ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu."

Transkrypt

1 ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

2 Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

3 Ericsson-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Ericsson-LG, to spó ka pomi dzy firm Ericsson oraz LG-Electronics. Firma jest wiatowym liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwi za technologicznych i komunikacyjnych. Ericsson-LG umo liwia przedsi biorstwom zwi kszenie przychodów, obni enie kosztów, usprawnienie obs ugi klientów oraz zwi kszenie produktywno ci Dzi ki ponad 40-letniemu do wiadczeniu w bran y telekomunikacyjnej, Ericsson-LG doskonale zna i rozumie potrzeby i wymagania klientów przy wyborze rozwi za komunikacyjnych. Jako niezawodny partner biznesowy Ericsson-LG oferuje rozwi zania dla ma ych i du ych przedsi biorstw, pocz wszy od telefonii komórkowej i stacjonarnej infrastruktury sieciowej do rozwi za g osowych. Ericsson-LG koncentruje si na nast puj cych podstawowych warto ci przy dostarczaniu rozwi za komunikacyjnych dla przedsi biorstw: Konwergencja Kompatybilno Wydajno Przysz o Ericsson-LG zaspokaja potrzeby klientów w zakresie wielu po czonych us ug, w tym mo liwo ci g osowych, aplikacji, sieci danych i narz dzi zarz dzania. Ericsson-LG chroni inwestycje poprzez udoskonalenia w istniej cym rodowisku i bezproblemow migracj do wiata konwergentnych IP które s obecnie najlepszym rozwi zaniem dla Twojej firmy. Ericsson-LG oferuje rozwi zania cznie z platformami zarz dzania dla UC, mobilno ci i bezpiecze stwa, które maj na celu popraw efektywno ci. Nasze badania i rozwój koncentruj si na wci wiod cej technologii komunikacji IP. Innowacyjna technologia pozwala na atw rozbudow zarówno w funkcje jak i mo liwo ci systemu przy zmieniaj cych si potrzebach. Ericsson-LG gwarantuje konkurencyjno poprzez dostarczanie rozwi za komunikacyjnych end-to-end, które zaspokoj potrzeby Twojej firmy.

4 PLATFORMA BIZNESOWA ipecs Ka de rozwi zanie dla przedsi biorstwa musi by dostosowane do zmiennych potrzeb danej organizacji. W trakcie rozwoju przedsi biorstwa, widoczne staj si zmiany w ród potrzeb pracowników. Zwi ksza si potrzeba mobilno ci, oraz globalnego dost pu do ró nego rodzaju us ug i zasobów. Wiele równie zale y od atwo ci komunikacji i wspó pracy. Aby utrzyma konkurencyjno na rynku, przedsi biorstwa potrzebuj narz dzi, które dobrze ze sob wspó dzia aj i mog przynie szybki i atwy dost p do informacji. Podczas podejmowania krytycznych decyzji, liczy si atwe, szybkie i efektywne dzia anie w rodowisku pracy. Aby sprosta potrzebom przedsi biorstw, Ericsson-LG oferuje rozwi zanie o nazwie ipecs. Dostarcza ono konwergentne rozwi zania komunikacji IP dla przedsi biorstw, które oferuje pe n lini produktów do ujednoliconej komunikacji, w tym transmisji g osu, danych i aplikacji dla ma ych i du ych przedsi biorstw. Centrale, serwery i bramy ipecs znajduj si w centrum rozwi za których atutem jest niezawodno sprz tu i oprogramowania oraz w pe ni rozproszona architektura IP i bogaty zestaw atwych w u yciu funkcji. 02 ERICSSON-LG

5 ipecs-lik Komunikacja Pure IP dla ma ych i rednich firm. Cechy i zalety W pe ni rozproszona architektura IP Scentralizowane przetwarzanie po cze dystrybuowanych w sieci z bardzo zró nicowan architektur. Elastyczna konfiguracja do maksymalnie 1200 portów Rozmowy fail-over do lokalnej sieci PSTN, przy braku po czenia z sieci gospodarza. atwa zdalna instalacja bramy i solidne mo liwo ci przetrwania Platforma aplikacji Przyjazna dla u ytkownika ujednolicona komunikacja i narz dzia do pracy grupowej. Ró norodno aplikacji innych producentów wykorzystuj cych AIM (Application Interfejs Messaging) Idealny zestaw funkcji dla bran y hotelarsko-gastronomicznej w tym integracja z PMS Szereg gotowych aplikacji biznesowych od Ericsson-LG Wsparcie u ytkowników powiadomienia i opcje pobierania wiadomo ci Nagrywanie komunikatów g osowych Ró norodne narz dzia w postaci aplikacji klienckich na platformy stacjonarne i mobilne. Minimalizacja TCO Mniejsze nak ady inwestycyjne przy wykorzystaniu jednolitej infrastruktury sieciowej oraz modu owe elementy Prosta implementacja zdalnego biura i pracowników zdalnych Rozwi zania komunikacyjne Pure IP nowej generacji ipecs-lik jest rozwi zaniem komunikacyjnym IP zaprojektowanym, aby spe ni potrzeby ma ych i rednich przedsi biorstw. ipecs-lik zapewnia pe n funkcjonalno IP-PBX bez utraty funkcji g osowych, a nawet ich bardziej inteligentn posta. Infrastruktura typu Simple Modular IP urz dze ipecs-lik pomaga klientom dostarczy dostosowane do ich potrzeb wdro enia. W oparciu o przejrzyst infrastruktur, wspiera redundancj systemu, jego prze ywalno i skalowalno do 1200 portów. ipecs-lik obs uguje szerok gam aplikacji zwi kszaj cych produktywno, takich jak Unified Communications, nagrywanie rozmów IP, Phontage na urz dzenia mobilne, wbudowany Voice Mail i UMS. ipecs SYSTEM 03

6 ipecs-cm Komunikacja Pure IP dla du ych przedsi biorstw Cechy i zalety Prosta infrastruktura sieciowa Elastyczna i prosta konstrukcja sieci na bazie architektury modu owej Pure IP Ochrona inwestycji i oszcz dno ci szeroka gama telefonów obs uguj cych rozwi zania high-endowe oraz istniej ce analogowe urz dzenia: wideo, IP / SIP, Wi-Fi, PDA, Softphone, Attendant Console, telefony cyfrowe, telefony analogowe Redukcja kosztów operacyjnych poprzez wewn trzne rozmowy VoIP i atwe w u yciu scentralizowane zarz dzanie Ujednolicone rozwi zanie dla du ych przedsi biorstw ipecs-cm to nast pna generacja IP-PBX, która zapewnia, oprócz telefonii IP, ró ne elastyczne us ugi multimedialne i mobilne wysokiej jako ci przeznaczone dla rednich i du ych przedsi biorstw. ipecs-cm sk ada si z wielu serwerów telefonicznych i bramek dzi ki czemu mo e spe ni ró ne wymagania, Mo e posiada od 500 do portów i zapewni godzin oczekiwania przy zaj tych po czeniach a do ich zako czenia. Bramy medialne ipecs-cm zapewniaj prosty interfejs VoIP (Voice over Internet Protocol), oraz dost p sieci telefonii opartej na normach i aplikacjach dla ujednoliconej komunikacji i wspó pracy. ipecs-cm jest równie kompatybilny z innymi urz dzeniami ipecs obejmuj cymi systemy, aplikacje i telefony IP. Zapewnia nie tylko integracj z samodzielnymi call serwerami ipecs-cm, ale równie z urz dzeniami ipecs-lik i ipecs-mg jako brama do odleg ych lokalizacji z miejscowym przetwarzaniem. Dzi ki skalowalno ci i atwemu monta owi jest bardzo funkcjonalne dla du ych przedsi biorstw, ipecs-cm uzupe nia pe n lini produktów ipecs niezale nie od wielko ci przedsi biorstwa. Maksymalizacja skalowalno ci i niezawodno ci Wsparcie dla maksymalnie u ytkowników i godzin przy zaj tych po czeniach a do ich zako czenia Nieograniczona skalowalno poprzez tworzenie sieci wielu serwerów Lokalne przetrwanie przez szereg serwerów po czonych lokalnie Opcje redundancji: serwera rozmów / LAN / kontroli / zasilania Specjalistyczne funkcje dla du ych przedsi biorstw: Directory Number, Digit Conversion Mobile Extension, Intelligent Routing Wsparcie u ytkowników Mieszane trunki: Digital Trunk (E1 / T1 / PRI / SS7), Analog Trunk (E&M, RD, LD, CO) jak równie SIP trunks Prosta instalacja oraz LLDP, automatyczna rejestracja oraz zarz dzanie z poziomu sieci WEB Obs uga aplikacji Ericsson-LG oraz aplikacji innych producentów. 04 ERICSSON-LG

7 ipecs-mg Hybrydowe rozwi zania IP dla SMB Konfigurowalne rozwi zanie hybrydowe IP Ericsson-LG dostarcza niestandardowe rozwi zania telefonii dla rynku SMB od wielu lat. ipecs-mg kontynuuje t tradycj, w oparciu o sprawdzone technologie i architektury w celu zaspokojenia podstawowych priorytetów SMB, w tym uproszczenia, elastyczno ci, wydajno ci, zbie no ci, zgodno ci i odpowiedzialno ci za rodowisko naturalne. Platforma biznesowa ipecs-mg jest wysoce niezawodna, rozszerzalna i bogata w funkcje hybrydowe, ipecs-mg wspiera kompletne pojedyncze rozwi zania sieci IP, jak i mieszane wdro enia sk adaj ce si zarówno z rozwi za IP jak i rozszerze TDM. Cechy i zalety Inteligentne dzia anie dla Green IT Zredukowane zu ycie energii przez wydajne zarz dzanie zasobami Prosta i elastyczna architektura Wbudowane us ugi komunikacyjne i funkcje dostosowania platformy Mniej opcji sprz towych i efektywna kosztowo ekspansja dzi ki prostej architekturze. atwiejsza obs uga i konserwacja Wydajno i zaawansowane funkcje Technologia Future-ready, otwarte standardy architektury i najnowsze funkcje PBX Bogate aplikacje dla ma ych i rednich firm, w tym ujednolicona komunikacja Auto-attendant / poczta g osowa, rozwi zania contact center, itp. Scentralizowane i zdalne zarz dzanie oraz monitorowanie ca ego systemu Ró ne terminale i multimedialne interfejsy komunikacyjne Fax, analog, digital, IP phone, IP soft phone, DECT, video phone oraz various soft client dla UC i partnerów Rozwi zania konwergentne Pe na gama terminali i aplikacji Integracja z bezpiecznymi funkcjami sieciowymi Kompatybilno atwa migracja z ipldk-100/300 Integrowalno z inwestycjami w rozszerzenia TDM Ulepszona platforma IP oraz otwarte i przysz o ciowe standardy architektury ipecs SYSTEM 05

8 PLATFORMA DLA DOMU i SMALL BUSINESU Inteligentne i wydajne rozwi zania Nowe technologie w dziedzinie telefonii przynosz post py komunikacyjne, które wp ywaj na zmiany w biznesie. Tradycyjne imperatywy na rynku telefonii SOHO staj si op acalne, atwe w obs udze i konserwacji. Technologie nowej generacji zapewniaj prostot w u ytkowaniu bez konieczno ci specjalistycznych szkole i wsparcia technicznego. Ericsson-LG dostarcza rozwi zania komunikacyjne, które odpowiadaj potrzebom ma ych firm i pomagaj przyspieszy mo liwo ci biznesowe oraz zapewniaj wi ksz satysfakcj klienta dzi ki zaawansowanym opcjom serwisowym - otrzymuj pe n kontrol nad zarz dzaniem systemem. Ericsson-LG bez wzgl du na wielko firmy, dostarcza biznesowe rozwi za, które daj przewag nad konkurencj. 06 ERICSSON-LG

9 ipldk-60 / ARIA SOHO IP Inteligentna komunikacja SMB Ericsson-LG ipldk-60 czy w sobie innowacyjn, elastyczn architektur z najnowsz technologi Voice over IP oraz zaawansowanymi aplikacjami. Oferuje nowy rodzaj platformy komunikacyjnej dla ma ych i rednich przedsi biorstw. Zaprojektowany do obs ugi telefonii analogowej, cyfrowej i telefonów IP i trunków, ipldk-60 jest idealnym rozwi zaniem dla firm, które maj potrzeb czenia technologii, lub planuj przej cie pomi dzy technologiami. W miar zmieniaj cych si wymaga biznesowych i funkcji, ipldk-60 jest rozwijane tak aby wprowadzi firm na wy szy poziom. Zoptymalizowane rozwi zanie hybrydowe SMB Maksymalnie 48 linii wewn trznych Ulepszone funkcje typu: Short Message Service (SMS), Caller ID, conference itp. w standardzie. Pe na sieciowalno do 72 w z ów sieci oraz obs uga telefonów IP Ericsson-LG, DECT, klientów softwareowych i SIP trunk. Ulepszone funkcje typu: Short Message Service (SMS), Caller ID, conference itp. w standardzie. Obs uga aplikacji Ericsson-LG typu Phontage softphone i ezattendant oraz integracja aplikacji ze zdalnym komputerem - zdalny dost p do obs ugi systemu i SMDR (Station Message Detail Recording), etc Dost pno zaawansowanych rozwi za takich jak wbudowany Voice Mail, powitania klientów - Auto Attendant oraz prze czanie rozmów. ipldk-20 Jedno urz dzenie pracuj ce ponad wyobra ni. IpLDK-20 to zoptymalizowany cyfrowy system telefoniczny adresowany do u ytkowników Sobo (Small Office Branch Office) na rynku telefonii. System obs uguje najnowsze technologie komunikacyjne Ericsson-LG, w tym VoIP i zaawansowane aplikacje biznesowe oferuj ce niezrównane rozwi zania komunikacyjne. ipldk-20 sk ada si z systemu podstawowego i dodatkowego modu u zamontowanego w górnej cz ci podstawowej obudowy. Elastyczno i modu owo, od 4 CO/8 Ext. do 8 CO/24 Ext. Innowacyjne rozwi zanie Ericsson-LG IP phone ze wsparciem dla; LDP-7000, LDP-9000, LIP-7000 and LIP-8000, GDC-400H / 450H DECT Standardowy zestaw funkcji; wbudowany Auto Attendant, Voice Messaging, Analog Caller ID, Virtual Conference Room oraz Hot Desk Support SMALL SYSTEM 07

10 ARIA SOHO atwa komunikacja dla SOHO Nowe technologie w telefonii przynios y zmiany i post p w dziedzinie komunikacji, wp ywaj one z kolei na biznes od ma ych do du ych przedsi biorstw. Jednak e tradycyjne trendy na rynku telefonii SOHO stawiaj nacisk na takie warto ci jak op acalno i atwe utrzymanie si na czele. ARIA SOHO to najnowsza propozycja, przedstawiona w dniu technologii cyfrowych Ericsson-LG, która zaspokaja potrzeby komunikacji w ma ych i rednich przedsi biorstw oraz domach. Prosty i elegancki system telefoniczny z funkcj Plug & Play Skalowalno do 48 linii wewn trznych w tym cyfrowych i analogowych. Us ugi monitorowania dla kierownika i ograniczania ruchu wewn trznego. Przyjazna obs uga, utrzymanie i eksploatacja dzi ki aplikacji PC-Admin oprogramowania i redaktor szybkiego aktualizowania bazy danych u ytkownika. W-SOHO Zoptymalizowane rozwi zanie telefonii bezprzewodowej dla SOHO Wireless SOHO to bezprzewodowe rozwi zanie oparte na technologii DECT Ericsson-LG adresowane do rynku SOHO. Nie posiada okablowania zewn trznego, dzi ki czemu mo e atwo zosta przeniesione w dowolne miejsce. Bezprzewodowy SOHO jest prostym i atwym w u yciu rozwi zaniem typu plug&play do samodzielnego monta u. Posiada du y wy wietlacz LCD u atwia programowanie.wireless SOHO daje klientom wiele korzy ci podczas instalacji, zarz dzania i eksploatacji. w sk ad urz dzenia wchodzi stacja bazowa (LWS-BS) i 2 rodzaje urz dze bezprzewodowych, zarówno stacjonarny telefon (LWS-WK) jak i bezprzewodowych jak s uchawka GDC-400H / 450H DECT. Obs uguje do 3 linii miejskich z maksymalnie 8 s uchawkami / 7 terminali bezprzewodowych Posiada interfejs SLT i wykrywanie sygna u faksu 08 ERICSSON-LG

11 rozwi zania w jednym urz dzeniu ipecs SBG-1000 Inteligentnerozwi zania ipecs SBG-1000 to prawdziwie konwergentna platforma komunikacji dostosowane dla ma ych firm i SOHO z potrzeb wdro enia telefonii IP, serwera plików, sieci bezprzewodowej i zapewnienia bezpiecze stwa przez jedno urz dzenie. ipecs SBG-1000 jest zoptymalizowanym rozwi zaniem dla ma ych firm o ograniczonych bud etach i zasobach z potrzeb zaawansowanych mo liwo ci komunikacji oraz wi kszych firm szukaj cych inteligentnych rozwi za biznesowych. ipecs SBG-1000 to nowej generacji inteligentna platforma udost pniaj ca wiele zaawansowanych us ug komunikacyjnych maj cych na celu atw integracj z szybkim dost pem do szerokopasmowego Internetu, jednocze nie minimalizuj c wysi ek zwi zany z monta em i utrzymaniem. ipecs SBG-1000 jest w a ciw odpowiedzi na dzisiejsze konwergentne potrzeby komunikacyjne, a dzi ki swojej wysokiej wydajno ci opartej na platformie IP, jest gotowy do integracji z przysz ymi wdro eniami w technologii IP. Skuteczna i zaawansowana komunikacja Zaawansowane funkcje Ericsson-LG IP-PBX Warto ciowe aplikacje, m.in. VM oraz gama telefonów IP i telefonów softwareowych do komputerów PC i urz dze mobilnych Maksymalnie 24 urz dzenia IP obejmuj ce 6 SIP trunków bez DECTa Opcjonalnie back-up PSTN obejmuj cy 1CO, 2CO, 4CO, 1 BRI lub 2 BRI Zaawansowane i kompleksowe sieci danych Wbudowane protoko y routingu, Gigabit WAN, 8 portów FE, 8 portów LAN, w tym 4 PoE oraz Quality of Service Zaawansowany Wi-Fi 11n z MIMO i technologia DECT do po cze w dowolnej chwili w dowolnym miejscu. Solidny zestaw wbudowanych opcji zabezpiecze SPI firewall, VPN (IPSec, PPTP, L2TP), metody uwierzytelniania, kontroli dost pu i limitowanie. Funkcje IT Service Wbudowany serwer wydruku, serwer plików i interfejs USB do pod czenia wspólnej zewn trznej pami ci masowej. FAX / POS connect i przeka nik do sterowania drzwi lub alarmów atwa instalacja i zarz dzanie Uproszczona instalacja i konfiguracja za pomoc wbudowanego inteligentnego kreatora instalacji z konfiguracjami predefiniowanych Lokalne i zdalne zarz dzanie za pomoc intuicyjnego graficznego interfejsu u ytkownika przez www Wspó praca z TR-069 i opartych na SNMP aplikacjami do zarz dzania sieci. SMALL SYSTEM 09

12 ipecs Ethernet Switch Simpler and Smarter Networking for the SMB Obecnie ma e i rednie firmy napotykaj coraz wi cej wyzwa zwi zanych z rosn c z o ono ci rozwi za IT, ograniczonym bud etów i zasobami, mimo to musz one dzia a w tym samym rodowisku biznesowym i konkurowa z wi kszymi przedsi biorstwami. Ericsson-LG dostarcza zoptymalizowane rozwi zania aby jak najlepiej rozwi za te problemy, nowe prze czniki z rodziny ipecs z za o enia s proste w instalacji, atwe w zarz dzaniu, niezawodne i niedrogie. Nowe rozwi zania Ethernet ipecs doskonale rozwi zuj potrzeby rodowisk zró nicowanych przy mniejszych nak adach inwestycyjnych. atwo instalacji Prze czniki Ethernetowe ipecs posiadaj takie funkcjonalno ci jak auto-negocjacja szybko ci, tryb dupleks, Auto-MDI / MDIX oraz intuicyjne diody LED na portach. Intuicyjny interfejs u ytkownika sprawia, e instalacja i administracja jest znacznie atwiejsza. Zaawansowany Quality of Service (QoS) Prioryteryzacja danych w sieci jest niezb dna w celu zapewnienia krytycznych us ug takich jak terminowe dostarczanie g osu. Prze czniki Ethernetowe ipecs s w stanie sklasyfikowa pakiety do ró nych kolejek priorytetowych i dostarczy ka dy pakiet w kolejkach priorytetowych metodami WRR (Weighted Round Robin) lub SPQ (Strict Priority Queuing). Elastyczny Power over Ethernet (w modelach z POE) Prze czniki PoE ipecs Ericsson-LG s przeznaczone do obs ugi zarówno 802.3af jak i standardowego 802.3at. Dlatego ma e i rednie firmy mog elastycznie i efektywnie po czy ró ne standardy i wysokiej mocy urz dzenia na jednym prze czniku Ericsson-LG. Ponadto, kontrola PoE i monitorowanie mo e by atwo zarz dzany za pomoc intuicyjnego interfejsu WWW. Green Ethernet (modele z portem Gigabit) W ipecs Ethernet wykorzystano najnowsz technologi Green Ethernet, która pomaga zaoszcz dzi koszty zwi zane ze zu yciem energii. Prze czniki u ywaj energooszcz dnych Ethernet (EEE) i s w stanie wykry stan po czenia i d ugo kabla do ka dego portu dzi ki czemu mog by dynamicznie konfigurowane zapewniaj c maksymaln efektywno energetyczn. Secure Networking Prze czniku Ethernetowe ipecs wspieraj kluczowe funkcje zabezpiecze, jak uwierzytelnianie RADIUS i zezwolenia, a tak e wielowarstwowe filtrowanie. Sesje zarz dzania internetowego mog by zabezpieczone szyfrowaniem HTTPS. Inteligentne zarz dzanie przez UDM Ericsson-LG oferuje unikalne narz dzie zarz dzania, Unified Device Manager (ipecs UDM), które umo liwia zarz dzanie wszystkimi produktami linii ipecs cznie z urz dzeniami telefonii IP za pomoc jednego interfejsu zarz dzania. ipecs UDM upraszcza administracj sieci i zarz dzanie przy u yciu pojedynczego interfejsu. rejestracja urz dze System/Switch przy u yciu profilów parametry urz dzenia i informacje o zasobach Interfejs Web Admin Telnet / szeregowy interfejs wiersza polece (tylko ES-3000) Urz dzenie / port informacji i monitorowania ruchu za pomoc SNMP Ping / traceroute Test Windows uk ad sterowania i export raportów do excela 10 ERICSSON-LG

13 Seria ipecs ES Seria prze czników ipecs ES-4500 warstwy L3 ES-4526G ES-4550G 24 10/100BASE-T Ports 48 10/100/1000BASE-T Ports 4 Shared SFP Ports 4 Shared SFP Ports 2 10G Uplink Slots 2 10G Uplink Slots High Availability High Availability IPv4 and IPv6 routing support IPv4 and IPv6 routing support Seria prze czników ipecs ES-3000 warstwy L2 ES-3026 ES-3026P 24 10/100BASE-TX Ports 24 10/100BASE-TX Ports 2 Gigabit Combo Ports (25~26) 802.3af/at PoE for all ports (Max 185W) ES-3024G ES-3024GP 24 10/100/1000BASE-T Ports 24 10/100/1000BASE-T Ports 4 Shared SFP Ports (21~24) 802.3af/at PoE for all ports (Max 185W) ES-3050 ES-3050P 48 10/100BASE-TX Ports 48 10/100BASE-TX Ports 2 Gigabit Combo Ports 802.3af/at PoE + for all ports (Max 410W) ES-3052G ES-3052GP 48 10/100/1000BASE-T Ports 48 10/100/1000BASE-T Ports 4 SFP Ports 802.3af/at PoE + for all ports (Max 410W) Seria prze czników ipecs ES-2000 warstwy L2 ES-2026 ES-2026P 24 10/100BASE-TX Ports 24 10/100BASE-TX Ports 2 Gigabit Combo Ports (25~26) 802.3af/at PoE for ports (Max 185W) ES-2024G ES-2024GP 24 10/100/1000BASE-T Ports 24 10/100/1000BASE-T Ports 4 Shared SFP Ports (21~24) 802.3af/at PoE for ports (Max 185W) ES-2052G ES-2052GP 48 10/100/1000BASE-T Ports 48 10/100/1000BASE-T Ports 4 SFP Ports 802.3af/at PoE for all ports (Max 410W) ETHERNET SWITCHES 11

14 Aplikacje LEPSZA WSPÓ PRACA I KOMUNIKACJA W A W BIZNESIE Aplikacje pe ni wa n rol w komunikacji biznesowej i s znakomitym uzupe nieniem platform telefonii IP. Ericsson-LG oferuje szereg aplikacji do komunikacji biznesowej i wspó pracy. Unified Communications Solution (UCS) to aplikacja przeznaczona dla klientów korporacyjnych natomiast Phontage to ma y klientem IP, który mo e w pe ni zast pi telefon stacjonarny. Wszystkie platformy wspieraj i wspó pracuj z rozwi zaniami TAPI, Office CTI i konsol PC. Oparte na serwerze rozwi zanie Unified Messaging w po czeniu z platform ipecs zwi ksza produktywno u ytkowników. Aplikacje do zarz dzania sieci, systemem i telefonami pozwalaj klientom na wygodnie administrowanie i zarz dzanie. 12 ERICSSON-LG

15 ipecs UCS Pojedynczy Punkt Komunikacji, Zwi kszenie Wydajno ci w Firmie ipecs Unified Communications Solution (UCS) firmy Ericsson-LG s jest narz dziem umo liwiaj cym popraw wspó pracy multimedialnej i zwi kszaj cym produktywno w segmencie ma ych i du ych przedsi biorstw. Jego architektura oparta na pojedynczym serwerze umo liwia korzystanie z rozwi zania komunikacyjnego nowej generacji bez inwestycji w sprz t klasy enterprise. Bogata funkcjonalno, wydajno a tak e mo liwo integracji z rozwi zaniami firm trzecich sprawia ze produkt nadaje si szczególnie do rodowiska UC w du ych przedsi biorstwach. Polepszenie informacji o statusie i zwi kszenie produktywno ci Informacja w czasie rzeczywistym o statusie u ytkownika Wybór najlepszej metody komunikacji na podstawie informacji o statusie u ytkownika ; po czenie g osowe, , Instant Messaging lub po czenie video atwe wyszukiwanie w centralnej i w lokalnej bazie danych atwo konfigurowania konferencji atwiejsze nawet w porównaniu z tradycyjn konferencja g osow przez u ycie Wirtualnych pomieszcze konferencyjnych, konferencyjnych po cze grupowych lub zestawienie prostych dora nych konferencji Konferencje video do 6 u ytkowników Proste zestawianie konferencji wideo bez konieczno ci skomplikowanej konfiguracji, ustawiania kodeków lub instalowania drogiego dedykowanego sprz tu Wspó dzielenie informacji Prywatne prezentacje przy u yciu zintegrowanego Pulpitu i Wspó dzielenia Aplikacji WWW push i wspó dzielenie plików podczas konferencji Rozwi zanie z pojedynczym serwerem Ka dy komponent jest zintegrowany i sterowany przez centralny system zarz dzania (OMS) Elastyczny sposób licencjonowania oparty na liczbie jednoczesnych u ytkowników Mo liwo do 2,000 jednoczesnych logowa i obs uga do 6,000 zarejestrowanych u ytkowników na serwer Zintegrowane rozwi zanie UC dla biznesu Bezpieczne rozwi zanie instant messaging w przeciwie stwie do publicznych rozwi za pocztowych Logi i szczegó y aktywno ci u ytkownika Zdalny system nadzoru oraz statystyki u ywania funkcji dla efektywnego zarz dzania zasobami Prosty i intuicyjny interfejs u ytkownika Sprawia e praca z systemem jest przyjemna dzi ki spójnemu i intuicyjnemu interfejsowi u ytkownika. interfejsowi u ytkownika. APPLICATIONS 13

16 Soft Clients Aplikacje typu Softphone Aplikacje Softphone zamieniaj komputer stacjonarny, laptop lub telefon komórkowy w telefon IP z wieloma dodatkowymi funkcjami. Najlepiej sprawdzaj si u u ytkowników którzy cz sto si komunikuj, wykonuj wiele po cze, wykorzystuj po czenia konferencyjne i musza by dost pni w ka dej chwili. Rozwi zanie umo liwia u ytkownikom dost p w ka dej chwili i wsz dzie do zintegrowanej komunikacji w tym po cze g osowych, konferencji g osowych, firmowej ksi ki telefonicznej i listy wykonanych po cze. ipecs Phontage ipecs Phontage jest multimedialnym narz dziem komunikacyjnym, które integruje bogat funkcjonalno komunikacji g osowej ipecs z wspó pracuj cymi aplikacjami na twoim PC, PDA lub Smartphonie z systemem Symbian. Przyjazny dla u ytkownika interfejs w ipecs Phontage u atwia dost p do bazy danych z kontaktami. Rozwini ty program komunikacyjny Pe na funkcjonalno rozbudowanego telefonu IP Po czenie ze stacjonarnym telefonem u ytkownika z funkcj jednoczesnego dzwonienia Ksi ka telefoniczna, wykaz po cze, SMS, Po czenie wideo oraz funkcjonalno ci wspó dzielenia aplikacji Proste zarz dzanie kontaktami osobistymi Osobista ksi ka telefoniczna z odno nikami do aplikacji PIM (Personal Information Manager) u ytkownika takiej jak Microsoft Outlook, GoldMine lub ACT! Synchronizacja bazy danych z kontaktami i zadaniami z aplikacji Outlook Szereg aplikacji klienckich Dost pny w ró nych wersjach; Podstawowa, Deluxe and PDA Podstawowa: zaawansowane narz dzie dla u ytkowników z intensywnymi potrzebami komunikacyjnymi Deluxe: dla u ytkowników którzy potrzebuj komunikacji jeden-do-jednego PDA: idealny mobilny komunikator wielozadaniowy Komunikator ipecs Komunikator ipecs jest aplikacj przeznaczon do telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android i ios. Komunikator ipecs bazuje na protokole SIP i jest przeznaczony dla u ytkowników którzy chc korzysta z jednego telefonu dla po cze komórkowych i lokalnie w firmie. Zaimplementowane s podstawowe funkcjonalno ci takie jak wybieranie numeru, przej cie po czenia, zawieszenie po czenia, prze czenie rozmowy a tak e obs uga SMS, wykaz po cze i ksi ka telefoniczna. 14 ERICSSON-LG

17 Konsola operatora Rozwi zania Operatora Ericsson-LG oferuje konsole operatora w postaci aplikacji do zainstalowania na komputerze, integruj c telefon z zewn trznymi danymi o po czeniu i baz danych abonentów Aplikacja u atwia zestawianie po cze i oferuje szereg u atwie. Jako konsola telefonistki dla systemów komunikacyjnych Ericsson-LG, ez-attendant oraz ipecs Attendant umo liwia skuteczne zestawianie po cze telefonicznych przez telefonistki, recepcjonistki i asystentki. Umo liwia szybkie i proste zestawienie po cze oraz uzyskanie informacji o statusie abonentów. ipecs ez-attendant ipecs ez-attendant wspó pracuje z telefonem IP telefonistki rozszerzaj c jego funkcjonalno i efektywno zestawiania po cze. Prosta obs uga Funkcjonalno ci dost pne po klikni ciu myszka lub po u yciu przycisku funkcyjnego Wyskakuj ce okienko z po czeniem przychodz cym Informacja online pokazuj ca status (dost pno ) abonentów Elastyczna obs uga po cze Przyj cie rozmowy po klikni ciu na list po cze w kolejce Wytnij i wklej po czenie z kolejki i przenie do obs ugi przez innego abonenta Wybierz kontakt lub numer aby prze czy rozmow Obs uga ksi ki telefonicznej Integracja z lokaln I firmow ksi k telefoniczn Kompatybilna z Outlook, Excel, ACT! oraz GoldMine ipecs Attendant ipecs Attendant oferuje rozszerzon funkcjonalno aplikacji ez-attendant o funkcje aplikacji soft phone, funkcje hotelowe I rozbudowany interfejs u ytkownika. ipecs Attendant integruje si z centralami ipecs; ipecs-cm, ipecs-mg i ipecs-lik. Wbudowana funkcja softphone Praca bez zewn trznego telefonu Wysoka jako po czenia g osowego Funkcje hotelowe* Check in / out, budzenie, status pokoju, zablokowanie pokoju itd. Przyjazny interfejs atwiejszy I bardziej intuicyjny projekt oraz wy wietlane ikonki Elastyczne opcje wy wietlania Interfejs u ytkownika i funkcjonalno dopasowana do poszczególnej platformy ipecs * Funkcje hotelowe zale ne od platformy ipecs. APPLICATIONS 15

18 ipecs UMS Jednolity System dost pu do Wiadomo ci ipecs Unified Messaging Solution (UMS) jest narz dziem pomagaj cym firmie dzia a dynamicznie i skutecznie. U ytkownicy maj mo liwo dost pu do wszystkich wiadomo ci ze swojego a co pomaga w zarz dzaniu czasem i ustawiania priorytetów obs ugi wiadomo ci. Efektywny System wiadomo ci Jednolita obs uga wiadomo ci dla po cze g osowych, i I faksów atwy dost p i obs uga: przez telefon oraz Dost pny z dowolnego telefonu Funkcjonalno : Text to speech Zaawansowana automatyczna sekretarka i poczta g osowa Elastyczny scenariusz obs ugi: Do 25 poziomów menu g osowego, komunikaty powitalne w wielu j zykach atwa edycja przez przegl dark webow. atwo obs ugi osobistego powitania Us uga faks na danie, wgl d do firmowej ksi ki telefonicznej Zestawiane po cze z pulpitu atwa obs uga po cze przychodz cych, wyskakuj ce okienko z numerem abonenta dzwoni cego Filtrowanie po cze na podstawie numeru abonenta dzwoni cego ipecs NMS System zarz dzania dla SME ipecs Network Management Solution (NMS) to aplikacja do zarz dzania informacjami o b dach, monitorowania stanu urz dze w czasie rzeczywistym, przygotowywania statystyk i zarz dzania bazami danych w nadzorowanych urz dzeniach. Dost p do ipecs mo liwy jest z dowolnego komputera u ywaj c przegl darki Internet Explorer. Nadzoruj c do 1000 urz dze ipecs (poza ipecs-cm), ipecs NMS u ywa standardowego protoko u SNMP (Simple Network Management Protocol) do identyfikacji i wy apywania nieprawid owo ci mog cych powodowa wyst pienie problemów w nadzorowanych systemach. Zarz dzanie b dami i nadzór w czasie rzeczywistym Monitorowanie zarejestrowanych systemów w czasie rzeczywistym, dostarczanie statystyk o b dach i alarmach Automatyczne powiadamianie przez o zdarzeniach zdefiniowanych jako krytyczne Inwentaryzacja Lista zasobów i elementów sk adowych dla wszystkich zarejestrowanych systemów w tym serwerów g osowych, bramek, terminali, softfonów i oprogramowania zwi zanego z systemami i ich elementami Ró ne statystyki ruchowe atwa analiza danych ruchowych w celu okre lenia zbyt ma ego lub zbyt du ego u ycia dost pnych zasobów oraz okre lenie trendów w celu optymalizacji konfiguracji systemów Szczegó owe i ogólne dane do rozliczania po cze I alokacji kosztów atwa instalacja i obs uga 16 ERICSSON-LG

19 ipecs Contact Center Suite Kompaktowa aplikacja Contact Center dla ipecs Ericsson-LG oferuje aplikacje Contact Center applications suite przeznaczon dla ma ych i rednich firm zintegrowan z centralami ipecs. ipecs Contact Center Suite sk ada si z modu ów ACD, CTI i Raportowania w pakiecie podstawowym oraz modu ów opcjonalnych. Dostarczane s równie aplikacje dla agenta i stanowiska nadzoru. Dzi ki ipecs Contact Center Suite mo na wykorzysta pe n funkcjonalno linii produktów ipecs w rodowisku typu contact center. Inteligentne Auto Call Distribution (ACD) Dystrybucja po cze przychodz cych na zasadach administratora lub biznesowych Dystrybucja po cze w oparciu o umiej tno ci, do grup, kolejka z priorytetami itd. Funkcje CTI Funkcje CTI takie jak pop-up i kierowanie po cze dla monitorowania i sterowania urz dze telefonicznych u ywaj c protoko u TAPI Odgrywanie zapowiedzi z wbudowanego oprogramowania medialnego Narz dzie do raportowania Monitorowanie w czasie rzeczywistym i raporty historyczne z bilingu, analizy po cze I innych Integracja z nagrywaniem rozmów lub baz danych CRM w celu tworzenia kompleksowych raportów Rozszerzenie funkcjonalno ci o modu y opcjonalne Oferta 27 opcjonalnych modu ów Zarz dzanie po czeniami multimedialnymi w tym po czenia zwrotne z kolejki, po czenie zwrotne z web oraz , faks i kolejkowanie po cze g osowych Po czenia wychodz ce, IVR Social Media - profesjonalny pomiar i zarz dzanie jednej z najnowszych i najbardziej ekscytuj cych metod komunikacji. ipecs IPCR Nagrywanie rozmów ipecs IP Call Recording (IPCR) to rozwi zanie do nagrywania i monitorowani po cze ci le zintegrowane z centralami ipecs zoptymalizowane dla ma ych i rednich przedsi biorstw i contact centers. IPCR zosta zaprojektowany jako proste i niedrogie rozwi zanie dostarczaj ce dodatkow funkcjonalno. ipecs IPCR umo liwia skuteczne nagrywanie rozmów wymagane przez urz dy lub w celu monitorowania jako ci obs ugi. Wszystko w jednym rozwi zanie optymalne pod wzgl dem kosztów Oparte na pojedynczym serwerze Niski ca kowity koszt posiadania Bogata funkcjonalno Podstawowe funkcje monitorowania I raportowani danych statystycznych Zaawansowane funkcje takie jak szyfrowanie pakietów g osowych, lokalna redundancja, zdalny nadzór, oraz przekazywanie informacji o alarmach. Elastyczna implementacja podobnie jak w innych rozwi zaniach ipecs Nagrywanie, monitorowanie i zapis rozmów z oddzia ów wyniesionych, g ównej siedziby, I mobilnych pracowników - na serwerze centralnym lub lokalnym w zale no ci od wymaga klienta W serwerze IPCR mo na zarejestrowa do 10 central ipecs Do serwerów IPCR na centrale ipecs-lik APPLICATIONS 17

20 TELEFONY Telefony biznesowe Dla u ytkownika ko cowego telefon na biurku jest telefonem systemowym. To istotny interfejs determinuj cy atwo u ytkowania systemu i co za tym idzie produktywno,efektywno i zadowolenie u ytkownika. Dlatego Ericsson-LG oferuje szerok gam przyjaznych dla u ytkownika telefonów biznesowych dopasowanych do ró nych potrzeb. Telefony IP firmy Ericsson-LG oferuj szeroki zakres funkcjonalno ci g osowych i wraz z aplikacjami s rozwi zaniami zaprojektowanymi tak by sprosta ró nym potrzebom komunikacji od ma ych do du ych rodowisk biznesowych. Portfolio obejmuje telefony biurkowe IP, telefony konferencyjne IP i terminale do sieci bezprzewodowych. Ericsson-LG oferuje równie telefony TDM analogowe i systemowe tak by sprosta ró nym wymaganiom klienta. 18 ERICSSON-LG

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparaty telefoniczne muszą być kompatybilne z centralą telefoniczną UNIFY OpenScape Business X8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparaty telefoniczne muszą być kompatybilne z centralą telefoniczną UNIFY OpenScape Business X8 Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 do ZAPO/13 /06 /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparaty telefoniczne muszą być kompatybilne z centralą telefoniczną UNIFY OpenScape Business X8 Aparat telefoniczny zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie Produktu

Przedstawienie Produktu Przedstawienie Produktu ipecs-mg Główne cechy produktu Zalety ipecs-mg Prostota i wszechstronnośd Dostęp do najnowszych rozwiązao Zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązanie dla SMB Płynna migracja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de.

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de. Serwis Instrukcja obsługi avm.de/en/manuals Wsparcie avm.de/en/support Utylizacja Zgodnie z dyrektywami europejskimi adaptera FRITZ!Powerline 540E i kabli nie należy utylizować jako odpady domowe. Należy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

IOT w systemach PON. Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl

IOT w systemach PON. Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl IOT w systemach PON Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl Dominująca pozycja technologii GPON Przewiduje się, że technologia GPON stanie się dominującą technologią dostępową FTTx w 2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl

Warszawa, baza firm, oferty pracy, branża IT :: WarszawaIT.pl Office 365 dla firm Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest adresowany.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Allure EC-Smart-Vue - Modele z czujnikami CO 2 i ruchu

Allure EC-Smart-Vue - Modele z czujnikami CO 2 i ruchu Osiągaj wyjątkowe oszczędności korzystając na rozwoju technologii Allure EC-Smart-Vue - Modele z czujnikami CO 2 i ruchu 1 Nowe modele Allure EC-Smart-Vue Wszystko co potrzebne w jednej obudowie Distech

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806

Instrukcja obsługi. Konsola portiera 6806 Instrukcja obsługi Konsola portiera 6806 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 29.12.2014 r. UR.BAG.AGG.2142.21.2014.US.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL ń ę ć ń ę ę ć ę ę ę Rozwi zania Bezpiecze stwa Sieci - ZyWALL Urz dzenia ZyWALL firmy ZyXEL zapewniaj pełn ochron sieci dla u ytkowników domowych oraz małych i rednich firm jak równie pracowników mobilnych.

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo