OGLOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA. ul. Kr61ewska 117, Warszawa nr tel. (22) nr fax (22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGLOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA. ul. Kr61ewska 117, 00-909 Warszawa nr tel. (22) 687 33 50 nr fax (22) 687 34 44 www.iu.wp.mil."

Transkrypt

1 OGLOSZENE NSPEKTORAT UZBROJENA ul. Kr61ewska 117, Warszawa nr tel. (22) nr fax (22) nspektorat Uzbrojenia prowadzi analiz~ rynku dotycz,\:c,\: mozliwosci pozyskania "ntegratora systemu LNK 16 i systemu DUNAJ waliduj,\:cego wiadomosci typu M standardu LNK 11". W zwi,\:zku z tym prosz~ 0 dostarczenie informacji okreslonych w Zal,\:czniku 1, dotycz,\:cych mozliwosci wykonania integratora (opisanego w Zal,\:czniku nr 2). Odpowiedzi prosz~ kierowa6 na nr faksu (22) oraz poczt'\: elektroniczn,\: w formacie MS doc do r. Do kontakt6w roboczych zostal wyznaczony p. Marek Nowak, tel , Jednoczesnie informuj~, ze mmejszego plsma me nalezy traktowa6 jako oferty handlowej w rozumieniu prawa oraz, ze pismo nie jest zaproszeniem do negocjacji z Wykonawcami, prowadzonymi na podstawie 18 ust. 6 Decyzji nr 2911MON, a takze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Zalqczniki: jormularz danych analizy na 2 str. charakterystyka ntegratora na 4 str. ZASTEPC.' ~,~", NSPEKTORATU.7~r;>(:'..!L" mgr lz. Lee l -.CoL y'r O '1 MAR 2012

2 RF Zalttcznik 1 "ntegrator systemu LNK 16 i systemu DUNAJ walidujttcy wiadomosci typu M standardu LNK 11" " V,.".< FORMULARZ DANYCH ANALZY MOZLWOSC WYKONANA UiSW "'. Szacunkowy czas realizacji UiSW: czas wykonania projektu: czas wykonania prototypu: czas wykonania badail: mne: OPS PRZYJF;TYCH ZALOZEN A. zakup 5 sztuk integratora systemu LNK 16 i systemu DUNAJ maj,\:cego funkcjonalnosc walidatora wiadomosci typu M standardu LNK-ll(NTEGRATOR) spelniaj,\:cych wymagania zawarte w RF, B. 36 miesi~czna gwarancja. OPS POZYCJ KOSZTOW Lp. Rodzaj Koszt.. u ~ " Wartosc Uwagi (brutto w...),) - -,;. Koszt pozyskania ntegratora,' ~ "t ';1>,-",.. Koszt jednostkowy zakupu 1.1. ntegratora, spelniaj,\:cego wymagania zawarte w RF. Koszt instalacji pojedyilczego Jezeli nie jest wliczony 1.2. ntegratora przez producenta. wcen~. Koszt szkolenia w jednym miejscu Calkowity koszt razem 1.3. instalacji ntegratora: z materialami. >- 15 os6b personelu operacyjnego z Jezeli nie jest wliczony zasad wymiany informacji w wcen~. LNK 11, >- 15 os6b personelu technicznego z (Planowana jest instalacj a zasad konfiguracj i i zarz,\:dzania integrator6w w 3 ntegratorem. lokalizacjach.) 1.4. Koszt dokumentacji technicznej Jezeli nie jest wliczony zgodnie z wymaganiami zawartymi wcen~. wrf Koszt 36 miesi~cznej gwarancji Jezeli nie jest wliczony ntegratora. w cen~. ~, ~. Koszty eksploatacji i wsparcia : if',rf. c,,' ~~ Koszt serwisowania i obslug technicznych ntegratora w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Koszt srodk6w materialowych i zestawu cz~sci niezb~dnych do zabezpieczenia eksploatacji ntegratora w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. lezeli nie jest wliczony w cen~ gwarancj1. lezeli nie jest wliczony w cen~ gwarancj1.,,"

3 RF Zahtcznik 1 "ntegrator systemu LNK 16 i systemu DUNAJ waliduj<tcy wiadomosci typu M standardu LNK 11" Koszt serwisowania i obslug technicznych ntegratora po okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta dla zalozonego okresu eksploatacji. Koszt srodk6w materialowych i zestawu cz~sci niezb~dnych do zabezpieczenia eksploatacj i ntegratora po okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta dla zalozonego okresu eksploatacji. Koszty aktualizacji oprogramowania ntegratora w calym okresie gwarancji. Koszty aktualizacji oprogramowania ntegratora po okresie gwarancji dla zalozonego okresu eksploatacji. ~. Koszty wycofania. Koszt j ednostkowy wycofania 3.1. ntegratora z eksploatacji. ~ ~~.. Data wypelnienia a i.!.;: Dla zalozonego minimalnego okresu eksploatacji 10 lat po okresie gwarancji lub propozycja Wykonawcy. Dla zalozonego minimalnego okresu eksploatacji 10 lat po okresie gwarancji lub propozycja Wykonawcy. Jezeli nie jest wliczony w cen~ gwarancji. Dla zalozonego minimalnego okresu eksploatacji 10 lat po okresie gwarancji lub propozycja Wykonawcy. Podpis Wykonawcy ~."" '<, "f UWAGA 1. W poszczeg61nych wierszach kolumny "Wartose" nalezy podae cen~ BRUTTO w polskich zlotych, kt6ra powinna zawierae podatki, cla, koszty transportu itp. Jesli ceny nie mog'l bye podane w polskich zlotych, prosz~ zaznaczye symbol waluty jakiej dotycz'l ceny: EUR - dla Euro oraz USD - dla dolara amerykanskiego. 2. W przypadku braku ceny prosz~ 0 podanie jednego z nast~puj'lcych symboli: W - usluga oferowana w cenie wyrobu (oznacza iz koszt danej uslugi zostal uwzgl~dniony w og6lnych kosztach wyrobu), N - nie dotyczy (dana usluga lub systemu nie wyst~puje w ofercie). 3. W kolumnie "Uwagi" wskazane jest uzasadnienie wielkosci podanych w kolumnie "Wartosc (brutto w...)". 4. Wyl~cznym dysponentem praw autorskich do RF jest nspektorat Uzbrojenia. Kopiowanie, rozpowszechnianie, udost~pnienie osobom trzecim wymaga zgody nspektoratu Uzbrojenia.

4 RF Zaf<l:cznik 2 "ntegrator systemu LNK 16 i systemu DUNAJ waliduj<l:cy wiadomosci typu M standardu LNK " ntegrator systemu LNK 16 (CS) i systemu DUNAJ powinien umozliwiac dostarczenie informacji RAP do systemu CS wspierajetcego zarzetdzanie aktywnymi srodkami walki ODN i MJDOP oraz dystrybucj~ informacji z systemu NAEW do systemu DUNAJ, niezaleznie od r6znicy klauzul przetwarzanej informacji niejawnej obu system6w. Funkcjonalnosc LNK lb powinna zapewnic wymian~ informacji 0 sytuacji powietrznej pomi~dzy systemami, zgodnie z zasadami tzw. Reporting Responsibility. Natomiast funkcjonalnosc LNKA powinna zapewnic jednokierunkowe zasilenie system6w, zgodnie z zasadami wymiany informacji LNKA. 1. PODSTA WOWE FUNKCJE NTEGRA TORA 1.1. ntegrator systemu LNK 16 i systemu DUNAJ powinien dysponowac funkcjonalnosci et walidatora wiadomosci typu M standardu LNK ntegrator powinien posiadac certyfikat umozliwiajetcy uzyskanie akredytacji przez SKW poletczenia mi~dzysystemowego do klauzuli NATO SECRET zapewniajetcego: filtracj~ przeplywu informacji pomi~dzy domenami 0 r6znym pozlomle przetwarzanej informacji niejawnej w standardzie LNK 11 B; walidacj~ i sanityzacj~ informacji przesylanej z domeny 0 wyzszej klauzuli do nizszej; filtracj~ przeplywu informacji do domeny 0 wyzszym poziomie przetwarzanej informacji niejawnej w standardzie LNK l1a; separacj~ galwanicznetletczonych system6w (dioda danych). 2. SZCZEGOLOWE FUNKCJE NTEGRA TORA 2.1. W zakresie og6lnym integrator systemu LNK 16 systemu DUNAJ powinien obslugiwac: Typ transmisji: multicastowa, protok61 UDP; Protok61: SMPLE (STANAG 5602, Edition 3); Typy wydawanych pakiet6w SMPLE: LNK 11 B, LNK 1 la W zakresie funkcjonalnosci LNK 11 B ntegrator powinien zapewniac: Przesylanie wiadomosci kategorii M w pakietach LNK lb; Selektywne blokowanie przesylania pakiet6w LNK 11 B; Walidacj~ poprawnosci struktury wiadomosci kategorii M; Budowanie bazy danych opisujetcej trasy obiekt6w powietrznych na podstawie informacji odbieranych w wiadomosciach kategorii M; RFlntegratorZal2.doc 1/4

5 RF Zahlcznik 2 "ntegrator systemu LNK 16 i systemu DUNAJ waliduja,cy wiadomosci typu M standardu LNK 11" Elastyczne definiowanie walidator6w umozliwiaj'l:cych selektywn :t filtracj(( wiadomosci kategorii M (blokowanie wiadomosci kategorii M); Elastyczne definiowanie modyfikator6w umozliwiaj :tcych zman(( danych zawartych w wydawanych wiadomosciach kategorii M (modyfikowanie danych przesylanej wiadomosci kategorii M); Dynamiczne odczytywanie regul sanityzacji (walidacji i modyfikacji); Dynamiczne sterowanie aktywacj'l/dezaktywacj :t walidator6w i modyfikator6w; Rejestracj(( zdarzen sanityzacji (walidacji modyfikacji); Rejestracj(( wejsciowych i wyjsciowych strumieni danych W zakresie funkcjonalnosci LNK 11 A ntegrator powinien zapewniae: Budowanie bazy danych opisuj :tcej trasy obiekt6w powietrznych na podstawie informacji odbieranych w wiadomosciach kategorii M; Konwersj~ odebranych danych RAP COOl ASTERX na wiadomosci kategorii M; Walidacj~ poprawnosci struktury wiadomosci kategorii M; Przesylanie wiadomosci kategorii M w pakietach LNK 1 la protokolu SMPLE; mplementacj~ regul wydawania wiadomosci kategorii M dla jednostki typu PU (Participating Unit) sieci LNK 1 la (STANAG 5511 Edition 6) rejestracj(( wejsciowych i wyjsciowych strumieni danych. 3. NTEROPERACYJNOSC ntegrator powinien bye wykonany zgodnie ze STANAG 5602, Edition KATEGORE UZYTKOWNKOW NTEGRATORA ntegrator powinien bye obslugiwany przez dwie kategorie uzytkownik6w: 4.1. Administratorzy - posiadaj :tcy uprawnienia umozliwiaj :tce konfiguracj~ parametr6w walidacji i sanityzacji Operatorzy - posiadaj :tcy mozliwose podgl :tdu stanu pracy urz :tdzenia bez mozliwosci konfiguracji parametr6w walidacji i sanityzacji. 5. SZKOLENE PERSONELU 5.1. Wymagane jest przeprowadzenie szkolen: Personelu operacyjnego z zasad wymiany informacji w LNK 11 - ok. 15 os6b; Personelu technicznego z zasad konfiguracj i i zarz :tdzania ntegratorem - ok. 15 os6b. RFntegratorZa2.doc 2/4

6 RF Zala,.cznik 2 "ntegrator systemu LNK 16 i systemu DUNAJ waliduj1lcy wiadomosci typu M standardu LNK " 5.2. Powyzsze szkolenia powinny bye przeprowadzone przez wykonawc~ ntegratora w miejscu jego instalacji na podstawie uzgodnionego z gestorem i uzytkownikiem programu szkolenia Wykonawca przekaze uzytkownikowi dokumentacj~ szkoleniowet eksploatacyj net w j~zyku polskim w postaci wydrukowanej i elektronicznej 6. BEZPECZENSTWO TELENFORMA TYCZNE 6.1. Jako,element letczetcy domeny 0 klauzulach NATO SECRET i NATO CONFDENTAL ntegrator powinien spelniae NATO SDP 27 Level B Wykonawca dokona certyfikacji ntegratora zgodnie z art. 50, pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228). 7. WYMAGANA W ZAKRESE ZASLANA, EKSPLOATACJ, GWARANCJ NAP RAW 7.1. ntegrator powinien bye zasilany w sposob cictgly (24 h) z sieci elektroenergetycznej przemyslowej lub polowej 0 napi~ciu 230V AC i cz~stotliwosci 50Hz (± 2Hz) W przypadku zaniku napi~cia cictglego, do momentu przeletczenia na zasilanie awaryjne z agregatu pretdotworczego, urzetdzanie powinno bye zasilane z baterii typu UPS o napi~ciu nominalnym (wej./wyj.) 230V AC, zapewniajetcej prac~ integratora przez okres min. 7 min. w normalnych warunkach klimatycznych, okreslonych w normie NO- 06-A ntegrator klasyfikuje si~, zgodnie z NO-06-A102, do kategorii urzetdzen wielokrotnego uzycia, naprawialnych i odnawialnych po wykryciu uszkodzenia ntegrator b~dzie uzytkowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w NO-06-A103 dla urzetdzen grupy N.7-UZ--B Dostawca ntegratora udzieli na dostarczany sprz~t, wraz z oprogramowamem 36 miesi~cznej gwarancji liczonej od momentu przekazania sprz~tu uzytkownikowi. Ponadto, po uplywie okresu gwarancyjnego dostawca zapewni serwisowanie integratora przez okres minimum 10 lat. 8. POTRZEBY LOSCOWE ntegrator powinien bye wykonany w liczbie 5 szt., a zainstalowany w 3 lokalizacjach na terenie Polski. RFlntegratorZa2.doc 3/4

7 RF Zahtcznik 2 "ntegrator systemu LNK 16 i systemu DUNAJ waliduj'lcy wiadomosci typu M standardu LNK 11" WYKAZ SKROTOW SKW S~uzba Kontrwywiadu Wojskowego, UDP User Datagram Protocol -, _.,---- SMPLE Session nitiation Protocol for nstant Messaging and Presence Leveraging Extensions _ " ", r _,. r ' _ RAP Recognized Air Picture!.--.' _.- _ _ STANAG Standarization Agreement PU Participating Unit CSt CRC (Control and Reporting Centre) System nterface l ODN Osrodek Dowodzenia i Naprowadzania MJDOP Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi i NATO North Atlantic Treaty Organization -- -~ i NAEW OKWCOP ARS CWTSP L NATO Airborne Early Warning Osrodek Kierowania Walkq Centrum Operacji Powietrznych ~ _. ACC (Air Control Centre), RPC (Rap Production Centre), SFP (Sensor Fusion Post) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sit Powietrznych -'-,... _----_._-_._ ~ RFlntegratorZa12. doc 4/4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. " Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo