Administracja systemu Windows Sewer 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja systemu Windows Sewer 2003"

Transkrypt

1 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz dzanie serwerem przy u yciu trybu zdalnej administracji aplikacji Terminal Semces (Us ugi terminalowe)» Zarz dzanie serwerem przy u yciu dost pnych narz dzi Usuwanie problemów programu Terminal Scrvices (Us ugi terminalowe)» Diagnoza i rozwi zywanie zagadnie dotycz cych zabezpiecze us ugi Terminal Services (Us ugi terminalowe)» Diagnoza i rozwi zywanie zagadnie dotycz cych dost pu ldicnta do us ug Terminal Services (Us ugi terminalowe) Cele rozdzia u Podczas wykonywania swoich codziennych obowi zków administrator systemu bardzo cz sto u ywa narz dzi do konfigurowania kont u ytkowników, modyfikowania oprogramowania komputera i ustawie us ug, instalowania nowego sprz tu, a tak e wielu innych zada. Je li rodowisko komputerowe rozrasta si, zwi ksza si zakres prac, które trzeba wykonywa. Konsola MMC (Microsoft Management Console) umo liwia zorganizowanie i konsolidacj niektórych, najcz ciej u ywanych narz dzi. Oprócz tego, konsole MMC mog by dostosowywane i ograniczane tak, aby dok adnie odpowiada y potrzebom i wykonywanym zadaniom. Dzi ki temu, wykonywanie zada mo e by przy zmniejszonej mo liwo ci pomy ek, przekazywane mniej do wiadczonym administratorom. W sytuacji kiedy zachodzi potrzeba globalnej kontroli komputerów zdalnych, abstrahuj c od tego, co mo e by zrealizowane za pomoc konsoli MMC, dwa podstawowe narz dzia umo liwiaj administracj zdaln : Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) i Remote Assistance (Pomoc zdalna). Program Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) mo na rozpatrywa jako aplikacj typu klient-serwer, która umo liwia przegl danie lokalnej konsoli komputera serwera na pulpicie komputera u ytkownika. Dzi ki tej aplikacji u ytkownik mo e pos ugiwa si klawiatur i mysz tale, jak gdyby by zalogowany lokalnie za pomoc konsoli serwera. Modu Remote Assistance (Pomoc zdalna) dzia a podobnie, ale przewidziany jest dla pulpitów komputerów dzia aj cych pod kontrol systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows Server 2003 oraz Windows XP. U ytkownik takiego komputera wysy a danie pomocy, a po czenie zdalne mo e by nawi zane od komputera zdalnego do pulpitu komputera daj cego pomocy. 33

2 34 MCSE Training Kit: Egzamin Lekcje rozdzia u: Lekcja 1: Konsola MMC (Microsoft Management Console) Lekcja 2: Zdalne zarz dzanie komputerami za pomoc konsoli MMC Lekcja 3: Zarz dzanie serwerem za pomoc programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Lekcja 4: Korzystanie z programu Remote Assistance (Pomoc zdalna) Wymagania Aby wykona wiczenia praktyczne dotycz ce zada tego rozdzia u u ytkownik musi spe ni nast puj ce wymagania: Komputer, na którym dzia a system Windows Server Wykonywanie polece identycznych do podanych w przyk adach wymaga, aby serwer nazywa si Server01 i by kontrolerem domeny w domenie contoso.com. Na serwerze Server01 musi by zainstalowany programu Pulpit zdalny dla administracji, a modu y Pulpit zdalny i Pomoc zdalna musz by w czone. Sie TCP/IP (Transmission Control Protocol/Intcrnet Protocol), do której mo na przy cza konsol i zdalnie administrowane komputery, musi by skonfigurowana i sprawna.

3 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Lekcja 1: Konsola MMC (Microsoft Management Console) Podstawowym narz dziem zarz dzania systemu Windows Server 2003 jest konsola MMC. Umo liwia ona ujednolicony, wspólny interfejs dla kilku aplikacji zwanych przystawkami, u ywanych do konfigurowania poszczególnych elementów rodowiska. Przystawki przeznaczone s do wykonywania okre lonych zada, a konsola MMC pozwala na ich porz dkowanie b d grupowanie zgodne z preferencjami u ytkownika. Podstawowymi narz dziami administracji systemu Windows Server 2003 s konsole MMC wraz z zestawem przystawek przeznaczonych do wykonywania okre lonych zada. Na przyk ad, przystawka Active Directory Users and Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Activc Directory) jest narz dziem specjalnie zaprojektowanym do administrowania zabezpieczeniami g ównych elementów domeny (u ytkownicy, grupy i komputery). Narz dziem administracji nic jest sama konsola MMC, lecz jej przystawki. v Wskazówka Konsole MMC mog by uruchamiane pod kontrol systemów operacyjnych Windows Server 2003, Windows 2000, Windows NT 4, Windows XP oraz Windows 98. Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Konfigurowanie konsoli MMC dla pojedynczej przystawki Konfigurowanie konsoli MMC dla wielu przystawek Zapisywanie konsoli MMC w trybie u ytkownika i w trybie autora Szacunkowy czas lekcji: 5 minut Konsola MMC Wygl d konsoli MMC jest bardzo zbli ony do programu Eksplorator Windows, wyposa onego w mniejsz ilo przycisków. Funkcjonalne sk adniki konsoli MMC znajduj si wewn trz elementów nazwanych przystawkami. Menu, paski narz dzi konsoli udost pniaj polecenia pozwalaj ce tworzy nadrz dne i podrz dne okna, a sama konsola (zawieraj ca przystawki) mo e by ukszta towana pod k tem funkcjonalno ci. Oprócz tego, odpowiednio do sytuacji, konsola mo e by zapisywana dla ró nych opcji i w ró nych trybach. Poruszanie si w konsoli MMC Rysunek 2-1 przedstawia widok pustej" konsoli MMC. Nale y zwróci uwag, e konsola ma nazw i znajduje si w niej katalog g ówny. Katalog g ówny konsoli przechowuje wszystkie przystawki, które u ytkownik chce wykorzystywa.

4 36 MCSE Training Kit: Egzamin Rysunek 2-1. Wygl d pustej " konsoli MMC Na ekranie ka dej konsoli umieszczone jest drzewo konsoli, menu i pasek narz dzi oraz okno, w którym wy wietlane s informacje szczegó owe. Wygl d pos7.czególnych konsol ró ni si znacznie, w zale no ci od przeznaczenia i funkcji do czonych przystawek. Na rysunku 2-2 pokazana zosta a cz sto u ywana konsola MMC zawieraj ca dwie przystawki oraz podrz dne okno przystawki Device Manager (Mened er urz dze ) Rysunek 2-2. Wygl d typowej konsoli MMC Korzystanie z menu oraz z paska narz dzi konsoli MMC Pomimo, e ka da przystawka dodaje swoje w asne elementy menu i paska narz dzi, istnieje kilka podstawowych menu i polece wykorzystywanych w niektórych, wspólnych dla wi kszo ci przystawek sytuacjach. Polecenia te zosta y zebrane w tabeli 2-1.

5 Tabela 2-1 Wspólne polecenia i menu konsoli MMC Menu Polecenia Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server File (Plik) Za pomoc tego menu mo na tworzy now i uruchamia istniej c konsol, dodawa lub usuwa przystawki konsoli, okre la opcje zapisywania konsoli. Oprócz tego menu wy wietla list ostatnio utworzonych plików konsoli oraz pozwala zamkn program. Action (Akcja) Menu ró ni si w zale no ci od typu przystawki, ale najcz ciej zawiera polecenia eksportu listy, otwarcia nowego okna, konfiguracji oraz pomocy dla specyficznych w a ciwo ci danej przystawki. View (Widok) Menu ró ni si w zale no ci od typu przystawki, ale najcz ciej zawiera opcje dostosowuj ce ogólny wygl d konsoli. Favorites Umo liwia dodawanie i porz dkowanie zapisanych konsoli. (Ulubione) Window (Okno) Polecenia tu zamieszczone otwieraj nowe okno, rozmieszczaj okna kaskadowo lub s siaduj ce oraz rozmieszczaj ikony danej konsoli. Help (Pomoc) Modu pomocy ogólnej wraz z modu ami pomocy do czonych przystawek. Dostosowywanie konfiguracji konsoli MMC Ka da konsola MMC zawiera jedno narz dzie lub kilka narz dzi nazwanych przystawkami. Przystawka rozbudowuje konsol MMC dodaj c do niej specyficzne mo liwo ci zarz dzania i dodatkow funkcjonalno. W programie wyst puj dwa rodzaje przystawek: przystawki autonomiczne oraz rozszerzenia. Przystawki mo na czy dostosowuj c konsol MMC, która dzi ki temu mo e by wykorzystywana do scentralizowanych i po czonych zada administracyjnych. Chocia do dyspozycji u ytkownika jest wiele wst pnie skonfigurowanych konsol, które mo e u ywa podczas zarz dzania systemami, to niestandardowe konsole umo liwiaj indywidualne dostosowanie do konkretnych wymaga, a tak e umo liwiaj standaryzacj rodowiska. Wskazówka Tworz c niestandardow konsol MMC, u ytkownik nie musi stale prze cza okien ró nych programów czy poszczególnych konsol. Przystawka autonomiczna Przystawki autonomiczne s udost pniane przez projektantów aplikacji. Na przyk ad, wszystkie narz dzia w grupie Administrative Tools (Narz dzia administracyjne) systemu Windows Server 2003 s albo pojedynczymi konsolami typu przystawka albo s po czeniem wst pnie skonfigurowanych przystawek przydatnych dla poszczególnych kategorii zada. Przystawka Computer Management (Zarz dzanie komputerem) na przyk ad jest zbiorem pojedynczych przystawek u ytecznych jako ca o. Rozszerzenia Przystawki nazwane rozszerzeniami zosta y zaprojektowane, tak aby wspó pracowa y z jedn lub kilkoma przystawkami autonomicznymi. Podczas dodawania rozszerzenia, system Windows Server 2003 umieszcza je w odpowiedniej lokalizacji wewn trz przystawki autonomicznej.

6 38 MCSE Training Kit: Egzamin Wiele przystawek udost pnia funkcjonalno autonomiczn i rozszerza funkcjonalno innych przystawek. Na przyk ad, przystawka Event Viewer (Podgl d zdarze ) rejestruje zdarzenia zachodz ce w komputerze. Je li w konsoli istnieje obiekt Computer Management (Zarz dzanie komputerem), przystawka Event Viewer (Podgl d zdarze ) automatycznie rozszerza ka d instancj obiektu Computer Management (Zarz dzanie komputerem) i udost pnia im dzienniki zdarze komputera. Przystawka Event Viewer (Zarz dzanie komputerem) mo e równie pracowa w trybie autonomicznym i w takim przypadku nie b dzie pojawia si jako w ze umieszczony poni ej w z a Computer Management (Zarz dzanie komputerem). Nieoficjalnie Warto po wi ci troch czasu analizuj c codzienne zadania i grupuj c je wed ug typu funkcji i cz sto ci u ywania. Na podstawie tej analizy nale y zbudowa dwie lub trzy niestandardowe konsole zawieraj ce najcz ciej u ywane narz dzia. atwo si nast pnie przekona, e w ten sposób mo na zaoszcz dzi sporo czasu zwi zanego z cz stym otwieraniem, zamykaniem b d prze czaniem ró nych programów. Opcje konsoli Opcje konsoli okre laj sposób dzia ania konsoli MMC definiuj c, które w z y drzewa konsoli mog by otwierane, które przystawki mog by dodawane oraz jakie okna mog by utworzone. Tryb autorski Podczas zapisywania konsoli w trybie Author (tryb autorski), który jest trybem domy lnym, udost pniony zostaje pe ny dost p do funkcji konsoli MMC, wliczaj c w to: Dodawanie i usuwanie przystawek Tworzenie okien Tworzenie widoków i zada dla bloku zada Wy wietlanie wszystkich cz Zmian opcji konsoli Zapisywanie konsoli Tryby u ytkownika ci drzewa konsoli Je li zachodzi potrzeba rozdzielania konsol MMC posiadaj cych specyficzne funkcje, mo na okre li potrzebny tryb u ytkownika, a nast pnie zapisa konsol. Ustawienia domy lne okre laj, e konsole s zapisywane w folderze Administrative Tools (Narz dzia administracyjne), w profilu u ytkownika. W tabeli 2-2 przedstawione zosta y tryby u ytkownika, za pomoc których mo liwe jest zapisywanie konsoli MMC.

7 Tabela 2-2 Tryby u ytkownika konsoli MMC Typ trybu u ytkownika Opis Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Fuli Access (pe ny dost p) Umo liwia u ytkownikom swobodne poruszanie si pomi dzy przystawkami czy otwartymi oknami oraz dost p do wszystkich cz ci drzewa konsoli. Limited Access, Multiple Uniemo liwia u ytkownikom otwieranie nowych okien lub zabrania Windows (ograniczony dosr pu do fragmentu drzewa konsoli, ale zezwala na przegl danie kilku dost p, wiele okien) okien konsoli. Limited Access, Single Uniemo liwia u ytkownikom otwieranie nowych okien lub zabrania Window (ograniczony dost pu do fragmentu drzewa konsoli oraz zezwala na przegl danie tylko dost p, jedno okno) jednego okna konsoli. Informacja Konsole MMC podczas zapisywania otrzymuj rozszerzenie *.msc. Przyk adowo konsola Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery usugi Active Directory) zostaje nazwana Dsa.msc (Directory Services Administrator.Microsoft Saved Console). Zadanie kontrolne: Tworzenie i zapisywanie konsoli W zadaniu tym zostanie utworzona, skonfigurowana i zapisana konsola MMC. wiczenie 1: Konsola Event Viewer (Podgl d zdarze ) 1. Kliknij menu Start, a nasr pnie kliknij opcj Run (Uruchom). 2. W polu tcksrowym Open (Otwórz) wpisz polecenie mmc i kliknij przycisk OK. 3. Maksymalizuj rozmiar okien Consolel (Konsola 1) oraz Console Root (Katalog g ówny konsoli). 4. W menu File (Plik) wybierz polecenie Options (Opcje), aby sprawdzi tryb konfiguracji konsoli. W jakim trybie pracuje konsola? 5. Sprawd, czy w oknie rozwijanej listy Console Mod (Tryb konsoli) wybrany jest tryb Author (autorski), a nast pnie kliknij przycisk OK. 6. W menu File (plik) kliknij opcj Add/Remove Snap-In (Dodaj/Usu przystawk ) Wy wietlone zostanie okno dialogowe AddlRemove Snap-In (Dodawanie/Usuwanie przystawki), przy czym aktywna jest zak adka Standalone (Autonomiczna). Nale y zwróci uwag, e adna przystawka nie jest dodana. 7. W oknie dialogowym AddlRemove Snap-In (Dodawanie/Usuwanie przystawki) kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wy wietli okno Add Standalone Snap-In (Dodawanie przystawki autonomicznej). 8. Znajd przystawk Event Viewer (Podgl d zdarze ), a nasr pnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Wy wietlone zostanie okno Seiect Computer (Wybieranie komputera) umo liwiaj ce wybór komputera, który ma by administrowany. Dla przystawki Event Viewer (Podgl d zdarze ), mo na wybra komputer lokalny lub zdalny, je li komputer lokalny jest cz ci sieci. 9. W oknie Seiect Computer (Wybieranie komputera) wybierz opcj Local Computer (Komputer lokalny), a nast pnie kliknij przycisk Finish (Zako cz).

8 40 MCSE Training Kit: Egzamin * 10. W oknie dialogowym AddStandalone Snap-In (Dodawanie przyscawki autonomicznej) kliknij przycisk Close (Zamknij), a nast pnie w oknie Add/Remove Snap-Im (Dodaj/Usu przystawki), kliknij przycisk OK. Pytania W drzewie konsoli wy wietlony zostanie obiekt Event Viewer (Local) [Podgl d zdarze (lokalnie)]. Rozmiary okna drzewa konsoli mog by zmieniane, a poszczególne w z y rozwijane tak, aby u ytkownik dostosowa widok drzewa do swoich potrzeb. 11. Samodzielnie dodaj przystawk Device Manager (local) (Mened er urz dze (lokalny)). 12. Zapisz konsol MMC jako MyEvents. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na te pytania znale mo na w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Który tryb jest domy lnym trybem tworzenia konsoli MMC? 2. Czy przystawka mo e jednocze nie ledzi komputer lokalny i komputer zdalny? 3. Je li zachodzi potrzeba ograniczenia dost pu do danej przystawki, w jaki sposób nale y zbudowa konsol MMC zawieraj c t przystawk? Podsumowanie lekcji Konsola MMC jest przydatnym narz dziem porz dkowania i czenia przystawek lub niewielkich programów, które s u ywane do wykonywania zada administracyjnych w sieci czy systemie komputerowym. Hierarchia widoku programu jest podobna do zastosowanej w programie Windows Explo-rer (Eksplorator Windows) udost pnia podobny widok w a ciwo ci przystawek oparty na analogii do folderów. Istniej dwa typy przystawek przystawki autonomiczne i rozszerzenia. Rozszerzenia wyst puj wewn trz konsoli MMC, a ich dzia anie zale y od kontekstu, w jakim si znajduj. Ka da konsola mo e by skonfigurowana tak, by dzia a a w jednym z dwóch trybów trybie autorskim lub u ytkownika. Podczas zapisywania w trybie u ytkownika istnieje mo liwo ograniczania niektórych funkcji konsoli.

9 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Lekcja 2: Zarz dzanie zdalne komputerami za pomoc konsoli MMC W sieci niejednokrotnie zachodzi potrzeba pomocy innym u ytkownikom podczas tworzenia kont u ytkowników czy grup, które mog wspó u ytkowa foldery lokalne. Dzi ki mo liwo ci przy czenia komputera u ytkownika zdalnego za pomoc konsoli Computer Management (Zarz dzanie komputerem), tak jak zosta o to pokazane na rysunku 2-3, mo na unikn konieczno ci bezpo redniej pracy na komputerze zdalnym. Na komputerze zdalnym u ytkownik mo e wykona wi kszo tych zada, które wykonuje na komputerze lokalnym, na przyk ad formatowanie nap dów dyskowych. Rysunek 2-3. Przytaczanie komputera u ytkownika zdalnego za pomoc konsoli Computer Management (Zarz dzanie komputerem) Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Utworzenie konsoli MMC w celu zarz dzania komputerem zdalnym Szacunkowy czas lekcji: 10 minut

10 42 MCSE Training Kit: Egzamin Konfigurowanie przystawki do pracy zdalnej Aby przy czy si i zarz dza innym komputerem za pomoc konsoli Computer Management (Zarz dzanie komputerem), nale y uruchomi konsol rejestruj c si w systemie za pomoc konta, które posiada uprawnienia administracji komputera zdalnego. Je li uprawnienia te nie b d wystarczaj ce, b dzie mo na uruchomi przystawk, ale nie b dzie mo na przeczyta informacji znajduj cych si na komputerze zdalnym. Wskazówka Mo na u y polecenia RunAs lub zalogowa si za pomoc innego konta, aby uruchomi konsol jako u ytkownik, który ma inne uprawnienia ni przypisane do bie cego konta. W celu zarz dzania systemem zdalnym, mo na otworzy istniej c konsol MMC z dodanymi przystawkami lub skonfigurowa now, która podczas tworzenia b dzie mia a dodawane przystawki skonfigurowane dla po cze zdalnych. Je li natomiast, dla przyk adu, chcemy skonfigurowa istniej c konsol Computer Management (Zarz dzanie komputerem), nale y post powa zgodnie z poni sz procedur : 1. Otwórz konsol Computer Management (Zarz dzanie komputerem) klikaj c prawym przyciskiem myszy ikon My Computer (Mój komputer) i wybieraj c z menu opcj Manage (Zarz dzaj). 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij w ze Computer Management (Zarz dzanie komputerem) i wybierz polecenie ConnectTo Another Computer (Pod cz do innego komputera). 3. W oknie dialogowym pokazanym na rysunku 2-4 wpisz nazw lub adres IP komputera b d kliknij przycisk Browse (Przegl daj) w celu przeszukania sieci, a nast pnie kliknij przycisk OK. Rysunek 2-4. Okre lanie dla przystawki lokalnego lub zdalnego kontekstu Po po czeniu, u ytkownik mo e wykonywa zadania administracyjne na komputerze zdalnym.

11 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Zadanie kontrolne: Wybór komputera zdalnego w celu zarz dzania nim (zadanie opcjonalne) Informacja Do realizacji tego zadania potrzebny jest komputer dost pny dla po czenia zdalnego, a tak e do tego komputera wymagane s uprawnienia administracyjne. wiczenie 1: Po czenie zdalne za pomoc konsoli MMC Pytania W wiczeniu rym b dzie modyfikowana istniej ca konsola MMC tak, aby mo liwe by o po czenie do komputera zdalnego. 1. Otwórz zapisan w wiczeniu 1 konsol MMC MyEvents. 2. W menu File (Plik) kliknij polecenie Add/Remove Snap-In (Dodaj/Usu przystawk ) 3. W oknie dialogowymadd/remove Snap-In (Dodawanie/Usuwanie przystawek) kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wy wietli okno dialogowe Add Standalone Snap-In (Dodawanie pr/.ystawki autonomicznej). 4. Znajd przystawk Computer Management (Zarz dzanie komputerem), a nast pnie kliknij przycisk Add (Dodaj). 5. W oknie dialogowym Computer Management (Zarz dzanie komputerem) zaznacz opcj Another Computer (Inny komputer). / 6. Wpisz adres IP komputera zdalnego lub przeszukaj sie, a nast pnie kliknij przycisk Finish (Zako cz), aby przy czy komputer. 7. W oknie dialogowym Add Standalone Snap-In (Dodawanie przystawki autonomicznej) kliknij przycisk Close (Zamknij), a nast pnie kliknij OK, aby doda przystawk Computer Management (Zarz dzanie komputerem) do konsoli MyEvents. Po wykonaniu tej procedury mo na administrowa komputerem zdalnym korzystaj c z odpowiednich narz dzi. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na te pytania mo na znale w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Jakie uprawnienia s wymagane do administrowania komputerem zdalnym za pomoc konsoli MMC? 2. Czy mo na dla istniej cej przystawki konsoli MMC zmieni kontekst z lokalnego na zdalny lub te konieczne jest za adowanie przystawki takiego samego typu przy skonfigurowaniu jej dla po czenia zdalnego?

12 44 MCSE Training Kit: Egzamin Czy wszystkie funkcje przystawki dla komputera lokalnego mog by u ywane na komputerze zdalnym? Podsumowanie lekcji Konsola MMC umo liwia uruchomienie wielu ró nych narz dzi w postaci przystawek. Niektóre z przystawek mog by u ywane zarówno w po czeniu z komputerem lokalnym, jak i komputerem zdalnym. Po czenie z komputerem zdalnym mo e by nawi zywane podczas uruchamiania przystawki lub po jej uruchomieniu, poprzez klikni cie prawym przyciskiem myszy danej przystawki i wybranie polecenia Connect (Pod cz do innego komputera). U ywanie narz dzi do konfigurowania komputera zdalnego wymaga posiadania uprawnie administracyjnych tego komputera.

13 Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server Lekcja 3: Zarz dzanie serwerami za pomoc programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Rodzina produktów systemu Windows 2000 Server wprowadzi a ci le zintegrowany zestaw narz dzi i technologii, który umo liwia dwa tryby pracy modu u Terminal Scrvices (Us ugi terminalowe) dla administracji zdalnej oraz. wspó u ytkowania aplikacji. Obecnie nast pi dalszy rozwój tej technologii: program Terminal Services (Us ugi terminalowe) jest obecnie integralnym, domy lnym elementem produktów rodziny Windows Server 2003, a program Remote Desktop (Pulpit zdalny) zosta ulepszony i okre lony jako rozwi zanie nowatorskie, w którym za pomoc jednego klikni cia komputer systemu Windows Server 2003 udost pni dla administracji zdalnej dwa jednoczesne po czenia. Dodanie produktu Terminal Servcr (Us ugi terminalowe) i odpowiednie skonfigurowanie licencjonowania jest dalszym rozwini ciem tej technologii, umo liwiaj cym uruchamianie aplikacji na serwerze przez wielu u ytkowników. Niniejsza lekcja omawia sposoby w czania modu u Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Skonfigurowanie serwera umo liwiaj ce w czenie programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Przypisanie u ytkowników do odpowiednich grup w celu umo liwienia im zdalnej administracji serwera Po czenie z serwerem za pomoc programu Remote Desktop for Administration Connection (Pod czenie pulpitu zdalnego dla administracji). Szacunkowy czas lekcji: 15 minut W czanie i konfigurowanie programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) Modu Terminal Services (Us ugi terminalowe) umo liwia wspó u ytkowanie aplikacji dla programów Remote Desktop (Pulpity zdalne), Remote Assistance (Pomoc zdalna) oraz Terminal Server (Serwer terminali). Domy lne ustawienia okre laj, e us uga ta jest zawsze instalowana w systemie Windows Server 2003, a jej konfiguracj okre la tryb Remote Desktop for remote administration (Pulpit zdalny dla administracji zdalnej). Modu Remote Desktop (Pulpity zdalne) zezwala na dwa jednoczesne po czenia zdalne, a wspó u ytkowanie aplikacji komponentów modu u Terminal Server (Serwer terminali) nie jest mo liwe. Dzi ki temu, program Remote Desktop (Pulpity zdalne) jest niewielkim obci eniem dla systemu i nie wymaga dodatkowego licencjonowania.

14 MCSETrainingKit: Egzamin Informacja Poniewa program Terminal Services (Us ugi terminalowe) i zale ny od niego modu Remote Desktop (Pulpity zdalne) s elementami domy lnymi systemu Windows Server 2003, to ka dy serwer tego systemu udost pnia funkcje po cze zdalnych do swojej konsoli. Przyczyna, dla której termin "serwer terminali" odnosi si obecnie specjalnie do komputera systemu Windows Server 2003 wynika z tego, e system udost pnia funkcj wspó u ytkowania aplikacji przez wielu u ytkowników dzi ki dodatkowym komponentom programu Terminal Server (Serwer terminali). Inne elementy us ugi Terminal Server (Serwer terminali) oraz Terminal Server Licensing (Licencjonowanie serwera terminali) musz by dodawane za pomoc modu u Add Or Remove Programs (Dodaj/Usu programy). Wszystkie narz dzia administracyjne wymagane do konfigurowania i obs ugi po cze klienta oraz do zarz dzania programem Terminal Scrver (Serwer terminali) s w sposób domy lny instalowane na ka dym komputerze systemu Windows Server Narz dzia i ich funkcje opisane zosta y w tabeli 2-3. Tabela 2-3 Komponenty domy lne programów Terminal Sewer (Serwer terminali) oraz Remote Desktop (Pulpit zdalny) Zainstalowane oprogramowanie Terminal Services Configuration (Konfiguracja us ug terminalowych) Terminal Services Manager (Mened.er us ug terminalowych) Remote Desktop Client Installation Files (Pliki instalacyjne klienta pulpitu zdalnego) Terminal Services Licensing (Licencjonowanie us ug terminalowych) Przeznaczenie Okre lanie w a ciwo ci us ugi Terminal Servcr (Serwer terminali), wliczaj c w to ustawienia dotycz ce sesji, sieci, pulpitu klienta oraz zdalnej kontroli klienta. Wysy anie wiadomo ci do przy czonych klientów programu Terminal Server (Serwer terminali), roz czanie lub wyrejestrowywanic si z sesji oraz ustanawianie kontroli zdalnej lub ledzenie sesji. Instalacja aplikacji Remote Desktop Client (Klient pulpitu zdalnego) dla systemów Windows Server 2003 lub Windows XP. 32-bitowe oprogramowanie klienta programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) jest instalowane w katalogu %Systemroot%\Systcm32\Clients\Tsclient\ Win32 serwera terminali. Konfiguracja licencji po cze klientów do serwera terminali. Narz dzie to nic jest dost pne dla rodowisk, które wykorzystuj jedynie program Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Aby w systemie Windows Server 2003 w czy po czenia programu Remote Desktop (Pulpit zdalny), nale y otworzy w a ciwo ci modu u System umieszczonego w programie Control Panel (Panel sterowania). Na zak adce Remote (Zdalny), nale y wybra opcj AIlow Users To Connect Remotely To This Computer (Zezwalaj u ytkownikom na zdalne czenie si z tym komputerem). Informacja Je li serwer jest i kontrolerem domeny i serwerem terminali, na kontrolerze domeny dodatkowo musi by skonfigurowany obiekt Group Policy (Zasady grupy) tak, aby poprzez program Terminal Services (Us ugi terminalowe) mo liwe by y po czenia do grupy Remote Desktop Users (U ytkownicy pulpitu zdalnego). Domy lne ustawienia okre laj, e serwer b d cy kontrolerem domeny nie zezwala na po czenia do tej grupy za pomoc programu Terminal Services (Usugi terminalowe).

15 Remote Desktop Connection (Pod Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server czanie pulpitu zdalnego) Program Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego ) jest oprogramowaniem u ywanym po stronie klienta do po czenia z serwerem za pomoc jednego z dwóch trybów Remote Desktop (Pulpity zdalne) lub Terminal Server (Serwer terminali). Z punktu widzenia klienta, obie konfiguracje serwera funkcjonalnie s identyczne. Na komputerach systemów Windows XP i Windows Server 2003 program Remote Desktop Connection jest instalowany domy lnie, ale nie jest atwo wyszuka jego domy ln lokalizacj w grupie programów menu Stan Ali Programs\Accessories\Communications (Wszystkie programy\akcesoria\ Komunikacja). Na innych platformach, program Remote Desktop Connection mo e by instalowany z dysku CD-ROM systemu Windows Servcr 2003 lub z katalogu instalacyjnego klienta (%Systemroot%\ System32\Clients \Tsclicnt\Win32) dowolnego systemu Windows Server Pakiet instalacyjny.msi programu Remote Desktop Connection mo e by rozprowadzany do systemów Windows 2000 za pomoc obiektu Group Policy (Zasady grupy) lub SMS. Wskazówka Zaleca si przeprowadzenie aktualizacji poprzedniej wersji programu klienta Terminal Sen/ices (Us ugi terminalowe), aby w miar mo liwo ci udost pni najbardziej wydajne, bezpieczne i stabilne rodowisko, dzi ki ulepszeniom takim jak 128-bitowe szyfrowanie, wybór alternatywnego portu czy poprawiony interfejs u ytkownika. Na rysunku 2-5 przedsrawiona zosra a konfiguracja klienta programu Remote Desktop pozwalaj ca na po czenie z serwerem Servcr01 znajduj cym si w domenie contoso.com. Rysunek 2-5. Klient programu Remote Desktop (Pulpity zdalne)

16 48 MCSE Training Kit: Egzamin Konfigurowanie klienta programu Remote Desktop Wiele aspektów po czenia programu Remote Desktop (Pulpity zdalne) mo e by kontrolowanych zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Tabela 2-4 Ustawienia programu Remote Desktop (Pulpity zdalne) Ustawienia Funkcja Ustawienia klienta General Opcje tej zak adki s u do wybrania komputera po czenia zdalnego, do okre le- (Ogólne) nia ustawie dotycz cych logowania si w systemie zdalnym oraz do zapisywania ustawie po czenia. Display (Ekran) Za pomoc tej zak adki mo na kontrolowa rozmiar okna klienta pogramu Remote Desktop (Pulpit zdalny), ilo kolorów oraz czy pasek kontrolny po czenia b dzie wy wietlany w trybie pe noeranowym. Experience Kategorie funkcji wy wietlania mog by w czane lub wy czane w zale no ci (Wra enia) od szeroko ci pasma dost pnego w po czeniu mi dzy komputerem zdalnym a lokalnym. Poszczególne elementy dotycz wy wietlania t a pulpitu, pokazywania zawarto ci okna podczas jego przeci gania, animacji okien i menu, kompozycji oraz mo liwo ci buforowania map bitowych (opcja ta powoduje, e transmitowane s tylko zmiany ekranu, zamiast przerysowywania" ca ego ekranu dla ka dego okresu jego od wie ania). Ustawienia serwera Logon Settings Statyczne informacje umo liwiaj ce zalogowanie si u ywane zamiast informacji (Ustawienia udost pnianych przez klienta. logowania) Local Resources S to opcje okre laj ce efekty d wi kowe komputera lokalnego dotycz ce typowej (Zasoby lokalne) myszy, klawiatury i wy wietlania. Okre laj, w jaki sposób kombinacje przycisków klawiatury b d interpretowane przez komputer zdalny (na przyk ad ALT+TAB) oraz czy po czenia z dyskiem lokalnym, drukark b d portem szeregowym powinny by dost pne podczas sesji zdalnej. Sessions (Sesje) Ustawienia te okre laj roz czanie lub wyrejestrowanie si z sesji, limity czasu trwania i okresów bezczynno ci sesji oraz czy okre lone tu w a ciwo ci b d wprowadzone przy ponownym po czeniu. Environment Opcje te zast puj ustawienia profilu u ytkownika podczas uruchamiania pro- ( rodowisko) gramu poprzez po czenie. Zdefiniowane tutaj cie ka i docelowe ustawienia zast puj ustawienia zdefiniowane przez program Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego). Permissions Umo liwiaj dla tego po czenia okre lanie dodatkowych uprawnie. (Uprawnienia)

17 Ustawienia Funkcja Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server ci g dalszy ze strony pop rzedniej Remote Con- Ustawienia okre laj, czy jest mo liwa kontrola zdalna sesji programu Remote troi (Kontrola Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego) i je li tak, czy u ytkownik zdalna) musi przydziela uprawnienia na pocz tku sesji kontroli zdalnej. Dodatkowe ustawienia mog ogranicza sesj kontroli zdalnej jedynie do funkcji przegl dania lub mog zezwala na pe n interaktywno w trakcie sesji klienta programu Remote Desktop (Pulipt zdalny). Client Settings Zast puj ustawienia konfiguracji klienta, kontroluj ilo kolorów oraz blokuj (Ustawienia szereg portów komunikacyjnych (I/O). klienta) NetworkAdap- Okre laj, która karta sieciowa serwera b dzie akceptowa po cenia programu ters (Karty sie- Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). ciowe) General Ustawienia te definiuj poziom szyfrowania i mechanizmy uwierzytelnienia dla (Ogólne) po cze z serwerem. Rozwi zywanie problemów programu Terminal Services (Us ugi terminalowe) Podczas u ywania programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji), tworzone s po czenia z konsol serwera. Istnieje kilka potencjalnych przyczyn nieudanych po cze lub wyst powania problemów w trakcie sesji: Awarie sieci B dy typowej sieci TCP/IP mog spowodowa, e po czenie programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) nie b dzie dzia a lub b dzie przerywane. Je li nie dzia a us uga DNS, klient nie b dzie móg znale serwera wyszukuj c go wed ug nazwy. Po czenie nie zostanie nawi zane, je li nic dzia a routing lub port programu Terminal Services (Us ugi terminalowe) jest le skonfigurowany zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera (port domy lny ma warto 3389). Uprawnienia U ytkownicy musz nale e do grupy Administrators (Administratorzy) lub Remote Desktop Users (U ytkownicy pulpitu zdalnego), aby po czy si z serwerem za pomoc programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Wskazówka egzaminacyjna Nale y sprawdzi cz onkostwo w grupie, je li podczas nawi zywania po czenia programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) nast puje odmowa dost pu. We wcze niejszych wersjach programu Terminal Server (Serwer terminali) u ytkownik, aby po czy si z serwerem, musia by cz onkiem grupy Administratorzy (specjalne uprawnienia mog y by nadawane r cznie). Maksymalnie mo na mie dwa po czenia zdalne do programu Terminal Server (Serwer terminali). Zasady Kontrolery domen dopuszczaj po czenia poprzez program Remote Desktop (Pulpit zdalny) jedynie dla administratorów. Nale y skonfigurowa zasad zabezpiecze kontrolera domeny, tak aby zezwala a na wszystkie inne po czenia u ytkowników zdalnych.

18 50 MCSE Training Kit: Egzamin Za ma o po cze bie cych Je li sesje zosta y przerwane bez wykonania procedury wyrejestrowania si, serwer mo e traktowa po czenie tej sesji jako aktywne, chocia w rzeczywisto ci dwie osoby nie s po czone z serwerem. Przyk adowo, administrator mo e zamkn sesj zdaln bez wylogowania si. Je li w tym momencie dwaj inni administratorzy próbuj po czy si z serwerem, tylko jeden z nich nawi e takie po czenie. Zobacz tak e Wi cej informacji o programie Terminal Services (Us ugi terminalowe) i o ostatnich opracowaniach dotycz cych funkcji klienta programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) mo na znale pod adresem windowsserver2003/proddocs standard/sag_server_ Trouble_ Topnode. asp. Zadanie kontrolne: Instalowanie programu Terminal Services (Us ugi terminalowe) oraz uruchamianie administracji zdalnej W zestawie tym nale y skonfigurowa serwer Server01, aby umo liwia po czenia programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Nast pne kroki to optymalizacja serwera Server01, aby zapewnia po czenie wtedy, kiedy nie jest ono u ywane oraz aby serwer zezwala tylko na jedno po czenie. Nast pnie nale y uruchomi sesj administracji zdalnej z serwera Server02 (lub innego komputera zdalnego). Je li w tym zadaniu kontrolnym mo liwe jest tylko jedno po czenie, klient programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) mo e by u ywany do po czenia z programem Terminal Services (Us ugi terminalowe) na tym samym komputerze. Nale y dostosowa odniesienia do komputera zdalnego tak, aby wskazywa y na komputer lokalny. wiczenie Konfiguracja serwera umo liwiaj ca korzystanie z programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) W wiczeniu tym nale y w czy po czenia programu Remote Desktop (Pulpit zdalny), zmieni dopuszczaln liczb jednoczesnych po cze do serwera oraz zdefiniowa ustawienia zwi zane z zamykaniem po czenia. 1. Na serwerze Server01 zaloguj si jako administrator Otwórz w a ciwo ci modu u System znajduj cego si w programie Control Panel (Panel sterowania) 3. Na zak adce Remote (Zdalny), w cz program Remote Desktop (Pulpit zdalny). Zamknij okno w a ciwo ci modu u System. 4. Otwórz konsol Terminal Services Configuration (Konfiguracja us ug terminalowych) znajduj c si w folderze Administrative Tools (Narz dzia administracyjne). 5. W oknie konsoli MMC Terminal Services Configuration\Connections (Konfiguracja us ug terminalowych\po czenia) prawym przyciskiem myszy kliknij po czenie RDP-tcp (w oknie szczegó ów), a nast pnie kliknij polecenie Properties (W a ciwo ci). 6. Na zak adce Network Adapter (Karta sieciowa) zmie maksymaln liczb po cze na Na zak adce Sessions (Sesje) zaznacz oba pola wyboru Override User Settings (Zast p ustawienia u ytkownika) i zmie ustawienia tak, aby ka da roz czona sesja by a zamykana po 15 minutach

19 Pytania Rozdzia 2: Administracja systemu Windows Server bez wzgl du na przyczyn roz czenia, co oznacza e nie b dzie okre lony limit czasu sesji aktywnej, a sesja b dzie roz czana po 15 minutach braku aktywno ci.» End a disconnected session (Zako cz sesj od czon ): 15 minut» Active session limit (Limit sesji aktywnych): never (nigdy)» Idle session limit (Limit czasu bezczynno ci sesji): 15 minut» When session limit is reached or connection is broken (Po osi gni ciu limitu sesji lub zerwaniu po czenia): Disconnect from session (Od cz od sesji) Powy sza konfiguracja zapewnia, e w danym momencie do programu Terminal Scrver (Serwer terminali) mo e przy czy si tylko jedna osoba, e od czone sesje b d zamykane po 15 minutach oraz e równie po 15 minutach b d roz czne sesje nieaktywne. Ustawienia te s przydatne w sytuacji, kiedy brak od czonych sesji lub ich nieaktywno uniemo liwia po czenia do programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). wiczenie 2: Pod czenie do serwera za pomoc klienta programu Remote Desktop (Pulpit zdalny) 1. Na serwerze Scrver02 (lub na innym komputerze zdalnym lub te na tym samym serwerze ServerO 1, je li komputer zdalny nic jest dost pny), otwórz program Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego), znajduj cy si w grupie programów Accessories, Communications (Akcesoria, Komunikacja) - i przy cz si do serwera Server01, a nast pnie zarejestruj si w nim. 2. Na serwerze Scrver01 otwórz konsol MMC Terminal Services Configuration\Connections (Konfiguracja us ug terminaiowych\po czenia). Powinna by widoczna sesja zdalna pod czona do serwera Server Pozostaw sesj bezczynn przez 15 minut lub zamknij klienta programu Remote Desktop bez wylogowania si z sesji programu Terminal Sewer sesja powinna automatycznie zosta od czona po 15 minutach. l'o zdalnym zalogowaniu si na serwerze Server01, u ytkownik mo e na tym serwerze wykonywa wszystkie zadania tak, jakby by zalogowany na jego konsoli w trybie interaktywnym. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na te pytania mo na znale w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Jaka jest maksymalna liczba jednoczesnych po cze do programu Terminal Server (Serwer terminali) uruchomionego w rrybie administracji zdalnej? Dlaczego? 2. Jaki jest najlepszy sposób udost pnienia administratorom mo liwo ci zarz dzania zdalnego serwerem za pomoc programu Terminal Serviccs (Us ugi terminalowe)? a. Nie trzeba wykonywa adnych czynno ci, administratorzy maj ju taki dost p.

20 52 MCSE Training Kit: Egzamin b. Usuni cie administratorów z listy uprawnie po czenia programu Terminal Scrver (Serwer terminali) i przesuni cia tych kont do grupy Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). c. Utwor/.enie oddzielnego, o ni szym ni administratorzy poziomie uwierzytelnienia konta u ytkownika, które b dzie u ywane codziennie i umieszczenie tego konta w grupie Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). 3. Które narz dzie jest u ywane do w czenia na serwerze programu Remote Desktop (Pulpit zdalny)? a. Terminal Services Manager (Mened er us ug terminalowych) b. Terminal Services Configuration (Konfiguracja us ug terminalowych) c. W a ciwo ci modu u System w programie Control Panel (Panel sterowania) d. Terminal Scrviccs Licensing (Licencjonowanie us ug terminalowych) Podsumowanie lekcji Administratorzy i cz onkowie grupy Remote Desktop Users (U ytkownicy pulpitu zdalnego) mog czy si z serwerem za pomoc programu Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego). Program Terminal Services (Us ugi terminalowe) jest w systemie Windows Server 2003 instalowany domy lnie i udost pnia dwa jednoczesne po czenia programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji). Klient programu Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego) jest domy lnym komponentem systemów Windows XP oraz Windows Server 2003 i mo e by zainstalowany na dowolnej 32-bitowej platformie Windows z instalacyjnego dysku CD systemu Windows Server 2003 lub z dowolnego komputera systemu Windows Server 2003 (po udost pnieniu katalogu). Konfiguracja po cze programu Remote Desktop for Administration (Pulpit zdalny dla administracji) jest okre lana ustawieniami klienta programu Remote Desktop Connection (Pod czanie pulpitu zdalnego) oraz serwera za pomoc programu Terminal Server Configuration (Konfiguracja serwera terminali). Podstawowe ustawienia po cze mog by zmienione przez serwer.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo