ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu."

Transkrypt

1 ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

2 Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

3 Ericsson-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Ericsson-LG, to spó ka pomi dzy firm Ericsson oraz LG-Electronics. Firma jest wiatowym liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwi za technologicznych i komunikacyjnych. Ericsson-LG umo liwia przedsi biorstwom zwi kszenie przychodów, obni enie kosztów, usprawnienie obs ugi klientów oraz zwi kszenie produktywno ci Dzi ki ponad 40-letniemu do wiadczeniu w bran y telekomunikacyjnej, Ericsson-LG doskonale zna i rozumie potrzeby i wymagania klientów przy wyborze rozwi za komunikacyjnych. Jako niezawodny partner biznesowy Ericsson-LG oferuje rozwi zania dla ma ych i du ych przedsi biorstw, pocz wszy od telefonii komórkowej i stacjonarnej infrastruktury sieciowej do rozwi za g osowych. Ericsson-LG koncentruje si na nast puj cych podstawowych warto ci przy dostarczaniu rozwi za komunikacyjnych dla przedsi biorstw: Konwergencja Kompatybilno Wydajno Przysz o Ericsson-LG zaspokaja potrzeby klientów w zakresie wielu po czonych us ug, w tym mo liwo ci g osowych, aplikacji, sieci danych i narz dzi zarz dzania. Ericsson-LG chroni inwestycje poprzez udoskonalenia w istniej cym rodowisku i bezproblemow migracj do wiata konwergentnych IP które s obecnie najlepszym rozwi zaniem dla Twojej firmy. Ericsson-LG oferuje rozwi zania cznie z platformami zarz dzania dla UC, mobilno ci i bezpiecze stwa, które maj na celu popraw efektywno ci. Nasze badania i rozwój koncentruj si na wci wiod cej technologii komunikacji IP. Innowacyjna technologia pozwala na atw rozbudow zarówno w funkcje jak i mo liwo ci systemu przy zmieniaj cych si potrzebach. Ericsson-LG gwarantuje konkurencyjno poprzez dostarczanie rozwi za komunikacyjnych end-to-end, które zaspokoj potrzeby Twojej firmy.

4 PLATFORMA BIZNESOWA ipecs Ka de rozwi zanie dla przedsi biorstwa musi by dostosowane do zmiennych potrzeb danej organizacji. W trakcie rozwoju przedsi biorstwa, widoczne staj si zmiany w ród potrzeb pracowników. Zwi ksza si potrzeba mobilno ci, oraz globalnego dost pu do ró nego rodzaju us ug i zasobów. Wiele równie zale y od atwo ci komunikacji i wspó pracy. Aby utrzyma konkurencyjno na rynku, przedsi biorstwa potrzebuj narz dzi, które dobrze ze sob wspó dzia aj i mog przynie szybki i atwy dost p do informacji. Podczas podejmowania krytycznych decyzji, liczy si atwe, szybkie i efektywne dzia anie w rodowisku pracy. Aby sprosta potrzebom przedsi biorstw, Ericsson-LG oferuje rozwi zanie o nazwie ipecs. Dostarcza ono konwergentne rozwi zania komunikacji IP dla przedsi biorstw, które oferuje pe n lini produktów do ujednoliconej komunikacji, w tym transmisji g osu, danych i aplikacji dla ma ych i du ych przedsi biorstw. Centrale, serwery i bramy ipecs znajduj si w centrum rozwi za których atutem jest niezawodno sprz tu i oprogramowania oraz w pe ni rozproszona architektura IP i bogaty zestaw atwych w u yciu funkcji. 02 ERICSSON-LG

5 ipecs-lik Komunikacja Pure IP dla ma ych i rednich firm. Cechy i zalety W pe ni rozproszona architektura IP Scentralizowane przetwarzanie po cze dystrybuowanych w sieci z bardzo zró nicowan architektur. Elastyczna konfiguracja do maksymalnie 1200 portów Rozmowy fail-over do lokalnej sieci PSTN, przy braku po czenia z sieci gospodarza. atwa zdalna instalacja bramy i solidne mo liwo ci przetrwania Platforma aplikacji Przyjazna dla u ytkownika ujednolicona komunikacja i narz dzia do pracy grupowej. Ró norodno aplikacji innych producentów wykorzystuj cych AIM (Application Interfejs Messaging) Idealny zestaw funkcji dla bran y hotelarsko-gastronomicznej w tym integracja z PMS Szereg gotowych aplikacji biznesowych od Ericsson-LG Wsparcie u ytkowników powiadomienia i opcje pobierania wiadomo ci Nagrywanie komunikatów g osowych Ró norodne narz dzia w postaci aplikacji klienckich na platformy stacjonarne i mobilne. Minimalizacja TCO Mniejsze nak ady inwestycyjne przy wykorzystaniu jednolitej infrastruktury sieciowej oraz modu owe elementy Prosta implementacja zdalnego biura i pracowników zdalnych Rozwi zania komunikacyjne Pure IP nowej generacji ipecs-lik jest rozwi zaniem komunikacyjnym IP zaprojektowanym, aby spe ni potrzeby ma ych i rednich przedsi biorstw. ipecs-lik zapewnia pe n funkcjonalno IP-PBX bez utraty funkcji g osowych, a nawet ich bardziej inteligentn posta. Infrastruktura typu Simple Modular IP urz dze ipecs-lik pomaga klientom dostarczy dostosowane do ich potrzeb wdro enia. W oparciu o przejrzyst infrastruktur, wspiera redundancj systemu, jego prze ywalno i skalowalno do 1200 portów. ipecs-lik obs uguje szerok gam aplikacji zwi kszaj cych produktywno, takich jak Unified Communications, nagrywanie rozmów IP, Phontage na urz dzenia mobilne, wbudowany Voice Mail i UMS. ipecs SYSTEM 03

6 ipecs-cm Komunikacja Pure IP dla du ych przedsi biorstw Cechy i zalety Prosta infrastruktura sieciowa Elastyczna i prosta konstrukcja sieci na bazie architektury modu owej Pure IP Ochrona inwestycji i oszcz dno ci szeroka gama telefonów obs uguj cych rozwi zania high-endowe oraz istniej ce analogowe urz dzenia: wideo, IP / SIP, Wi-Fi, PDA, Softphone, Attendant Console, telefony cyfrowe, telefony analogowe Redukcja kosztów operacyjnych poprzez wewn trzne rozmowy VoIP i atwe w u yciu scentralizowane zarz dzanie Ujednolicone rozwi zanie dla du ych przedsi biorstw ipecs-cm to nast pna generacja IP-PBX, która zapewnia, oprócz telefonii IP, ró ne elastyczne us ugi multimedialne i mobilne wysokiej jako ci przeznaczone dla rednich i du ych przedsi biorstw. ipecs-cm sk ada si z wielu serwerów telefonicznych i bramek dzi ki czemu mo e spe ni ró ne wymagania, Mo e posiada od 500 do portów i zapewni godzin oczekiwania przy zaj tych po czeniach a do ich zako czenia. Bramy medialne ipecs-cm zapewniaj prosty interfejs VoIP (Voice over Internet Protocol), oraz dost p sieci telefonii opartej na normach i aplikacjach dla ujednoliconej komunikacji i wspó pracy. ipecs-cm jest równie kompatybilny z innymi urz dzeniami ipecs obejmuj cymi systemy, aplikacje i telefony IP. Zapewnia nie tylko integracj z samodzielnymi call serwerami ipecs-cm, ale równie z urz dzeniami ipecs-lik i ipecs-mg jako brama do odleg ych lokalizacji z miejscowym przetwarzaniem. Dzi ki skalowalno ci i atwemu monta owi jest bardzo funkcjonalne dla du ych przedsi biorstw, ipecs-cm uzupe nia pe n lini produktów ipecs niezale nie od wielko ci przedsi biorstwa. Maksymalizacja skalowalno ci i niezawodno ci Wsparcie dla maksymalnie u ytkowników i godzin przy zaj tych po czeniach a do ich zako czenia Nieograniczona skalowalno poprzez tworzenie sieci wielu serwerów Lokalne przetrwanie przez szereg serwerów po czonych lokalnie Opcje redundancji: serwera rozmów / LAN / kontroli / zasilania Specjalistyczne funkcje dla du ych przedsi biorstw: Directory Number, Digit Conversion Mobile Extension, Intelligent Routing Wsparcie u ytkowników Mieszane trunki: Digital Trunk (E1 / T1 / PRI / SS7), Analog Trunk (E&M, RD, LD, CO) jak równie SIP trunks Prosta instalacja oraz LLDP, automatyczna rejestracja oraz zarz dzanie z poziomu sieci WEB Obs uga aplikacji Ericsson-LG oraz aplikacji innych producentów. 04 ERICSSON-LG

7 ipecs-mg Hybrydowe rozwi zania IP dla SMB Konfigurowalne rozwi zanie hybrydowe IP Ericsson-LG dostarcza niestandardowe rozwi zania telefonii dla rynku SMB od wielu lat. ipecs-mg kontynuuje t tradycj, w oparciu o sprawdzone technologie i architektury w celu zaspokojenia podstawowych priorytetów SMB, w tym uproszczenia, elastyczno ci, wydajno ci, zbie no ci, zgodno ci i odpowiedzialno ci za rodowisko naturalne. Platforma biznesowa ipecs-mg jest wysoce niezawodna, rozszerzalna i bogata w funkcje hybrydowe, ipecs-mg wspiera kompletne pojedyncze rozwi zania sieci IP, jak i mieszane wdro enia sk adaj ce si zarówno z rozwi za IP jak i rozszerze TDM. Cechy i zalety Inteligentne dzia anie dla Green IT Zredukowane zu ycie energii przez wydajne zarz dzanie zasobami Prosta i elastyczna architektura Wbudowane us ugi komunikacyjne i funkcje dostosowania platformy Mniej opcji sprz towych i efektywna kosztowo ekspansja dzi ki prostej architekturze. atwiejsza obs uga i konserwacja Wydajno i zaawansowane funkcje Technologia Future-ready, otwarte standardy architektury i najnowsze funkcje PBX Bogate aplikacje dla ma ych i rednich firm, w tym ujednolicona komunikacja Auto-attendant / poczta g osowa, rozwi zania contact center, itp. Scentralizowane i zdalne zarz dzanie oraz monitorowanie ca ego systemu Ró ne terminale i multimedialne interfejsy komunikacyjne Fax, analog, digital, IP phone, IP soft phone, DECT, video phone oraz various soft client dla UC i partnerów Rozwi zania konwergentne Pe na gama terminali i aplikacji Integracja z bezpiecznymi funkcjami sieciowymi Kompatybilno atwa migracja z ipldk-100/300 Integrowalno z inwestycjami w rozszerzenia TDM Ulepszona platforma IP oraz otwarte i przysz o ciowe standardy architektury ipecs SYSTEM 05

8 PLATFORMA DLA DOMU i SMALL BUSINESU Inteligentne i wydajne rozwi zania Nowe technologie w dziedzinie telefonii przynosz post py komunikacyjne, które wp ywaj na zmiany w biznesie. Tradycyjne imperatywy na rynku telefonii SOHO staj si op acalne, atwe w obs udze i konserwacji. Technologie nowej generacji zapewniaj prostot w u ytkowaniu bez konieczno ci specjalistycznych szkole i wsparcia technicznego. Ericsson-LG dostarcza rozwi zania komunikacyjne, które odpowiadaj potrzebom ma ych firm i pomagaj przyspieszy mo liwo ci biznesowe oraz zapewniaj wi ksz satysfakcj klienta dzi ki zaawansowanym opcjom serwisowym - otrzymuj pe n kontrol nad zarz dzaniem systemem. Ericsson-LG bez wzgl du na wielko firmy, dostarcza biznesowe rozwi za, które daj przewag nad konkurencj. 06 ERICSSON-LG

9 ipldk-60 / ARIA SOHO IP Inteligentna komunikacja SMB Ericsson-LG ipldk-60 czy w sobie innowacyjn, elastyczn architektur z najnowsz technologi Voice over IP oraz zaawansowanymi aplikacjami. Oferuje nowy rodzaj platformy komunikacyjnej dla ma ych i rednich przedsi biorstw. Zaprojektowany do obs ugi telefonii analogowej, cyfrowej i telefonów IP i trunków, ipldk-60 jest idealnym rozwi zaniem dla firm, które maj potrzeb czenia technologii, lub planuj przej cie pomi dzy technologiami. W miar zmieniaj cych si wymaga biznesowych i funkcji, ipldk-60 jest rozwijane tak aby wprowadzi firm na wy szy poziom. Zoptymalizowane rozwi zanie hybrydowe SMB Maksymalnie 48 linii wewn trznych Ulepszone funkcje typu: Short Message Service (SMS), Caller ID, conference itp. w standardzie. Pe na sieciowalno do 72 w z ów sieci oraz obs uga telefonów IP Ericsson-LG, DECT, klientów softwareowych i SIP trunk. Ulepszone funkcje typu: Short Message Service (SMS), Caller ID, conference itp. w standardzie. Obs uga aplikacji Ericsson-LG typu Phontage softphone i ezattendant oraz integracja aplikacji ze zdalnym komputerem - zdalny dost p do obs ugi systemu i SMDR (Station Message Detail Recording), etc Dost pno zaawansowanych rozwi za takich jak wbudowany Voice Mail, powitania klientów - Auto Attendant oraz prze czanie rozmów. ipldk-20 Jedno urz dzenie pracuj ce ponad wyobra ni. IpLDK-20 to zoptymalizowany cyfrowy system telefoniczny adresowany do u ytkowników Sobo (Small Office Branch Office) na rynku telefonii. System obs uguje najnowsze technologie komunikacyjne Ericsson-LG, w tym VoIP i zaawansowane aplikacje biznesowe oferuj ce niezrównane rozwi zania komunikacyjne. ipldk-20 sk ada si z systemu podstawowego i dodatkowego modu u zamontowanego w górnej cz ci podstawowej obudowy. Elastyczno i modu owo, od 4 CO/8 Ext. do 8 CO/24 Ext. Innowacyjne rozwi zanie Ericsson-LG IP phone ze wsparciem dla; LDP-7000, LDP-9000, LIP-7000 and LIP-8000, GDC-400H / 450H DECT Standardowy zestaw funkcji; wbudowany Auto Attendant, Voice Messaging, Analog Caller ID, Virtual Conference Room oraz Hot Desk Support SMALL SYSTEM 07

10 ARIA SOHO atwa komunikacja dla SOHO Nowe technologie w telefonii przynios y zmiany i post p w dziedzinie komunikacji, wp ywaj one z kolei na biznes od ma ych do du ych przedsi biorstw. Jednak e tradycyjne trendy na rynku telefonii SOHO stawiaj nacisk na takie warto ci jak op acalno i atwe utrzymanie si na czele. ARIA SOHO to najnowsza propozycja, przedstawiona w dniu technologii cyfrowych Ericsson-LG, która zaspokaja potrzeby komunikacji w ma ych i rednich przedsi biorstw oraz domach. Prosty i elegancki system telefoniczny z funkcj Plug & Play Skalowalno do 48 linii wewn trznych w tym cyfrowych i analogowych. Us ugi monitorowania dla kierownika i ograniczania ruchu wewn trznego. Przyjazna obs uga, utrzymanie i eksploatacja dzi ki aplikacji PC-Admin oprogramowania i redaktor szybkiego aktualizowania bazy danych u ytkownika. W-SOHO Zoptymalizowane rozwi zanie telefonii bezprzewodowej dla SOHO Wireless SOHO to bezprzewodowe rozwi zanie oparte na technologii DECT Ericsson-LG adresowane do rynku SOHO. Nie posiada okablowania zewn trznego, dzi ki czemu mo e atwo zosta przeniesione w dowolne miejsce. Bezprzewodowy SOHO jest prostym i atwym w u yciu rozwi zaniem typu plug&play do samodzielnego monta u. Posiada du y wy wietlacz LCD u atwia programowanie.wireless SOHO daje klientom wiele korzy ci podczas instalacji, zarz dzania i eksploatacji. w sk ad urz dzenia wchodzi stacja bazowa (LWS-BS) i 2 rodzaje urz dze bezprzewodowych, zarówno stacjonarny telefon (LWS-WK) jak i bezprzewodowych jak s uchawka GDC-400H / 450H DECT. Obs uguje do 3 linii miejskich z maksymalnie 8 s uchawkami / 7 terminali bezprzewodowych Posiada interfejs SLT i wykrywanie sygna u faksu 08 ERICSSON-LG

11 rozwi zania w jednym urz dzeniu ipecs SBG-1000 Inteligentnerozwi zania ipecs SBG-1000 to prawdziwie konwergentna platforma komunikacji dostosowane dla ma ych firm i SOHO z potrzeb wdro enia telefonii IP, serwera plików, sieci bezprzewodowej i zapewnienia bezpiecze stwa przez jedno urz dzenie. ipecs SBG-1000 jest zoptymalizowanym rozwi zaniem dla ma ych firm o ograniczonych bud etach i zasobach z potrzeb zaawansowanych mo liwo ci komunikacji oraz wi kszych firm szukaj cych inteligentnych rozwi za biznesowych. ipecs SBG-1000 to nowej generacji inteligentna platforma udost pniaj ca wiele zaawansowanych us ug komunikacyjnych maj cych na celu atw integracj z szybkim dost pem do szerokopasmowego Internetu, jednocze nie minimalizuj c wysi ek zwi zany z monta em i utrzymaniem. ipecs SBG-1000 jest w a ciw odpowiedzi na dzisiejsze konwergentne potrzeby komunikacyjne, a dzi ki swojej wysokiej wydajno ci opartej na platformie IP, jest gotowy do integracji z przysz ymi wdro eniami w technologii IP. Skuteczna i zaawansowana komunikacja Zaawansowane funkcje Ericsson-LG IP-PBX Warto ciowe aplikacje, m.in. VM oraz gama telefonów IP i telefonów softwareowych do komputerów PC i urz dze mobilnych Maksymalnie 24 urz dzenia IP obejmuj ce 6 SIP trunków bez DECTa Opcjonalnie back-up PSTN obejmuj cy 1CO, 2CO, 4CO, 1 BRI lub 2 BRI Zaawansowane i kompleksowe sieci danych Wbudowane protoko y routingu, Gigabit WAN, 8 portów FE, 8 portów LAN, w tym 4 PoE oraz Quality of Service Zaawansowany Wi-Fi 11n z MIMO i technologia DECT do po cze w dowolnej chwili w dowolnym miejscu. Solidny zestaw wbudowanych opcji zabezpiecze SPI firewall, VPN (IPSec, PPTP, L2TP), metody uwierzytelniania, kontroli dost pu i limitowanie. Funkcje IT Service Wbudowany serwer wydruku, serwer plików i interfejs USB do pod czenia wspólnej zewn trznej pami ci masowej. FAX / POS connect i przeka nik do sterowania drzwi lub alarmów atwa instalacja i zarz dzanie Uproszczona instalacja i konfiguracja za pomoc wbudowanego inteligentnego kreatora instalacji z konfiguracjami predefiniowanych Lokalne i zdalne zarz dzanie za pomoc intuicyjnego graficznego interfejsu u ytkownika przez www Wspó praca z TR-069 i opartych na SNMP aplikacjami do zarz dzania sieci. SMALL SYSTEM 09

12 ipecs Ethernet Switch Simpler and Smarter Networking for the SMB Obecnie ma e i rednie firmy napotykaj coraz wi cej wyzwa zwi zanych z rosn c z o ono ci rozwi za IT, ograniczonym bud etów i zasobami, mimo to musz one dzia a w tym samym rodowisku biznesowym i konkurowa z wi kszymi przedsi biorstwami. Ericsson-LG dostarcza zoptymalizowane rozwi zania aby jak najlepiej rozwi za te problemy, nowe prze czniki z rodziny ipecs z za o enia s proste w instalacji, atwe w zarz dzaniu, niezawodne i niedrogie. Nowe rozwi zania Ethernet ipecs doskonale rozwi zuj potrzeby rodowisk zró nicowanych przy mniejszych nak adach inwestycyjnych. atwo instalacji Prze czniki Ethernetowe ipecs posiadaj takie funkcjonalno ci jak auto-negocjacja szybko ci, tryb dupleks, Auto-MDI / MDIX oraz intuicyjne diody LED na portach. Intuicyjny interfejs u ytkownika sprawia, e instalacja i administracja jest znacznie atwiejsza. Zaawansowany Quality of Service (QoS) Prioryteryzacja danych w sieci jest niezb dna w celu zapewnienia krytycznych us ug takich jak terminowe dostarczanie g osu. Prze czniki Ethernetowe ipecs s w stanie sklasyfikowa pakiety do ró nych kolejek priorytetowych i dostarczy ka dy pakiet w kolejkach priorytetowych metodami WRR (Weighted Round Robin) lub SPQ (Strict Priority Queuing). Elastyczny Power over Ethernet (w modelach z POE) Prze czniki PoE ipecs Ericsson-LG s przeznaczone do obs ugi zarówno 802.3af jak i standardowego 802.3at. Dlatego ma e i rednie firmy mog elastycznie i efektywnie po czy ró ne standardy i wysokiej mocy urz dzenia na jednym prze czniku Ericsson-LG. Ponadto, kontrola PoE i monitorowanie mo e by atwo zarz dzany za pomoc intuicyjnego interfejsu WWW. Green Ethernet (modele z portem Gigabit) W ipecs Ethernet wykorzystano najnowsz technologi Green Ethernet, która pomaga zaoszcz dzi koszty zwi zane ze zu yciem energii. Prze czniki u ywaj energooszcz dnych Ethernet (EEE) i s w stanie wykry stan po czenia i d ugo kabla do ka dego portu dzi ki czemu mog by dynamicznie konfigurowane zapewniaj c maksymaln efektywno energetyczn. Secure Networking Prze czniku Ethernetowe ipecs wspieraj kluczowe funkcje zabezpiecze, jak uwierzytelnianie RADIUS i zezwolenia, a tak e wielowarstwowe filtrowanie. Sesje zarz dzania internetowego mog by zabezpieczone szyfrowaniem HTTPS. Inteligentne zarz dzanie przez UDM Ericsson-LG oferuje unikalne narz dzie zarz dzania, Unified Device Manager (ipecs UDM), które umo liwia zarz dzanie wszystkimi produktami linii ipecs cznie z urz dzeniami telefonii IP za pomoc jednego interfejsu zarz dzania. ipecs UDM upraszcza administracj sieci i zarz dzanie przy u yciu pojedynczego interfejsu. rejestracja urz dze System/Switch przy u yciu profilów parametry urz dzenia i informacje o zasobach Interfejs Web Admin Telnet / szeregowy interfejs wiersza polece (tylko ES-3000) Urz dzenie / port informacji i monitorowania ruchu za pomoc SNMP Ping / traceroute Test Windows uk ad sterowania i export raportów do excela 10 ERICSSON-LG

13 Seria ipecs ES Seria prze czników ipecs ES-4500 warstwy L3 ES-4526G ES-4550G 24 10/100BASE-T Ports 48 10/100/1000BASE-T Ports 4 Shared SFP Ports 4 Shared SFP Ports 2 10G Uplink Slots 2 10G Uplink Slots High Availability High Availability IPv4 and IPv6 routing support IPv4 and IPv6 routing support Seria prze czników ipecs ES-3000 warstwy L2 ES-3026 ES-3026P 24 10/100BASE-TX Ports 24 10/100BASE-TX Ports 2 Gigabit Combo Ports (25~26) 802.3af/at PoE for all ports (Max 185W) ES-3024G ES-3024GP 24 10/100/1000BASE-T Ports 24 10/100/1000BASE-T Ports 4 Shared SFP Ports (21~24) 802.3af/at PoE for all ports (Max 185W) ES-3050 ES-3050P 48 10/100BASE-TX Ports 48 10/100BASE-TX Ports 2 Gigabit Combo Ports 802.3af/at PoE + for all ports (Max 410W) ES-3052G ES-3052GP 48 10/100/1000BASE-T Ports 48 10/100/1000BASE-T Ports 4 SFP Ports 802.3af/at PoE + for all ports (Max 410W) Seria prze czników ipecs ES-2000 warstwy L2 ES-2026 ES-2026P 24 10/100BASE-TX Ports 24 10/100BASE-TX Ports 2 Gigabit Combo Ports (25~26) 802.3af/at PoE for ports (Max 185W) ES-2024G ES-2024GP 24 10/100/1000BASE-T Ports 24 10/100/1000BASE-T Ports 4 Shared SFP Ports (21~24) 802.3af/at PoE for ports (Max 185W) ES-2052G ES-2052GP 48 10/100/1000BASE-T Ports 48 10/100/1000BASE-T Ports 4 SFP Ports 802.3af/at PoE for all ports (Max 410W) ETHERNET SWITCHES 11

14 Aplikacje LEPSZA WSPÓ PRACA I KOMUNIKACJA W A W BIZNESIE Aplikacje pe ni wa n rol w komunikacji biznesowej i s znakomitym uzupe nieniem platform telefonii IP. Ericsson-LG oferuje szereg aplikacji do komunikacji biznesowej i wspó pracy. Unified Communications Solution (UCS) to aplikacja przeznaczona dla klientów korporacyjnych natomiast Phontage to ma y klientem IP, który mo e w pe ni zast pi telefon stacjonarny. Wszystkie platformy wspieraj i wspó pracuj z rozwi zaniami TAPI, Office CTI i konsol PC. Oparte na serwerze rozwi zanie Unified Messaging w po czeniu z platform ipecs zwi ksza produktywno u ytkowników. Aplikacje do zarz dzania sieci, systemem i telefonami pozwalaj klientom na wygodnie administrowanie i zarz dzanie. 12 ERICSSON-LG

15 ipecs UCS Pojedynczy Punkt Komunikacji, Zwi kszenie Wydajno ci w Firmie ipecs Unified Communications Solution (UCS) firmy Ericsson-LG s jest narz dziem umo liwiaj cym popraw wspó pracy multimedialnej i zwi kszaj cym produktywno w segmencie ma ych i du ych przedsi biorstw. Jego architektura oparta na pojedynczym serwerze umo liwia korzystanie z rozwi zania komunikacyjnego nowej generacji bez inwestycji w sprz t klasy enterprise. Bogata funkcjonalno, wydajno a tak e mo liwo integracji z rozwi zaniami firm trzecich sprawia ze produkt nadaje si szczególnie do rodowiska UC w du ych przedsi biorstwach. Polepszenie informacji o statusie i zwi kszenie produktywno ci Informacja w czasie rzeczywistym o statusie u ytkownika Wybór najlepszej metody komunikacji na podstawie informacji o statusie u ytkownika ; po czenie g osowe, , Instant Messaging lub po czenie video atwe wyszukiwanie w centralnej i w lokalnej bazie danych atwo konfigurowania konferencji atwiejsze nawet w porównaniu z tradycyjn konferencja g osow przez u ycie Wirtualnych pomieszcze konferencyjnych, konferencyjnych po cze grupowych lub zestawienie prostych dora nych konferencji Konferencje video do 6 u ytkowników Proste zestawianie konferencji wideo bez konieczno ci skomplikowanej konfiguracji, ustawiania kodeków lub instalowania drogiego dedykowanego sprz tu Wspó dzielenie informacji Prywatne prezentacje przy u yciu zintegrowanego Pulpitu i Wspó dzielenia Aplikacji WWW push i wspó dzielenie plików podczas konferencji Rozwi zanie z pojedynczym serwerem Ka dy komponent jest zintegrowany i sterowany przez centralny system zarz dzania (OMS) Elastyczny sposób licencjonowania oparty na liczbie jednoczesnych u ytkowników Mo liwo do 2,000 jednoczesnych logowa i obs uga do 6,000 zarejestrowanych u ytkowników na serwer Zintegrowane rozwi zanie UC dla biznesu Bezpieczne rozwi zanie instant messaging w przeciwie stwie do publicznych rozwi za pocztowych Logi i szczegó y aktywno ci u ytkownika Zdalny system nadzoru oraz statystyki u ywania funkcji dla efektywnego zarz dzania zasobami Prosty i intuicyjny interfejs u ytkownika Sprawia e praca z systemem jest przyjemna dzi ki spójnemu i intuicyjnemu interfejsowi u ytkownika. interfejsowi u ytkownika. APPLICATIONS 13

16 Soft Clients Aplikacje typu Softphone Aplikacje Softphone zamieniaj komputer stacjonarny, laptop lub telefon komórkowy w telefon IP z wieloma dodatkowymi funkcjami. Najlepiej sprawdzaj si u u ytkowników którzy cz sto si komunikuj, wykonuj wiele po cze, wykorzystuj po czenia konferencyjne i musza by dost pni w ka dej chwili. Rozwi zanie umo liwia u ytkownikom dost p w ka dej chwili i wsz dzie do zintegrowanej komunikacji w tym po cze g osowych, konferencji g osowych, firmowej ksi ki telefonicznej i listy wykonanych po cze. ipecs Phontage ipecs Phontage jest multimedialnym narz dziem komunikacyjnym, które integruje bogat funkcjonalno komunikacji g osowej ipecs z wspó pracuj cymi aplikacjami na twoim PC, PDA lub Smartphonie z systemem Symbian. Przyjazny dla u ytkownika interfejs w ipecs Phontage u atwia dost p do bazy danych z kontaktami. Rozwini ty program komunikacyjny Pe na funkcjonalno rozbudowanego telefonu IP Po czenie ze stacjonarnym telefonem u ytkownika z funkcj jednoczesnego dzwonienia Ksi ka telefoniczna, wykaz po cze, SMS, Po czenie wideo oraz funkcjonalno ci wspó dzielenia aplikacji Proste zarz dzanie kontaktami osobistymi Osobista ksi ka telefoniczna z odno nikami do aplikacji PIM (Personal Information Manager) u ytkownika takiej jak Microsoft Outlook, GoldMine lub ACT! Synchronizacja bazy danych z kontaktami i zadaniami z aplikacji Outlook Szereg aplikacji klienckich Dost pny w ró nych wersjach; Podstawowa, Deluxe and PDA Podstawowa: zaawansowane narz dzie dla u ytkowników z intensywnymi potrzebami komunikacyjnymi Deluxe: dla u ytkowników którzy potrzebuj komunikacji jeden-do-jednego PDA: idealny mobilny komunikator wielozadaniowy Komunikator ipecs Komunikator ipecs jest aplikacj przeznaczon do telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android i ios. Komunikator ipecs bazuje na protokole SIP i jest przeznaczony dla u ytkowników którzy chc korzysta z jednego telefonu dla po cze komórkowych i lokalnie w firmie. Zaimplementowane s podstawowe funkcjonalno ci takie jak wybieranie numeru, przej cie po czenia, zawieszenie po czenia, prze czenie rozmowy a tak e obs uga SMS, wykaz po cze i ksi ka telefoniczna. 14 ERICSSON-LG

17 Konsola operatora Rozwi zania Operatora Ericsson-LG oferuje konsole operatora w postaci aplikacji do zainstalowania na komputerze, integruj c telefon z zewn trznymi danymi o po czeniu i baz danych abonentów Aplikacja u atwia zestawianie po cze i oferuje szereg u atwie. Jako konsola telefonistki dla systemów komunikacyjnych Ericsson-LG, ez-attendant oraz ipecs Attendant umo liwia skuteczne zestawianie po cze telefonicznych przez telefonistki, recepcjonistki i asystentki. Umo liwia szybkie i proste zestawienie po cze oraz uzyskanie informacji o statusie abonentów. ipecs ez-attendant ipecs ez-attendant wspó pracuje z telefonem IP telefonistki rozszerzaj c jego funkcjonalno i efektywno zestawiania po cze. Prosta obs uga Funkcjonalno ci dost pne po klikni ciu myszka lub po u yciu przycisku funkcyjnego Wyskakuj ce okienko z po czeniem przychodz cym Informacja online pokazuj ca status (dost pno ) abonentów Elastyczna obs uga po cze Przyj cie rozmowy po klikni ciu na list po cze w kolejce Wytnij i wklej po czenie z kolejki i przenie do obs ugi przez innego abonenta Wybierz kontakt lub numer aby prze czy rozmow Obs uga ksi ki telefonicznej Integracja z lokaln I firmow ksi k telefoniczn Kompatybilna z Outlook, Excel, ACT! oraz GoldMine ipecs Attendant ipecs Attendant oferuje rozszerzon funkcjonalno aplikacji ez-attendant o funkcje aplikacji soft phone, funkcje hotelowe I rozbudowany interfejs u ytkownika. ipecs Attendant integruje si z centralami ipecs; ipecs-cm, ipecs-mg i ipecs-lik. Wbudowana funkcja softphone Praca bez zewn trznego telefonu Wysoka jako po czenia g osowego Funkcje hotelowe* Check in / out, budzenie, status pokoju, zablokowanie pokoju itd. Przyjazny interfejs atwiejszy I bardziej intuicyjny projekt oraz wy wietlane ikonki Elastyczne opcje wy wietlania Interfejs u ytkownika i funkcjonalno dopasowana do poszczególnej platformy ipecs * Funkcje hotelowe zale ne od platformy ipecs. APPLICATIONS 15

18 ipecs UMS Jednolity System dost pu do Wiadomo ci ipecs Unified Messaging Solution (UMS) jest narz dziem pomagaj cym firmie dzia a dynamicznie i skutecznie. U ytkownicy maj mo liwo dost pu do wszystkich wiadomo ci ze swojego a co pomaga w zarz dzaniu czasem i ustawiania priorytetów obs ugi wiadomo ci. Efektywny System wiadomo ci Jednolita obs uga wiadomo ci dla po cze g osowych, i I faksów atwy dost p i obs uga: przez telefon oraz Dost pny z dowolnego telefonu Funkcjonalno : Text to speech Zaawansowana automatyczna sekretarka i poczta g osowa Elastyczny scenariusz obs ugi: Do 25 poziomów menu g osowego, komunikaty powitalne w wielu j zykach atwa edycja przez przegl dark webow. atwo obs ugi osobistego powitania Us uga faks na danie, wgl d do firmowej ksi ki telefonicznej Zestawiane po cze z pulpitu atwa obs uga po cze przychodz cych, wyskakuj ce okienko z numerem abonenta dzwoni cego Filtrowanie po cze na podstawie numeru abonenta dzwoni cego ipecs NMS System zarz dzania dla SME ipecs Network Management Solution (NMS) to aplikacja do zarz dzania informacjami o b dach, monitorowania stanu urz dze w czasie rzeczywistym, przygotowywania statystyk i zarz dzania bazami danych w nadzorowanych urz dzeniach. Dost p do ipecs mo liwy jest z dowolnego komputera u ywaj c przegl darki Internet Explorer. Nadzoruj c do 1000 urz dze ipecs (poza ipecs-cm), ipecs NMS u ywa standardowego protoko u SNMP (Simple Network Management Protocol) do identyfikacji i wy apywania nieprawid owo ci mog cych powodowa wyst pienie problemów w nadzorowanych systemach. Zarz dzanie b dami i nadzór w czasie rzeczywistym Monitorowanie zarejestrowanych systemów w czasie rzeczywistym, dostarczanie statystyk o b dach i alarmach Automatyczne powiadamianie przez o zdarzeniach zdefiniowanych jako krytyczne Inwentaryzacja Lista zasobów i elementów sk adowych dla wszystkich zarejestrowanych systemów w tym serwerów g osowych, bramek, terminali, softfonów i oprogramowania zwi zanego z systemami i ich elementami Ró ne statystyki ruchowe atwa analiza danych ruchowych w celu okre lenia zbyt ma ego lub zbyt du ego u ycia dost pnych zasobów oraz okre lenie trendów w celu optymalizacji konfiguracji systemów Szczegó owe i ogólne dane do rozliczania po cze I alokacji kosztów atwa instalacja i obs uga 16 ERICSSON-LG

19 ipecs Contact Center Suite Kompaktowa aplikacja Contact Center dla ipecs Ericsson-LG oferuje aplikacje Contact Center applications suite przeznaczon dla ma ych i rednich firm zintegrowan z centralami ipecs. ipecs Contact Center Suite sk ada si z modu ów ACD, CTI i Raportowania w pakiecie podstawowym oraz modu ów opcjonalnych. Dostarczane s równie aplikacje dla agenta i stanowiska nadzoru. Dzi ki ipecs Contact Center Suite mo na wykorzysta pe n funkcjonalno linii produktów ipecs w rodowisku typu contact center. Inteligentne Auto Call Distribution (ACD) Dystrybucja po cze przychodz cych na zasadach administratora lub biznesowych Dystrybucja po cze w oparciu o umiej tno ci, do grup, kolejka z priorytetami itd. Funkcje CTI Funkcje CTI takie jak pop-up i kierowanie po cze dla monitorowania i sterowania urz dze telefonicznych u ywaj c protoko u TAPI Odgrywanie zapowiedzi z wbudowanego oprogramowania medialnego Narz dzie do raportowania Monitorowanie w czasie rzeczywistym i raporty historyczne z bilingu, analizy po cze I innych Integracja z nagrywaniem rozmów lub baz danych CRM w celu tworzenia kompleksowych raportów Rozszerzenie funkcjonalno ci o modu y opcjonalne Oferta 27 opcjonalnych modu ów Zarz dzanie po czeniami multimedialnymi w tym po czenia zwrotne z kolejki, po czenie zwrotne z web oraz , faks i kolejkowanie po cze g osowych Po czenia wychodz ce, IVR Social Media - profesjonalny pomiar i zarz dzanie jednej z najnowszych i najbardziej ekscytuj cych metod komunikacji. ipecs IPCR Nagrywanie rozmów ipecs IP Call Recording (IPCR) to rozwi zanie do nagrywania i monitorowani po cze ci le zintegrowane z centralami ipecs zoptymalizowane dla ma ych i rednich przedsi biorstw i contact centers. IPCR zosta zaprojektowany jako proste i niedrogie rozwi zanie dostarczaj ce dodatkow funkcjonalno. ipecs IPCR umo liwia skuteczne nagrywanie rozmów wymagane przez urz dy lub w celu monitorowania jako ci obs ugi. Wszystko w jednym rozwi zanie optymalne pod wzgl dem kosztów Oparte na pojedynczym serwerze Niski ca kowity koszt posiadania Bogata funkcjonalno Podstawowe funkcje monitorowania I raportowani danych statystycznych Zaawansowane funkcje takie jak szyfrowanie pakietów g osowych, lokalna redundancja, zdalny nadzór, oraz przekazywanie informacji o alarmach. Elastyczna implementacja podobnie jak w innych rozwi zaniach ipecs Nagrywanie, monitorowanie i zapis rozmów z oddzia ów wyniesionych, g ównej siedziby, I mobilnych pracowników - na serwerze centralnym lub lokalnym w zale no ci od wymaga klienta W serwerze IPCR mo na zarejestrowa do 10 central ipecs Do serwerów IPCR na centrale ipecs-lik APPLICATIONS 17

20 TELEFONY Telefony biznesowe Dla u ytkownika ko cowego telefon na biurku jest telefonem systemowym. To istotny interfejs determinuj cy atwo u ytkowania systemu i co za tym idzie produktywno,efektywno i zadowolenie u ytkownika. Dlatego Ericsson-LG oferuje szerok gam przyjaznych dla u ytkownika telefonów biznesowych dopasowanych do ró nych potrzeb. Telefony IP firmy Ericsson-LG oferuj szeroki zakres funkcjonalno ci g osowych i wraz z aplikacjami s rozwi zaniami zaprojektowanymi tak by sprosta ró nym potrzebom komunikacji od ma ych do du ych rodowisk biznesowych. Portfolio obejmuje telefony biurkowe IP, telefony konferencyjne IP i terminale do sieci bezprzewodowych. Ericsson-LG oferuje równie telefony TDM analogowe i systemowe tak by sprosta ró nym wymaganiom klienta. 18 ERICSSON-LG

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Wydajna, niezawodna i skalowalna platforma komunikacji IP na miarę XXI wieku INFORMACJE O PRODUKCIE Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo