OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja, wytyczne od inwestora. warunków technicznych zasilania wydanych przez lokalnego dostawcę energii elektrycznej, 2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje wykonanie następujących instalacji: zasilenie elektryczne budynku, tablice rozdzielcze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego, instalację oświetlenia zewnętrznego budynków zespołu pałacowego oraz parku instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych, instalacja elektryczna siły, instalację SAP i oddymiania klatki schodowej ochronę od poraŝeń, instalację odgromową instalację okablowania strukturalnego, monitoringu CCTV, telefonii IP instalację monitoringu zespołu pałacowego oraz parku instalację alarmową instalację nagłośnienia 3. Informacje ogólne W poniŝszym projekcie technicznym projektant opiera się na charakterystykach konkretnych urządzeń wyznaczonych firm jako przykładowych. Ewentualne zmiany urządzeń naleŝy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną. Zmianę urządzeń naleŝy ponadto uzgodnić pisemnie z projektantem. 4. Zasilanie i pomiar energii. Projektuje się zasilenie przebudowywanego zespołu pałacowego z projektowanego złącza kablowego umiejscowionego na granicy działki. Wykonanie przyłącza zasilania obiektów od stacji transformatorowej do złącza kablowego jak i samego złącza leŝy po stronie Inwestora. W złączu kablowym zostanie zainstalowany układ pomiarowo-rozliczeniowy 3-fazowy półpośredni energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej i energii biernej 1-strefowy z zastosowaniem przekładników 200/5 kl. 0,5 (2,5VA) FS5. Dla budynku pałacu projektuje się WLZ od złącza kablowego do Rozdzielni głównej RG-2 przewodem YKYŜo 5x35mm 2. Dla budynku spichlerza projektuje się WLZ od złącza kablowego do Rozdzielni głównej RG-3 przewodem YKYŜo 5x25mm 2. Dla budynku administracyjnego projektuje się WLZ od złącza kablowego do Rozdzielni głównej RG-1 przewodem YKYŜo 5x25mm 2. Trasy poszczególnych WLZ zostały pokazane na rysunku. W miejscach skrzyŝowań z istniejącymi i nowo projektowanymi instalacjami naleŝy zastosować rury osłonowe Arot. Przepusty w poszczególnych budynkach naleŝy wykonać z niepalnej rury PCV. Po wprowadzeniu kabla uszczelnić masą trwale elastyczną. 5. Rozdzielnice. W budynku pałacu projektuje się rozdzielnice główną RG-2, która będzie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Projektuje się ją jako metalową szafę przyścienna z drzwiami metalowymi pełnymi. Lokalizacja rozdzielni na załączonych planach instalacji elektrycznych. Z rozdzielni głównej dodatkowo przewiduje się zasilanie tablic piętrowych TP-1 i TP-2 zlokalizowanych na poziomie piętra i poddasza. Tablice te projektuje się jako metalowe naścienne lub wnękową w wykonaniu o podwyŝszonej szczelności. Lokalizację tablic przedstawiono na załączonych planach instalacji elektrycznych. W budynku administracyjnym projektuje się rozdzielnice główną RG-1, która będzie zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie parteru. Projektuje się ją jako metalową szafę przyścienna z drzwiami metalowymi pełnymi. Lokalizacja rozdzielni na załączonych planach instalacji elektrycznych. Z rozdzielni głównej dodatkowo przewiduje się zasilanie tablicy piętrowej TP-1 i tablicy kotłowni T-KOT, zlokalizowanych na poziomie parteru i piętra. Tablice te projektuje się jako metalowe naścienne lub wnękową w wykonaniu o podwyŝszonej szczelności. Lokalizację tablic przedstawiono na załączonych planach instalacji elektrycznych. W budynku spichlerza projektuje się rozdzielnice główną RG-3, która będzie zlokalizowana w pomieszczeniu zaplecza sali na poziomie parteru. Projektuje się ją jako metalową szafę przyścienna z drzwiami metalowymi pełnymi. Lokalizacja rozdzielni na załączonych planach instalacji elektrycznych. Z rozdzielni głównej dodatkowo przewiduje się zasilanie tablicy piętrowej TP-1, zlokalizowanej na poziomie piętra. Tablice tą projektuje się jako metalowe naścienne lub wnękową w wykonaniu o podwyŝszonej szczelności. Lokalizację tablic przedstawiono na załączonych planach instalacji elektrycznych. Rozdzielnia główna w kaŝdym z adaptowanych budynków będzie wyposaŝona w główny wyłącznik prądu z cewką wybijakową. Uruchomienie wyłącznika za pomocą przycisków PWP (poŝarowy wyłącznik prądu). Jest to przycisk

2 samoblokujący się umieszczony w oszklonej kasetce koloru czerwonego. Przyciski zostały umieszczone przy wejściach do budynku. Dodatkowo tablica kotłowni będzie wyposaŝona w PWP umieszczony przed wejściem do wyŝej wymienionego pomieszczenia. 6. Wewnętrzne linie zasilające. Wewnętrzne linie zasilające pomiędzy poszczególnymi rozdzielnicami głównymi budynków zespołu pałacowego RG a tablicami rozdzielczymi wykonać przewodami YLY o przekrojach dostosowanych do obciąŝenia zgodnie ze schematem energetycznym. Przewody poziome naleŝy prowadzić w rurkach osłonowych giętkich RL o średnicy jak na schemacie w tynku, natomiast przewody pionowe między piętrami naleŝy prowadzić w drabinkach w miejscach pokazanych na rzutach poszczególnych pięter. 7. Instalacja elektryczna oświetlenia wewnętrznego. Budynek będzie wyposaŝony w następujące instalacje oświetleniowe: - instalację oświetlenia podstawowego o natęŝeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie PN-EN instalację oświetlenia ewakuacyjnego budynku Pałacu o natęŝeniu 10 lx w osi drogi ewakuacyjnej Oprawy oświetlenia awaryjnego są wyposaŝone w dodatkowe źródło zasilania z czasem podtrzymania t=3 godziny. Oprawy te podejmą pracę w trybie awaryjnym w chwili zaniku napięcia z zewnętrznej sieci energetycznej lub przy poŝarowym wyłączeniu napięcia (po uŝyciu przycisku PWP) Oprawy oświetlenia podstawowego będą sterowane z łączników zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach budynku. Instalację wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewody prowadzić w bruzdach wykutych w tynku. Zostały dobrane następujące oprawy: - oprawa świetlówkowa do montaŝu na suficie Philips SAVIO TCS760 2xTL5-28W lub równowaŝna - oprawa świetlówkowa do montaŝu na suficie Philips SAVIO TCS760 2xTL5-35W lub równowaŝna - oprawa świetlówkowa do montaŝu na suficie Philips SAVIO TCS760 4xTL5-14W lub równowaŝna - naścienna oprawa kinkietowa wg opracowania wystroju wnętrz - oprawa świetlówkowa do montaŝu nasufitowego Philips TWINNY 332TSW 2xTL5-28W/840 lub inna równowaŝna - oprawa świetlówkowa do montaŝu nasufitowego Philips TWINNY 332TSW 1xTL5-28W/840 lub inna równowaŝna - oprawa świetlówkowa do montaŝu na ścianie Arco 2xTL5-80W firmy Disano lub innej równowaŝnej - oprawa świetlówkowa sufitowa 2xPL-C/4P26W - plafoniera 2x18W - Ŝyrandol 6 Ŝarówkowy wg opracowania wystroju wnętrz - oprawa awaryjna z baterią 613 Safety FLC 24L firmy Disano lub innej równowaŝnej W salach konferencyjnych budynku Pałacu oraz Spichlerza ze względu na niewystarczające doświetlenie (Ŝyrandole +kinkiety) zaprojektowano dodatkowo oświetlenie ścienne montowane na ścianie Arco 2xTL5-80W firmy Disano lub innej równowaŝnej na wysokości 3,5m w budynku Pałacu oraz 3,1m w budynku Spichlerza.. 8. Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych. Instalację wykonać przewodami YDY3x2,5mm2. Linie do głównych puszek prowadzić w bruzdach wykutych w tynku. Główne puszki oznaczyć symbolami zawierającymi numer rozdzielni i numer obwodu, który zasila daną puszkę. Gniazda wtykowe instalować: w pomieszczeniach na wysokości 0,25 m od poziomu podłogi. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych naleŝy montować na wysokości 1,3 m. Nietypowe wysokości zainstalowania gniazd wtyczkowych wynikające ze specyfiki zasilanych urządzeń według planów instalacji. Wszystkie gniazda przyłączać do przewodu ochronnego (3-cia Ŝyła). Osprzęt firmy Legrand lub równowaŝnej. Dodatkowo w pomieszczeniach 1/2,1/10 budynku pałacu, 1/3 budynku administracyjnego oraz 1/6 spichrza projektuje się doprowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej rurami zatopionymi w wylewce betonowej. Lokalizacja puszek podłogowych zgodnie z rysunkiem instalacji odpowiednich budynków. Trasy prowadzenia przewodów wykonać z rur PCV o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przystosowanych do zatopienia w betonie wyposaŝone w pilot (drut stalowy). 9. Instalacja elektryczna siły. Instalacje siłowe projektuje się do zasilania urządzeń sanitarnych takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, kurtyny powietrza oraz do zasilania dźwigu. Przewody obwodów siłowych urządzeń sanitarnych oraz dźwigów prowadzić w rurkach giętkich ICA 3321 firmy Polam-Suwałki lub innej równowaŝnej. Obwody siłowe zasilane są z rozdzielnicy głównej RG poszczególnych budynków. 10. Instalacja uziemień wyrównawczych Główny punkt uziemiający GPU projektuje się w Rozdzielnicy Głównej RG-1, RG-2, RG-3 w poszczególnych przebudowywanych budynków zespołu pałacowego. Z tego punktu przewodami LgY 35 mm 2 przyłączyć listwy pośrednich punktów uziemiających PPU zlokalizowane w tablicach rozdzielczych piętrowych. Z zacisków PPU tablic piętrowych połączyć przewodem LgY 16 mm 2 listwy ekwipotencjalne w pomieszczeniach sanitarnych. Do listew ekwipotencjalnych LPW wykonać podłączenie do rur oraz obudów metalowych urządzeń przewodem LgY 6 mm 2. Przewód prowadzić w rurkach instalacyjnych w bruzdach wykutych w tynku. 11. Ochrona przeciwpoŝarowa W celu realizacji funkcji niezbędnych w czasie akcji ewakuacyjnej projektuje się: - w rozdzielni głównej RG-2 budynku pałacu i RG-3 spichrzu blok odbiorów przeciwpoŝarowych zasilanych sprzed wyłącznika głównego. Z bloku tego zasilane będą następujące odbiory: zasilanie dźwigów, siłownik klapy dymowej, wentylator instalacji oddymiania; - instalację wykrywania poŝaru z funkcją alarmowania dla budynku pałacu - instalację oddymiania klatek schodowych dla budynku pałacu

3 - instalację wykonać przewodami niepalnymi - instalację oświetlenia awaryjnego o natęŝeniu 10lx PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu PWP dla budynków zespołu pałacowego zlokalizowany będzie przy wszystkich wejściach do poszczególnych budynków. Uruchomienie jednego z w/w wyłączników w danym budynku powoduje wyłączenia spod napięcia całego zasilania w danym budynku za wyjątkiem urządzeń zasilanych z bloku p.poŝ Aby zapewnić odpowiedni poziom natęŝenia oświetlenia, zaprojektowano oprawy awaryjne wyposaŝone w inwertery z podtrzymaniem 3h. NatęŜenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie podłogi nie jest mniejsze jak 10lx. Analogicznie winda w przypadku zaniku napięcia powinna wykonać program awaryjnego zatrzymania. Obejmuje on zjazd kabiny do poziomu parteru oraz otwarcie i zablokowanie drzwi wejściowych do kabiny. 12. Instalacja oświetlenia parku Oświetlenie projektuje się wykonać wzdłuŝ alejek układając linię kablową i montując słupy oświetleniowe ST4/24 o wysokości h=4,98m, z fundamentami F 100A.oraz oprawami 01BS firmy ART.-METAL lub innej równowaŝnej. Jako źródło światła zastosowano lampy sodowe SON-T PLUS o mocy 70 W firmy Philips lub innej równowaŝnej. Latarnie zasilane będą linią kablową YKY 4*25mm2 z rozdzielni głównej budynku administracyjnego RG-1. Odgałęzienie kabli w słupach oświetleniowych wykonać za pomocą typowych tabliczek bezpiecznikowych słupowych lub złączy IZK Sterowanie załączania oświetlenia za pomocą zegara sterującego z programem załączeń zlokalizowanego w Rozdzielni głównej RG-1. Fundamenty słupów przed zakopaniem zabezpieczyć przed wilgocią przez pomalowanie abizolem. Trasę linii, lokalizację słupów i dane charakterystyczne projektowanych elementów linii nn przedstawiono na rysunkach. Kable układać w ziemi, na głębokości 0,7 m po trasie zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz PBUE i PN/E na 10 cm podsypce z piasku i taką samą warstwą piasku przykryć. W odległości 0,25 m nad powierzchnią kabla ułoŝyć folię PCV-E koloru niebieskiego. W odstępach 10 m naleŝy nakładać na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami : symbol i nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uŝytkownika kabla, przekrój i napięcie, rok ułoŝenia kabla. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie dokonywać przekopów próbnych. Zwrócić naleŝy szczególną uwagę na wszelkie zalecenia zawarte w protokółach i opiniach wydanych przez odpowiednie instytucje. Latarnie numer L7, L9, L15, L19, L21 naleŝy dodatkowo wyposaŝyć w gniazda wtyczkowe podwójne 2P+Z IP55 montowane wewnątrz latarni, które będą słuŝyć jako zasilenie sprzętu nagłośnieniowego w przypadku organizowania imprez Informacje na temat przewidywanych zagroŝeń dla środowiska, oraz higieny i zdrowia uŝytkowników projektowanych obiektów Projektowana inwestycja nie stwarza zagroŝeń dla w zakresie emisji zanieczyszczeń, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. Urządzenia nn są zabezpieczone przed dostępem. Wszystkie urządzenia zaopatrzone są w tablice ostrzegawcze i informacyjne. Dla stanów awaryjnych projektuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe środki ochrony przeciwporaŝeniowej. Ochrona dodatkowa przed poraŝeniem elektrycznym powinna spełniać wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie warunków technicznych określonych dla ochrony przeciwporaŝeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych, dla linii n.n. - do 1 kv przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C S (norma N SEP- E-001). Wykonać uziemienie robocze złącz kablowych przy słupach. W celu wykonania uziomu w wykopie kablowym wzdłuŝ proj. linii kablowej nn naleŝy ułoŝyć drut stalowy ocynkowany DFe/Zn f8mm. Do uziemienia tego naleŝy podłączyć zaciski ochronno-neutralne PEN w złączach kablowych i korpusy słupów oświetleniowych 12.2 Zestawienie materiałów: Oświetlenie parku 1 Latarnia St4/34 firmy ART.-METAL lub innej równowaŝnej szt Przewód YKY 4x25mm2 mb Lampa oświetlenia terenu montaŝ w ziemi 1600 FLOOR firmy Disano lub innej równowaŝnej szt. 8 4 Przewód YDY 3x4mm2 mb Instalacja sygnalizacji alarmowej poŝaru budynku Pałacu Zakres ochrony obiektu Pałacu Przyjęto całkowitą ochronę budynku Pałacu i w projekcie zastosowano do automatycznej i ręcznej sygnalizacji poŝaru centralę, która będzie pracowała w układzie adresowalnym, pętlowym, kaŝdej z kondygnacji przyporządkowano oddzielny sektor. Przyporządkowane punkty dozorowe zaprogramowane są w centrali SAP. Na korytarzach w rejonie klatek schodowych zaprojektowano przyciski ręcznego ostrzegania poŝaru ROP. Stany zagroŝenia p.poŝ. systemu sygnalizowane będą przez sygnalizatory akustyczne wewnętrzne zabudowane w liniach dozorowych oraz sygnalizatory optycznoakustyczne na zewnątrz na elewacji Zasilanie w energię elektryczną Jednym z podstawowych warunków niezawodnej pracy systemu sygnalizacji alarmowej (SAP) jest bezprzerwowe zasilanie systemu. W tym celu są wymagane dwa odrębne źródła zasilania. a) sieć energetyczna prądu przemiennego 230V o pracy ciągłej. b) Bateria akumulatorów, zabudowana w zasilaczu. Zasilacz buforuje lub ładuje dołączony akumulator w sposób automatyczny. Po zaniku napięcia w sieci następuje samoczynne przełączanie centralki na zasilanie z akumulatora nie

4 powodując zmiany pracy urządzenia. Zaprojektowana wielkość akumulatora gwarantuje 12-to godzinną pracę centralki w dozorowaniu Opis techniczny systemu Centrala Sygnalizacji PoŜaru przeznaczona do współpracy z adresowalnymi czujkami poŝarowymi i ręcznymi, adresowalnymi ostrzegaczami poŝaru kompatybilnymi do systemu. Mikroprocesorowa jednostka sterująca jest przeznaczona do systemów wykrywania poŝaru z pętlami detekcyjnymi adresowalnymi. Centrala spełniać ma wymagania europejskiej normy EN 54 i jej narodowych odpowiedników. Wszystkie przyciski i diody LED istotne dla obsługujących centralę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny i brzęczyk alarmowy umieszczono na płycie czołowej. Jednostka sterująca nieustannie monitoruje i sygnalizuje wszystkie istotne stany systemu wykrywania poŝaru. W wersji podstawowej centrala posiadać ma 4 podwójne wyjścia dla linii dozorowych (pętle). Panel bazowy posiadać ma wyjścia sygnalizacyjne, które są niezaleŝnie programowane pod względem rodzaju sygnalizacji oraz moŝliwości wyciszenia alarmu. Wyjścia te mogą współpracować z sygnalizatorami zarówno akustycznymi jak i optycznymi. Posiadać ma układ weryfikacji obecności dymu. Obwody obsługujące detektory dymu mogą być selektywnie zaprogramowane w taki sposób aby automatycznie się kasowały po wykryciu poŝaru. Wówczas panel sterujący powtórnie sprawdza czujniki dymu aby zweryfikować sytuację alarmową. Układ elektroniczny centrali w sposób ciągły mierzy cyfrową wartość z punktu dozorowego i porównuje ją z załoŝonymi parametrami. Panel bazowy nadzoruje wszystkie funkcje Ŝyciowe systemu -ciągłość linii dozorowych, zasilanie AC, poziom napięcia akumulatora i stany układu sterowania i stany poszczególnych detektorów. Przekazywanie informacji między centralą, a czujkami oraz innymi elementami słuŝącymi do wykrywania poŝaru odbywa się w sposób cyfrowy po dwuŝyłowej alarmowej linii zasilającej. Centralka wysyła kolejno adresy, do kaŝdego elementu dozorującego. Adresy wysyłane są jednocześnie po czterech liniach. Dany element po rozpoznaniu własnego adresu odpowiada podając pełną informację o swoim stanie (adres, typ elementu oraz stan wejść). Odebrana informacja przez centralę jest sygnalizowana akustycznie ( sygnał cichy ) oraz wyświetlana na wyświetlaczu. W przypadku stanu alarmowego lub awarii elementu czy instalacji transmisja przesyłana jest analogowo. Centrala posiadać ma 4 linie dozorowe z moŝliwością rozbudowy do 8 linii. Zarządzanie elementem sterującym dokonywane jest poprzez programowanie. Centrala posiada łatwe podłączenie z nadrzędnym systemem alarmowania znajdującym się w StraŜy PoŜarnej. Centrala wysyła sygnały na kolejne adresy czujek, które zostały zaprogramowane. Centrala posiadać ma własny zasilacz. Dla instalacja alarmowej poŝaru w przedmiotowym budynku naleŝy wykonać na centralę Cerberus Pro FS720 firmy Siemens lub innej równowaŝnej. Centrale tą naleŝy umieścić w pomieszczeniu portierni na parterze Sygnalizacja Awaria - sygnał pulsujący (w pomieszczeniu dozoru). Stan alarmowy - sygnał ciągły we wszystkich pomieszczeniach, na zewnątrz obiektu. Regularny przegląd systemu jest bardzo prosty i moŝe być wykonany przez jedną osobę dzięki wbudowanym funkcjom testowym. Wszystkie informacje o zdarzeniach w systemie przedstawione są w postaci czytelnych, jednoznacznych sygnałów wyświetlanych w języku polskim. Zaprogramowany czas od 0 do 10 minut zwłoki w powiadomieniu StraŜy PoŜarnej moŝe być wykorzystany do przeprowadzenia weryfikacji alarmu lub próby przeprowadzenia akcji gaśniczej we własnym zakresie Dane techniczne centrali Obudowy ze zintegrowaną konsolą obsługową - FC724 Typ stacji - Centrala 4(8) pętle Typ obudowy - Comfort Wymiary (wys. x szer. x gł.) x 796 x 160 mm Liczba pętli dozorowych (z rozszerzeniem) lub liczba linii otwartych - 4 (8) 8 (16) Maksymalna liczba adresów Wyjścia alarmowe monitorowane - 1 przekaźnikowe - 1 Wyjścia uszkodzeniowe monitorowane - 1 przekaźnikowe - 1 Wyjścia konwencjonalnych linii sygnalizatorów,monitorowane (z modułem sygnalizatorów) - 2 (8) Wejścia/wyjścia swobodnie programowalne 24 V (zintegrowane) - 12 Moc zasilacza W Pojemność akumulatorów (maks.) - 2 x 12 V, 26 Ah Port Ethernet - 1 Port RS232/RS485-2 Praca sieciowa - tak 13.6 Wybór rodzaju detektorów poŝaru W doborze detektorów poŝaru decyduje: - prawdopodobieństwo rozwoju poŝaru w jego początkowej fazie i związane z nim charakterystyczne zjawiska towarzyszące, - warunki atmosferyczne otoczenia występujące w danym pomieszczeniu, - wysokość pomieszczenia dozorowanego. W obiekcie stanowiącym przedmiot niniejszego opracowania przewidziano instalację czujek optycznych. Prawidłowa współpraca czujek oraz ręcznych wyzwalaczy z centralą poŝarową musi być zagwarantowana przy spełnieniu następujących warunków: 1. Napięcie na zaciskach akumulatora jest z przedziału 12 do 28V

5 2. Maksymalny pobór prądu w czasie dozorowania 0,15mA Akumulator dla podtrzymania 72h powinien być: Konfiguracja Akumulator dla podtrzymania 72 h Centrala 15Ah Centrala elementów 17Ah W wyniku bilansu energetycznego dobrano akumulator 26 Ah x Sposób prowadzenia instalacji. Dla ochrony przed indukowaniem się elektromagnetycznych zakłóceń zaprojektowano podłączenie wszystkich czujek oraz ROP-ów ekranowanym kablem YnTKSY ekw 1 x 2 x 0,8. NaleŜy uwaŝać aby ekran tego kabla nie połączyć z innym potencjałem oraz ekrany z wszystkich ciągów kablowych łączyć w jednym punkcie w centrali SAP zachowując ciągłość ekranowania poszczególnych linii dozorowych. Czujki optyczne będą instalowane w gniazdach na suficie poszczególnych pomieszczeń. Czujki naleŝy instalować w odległości nie mniejszej niŝ 20 cm od opraw oświetleniowych. Ręczne ostrzegacze poŝaru mocować na wysokości 1.3 m od poziomu podłoŝa w miejscach pokazanych na rzutach Zestawienie materiałów SAP 1 YnTKSY 1x2x0,8 szt YDY 3x1,5mm 2 szt Adresowalne optyczne czujki dymu szt Przycisk poŝarowy ROP MH szt. 4 5 Moduł sterująco - moniturujący szt. 8 6 Ostrzegacz optyczna - akustyczny szt. 2 7 Akumulator bezobsługowy 22 Ah szt. 1 8 Zasilacz buforowy liniowy 12V/6A - AWZ 600 szt. 1 Centrala sygnalizacji poŝarowej Ceberus PRO FS720 typ FC724 9 szt. 1 lub inna równowaŝna 14. Instalacja oddymiania budynku Pałacu 14.1 Opis systemu: System realizuje następujące funkcje: 1 oddymianie klatki schodowej po zadziałaniu automatycznych czujek dymu dołączonych do central odymiania, 2. oddymianie klatki schodowej po wciśnięciu przycisku oddymiania, 3. przewietrzanie klatki schodowej po sygnale inicjującym z przycisku przewietrzania znajdującego się na parterze w pomieszczeniu recepcji. W recepcji zamontowano przycisk oddymiania z funkcjami OTWIERANIE (start oddymiania) i ZAMYKANIE (kasowanie oddymiania) oraz funkcją dodatkową: sygnalizacja USZKODZENIA (optyczna i akustyczna sygnalizacja uszkodzenia systemu oddymiania). Przycisk w recepcji słuŝy głównie do kasowania alarmu centrali oddymiania oraz sygnalizacji stanusystemu dozór/alarm/awaria. Sterowanie przewietrzaniem: Dla celów przewietrzania klatki schodowej zaprojektowano jeden przycisk przewietrzania. Przycisk umieszczony został w pomieszczeniu recepcji na parterze, umoŝliwia otwarcie/zamknięcie okien oddymiających w trybie przewietrzanie Do centrali podłączono czujnik pogodowy zamontowany na dachu, wykrywający opady deszczu oraz wiatr. W przypadku opadów deszczu lub silnego wiatru centrala oddymiania automatycznie zamknie okno uchylone do celów przewietrzania. Wykrycie deszczu lub wiatru nie powoduje zamknięcia okna, jeŝeli zostało ono otwarte w celu oddymiania. System sygnalizacji poŝarowej nadzoruje stan systemu oddymiania klatki schodowej. Nadzorowane są następujące sygnały: 1. awaria systemu oddymiania 2. uruchomienie oddymiania (alarm) 3. otworzenie okna oddymiającego 14.2 Budowa systemu oddymiania i przewietrzania: W skład systemu wchodzą: 1. kompaktowa centrala oddymiania z pakietem przekaźników (umoŝliwiających przekazanie do Instalacji Sygnalizacji PoŜarowej sygnału o awarii i alarmie). 2. standardowy zestaw akumulatorów do centrali 3. konsola ramowa zewnętrzna 4. konwencjonalna czujka dymu z gniazdem 5. czujnik pogodowy, czujka wiatr - deszcz 6. natynkowy przycisk oddymiania, zamontowany na klatce schodowej 7. natynkowy przycisk oddymiania z sygnalizacją awarii, zamontowany w recepcji na parterze 8. natynkowy przycisk przewietrzania Przekazywanie informacji do instalacji sygnalizacji poŝarowej: Instalacja sygnalizacji poŝarowej nadzoruje stan systemu oddymiania klatki schodowej. Nadzorowane są następujące sygnały: 1. awaria systemu oddymiania 2. uruchomienie oddymiania (alarm)

6 3. otworzenie okna oddymiającego Stan alarmu oraz awarii systemu oddymiania jest przekazywany z central oddymiania do nadrzędnej instalacji sygnalizacji poŝarowej poprzez zamontowany w centrali oddymiania pakiet przekaźników. Siłownik otwierający klapę dymową naleŝy wyposaŝyć w mikrowyłącznik do sygnalizacji połoŝenia otwarte. Zadziałanie mikrowyłącznika powoduje zamknięcie styków. Do celu sygnalizacji połoŝenia otwarte naleŝy wykorzystać: styk otwarty okno zamknięte styk zamknięty okno otwarte Sterowanie oddymianiem Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej odbywa się automatycznie po zadziałaniu konwencjonalnej czujki dymu zamontowanej na klatce schodowej, podłączonej do centrali oddymiania lub po wciśnięciu przycisku oddymiania. Awaria oraz alarm będą sygnalizowane w centrali CSP po podłączeniu systemu oddymiania do instalacji sygnalizacji poŝarowej. Alarm w systemie oddymiania powinien być sygnalizowany w instalacji sygnalizacji poŝarowej jako ALARM I ST. i powodować konieczność weryfikacji poprzez obsługę Zasilanie systemu Zasilanie centrali CSO napięciem 230V AC/50Hz doprowadzić 3 przewodami (L,N,PE) z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony odpowiednio dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem. Obwód wyznaczony do zasilania centrali poŝarowej powinien być oznaczony etykietą i kolorem czerwonym. Zastosowano rezerwowe zasilanie systemu w postaci baterii akumulatorów o pojemności wystarczającej do zapewnienia pracy systemu przez 72 godziny. Akumulatory naleŝy dobrać na podstawie zaleceń producenta (12V/1,3Ah) Zestawienie materiałów System oddymiania 1 Centrala oddymiania kompaktowa 2A typ RZN 4402-K szt. 1 2 Moduł przekaźnika odłączającego (sygnalizacja alarmu i usterki centrali oddymiania) TM 41 szt. 1 3 Akumulator 3,2Ah/12V szt. 2 4 Sygnalizator wiatrowo deszczowy WRG 82 szt. 1 5 Przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym (70 db, 400 Hz) typ szt. 3 RT 42 ST 6 Przycisk przewietrzania natynkowy LT 43 A szt. 1 7 Czujka dymu DOR 40 szt. 3 8 Przewód zasilający centralę oddymiania YDY 3x2,5 mb 15 9 Przewód do przycisków przewietrzania i czujnika pogodowego YTKSY 3x2x0,8mm mb Przewód do czujek YnTKSYekw 1x2x0,8 mb Przewód do przycisków oddymiania HTKSHekw PH90 3x2x0,8 mb System sygnalizacji włamania i napadu Ocena potencjalnych zagroŝeń i wybór klasy systemu SSWiN Po uwzględnieniu lokalizacji obiektów zespołu pałacowego, ich konstrukcji budowlanej, charakteru pracy oraz zagroŝenia na jakie jest naraŝony t.z.n.: a) włamanie i kradzieŝ mienia z pomieszczeń, b) dewastacja urządzeń, c) poŝar w obiekcie, Przyjęto kategorię zagroŝenia o wartości Z 2 zgodnie z POLSKĄ NORMĄ PN-93/E W tej kategorii zagroŝenia system alarmowy powinien spełniać wymogi klasy SA2 czyli urządzenia zastosowane do systemu sygnalizacji alarmowej włamania powinny posiadać minimum klasę B. Monitorowanie systemu alarmowego będzie odbywać się dwutorowo przez Agencję Ochrony Mienia przy pomocy linii komutowanej oraz linii radiowej GSM Opis funkcjonowania systemu sygnalizacji alarmu włamania System składa się z elementów, które umoŝliwiają podział obiektu na podsystemy (obszary dozorowe). Podejście takie daje dodatkową funkcjonalność poprzez moŝliwość załączania w czuwanie określonych pomieszczeń, podczas, gdy pozostałe jeszcze pracują Budynek Pałacu System skonfigurowano w 3 obszary dozorowe. Obszar dozorowy nr 1: - wszystkie pomieszczenia z kondygnacji parteru Obszar dozorowy nr 2: - wszystkie pomieszczenia z kondygnacji piętra Obszar dozorowy nr 3: - wszystkie pomieszczenia z kondygnacji poddasza Ostateczne nazwy stref uzgodnić z inwestorem Budynek Administracyjny System skonfigurowano w 2 obszary dozorowe. Obszar dozorowy nr 1: - wszystkie pomieszczenia z kondygnacji parteru Obszar dozorowy nr 2: - wszystkie pomieszczenia z kondygnacji piętra Ostateczne nazwy stref uzgodnić z inwestorem.

7 Budynek Spichlerza System skonfigurowano w 2 obszary dozorowe. Obszar dozorowy nr 1: - wszystkie pomieszczenia z kondygnacji parteru Obszar dozorowy nr 2: - wszystkie pomieszczenia z kondygnacji piętra Ostateczne nazwy stref uzgodnić z inwestorem Charakterystyka projektowanych urządzeń W obiektach proponuje się zastosowanie systemu Integra 32 firmy Satel z Gdańska lub innej równowaŝnej. Do kaŝdego budynku zespołu pałacowego projektuje się zainstalować po jednej centralce INTEGRA 32 firmy Satel lub innej równowaŝnej. W kompleksie projektowany system wyposaŝony będzie w ekspandery wejść linii meldunkowych z zasilaczem oraz czujki ruchu PIR. Płyta główna centrali INTEGRA wejść 2. 8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych) 3. 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe) 4. szyna manipulatorów umoŝliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów 5. magistrala ekspanderów umoŝliwiająca podłączenie do 32 modułów 6. 4 partycje stref timery systemowe 9. 8 numerów telefonów do powiadamiania 10. gniazdo do podłączenia syntezera mowy komunikatów głosowych komunikaty na pager hasła uŝytkowników 14. pamięć 899 zdarzeń 15. zasilacz impulsowy - wydajność: 1,7A - zabezpieczenia przeciwzwarciowe - układ ładowania i kontroli akumulatora - odłączanie rozładowanego akumulatora Manipulator INT-KLCD wyświetlacz LCD - 2x16 znaków - odczyt pamięci zdarzeń - stan wejść centrali - stan stref - zegar systemu i data - notatka serwisowa - wygodny sposób przypomnienia uŝytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - stałe - czasowe po naciśnięciu klawisza - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście alarmy NAPAD, POśAR, POMOC wywoływane z klawiatury 6 diod LED informujących o stanie systemu sygnalizacja dźwiękowa - alarm - awaria - czas na wejście - czas na wyjście - czas autouzbrojenia - naruszenie wejść (gong) - potwierdzenie operacji klawiatury 2 wejścia mikroprzełącznik wykrywający sabotaŝ manipulatora sygnalizacja utraty łączności z centralą łącze RS-232 do współpracy z programem GuardX Ekspander wejść z zasilaniem CA-64 EPS 8 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - kilkadziesiąt rodzajów reakcji - wykrywanie awarii czujki

8 - wykrywanie zamaskowania czujki zasilacz impulsowy - wydajność 2,2A - zabezpieczenie przciwzwarciowe - układ ładowania i kontroli akumulatora - odłączanie akumulatora rozładowanego Moduł ethernetowy ETHM-1 zdalna obsługa centrali alarmowej poprzez sieć Ehernet: - przy pomocy programów GUARDX i DLOADX - przy pomocy telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją MobileKPD - poprzez przeglądarki WWW (aplet JAVA) transmisja kodowana 192-bitowym kluczem połączenie z centralą poprzez magistralę manipulatorów i RS-232 moŝliwość aktualizacji oprogramowania poprzez RS-232 dodatkowe wejście sabotaŝu modułu gniazdo RJ45 port RS-485 GuardX Program administratora i uŝytkownika systemu alarmowego praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP wizualizacja stanu chronionego obiektu na monitorze komputera bieŝące informowanie o sytuacjach alarmowych udostępnienie pamięci zdarzeń centrali alarmowej sygnalizacja alarmu dźwiękowa i na ekranie umoŝliwienie tworzenia i edycji uŝytkowników systemu i ich uprawnień łączność z centralą - bezpośrednie podłączenie do komputera portu RS-232 manipulatora LCD - sieć LAN/WAN (łączność TCP/IP) za pośrednictwem programu G64_server uruchomionego na komputerze podłączonym do portu RS linię telefoniczną i modem zalecane uŝycie modemu zewnętrznego: analogowego, ISDN lub modułu GSM Czujnik ruchu Graphite SATEL wysokiej jakości podwójny pyroelement cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji precyzyjna soczewka LODIFF cyfrowa kompensacja temperatury zdalnie uruchamiany tryb testowy pamięć alarmu regulowany uchwyt mocujący w komplecie 15.4 Zestawienie materiałów Zestawienie materiałów budynku pałacu System alarmu włamania 1 Cebtrala alarmowa INTEGRA 32 + obudowa z zasilaczem szt. 1 2 Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki szt. 1 3 Moduł ethernetowy ETHM-1 szt. 1 4 Interfejs TCP/IP szt. 1 5 Drukarka do systemu alarmowego - KAWKA szt. 1 6 Manipulator INT-KLCD szt. 2 7 Czujka dualna, 26m, PIR+MW, NC - DD495 szt Uchwyt do czujek serii EV - SBO1 szt Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, sabotaŝ na oderwanie - ECHO 01 szt Sygnalizator akust/opt, zewn. z czerwonym kloszem - SD 3001 szt Zasilacz buforowy APS-30 szt Akumulator CSB-17Ah/12V szt YTDYekw 6x0,5 mb Zestawienie materiałów budynku administracyjnego System alarmu włamania 1 Cebtrala alarmowa INTEGRA 32 + obudowa z zasilaczem szt. 1 2 Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki szt. 1 3 Moduł ethernetowy ETHM-1 szt. 1 4 Interfejs TCP/IP szt. 1 5 Drukarka do systemu alarmowego - KAWKA szt. 1 6 Manipulator INT-KLCD szt. 2 7 Czujka dualna, 26m, PIR+MW, NC - DD495 szt. 9

9 8 Uchwyt do czujek serii EV - SBO1 szt. 9 9 Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, sabotaŝ na oderwanie - ECHO 01 szt Sygnalizator akust/opt, zewn. z czerwonym kloszem - SD 3001 szt Zasilacz buforowy APS-30 szt Akumulator CSB-17Ah/12V szt YTDYekw 6x0,5 mb Zestawienie materiałów spichlerza System alarmu włamania 1 Cebtrala alarmowa INTEGRA 32 + obudowa z zasilaczem szt. 1 2 Interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki szt. 1 3 Moduł ethernetowy ETHM-1 szt. 1 4 Interfejs TCP/IP szt. 1 5 Drukarka do systemu alarmowego - KAWKA szt. 1 6 Manipulator INT-KLCD szt. 2 7 Czujka dualna, 26m, PIR+MW, NC - DD495 szt. 9 8 Uchwyt do czujek serii EV - SBO1 szt. 9 9 Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, sabotaŝ na oderwanie - ECHO 01 szt Sygnalizator akust/opt, zewn. z czerwonym kloszem - SD 3001 szt Zasilacz buforowy APS-30 szt Akumulator CSB-17Ah/12V szt YTDYekw 6x0,5 mb Instalacja okablowania strukturalnego Przewidziano wyposaŝenie wszystkich kondygnacji w budynkach zespołu pałacowego w sieć okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności informatycznej i telefonicznej. Opierając się na załoŝeniach norm TIA/EIA 568A i ISO projektuje się System Okablowania Strukturalnego dla punktu abonenckiego, składającego się z dwóch gniazd RJ45. W oparciu o propozycje normy TIA/EIA 569A dopuszcza się moŝliwość wykonywania instalacji okablowania strukturalnego, dla której: - kable zasilające oraz logiczne poprowadzone w tym samym korytku kablowym zostały rozdzielone przegrodą, - przewidywalne maksymalne natęŝenie prądu w obwodzie zasilającym jest ograniczone do 16 A dla napięcia 240 V 50/60 Hz, PowyŜsze dwa warunki muszą być spełnione łącznie Przyjęte załoŝenia projektowe Przyjęto następujące załoŝenia zgodne z wymaganiami Inwestora: - okablowanie zostanie wykonane w technologii ekranowanej (F/UTP) kat. 6 - pojedyncze stanowisko (PEL) składa się z 2 gniazd RJ45 oraz 2 gniazd komputerowych wtyczkowych 220V z kluczem zabezpieczeniowym - instalacja zostanie wykonana w korytkach instalacyjnych na tynku - ilości punktów logicznych budynku pałacu- 58 szt. - ilości punktów logicznych budynku administracyjnego- 26szt. - ilości punktów logicznych budynku spichrzu- 56 sz. Sekwencja i polaryzacja Kod kolorowy dla stosowanego w okablowaniu poziomym kabla 4-parowego został przyjęty według normy TIA/EIA 568B Sieć okablowania strukturalnego i telekomunikacyjnego Sieć okablowania strukturalnego składa się z instalacji logicznej oraz instalacji telefonicznej IP Sieć składać się będzie z następujących elementów funkcjonalnych: Elementy zamontowane w budynku administracyjnym: Główny Punkt Dystrybucyjny GPD Serwer bezprzewodowy KIRK 6000 firmy Polycom lub inny Linia okablowania poziomego F/UTP Cu kat. 6, łącząca gniazda abonenckie RJ45 Całość sieci będzie okablowana w systemie gwiazdy. Instalację wykonać w systemie firmy Krone lub równowaŝnej. Elementy zamontowane w budynku pałacu: Budynkowy Punkt Dystrybucyjny BPD-1 Serwer bezprzewodowy KIRK 6000 firmy Polycom lub inny Linia okablowania poziomego F/UTP Cu kat. 6, łącząca gniazda abonenckie RJ45 Całość sieci będzie okablowana w systemie gwiazdy. Instalację wykonać w systemie firmy Krone lub równowaŝnej. Elementy zamontowane w budynku spichrzu: Budynkowy Punkt Dystrybucyjny BPD-2 Serwer bezprzewodowy KIRK 6000 firmy Polycom lub inny Linia okablowania poziomego F/UTP Cu kat. 6, łącząca gniazda abonenckie RJ45 Całość sieci będzie okablowana w systemie gwiazdy. Instalację wykonać w systemie firmy Krone lub równowaŝnej Topologia okablowania strukturalnego Okablowanie szkieletowe

10 Okablowanie strukturalne posiada topologię gwiazdy z jednym Głównym Punktem Dystrybucyjnym GPD zlokalizowanym w budynku administracyjnym oraz 2 budynkowymi punktami dystrybucyjnymi w budynku pałacu BPD-1 oraz w budynku spichrzu BPD-2. Połączenia między budynkami naleŝy wykonać kablem światłowodowym wielomodowym 12-włóknowym OM3 50/125. Światłowody naleŝy zakończyć złączami SC duplex montowanych w technologii spawania. Kable telefoniczne naleŝy zakończyć na panelach telefonicznych 19 ze złączami RJ45. Gniazda przyłączeniowe uŝytkowników będą składały się z 2 złączy RJ45, keystone, ekranowanych, kategorii 6. Gniazda będą montowane podtynkowo w standardzie Mosaic. Do kaŝdego złącza RJ45 naleŝy doprowadzić jeden kabel kat. 6 F/UTP LSOH. Wszystkie 8 Ŝył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Ilość gniazd dołączonych do poszczególnych punktów dystrybucyjnych: Gniazda Złącza RJ45 uŝytkowników GPD BPD BPD Suma Szczegółową lokalizację gniazd i sposób ich montaŝu naleŝy skoordynować z projektem aranŝacji wnętrz oraz uzgodnić z UŜytkownikiem przed montaŝem przy uwzględnieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. MontaŜ przyłączy okablowania strukturalnego skoordynować z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerów. Punkty dystrybucyjne Serwerownię (GPD) w budynku administracyjnym naleŝy wyposaŝyć w 1 szafę 19 42U 800x800mm. BPD-1 budynku pałacu oraz BPD-2 budynku spichrzu naleŝy wykonać w postaci szaf 19 24U 800x800mm. W szafach dystrybucyjnych, zarówno dla łączy telefonicznych jak i komputerowych, naleŝy zastosować kable krosowe RJ45 ze świetlną identyfikacją połączeń Opis proponowanego rozwiązania Opis pojedynczego stanowiska PEL Pojedyncze stanowisko PEL projektuje się przy kaŝdym biurku w pomieszczeniach biurowych. W jego skład wchodzi: gniazdo ekranowane 45x45 2xRJ-KM8 kat.6 firmy KRONE lub innej równowaŝnej. 2x gniazdo wtyczkowe komputerowe z blokadą 2P+Z (czerwone) z kluczem Okablowanie szkieletowe Okablowanie szkieletowe sieci, zostanie wykonany w oparciu o technologię światłowodową przy wykorzystaniu następujących kabli: wielo-modowych (50/125µm OM3) 8-włóknowych. W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych TrueNet 4-parowych F/UTP kat.6 (250 MHz), w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSOH. Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. Włókna światłowodowe zostaną zakończone w technologii spawania złączami SC Okablowanie poziome W budynkach zespołu pałacowego przewidziano zainstalowanie 70 Przyłączeniowych Punktów Logicznych składających się z gniazd ekranowanych 45x45 2xRJ-KM8 kat.6 W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych 4-parowych F/UTP kat.6, w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSOH. Wszystkie parametry powinny spełniać wymagania stawiane kablom kategorii 6 przez normę ISO/IEC : Gniazda przyłączeniowe Złącza RJ45, montowane w gniazdach przyłączeniowych, muszą spełniać wymagania norm EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6. W celu zapewnienia minimalnego rozplotu skręconych par kabla, moduły RJ45 KM8 muszą być wyposaŝone w prowadnicę par (tzw. ang. cable manager). W celu zapewnienia optymalnego ułoŝenia par względem siebie, kaŝdej parze naleŝy zapewnić dedykowany otwór, przez który wprowadzana jest do prowadnicy. Takie rozwiązania znacząco poprawia parametry transmisyjne złącza, minimalizując przesłuchy międzyparowe. NaleŜy zastosować moduły montowane beznarzędziowo (bez wykorzystania narzędzia uderzeniowego). MontaŜ musi odbywać się poprzez jednoczesne wciśnięcie wszystkich 8 Ŝył kabla skrętkowego, rozprowadzonych w prowadnicy par, w kontakty LSA- PLUS. Zaciśnięcie prowadnicy z Ŝyłami musi odbywać się przez nałoŝenie jednolitej kapsułki na złącze RJ45. Złącza IDC muszą być wykonane w technice kontaktów LSA-PLUS ułoŝonych pod kontem 45 w stosunku do osi montowanej Ŝyły. Złącza LSA-PLUS muszą być wykonane z posrebrzanego mosiądzu. Piny złącza RJ45 muszą być wykonane z pozłacanego stopu niklu i miedzi. Na przedniej części modułu RJ45 musi znajdować się wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu. Moduł RJ45 musi zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach. KaŜdy moduł musi być wykonany w technologii niezaleŝnej płytki drukowanej PCB, w której zamontowane są piny złącza RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45. Wymagane jest, aby element płytki drukowanej, kaŝdego modułu RJ45 w procesie produkcji był strojony za pomocą promienia laserowego tzw. laser trimmer, w celu zapewnienia optymalnych parametrów transmisyjnych złącza. Moduł musi zapewnić moŝliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut oraz linka, ze średnicą zakańczanych Ŝył 22 24AWG. NaleŜy zapewnić złącza, w których skrętka jest montowana bezpośrednio w module RJ45, bez pośrednictwa wymiennych, rozłączalnych mechanicznie wkładek, wprowadzających dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym, pogarszając jego parametry. Moduł RJ45 musi zapewniać moŝliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Złącze musi być wyposaŝone w niezaleŝną metalową opaskę słuŝącą do zaciśnięcia metalowej kapsułki

11 ekranującej na ekranie kabla skrętkowego W celu montaŝu złączy w róŝnych systemach osprzętu elektroinstalacyjnego, złącza RJ45 muszą posiadać standard mechanicznego montaŝu typu keystone. Złącza tego samego typu naleŝy zastosować w panelach rozdzielczych. Dzięki mocowaniu typu keystone moduły RJ45 będą mogły zostać zamontowane: W kanałach podparapetowych W puszkach podłogowych Podtynkowo Szczegółową lokalizację przyłączy i sposób ich montaŝu naleŝy skoordynować z projektem wnętrz oraz uzgodnić z UŜytkownikiem przed montaŝem przy uwzględnieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. MontaŜ przyłączy okablowania strukturalnego skoordynować z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerów Kable krosowe NaleŜy zastosować kable krosowe ekranowane, kat. 6, ze świetlną identyfikacją połączeń. Kable krosowe i przyłączeniowe muszą być kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W), wykonane w wersji LS0H z kabla typu linka. Szerokość wtyku kabla krosowego powinna wynosić nie więcej niŝ 12,5mm. NaleŜy zapewnić odpowiedniej długości osłonę wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w moduł RJ45. Kable krosowe powinny być łatwo identyfikowalne za pomocą sygnalizatora świetlnego. W tym celu wraz z kablem miedzianym kat.6 muszą być zintegrowane plastykowe włókna światłowodowe. Za pomocą specjalnego oświetlacza łatwo moŝemy odnaleźć drugi koniec kabla krosowego (podświetlając jeden wtyk RJ45 zapala nam się wtyk na drugim końcu kabla), bez konieczności wypinania kabla z portów RJ45. KaŜdy kabel krosowy musi być zgodny z parametrami według normy ISO/IEC Jakość produktu ma zostać potwierdzona unikalnym raportem, który jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe muszą mieć moŝliwość oznaczenia za pomocą kolorowych klipsów, nakładanych na wtyki RJ45, w celu uniknięcia pomyłek przy połączeniu i ułatwienia zarządzania poszczególnymi usługami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypięciem wtyku, kolorowe klipsy muszą równieŝ zapewniać blokadę noska zwalniającego wtyk RJ45. NaleŜy dostarczyć kable o długościach: 1,2m; 2,1m. Dla połączeń szkieletowych światłowodowych naleŝy zapewnić odpowiednią ilość kabli krosowych światłowodowych SC-SC Duplex. NaleŜy zapewnić kable o długości 2m Szafy dystrybucyjne Punkty dystrybucyjne naleŝy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych C&C lub innej równowaŝnej 19 o poniŝszych parametrach: GPD: Szafa C&C, 42U, 800/800/1980 (szer./gł./wys.), nośność 400kg, kolor RAL 9005, drzwi szklane z metalową ramą, osłony boczne i tylnia pełne, cokół o wysokości 120mm. BPD -1,2: Szafa C&C, 24U, 800/800/1240 (szer./gł./wys.), nośność 400kg, kolor RAL 9005, drzwi szklane z metalową ramą, osłony boczne i tylnia pełne, cokół o wysokości 120mm. KaŜda szafa stojąca musi posiadać 4 otwory do wprowadzania kabli instalacyjnych (jeden w podłodze, jeden z dachu i dwa w ścianie tylniej). W komplecie z szafą zostaną dostarczone takie elementy jak: zaślepki otworów wprowadzania kabli, przepust szczotkowy do zainstalowania w otworze kablowym, stopki, zestaw śrub montaŝowych. KaŜda szafa stojąca musi mieć konstrukcję z moŝliwością rozkręcenia szkieletu. Szczegółową lokalizację punktów dystrybucyjnych naleŝy skoordynować z projektem wnętrz oraz uzgodnić z UŜytkownikiem przed montaŝem przy uwzględnieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. MontaŜ punktów dystrybucyjnych okablowania strukturalnego skoordynować z wykonawstwem instalacji elektrycznych w celu zapewnienia odpowiedniej mocy zasilania. WyposaŜenie poszczególnych punktów dystrybucyjnych: 2xListwa zasilająca 8x230V z wyłącznikiem Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z rozłącznym kablem zasilania o wydajności m3/h Panele porządkujące C&C lub innej równowaŝnej 19"/1U Panele rozdzielcze ADC KRONE lub innej równowaŝnej kat.6 19"/1U-32*RJ-KM8 STP 568A/B Panel światłowodwe 19"/1U plastikowe ze złączami SC duplex Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U 50xRJ45 PCB UTP Panele rozdzielcze RJ45 NaleŜy zastosować panele rozdzielcze 19 kat. 6 o wysokości 1U oraz pojemności 32 portów, zorganizowanych w sposób modułowy, umoŝliwiając wypełnienie panela złączami RJ45 keystone w dowolnym stopniu. Takie rozwiązanie zapewni pełną skalowalność systemu. W tylnej części panela musi znajdować się demontowana, metalowa prowadnica kabla, dająca moŝliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych. Panel muszą zawierać złącza RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przyłączeniowych. Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na śruby montaŝowe za pomocą, których mocowany jest do stelaŝa szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, musi on posiadać system etykiet opisujących porty RJ45; muszą one być zrealizowane w postaci papierowych pasków, umoŝliwiających dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczystą, plastikową osłoną zabezpieczającą nadruk. Producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montaŝowych M6, materiał umoŝliwiający montaŝ kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, komplet modułów RJ45 kat 6 STP, oraz instrukcję obsług. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczną folię bąbelkową oraz kartonowe opakowanie Panele rozdzielcze światłowodowe

12 Kable światłowodowe naleŝy terminować w światłowodowych panelach krosowych, wysuwanych o wysokości 1U, z gniazdami przepustowymi SC duplex. NaleŜy zainstalować panele przystosowane do zakończenia maksymalnie 48 włókien. Panele światłowodowe muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, z wytłoczonymi w podstawie elementami do zgromadzenia zapasu włókien światłowodowych. Opisana konstrukcja nie wymaga zastosowania kaset na spawy światłowodowe, a jedynie uchwytów przytwierdzających osłony spawów bezpośrednio do konstrukcji panela. Złącza światłowodowe SC Duplex muszą mieć konstrukcję FrontClip. Konstrukcja taka zapewnia montaŝ złączy w płycie czołowej panela bez uŝycia dodatkowych śrub montaŝowych lub wkrętów. Ponadto konstrukcja FrontClip umoŝliwia demontaŝ i serwisowanie złącza bez otwierania szuflady panela, a jedynie przez zwolnienie mechanizmu FrontClip. W celu wykonania tej czynności nie są wymagane Ŝadne narzędzia Unikanie zakłóceń zalecenia instalacyjne Kable F/UTP powinny być oddzielone od kabli elektrycznych. NaleŜy zachować zalecaną przez normy minimalną odległość miedzy nimi gdy są układane pod tynkiem i układać w korytkach kablowych z przegrodami. Kable F/UTP powinny znajdować się przynajmniej w odległości 20 cm od jarzeniówek, gdy są one uziemione lub 40 cm, gdy nie są. Zaleca się utrzymanie minimalnej odległości 1 m od urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej emitujących silne zakłócenia elektromagnetyczne np. zasilacze impulsowe oraz od urządzeń emitujących fale radiowe, takich jak np. anteny nadawcze Minimalna odległość od linii elektrycznej dla kabla F/UTP wynosi 127mm dla linii przesyłających energię elektryczną o mocy do 5kVA. Minimalny promień zgięcia dla kabla F/UTP wynosi 80mm. Kabel ze szpuli powinien być wyciągany przez jedna osobę z siła nie większą niŝ 10 kg. Kabli nie naleŝy załamywać podczas odwijania z bębna ani nie mogą być deptane przez pracowników podczas prac instalacyjnych. Kable biegnące obok siebie moŝna ze sobą związać tylko opaskami rzepowymi o szer. min 20 mm, nie naleŝy uŝywać poliamidowych opasek instalacyjnych. Od strony szafy naleŝy pozostawić co najmniej 3 m kabla, od strony gniazdek 30-50cm Ochrona od poraŝeń Na podstawie PN-IEC jako ochronę podstawową zastosowano izolacje roboczą przewodów oraz osłony przed dotykiem bezpośrednim. Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zastosowano : - szybkie wyłączenie napięcia w układzie sieci TNS, - połączenia wyrównawcze Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montaŝu. Konstrukcja modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot Ŝył w parze. KaŜdy moduł musi mieć moŝliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 muszą umoŝliwiać bezproblemowy montaŝ w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyŝszym zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu keystone Pomiary parametrów okablowania strukturalnego Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary poświadczające, Ŝe okablowanie spełnia standardy kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. NaleŜy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. 1.Pomiary okablowania pionowego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Polaryzacja łączy dupleksowych zakończonych gniazdami SC duplex Tłumienność łączy światłowodowych w dwóch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm), pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN Pomiary okablowania poziomego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów wg normatywnego załącznika A normy PN-EN :2004: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Straty odbiciowe RL Tłumienność wtrąceniowa Zmniejszenie przesłuchu zbliŝnego NEXT pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliŝnego (PSNEXT) Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) Rezystancja pętli stałoprądowej Opóźnienie propagacji

13 RóŜnica opóźnień propagacji. Proponowane typy mierników Do wykonania pomiarów naleŝy stosować mierniki zalegalizowane, umoŝliwiające pomiary wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności min. Level III takie, jak: DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy FlukeNetworks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link i końcówkami PM06 OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link i końcówkami PM06 Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link i końcówkami PM06 WireScope 350 firmy Agilent Technologies Zestawienie materiałów Budynek Pałacu INSTALACJA STRUKTURALNA BPD1 1 Layer 2/4 Gigabit Switch 20-Port 1000BASE-T + 4 Combo G (RJ-45/SFP), IP clustering (up to 36 units), IP Source Guard,Q-in-Q, IPv6, Backup Powert System(Optional) szt. 1 2 Layer 2/4 Gigabit Ethernet PoE Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, IP Clustering (up to 36 units) szt BASE-SX Multi mode SFP transceiver, up to 500m (850nm) szt. 2 4 Szafa wolnostojąca C&C, 22U, 800/900/1095, szer./gł./wys. RAL 7035 szt. 1 5 Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt. 1 6 Kabel zasilający 230V m szt " listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez włącznika szt. 1 8 Cokół 800x800, wys. 120mm szt. 1 9 Przepust kablowy, dachowo-podłogowy (zestaw) szt Panel porządkujący C&C 19"/1U szt C&C Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalny 12-wł. LS0H mb Kabel Truenet kat.6 F/UTP wersja LSOH mb Budynek Administracyjny INSTALACJA STRUKTURALNA GPD 1 Layer 3 SFP Gigabit Switch 8-Port Gigabit SFP + 4 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, Backup Power System (Optional) szt BASE-SX Multi mode SFP transceiver, up to 500m (850nm) szt. 4 3 Layer 2/4 Gigabit Ethernet PoE Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, IP Clustering (up to 36 units) szt. 1 4 Web Smart Gigabit PoE Switch 7-Port 1000BASE-T + 1 Combo G (RJ-45/SFP), Web-based management, 60W power available for PoE functionality szt. 1 5 Industrial 3-port, RJ-45 copper to 100FX fiber optic, media converting switch, 2 x 10/100Base-T RJ45 Copper ports + 1 x 100FX fiber port: 1310nm/Duplex/multimode SC, Fiber distance: max. 2KM, with Agilent/Avago brand szt. 4 fiber transceiver, operating temperature: -10 to +70 degree C, with Din-Rail kit, without power adapter) 6 External switching power adapter 7.5VDC 1.2A, for SA/Europe/UK/Australia type (Non-Industrial standard) szt Industrial 3-port, RJ-45 copper to 100FX fiber optic, media converting switch, 1 x 10/100Base-T RJ45 Copper port + 2 x 100FX fiber ports: 2 x 1310nm/Duplex/multimode SC, Fiber distance: max. 2KM, with Agilent/Avago szt. 8 brand fiber transceivers, operating temperature: -10 to +70 degree C, with Din-Rail kit, without power adapter 9 Szafa wolnostojąca C&C, 42U, 800/800/1980, szer./gł./wys. RAL 7035 szt Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt Kabel zasilający 230V m szt " listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez włącznika szt Cokół 800x800, wys. 120mm szt Przepust kablowy, dachowo-podłogowy (zestaw) szt Panel porządkujący C&C 19"/1U szt Panel porządkujący C&C 19"/1U szt Kabel Truenet kat.6 F/UTP wersja LSOH mb Budynek Spichrzu INSTALACJA STRUKTURALNA BPD2 45 Layer 2/4 Gigabit Switch 20-Port 1000BASE-T + 4 Combo G (RJ-45/SFP), IP clustering (up to 36 units), IP Source Guard,Q-in-Q, IPv6, Backup Powert System(Optional) szt Layer 2/4 Gigabit Ethernet PoE Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, IP Clustering (up to 36 units) szt BASE-SX Multi mode SFP transceiver, up to 500m (850nm) szt Szafa wolnostojąca C&C, 22U, 800/900/1095, szer./gł./wys. RAL 7035 szt Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt. 1

14 50 Kabel zasilający 230V m szt " listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez włącznika szt Cokół 800x800, wys. 120mm szt Przepust kablowy, dachowo-podłogowy (zestaw) szt Panel porządkujący C&C 19"/1U szt C&C Fiber Optic Cable 50/125 uniwersalny 12-wł. LS0H mb Kabel Truenet kat.6 F/UTP wersja LSOH mb System telefonii bezprzewodowej DECT Polycom KIRK 17.1 ZałoŜenia systemowe Serwer DECT - Polycom KIRK 6000 (KWS 6000) Media Resource KIRK Słuchawki bezprzewodowych Polycom KIRK Z-4020, Z-6020 Stacje bazowe KIRK Wymagane przełączniki z funkcją Power over Ethernet (np. EE 1076) Dla potrzeb montaŝu urządzeń Systemu Telefonów Bezprzewodowych DECT i instalacji teletechnicznych przewidziano wydzielone pomieszczenie techniczne w budynku administracyjnym do instalacji Serwera Bezprzewodowego KIRK 6000 oraz urządzeń Media Resource KIRK. Wszelkie urządzenia typu Stacja Bazowa, czy Repeater zbierające i rozdające sygnały radiowe dla potrzeby pokrycia Ŝądanego obszaru sygnałem radiowym pozwalającym wykonywać połączenia poprzez słuchawki bezprzewodowe Polycom KIRK proponuje się umieścić w miejscach wyznaczonych na rysunku technicznym. Proponuje się umieszczenie jednostki głównej systemu DECT - Serwera Polycom KIRK przy centrali telefonicznej w pomieszczeniu serwerowni w budynku administracyjnym w szafie krosowniczej, z przeznaczeniem na jego umieszczenie 2U. Podobną ilość miejsca naleŝy przeznaczyć dla urządzeń Media Resource. Podłączenie Bezprzewodowego Serwera DECT Polycom KIRK 6000 do centrali telefonicznej naleŝy wykonać poprzez okablowanie strukturalne, a mianowicie minimalnie poprzez kabel klasy UTP kat.5e zakończony złączem RJ-45. W przypadku kiedy centrala telefoniczna nie posiada karty VoIP pozwalającej podłączyć i obsłuŝyć powyŝszy system proponuje się zweryfikować moŝliwości centrali co do współpracy takiej karty obsługującej protokół SIP i rozwaŝyć jej dokupienie. Ostatecznym rozwiązaniem jest wymiana centrali telefonicznej na taką, która obsłuŝy wymaganą ilość kont SIP. Zalecanymi wariantami SIP są: Cisco, ObjectWorld & Nortel, Digium Asterisk. Centralna Jednostka Bazowej KWS6000 do Stacji Bazowych podłączona będzie poprzez istniejącą infrastrukturę sieci LAN za pośrednictwem przełącznika z zasilaniem Power over Ethernet. W celu zasilenia Repeaterów naleŝy doprowadzić do kaŝdego z nich zasilanie z gniazda sieciowego 230V kablem YDYp2x1. Rozmieszczenie oraz dokładną ilość Stacji Bazowych i Repeterów proponuje się zrealizować według potrzeb pokrycia sygnałem radiowym zachowując orientacyjne ilości wskazane w załączonej wycenie. JednakŜe powinny one być zweryfikowane poprzez wykonanie propagacji fal radiowych odpowiednim zestawem pomiarowym DECT firmy Polycom. Dla zwiększenia modularności systemu, kaŝda Stacja Bazowa powinna być zasilana poprzez zasilanie Power over Ethernet z przełączników znajdujących się w sieci LAN. Rozmieszczenie elementów systemu będzie realizowane w sposób odpowiadający Inwestorowi, ale taki aby w wyznaczonych przez niego miejscach występował zasięg radiowy systemu DECT Polycom KIRK. Po instalacji instalator dokona kalibracji systemu, po 2 tygodniach uŝytkowania ponownej konfiguracji ustawienia stacji bazowych Maksymalna pojemność systemu KWS 6000 (IP-DECT) - Max. liczba jednostek radio (stacje bazowe i repeater) Max. ilość jednoczesnych połączeń w kaŝdym Stacji Bazowej KIRK IP Max. liczba Repeaterów KIRK IP na jedna Stację Bazową KIRK Max. ilość jednoczesnych połączeń w KWS6000/KIRK Media Resource (G.711) Max. liczba KIRK Media Resources Max. liczba jednoczesnych połączeń z 32 KIRK Media Resources Max. liczba jednoczesnych połączeń z 32 KIRK Materiały dla mediów z Codec Moduł Max. Liczba zarejestrowanych słuchawek KIRK Cechy systemu Polycom KWS 6000 (IP-DECT) Wspierane Protokoły: Session Initiated Protocol SIP RFC 2327 Session Description Protocol RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals RFC 2976 The SIP INFO Method RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol RFC 3262 Reliability of Provisional Responses in SIP RFC 3264 An Offer/Answer Model RFC 3265 SIP-Specific Event Notification RFC 3428 Session Initiation Protocol Extension for Instant Messaging RFC 3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method RFC 3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package RFC 3891 The Session Initiation Protocol (SIP) Replaces Header Wspierane kodeki:

15 G.711 alaw oraz ulaw G.729AB (wymagany codec moduł) Zintegrowany system łączności bezprzewodowej Polycom KIRK jest zintegrowanym systemem łączności bezprzewodowej współpracującym z centralami telefonicznymi PABX lub IPPBX. Pozwala on korzystać z funkcji oferowanych przez systemy łączności bezprzewodowej poszerzonych o moŝliwości central telefonicznych. Konfigurowalna architektura systemu i transmisja cyfrowa oparta na standardzie DECT gwarantują swobodną łączność w budynkach oraz ich otoczeniu. System ma budowę modularna. Stacje bazowe dołączone są za pomocą cyfrowych interfejsów do serwera Polycom KIRK Dzięki temu moŝliwe jest projektowanie i przeprowadzanie instalacji systemu łączności radiowej, optymalnej pod względem kosztów, obszaru zasięgu i liczby uŝytkowników. Ujednolicenie sposobu administracji oraz uŝytkowania systemu Polycom KIRK sprawia, Ŝe jest on bardzo prosty w obsłudze. Jednym z najwaŝniejszych argumentów, przemawiających za uŝywaniem systemu Polycom KIRK są bezprzewodowe słuchawki KIRK serii Z-40XX oraz Z-60XX obsługiwane za pomocą dialogowego, intuicyjnego menu i charakteryzujące się doskonałą jakością dźwięku. Dzięki moŝliwości stałego kontaktu usprawniony zostaje przepływ informacji WaŜne funkcje systemu dla operatora Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki: - cyfrowej technologii radiowej opartej na standardzie DECT / GAP - otwartej budowie umoŝliwiającej instalacje dodatkowych modułów - bezwzględne bezpieczeństwo zapewnione przez słuchawki posiadające atest ATEX Niskie nakłady, koszty administracji i uŝytkowania zapewnia: - serwer Polycom KIRK z moŝliwością jego rozbudowy bez konieczności wymiany jego elementów - bezprzewodowe słuchawki rodziny KIRK Z-40XX oraz Z-60XX Struktura składająca się ze stacji bazowych pozwalająca pokryć sygnałem radiowym zarówno rozległe otwarte tereny, jak i duŝe powierzchnie wewnętrzne oraz podziemne. Stacje bazowe, instalowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków, mogące obsługiwać do 12 kanałów rozmownych kaŝda WaŜne funkcje systemu dla uŝytkownika - Roaming pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi sieci radiowej oraz bezawaryjny handover w obrębie sieci Polycom KIRK - MoŜliwość korzystania przez abonentów mobilnych z funkcji centrali poprzez system Polycom KIRK Łatwy w obsłudze interfejs uŝytkownika - Wysoka, cyfrowa jakość dźwięku - Zabezpieczenie przed podsłuchem poprzez zastosowanie cyfrowej transmisji. - Słuchawki wykonane z wysokiej jakości materiałów - MoŜliwość podłączenia zestawu nagłownego/słuchawkowego - MoŜliwość przesyłania krótkich wiadomości tekstowych - Otwarty interfejs z moŝliwością współpracy z systemem powiadamiania, alarmem etc Łączno ść radiowa Technika transmisji radiowej zastosowana w systemie Polycom KIRK oparta jest, według zaleceń ETSI, na standardzie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) - światowym standardzie dla łączności bezprzewodowej. Atrakcyjność systemu DECT wzrosła, gdy w standardzie GAP (Generic Access Profile) ujednolicono równieŝ funkcje łączności radiowej. Na bazie norm GAP moŝliwe jest uŝywanie przenośnych aparatów w obrębie systemów telefonii bezprzewodowej Polycom KIRK. Standard GAP moŝe być rozszerzony tak, aby spełniał indywidualne wymagania klienta. KaŜda radiowa stacja bazowa obsługuje 12 kanałów w paśmie o szerokości 20 MHz co pozwala na całkowite radiowe pokrycie obszaru, nawet przy duŝym zagęszczeniu abonentów. Dynamiczny wybór kanału gwarantuje, Ŝe wykorzystywany jest najlepszy kanał, pozwalający na przesyłanie głosu o wysokiej jakości, bez konieczności planowania tych częstotliwości Technika zastosowania wielu stacji bazowych i obszar zasię gu radiowego Zasięg pojedynczej stacji bazowej wynosi do 50 m w budynku i 300 m w terenie otwartym. Układ wielu stacji bazowych pozwala na pokrycie terenu siecią łączności radiowej, zgodnie z potrzebami. Efekt ten osiąga się dzięki nakładaniu się na siebie obszarów działania poszczególnych radiowych stacji bazowych. W rezultacie połączenie moŝe być przekazywane z jednej stacji bazowej do drugiej bez przerywania rozmowy (handover), a system zapewnia moŝliwość zestawiania połączeń przychodzących i wychodzących bez względu na to, w zasięgu której stacji bazowej znajduje się w danej chwili abonent (roaming). Zastosowanie wewnętrznych bramek GSM jest wykluczone poprzez moŝliwość występowania miejsc na terenie obiektu w których moŝe nastąpić zanik sygnału radiowego. Takie sytuacje mogą mieć miejsce przez uŝycie materiałów budowlanych do konstrukcji obiektu sportowego, a w momencie oddania budynku do uŝytku publicznego stwarzać zagroŝenie. Poprzez zastosowanie składowych systemu DECT Polycom KIRK w prosty sposób Inwestor będzie w stanie uniknąć takich sytuacji Praktyczne zastosowanie systemu Standard radiowy DECT zapewnia uŝytkownikowi wysoką jakość przekazywanego głosu. Układy kodujące charakterystyczne dla standardu DECT uniemoŝliwiają osobom nieupowaŝnionym podłączenie się do sieci radiowej firmy. Dzięki funkcjom roaming i handover mobilny abonent jest osiągalny pod swoim numerem na całym obszarze, podobnie jak uŝytkownik zwykłego aparatu. Zastosowanie systemu Polycom KIRK 6000 pozwala uniknąć ciągłych prób połączenia się z osobą nieobecną przy swoim biurku. Decyzje, z którymi nie moŝna zwlekać, zostaną w ten sposób podjęte natychmiast.

16 JeŜeli abonent znajduje się w innym węźle, wówczas wywołania są przekierowane automatycznie, o ile jest tam zainstalowany system Polycom KIRK 6000 z jego elementami. JeŜeli dana osoba pracuje w ciągu dnia w róŝnych miejscach, nie ma potrzeby układania kosztownych kabli. Jedyną rzeczą, jakiej mobilny abonent potrzebuje w nowym miejscu pracy, jest źródło napięcia do ładowania akumulatorów bezprzewodowej słuchawki. Komfortowa słuchawka systemu Polycom KIRK posiada interfejs uŝytkownika w trybie dialogowym sterowany przez centrale abonencką. Dzięki temu abonent mobilny moŝe korzystać ze wszystkich funkcji centrali (jak np. konsultacja, przekazanie rozmowy, oddzwonienie) równie wygodnie, jak przy pomocy aparatu stacjonarnego, stojącego na biurku System Polycom KIRK składa się z następują cych komponentów: - jednostki centralnej Serwer KIRK urządzeń KIRK Media Resources dodających dodatkowe 32 kanały rozmowne - radiowych stacji bazowych DECT montowanych wewnątrz lub na zewnątrz budynku, - Repeterów sygnału radiowego, - komfortowych bezprzewodowych słuchawek Polycom KIRK, - dodatkowych akcesoriów Dodatkowe uwagi Stacje Bazowe winny być montowane na ścianie na wysokości min. 220 cm od podłogi nie wyŝej jak 50 cm od sufitu. Na obszarze całego obiektu zaleca się uŝywanie aparatów DECT o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 17.7 Zestawienie materiałowe (koncepcja): Lp. Numer katalogowy NAZWA Ilość System KIRK 6000 (IP - DECT) Serwer bezprzewodowy KIRK KWS zawiera zasilanie Stacja bazowa do KIRK KWS6000, IP - zasilanie z PoE Słuchawka Z-4020 (zestaw: słuchawka Z-4020, ładowarka, zasilacz) Słuchawka Z-6020 (zestaw: słuchawka Z-6020, ładowarka, zasilacz) 6 Budynek administracyjny GPD 5 EE-1225 Layer 3 SFP Gigabit Switch 8-Port Gigabit SFP + 4 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, Backup Power System (Optional) 1 6 EE BASE-SX Multi mode SFP transceiver, up to 500m (850nm) 2 7 EE-1076 Layer 2/4 Gigabit Ethernet PoE Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, IP Clustering (up to 36 units) 1 Spirzch PPD1 8 EE-1072 Layer 2/4 Gigabit Switch 20-Port 1000BASE-T + 4 Combo G (RJ-45/SFP), IP clustering (up to 36 units), IP Source Guard,Q-in-Q, IPv6, Backup Powert 1 System(Optional) 9 EE-1076 Layer 2/4 Gigabit Ethernet PoE Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, IP Clustering (up to 36 units) 1 10 EE BASE-SX Multi mode SFP transceiver, up to 500m (850nm) 1 Pałac PPD2 11 EE-1072 Layer 2/4 Gigabit Switch 20-Port 1000BASE-T + 4 Combo G (RJ-45/SFP), IP clustering (up to 36 units), IP Source Guard,Q-in-Q, IPv6, Backup Powert 1 System(Optional) 12 EE-1076 Layer 2/4 Gigabit Ethernet PoE Switch 24-Port 1000BASE-T + 2 Combo G (RJ-45/SFP), 1 RS-232 console port management, IP Clustering (up to 36 units) 1 13 EE BASE-SX Multi mode SFP transceiver, up to 500m (850nm) 1 18 Infrastruktura sieciowa dla Teleinformatyki oraz Systemu Telefonii Bezprzewodowej Polycom KIRK 18.1 Główny punkt dystrybucyjny Budynek Administracyjny GPD Sieć aktywna w GPD realizowana jest przez przełącznik światłowodowy EE 1225 w pełni zarządzalny w warstwie trzeciej o konfiguracji zamkniętej. Przełącznik ten wyposaŝony jest w 8 portów Gigabit SFP oraz 4 dodatkowych portów gigabitowych miedzianych współdzielonych z 4 portami światłowodowymi, co czyni jego ponadto bardzo uniwersalnym przełącznikiem rdzeniowym. Porty te wyposaŝone są w funkcję auto-detect (urządzenie automatycznie rozpoznaje rodzaj przyłączonego medium). Urządzenie spełnia wymagania standardów IEEE 802.3/u/x/ad oraz IEEE 802.1D/w/Q/s/p dla przełączników Fast Ethernet i Gigabit Ethernet Przełącznik sieciowy EE 1225 jest zasilany z wbudowanego zasilacza. WyposaŜony jest równieŝ w port konsolowy RS-232 do komunikacji poprzez CLI. Cechy produktu EE 1225 Porty fizyczne 8 portów SFP 1000Base-X 4 porty Combo G (RJ-45/SFP) 1 port konsoli RS-232 DB-9 1 złącze zapasowego źródła zasilania Wydajność

17 MoŜliwość przełączania: 24 Gbps Wskaźnik przesyłu: 17,9 Mbps Rozmiar tablicy adresów MAC: Rozmiar bufora pakietów: 1MB Właściwości warstwy 2 Auto-negocjacja dla szybkości portu oraz trybu dupleks Kontrola przepływu: IEEE 802.3x oraz propagacja natłoku Protokół Spanning Tree: Protokół Spanning Tree IEEE 802.1D (STP) Protokół Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP) Protokół Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP) Sieci VLAN: Obsługuje 255 sieci VLAN IEEE 802.1Q, sieci VLAN oparte na portach, GVRP Sieci VLAN oparte na protokole IEEE 802.1v Prywatna sieć VLAN Agregacja łączy: Magistrala statyczna, protokół Link Aggregation Control (IEEE 802.3ad) Grupy magistrali: 6, łącza magistrali: 2~8 IGMP Snooping: IGMP snooping, wersja 1 i 2 oraz IGMP Querier MVR Obsługuje ramki jumbo do 9 KB Właściwości warstwy wpisów adresu IP 256 statycznych rutowań ARP Multi-netting, Super-netting (CIDR) RIPv1, RIPv2 OSPF DVMRP, PIM-DM VRRP DHCP/BootPrelay Serwer DHCP Serwer proxy DNS Właściwości QoS Kolejkowanie priorytetów: 8 kolejek sprzętowych dla kaŝdego portu Klasyfikacja ruchu w oparciu o standard IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, numer portu TCP/UDP, listę kontroli dostępu Obsługuje planowanie typu WRR i Strict Kontrola przepustowości: ograniczanie przepustowości w punkcie wyjścia/ wejścia Zabezpieczenia Obsługuje kontrolę dostępu w oparciu o protokół IEEE 802.1X Uwierzytelnianie RADIUS oraz TACACS+ Dynamiczna kontrola protokołu ARP Lista kontroli dostępu SSH (v1.5/v2.0) SSL Zarządzanie Zarządzanie przełącznikiem: CLI poprzez port konsoli lub Telnet Zarządzanie WEB SNMP v1, v2c Oprogramowanie i konfiguracja: Obrazy podwójnego oprogramowania Uaktualnie oprogramowania poprzez serwer TFTP Wiele plików konfiguracyjnych Udostępnianie/ pobieranie plików konfiguracyjnych poprzez serwer TFTP Obsługuje RMON (grupy 1, 2, 3 oraz 9) Obsługuje BOOTP, DHCP na potrzeby przydzielania adresów IP Obsługuje SNTP Dziennik zdarzeń/ Dziennik błędów/ Log systemowy ECview (opcjonalnie), zaawansowany system do zarządzania siecią, który pozwala zwiększyć funkcjonalność urządzeń EdgE-CorE poprzez: o Zarządzanie topologią o Zarządzanie wydajnością o Zarządzanie konfiguracją o Zarządzanie zdarzeniami o Zarządzanie SNMP Bezpieczeństwo CSA/NRTL (UL1950, CSA ) TUV/GS (EN60950) CB Zgodność elektromagnetyczna Oznaczenie CE FCC, klasa A VCCI, klasa A CISPR, klasa A Parametry dotyczące środowiska pracy Temperatura: IEC do 50 (typowa eksploatacja) -40do 70( gdy urządzenie nie jest uŝywane) Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji) Wibracje: IEC , IEC Wstrząsy: IEC Upadki: IEC

18 Gwarancja Ograniczona wieczysta gwarancja Dodatkowo w GPD przewidziano wydajne przełącznik EE 1076 (PoE). EE 1076 to 20 portowy 10/100/1000BASE-T + 2 Porty Gigabitowe Combo (RJ45/SFP) switch w pełni zarządzalny w warstwie drugiej. Na wszystkich portach miedzianych posiada pełne wsparcie dla standardu IEEE 802.3af po 15,4 W na port. Dzięki tym przełącznikom nie ma konieczności projektowania dodatkowych punktów elektrycznych do zasilenia Access Pointów, telefonii VoIP Polycom KIRK lub innej równowaŝnej systemu KWS6000 czy innych urządzeń z funkcją Power over Ethernet. Cechy produktu EE 1076 Porty fizyczne 22 porty RJ-45 10/100/1000Base-T 2 porty Combo G (RJ-45/SFP) 1 port konsoli RS-232 DB-9 na panelu przednim Wydajność MoŜliwość przełączania: 48 Gbps Wskaźnik przesyłu: 35,7 Mpps Rozmiar tablicy adresów MAC: Właściwości warstwy 2 Auto-negocjacja dla szybkości portu oraz trybu dupleks Kontrola przepływu: Standard IEEE 802.3x dla trybu pełnego dupleksu Propagacja natłoku dla trybu półdupleksu Protokół Spanning Tree: Protokół Spanning Tree IEEE 802.1D (STP) Protokół Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP) Sieci VLAN: Obsługuje 256 wpisów sieci VLAN w ramach identyfikatorów sieci VLAN Sieci VLAN oparte na portach Sieci VLAN oparte na protokole IEEE 802.1v Prywatna sieć VLAN GVRP Agregacja łączy: Magistrala statyczna Protokół Link Aggregation Control (IEEE 802.3ad) Grupy magistrali: 8 magistrali, maks. 8 portów dla kaŝdej grupy IGMP Snooping: IGMP v1/ v2 /v3(*) snooping IGMP Querier Obsługuje ramki jumbo do 10 KB dla wszystkich portów Właściwości QoS Kolejkowanie priorytetów: 4 kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie Klasyfikacja ruchu w oparciu o standard IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, numer portu TCP/UDP, listę kontroli dostępu Obsługuje planowanie typu WRR i Strict Kontrola przepustowości: Ograniczanie przepustowości w punkcie wejścia: pomiar przy wzroście o 64 KB Ograniczanie przepustowości w punkcie wyjścia: modulacja przy wzroście o 64 KB (*) Zabezpieczenia Obsługuje kontrolę dostępu w oparciu o protokół IEEE 802.1X Uwierzytelnianie RADIUS Uwierzytelnianie TACACS+ Obsługuje listy kontroli dostępu L2/3/L4 (100 dla kaŝdego systemu) SSH (v1.5/v2.0*) SSL Zarządzanie Zarządzanie przełącznikiem: CLI poprzez port konsoli lub Telnet Zarządzanie WEB SNMP v1, v2c, v3 Oprogramowanie i konfiguracja: Obrazy podwójnego oprogramowania, Uaktualnianie oprogramowania poprzez serwer TFTP Wiele plików konfiguracyjnych Udostępnianie/ pobieranie plików konfiguracyjnych poprzez serwer TFTP Obsługuje RMON (grupy 1, 2, 3 oraz 9) Obsługuje BOOTP, DHCP na potrzeby przydzielania adresów IP Obsługuje SNTP Dziennik zdarzeń/ Dziennik błędów/ Log systemowy ECview (opcjonalnie) jest zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania siecią, które pozwala zwiększyć funkcjonalność urządzeń Edge-corE: o Zarządzanie topologią o Zarządzanie wydajnością o Zarządzanie konfiguracją o Zarządzanie zdarzeniami o Zarządzanie SNMP Właściwości PoE

19 Zgodność ze standardem IEEE 802.3af Obsługuje maksymalnie 7,5 W dla 24 portów Łączna moc dla PoE: maks. 180 W Bezpieczeństwo UL/ CUL ; CSA/CUS (UL , CSA 22.2.No ) TUV/GS (EN ) ; CB (IEC ) Zgodność elektromagnetyczna Oznaczenie CE FCC, klasa A VCCI, klasa A CISPR 22, klasa A Parametry dotyczące środowiska pracy Temperatura: IEC C do 45C (typowa eksploatacja) -40C do 70C (gdy urządzenie nie jest uŝywane) Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji) MTBF: 8 lat Gwarancja Ograniczona wieczysta gwarancja Połączenia między pośrednimi punktami dystrybucyjnymi realizowane są za pośrednictwem linków światłowodowych wielomodowych 50/125 OM3 i specjalnie dedykowanych do tego typu połączeń modułów SFP EE Budynkowe pośredni punkt dystrybucyjny BPD2 (Spichrz), BPD1 (Pałac) Brzeg sieci realizowany jest przez najwyŝszej klasy przełączniki pracujące w standardzie Gigabit Ethernet. Zaproponowano przełączniki EE są one wysokowydajnymi zarządzalnymi przełącznikami sieciowymi wyposaŝonymi odpowiednio w 20 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 port konsoli RJ45 słuŝący do zarządzania. Urządzenia spełniają wymagania standardów IEEE oraz IEEE 802.1D/w/s/p/Q/v. Przełączniki te stanowią doskonałe rozwiązanie jako przełączniki brzegowe w sieciach, w których uŝytkownicy końcowi wymagają wyŝszych przepustowości, przez co zastosowanie przełączników Fast Ethernet nie jest moŝliwe. Ponadto przełączniki posiadają moŝliwość podłączenia redundantnego zasilania. Podobnie jak w GPD, w kaŝdym BPD przewidziano po jednym przełączniku EE EE 1076 to przełącznik 20 portowy 10/100/1000BASE-T + 2 Porty Gigabitowe Combo (RJ45/SFP). Na wszystkich portach miedzianych posiada pełne wsparcie dla standardu IEEE 802.3af po 15,4 W na port. Dzięki tym przełącznikom nie ma konieczności projektowania dodatkowych punktów elektrycznych do zasilenia Access Pointów, telefonii VoIP, kamer IP czy innych urządzeń z funkcją Power over Ethernet. Cechy produktu EE 1072 Porty fizyczne: 24 porty RJ-45 10/100/1000Base-T 4 porty Combo G (RJ-45/SFP) 1 port konsoli RJ-45 1 złącze zapasowego źródła zasilania Wydajność: Pamięć Flash: 16 MB Pamięć SDRAM: 64 MB MoŜliwoś przełączania: 48 Gbps Wskaźnik przesyłu: 35,7 Mpps Rozmiar tablicy adresów MAC: Rozmiar bufora pakietów: 0,75 MB Właściwości warstwy 2: Auto-negocjacja dla szybkości portu oraz trybu dupleks Flow Control: IEEE 802.3x & Back-Pressure Spanning Tree Protocol: Protokół Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D (STP) Ochrona katalogu głównego STP Filtrowanie BPDU Przekierowanie BPDU Protokół Rapid Spanning Tree IEEE 802.1D (RSTP) Protokół Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s (MSTP) Sieci VLAN: Obsługuje 256 sieci VLAN IEEE 802.1Q, sieci VLAN oparte na portach, GVRP Sieci VLAN IEEE 802.1v, prywatna sieć VLAN (PVLAN), QinQ Agregacja łączy: Magistrala statyczna, protokół Link Aggregation Control IEEE 802.3ad Grupy magistrali: 32, łącza magistrali: 2~8 IGMP: IGMP Snooping v1/v2/v3 IGMP Querier, filtrowanie IGMP, dławienie IGMP, proxy wyjścia IGMP, natychmiastowe wyjście IGMP DHCP: Klient DHCP DHCP snooping

20 Opcja DHCP 82 Obsługuje MVR Obsuguje mirroring portów, RSPAN Obsługuje ramki jumbo - maks. do 9 KB Właściwości QoS: Kolejki priorytetów: 8 kolejek sprzętowych dla kaŝdego portu Sposób kolejkowania: WRR, SPQ Klasyfikacja ruchu: IEEE 802.1p,CoS, IP Precedence, DSCP, numer portu TCP/UDP, ACL Kontrola przepustowości: ograniczanie przepustowości w punkcie wyjścia/ wejścia: 1 Mbps Zabezpieczenia: IEEE 802.1x: kontrola dostępu w oparciu o port Zabezpieczenie portów Zabezpieczenie portów z karencją adresów Mac Ochrona źródła IP Klient RADIUS (AAA; uwierzytelnianie, ewidencja, autoryzacja) TACACS+ / TACACS+ 3.0(*) ACL L2/L3/L4, SSH 2.0, SSL Zarządzanie: Zarządzanie przełącznikiem: CLI poprzez port konsoli lub Telnet Zarządzanie WEB SNMP v1, v2c, v3 Oprogramowanie i konfiguracja: Obrazy podwójnego oprogramowania Uaktualnianie oprogramowania lub konfiguracji przez TFTP /HTTP/Xmodem Wiele plików konfiguracyjnych Obsługuje RMON (grupy 1, 2, 3 oraz 9) Obsługuje BOOTP, DHCP w zakresie przydzielania adresu IP Obsługuje SNTP Dziennik zdarzeń/ Dziennik błędów/ Log systemowy Bezpieczeństwo: CSA/NRTL (UL1950, CSA ) TUV/GS (EN60950) CB Zgodność elektromagnetyczna: Oznaczenie CE FCC, klasa A VCCI, klasa A Parametry dotyczące środowiska pracy: Temperatura: IEC , 0 C do 50 C (typowa eksploatacja), -40 C do 70 C (gdy urządzenie nie jest uŝywane) Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji) Wibracje: IEC , IEC Wstrząsy: IEC Upadki: IEC Gwarancja: Ograniczona wieczysta gwarancja Tak współpracujące ze sobą urządzenie szkieletowe i brzegowe zapewniają najwyŝszej jakości przepustowości oraz moŝliwości zarządzania siecią. Rozwiązanie to jest w pełni adekwatne do proponowanego okablowania strukturalnego kategorii System CCTV System CCTV oparty o serwer i kamery DIVA lub innej równowaznej jest zintegrowaną platformą IP. Platforma diva zapewnia moŝliwość zarządzania zdarzeniami z centrum monitorowania. Operator ma moŝliwość przeglądania alarmów, zatwierdzania alarmów, oraz dopisywania własnych komentarzy dla danego zdarzenia. W przypadku zatwierdzenia przez operatora alarmu, system powinien odnotować to zdarzenie, oraz fakt ten powinien być widoczny dla innych uŝytkowników systemu. Ponadto operator systemu ma moŝliwość eksportu zarejestrowanego materiału VIDEO, przy czym informacja o takim zdarzeniu powinno zostać zapisana w logach systemowych, których nie moŝna zmienić. System jest wyposaŝony w stacje podglądu składającą się z dwóch monitorów LCD ( obsługujące rozdzielczość FullHD) o przekątnej obrazu minimum 22, komputera z oprogramowaniem NMS, klawiatury sterującej do sterowania kamerami obrotowymi oraz klawiatury i myszki do zarządzania systemem. Stacja komputerowa dla stanowisk monitorowania mają moŝliwość podłączenia maksymalnie 4 monitorów. Oprogramowanie ma moŝliwość konfiguracji wyświetlania layoutu na dowolnym ekranie z dowolnym podziałem ekranowym. Aplikacja ma moŝliwość inicjowania wyświetlania danego obrazu na podglądzie wyniku zdefiniowanej akcji. Np. w wyniku detekcji ruchu system automatycznie wyświetli podgląd z danych kamer Sruktura Sieci Proponowany system kamer IP składa się z 31 kamer IP rozproszonych w budynkach jak i na terenie całego parku, połączonych za pomocą dedykowanej sieci IP. Ne terenie parku poprowadzono sieć światłowodową i wpięto kaŝdą z kamer PTZ na słupie do tej sieci. Wykorzystano do tego specjalne media konwertery przemysłowe w hermetycznych puszkach. Sieć zbiega się w budynku administracyjnym w serwerowni i podłączony do centralnego punktu dystrybucyjnego. Wewnątrz

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo