Administracja systemu Windows Sewer 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja systemu Windows Sewer 2003"

Transkrypt

1 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz dzanie serwerem przy u yciu trybu zdalnej administracji aplikacji Terminal Semces (Us ugi terminalowe)» Zarz dzanie serwerem przy u yciu dost pnych narz dzi Usuwanie problemów programu Terminal Scrvices (Us ugi terminalowe)» Diagnoza i rozwi zywanie zagadnie dotycz cych zabezpiecze us ugi Terminal Services (Us ugi terminalowe)» Diagnoza i rozwi zywanie zagadnie dotycz cych dost pu ldicnta do us ug Terminal Services (Us ugi terminalowe) Cele rozdzia u Podczas wykonywania swoich codziennych obowi zków administrator systemu bardzo cz sto u ywa narz dzi do konfigurowania kont u ytkowników, modyfikowania oprogramowania komputera i ustawie us ug, instalowania nowego sprz tu, a tak e wielu innych zada. Je li rodowisko komputerowe rozrasta si, zwi ksza si zakres prac, które trzeba wykonywa. Konsola MMC (Microsoft Management Console) umo liwia zorganizowanie i konsolidacj niektórych, najcz ciej u ywanych narz dzi. Oprócz tego, konsole MMC mog by dostosowywane i ograniczane tak, aby dok adnie odpowiada y potrzebom i wykonywanym zadaniom. Dzi ki temu, wykonywanie zada mo e by przy zmniejszonej mo liwo ci pomy ek, przekazywane mniej do wiadczonym administratorom. W sytuacji kiedy zachodzi potrzeba globalnej kontroli komputerów zdalnych, abstrahuj c od tego, co mo e by zrealizowane za pomoc konsoli MMC, dwa podstawowe narz dzia umo liwiaj administracj zdaln : Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) i Remote Assistance (Pomoc zdalna). Program Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) mo na rozpatrywa jako aplikacj typu klient-serwer, która umo liwia przegl danie lokalnej konsoli komputera serwera na pulpicie komputera u ytkownika. Dzi ki tej aplikacji u ytkownik mo e pos ugiwa si klawiatur i mysz tale, jak gdyby by zalogowany lokalnie za pomoc konsoli serwera. Modu Remote Assistance (Pomoc zdalna) dzia a podobnie, ale przewidziany jest dla pulpitów komputerów dzia aj cych pod kontrol systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server 2003 oraz Windows XP. U ytkownik takiego komputera wysy a danie pomocy, a po czenie zdalne mo e by nawi zane od komputera zdalnego do pulpitu komputera daj cego pomocy. 33

2 34 MCSE Training Kit: Egzamin Lekcje rozdzia u: Lekcja 1: Konsola MMC (Microsoft Management Console) Lekcja 2: Zdalne zarz dzanie komputerami za pomoc konsoli MMC Lekcja 3: Zarz dzanie serwerem za pomoc programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Lekcja 4: Korzystanie z programu Remote Assistance (Pomoc zdalna) Wymagania Aby wykona wiczenia praktyczne dotycz ce zada tego rozdzia u u ytkownik musi spe ni nast puj ce wymagania: Komputer, na którym dzia a system Windows Server Wykonywanie polece identycznych do podanych w przyk adach wymaga, aby serwer nazywa si Server01 i by kontrolerem domeny w domenie contoso.com. Na serwerze Server01 musi by zainstalowany programu Pulpit zdalny dla administracji, a modu y Pulpit zdalny i Pomoc zdalna musz by w czone. Sie TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intcrnet Protocol), do której mo na przy cza konsol i zdalnie administrowane komputery, musi by skonfigurowana i sprawna.

3 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Lekcja 1: Konsola MMC (Microsoft Management Console) Podstawowym narz dziem zarz dzania systemu Windows Server 2003 jest konsola MMC. Umo liwia ona ujednolicony, wspólny interfejs dla kilku aplikacji zwanych przystawkami, u ywanych do konfigurowania poszczególnych elementów rodowiska. Przystawki przeznaczone s do wykonywania okre lonych zada, a konsola MMC pozwala na ich porz dkowanie b d grupowanie zgodne z preferencjami u ytkownika. Podstawowymi narz dziami administracji systemu Windows Server 2003 s konsole MMC wraz z zestawem przystawek przeznaczonych do wykonywania okre lonych zada. Na przyk ad, przystawka Active Directory Users and Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Activc Directory) jest narz dziem specjalnie zaprojektowanym do administrowania zabezpieczeniami g ównych elementów domeny (u ytkownicy, grupy i komputery). Narz dziem administracji nic jest sama konsola MMC, lecz jej przystawki. v Wskazówka Konsole MMC mog by uruchamiane pod kontrol systemów operacyjnych Windows Server 2003, Windows 2000, Windows NT 4, Windows XP oraz Windows 98. Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Konfigurowanie konsoli MMC dla pojedynczej przystawki Konfigurowanie konsoli MMC dla wielu przystawek Zapisywanie konsoli MMC w trybie u ytkownika i w trybie autora Szacunkowy czas lekcji: 5 minut Konsola MMC Wygl d konsoli MMC jest bardzo zbli ony do programu Eksplorator Windows, wyposa onego w mniejsz ilo przycisków. Funkcjonalne sk adniki konsoli MMC znajduj si wewn trz elementów nazwanych przystawkami. Menu, paski narz dzi konsoli udost pniaj polecenia pozwalaj ce tworzy nadrz dne i podrz dne okna, a sama konsola (zawieraj ca przystawki) mo e by ukszta towana pod k tem funkcjonalno ci. Oprócz tego, odpowiednio do sytuacji, konsola mo e by zapisywana dla ró nych opcji i w ró nych trybach. Poruszanie si w konsoli MMC Rysunek 2-1 przedstawia widok pustej" konsoli MMC. Nale y zwróci uwag, e konsola ma nazw i znajduje si w niej katalog g ówny. Katalog g ówny konsoli przechowuje wszystkie przystawki, które u ytkownik chce wykorzystywa.

4 36 MCSE Training Kit: Egzamin Rysunek 2-1. Wygl d pustej " konsoli MMC Na ekranie ka dej konsoli umieszczone jest drzewo konsoli, menu i pasek narz dzi oraz okno, w którym wy wietlane s informacje szczegó owe. Wygl d pos7.czególnych konsol ró ni si znacznie, w zale no ci od przeznaczenia i funkcji do czonych przystawek. Na rysunku 2-2 pokazana zosta a cz sto u ywana konsola MMC zawieraj ca dwie przystawki oraz podrz dne okno przystawki Device Manager (Mened er urz dze ) Rysunek 2-2. Wygl d typowej konsoli MMC Korzystanie z menu oraz z paska narz dzi konsoli MMC Pomimo, e ka da przystawka dodaje swoje w asne elementy menu i paska narz dzi, istnieje kilka podstawowych menu i polece wykorzystywanych w niektórych, wspólnych dla wi kszo ci przystawek sytuacjach. Polecenia te zosta y zebrane w tabeli 2-1.

5 Tabela 2-1 Wspólne polecenia i menu konsoli MMC Menu Polecenia Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server File (Plik) Za pomoc tego menu mo na tworzy now i uruchamia istniej c konsol, dodawa lub usuwa przystawki konsoli, okre la opcje zapisywania konsoli. Oprócz tego menu wy wietla list ostatnio utworzonych plików konsoli oraz pozwala zamkn program. Action (Akcja) Menu ró ni si w zale no ci od typu przystawki, ale najcz ciej zawiera polecenia eksportu listy, otwarcia nowego okna, konfiguracji oraz pomocy dla specyficznych w a ciwo ci danej przystawki. View (Widok) Menu ró ni si w zale no ci od typu przystawki, ale najcz ciej zawiera opcje dostosowuj ce ogólny wygl d konsoli. Favorites Umo liwia dodawanie i porz dkowanie zapisanych konsoli. (Ulubione) Window (Okno) Polecenia tu zamieszczone otwieraj nowe okno, rozmieszczaj okna kaskadowo lub s siaduj ce oraz rozmieszczaj ikony danej konsoli. Help (Pomoc) Modu pomocy ogólnej wraz z modu ami pomocy do czonych przystawek. Dostosowywanie konfiguracji konsoli MMC Ka da konsola MMC zawiera jedno narz dzie lub kilka narz dzi nazwanych przystawkami. Przystawka rozbudowuje konsol MMC dodaj c do niej specyficzne mo liwo ci zarz dzania i dodatkow funkcjonalno. W programie wyst puj dwa rodzaje przystawek: przystawki autonomiczne oraz rozszerzenia. Przystawki mo na czy dostosowuj c konsol MMC, która dzi ki temu mo e by wykorzystywana do scentralizowanych i po czonych zada administracyjnych. Chocia do dyspozycji u ytkownika jest wiele wst pnie skonfigurowanych konsol, które mo e u ywa podczas zarz dzania systemami, to niestandardowe konsole umo liwiaj indywidualne dostosowanie do konkretnych wymaga, a tak e umo liwiaj standaryzacj rodowiska. Wskazówka Tworz c niestandardow konsol MMC, u ytkownik nie musi stale prze cza okien ró nych programów czy poszczególnych konsol. Przystawka autonomiczna Przystawki autonomiczne s udost pniane przez projektantów aplikacji. Na przyk ad, wszystkie narz dzia w grupie Administrative Tools (Narz dzia administracyjne) systemu Windows Server 2003 s albo pojedynczymi konsolami typu przystawka albo s po czeniem wst pnie skonfigurowanych przystawek przydatnych dla poszczególnych kategorii zada. Przystawka Computer Management (Zarz dzanie komputerem) na przyk ad jest zbiorem pojedynczych przystawek u ytecznych jako ca o. Rozszerzenia Przystawki nazwane rozszerzeniami zosta y zaprojektowane, tak aby wspó pracowa y z jedn lub kilkoma przystawkami autonomicznymi. Podczas dodawania rozszerzenia, system Windows Server 2003 umieszcza je w odpowiedniej lokalizacji wewn trz przystawki autonomicznej.

6 38 MCSE Training Kit: Egzamin Wiele przystawek udost pnia funkcjonalno autonomiczn i rozszerza funkcjonalno innych przystawek. Na przyk ad, przystawka Event Viewer (Podgl d zdarze ) rejestruje zdarzenia zachodz ce w komputerze. Je li w konsoli istnieje obiekt Computer Management (Zarz dzanie komputerem), przystawka Event Viewer (Podgl d zdarze ) automatycznie rozszerza ka d instancj obiektu Computer Management (Zarz dzanie komputerem) i udost pnia im dzienniki zdarze komputera. Przystawka Event Viewer (Zarz dzanie komputerem) mo e równie pracowa w trybie autonomicznym i w takim przypadku nie b dzie pojawia si jako w ze umieszczony poni ej w z a Computer Management (Zarz dzanie komputerem). Nieoficjalnie Warto po wi ci troch czasu analizuj c codzienne zadania i grupuj c je wed ug typu funkcji i cz sto ci u ywania. Na podstawie tej analizy nale y zbudowa dwie lub trzy niestandardowe konsole zawieraj ce najcz ciej u ywane narz dzia. atwo si nast pnie przekona, e w ten sposób mo na zaoszcz dzi sporo czasu zwi zanego z cz stym otwieraniem, zamykaniem b d prze czaniem ró nych programów. Opcje konsoli Opcje konsoli okre laj sposób dzia ania konsoli MMC definiuj c, które w z y drzewa konsoli mog by otwierane, które przystawki mog by dodawane oraz jakie okna mog by utworzone. Tryb autorski Podczas zapisywania konsoli w trybie Author (tryb autorski), który jest trybem domy lnym, udost pniony zostaje pe ny dost p do funkcji konsoli MMC, wliczaj c w to: Dodawanie i usuwanie przystawek Tworzenie okien Tworzenie widoków i zada dla bloku zada Wy wietlanie wszystkich cz Zmian opcji konsoli Zapisywanie konsoli Tryby u ytkownika ci drzewa konsoli Je li zachodzi potrzeba rozdzielania konsol MMC posiadaj cych specyficzne funkcje, mo na okre li potrzebny tryb u ytkownika, a nast pnie zapisa konsol. Ustawienia domy lne okre laj, e konsole s zapisywane w folderze Administrative Tools (Narz dzia administracyjne), w profilu u ytkownika. W tabeli 2-2 przedstawione zosta y tryby u ytkownika, za pomoc których mo liwe jest zapisywanie konsoli MMC.

7 Tabela 2-2 Tryby u ytkownika konsoli MMC Typ trybu u ytkownika Opis Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Fuli Access (pe ny dost p) Umo liwia u ytkownikom swobodne poruszanie si pomi dzy przystawkami czy otwartymi oknami oraz dost p do wszystkich cz ci drzewa konsoli. Limited Access, Multiple Uniemo liwia u ytkownikom otwieranie nowych okien lub zabrania Windows (ograniczony dosr pu do fragmentu drzewa konsoli, ale zezwala na przegl danie kilku dost p, wiele okien) okien konsoli. Limited Access, Single Uniemo liwia u ytkownikom otwieranie nowych okien lub zabrania Window (ograniczony dost pu do fragmentu drzewa konsoli oraz zezwala na przegl danie tylko dost p, jedno okno) jednego okna konsoli. Informacja Konsole MMC podczas zapisywania otrzymuj rozszerzenie *.msc. Przyk adowo konsola Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery usugi Active Directory) zostaje nazwana Dsa.msc (Directory Services Administrator.Microsoft Saved Console). Zadanie kontrolne: Tworzenie i zapisywanie konsoli W zadaniu tym zostanie utworzona, skonfigurowana i zapisana konsola MMC. wiczenie 1: Konsola Event Viewer (Podgl d zdarze ) 1. Kliknij menu Start, a nasr pnie kliknij opcj Run (Uruchom). 2. W polu tcksrowym Open (Otwórz) wpisz polecenie mmc i kliknij przycisk OK. 3. Maksymalizuj rozmiar okien Consolel (Konsola 1) oraz Console Root (Katalog g ówny konsoli). 4. W menu File (Plik) wybierz polecenie Options (Opcje), aby sprawdzi tryb konfiguracji konsoli. W jakim trybie pracuje konsola? 5. Sprawd, czy w oknie rozwijanej listy Console Mod (Tryb konsoli) wybrany jest tryb Author (autorski), a nast pnie kliknij przycisk OK. 6. W menu File (plik) kliknij opcj Add/Remove Snap-In (Dodaj/Usu przystawk ) Wy wietlone zostanie okno dialogowe AddlRemove Snap-In (Dodawanie/Usuwanie przystawki), przy czym aktywna jest zak adka Standalone (Autonomiczna). Nale y zwróci uwag, e adna przystawka nie jest dodana. 7. W oknie dialogowym AddlRemove Snap-In (Dodawanie/Usuwanie przystawki) kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wy wietli okno Add Standalone Snap-In (Dodawanie przystawki autonomicznej). 8. Znajd przystawk Event Viewer (Podgl d zdarze ), a nasr pnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Wy wietlone zostanie okno Seiect Computer (Wybieranie komputera) umo liwiaj ce wybór komputera, który ma by administrowany. Dla przystawki Event Viewer (Podgl d zdarze ), mo na wybra komputer lokalny lub zdalny, je li komputer lokalny jest cz ci sieci. 9. W oknie Seiect Computer (Wybieranie komputera) wybierz opcj Local Computer (Komputer lokalny), a nast pnie kliknij przycisk Finish (Zako cz).

8 40 MCSE Training Kit: Egzamin * 10. W oknie dialogowym AddStandalone Snap-In (Dodawanie przyscawki autonomicznej) kliknij przycisk Close (Zamknij), a nast pnie w oknie Add/Remove Snap-Im (Dodaj/Usu przystawki), kliknij przycisk OK. Pytania W drzewie konsoli wy wietlony zostanie obiekt Event Viewer (Local) [Podgl d zdarze (lokalnie)]. Rozmiary okna drzewa konsoli mog by zmieniane, a poszczególne w z y rozwijane tak, aby u ytkownik dostosowa widok drzewa do swoich potrzeb. 11. Samodzielnie dodaj przystawk Device Manager (local) (Mened er urz dze (lokalny)). 12. Zapisz konsol MMC jako MyEvents. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na te pytania znale mo na w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Który tryb jest domy lnym trybem tworzenia konsoli MMC? 2. Czy przystawka mo e jednocze nie ledzi komputer lokalny i komputer zdalny? 3. Je li zachodzi potrzeba ograniczenia dost pu do danej przystawki, w jaki sposób nale y zbudowa konsol MMC zawieraj c t przystawk? Podsumowanie lekcji Konsola MMC jest przydatnym narz dziem porz dkowania i czenia przystawek lub niewielkich programów, które s u ywane do wykonywania zada administracyjnych w sieci czy systemie komputerowym. Hierarchia widoku programu jest podobna do zastosowanej w programie Windows Explo-rer (Eksplorator Windows) udost pnia podobny widok w a ciwo ci przystawek oparty na analogii do folderów. Istniej dwa typy przystawek przystawki autonomiczne i rozszerzenia. Rozszerzenia wyst puj wewn trz konsoli MMC, a ich dzia anie zale y od kontekstu, w jakim si znajduj. Ka da konsola mo e by skonfigurowana tak, by dzia a a w jednym z dwóch trybów trybie autorskim lub u ytkownika. Podczas zapisywania w trybie u ytkownika istnieje mo liwo ograniczania niektórych funkcji konsoli.

9 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Lekcja 2: Zarz dzanie zdalne komputerami za pomoc konsoli MMC W sieci niejednokrotnie zachodzi potrzeba pomocy innym u ytkownikom podczas tworzenia kont u ytkowników czy grup, które mog wspó u ytkowa foldery lokalne. Dzi ki mo liwo ci przy czenia komputera u ytkownika zdalnego za pomoc konsoli Computer Management (Zarz dzanie komputerem), tak jak zosta o to pokazane na rysunku 2-3, mo na unikn konieczno ci bezpo redniej pracy na komputerze zdalnym. Na komputerze zdalnym u ytkownik mo e wykona wi kszo tych zada, które wykonuje na komputerze lokalnym, na przyk ad formatowanie nap dów dyskowych. Rysunek 2-3. Przytaczanie komputera u ytkownika zdalnego za pomoc konsoli Computer Management (Zarz dzanie komputerem) Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Utworzenie konsoli MMC w celu zarz dzania komputerem zdalnym Szacunkowy czas lekcji: 10 minut

10 42 MCSE Training Kit: Egzamin Konfigurowanie przystawki do pracy zdalnej Aby przy czy si i zarz dza innym komputerem za pomoc konsoli Computer Management (Zarz dzanie komputerem), nale y uruchomi konsol rejestruj c si w systemie za pomoc konta, które posiada uprawnienia administracji komputera zdalnego. Je li uprawnienia te nie b d wystarczaj ce, b dzie mo na uruchomi przystawk, ale nie b dzie mo na przeczyta informacji znajduj cych si na komputerze zdalnym. Wskazówka Mo na u y polecenia RunAs lub zalogowa si za pomoc innego konta, aby uruchomi konsol jako u ytkownik, który ma inne uprawnienia ni przypisane do bie cego konta. W celu zarz dzania systemem zdalnym, mo na otworzy istniej c konsol MMC z dodanymi przystawkami lub skonfigurowa now, która podczas tworzenia b dzie mia a dodawane przystawki skonfigurowane dla po cze zdalnych. Je li natomiast, dla przyk adu, chcemy skonfigurowa istniej c konsol Computer Management (Zarz dzanie komputerem), nale y post powa zgodnie z poni sz procedur : 1. Otwórz konsol Computer Management (Zarz dzanie komputerem) klikaj c prawym przyciskiem myszy ikon My Computer (Mój komputer) i wybieraj c z menu opcj Manage (Zarz dzaj). 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij w ze Computer Management (Zarz dzanie komputerem) i wybierz polecenie ConnectTo Another Computer (Pod cz do innego komputera). 3. W oknie dialogowym pokazanym na rysunku 2-4 wpisz nazw lub adres IP komputera b d kliknij przycisk Browse (Przegl daj) w celu przeszukania sieci, a nast pnie kliknij przycisk OK. Rysunek 2-4. Okre lanie dla przystawki lokalnego lub zdalnego kontekstu Po po czeniu, u ytkownik mo e wykonywa zadania administracyjne na komputerze zdalnym.

11 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Zadanie kontrolne: Wybór komputera zdalnego w celu zarz dzania nim (zadanie opcjonalne) Informacja Do realizacji tego zadania potrzebny jest komputer dost pny dla po czenia zdalnego, a tak e do tego komputera wymagane s uprawnienia administracyjne. wiczenie 1: Po czenie zdalne za pomoc konsoli MMC Pytania W wiczeniu rym b dzie modyfikowana istniej ca konsola MMC tak, aby mo liwe by o po czenie do komputera zdalnego. 1. Otwórz zapisan w wiczeniu 1 konsol MMC MyEvents. 2. W menu File (Plik) kliknij polecenie Add/Remove Snap-In (Dodaj/Usu przystawk ) 3. W oknie dialogowymadd/remove Snap-In (Dodawanie/Usuwanie przystawek) kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wy wietli okno dialogowe Add Standalone Snap-In (Dodawanie pr/.ystawki autonomicznej). 4. Znajd przystawk Computer Management (Zarz dzanie komputerem), a nast pnie kliknij przycisk Add (Dodaj). 5. W oknie dialogowym Computer Management (Zarz dzanie komputerem) zaznacz opcj Another Computer (Inny komputer). / 6. Wpisz adres IP komputera zdalnego lub przeszukaj sie, a nast pnie kliknij przycisk Finish (Zako cz), aby przy czy komputer. 7. W oknie dialogowym Add Standalone Snap-In (Dodawanie przystawki autonomicznej) kliknij przycisk Close (Zamknij), a nast pnie kliknij OK, aby doda przystawk Computer Management (Zarz dzanie komputerem) do konsoli MyEvents. Po wykonaniu tej procedury mo na administrowa komputerem zdalnym korzystaj c z odpowiednich narz dzi. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na te pytania mo na znale w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Jakie uprawnienia s wymagane do administrowania komputerem zdalnym za pomoc konsoli MMC? 2. Czy mo na dla istniej cej przystawki konsoli MMC zmieni kontekst z lokalnego na zdalny lub te konieczne jest za adowanie przystawki takiego samego typu przy skonfigurowaniu jej dla po czenia zdalnego?

12 44 MCSE Training Kit: Egzamin Czy wszystkie funkcje przystawki dla komputera lokalnego mog by u ywane na komputerze zdalnym? Podsumowanie lekcji Konsola MMC umo liwia uruchomienie wielu ró nych narz dzi w postaci przystawek. Niektóre z przystawek mog by u ywane zarówno w po czeniu z komputerem lokalnym, jak i komputerem zdalnym. Po czenie z komputerem zdalnym mo e by nawi zywane podczas uruchamiania przystawki lub po jej uruchomieniu, poprzez klikni cie prawym przyciskiem myszy danej przystawki i wybranie polecenia Connect (Pod cz do innego komputera). U ywanie narz dzi do konfigurowania komputera zdalnego wymaga posiadania uprawnie administracyjnych tego komputera.

13 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Lekcja 3: Zarz dzanie serwerami za pomoc programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Rodzina produktów systemu Windows 2000 Server wprowadzi a ci le zintegrowany zestaw narz dzi i technologii, który umo liwia dwa tryby pracy modu u Terminal Scrvices (Us ugi terminalowe) dla administracji zdalnej oraz. wspó u ytkowania aplikacji. Obecnie nast pi dalszy rozwój tej technologii: program Terminal Services (Us ugi terminalowe) jest obecnie integralnym, domy lnym elementem produktów rodziny Windows Server 2003, a program Remote Desktop (Pulpit zdalny) zosta ulepszony i okre lony jako rozwi zanie nowatorskie, w którym za pomoc jednego klikni cia komputer systemu Windows Server 2003 udost pni dla administracji zdalnej dwa jednoczesne po czenia. Dodanie produktu Terminal Servcr (Us ugi terminalowe) i odpowiednie skonfigurowanie licencjonowania jest dalszym rozwini ciem tej technologii, umo liwiaj cym uruchamianie aplikacji na serwerze przez wielu u ytkowników. Niniejsza lekcja omawia sposoby w czania modu u Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Skonfigurowanie serwera umo liwiaj ce w czenie programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Przypisanie u ytkowników do odpowiednich grup w celu umo liwienia im zdalnej administracji serwera Po czenie z serwerem za pomoc programu Remote Desktop for Administration Connection (Pod czenie pulpitu zdalnego dla administracji). Szacunkowy czas lekcji: 15 minut W czanie i konfigurowanie programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Modu Terminal Services (Us ugi terminalowe) umo liwia wspó u ytkowanie aplikacji dla programów Remote Desktop (Pulpity zdalne), Remote Assistance (Pomoc zdalna) oraz Terminal Server (Serwer terminali). Domy lne ustawienia okre laj, e us uga ta jest zawsze instalowana w systemie Windows Server 2003, a jej konfiguracj okre la tryb Remote Desktop for remote administration (Pulpit zdalny dla administracji zdalnej). Modu Remote Desktop (Pulpity zdalne) zezwala na dwa jednoczesne po czenia zdalne, a wspó u ytkowanie aplikacji komponentów modu u Terminal Server (Serwer terminali) nie jest mo liwe. Dzi ki temu, program Remote Desktop (Pulpity zdalne) jest niewielkim obci eniem dla systemu i nie wymaga dodatkowego licencjonowania.

14 MCSETrainingKit: Egzamin Informacja Poniewa program Terminal Services (Us ugi terminalowe) i zale ny od niego modu Remote Desktop (Pulpity zdalne) s elementami domy lnymi systemu Windows Server 2003, to ka dy serwer tego systemu udost pnia funkcje po cze zdalnych do swojej konsoli. Przyczyna, dla której termin "serwer terminali" odnosi si obecnie specjalnie do komputera systemu Windows Server 2003 wynika z tego, e system udost pnia funkcj wspó u ytkowania aplikacji przez wielu u ytkowników dzi ki dodatkowym komponentom programu Terminal Server (Serwer terminali). Inne elementy us ugi Terminal Server (Serwer terminali) oraz Terminal Server Licensing (Licencjonowanie serwera terminali) musz by dodawane za pomoc modu u Add Or Remove Programs (Dodaj/Usu programy). Wszystkie narz dzia administracyjne wymagane do konfigurowania i obs ugi po cze klienta oraz do zarz dzania programem Terminal Scrver (Serwer terminali) s w sposób domy lny instalowane na ka dym komputerze systemu Windows Server Narz dzia i ich funkcje opisane zosta y w tabeli 2-3. Tabela 2-3 Komponenty domy lne programów Terminal Sewer (Serwer terminali) oraz Remote Desktop (Pulpit zdalny) Zainstalowane oprogramowanie Terminal Services Configuration (Konfiguracja us ug terminalowych) Terminal Services Manager (Mened.er us ug terminalowych) Remote Desktop Client Installation Files (Pliki instalacyjne klienta pulpitu zdalnego) Terminal Services Licensing (Licencjonowanie us ug terminalowych) Przeznaczenie Okre lanie w a ciwo ci us ugi Terminal Servcr (Serwer terminali), wliczaj c w to ustawienia dotycz ce sesji, sieci, pulpitu klienta oraz zdalnej kontroli klienta. Wysy anie wiadomo ci do przy czonych klientów programu Terminal Server (Serwer terminali), roz czanie lub wyrejestrowywanic si z sesji oraz ustanawianie kontroli zdalnej lub ledzenie sesji. Instalacja aplikacji Remote Desktop Client (Klient pulpitu zdalnego) dla systemów Windows Server 2003 lub Windows XP. 32-bitowe oprogramowanie klienta programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) jest instalowane w katalogu %Systemroot%\Systcm32\Clients\Tsclient\ Win32 serwera terminali. Konfiguracja licencji po cze klientów do serwera terminali. Narz dzie to nic jest dost pne dla rodowisk, które wykorzystuj jedynie program Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Aby w systemie Windows Server 2003 w czy po czenia programu Remote Desktop (Pulpit zdalny), nale y otworzy w a ciwo ci modu u System umieszczonego w programie Control Panel (Panel sterowania). Na zak adce Remote (Zdalny), nale y wybra opcj AIlow Users To Connect Remotely To This Computer (Zezwalaj u ytkownikom na zdalne czenie si z tym komputerem). Informacja Je li serwer jest i kontrolerem domeny i serwerem terminali, na kontrolerze domeny dodatkowo musi by skonfigurowany obiekt Group Policy (Zasady grupy) tak, aby poprzez program Terminal Services (Us ugi terminalowe) mo liwe by y po czenia do grupy Remote Desktop Users (U ytkownicy pulpitu zdalnego). Domy lne ustawienia okre laj, e serwer b d cy kontrolerem domeny nie zezwala na po czenia do tej grupy za pomoc programu Terminal Services (Usugi terminalowe).

15 Remote Desktop Connection (Pod Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server czanie pulpitu zdalnego) Program Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego ) jest oprogramowaniem u ywanym po stronie klienta do po czenia z serwerem za pomoc jednego z dwóch trybów Remote Desktop (Pulpity zdalne) lub Terminal Server (Serwer terminali). Z punktu widzenia klienta, obie konfiguracje serwera funkcjonalnie s identyczne. Na komputerach systemów Windows XP i Windows Server 2003 program Remote Desktop Connection jest instalowany domy lnie, ale nie jest atwo wyszuka jego domy ln lokalizacj w grupie programów menu Stan Ali Programs\Accessories\Communications (Wszystkie programy\akcesoria\ Komunikacja). Na innych platformach, program Remote Desktop Connection mo e by instalowany z dysku CD-ROM systemu Windows Servcr 2003 lub z katalogu instalacyjnego klienta (%Systemroot%\ System32\Clients \Tsclicnt\Win32) dowolnego systemu Windows Server Pakiet instalacyjny.msi programu Remote Desktop Connection mo e by rozprowadzany do systemów Windows 2000 za pomoc obiektu Group Policy (Zasady grupy) lub SMS. Wskazówka Zaleca si przeprowadzenie aktualizacji poprzedniej wersji programu klienta Terminal Sen/ices (Us ugi terminalowe), aby w miar mo liwo ci udost pni najbardziej wydajne, bezpieczne i stabilne rodowisko, dzi ki ulepszeniom takim jak 128-bitowe szyfrowanie, wybór alternatywnego portu czy poprawiony interfejs u ytkownika. Na rysunku 2-5 przedsrawiona zosra a konfiguracja klienta programu Remote Desktop pozwalaj ca na po czenie z serwerem Servcr01 znajduj cym si w domenie contoso.com. Rysunek 2-5. Klient programu Remote Desktop (Pulpity zdalne)

16 48 MCSE Training Kit: Egzamin Konfigurowanie klienta programu Remote Desktop Wiele aspektów po czenia programu Remote Desktop (Pulpity zdalne) mo e by kontrolowanych zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Tabela 2-4 Ustawienia programu Remote Desktop (Pulpity zdalne) Ustawienia Funkcja Ustawienia klienta General Opcje tej zak adki s u do wybrania komputera po czenia zdalnego, do okre le- (Ogólne) nia ustawie dotycz cych logowania si w systemie zdalnym oraz do zapisywania ustawie po czenia. Display (Ekran) Za pomoc tej zak adki mo na kontrolowa rozmiar okna klienta pogramu Remote Desktop (Pulpit zdalny), ilo kolorów oraz czy pasek kontrolny po czenia b dzie wy wietlany w trybie pe noeranowym. Experience Kategorie funkcji wy wietlania mog by w czane lub wy czane w zale no ci (Wra enia) od szeroko ci pasma dost pnego w po czeniu mi dzy komputerem zdalnym a lokalnym. Poszczególne elementy dotycz wy wietlania t a pulpitu, pokazywania zawarto ci okna podczas jego przeci gania, animacji okien i menu, kompozycji oraz mo liwo ci buforowania map bitowych (opcja ta powoduje, e transmitowane s tylko zmiany ekranu, zamiast przerysowywania" ca ego ekranu dla ka dego okresu jego od wie ania). Ustawienia serwera Logon Settings Statyczne informacje umo liwiaj ce zalogowanie si u ywane zamiast informacji (Ustawienia udost pnianych przez klienta. logowania) Local Resources S to opcje okre laj ce efekty d wi kowe komputera lokalnego dotycz ce typowej (Zasoby lokalne) myszy, klawiatury i wy wietlania. Okre laj, w jaki sposób kombinacje przycisków klawiatury b d interpretowane przez komputer zdalny (na przyk ad ALT+TAB) oraz czy po czenia z dyskiem lokalnym, drukark b d portem szeregowym powinny by dost pne podczas sesji zdalnej. Sessions (Sesje) Ustawienia te okre laj roz czanie lub wyrejestrowanie si z sesji, limity czasu trwania i okresów bezczynno ci sesji oraz czy okre lone tu w a ciwo ci b d wprowadzone przy ponownym po czeniu. Environment Opcje te zast puj ustawienia profilu u ytkownika podczas uruchamiania pro- ( rodowisko) gramu poprzez po czenie. Zdefiniowane tutaj cie ka i docelowe ustawienia zast puj ustawienia zdefiniowane przez program Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego). Permissions Umo liwiaj dla tego po czenia okre lanie dodatkowych uprawnie. (Uprawnienia)

17 Ustawienia Funkcja Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server ci g dalszy ze strony pop rzedniej Remote Con- Ustawienia okre laj, czy jest mo liwa kontrola zdalna sesji programu Remote troi (Kontrola Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego) i je li tak, czy u ytkownik zdalna) musi przydziela uprawnienia na pocz tku sesji kontroli zdalnej. Dodatkowe ustawienia mog ogranicza sesj kontroli zdalnej jedynie do funkcji przegl dania lub mog zezwala na pe n interaktywno w trakcie sesji klienta programu Remote Desktop (Pulipt zdalny). Client Settings Zast puj ustawienia konfiguracji klienta, kontroluj ilo kolorów oraz blokuj (Ustawienia szereg portów komunikacyjnych (I/O). klienta) NetworkAdap- Okre laj, która karta sieciowa serwera b dzie akceptowa po cenia programu ters (Karty sie- Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). ciowe) General Ustawienia te definiuj poziom szyfrowania i mechanizmy uwierzytelnienia dla (Ogólne) po cze z serwerem. Rozwi zywanie problemów programu Terminal Services (Us ugi terminalowe) Podczas u ywania programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji), tworzone s po czenia z konsol serwera. Istnieje kilka potencjalnych przyczyn nieudanych po cze lub wyst powania problemów w trakcie sesji: Awarie sieci B dy typowej sieci TCP/IP mog spowodowa, e po czenie programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) nie b dzie dzia a lub b dzie przerywane. Je li nie dzia a us uga DNS, klient nie b dzie móg znale serwera wyszukuj c go wed ug nazwy. Po czenie nie zostanie nawi zane, je li nic dzia a routing lub port programu Terminal Services (Us ugi terminalowe) jest le skonfigurowany zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera (port domy lny ma warto 3389). Uprawnienia U ytkownicy musz nale e do grupy Administrators (Administratorzy) lub Remote Desktop Users (U ytkownicy pulpitu zdalnego), aby po czy si z serwerem za pomoc programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Wskazówka egzaminacyjna Nale y sprawdzi cz onkostwo w grupie, je li podczas nawi zywania po czenia programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) nast puje odmowa dost pu. We wcze niejszych wersjach programu Terminal Server (Serwer terminali) u ytkownik, aby po czy si z serwerem, musia by cz onkiem grupy Administratorzy (specjalne uprawnienia mog y by nadawane r cznie). Maksymalnie mo na mie dwa po czenia zdalne do programu Terminal Server (Serwer terminali). Zasady Kontrolery domen dopuszczaj po czenia poprzez program Remote Desktop (Pulpit zdalny) jedynie dla administratorów. Nale y skonfigurowa zasad zabezpiecze kontrolera domeny, tak aby zezwala a na wszystkie inne po czenia u ytkowników zdalnych.

18 50 MCSE Training Kit: Egzamin Za ma o po cze bie cych Je li sesje zosta y przerwane bez wykonania procedury wyrejestrowania si, serwer mo e traktowa po czenie tej sesji jako aktywne, chocia w rzeczywisto ci dwie osoby nie s po czone z serwerem. Przyk adowo, administrator mo e zamkn sesj zdaln bez wylogowania si. Je li w tym momencie dwaj inni administratorzy próbuj po czy si z serwerem, tylko jeden z nich nawi e takie po czenie. Zobacz tak e Wi cej informacji o programie Terminal Services (Us ugi terminalowe) i o ostatnich opracowaniach dotycz cych funkcji klienta programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) mo na znale pod adresem windowsserver2003/proddocs standard/sag_server_ Trouble_ Topnode. asp. Zadanie kontrolne: Instalowanie programu Terminal Services (Us ugi terminalowe) oraz uruchamianie administracji zdalnej W zestawie tym nale y skonfigurowa serwer Server01, aby umo liwia po czenia programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Nast pne kroki to optymalizacja serwera Server01, aby zapewnia po czenie wtedy, kiedy nie jest ono u ywane oraz aby serwer zezwala tylko na jedno po czenie. Nast pnie nale y uruchomi sesj administracji zdalnej z serwera Server02 (lub innego komputera zdalnego). Je li w tym zadaniu kontrolnym mo liwe jest tylko jedno po czenie, klient programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) mo e by u ywany do po czenia z programem Terminal Services (Us ugi terminalowe) na tym samym komputerze. Nale y dostosowa odniesienia do komputera zdalnego tak, aby wskazywa y na komputer lokalny. wiczenie Konfiguracja serwera umo liwiaj ca korzystanie z programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) W wiczeniu tym nale y w czy po czenia programu Remote Desktop (Pulpit zdalny), zmieni dopuszczaln liczb jednoczesnych po cze do serwera oraz zdefiniowa ustawienia zwi zane z zamykaniem po czenia. 1. Na serwerze Server01 zaloguj si jako administrator Otwórz w a ciwo ci modu u System znajduj cego si w programie Control Panel (Panel sterowania) 3. Na zak adce Remote (Zdalny), w cz program Remote Desktop (Pulpit zdalny). Zamknij okno w a ciwo ci modu u System. 4. Otwórz konsol Terminal Services Configuration (Konfiguracja us ug terminalowych) znajduj c si w folderze Administrative Tools (Narz dzia administracyjne). 5. W oknie konsoli MMC Terminal Services Configuration\Connections (Konfiguracja us ug terminalowych\po czenia) prawym przyciskiem myszy kliknij po czenie RDP-tcp (w oknie szczegó ów), a nast pnie kliknij polecenie Properties (W a ciwo ci). 6. Na zak adce Network Adapter (Karta sieciowa) zmie maksymaln liczb po cze na Na zak adce Sessions (Sesje) zaznacz oba pola wyboru Override User Settings (Zast p ustawienia u ytkownika) i zmie ustawienia tak, aby ka da roz czona sesja by a zamykana po 15 minutach

19 Pytania Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server bez wzgl du na przyczyn roz czenia, co oznacza e nie b dzie okre lony limit czasu sesji aktywnej, a sesja b dzie roz czana po 15 minutach braku aktywno ci.» End a disconnected session (Zako cz sesj od czon ): 15 minut» Active session limit (Limit sesji aktywnych): never (nigdy)» Idle session limit (Limit czasu bezczynno ci sesji): 15 minut» When session limit is reached or connection is broken (Po osi gni ciu limitu sesji lub zerwaniu po czenia): Disconnect from session (Od cz od sesji) Powy sza konfiguracja zapewnia, e w danym momencie do programu Terminal Scrver (Serwer terminali) mo e przy czy si tylko jedna osoba, e od czone sesje b d zamykane po 15 minutach oraz e równie po 15 minutach b d roz czne sesje nieaktywne. Ustawienia te s przydatne w sytuacji, kiedy brak od czonych sesji lub ich nieaktywno uniemo liwia po czenia do programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). wiczenie 2: Pod czenie do serwera za pomoc klienta programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) 1. Na serwerze Scrver02 (lub na innym komputerze zdalnym lub te na tym samym serwerze ServerO 1, je li komputer zdalny nic jest dost pny), otwórz program Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego), znajduj cy si w grupie programów Accessories, Communications (Akcesoria, Komunikacja) - i przy cz si do serwera Server01, a nast pnie zarejestruj si w nim. 2. Na serwerze Scrver01 otwórz konsol MMC Terminal Services Configuration\Connections (Konfiguracja us ug terminaiowych\po czenia). Powinna by widoczna sesja zdalna pod czona do serwera Server Pozostaw sesj bezczynn przez 15 minut lub zamknij klienta programu Remote Desktop bez wylogowania si z sesji programu Terminal Sewer sesja powinna automatycznie zosta od czona po 15 minutach. l'o zdalnym zalogowaniu si na serwerze Server01, u ytkownik mo e na tym serwerze wykonywa wszystkie zadania tak, jakby by zalogowany na jego konsoli w trybie interaktywnym. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na te pytania mo na znale w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Jaka jest maksymalna liczba jednoczesnych po cze do programu Terminal Server (Serwer terminali) uruchomionego w rrybie administracji zdalnej? Dlaczego? 2. Jaki jest najlepszy sposób udost pnienia administratorom mo liwo ci zarz dzania zdalnego serwerem za pomoc programu Terminal Serviccs (Us ugi terminalowe)? a. Nie trzeba wykonywa adnych czynno ci, administratorzy maj ju taki dost p.

20 52 MCSE Training Kit: Egzamin b. Usuni cie administratorów z listy uprawnie po czenia programu Terminal Scrver (Serwer terminali) i przesuni cia tych kont do grupy Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). c. Utwor/.enie oddzielnego, o ni szym ni administratorzy poziomie uwierzytelnienia konta u ytkownika, które b dzie u ywane codziennie i umieszczenie tego konta w grupie Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). 3. Które narz dzie jest u ywane do w czenia na serwerze programu Remote Desktop (Pulpit zdalny)? a. Terminal Services Manager (Mened er us ug terminalowych) b. Terminal Services Configuration (Konfiguracja us ug terminalowych) c. W a ciwo ci modu u System w programie Control Panel (Panel sterowania) d. Terminal Scrviccs Licensing (Licencjonowanie us ug terminalowych) Podsumowanie lekcji Administratorzy i cz onkowie grupy Remote Desktop Users (U ytkownicy pulpitu zdalnego) mog czy si z serwerem za pomoc programu Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego). Program Terminal Services (Us ugi terminalowe) jest w systemie Windows Server 2003 instalowany domy lnie i udost pnia dwa jednoczesne po czenia programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Klient programu Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego) jest domy lnym komponentem systemów Windows XP oraz Windows Server 2003 i mo e by zainstalowany na dowolnej 32-bitowej platformie Windows z instalacyjnego dysku CD systemu Windows Server 2003 lub z dowolnego komputera systemu Windows Server 2003 (po udost pnieniu katalogu). Konfiguracja po cze programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) jest okre lana ustawieniami klienta programu Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego) oraz serwera za pomoc programu Terminal Server Configuration (Konfiguracja serwera terminali). Podstawowe ustawienia po cze mog by zmienione przez serwer.

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

T: Lokalne konta użytkowników i grup.

T: Lokalne konta użytkowników i grup. T: Lokalne konta użytkowników i grup. Konta użytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta użytkowników, domenowe konta użytkowników, konta wbudowane. Każdy rodzaj ma swoje właściwości oraz określone

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja OpenVPN

Konfiguracja OpenVPN Konfiguracja OpenVPN Przed rozpoczęciem konfiguracji należy podjąć decyzję w jakim trybie program ma utworzyć tunel. Zasadniczo umożliwia on połączenie zdalnych lokalizacji w warstwie drugiej lub trzeciej

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasa: Program: Wymiar: 1eI,

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic.

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. OvidSP Szanowni Państwo, Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe narzędzie Ovid Universal Search z listą A-to-Z i systemem linkującym, umożliwiające przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do systemu... 4 3. Widok menu Administracja dla użytkownika o

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo