PLN Obecnie CP posiada 32% akcji Spółki Rozwój organiczny Spółki (inwestycje w infrastrukturę) + ewentualne akwizycje MoŜliwa kolejna emisja akcji w 2008 r. Przygotowanie spółki jako potencjalnego celu przejęcia dla inwestora branŝowego 14

15 BIPROMET S.A. BIPROMET S.A. jest firmą inŝynieryjno budowlaną oferującą kompleksową obsługę Design& Build, czyli usługi projektowe i generalną realizację inwestycji. Spółka jest liderem rynku projektowania i realizacji inwestycji w branŝy metali nieŝelaznych, a Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. (spółka zaleŝna) działa na rynku budownictwa ogólnego. BIPROMET S.A. posiada doświadczenie w realizacji projektów w branŝy ochrony środowiska (powietrze), przemyśle stalowym (Arcellor Mittal) oraz dla cementowni i energetyki. W grudniu 2005 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,1 mln (finansowane obligacjami, które zostały spłacone w XII 2007) w ramach transakcji MBO W październiku 2007 r. Spółka zadebiutowała na GPW Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 94 mln PLN Obecnie CP posiada 19,3% akcji Spółki Uczestnictwo Spółki w konsolidacji rynku (akwizycje firm projektowych/wykonawczych) Ewentualne pozyskanie (współ)inwestora Stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 15

16 e-muzyka S.A. e-muzyka S.A. jest liderem polskiego rynku w zakresie dystrybucji kontentu multimedialnego dla sprzedawców treści oraz operatorów GSM (90% udział w rynku muzyki). Spółka posiada największy w Polsce dział produkcji multimediów (dzwonków muzycznych, grafik telefonicznych, plików muzycznych i video). Podstawowa działalność Spółki to sprzedaŝ licencji i praw do wykorzystania plików muzycznych na wszelkich cyfrowych polach eksploatacji. Spółka posiada własny system informatyczny, pozwalający na magazynowanie i rozliczanie sprzedaŝy (system statystyk i raportów), zintegrowany z systemami partnerów w grudniu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 2,5 mln PLN nabywając 55% akcji w grudniu 2007 r. Spółka zadebiutowała na NewConnect (debiut poprzedzony ofertą PreIPO) Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 32,5 mln PLN Obecnie CP posiada 54% akcji Spółki Rozszerzenie oferty i kanałów dystrybucji produktów i usług Spółki rozwój organiczny i przejęcia MoŜliwa kolejna emisja akcji w 2008 r. 16

17 Liberty Group S.A. Liberty Group S.A. jest niezaleŝną agencją public relations powstałą w 2002 r. Spółka pozycjonuje się jako boutique konsultingowy PR i oferuje takie usługi jak: Brand Public Relations, relacje inwestorskie, relacje z mediami, komunikacja korporacyjna, zarządzanie sytuacją kryzysową. Przychody Liberty Group pochodzą z trzech filarów działalności: działania komunikacyjno-medialne dla klientów (65%), doradztwo medialne przy debiutach giełdowych (25%), zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (10%) w październiku 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 1,8 mln PLN nabywając 30% akcji w grudniu 2007 r. Spółka zadebiutowała na NewConnect (debiut poprzedzony ofertą PreIPO) Kapitalizacja Spółki na r. wynosiła 9,2 mln PLN Obecnie CP posiada 29% akcji Spółki Rozwój organiczny (wprowadzenie do oferty nowych rodzajów usług związanych z komunikacją korporacyjną i relacjami inwestorskimi) i ewentualne przejęcia Stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 17

18 Virtual Vision S.A. Działalność Spółki Virtual Vision S.A. polega na produkcji programów telewizyjnych i filmów fabularnych realizowanych techniką komputerową. Spółka Virtual Vision S.A. ma na celu, równolegle do prowadzonej działalności produkcyjno usługowej, stworzenie ośrodka badawczego tworzącego programy komputerowe, pozwalające na produkcję filmów w realnym czasie, przy uŝyciu technik symulacji, pozwalających na stworzenie wirtualnych aktorów o realistycznym wyglądzie. Virtual Vision S.A. ma na celu stworzenie zespołu realizacyjnego, który dorównywałby jakością i sprawnością produkcji renomowanym firmom z branŝy w styczniu 2008 r. CP nabyła akcji Spółki (29,41% w kapitale zakładowym i 27,78% udziału w ogólnej liczbie głosów) za łączną kwotę 1,1 mln PLN rozwój organiczny Spółki (zwiększenie skali prowadzonej działalności i modelu działania) i akwizycje/konsolidacja (np. telewizja Promocja.TV) stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 18

19 DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A. Zakres działalności DM Capital Partners S.A. obejmuje działalność maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o obrocie (oferowania maklerskich instrumentów finansowych, doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, i doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw). Spółka jest równieŝ Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect (wprowadzenie 4 spółek w 2007 r.) w grudniu 2005 r. CP zainwestowała w Spółkę 0,65 mln PLN nabywając akcje uprawniające do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu rozszerzenia zakresu działalności Spółki o pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu instrumentów finansowych poza rynkiem regulowanym i doradztwo inwestycyjne w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego udział w konsolidacji rynku 19

20 WIEDZANET S.A. WiedzaNet S.A. specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji wysokiej jakości szkoleń elektronicznych, materiałów multimedialnych, gier edukacyjnych oraz dostarczaniu usług wspierających proces edukacyjny w formule e-learning i blended learning. Poza rynkiem polskim firma intensywnie rozwija swoją działalność w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka jest głównym dystrybutorem w tej części Europy biblioteki 5000 kursów elektronicznych firmy Thomson NETg. Realizowana strategia budowania sieci partnerskiej sprawiła, Ŝe Spółka stała się jedną z wiodących firm rynku e-learning w regionie i obecna jest m.in. na rynkach: Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Turcji, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, oraz na Białorusi, Słowacji i na Węgrzech w grudniu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 4,4 mln PLN obejmując 68% akcji (MBO) w grudniu 2007 r. Spółka złoŝyła prospekt emisyjny w KNF Rozwój organiczny w Polsce i dalsza ekspansja międzynarodowa Udział w konsolidacji rynku Debiut na GPW/NewConnect - stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 20

21 123MARKET.PL S.A. 123market.pl to pierwszy w Polsce portal zakupowy - sieć sklepów internetowych, działająca pod wspólną marką "123". Wszystkie sklepy z sieci "123" moŝna znaleźć w portalu 123market.pl. Kupując w sklepach 123market.pl internauta otrzymuje hasło waŝne we wszystkich sklepach, a takŝe szansę uczestnictwa w programach lojalnościowych 123market.pl; za uzyskane punkty moŝe następnie dokonać zakupów w dowolnym sklepie sieci "123market.pl. Dodatkowym udogodnieniem dla klientów są serwisy tematyczne zebrane w kaŝdej ze stref. W grudniu 2007 r. oferta 123market.pl została rozszerzona o nowe asortymenty po przejęciu dwóch sklepów działających na polskim rynku AGD/RTV i armatura (łącznie ok. 29 mln PLN przychodów za 2007 r.) w maju 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 0,6 mln PLN obejmując 60% udziałów po rejestracji akcji nowej emisji i objęciu ich przez nowych akcjonariuszy udział CP zmniejszy się do 30% Integracja Spółki z nowoprzejętymi sklepami Wprowadzenie jednego koszyka i innych rozwiązań techniczno-marketingowych Dalszy rozwój organiczny (nowe asortymenty), ewentualnie udział w konsolidacji rynku Debiut na GPW (2008 r.) - stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 21

22 LIVECHAT SOFTWARE S.A. LIVECHAT Software S.A. jest producentem oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu, opartego na wykorzystaniu technologii Instant Messaging. Spółka powstała w 2002 r. i obecnie zatrudnia 25 osób, w tym 12 programistów. Produkty spółki to: Communicator biznesowy komunikator internetowy; Contact Center obsługa klientów przez stronę internetową oraz Chat Server serwer do chatów internetowych, budowa społeczności. Spółka jest równieŝ właścicielem portalu W styczniu 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 2,6 mln PLN obejmując 50% akcji Rozwój organiczny (nowe kanały dystrybucji, ekspansja międzynarodowa) Pozyskanie partnerów technologicznych Debiut na NewConnect (2008 r.) lub pozyskanie inwestora strategicznego stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 22

23 XTRADE S.A. Przedmiotem działalności Xtrade S.A. firmy jest świadczenie usług doradczych w obszarze zakupów i zaopatrzenia oraz dostarczanie nowoczesnych rozwiązań systemowych usprawniających współpracę przedsiębiorstwa i jego dostawców. Swoje cele Xtrade realizuje dzięki zbudowaniu elektronicznego rynku typu business-tobusiness, umoŝliwiającego wymianę handlowo-towarową pomiędzy przedsiębiorstwami. Dodatkowo Spółka rozwija działalność polegającą na świadczeniu usług outsourcingu działalności związanej z wdroŝeniem i obsługą systemów IT typu ERP oraz usług finansowo księgowych i kadrowo płacowych We wrześniu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 0,4 mln PLN nabywając 25% akcji Rozwój organiczny (budowa centrów outsourcingowych) oraz akwizycje Pozyskanie partnerów technologicznych Debiut na NewConnect/GPW (2008 r.) lub pozyskanie inwestora strategicznego stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 23

24 BAĆ-POL S.A. Bać-Pol działa na rynku dystrybucji FMCG. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy artykułami spoŝywczymi. Bać-Pol współpracuje z hurtowniami, sieciami detalicznymi oraz sklepami i obsługuje ponad podmiotów gospodarczych. Oferta asortymentowa to: nabiał, tłuszcze, uŝywki, koncentraty spoŝywcze, soki, napoje, słodycze, przetwory owocowo-warzywne, konserwy, przyprawy i papierosy. Bać-Pol obejmuje zasięgiem województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie i lubuskie. Z jednostek funkcjonujących w wymienionych województwach prowadzona jest dystrybucja na teren 2/3 powierzchni Polski. Firma zatrudnia ponad 430 osób, posiada bazę magazynową o powierzchni m2 oraz liczącą ponad 100 samochodów osobowych i dostawczych bazę transportową w maju 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,5 mln PLN obejmując 13% udziałów Rozwój organiczny (zwiększenie skali działania i asortymentu) oraz akwizycje, Udział w konsolidacji rynku Debiut na GPW (2008 r.) 24

25 PIECEXPORT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Realizacji i Dostaw Budownictwa "PIECEXPORT" Sp. z o. o. w Gliwicach powstało w 1992 roku w wyniku restrukturyzacji firmy Przedsiębiorstwo Exportu Budownictwa "PIECOEXPORT" w Gliwicach powstałej w 1983 r. PIECEXPORT prowadzi działalność budowlano-remontowo-handlową w kraju i zagranicą jako generalny wykonawca, dostawca, projektant oraz eksporter. W zakresie budownictwa przemysłowego i remontów PIECEXPORT specjalizuje się w realizacji: usług budowlano-montaŝowych dla przemysłu hutniczego, usług budowlano montaŝowych dla energetyki oraz remontów urządzeń przemysłowych. Dodatkowo, Spółka prowadzi działalność handlową związaną z eksportem półwyrobów i wyrobów hutniczych, metali nieŝelaznych oraz paliw w październiku 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 6,9 mln PLN obejmując 5,56% udziałów Uczestnictwo Spółki w konsolidacji rynku (akwizycje) Ewentualne pozyskanie (współ)inwestora Debiut na GPW (2008 r.) 25

26 AERO Sp. z o.o. AERO Sp. z o.o. jest producentem certyfikowanego dwumiejscowego samolotu rekreacyjno szkoleniowego w kategorii VLA (Very Light Aircraft), który jest sprzedawany na rynkach Europy Zachodniej oraz samolotu w kategorii LSA dedykowanego na rynek amerykański. W 2007 r. spółka zwiększyła sprzedaŝ do 24 samolotów rocznie (dla porównania w 2006 r. 6 samolotów) z czego 50% to samoloty typu VLA i 50% to samoloty LSA. Środki zainwestowane przez Capital Partners S.A. zostały wykorzystywane przez Spółkę na zakończenie prac na nowym modelem samolotu (LSA), zwiększenie kapitału obrotowego w związku ze zwiększeniem produkcji i inwestycje w rozwój zdolności produkcyjnych (obecnie Spółka kończy budowę nowej hali produkcyjnej w Mielcu). w styczniu 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 5,3 mln PLN obejmując 34,8% udziałów Rozwój organiczny (zwiększenie skali produkcji, inwestycje w zaplecze badawczo rozwojowe) oraz ewentualne akwizycje Wprowadzenie do oferty nowych modeli samolotów, w tym np. dwusilnikowego samolotu szkoleniowo rekreacyjnego Debiut na GPW (2008 r.) 26

27 INVEST HOUSE MAZURY Sp. z o.o. Invest House Mazury Sp. z o.o. została powołana do zrealizowania inwestycji polegającej na budowie i zarządzaniu zamkniętym osiedlem luksusowych domów w miejscowości Tałty, połoŝonej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W dniu 20 czerwca 2007 roku Spółka nabyła nieruchomości gruntowe z dostępem do jeziora Tałtowisko o łącznej powierzchni 38,4 ha za łączną kwotę 3,9 mln złotych. Nabyte tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach. PowyŜsze tereny mają dostęp do niezbędnej infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, gazowej i kanalizacyjnej. Zamiarem Spółki jest budowa od 65 do 130 domów, które realizowane będą w regionalnym stylu ze szczególnym uwzględnieniem harmonijnego wkomponowania budynków w teren W czerwcu 2006 r. CP zainwestowała w Spółkę 1,8 mln PLN obejmując 42%udziałów Realizacja planowanej strategii rozwoju (budowa osiedla domów) Ewentualny udział w konsolidacji rynku Debiut na NewConect/GPW (2008 r.) 27

28 TELECOM PARTNERS Sp. z o.o. Spółka Telecom Partners została załoŝona w 2005 r. przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i marketingu na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Obecnie Spółka zajmuje się marketingiem i sprzedaŝą produktów z obszaru biŝuterii i ozdób do telefonów komórkowych pod marką "fanabe" ( oraz akcesoriów do telefonów komórkowych pod marką mobile. Produkty Spółki są dostępne w punktów sprzedaŝy na terenie Polski. Spółka zamierza znacząco zwiększyć wolumen sprzedaŝy produktów oferowanych pod marką "fanabe" i mobile oraz innych produktów wysokomarŝowych związanych z gadŝetami, prezentami i upominkami dla uŝytkowników telefonów komórkowych w maju 2007 r. CP zainwestowała w Spółkę 1,5 mln PLN obejmując 25% udziałów Rozwój organiczny (nowe produkty, usługi i kanały dystrybucji) lub ewentualne akwizycje Pozyskanie partnerów strategicznych Debiut na NewConnect (2008 r.) lub pozyskanie inwestora stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 28

29 PTV PRODUCTION Sp. z o.o. Spółka została powołana do produkcji i obsługi technicznej programu telewizyjnego pod nazwą PodróŜe TV oraz do obsługi sprzedaŝy agencyjnej oferty turystycznej operatorów na polskim rynku poprzez Call Center. PTV Production jest właścicielem 100% udziałów w brytyjskiej spółce "PodróŜe TV Ltd" posiadającej brytyjską licencję Ofcom na nadawanie drogą satelitarną programu telewizyjnego pod nazwą "PodróŜe TV". Zamiarem Spółki jest zbudowanie silnego kanału tematycznego i wykorzystywanie go jako skuteczny kanał dystrybucji produktów i usług związanych z branŝą turystyczną Na podstawie umowy zawartej w październiku 2006 r. CP nabyła 100% udziałów za cenę 1,5 mln PLN płatne w III ratach W styczniu 2007 r. współinwestorem finansowym w Spółce został największy polski touroperator Triada S.A. obejmując 45% udziałów w Spółce Rozwój organiczny (zwiększenie skali prowadzonej działalności i modelu działania) Ewentualna konsolidacja z Media Ekspert sp. z o.o. Debiut na NewConnect (2008 r.) lub pozyskanie inwestora strategicznego stopniowa redukcja posiadanego udziału przez CP 29

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ Capital Partners S.A. ul. Królewska Warszawa tel fax

SPÓŁKI PORTFELOWE. Capital Partners S.A. Warszawa, 15 luty 2007r.

SPÓŁKI PORTFELOWE. Capital Partners S.A. Warszawa, 15 luty 2007r. SPÓŁKI PORTFELOWE Capital Partners S.A. Warszawa, 15 luty 2007r. O SPÓŁCE CAPITAL PARTNERS S.A. jest polską spółką publiczną załoŝoną w kwietniu 2002 roku w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki maj 2008

Prezentacja Spółki maj 2008 Prezentacja Spółki maj 2008 Historia Spółki 1950 powstanie Biura Projektów Przemysłu Metali NieŜelaznych Bipromet 1990 przekształcenie w spółkę akcyjną 1993 rozszerzenie działalności o generalne wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 PROFESCAPITAL Doświadczenie 2 Grupa PROFESCAPITAL 2 grupy usług: Doradztwo Transakcyjne PROFESCAPITAL

Bardziej szczegółowo

Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW. Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku

Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW. Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku 1 Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku 2 Informacje na temat GK TESGAS TESGAS funkcjonuje na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM STALI USTALA PRZEDZIAŁ CENOWY I PRZEDŁUśA TERMINY BUDOWY KSIĘGI POPYTU

KONSORCJUM STALI USTALA PRZEDZIAŁ CENOWY I PRZEDŁUśA TERMINY BUDOWY KSIĘGI POPYTU Warszawa, 13 listopada 2007 r. KONSORCJUM STALI USTALA PRZEDZIAŁ CENOWY I PRZEDŁUśA TERMINY BUDOWY KSIĘGI POPYTU Spółka Konsorcjum Stali, jeden z wiodących dystrybutorów wyrobów hutniczych na polskim rynku,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie I kwartału 2015 roku segmenty działalności 41% 51% 8% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Przychody

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 października 2006 r.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 października 2006 r. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 października 2006 r. Prospekt Emisyjny CAPITAL PARTNERS S.A. został zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za III kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, listopad 2011 rok

Wyniki za III kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, listopad 2011 rok Wyniki za III kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, listopad 2011 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

W październiku na rynku NewConnect zadebiutowały trzy spółki: OneRay Investment S.A., Platinum Properties Group i Serenity SA.

W październiku na rynku NewConnect zadebiutowały trzy spółki: OneRay Investment S.A., Platinum Properties Group i Serenity SA. W październiku na rynku NewConnect zadebiutowały trzy spółki: OneRay Investment S.A., Platinum Properties Group i Serenity SA. W dniu 8 października br. na rynku NewConnect zadebiutowała spółka OneRay

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Dagmara Szeptuch Paulina Ptasińska

Dagmara Szeptuch Paulina Ptasińska Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku: organizacja pierwszych emisji publicznych, budowanie księgi popytu, rola subemitentów, prawa do akcji, kwity depozytowe Dagmara Szeptuch

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2014 roku Podsumowanie trzech kwartałów 2014 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 30.09.2014 01.01.

Bardziej szczegółowo

W październiku br. na rynku NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek.

W październiku br. na rynku NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek. W październiku na NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek. W październiku br. na rynku NewConnect pojawiło się siedem nowych spółek. Poltronic SA: wejście na NewConnect 1 października 2010; był to

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł.

CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2006

Wyniki za I kwartał 2006 Wyniki za I kwartał 2006 AGENDA PODSUMOWANIE I kw 2006 ROKU Wyniki finansowe Struktura przychodów Najważniejsze wydarzenia PERSPEKTYWY NA 2006 Warszawa, 12 maja 2006 Plan prezentacji AGENDA PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ

CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ KOMUNIKAT PRASOWY Dąbrowa, 25 czerwca 2010 CENA AKCJI TESGAS WYNOSI 14,50 ZŁ ZA AKCJĘ TESGAS S.A., spółka o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferująca

Bardziej szczegółowo

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu

Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Asseco Poland na ścieżce dynamicznego wzrostu Fuzja Akwizycje Nowy Zarząd Warszawa, 14 grudnia 2006 Fuzja Asseco Poland i Softbank Działania wykonane Pozostałe do zrobienia 08/2006 Podpisanie planu połączenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 45 / 2010

Raport bieżący nr 45 / 2010 ELZAB RB-W 45 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 45 / 2010 Data sporządzenia: 2010-10-28 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat stanowisko Zarządu ELZAB S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. Wrocław, 12 listopada 2012 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 października 2007 FIRMA KONSORCJUM STALI OPUBLIKOWAŁA PROSPEKT EMISYJNY

Warszawa, 30 października 2007 FIRMA KONSORCJUM STALI OPUBLIKOWAŁA PROSPEKT EMISYJNY Warszawa, 30 października 2007 FIRMA KONSORCJUM STALI OPUBLIKOWAŁA PROSPEKT EMISYJNY Spółka Konsorcjum Stali, jeden z wiodących dystrybutorów wyrobów hutniczych na polskim rynku, opublikowała swój prospekt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw Warszawa, 15 maja 2008

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw Warszawa, 15 maja 2008 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za I kw. 2008 Warszawa, 15 maja 2008 Agenda Wyniki finansowe Asseco Poland Nowe przedsięwzięcia M&A Podsumowanie 2 Wyniki skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, marzec 2012 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2010

Warszawa, październik 2010 Warszawa, październik 2010 O nas Niezależna grupa finansowa działająca w obszarze bankowości inwestycyjnej Spółka notowana na GPW (ticker: RBC) Oferta obejmująca pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 2013-02-12 www.digate.pl Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Internet Group S.A. Spółka po zmianach. Warszawa, 18 października 2011 r.

Internet Group S.A. Spółka po zmianach. Warszawa, 18 października 2011 r. 1 S.A. Spółka po zmianach Warszawa, 18 października 2011 r. 2 Wychodzenie z upadłości Kamień milowy: 14.10.2011r. Porozumienie Inwestycyjne z grupą inwestorów, w tym z Inwestorem Przejmującym; Inwestor

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 r. Wrocław, luty 2013 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł

Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł INFORMACJA PRASOWA Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł Gdańsk 15 lipca 2011 r. FLEET HOLDINGS właściciel Masterlease, lidera polskiego rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 grudnia 2007

Warszawa, 4 grudnia 2007 Prezentacja firmy Warszawa, 4 grudnia 2007 Kim jesteśmy? - Podmiot IQ Partners Sp. z o.o. IFA Investment Sp. z o.o. Działałą w obszarze internetu, IT i szeroko pojętych nowych technologii, Tworzyła i generowała

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Wyniki FY 2016 Warszawa

Grupa Kapitałowa. Wyniki FY 2016 Warszawa Grupa Kapitałowa Wyniki FY 2016 Warszawa AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Wyniki Grupy Kapitałowej za rok 2016 Wyniki segmentów operacyjnych Ważne wydarzenia w 2016 roku Lentex S.A. wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE Z HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 1. Wprowadzenie W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A.

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Warszawa, 4 sierpnia 2006 r. Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Zarząd Spółki ecard S.A., z siedzibą w Warszawie, w składzie: 1. Konrad Korobowicz Prezes Zarządu, 2. Radosław Sosnowski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów i analityków

Prezentacja dla inwestorów i analityków Prezentacja dla inwestorów i analityków I kwartał 2017 Warszawa, 18 maja 2017 r. 2 Najważniejsze wydarzenia roku Styczeń 2017 Przejęcie spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o. Od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

W maju na rynku alternatywnym GPW zadebiutowały trzy spółki: Black Point SA, Maximus SA i ProxyAd SA.

W maju na rynku alternatywnym GPW zadebiutowały trzy spółki: Black Point SA, Maximus SA i ProxyAd SA. W maju na rynku alternatywnym GPW zadebiutowały trzy spółki: Black Point SA, Maximus SA i ProxyAd SA. W dniu 14 maja na rynku NewConnect zaczęła funkcjonować spółka Black Point SA. Był dwudziesty debiut

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2011 rok

Wyniki za I półrocze 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, wrzesień 2011 rok Wyniki za I półrocze 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, wrzesień 2011 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaŝy ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo