Zawartość opracowania. nr rysunku i nazwa rysunku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania. nr rysunku i nazwa rysunku"

Transkrypt

1 Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa nr rysunku i nazwa rysunku skala 1. Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny piwnic 1: Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny parteru 1: Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny I pietra 1: Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny II piętra 1:100

2 Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny budynku 1. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej występujące w obiekcie 1.1.Powierzchnia wewnętrzna ,17 m² 1.2.Wysokość obiektu - 13 m (średniowysoki) 1.3. Liczba kondygnacji nadziemnych - 3 Obiekt podpiwniczony 1.4. Funkcja Budynek po remoncie i przebudowie będzie siedzibą Sądu Rejonowego w Legnicy z wydziałem gospodarczym i wydziałem kuratorów 1.5. Odległość od obiektów sąsiadujących - obiekt jest budynkiem wolnostojącym - od strony północnej - 7,57 m do granicy działki - od strony południowej - 16,22 m - budynek sąsiedni usytuowany na granicy działki ze ścianą bez otworów okiennych - od strony wschodniej - 4,11 m do granicy działki -od strony zachodniej - 5,48 m - minimalna odległość do granicy działki ; 5,55m odległość do stacji TRAFO 1.6. Parametry poŝarowe występujących substancji palnych W pomieszczeniach występować będą niewielkie ilości stałych materiałów palnych, głównie drewno (meble), materiały drewnopodobne (meble), tekstylia i papiery W obiekcie nie występują pomieszczenia produkcyjne. W piwnicy mieścić się będzie natomiast archiwum sądu, magazyn depozytów oraz węzeł cieplny ani magazyny Przewidywana gęstość obciąŝenia ogniowego Z uwagi na niewielką ilość występujących materiałów palnych dla budynków kwalifikowanych do ZL nie wlicza się Kategoria zagroŝenia ludzi oraz przewidywana liczba osób przebywających w obiekcie. Ze względu na przeznaczenie budynek kwalifikuje się do kategorii ZL III zagroŝenia ludzi (budynek uŝyteczności publicznej nie posiadający pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób). W budynku przebywać będzie maksymalnie 110 osób w tym: Kondygnacja piwnicy maksymalnie 2 osoby ( pobyt czasowy)

3 Kondygnacja parteru maksymalnie 50 osób, gdzie maksymalna ilość osób w jednym pomieszczeniu, to 18 osób (pomieszczenia sal sądowych pom. nr 0.4, 0.8, 0.12), Kondygnacja I piętra maksymalnie 30 osób, gdzie maksymalna ilość osób w jednym pomieszczeniu to 8 osób (sekretariat pom. nr 1.2), Kondygnacja II piętra maksymalnie 25 osób, gdzie maksymalna ilość osób w jednym pomieszczeniu to 12 osób (sala konferencyjna pom. nr 2.8) ZagroŜenie wybuchem nie występuje Podział obiektu na strefy poŝarowe Budynek stanowi jedną strefę poŝarową o powierzchni 1219,9 m 2. Wartość ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Dopuszczalna wielkość strefy poŝarowej dla budynku kategorii ZL III zagroŝenia ludzi i grupy wysokości SW (budynek średniowysoki) moŝe wynosić do 5000 m Wymagana klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Dla powyŝszego budynku o kategorii zagroŝenia ludzi ZLIII i wysokości SW wymagana jest klasa odporności poŝarowej B. Poszczególne elementy budynku spełniają warunki określone dla tej klasy obiektu: dla głównej konstrukcji nośnej R 120 dla konstrukcji dachu R 30 dla przekrycia dachu E 30 dla stropów REI 60 dla ścian zewnętrznych EI 60 dla ścian wewnętrznych EI 30 Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych - drewniana więźba dachowa NRO (zabezpieczenie Fobos 4M lub Kromos 796). - na drogach ewakuacyjnych nie będą występowały materiały łatwo rozprzestrzeniające ogień Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych Przebicia instalacji miedzy strefą poŝarową a obudowaną klatką schodową projektuje się w odporności ogniowej równej odporności przebijanej przegrody Warunki ewakuacji Budynek wyposaŝony będzie w klatkę schodową, w konstrukcji Ŝelbetowej,

4 obudowaną i zamykaną drzwiami oraz wyposaŝoną w klapy dymowe o łącznej powierzchni czynnej 2,60 m 2 (2x1,3 m 2 ). Szerokość biegów klatki schodowej - 1,20 m, spoczników 1,5 m. Drzwi pomiędzy klatką schodową a drogą ewakuacyjną oraz drzwi pomiędzy klatką schodową a pomieszczeniami biurowymi projektuję się jako EI 30. Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m Oświetlenie awaryjne. W korytarzach i przejściach bez oświetlenia dziennego projektuje się oświetlenie ewakuacyjne Instalacje elektryczne w budynku projektuje się jako podtynkowe. Przewiduje się zastosowanie wyłączników róŝnicowo prądowych. Wyłącznik poŝarowy zainstalowany będzie na parterze po prawej stronie wejścia głównego do budynku. Instalacja c.o. wodnego zasilana będzie z projektowanego węzła cieplnego. Na przewodach wentylacji mechanicznej zaprojektowano klapy odcinające EI 60 na wyjściach z wentylatorowni oraz na przejściach przez stropy. Instalacja gazowa w obiekcie nie występuje W całym obiekcie projektuje się nową instalację odgromową, zgodną z obowiązującymi przepisami Klatka schodowa wyposaŝona będzie w dwie klapy dymowe o powierzchni czynnej 2 x 1,3 m 2 (łącznie 2,6 m 2 co stanowi 5% powierzchni klatki schodowej). Na kaŝdej kondygnacji projektuje się hydrant 25 w obrębie obudowanej klatki schodowej. Budynek wyposaŝony zostanie dodatkowo w system SSP WyposaŜenie obiektu w gaśnice. Wymagane jest zainstalowanie min. 17 jednostek gaśniczych zawierających min.2 kg ( lub 3 dcm³) środka gaśniczego kaŝda. Rozmieszczenie wg rysunków Dla obiektu nie jest wymagany dźwiękowy system ostrzegawczy Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŝaru. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŝaru odbywać się będzie poprzez sieć hydrantów w ul. Kościuszki Budynek posiada połączenie z drogą poŝarową poprzez dojście, spełniające wymagania określone w 11 ust. 5 pkt.4 rozp. MSWiA z dn r., o długości nie przekraczającej 30m. Dla powyŝszego budynku o kategorii zagroŝenia ludzi ZL III i wysokości SW wymagana jest droga poŝarowa wzdłuŝ dłuŝszego boku budynku. Warunek ten spełnia ul. Kościuszki, której krawędź oddalona jest

5 od budynku o 8-10 m. Ponadto pomiędzy ul. Kościuszki a projektowanym budynkiem, na jego szerokości nie występują Ŝadne elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m, ani Ŝadne drzewa. 2. Czynności zabronione i obowiązki z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej Czynności zabronione z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej. W obiekcie jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować poŝar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: - UŜywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów; a) W strefa zagroŝenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu; b) W miejscach występowania materiałów niebezpiecznych poŝarowo; c) W miejscach występowania materiałów palnych, określonych przez właściciela i zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa; - UŜytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź nie poddawanymi okresowym kontrolom w zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeŝeli moŝe się to przyczynić do powstania poŝaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia; - UŜytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłoŝu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. - Przechowywanie materiałów oraz stosowanie elementów wystroju i wyposaŝenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niŝ 0,5m od: a) Urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 stopni Celsjusza; b) Linii kablowych o napięciu powyŝej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyŝej 400V; - Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem

6 materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeŝeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05m od Ŝarówki; - Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłoŝu palnym, jeŝeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoŝa przed zapaleniem; - Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej słuŝących celom ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniŝej wymaganych wartości; - Składowanie materiałów palnych na nie uŝytkowanych poddaszach oraz na drogach - komunikacji ogólnej w piwnicach. - Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemoŝliwiający ich natychmiastowe uŝycie; - Lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniŝej wartości wymaganych w przepisach techniczno budowlanych (korytarz 1,4m; klatka schodowa 1,2m); - UniemoŜliwianie lub ograniczanie dostępu do: a) Gaśnic i urządzeń przeciwpoŝarowych, b) Źródeł wody do celów przeciwpoŝarowych; c) Wyjść ewakuacyjnych albo okien do celów ratowniczych; d) Urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa poŝarowego obiektu; e) Wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej Właściciel, zarządcy lub uŝytkownicy (najemcy) pomieszczeń zobowiązani są do: 1. Utrzymania urządzeń przeciwpoŝarowych i gaśnic z stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej; 2. WyposaŜenia obiektów i pomieszczeń zgodnie z wymaganiami przepisów w przeciwpoŝarowe wyłączniki prądu; 3. Umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek powstania poŝaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 4. Oznakowania, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:

7 a) Dróg ewakuacyjnych, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji; b) Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpoŝarowych i gaśnic; c) Miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpoŝarowymi; d) Miejsc usytuowania przeciwpoŝarowych wyłączników prądu oraz materiałów niebezpiecznych poŝarowo; e) Pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne poŝarowo; * W myśl aktualnie obowiązujących przepisów pod pojęciem materiałów niebezpiecznych poŝarowo występują: - gazy palne - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniŝej 55 stopni C, - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, - materiały zapalające się samorzutnie w powietrzu, - materiały wybuchowe i pirotechniczne, - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, - materiały mające skłonności do samozapalenia. UWAGA! W przypadku konieczności podjęcia prac remontów budowlanych związanych z uŝyciem ognia otwartego naleŝy bezwzględnie zastosować procedury zabezpieczenia określone w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego będącej w posiadaniu administratora obiektu. 3. Ewakuacja ludzi 3.1. Zasady ogólne Z chwilą otrzymania informacji o poŝarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu poŝaru i ewakuacji. Ewakuację osób przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne. Warunki i sposoby ewakuacji będą zaleŝne od miejsca powstania poŝaru, prze czym ewakuacja powinna objąć osoby przebywające w pomieszczeniach najbardziej zagroŝonych poŝarem. O ile to moŝliwe kierujący ewakuacją powinien wyznaczyć osoby z pracowników, do sprawdzenia, czy z zagroŝonych miejsc zostały ewakuowane wszystkie osoby Organizacja ewakuacji

8 Ewakuacja osób z budynku powinna nastąpić tylko w przypadku, gdy: 1. PoŜar nie został ugaszony w zarodku 2. Zachodzi moŝliwość przedostania się dymu i ognia do pomieszczeń w których przebywają ludzie. Zakres zadań do wykonania będzie zaleŝny od sytuacji poŝarowej i występującego zagroŝenia ludzi. Rozdział konkretnych zadań ustala kierujący akcją lub osoba uprawniona podejmowania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji. Do czasu przybycia jednostki państwowej straŝy poŝarnej akcją ewakuacyjno-gaśniczą kieruje zarządzający dana jednostką organizacyjną lub osoba go zastępująca, a po przybyciu PSP podporządkowują się oni dowódcy straŝy poŝarnej informując go o zaistniałej sytuacji i wydanych dotychczas poleceniach. Działania ewakuacyjno-gaśnicze powinny być prowadzone w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami uŝytkującymi obiekt. Konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi z zagroŝonych pomieszczeń uzaleŝniona jest od stopnia niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji poŝarowej. JeŜeli sytuacja jest groźna i istnieje potrzeba ewakuacji ludzi, naleŝy przestrzegać następujących zasad: W pierwszej kolejności naleŝy ratować i ewakuować osoby najbardziej poszkodowane nie mogące opuścić pomieszczenia samodzielnie. W drugiej kolejności naleŝy ratować i ewakuować waŝna dokumentację (dokumenty, akta finansowe, sprzęt komputerowy, itp.) oraz cenne przedmioty w zaleŝności od stopnia ewentualnego zagroŝenia ich przez poŝar lub szkody mogące powstać w czasie przeprowadzonej akcji (np. zalanie wodą). W miarę moŝliwości wraz z ewakuacją naleŝy równolegle przeprowadzić akcję gaśniczą przy uŝyciu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych. Ewakuację najcenniejszego mienia prowadzi się wyłącznie z pomieszczeń bezpośrednio zagroŝonych poŝarem. Kolejność wyprowadzania osób uzaleŝniona jest od miejsca wybuchu poŝaru i rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku. Kierunki ewakuacji na zewnątrz budynku określają znaki bezpieczeństwa. Stosować naleŝy zasadę wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejności z piętra objętego poŝarem,

9 a następnie sukcesywnie z pięter wyŝszych w zaleŝności od występującego zagroŝenia. W pierwszej kolejności ewakuuje się ludzi z pomieszczeń najbardziej zagroŝonych poŝarem. Osoby zarządzające opuszczają pomieszczenia po całkowitej ewakuacji innych osób. Poruszając się w pomieszczeniach zadymionych naleŝy poruszać się jak najbliŝej posadzki, gdzie istnieje największa ilość powietrza i najlepsza widoczność. Drogi oddechowe w dymie zabezpiecza się prowizorycznie przykładając do nosa i ust nawilŝoną wodą tkaninę (np. chustkę). Celem zachowania w dymie orientacji-kierunku, naleŝy poruszać się wzdłuŝ ścian i w miarę moŝliwości tworzyć łańcuch ewakuujących się osób. Odszukując ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzględnić fakt, Ŝe osoby te z reguły będziemy znajdowali przy drzwiach i oknach. Po przybyciu jednostek Państwowej StraŜy PoŜarnej naleŝy przede wszystkim udzielić dowódcy informacji, gdzie i jakich ilościach znajdują się zagroŝeni ludzie Podstawowe obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację. Obowiązki te przedstawiają się następująco: W przypadku zauwaŝenia poŝaru lub otrzymania wiadomości o poŝarze, pracownicy wykonują następujące czynności: Ustalają dokładnie miejsce poŝaru, drogi (kierunki) jego ewentualnego rozprzestrzeniania się i zagroŝenia dla pomieszczeń sąsiednich. Alarmują jednostkę straŝy poŝarnej (tel.998 lub 112) oraz przekazują wiadomość o poŝarze do ochrony budynku Urzędu Miejskiego Sukiennice 9. Przystępują do gaszenia poŝaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Akcją ratowniczo-gaśniczą do czasu przybycia straŝy poŝarnej kieruje kierownik jednostki organizacyjnej w obrębie nadzorowanej przestrzeni, lub administrator obiektu w całej jego przestrzeni. JeŜeli podczas ewakuacji będą osoby poszkodowane, naleŝy przenieść je w bezpieczne miejsce i udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999) Ewakuacja mienia Ewakuację mienia przeprowadza się po przeprowadzeniu ewakuacji osób. Decyzję o ewakuacji mienia podejmują zarządzający w danej chwili przedmiotem, kierownik jednostki organizacyjnej w obrębie nadzorowanej przestrzeni, lub administrator

10 obiektu w całej jego przestrzeni lub osoba przez nich upowaŝniona, jeŝeli posiada siły i sytuacja poŝarowa pozwala na jej przeprowadzenie. Osoby zarządzające ustalają wykaz przedmiotów i urządzeń (równieŝ dokumentów) przewidzianych do ewakuacji w przypadku powstania poŝaru. Kolejność ewakuacji ustala się w zaleŝności od wartości ewakuowanego mienia oraz moŝliwości jej przeprowadzenia. Osoby zarządzające ustalają sposób, kolejność i drogi, którymi przeprowadzona będzie ewakuacja mienia, a takŝe wyznaczają osoby do przeprowadzenia tej czynności. Przeprowadzenie ewakuacji mienia nie moŝe kolidować lub utrudniać prowadzenia akcji gaśniczej. Przy opracowaniu instrukcji przywołano zapisy zawarte w obowiązujących uregulowaniach prawnych z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej, a w szczególności: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz z póź. zm); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. poz. 563) oraz wynikające z instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego, które w pełnej wersji są w posiadaniu administratorów obiektów. 5. Zarządzający obiektem - Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19. Opracowanie arch. Anna Morasiewicz

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Poznań, grudzień 2008 roku. Strona 1/10

Sporządził: Poznań, grudzień 2008 roku. Strona 1/10 Strona 1/10 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO w fforrmi iee sskkrrócconeej j prrzzeezznaacczzoneej j dlaa uŝŝyyttkkowni ikków Domu Studenckiiego Jurand Uniiwersytetu Przyrodniiczego w Pozznaani iu prrzzyy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej bryg. mgr inż. Kamil Kwosek Komendant Miejski PSP w Zabrzu Zasady odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pożarowego Za przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE. ul. Spokojna 9. Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /11 Starosty Lubelskiego z dnia 15 lutego 2011r.

INSTRUKCJA STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE. ul. Spokojna 9. Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /11 Starosty Lubelskiego z dnia 15 lutego 2011r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /11 Starosty Lubelskiego z dnia 15 lutego 2011r. STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO Opracował: inŝ. Mieczysław Piejak LUBLIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 15 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO NUMER 47

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. Ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Opracował zespół: Adres inwestycji:

EKSPERTYZA. Ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Opracował zespół: Adres inwestycji: Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78102042740000190200020131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel.: (016) 6521937,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE W DOMU. Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych

BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE W DOMU. Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE W DOMU Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych ZagroŜenia mogące powstać przy uŝytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku naleŝytej dbałości

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A Z A B E Z P I E C Z E Ń P R Z E C I W P O ś A R O W Y C H D E L T A 4 5-7 0 9 O P O L E, u l. Ś c i e g i e n n e g o 3, t e l. 4 5 7-2 0 1 6 N I P 7 5 4-1 9 0-2 3-5 0 R E G O N 5 3 1

Bardziej szczegółowo

KONDYGNACJA IV SEGMENT A

KONDYGNACJA IV SEGMENT A Zestawienie pomieszczeń podlegających przebudowie w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Stanowisko / funkcja... Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji. Treść powyższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

IV Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. 13

IV Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. 13 Załącznik do zarządzenia Nr 0152-22/2010 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 28.05.2010r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO SPIS TREŚCI Strona Karta uzupełnień i zmian w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010 Organizator: JoyGroup Sp. z o.o. Ul. Włościańska 19E/3, 51-514 Wrocław Adres do korespondencji: ul. Ruska 46C, 50-079 Wrocław Tel 071 341 09 90 Faks 071 734 57 48 Wrocław, 12-14.02.2010 Miejsce Targów:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 81, póz. 351), zarządca lub uŝytkownik budynku, obiektu

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Rynek 4 Opracował: Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej Dariusz Zok Tarnowskie Góry czerwiec 2016 r. 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 11 do SIWZ 55/06/02/2012/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław Załącznik nr 10 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w LO nr XVII im. A. Osieckiej PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów Z BUDYNKU Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK URZĘDU GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ

BUDYNEK URZĘDU GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ PRZASNYSZ (06-300) UL.BARANOWSKA 59B TEL/FAX(0-29) 7563107 Mobil: 604 121925 - INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW email: fphu-ochroniarz@wp.pl -ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM OBIEKTÓW -KOMPLEKSOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 17 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO O p r a c o w a ł: Z

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne czyli materiały: - palne - nie zapalne - niepalne klasa odporności poŝarowej budynku określa wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku, obowiązujące przepisy ustalają 5 klas: A, B,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE DOT. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO LUB INNEGO SKUTKUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUDZI Z BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO URZĄD MIEJSKI W MIELCU, 39-300 MIELEC, UL. śeromskiego 26 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELCU PRZY UL. śeromskiego 23 Opracowana zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo