Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej JUBILEUSZ Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel Adolf Diesterweg

2 Projekt okładki: Piotr Krzyżanowski Układ tekstu: Krzysztof Sibielski Tekst przygotował: Krzysztof Sibielski W oparciu o materiały opracowane przez Bolesława Majewskiego (lata i Janinę Bucką (lata )) Korekta: Janina Bucka Zrealizowano ze środków własnych Łódź, listopad 2009 Druk okładki M. Color Studio Poligraficzne ul. Ogrodowa Łódź tel. fax

3 W podziękowaniu wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi, kierownikom i dyrektorom, którzy pracowali w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 90

4 Wstęp Historia szkoły noszącej dzisiaj nazwę Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi rozpoczęła się przed kilkudziesięciu laty. Historia szkoły noszącej dzisiaj nazwę Szkoły Podstawowej Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi rozpoczęła się przed kilkudziesięciu laty Uzyskanie przez Polskę w 1918 r. niepodległości stworzyło nadzieję na zbudowanie polskiego nowoczesnego systemu oświaty i wychowania, w tym również szkolnictwa specjalnego. Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 r. wprowadził do szkolnictwa 7- letni okres kształcenia wszystkich dzieci. Obowiązek szkolny obejmował także dzieci upośledzone umysłowo, jeżeli w danej miejscowości istniał zakład kształcenia specjalnego (art. 32 Jeśli w danej miejscowości istnieje zakład dla kształcenia chorych, kalek, ciemnych, głuchoniemych i niedorozwiniętych, obowiązek szkolny rozciąga się i na tę kategorię dzieci ). Wielkie znaczenie dla sformułowania programu szkolnictwa i oświaty miał Ogólnopolski Zjazd Nauczycielski w kwietniu 1919r. w Warszawie, który stosunkowo wiele uwagi poświęcił zagadnieniom opieki nad dzieckiem upośledzonym, chorym i kalekim. Referaty na ten temat wygłosili Stanisław Kopczyński, znany lekarz higienista i działacz społeczny, a także Tadeusz Jaroszyński i Władysław Jarecki. Referenci wskazywali, że wśród ogółu dzieci szkolnych jest około 6 % dzieci fizycznie lub umysłowo upośledzonych, które wymagają szczególnej opieki i specjalnych form kształcenia. Obowiązki w tej dziedzinie powinny ciążyć przede wszystkim na państwie. Proponowano wprowadzenie ustawowego obowiązku szkolnego oraz szerokiej sieci zakładów specjalnych również dla upośledzonych umysłowo, mało zdolnych i opóźnionych w rozwoju umysłowym. Pierwsze postanowienia w dziedzinie opieki nad dzieckiem w odrodzonej Polsce zawierała Konstytucja z 17 marca 1921r. Podstawowe prawa dziecka do opieki i ochrony sformułowano w artykułach 102, 103, 118, 119, 120, które dotyczyły również dzieci niepełnosprawnych. Zadania budowy szkolnictwa specjalnego od podstaw podjęli się w pierwszych latach niepodległości znani pedagodzy, tacy jak: Maria Grzegorzewska, Józefa Joteyko, Michalina Stefanowska, Jan Hellmann pierwszy naczelnik Wydziału Szkół Specjalnych Ministerstwa WRIOP. W Łodzi w roku 1924 decyzją ówczesnych władz oświatowych powołano Szkołę Powszechną Specjalną nr 106 w budynku przy ulicy Kilińskiego

5 Lata Fot. 1 Szkoła przy ulicy Kilińskiego 100 Widok współczesny r Była to stara czynszowa kamienica, w której wynajęto kilka pomieszczeń i utworzono trzy odziały szkolne. Trudne warunki lokalowe pogarszało ciasne podwórze zapełnione wozami i końmi, zakład rzeźniczy mieszczący się na parterze, wielki ruch na brukowanej kamieniami wąskiej ulicy Kilińskiego. Gdy dodamy do tego brak specjalnego przygotowania pedagogicznego u większości nauczycieli, częste zmiany tego zespołu, brak pomocy naukowych i organizacji ułatwiających pracę -wytworzy się obraz wyjątkowo trudnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. W tym okresie kierowniczką placówki była pani Zofia Hofmanówna, a personel stanowiły panie: Hanna Ożogowska, Janina Matzke Sochaczewska, Wallratusówna, Genowefa Trzęsowska Szymczykiewicz i Surmówna. Szkoła się rozrastała. W roku 1928/1929 posiadała już 6 oddziałów. Lokal przy ulicy Kilińskiego 100 był za ciasny, powstała, więc filia szkoły przy ulicy Kilińskiego 116, również w prywatnym czynszowym domu. Nie poprawiło to jednak warunków nauczania w szkole. Z dniem 1 lutego 1931 roku kierownictwo szkoły obejmuje pan Julian Jagodziński. Jego starania o poprawę warunków pracy i nowy lokal zostały uwieńczone powodzeniem dopiero w 1933 roku. 2.

6 Historia Szkoły Lata Fot. 2 Filia szkoły przy ulicy Kilińskiego 116 Widok współczesny r Szkoła zostaje wtedy przeniesiona do budynku oficyny przy ul. Kopernika 50. Był on dużo obszerniejszy. Posiadał własne duże i zaciszne podwórko. Jednak sale lekcyjne, których okna zwrócone były na północ, pozbawione były słońca. Niemniej powstały tu już warunki do wprowadzania najnowszych osiągnięć pedagogiki specjalnej. Fot. 3 Szkoła przy ulicy Kopernika 50 Widok współczesny r

7 Personel nauczycielski stanowili: Pani Janina Matzke - Sochaczewska, pani Hanna Ożogowska, Paczyńska, panowie, Ogórczak i Sumper. W 1935 roku zostaje adaptowany do celów szkolnych budynek przy ulicy Żeromskiego 68. Dość duże słoneczne sale lekcyjne, dobrze wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna, warsztaty szkolne m. in. stolarski i krawiecki - dają podstawę do dalszego rozwoju szkoły. Lata Fot. 4 Szkoła przy ulicy Żeromskiego 68 Widok współczesny r Szkoła przenosi się na ul. Żeromskiego 68. Jest wtedy sześć oddziałów, w których pobiera naukę około 100 dzieci. Nadal kieruje nią pan Julian Jagodziński personel nauczycielski stanowią: pani Sochaczewska, Hanna Ożogowska, pani Iwanowska i panowie Ogórczak, Sumper i Petryszyn. W roku szkolnym 1935/36 powołano w szkole Koło Rodziców, którego celem było przybliżenie rodzicom spraw i problemów dzieci upośledzonych, a także pomoc rodziców dla szkoły w sprawach gospodarczych i wychowawczych. Poprawa warunków nauki i pracy spowodowała, że nauczyciele coraz bardziej wiązali się z życiem szkoły i jej wychowanków. Wszelkie działania, jakie podejmowali miały na celu coraz lepsze przygotowanie uczniów do dorosłego życia. Powstały organizacje uczniowskie takie jak: Koło Młodzieżowe Polskiego Czerwonego Krzyża, Koło Ligi Obrony Powietrznej Państwa i sklepik spółdzielczy. Zorganizowano też bibliotekę szkolną, warsztaty: stolarski i introligatorski dla chłop- 4.

8 Lata ców oraz robótek ręcznych dla dziewcząt. Aby zapewnić dzieciom opiekę w czasie poza lekcyjnym zorganizowano świetlicę szkolną, w której zapewniono dzieciom posiłek - śniadanie. Zajęcia w świetlicy prowadziła gimnazjalna drużyna harcerska pod fachowym przewodnictwem nauczycieli szkoły. Zorganizowano też Koło Absolwentów Szkoły, którego głównym celem było utrzymywanie kontaktu z uczniami szczególnie w pierwszym okresie ich samodzielnego życia. W warsztatach szkolnych uczniowie wykonywali przedmioty upiększające szkołę (skrzynki na kwiaty, ramki do obrazów itp) Założono także ogródek szkolny, którym opiekowały się dzieci pod kierunkiem nauczycieli. Zasadzono też drzewka na podwórzu. Szkoła była dobrze zaopatrzona w pomoce do zajęć (posiadała epidiaskop z bogatym zbiorem zdjęć i rysunków). Wydział Oświaty Zarządu Miejskiego zaopatrywał szkołę w potrzebną ilość materiałów służących do zajęć praktycznych i nauki, jak: kredki, farby, ołówki, papier, tekturę i inne. Opiekę lekarską sprawował doktor Siwiński - psychiatra, który ściśle współpracował z personelem nauczycielskim, troszcząc się o zdrowie dzieci. Utrzymanie czystości i porządku w szkole spoczywało w rękach woźnej pani Świtalskiej, osobie bardzo oddanej szkole i dzieciom, oraz woźnym Panu Józefowi Szymczakowi i jego małżonce. Ci ostatni pracowali w szkole do 1964 roku tj. do czasu odejścia na emeryturę. Z chwilą wybuchu wojny w dniu 1 września 1939 roku nauczyciele pełnili dyżury w ramach służby przeciwlotniczej i przeciwpożarowej. Trzeba było zniszczyć również dokumenty mówiące o przynależności nauczycieli do różnych organizacji, takich jak Związek Zachodni, LOPP, ZNP i inne. Po nastaniu działań wojennych- na terenie miasta nauka była prowadzona nadal - również i w tej szkole, aż do 1 stycznia 1940 r, kiedy to wszystkie polskie szkoły na terenie Łodzi zostały przez okupanta zamknięte. Rozpoczęły się prześladowania nauczycieli, personel został rozproszony. O losach nauczycieli Szkoły Powszechnej Specjalnej Nr 106 w okresie okupacji nie mamy właściwie żadnych informacji, wiemy tylko, że niektórzy z nich podjęli pracę w tajnym nauczaniu. 5.

9 Lata W dniu 17 stycznia 1945 roku Łódź zostaje wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej. Nauczyciele rozproszeni po świecie zaczęli wracać do Łodzi, meldując się w Inspektoracie Szkolnym, gotowi do podjęcia pracy. Sprawą szkół specjalnych zajmuje się pan Czesław Kuchowicz - były nauczyciel szkół specjalnych. Powierza on pani Genowefie Szymczykiewiczowej zorganizowanie w budynku przy ulicy Żeromskiego 68 Szkoły Powszechnej Nr 106, a od 1 września 1945 roku wydziela w niej klasy specjalne i oddaje pod kierownictwo pani Irenie Somorowskiej. Tworzy się w tym budynku druga szkoła pod nazwą Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59. Obok wspomnianych wyżej nauczycieli, pracę rozpoczęły także: Antonina. Zborowska, Olga Wasążnikowa, Janina Sochaczewska, Maria Karolewska, Aleksandra Wizgierowa. Ta trudna sytuacja lokalowa trwa do końca roku szkolnego 1945 /46. Dopiero z dniem 1 września 1946 roku Szkoła Podstawowa Nr 106 zostaje przeniesiona na ul. Gdańską nr 90 i budynek przy ul. Żeromskiego nr 68 zostaje oddany do wyłącznej dyspozycji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59. Budynek jest bardzo zniszczony, dziurawy dach, brudne odrapane sale lekcyjne, brak wody rozpoczyna się remont, w którego efekcie uczniów witają czyste, widne sale (wodę doprowadzono z sieci miejskiej). Fot. 5 Szkoła przy ulicy Gdańskiej 90 Widok współczesny r

10 Lata Jest 7 sal lekcyjnych oraz 2 pracownie, sala gimnastyczna i świetlica. W szkole uczy się 129 dzieci zorganizowano jedną klasę I, trzy klasy II, dwie III i jedną IV. Personel stanowią: kierownik szkoły Genowefa Szymczykiewicz i grono nauczycielskie: Aleksandra Muszyńska, Stefan Pąrzyński, Janina Sochaczewska Maria Szpakowska, Olga Wasążnikowa, Aleksandra Wizgierowa, Antonina Zborowska. Duże trudności wychowawcze dzieci pochodziły głównie z biednych, społecznie zaniedbanych środowisk zmuszały nauczycieli do szukania różnych form kontaktu z rodzinami uczniów. Odbywały się częste zebrania rodziców, na których uświadamiano im konieczność opieki nad dziećmi, wskazywano sposoby i kierunki oddziaływań wychowawczych. Składano także wizyty w domach rodzinnych uczniów mające na celu lepsze poznanie środowiska. Zapraszano również rodziców do szkoły na zajęcia, gdzie zapoznawano ich z pracą i osiągnięciami dziecka. Te wszystkie oddziaływania personelu szkoły na środowisko domowe dały znaczne efekty. Zapoczątkowano wtedy prowadzenie kart spostrzeżeń o uczniu. Próbowano kompletować pomoce naukowe, (wśród których największe zainteresowanie wzbudzał epidiaskop i aparat projekcyjny) niestety bardzo małe fundusze nie pozwalały na ich zakup w potrzebnej ilości. Głównymi dostarczycielami i twórcami pomocy naukowych: układanek, zestawów liter, tekstów do odwzorowywania i czytania, obrazków oraz różnych drobnych pomocy technicznych byli sami nauczyciele. Aktywnie działało (pod kierownictwem nauczycielek) Koło Matek, które pomagało przy pracach gospodarczych w czasie szkolnych uroczystości i Koło PCK (założone 14 listopada 1946 roku). Ciekawsze uroczystości imprezy dla dzieci i przez dzieci organizowane to: Choinka świąteczna (później noworoczna), Jajko, Pierwsza Komunia Święta, Święto Matki. Dzieci i ich rodzice coraz mocniej czuli i rozumieli, jakim dobrem jest dla nich szkoła. Rok szkolny 1947/48 rozpoczęło w 8 oddziałach 163 dzieci. Szkoła zaczyna się rozrastać są już klasy od I do V. Zmienia się częściowo personel. Obok kierowniczki pani Genowefy Szymczykiewicz pracują: Janina Cedro, Aleksandra Muszyńska, Teodora Nowak, Wiesława Rutkowska, Olga Różycka, Aurelia Jankowska, Antonina Zborowska Felicja Stasicowa. Całoroczna praca szkoły nastawiona była na wyrównanie braków u uczniów, wyrabianie nawyków i kultury, uaktywnianie dzieci. Stosowana w nauczaniu Metoda Ośrodków Pracy dawała wyraźne efekty, co uwidaczniała zorganizowana w końcu roku szkolnego wystawa osiągnięć dzieci. Duży wpływ miały też działające organizacje szkolne takie jak: Ko- 7.

11 Lata ło PCK, (którym od 1948 roku opiekowała się Stanisława Dworzak - Pączkowska) i założona we wrześniu przez panią Aurelię Nowak Spółdzielnia Uczniowska. Zdobycie przez kierowniczkę szkoły pianina (z mienia poniemieckiego) pozwoliło na wprowadzenie 10 min. ćwiczeń rytmicznych przy muzyce, organizowanych przed rozpoczęciem lekcji oddzielnie dla klas młodszych i starszych. Założono też chór i zespół rytmiczny, które prowadziły panie Aleksandra Muszyńska i Olga Różycka. Rok szkolny 1948/49 liczba klas i dzieci pozostaje ta sama. Dzieci, które ukończyły klasę V( 12 dzieci) przeszły do specjalnej szkoły zawodowej przy ul. Rybnej 21, kierowała nią pani Helena Gryczyńska. Uczono tam szewstwa, stolarstwa, introligatorstwa i krawiectwa. Dla dzieci w klasach IV i V- wprowadzono przedmiot zwany przysposobieniem zawodowym z podziałem na zajęcia dla oddzielne grupy dziewcząt i chłopców. Największym utrudnieniem przy tych zajęciach były zbyt liczne grupy (klasa liczyła ponad dzieci) oraz brak narzędzi i materiałów do zajęć. Jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli program przysposobienia zawodowego był realizowany, mimo iż dzieci miały ogromne trudności z opanowaniem poszczególnych technik. W 1949 roku szkoła zostaje zradiofonizowana. 21 grudnia 1949 roku w 70 rocznicę urodzin Stalina po raz pierwszy z głośników rozległ się głos. W kwietniu 1949 roku Koło Rodziców przekształcone zostaje w Komitet Rodzicielski. W tym też roku szkolnym 1948/49 rozpoczęła pracę biblioteka szkolna, której zbiory zapoczątkowane w 1945 roku ilością kilkunastu książek wzrosły do blisko 300 (dzięki staraniom Aleksandry Muszyńskiej). Książki można było wypożyczać na lekcje oraz do domu. Rok szkolny 1949/50 rozpoczęło 180 uczniów w 9 oddziałach (do I do V), grono pedagogiczne liczyło 10 osób ( wraz z kierowniczką; pani Stanisława Dworzak Pączkowska pojechała do PIPS do Warszawy). Brak lekarza, higienistką szkolną była pani Brandenburg. Liczba oddziałów, dzieci i nauczycieli w latach przedstawiała się następująco (patrz tabela poniżej): Lata 45/46 46/47 47/48 48/49 49/50 50/51 51/52 52/53 53/54 54/55 Ilość oddziałów Ilość dzieci Ilość nauczycieli Bibliotekę szkolną przejmuje pani Felicja Stasicowa i prowadzi ją do 1965 roku. Wraz ze wzrostem ilości oddziałów szkolnych (dochodzą stopniowo klasy VI i VII) i utworzeniem dwóch pracowni przysposobienia 8.

12 Lata zawodowego pozostaje na inne zajęcia 5 sal lekcyjnych. Zrobiło się ciasno, pogorszyły się warunki nauki i w 1951 roku początkowo 2, a później 4 klasy przechodzą na naukę po południu. W świetlicy szkolnej, która mieści się razem z jadalnią zajęcia trwają od 8 do 16 (w 4 grupach wychowawczych). Szkoła przechodzi na samodzielną działalność budżetową- trzeba przerabiać pomieszczenia i wygospodarować pomieszczenie dla księgowego i pokój lekarski. W roku 1949/50 pani R. Dziadecka zakłada SKOW - prowadzi je bardzo ciekawie przez wiele lat. W lutym 1950 roku zostaje założona drużyna Organizacji Harcerskiej. Zarząd Dzielnicowy ZHP przysyła drużynowych do pracy z młodzieżą - nie wywiązują się oni jednak ze swoich obowiązków, nie umieją pracować z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo Opiekę nad drużyną, z ramienia rady pedagogicznej pełni najpierw pani G. Szymczykiewiczowa a od 1951/52 pani Stanisław Pączkowska. W szkole prenumerowany jest Świat Młodych. W klasach urządzono kąciki harcerskie. Zbierane są książki dla harcerzy wiejskich. Przeprowadzono także zbiórkę żołędzi i kasztanów dla Ogrodu Zoologicznego. W roku 1952/53 drużyna otrzymuje sztandar. Prowadzi dość ciekawą działalność: występy artystyczne, apele, wycieczki, zabawy. Poza tym drużyna prowadzi także działalność gospodarczą - zbiera makulaturę i złom. Otrzymuje za to sprzęt w postaci werbli i fanfar. W 1945 roku przychodzi do pracy pani Janina Cieślak (późniejsze jej nazwisko - Sikora) - obejmuje prowadzenie drużyny. Wprowadza wiele nowych form pracy: biwaki, uroczyste apele. Pracę drużyny utrudnia brak harcówki. W 1955 roku zostaje zorganizowana POP PZPR licząca 4 członków. W 1957 roku odchodzi na emeryturę pani G. Szymczykiewiczowa - kierowniczka szkoły. Kierownictwo obejmuje była nauczycielka Szkoły Podstawowej 59, a potem kierowniczka SPS 88, a następnie Domu Harcerza - pani Maria Karolewska. Zwiększająca się ilość dzieci i oddziałów zmusza kierownictwo szkoły do szukania nowych sal lekcyjnych. W roku 1962/63 szkoła otrzymuje 2 sale lekcyjne w szkole Nr 106 przy ul. Gdańskiej 90, na trzecim piętrze. Zostają tam przeniesione 3 młodsze klasy, dwie III i jedna II wraz z nauczycielami Zofią Tarzewską i Bolesławem Majewskim i Barbarą Maciejewską. W roku 1963/64 - utworzono tam filię, której kierownikiem został pan Marian Trela. Było tam już wtedy 5 klas, około 90 dzieci i 6 nauczycieli. Oprócz wyżej wymienionych pracowali również: pani Jadwiga Stasiak, pani G. Malicka, K. Kątowicz. 9.

13 Od 1 września 1965 roku szkoła uzyskała budynek przy ulicy Lipowej 16. Wszystkie klasy, tak z ulicy Żeromskiego 68 jak i filii przy ul. Gdańskiej 90 przenoszą się na ul. Lipową. W roku szkolnym 1964/65 w Szkole Podstawowej Nr 90 przy ul. Zielonej 32 powstają 3 odziały specjalne. Lata Fot. 6 Szkoła przy ulicy Lipowej 16 Widok współczesny r Ze SPS Nr 59 przechodzą tam nauczyciele i obejmują następujące klasy: I pan Bolesław Majewski, II Pani Marta Zawitkowska III Pan Bolesław Majewski i R. Piętowski. Kierowniczką SP Nr 90 zostaje pani Janina Salamon. Dochodzą nowe klasy i nowi nauczyciele: W Rutkowska, G. Maklicka, J. Wojciechowska, L. Kołodziej, A. Zborowska i Elżbieta Wasilewska do pracy w świetlicy. Współpraca między nauczycielami klas zwykłych i klas specjalnych układa się bardzo dobrze. Również następuje ogromna integracja dzieci. Sprzyja temu wspólne organizowanie okolicznościowych imprez i rocznic. Należą też razem do kół krajoznawczego i fotograficznego, prowadzonych przez pana Bolesława Majewskiego oraz chóru założonego przez panią Janinę Cieślińską. 10.

14 Lata Fot. 7 Szkoła przy ulicy Zielonej 32 Widok współczesny r Z dniem 1 września 1968 roku SPS Nr 59 zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Żeromskiego 10, a z dniem 1 września 1969 roku w SP Nr 90 zostają zlikwidowane oddziały szkoły rejonowej i już jako SPS Nr 90 zostaje przeniesiona na ul. Wólczańską 121/123 (po SP NR 157). Trwa remont kapitalny szkoły, ale nauczyciele i dzieci przygotowują się do pracy. Po remoncie budynku zajęto się zagospodarowaniem szkolnego ogródka. W czasie zajęć na lekcjach przyrody, po lekcjach oraz w każdym innym wolnym czasie pod kierownictwem pana Bolesława Majewskiego - opiekuna szkolnego koła przyrodniczego, wykopują kamienie, wywożą śmieci. Dzieciom i panu Majewskiemu pomagał woźny pan Jan Gwizdek. Uporządkowano także podwórko, położono chodnik, wybudowano szopy na narzędzia ogrodnicze i sprzęt do prac w ogródku. Zasiano trawę, w części założono 8 okien inspektowych. Uprawiano w nich rozsady warzyw oraz rośliny ciepłolubne. Dla dzieci była to praktyczna lekcja życia. Dzieci bardzo efektywnie uczą się, poprzez praktyczne działanie. W pracowni przyrodniczej założono liczne akwaria z rybkami, a cały korytarz II piętra zajęły różne egzotyczne i krajowe rośliny. Mimo, że wszystko było dostępne dzieci nie niszczyły tego, wręcz przeciwnie opiekowały się roślinami. Na działce uprawiano różne ciekawe, mało znane warzywa, jak: pasternak, kabaczki, patisony, a także popularne warzywa, które zasilały pracownię gospodarstwa domowego prowadzoną przez panią B. Boczkowską i panią Władysławę Bednarek. 11.

15 Lata Z dniem 1 września 1969 roku rozpoczął się w budynku przy ulicy Żeromskiego 10 rok szkolny, który przejęła po SP 44. W tymże roku szkoła była też organizatorem sympozjum naukowo praktycznego poświęconemu szkolnictwu specjalnemu na Polesiu. Referaty przygotowali nauczyciele szkoły, a w sympozjum licznie uczestniczyli nauczyciele ze szkół specjalnych Łodzi oraz szkół masowych Polesia. W szkole powstał zespół muzyczno recytatorski, którym kierowali: pani A. Brzozowska, pan Marian Seta i pani Janina Konieczna Marcinkiewicz. Przygotowali widowiska Wesele krakowskie ; XX lecie LWP, XX lecie PRL, które pokazywano nie tylko w szkole, ale i na imprezach dzielnicowych. W 1970/71 roku pani Zofia Nowak- Chojnacka prowadziła koło baletowe, którego występy uświetniały uroczystości szkolne, a także środowiskowe. Pani Janina Cieślińska wykorzystując w swojej pracy ciekawe metody dydaktyczne prowadziła 50 osobowy chór oraz uczyła dzieci gry na prostych instrumentach. Koło fotograficzne ( z opiekunem panem Bolesławem Majewskim) uwieczniło wszystkie ciekawe imprezy życia szkolnego. Wiele zdjęć wykonanych przez dzieci znajdowało się w ówczesnych kronikach szkolnych. Prężnie rozwijał się także Szczep Harcerski prowadzony przez panie Marię Kubik i Jadwigę Wojciechowską oraz pana Janusza Miksę. Dzięki ich zaangażowaniu w 1970 roku szczep był gospodarzem finału konkursu Iskra 70. W 1974 roku w zawodach chorągwianych drużyn ZHP Nieprzetartego Szlaku szczep zajął I miejsce. Koło PCK, które od 1969 roku prowadziła pani Wanda Kosiewicz zajmowało wielokrotnie I miejsce w konkursach na najaktywniejsze koło w dzielnicy i mieście, a w 1971 roku zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie Klubu Wiewiórka - nagrodami było zł i medal. W 1972 roku pani Wanda Kosiewicz otrzymała złoty medal PCK. W 1972 roku w konkursie Upiększamy nasze miasto Prezydium Rady. Narodowej Miasta Łodzi przyznał szkole I miejsce i zł nagrody. W 1971 roku na emeryturę odchodzi pan Leopold Kołodziej. W dniu 13 października 1972 roku zorganizowano w szkole uroczystość w czasie, której przewodniczący RN udekorował go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jesienią 1972 roku zostaje oddane do użytku boisko szkolne z placami do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz skocznią. W 1975 roku powstał Szkolny Kabaret Kleks, który w 1977 roku przekształcił się w Harcerski Zespół Wokalno Taneczny KLEKS. W obu szkołach specjalnych w dzielnicy zaczęła się zmniejszać 12.

16 Lata liczba dzieci i władze oświatowe podjęły decyzję o ich połączeniu i przeniesieniu do nowo wznoszącego się budynku szkolnego przy ulicy Karolewskiej 30. Od r. w dzielnicy Polesie istnieje jedna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 dla dzieci upośledzonych umysłowo. Dyrektorem mianowano Bogumiła Duńca. Lekcje trzeba było rozpocząć od gruntownych porządków i urządzania sal. Zwiezione w czasie wakacji meble oraz wyposażenie ze szkół 59 i 90 należało rozpakować, urządzić pracownie i sale lekcyjne. To urządzanie się trwało blisko rok. Fot. 8 Szkoła przy ulicy Karolewskiej 30/34 Widok współczesny Dnia 2 czerwca 1980 roku odbyła się uroczystość w czasie, której szkoła otrzymała sztandar i imię Marii Grzegorzewskiej. Powstał też hymn szkoły, którego słowa napisał poeta łódzki pan Jerzy Wilmański, a muzykę Ryszard Brzozowski. Fot. 9 Patron szkoły Maria Grzegorzewska 13.

17 Lata Jesienią 1980 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą zakończono w 1983 roku. We wrześniu 1984 roku zorganizowano w szkole oddział przedszkolny, drugi taki oddział utworzono 1 września 1988 roku. W marcu 1985 roku w szkole odbyły się uroczystości z okazji XXX lecia pracy drużyn Nieprzetartego Szlaku w Łodzi. Jednocześnie w czasie tej uroczystości szczep otrzymał sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i spółdzielnię pracy ZORZA. Dyrektor Bogumił Duniec sprawował swoją funkcję do r. a następnie przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty. W czasie, kiedy pełnił funkcje dyrektora zajmował się głównie doposażeniem szkoły w pomoce i środki dydaktyczne. Od r. do r kierowanie placówka przejęła Helena Fałatowicz. Był to okres, kiedy to nauczyciele dosyć licznie odchodzili na wcześniejsze emerytury. Liberalne przepisy emerytalne pozwalały na wypracowanie w krótkim czasie znaczącej na te czasy kwoty bazowej, od której naliczano późniejsze wypłaty świadczeń emerytalnych. Nauczyciele, którzy przepracowali 25 lat w tym dwadzieścia w szkole specjalnej odchodzili na emeryturę. W tym czasie w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 90 zatrudniono wielu młodych nauczycieli (w latach miejsce pracy znalazło 15 nauczycieli) O ile w latach większy procent stanowili uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim, to w latach 80 sytuacja ulega zmianie. Obserwuje się przyrost uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowany i znacznym. To zadecydowało, że r. otworzono w szkole jeden oddział przedszkolny dla dzieci upośledzonych w stopniu głębszym, a w 1988r następny. W roku 1986 powstał oddział dla dzieci z porażeniem mózgowym w budynku Żłobka Nr 14 przy ulicy Karolewskiej 78, który w 1998 roku został przeniesiony do budynku szkoły na ul. Karolewską 30/34 Od do roku dyrektorem SPS Nr 90 był Zdzisław Zimnoch. Sprawny i dobry administrator, który bardzo dużo wysiłku poświęcał na to by warunki nauki i pracy szkoły były jak najlepsze. W tym okresie w szkole zapoczątkowano wiele imprez integrujących grono pedagogiczne, z których niektóre stały się już tradycją w naszej szkole r. dyrektorem szkoły został Krzysztof Sibielski, który główny nacisk w swojej koncepcji kierowania szkołą położył na: stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków dla indywidualnego rozwoju ucznia, większej autonomii nauczycieli, skutecznej współpracy z rodzicami i środowiskiem, atmosfery twórczej pracy dla dobra wychowanków, 14.

18 Lata Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 DNI BRYTYJSKIE W ŁODZI a przede wszystkim szkoły otwartej. Organizował liczne działania mające służyć integracji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze społeczeństwem. Tworzył warunki i wspólnie z nauczycielami wprowadzał najnowsze osiągnięcia pedagogiki specjalnej do procesu edukacji i rewalidacji ucznia niepełnosprawnego. Dzięki jego zdolnościom menedżerskim wzbogaceniu ulęgła baza dydaktyczna i materialna szkoły. Był to okres, w którym główny nacisk położono na ukazanie możliwości i osiągnięć uczniów oraz dorobku szkoły. W ten sposób szkoła chciała zmienić stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych i zmniejszyć stopień izolacji szkół specjalnych. W jego działaniach wspierali go wicedyrektorzy: Aleksandra Głogowska , Teresa Antoszkiewicz i od 1995r. Janina Bucka. W szkole inicjowano i podejmowano różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej. Organizowano liczne imprezy i akcje promujące twórczość i dokonania uczniów niepełnosprawnych, tworząc tym samym pozytywny wizerunek ucznia niepełnosprawnego i szkoły. Wszystkie podejmowane działania miały charakter systemowy. Duży nacisk położono na promocję szkoły w środowisku. O identyfikację wizualną szkoły i organizowanych przez nią przedsięwzięć dbał plastyk Piotr Krzyżanowski, który tworzył plakaty informacyjne, loga, logotypy itd., dzięki czemu imprezy stały się rozpoznawalne. Piotr Krzyżanowski zaprojektował logo szkoły, które konsekwentnie było i jest wykorzystywane we wszystkich przedsięwzięciach promujących szkołę i uczniów. Szkolny papier firmowy wyróżnia się od innych kolorem i jest łatwo rozpoznawalny. Wydano pierwsze broszury i biuletyny informujące o podejmowanych działaniach i przedstawiające aktualną ofertę edukacyjną. Ciekawe imprezy szkolne, skutecznie przyciągały uwagę łódzkich mediów (wizyty w szkole Miss Polonia, aukcje prac plastycznych uczniów). SP 90 jako pierwsza w Polsce wspólnie z Polskim Towarzystwem Społeczno-Sportowym "Sprawni Razem była organizatorem I, II Mistrzostw Polski w pływaniu. Przy pomocy Urzędu Miasta Łodzi nawiązano kontakty z miastami partnerskimi dla Łodzi (Tampere, Odessa, Stuttgart, Mińsk, Chemnitz) i organizowano międzynarodowe mitingi pływackie połączone z warsztatami plastycznymi i wymianą doświadczeń związanych z edukacją uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w innych krajach. Dwukrotnie (1997, 1999) wspólnie z Ambasadą Brytyjską w Polsce z okazji Dni Brytyjskich w Łodzi" odbyły się na terenie szkoły konkursy plastyczne - "Wielka Brytania w oczach dziecka" oraz konkursy krajoznawcze " Najciekawsze miejsca w Wielkiej Brytanii". 15.

19 Lata Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej imprezy te były bardzo dobrze zorganizowane, w sposób oryginalny i niekonwencjonalny prezentowały szkołę i jej dorobek. Umożliwiały bezpośrednią prezentację możliwości niepełnosprawnych uczniów, a przede wszystkim służyły integracji i zacieśnieniu więzi z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Te ciekawie zrealizowane przedsięwzięcia na długo pozostawały w pamięci uczestników. Dyrektor Krzysztof Sibielski nie ograniczał działalności szkoły tylko do organizacji imprez dla uczniów. Podejmował współpracę z licznymi instytucjami, pracującymi na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 1994r. w SP 90, jako pierwszej z łódzkich szkół specjalnych zaczęto wykorzystywać w procesie rewalidacyjnym komputery i programy edukacyjne, w celu wspomagania i wspierania rozwoju ucznia. W kwietniu 1999r szkoła gościła przedstawicieli Ogólnopolskiego Spotkania Stowarzyszeń Czynu Pomocy Szkole. W maju 1999r. w Warszawie na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej pt. Działalność pedagogiczna i dorobek prof. Janiny Doroszewskiej dyrektor K. Sibielski zaprezentował dorobek wykorzystując bardzo nowoczesne, jak na ten czas formy prezentacji (videorzutnik, slajdy i animację komputerową). Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Wydziałem Edukacji UMŁ zorganizowano we wrześniu 1999r. konferencję naukową "Idee Marii Grzegorzewskiej w edukacji niepełnosprawnych u progu XXI wieku" w czasie której zaprezentowano w jaki sposób realizowane są idee Marii Grzegorzewskiej w pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 w Łodzi. Była to cześć obchodów 75 lecia istnienia i działania SPS Nr 90. Dostęp do Internetu umożliwił nam w 1999r stworzenie strony WWW poświęconej szkole, w której pracujemy. Sieciowa witryna placówki to zarówno jej reklama, jak i źródło rzeczowych informacji. W czerwcu 2000r. w Szkole Specjalnej Nr 2/3 ukazał się artykuł napisany przez Janinę Bucką i Krzysztofa Sibielskiego 75 lat Szkoły podstawowej specjalnej Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi. Szczególną wizytówką szkoły w tym okresie był szkolny zespół Kleks, który z sukcesami występował na licznych przeglądach i festiwalach w Łodzi, w różnych miastach Polski i poza granicami kraju nie bojąc się często rywalizować ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. KLEKS" powstał w roku szkolnym 1977/78 Jego twórczynią była dh. phm Aleksandra Brzozowska, która prowadziła zespół do 1991r.. Od początku powstania współdziałali z nią dh. pwd Janina Marcinkiewicz (do1991r.) i dh. Marian Seta (do 1984r.) -akompaniator. W 1984r. swoją przygodę z "Kleksem" rozpoczął kol. Marian Czekaj. W latach

20 kierownictwo artystyczne objęła kol. Joanna Kalmus. W latach zespołem kierował kol. Marian Czekaj i kol. Małgorzata Grzejszczak. Historia Szkoły Lata Rok 1999 był w historii Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 90 rokiem szczególnym. W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce z dniem 1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej stała się częścią Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2. Z 8 - klasowej szkoły podstawowej została przekształcona w 6 klasową szkołę podstawową i trzyletnie Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 56. W roku 2004 powołano do życia nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej - Szkołę Przysposabiającą do Pracy Nr 2 dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Od tego czasu mniej mówiono już o szkole Nr 90, częściej zaczęto używać określenia Zespół Szkół Specjalnych Nr, 2. Uczniowie i nauczyciele z innych szkół ciągle mówią jeszcze dziewięćdziesiątka z Karolewskiej. Reformie systemu oświaty z 1999r. towarzyszyła reforma programowa. Najważniejsze założenia reformy programowej to: usamodzielnienie nauczycieli i zwiększenie odpowiedzialności za realizowane treści nauczania, stworzenie szans twórczym uczniom i nauczycielom, różnorodność propozycji programowych, położenie znacznie większego nacisku na umiejętności, wprowadzenie ścieżek edukacyjnych, zmuszenie nauczycieli do zmiany swych metod pracy, wprowadzanie programów przyjaznych uczniowi, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dostosowanie treści edukacyjnych do wyzwań współczesności, zmianę oblicza szkoły. Zaproponowano również nowy system awansowania nauczycieli, wedle którego pensje nauczycieli miały być uzależnione od jakości pracy i kwalifikacji. Nastąpiły również zmiany w finansowaniu oświaty. Prowadzenie większości szkół stało się zadaniem samorządów. Wprowadzone zmiany systemowe i programowe zmieniły oblicze szkoły. Nauczyciele w większym stopniu zajęli się planowaniem własnego rozwoju zawodowego (na potrzeby awansu zawodowego) oraz tworzeniem nowych dokumentów szkolnych, które związane były z coraz to nowymi zmianami w przepisach oświatowych. Inicjowali w tym okresie wiele nowych samodzielnych działań i inicjatyw, które nie zawsze wynikały z ogólnej koncepcji funkcjonowania szkoły, lecz najczęściej były potwierdzeniem działań zawartych we własnych planach rozwoju zawodowego. Podobnie działo się we wszystkich łódzkich szkołach. Zmniejszała się liczba dużych imprez organizowanych na rzecz całego środowiska uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na rzecz małych przedsięwzięć 17.

ZAŁOŻYCIEL. Pomysłodawcą i założycielem oraz długoletnim dyrektorem szkoły był pedagog mgr Władysław Kuś. Funkcję pełnił w latach 1960 1973.

ZAŁOŻYCIEL. Pomysłodawcą i założycielem oraz długoletnim dyrektorem szkoły był pedagog mgr Władysław Kuś. Funkcję pełnił w latach 1960 1973. ZAŁOŻYCIEL Pomysłodawcą i założycielem oraz długoletnim dyrektorem szkoły był pedagog mgr Władysław Kuś. Funkcję pełnił w latach 1960 1973. POWSTANIE SZKOŁY Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 powstała

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Goździński, a jego zastępczynią pani Anna Wróblewska.

Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem szkoły zostaje pan Henryk Goździński, a jego zastępczynią pani Anna Wróblewska. Rok szkolny 1963/64 Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzinie powstają dwie klasy specjalne, w których uczą: - kl. II p. Janina Frydlowa - kl. IV p. Janina Magdziarek Rok szkolny 1964/65 Kierownikiem

Bardziej szczegółowo

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Jolanta Miękina Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie W skład Zespołu Szkół Nr 23 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH I DZIESIĘCIOLECIE W dniu 15.04.1958 z inicjatywy Sekcji Poradnictwa Zawodowego przy Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. 2008 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 20 czerwca 2008r. I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA:

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału Oświaty i kultury w Pajęcznie, a zlokalizowany w pałacu Męcińskich.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

środa 07.00-07.45 czwartek 07.00 07.45 8. Cieślińska Violetta,,Możesz więcej, możesz lepiej" (klasa 2a) gimnastyka korekcyjna zajęcia wyrównawcze

środa 07.00-07.45 czwartek 07.00 07.45 8. Cieślińska Violetta,,Możesz więcej, możesz lepiej (klasa 2a) gimnastyka korekcyjna zajęcia wyrównawcze Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj zajęć Czas, miejsce zajęć 1. Blakiewicz Adam koło ludzi ciekawych świata OMNIBUS poniedziałek 16.00 17.30, w miarę potrzeb 2. Blakiewicz Elżbieta Koło miłośników

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W STALOWEJ WOLI ROK SZKOLNY 205/206 Nazwisko i imię nauczyciela Nazwa zajęć Uczestnicy zajęć Liczba godzin Zespół nauczycieli języków

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkolny w Cegłowie dn. 15.09.2015 Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016 lp. Imię i nazwisko prowadzącego Nazwa zajęć Adresat (klasa) Termin spotkań (dzień, godzina lekcyjna) 1 Bereda Aleksandra

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014. FORMY PROMOCJI

PLAN PROMOCJI SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014. FORMY PROMOCJI PLAN PROMOCJI SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Podstawowym zadaniem promocji w szkole jest przekaz informacji i rozwój wiedzy na temat jakości pracy szkoły oraz stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Rodzaj zajęć Miejsce zajęć Dzień tygodnia Godziny zajęć s. Dorota Ostolska religia zajęcia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi,

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ NOWAKOWSKĄ - PIERWSZYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Punktem wyjścia do planowania realizacji 19 była diagnoza potrzeb uczniów oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana Twardowskiego

Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana Twardowskiego WITAMY!!! Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach im. ks. Jana Twardowskiego NASZ PATRON: ks. Jan Twardowski Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych Adres: ul. Lompy 17, 40-959 Katowice

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Plan pozalekcyjnych w roku szkolnym 009/00 3 Nazwa i rodzaj Zajęcia adaptacyjne dla sześcioletnich dzieci wietnamskich Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego Zajęcia plastyczne inspirowane literaturą Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI RAZEM W SZKOLE w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Autorzy: Maria BERNAD psycholog szkolny Ewa PODEMSKA- PNIOK pedagog szkolny Katowice, 2009 1 Wstęp Integracyjny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie. Zajęcia wyrównawcze Osoba prowadząca Termin Sala

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie. Zajęcia wyrównawcze Osoba prowadząca Termin Sala Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie w roku szkolnym 2014/2015: Zajęcia wyrównawcze Osoba prowadząca Termin Sala Zajęcia wyrównawcze w klasie 1a Irena Dańczak Wtorek 11.40-12.25 201

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela

Realizacja zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Zespół Szkół Nr 3 w Lubinie Realizacja zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Nazwisko i imię Rodzaj zajęcia Ilość godzin Dzień Godz. od - do Sala 1. 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Klasy 0-3 Nazwisko i imię Nazwa Klasa Dzień Godzina Miejsce Uwagi Piechota Maria Plastykoterapia 0 Środa 10.50-11.35 49 Piechota Maria

Klasy 0-3 Nazwisko i imię Nazwa Klasa Dzień Godzina Miejsce Uwagi Piechota Maria Plastykoterapia 0 Środa 10.50-11.35 49 Piechota Maria Klasy 0-3 Nazwisko i imię Nazwa Klasa Dzień Godzina Miejsce Uwagi Piechota Maria Plastykoterapia 0 Środa 10.50-11.35 49 Piechota Maria Plastykoterapia 0 Czwartek 9.50-10.35 49 Nawrat Magdalena Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski 1 Iwona Finokiet poniedziałek 13.25-14.10 Zajęcia dla gimnazjum; praca z tekstem kultury (sala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES 2013-2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 J. POLSKI DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA wtorek 8,9

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Adresaci: Uczniowie kl. III Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Adresaci: Uczniowie kl. III Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Innowacja pedagogiczna: Książka kucharska : "Gotuj z nami" Autorzy innowacji pedagogicznej: Elżbieta Zdziebłowska, Izabela Gomułka Nauczyciele uczestniczący w innowacji pedagogicznej: Elżbieta Zdziebłowska,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Zajęcia pozalekcyjne Termin Nr sali/miejsce Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu. s. 9 szóstoklasisty 6 a

Nauczyciel Zajęcia pozalekcyjne Termin Nr sali/miejsce Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu. s. 9 szóstoklasisty 6 a Zajęcia pozalekcyjne rok szkolny 2015 / 2016 Nauczyciel Zajęcia pozalekcyjne Termin Nr sali/miejsce szóstoklasisty 6 a Magdalena szóstoklasisty 6 d Andrzejewska Zajęcia wyrównawcze dla klasy 4 a Kółko

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GIEDLAROWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA 2014-09-12 Zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego PODSTAWA PRAWNA ZAPLANOWANIA ZADAŃ NA ROK SZK.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie godzin pozalekcyjnych przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkól Miejskich Nr 1

Zestawienie godzin pozalekcyjnych przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkól Miejskich Nr 1 Zestawienie godzin pozalekcyjnych przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 205/206 w Zespole Szkól Miejskich Nr Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Ilość godzin tygod.. Łabuz Maria 2. Adamczyk Ewelina

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir ROK SZKOŁY W RUCHU Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 I. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 46-324 Kościeliska www.pspkoscieliska.pl OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2010/2011 w ramach dodatkowej godz. lekcyjnej.

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2010/2011 w ramach dodatkowej godz. lekcyjnej. 1 Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2010/2011 w ramach dodatkowej godz. lekcyjnej. 1. Zajęcia dla maturzystów Dorota Ejme środa 14.15 15.00 114 Iwona Bednarek wtorek 15.05 16.40 213 Ewa Mordalska

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016

Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w G romniku na rok szkolny 201 5/2016 Roczny Plan Rozwoju Zespołu Szkół w Gromniku na rok szkolny 2015/2016. Przyjęto do realizacji następujące zadania: W obszarze kształcenia: a) podniesienie poziomu kształcenia, b) oferty zajęć pozalekcyjnych,

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE I ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE PRZEDSZKOLA TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE 1. Założenia organizacyjne przedszkola. 2. Strategia rozwoju placówki. 3. Priorytety pracy przedszkola. 4. Wizja i misja przedszkola. 4.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 214 U L. F O N T A N Y 1, 01-835 W A R S Z A W A W W W. Z S 5 6. P L

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 214 U L. F O N T A N Y 1, 01-835 W A R S Z A W A W W W. Z S 5 6. P L SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 214 U L. F O N T A N Y 1, 01-835 W A R S Z A W A W W W. Z S 5 6. P L KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT... JANUSZ KORCZAK NASZA SZKOŁA: KSZTAŁTUJE

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH I Naczelny cel wychowania: Naczelnym celem szkoły jest wychowanie człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV?

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Instytut Psychologii Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Klaudia Malinowska mgr Weronika Sobczak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny 2016/2017 semestr I

Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny 2016/2017 semestr I IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA Barłowska Ewa Zajęcia pozalekcyjne - rok szkolny 2016/2017 semestr I RODZAJ ZAJĘĆ KLASA Teatr Lolek - zajęcia z dziećmi komunijnymi Bartnik Dorota Zajęcia muzyczne dla klas

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY OŚRODEK REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY OŚRODEK REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY OŚRODEK REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 1 I. Prawa człowieka Koordynator: Gabriela Bożek, Anna Popławska, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH Z GODZIN OD BURMISTRZA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU

Szkoła Podstawowa nr 1 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH Z GODZIN OD BURMISTRZA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU Szkoła Podstawowa nr 1 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH Z GODZIN OD BURMISTRZA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ( 8 godzin ) L.p. Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

Misja Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach Nasza szkoła jest szkołą przyjazną i wymagającą

Misja Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach Nasza szkoła jest szkołą przyjazną i wymagającą Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej MZS 3 w Gorlicach nr 9 / 2012 z dnia 14 września 2012 MZS. 3-030/ /2012 MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. Św. Jana Kantego w GORLICACH Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo