METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH"

Transkrypt

1 XXXIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ Łódź, -1 września 1 r. METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH Wojciech Kacalak *), Katarzyna Tandecka **) STRESZCZENIE: Przedmiotem badań są folie typu IMFF firmy 3M o różnej wielkości nominalnej ziaren ściernych. Do analizy topografii powierzchni narzędzi wykorzystano mikroskop skaningowy oraz system pomiarowy Talysurf CCI firmy Taylor Hobson. Analizowano rozmieszczenie wierzchołków aktywnych ziaren ściernych za pomocą dekompozycji powierzchni na komórki Voronoi oraz zastosowano analizę motywów. Poddano analizie odległości między ziarnami, pola powierzchni otoczenia ziaren, wysokości wierzchołków ziaren ściernych i ich objętości. 1. WSTĘP Proces obróbki powierzchni foliowymi taśmami ściernymi cechuje się jednokrotnym wykorzystaniem powierzchni czynnej folii, co oznacza, iż ziarna aktywne przez pewien czas, zależny od prędkości przesuwu folii, pozostają w strefie obróbki i już ponownie nie biorą udziału w kształtowaniu obrabianej powierzchni [1]. Należy zwrócić uwagę, iż nie wszystkie ziarna ścierne na powierzchni biorą udział w kształtowaniu obrabianego przedmiotu, choć udział ziaren aktywnych jest większy, niż w przypadku obróbki z użyciem narzędzi o małej podatności. Celem pracy jest określenie wniosków, dotyczących zwiększenia aktywności ziaren ściernych, które może nastąpić poprzez modyfikacje cech folii ściernych i właściwości układów docisku taśmy do obrabianej powierzchni. Określenie prawdopodobieństwa kontaktu ziaren folii i wierzchołków obrabianej powierzchni jest ważne dla wyznaczenia potencjału obróbkowego folii i doboru prędkości jej posuwu. Kolejnymi istotnymi

2 cechami folii są parametry charakteryzujące objętości i ukształtowanie otoczenia ziaren, ponieważ decydują one w głównej mierze o gromadzeniu się produktów procesu wygładzania oraz ich wynoszenia ze strefy obróbkowej []. W pracy przedstawiono analizy powierzchni folii ściernych typu IMFF na podstawie zdjęć z mikroskopu skaningowego (analizy D) [3] oraz analizy 3D uzyskanie dzięki systemowi pomiarowemu Talysurf CCI firmy Taylor Hobson.. PROGRAM BADAŃ.1. Analizy topografii powierzchni na podstawie obrazów D Pomiary struktury geometrycznej powierzchni folii ściernych typu IMFF 3A, 15A i 9A uzyskano z zastosowaniem mikroskopu skaningowego, w efekcie otrzymano obrazy D folii 15A, 9A o powiększeniu x1 i 3A x3. W pierwszej fazie badań zliczono ziarna ścierne oraz wyznaczono ich wierzchołki. Przeprowadzono następnie dekompozycje powierzchni narzędzia z wykorzystaniem komórek Voronoi w celu wyznaczenia odległości między ziarnami ściernymi metodą najbliższych sąsiadów (rys.1), których centralnymi punktami są wierzchołki ziaren (rys. ). Rys. 1. Schemat do wyznaczania odległości między ziarnami ściernymi metodą najbliższych sąsiadów z wykorzystaniem dekompozycji powierzchni na komórki Voronoi

3 a) b) c) Rys.. Zdjęcia z mikroskopu skaningowego folii ściernych typu IMFF, z naniesioną dekompozycją powierzchni komórkami Voronoi, a) 9A, b) 15A, c) 3A 1 Rozkład= 5*1*normal(x; 9,1; 1,3) a) Odległość między ziarnami [mikrometry ]

4 1 Rozkład = 5*1*normal(x; 13,57;,3) b) Odległości między ziarnami ścierny mi [mikrometry ] 1 Rozkład = 5*5*normal(x; 7,773; 1,95) 1 1 c) Odległość między ziarnami [mikrometry] Rys. 3. Histogramy odległości między ziarnami ściernymi folii IMFF wyznaczonych metodą najbliższych sąsiadów a) 9A, b) 15A c) 3A Odległość dzielącą pojedyncze ziarno od najbliższych sąsiadów wyznaczono jako średnią arytmetyczną wszystkich odległości (rys. 1). W kolejnym kroku wyznaczono rozkłady odległości pomiędzy aktywnymi wierzchołkami ziaren ściernych (rys. 3).

5 Pole powierzchni elementarnej komórki Voronoi zastosowano jako parametr wyznaczający bezpośrednie otoczenie ziarna ściernego. Rozkłady pól powierzchni komórek Voronoi (rys. ) zostały wyznaczone dla każdego aktywnego ziarna ściernego badanych folii. Uzyskane obrazy D poddano następnie binaryzacji (rys. 5) w celu wyznaczenia powierzchni natarcia ostrzy, którymi w tym przypadku są ziarna ścierne. Białe obszary zidentyfikowano jako ziarna ścierne, natomiast czerń wyznacza przestrzenie między ziarnami (rys. 5). Kolejnym krokiem było wyznaczenie pól powierzchni natarcia ostrzy. Wyniki przedstawiono w postaci histogramów (rys. ) oraz dopasowano rozkład normalny, który dość dobrze opisuje procesy osadzania ziaren na powierzchni folii ściernej. Ostatnim etapem badań nad obrazami folii ściernych D jest wyznaczenie wartości współczynnika aktywności powierzchni ziarna U o (rys. 7) jako stosunku pola powierzchni komórki Voronoi P v do pola P z powierzchni najwyższej płaskiej ściany ziarna (nazywanej dalej powierzchnią aktywną ziarna): U o =P v /P z. 35 rozkład = 1*1*normal(x; 7,333; 1,595) a) Pole powierzchni komórek Voronoi [mikrometr ]

6 1 Rozkład = *5*normal(x; 33,993; 99,939) b) c) pole powierzchni komórek Voronoi [mikrometr ] Rozkład = 5*1*normal(x; 9,7; 119,13) Pole powierzchni komórki Voronoi [mikrometry ] Rys.. Histogramy pól powierzchni komórek Voronoi zastosowanych jako dekompozycja powierzchni folii ściernej typu IMFF: a) 9A, b) 15A, c) 3A

7 a) b) c) Rys. 5 Obrazy z mikroskopu skaningowego folii ściernych IMFF przed i po binaryzacji a) 9A, b) 15A, c) 3A pole powierzchni aktywnej ziarna = 3*15,9*lognorm(x; 3,175;,9) a) b) ,1 5,59 1, 5,57 7, 7,55 13, 11,53 13, 19,51 15, pole powierzchni aktywnej ziarna [mikrometr ] pole powierzchni aktywnej ziarna = 9*1*lognorm(x; 3,93;,519) pole powierzchni aktywnej ziarna [mikrometru ] Rys.. Histogramy pól powierzchni aktywnych ziaren folii ściernych IMFF a) 9A, b) 15A

8 a) Liczba obsserwacji Rozkład = 3*,77*normal(x; 3,171; 1,),5 1,779,15,3 3,91,19,1 5,51,171 P V /P Z Rozkład = **normal(x; 1,7555; 3,35) 1 1 b) P V /P Z Rys. 7. Histogramy współczynnika aktywności powierzchni U o, wyrażonego jako stosunek pola powierzchni komórki Voronoi i pola powierzchni aktywnej ziarna dla folii ściernych IMFF a) 9A, b) 15A.1. Badania topografii powierzchni na podstawie analiz 3D Pomiar struktury powierzchni folii ściernej IMFF 3A (rys. ) uzyskano dzięki systemowi pomiarowemu Talysurf CCI firmy Taylor Hobson. W celu wyznaczenia wierzchołków aktywnych ziaren została przeprowadzona analiza motywów (rys. 9) (aplikacja TalyMap), których

9 krawędzie wyznaczono poprzez punkty krytyczne dolin otaczających dane ziarno. Rys. Powierzchnia folii ściernej IMFF 3A Rys. 9. Dekompozycja powierzchni folii z wykorzystaniem analizy motywów, poprzez białe kwadraciki zostały oznaczone aktywne wierzchołki ziaren ściernych

10 Następnie została wprowadzona płaszczyzna cięcia powierzchni w celu odseparowania ziaren aktywnych od przestrzeni otoczenia ziaren (rys. 1). Rys. 1. Aktywne ziarna na powierzchni folii ściernej IMFF 3A Na podstawie analizy powierzchni folii ściernej, uzyskano wysokości wierzchołków aktywnych ziaren ściernych (rys. 1), co nie było możliwe w przypadku badań z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. Rozkład = 1*5*normal(x; 13,913; 5,171) Wysokość wierzchołków ziaren aktywnych [mikrometry] Rys. 1. Histogram wysokości wierzchołków aktywnych ziaren folii IMFF 3A

11 Następnie wyznaczono pola powierzchni motywów (rys. 9), co posłużyło do wyznaczenia współczynnika charakteryzującego kształt motywu zawierającego aktywne ziarno W o, wyznaczanego jako stosunek wysokości wierzchołka ziarna H do pierwiastka z pola powierzchni motywu P m (rys. 1): W o =H/ P m. Ostatnim etapem badań było wyznaczenie objętości (rys. 13) ziaren aktywnych (rys. 1), usytuowanych ponad powierzchnią spoiwa. Rozkład = 1*5*lognorm(x; 7,7;,91) Pole powierzchni motywów [mikrometry ] Rys. 11 Histogram pól powierzchni motywów jako dekompozycji powierzchni folii ściernej IMFF 3A Wo = 1*,1*normal(x;,1;,15) -,1,,1,,3,,5,,7,,9 Wo Rys. 1 Histogram współczynników W o kształtu motywów zawierających aktywne ziarna folii IMFF 3A

12 Rozkład = 15**lognorm(x; 5,9; 1,95) Objętość [mikrometr 3 ] Rys. 13 Histogram objętości ziaren aktywnych usytuowanych ponad powierzchnię spoiwa (rys. 1) folii ściernej IMFF 3A. PODSUMOWANIE Folie ścierne typu IMFF o ziarnistości mniejszej lub równej 15 mikrometrów są bardzo trudne w pomiarach topografii powierzchni 3D z wykorzystaniem systemu pomiarowego Talysurf CCI firmy Taylor Hobson, najpewniejszą metodą jest analiza obrazów D. Można zauważyć, iż średnie odległości między ziarnami w stosunku do nominalnej wielkości ziarna są zbliżone dla folii IMFF 9A oraz 15A. W przypadku narzędzia IMFF 3A wartość średniej odległości między ziarnami wynosi prawie dwukrotność nominalnej wielkości ziarna. Stąd wniosek, że przestrzenie między ziarnami rosną, wraz ze wzrostem ziarnistości nominalnej folii ściernej, w związku z czym produkty obróbki będą usuwane skuteczniej. Publikacja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Poddziałanie.. Programu Operacyjnego Kapitał

13 Ludzki 7-13 w ramach projektu "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie". 3. LITERATURA [1] KACALAK W. LEWKOWICZ R. ŚCIEGIENKA R., Mikrowygładzanie zewnętrznych powierzchni walcowych foliowymi taśmami ściernymi o małych szerokościach. XXII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Gdańsk []PAWLUS P., Topografia powierzchni. Pomiar, analiza, oddziaływanie. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 5. [3] TANDECKA K., Badanie powierzchni czynnej folii ściernych z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. Materiały IV Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego Str Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 7. [] PSZCZOŁOWSKI W. ROSIENKIEWICZ P., Obróbka Ścierna narzędziami nasypowymi. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa. Warszawa [5] OCZOŚ K. PORZYCKI J., Szlifowanie podstawy i technika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 19 THE METHODOLOGY OF VALUATION TOPOGRAPHY GRINDING BELTS WITH SPECIAL REGARD OF THE DISTRIBUTION ABRASIVE GRAINS ABSTRACT: The belts of type IMFF of firm 3M about the various nominal size of abrasive grains are the object of investigations. Scanning microscope and system measuring CCI Talysurf of the Taylor Hobson firm were used to the analysis of the surface topography. Examined the distribution of the tops of active abrasive grains with help of the decomposition of the surface on cells Voronoi and applications the analysis of motives. The distances were subjected the analysis between grains, the field of the surface of the surroundings of grains, the height of the tops of abrasive grains and their volume.

14 *) prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Racławicka 15-17, 75- Koszalin **) mgr inż. Katarzyna Tandecka, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Racławicka 15-17, 75- Koszalin

METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH DO PRECYZYJNEGO DOGŁADZANIA

METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH DO PRECYZYJNEGO DOGŁADZANIA KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 30 nr 1, 2, 3 lub 4 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2011 WOCIECH KACALAK *, KATARZYNA TANDECKA ** METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH

Bardziej szczegółowo

Metrologiczne aspekty oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego mikrowygładzania

Metrologiczne aspekty oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego mikrowygładzania PAK vol. 57, nr 5/2011 1 Wojciech KACALAK, Katarzyna TANDECKA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, KATEDRA MECHANIKI PRECYZYJNEJ Metrologiczne aspekty oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej

Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej MECHANIK NR 9/2014 207 Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej The effects of the use of discontinuous active surface of microfinishing films for superfinishing process

Bardziej szczegółowo

Mikrowygładzanie powierzchni

Mikrowygładzanie powierzchni Charakterystyka procesu mikrowygładzania z zastosowaniem diamentowych folii ściernych cz. I prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak (wojciech.kacalak@tu.koszalin.pl), dr inż. Katarzyna Tandecka Katedra Mechaniki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA Wojciech KACALAK 1, Filip SZAFRANIEC Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki modelowania obciążeń ziaren aktywnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy modelowania i symulacji procesów wygładzania powierzchni

Wybrane problemy modelowania i symulacji procesów wygładzania powierzchni Błażej Bałasz, Wojciech Kacalak, Tomasz Królikowski, Tomasz Szatkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Techniczny; Politechnika Koszalińska, Katedra Mechaniki Precyzyjnej

Bardziej szczegółowo

Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi

Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi 200 MECHANIK NR 9/2014 Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi The effects of the use of modified contact rolls

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 WPROWADZENIE... 15 1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PROCESACH SZLIFOWANIA OTWORÓW ŚCIERNICAMI Z MIKROKRYSTALICZNYM KORUNDEM SPIEKANYM I SPOIWEM CERAMICZNYM...

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Politechnika Koszalińska RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Magdaleny WIŚNIEWSKIEJ z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej nt.: CIĘCIE MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH

Bardziej szczegółowo

Sposób precyzyjnej obróbki płaskich powierzchni, (54) zwłaszcza obróbki drobnych przedmiotów ceramicznych w cyklu automatycznym

Sposób precyzyjnej obróbki płaskich powierzchni, (54) zwłaszcza obróbki drobnych przedmiotów ceramicznych w cyklu automatycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161481 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 287841 (22) Data zgłoszenia: 15.11.1990 (51) Int.C l.5: B24B 7/22

Bardziej szczegółowo

Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi

Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi MECHANIK NR 8-9/2015 179 Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi Analysis of the phenomenon discontinuities create the micro-chips in the process of

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym

Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym Jan Baran, Jarosław Plichta Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU

WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU Anna GRDULSKA 1, Radosław ROSIK 2 Streszczenie: Badania doświadczalne miały na celu określenie wpływu rodzaju materiału

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA

BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA Wojciech KACALAK 1, Katarzyna TANDECKA 1, Radosław SEMPRUCH 1 Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki modelowania przemieszczeń materiału w strefie skrawania.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 wmusiał@vp.pl Tytuł: Wygładzanie powierzchni krzywoliniowych z wykorzystaniem robota przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PL B1. Przyrząd do mikrowygładzania foliowymi taśmami ściernymi wałków umieszczonych w komorze próżniowej

PL B1. Przyrząd do mikrowygładzania foliowymi taśmami ściernymi wałków umieszczonych w komorze próżniowej PL 217377 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217377 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393355 (51) Int.Cl. B24B 1/04 (2006.01) B25J 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING Dr hab inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, email: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TRANSPORTU. Oferta usług badawczych

ZAKŁAD TRANSPORTU. Oferta usług badawczych Oferta usług badawczych a) Nazwa usługi badawczej Zakres usługi: Badania diagnostyczne i eksploatacyjne pojazdów samochodowych a) Zakres usługi: Badania i diagnostyka geometrii ustawienia kół i osi pojazdów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Pomiary wymiarów zewnętrznych Opracował:

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI

METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WY T Y C ZN E D O N A P I S A N I A A R T Y K U Ł U XXXIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ Łódź, 8-10 września 2010 r. METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU

PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU Radosław ROSIK 1 1. WPROWADZENIE W procesie szlifowania ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Autoreferat

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Autoreferat Dr inż. Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZLIFOWANIA ŚCIERNICAMI CBN O PODWYŻSZONEJ POROWATOŚCI Z MIKROZIARNAMI KORUNDU SFERYCZNEGO

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZLIFOWANIA ŚCIERNICAMI CBN O PODWYŻSZONEJ POROWATOŚCI Z MIKROZIARNAMI KORUNDU SFERYCZNEGO KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 BARBARA STANIEWICZ-BRUDNIK *, JAROSŁAW PLICHTA **, KRZYSZTOF NADOLNY ***, JUSTYNA PLUTA **** BADANIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEJ ANALIZY 3D DO OCENY PARAMETRÓW POWIERZCHNI PO OBRÓBCE HYBRYDOWEJ Wojciech Magdziarczyk Politechnika Krakowska Streszczenie Rozwój mikroelementów wymusza zapotrzebowanie na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE Do przeprowadzenia badań porównawczych procesu szlifowania konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo

KONFOKALNY LASEROWY MIKROSKOP SKANINGOWY W BADANIACH TRIBOLOGICZNYCH

KONFOKALNY LASEROWY MIKROSKOP SKANINGOWY W BADANIACH TRIBOLOGICZNYCH 1-2010 T R I B O L O G I A 157 Maciej MATUSZEWSKI *, Michał STYP-REKOWSKI * KONFOKALNY LASEROWY MIKROSKOP SKANINGOWY W BADANIACH TRIBOLOGICZNYCH CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPE IN TRIBOLOGY INVESTIGATIONS

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2017/18 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn

Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn 164 MECHANIK NR 8-9/215 Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn The topography of the cutting traces created by the grain on

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica do mikrowygładzania foliowymi taśmami ściernymi zewnętrznych powierzchni walcowych. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin, PL

PL B1. Głowica do mikrowygładzania foliowymi taśmami ściernymi zewnętrznych powierzchni walcowych. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin, PL PL 217267 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217267 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393247 (51) Int.Cl. B24B 1/04 (2006.01) B24B 35/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

MECHANIK NR 8-9/2013 XXXVI NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ

MECHANIK NR 8-9/2013 XXXVI NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ 11 t MIKROSKOPOWA OCENA PARAMETRÓW OSIOWEGO RUCHU OSCYLACYJNEGO ŚCIERNICY 11 p Roman WDOWIK 1, Janusz PORZYCKI 1, Janusz ŚWIDER 2, Piotr NAZARKO 3 11 Streszczenie: Artykuł przedstawia pomiary mikroskopowe

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny, niepewność standardowa typu A

Rozkład normalny, niepewność standardowa typu A Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Rozkład normalny, niepewność standardowa typu A Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, listopad 2010 r. Podstawy

Bardziej szczegółowo

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie 3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA 3.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wpływem wybranych parametrów szlifowania na zmiany temperatury szlifowania oraz ze sposobem jej pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Próba skręcania pręta o przekroju okrągłym Numer ćwiczenia: 4 Laboratorium z

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA 71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2016/17 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ

MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ Wojciech KACALAK 1, Filip SZAFRANIEC 1, Radosław KUNC 1 1. WPROWADZENIE Technologie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING dr hab. inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, e-mail: jpor@prz.edu.pl mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl mgr inż. Marek Krok, e-mail: mkrok@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a

Technologia sprzętu optoelektronicznego. dr inż. Michał Józwik pokój 507a Technologia sprzętu optoelektronicznego dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) : BMiZ Studium: stacjonarne I stopnia : : MiBM Rok akad.:201/17 godzin - 15 L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 18 WBMiZ, tel. 52 08 e-mail: marek.rybicki@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

THE COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THREAD SHAPE AND COOPERATION TRACE FOR SELECTED DESIGN APPROACH FOR THE THREAD ROLLER SCREW

THE COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THREAD SHAPE AND COOPERATION TRACE FOR SELECTED DESIGN APPROACH FOR THE THREAD ROLLER SCREW Mgr inŝ. Stanisław Warchoł, email: warchols@prz.edu.pl Katedra Konstrukcji Maszyn, Politechnika Rzeszowska ANALIZA PORÓWNAWCZA ZARYSÓW GWINTÓW I ŚLADÓW WSPÓŁPRACY DLA WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Język polski

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Język polski Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 55-1_1 Rok: III Semestr: V Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej

Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej Prof. dr hab. inż. KACALAK Wojciech, dr h. c.; dr inż. TANDECKA Katarzyna, dr inż. LIPIŃSKI Dariusz, mgr inż. SZAFRANIEC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI - POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Przedmiot: KONSTRUOWANIE I PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ Symbol ćwiczenia: Ćwiczenie 8 PRZYKŁADOWY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE SURFACE 316L STEEL AFTER DIFFERENT MACHINING TOOLS

ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE SURFACE 316L STEEL AFTER DIFFERENT MACHINING TOOLS Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering Vol. 2, no. 1, pp. 73 79, 2016 Research article Submitted: 2016.11.18 Accepted: 2016.12.22 Published: 2016.12.26 ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ

PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ Wojciech KACALAK, Filip SZAFRANIEC Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Rypiny nt.: Analiza i modelowanie procesów mikroskrawania

Bardziej szczegółowo

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Wydział InŜynierii Dentystycznej BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM Klaudia Radomska Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin, PL BUP 12/12

PL B1. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin, PL BUP 12/12 PL 216967 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216967 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393071 (51) Int.Cl. B24B 29/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)160312 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 280556 (51) IntCl5: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1989 F16H 57/12 (54)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:

Bardziej szczegółowo

PRÓBA ZASTOSOWANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ UDZIAŁU MATERIAŁOWEGO DO OPISU MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH

PRÓBA ZASTOSOWANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ UDZIAŁU MATERIAŁOWEGO DO OPISU MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH 72/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PRÓBA ZASTOSOWANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ UDZIAŁU MATERIAŁOWEGO DO OPISU

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Ryszard Ściegienka Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Katedra Transportu AUTOREFERAT

Dr inż. Ryszard Ściegienka Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Katedra Transportu AUTOREFERAT Dr inż. Ryszard Ściegienka Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Katedra Transportu AUTOREFERAT Załącznik nr do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Technicznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ 6-2011 T R I B O L O G I A 151 Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK * WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ THE INFLUENCE OF THE CHOSEN PARAMETERS OF ELECTRIC DISCHARGE

Bardziej szczegółowo

Chropowatości powierzchni

Chropowatości powierzchni Chropowatość powierzchni Chropowatość lub chropowatość powierzchni cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NOWEJ FORMY GEOMETRYCZNEJ NA SKUTECZNOŚĆ JEJ ODDZIAŁYWANIA NA OBRABIANĄ POWIERZCHNIĘ

ANALIZA WPŁYWU NOWEJ FORMY GEOMETRYCZNEJ NA SKUTECZNOŚĆ JEJ ODDZIAŁYWANIA NA OBRABIANĄ POWIERZCHNIĘ Budownictwo 17 Mariusz Kosiń ANALIZA WPŁYWU NOWEJ FORMY GEOMETRYCZNEJ NA SKUTECZNOŚĆ JEJ ODDZIAŁYWANIA NA OBRABIANĄ POWIERZCHNIĘ Wstęp W budownictwie coraz więcej uwagi poświęca się doskonaleniu technologii

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI PRZECIĘCIA

WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI PRZECIĘCIA KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 JÓZEF BORKOWSKI *, MARZENA BENKOWSKA * * WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNIKI I TECHNOLOGII

PODSTAWY TECHNIKI I TECHNOLOGII POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODSTAWY TECHNIKI I TECHNOLOGII Kod przedmiotu: ISO1123, INO1123 Numer ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

W glik spiekany. Aluminium. Stal

W glik spiekany. Aluminium. Stal Osełki Osełki z elektrokorundu szlachetnego o spoiwie ceramicznym znajdują zastosowanie w produkcji form i narzędzi, powszechne w budowie maszyn i przyrządów do szlifowania narzędzi lub usuwania zadziorów,

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA

SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA Airflow Simulations and Load Calculations of the Rigide with their Influence on

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Badania modelowe przelewu mierniczego

Badania modelowe przelewu mierniczego LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Badania modelowe przelewu mierniczego dr inż. Przemysław Trzciński ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. BMiP, PŁOCK Płock 2007 1. Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : Studium: niestacjonarne, II st. : : MCH Rok akad.: 207/8 Liczba godzin - 0 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a torium(hala 20 ZOS) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 605,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Obróbki Mechanicznej

Laboratorium Obróbki Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne Semestr: II Kierunek: ZiIP Rok akad.:2016/17 Liczba godzin - 15 PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE Laboratorium Obróbki

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji 1996-2016 1. Kacalak W., Rypina Ł., Tandecka K., Bałasz B.: Modelowanie w środowisku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PARAMETRÓW I SYMULACJA EFEKTÓW NAGNIATANIA IMPULSOWEGO

DOBÓR PARAMETRÓW I SYMULACJA EFEKTÓW NAGNIATANIA IMPULSOWEGO Mgr inż. Bartosz KRUCZEK Mgr Mateusz DRABCZYK Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.258 DOBÓR PARAMETRÓW I SYMULACJA EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ Karol SZTWIERTNIA 1, Marek GUZEK, Janusz JANUŁA 3 Streszczenie Przedmiotem artykułu jest niepewność

Bardziej szczegółowo

www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V

www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A www.wseiz.pl/index.php?menu=4&div=3/ część III,IV i V I. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI 1. Istota i znaczenie metrologii 2. Układ jednostek SI proweniencja;

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny opieka@cognity.pl Rysunek Techniczny Rysunek wykonawczy Tabela Wymiary Tolerancje Chropowatości Pasowania Rzuty Przekroje, wyrwania Materiał Numer rysunku Nazwa części Data wykonania Autor Firma Podziałka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

Zadania rozrywające w testach

Zadania rozrywające w testach Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Zadania rozrywające w testach Na podstawie analizy danych empirycznych ze sprawdzianu i roku wyodrębniono zadania odpowiedzialne za dwumodalność rozkładu

Bardziej szczegółowo