PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE"

Transkrypt

1 Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA

2 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet 18 czy 19 lat. Jest to trudna i wymagająca grupa wiekowa w okresie intensywnego rozwoju, dorastania i dojrzewania, dynamicznie zmieniająca się, czasem przeżywająca wiele wątpliwości, często przyjmująca postawę buntu. Wszyscy nasi uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i określoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym bądź głębokim. W związku z tym sposób funkcjonowania w środowisku szkolnym jest bardzo zróżnicowany; począwszy od trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, poprzez brak samodzielności w samoobsłudze (spożywanie posiłków, potrzeby fizjologiczne) po zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Wielu uczniów jest pacjentami specjalistycznych oddziałów i poradni medycznych, cierpią na choroby przewlekłe cukrzycę, padaczkę. Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadają różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Są wśród nich uczniowie pochodzący z rodzin zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych. Są uczniowie z rodzin dających dużo ciepła, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, współpracujący ze szkołą, będących partnerami w procesie opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczym. Gimnazjum Specjalne w Trzciance ma 2 klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (klasa I i II jest łączona) realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego, oraz 2 klasy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest jeden zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Nasi wychowankowie reprezentują ośrodek na bardzo wielu uroczystościach, imprezach, festiwalach i konkursach. Zawsze osiągają sukcesy, śmiało konkurują ze szkołami masowymi. Szczególnymi osiągnięciami może pochwalić się grupa teatralna Koszałki odnosząca sukcesy na szczeblu powiatu i województwa. Ośrodek współpracuje z wolontariuszami z Norwegii, którzy corocznie przyjeżdżają do Trzcianki. W tym roku gościliśmy również Włochów.

3 3 Ośrodek pełni w środowisku znaczącą rolę, jest nie tylko miejscem, w którym kształcimy i wychowujemy młodzież, jest również organizatorem lub współorganizatorem licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, sportowym, kulturalnym i patriotycznym. Bazę lokalową ośrodka stanowi samodzielny budynek składający się z 3 kondygnacji, w których mieszczą się: kotłownia olejowa, pralnia i suszarnia, magazyny spożywcze i pomocy dydaktycznych, kuchnia, stołówka, pomieszczenia biurowe, 2 sale lekcyjne (języka polskiego i matematyczno-przyrodnicza), pracownie techniki i gospodarstwa domowego, pracownia Montessori, pracownia integracji sensorycznej, pracownia polisensoryczna, pracownia komputerowa, gabinet logopedyczny, 8 sypialń, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, oraz pomieszczenia socjalno-higieniczne dla uczniów i personelu. Ponadto posiadamy budynek gospodarczy, w którym mieści się: garaż, 2 pomieszczenia gospodarcze. Kadrę ośrodka stanowią nauczyciele gimnazjum, wychowawcy internatu oraz pracownicy administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Należy dodać, że nauczyciele ciągle podwyższają swoje kwalifikacje poprzez dokształcanie i doskonalenie na studiach podyplomowych oraz poprzez inne formy edukacji i działań. Reforma edukacji wprowadziła nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli. W oparciu o te zasady nauczyciele podejmują działania w kierunku

4 4 zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Struktura zdobywania kolejnych stopni awansu przedstawia się następująco: 3 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych oraz 5 nauczycieli kontraktowych. W ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników administracji: księgowy, referent i intendent- magazynier oraz 6 pracowników obsługi: kierowcazaopatrzeniowiec, 2 woźne pomoc nauczyciela, 2 kucharki opiekun nocny, kucharka. Pracownicy administracji sprawnie posługują się technologią komputerową, co pozwala (sprawnie, właściwie) prowadzić działalność księgowo-płacową, kadry i ewidencję uczniów w oparciu o właściwe programy komputerowe i technologie informatyczne. Biuro wyposażone jest w dostęp do internetu. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ Tworząc koncepcje funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Trzciance powinnam zacząć od analizy swoich dotychczasowych dokonań od czasu powołania mnie na stanowisko dyrektora ośrodka do chwili obecnej. Nie mogę wyodrębnić tego, co już osiągnęłam od tego co zamierzam robić, gdyż praca dyrektora w szkole, nauczanie, wychowywanie, nadzór pedagogiczny to proces ciągły, zdarzenia i procesy dydaktyczne są skutkiem wcześniej zaplanowanych działań i systematycznej pracy. Dotychczasowa moja praca była polem cennych praktyk i doświadczeń oraz rezultatów ocenianych przez podmioty kontrolujące i weryfikujące jakość tej pracy. Pragnę zatem realizować wcześniej zaplanowane przeze mnie działania i kontynuować je w przedstawionej koncepcji pracy placówki, aby gimnazjum w Trzciance było szkołą o wysokiej jakości kształcenia i aby wychowankowie ośrodka zostali wdrożeni do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, do pełnego realizowania zadań wynikających z ról, jakie w życiu przyjdzie im pełnić. Od czterech lat nastąpiła bardzo istotna zmiana w funkcjonowaniu placówki. W ośrodku znaczną grupę (ok. ¼ wszystkich wychowanków) stanowią dzieci z większymi dysfunkcjami, zaburzeniami i schorzeniami, mające problemy z samoobsługą i samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, bez kontaktu słownego. Dlatego widzę potrzebę zmian w organizowaniu pracy i dostosowaniu sposobu funkcjonowania ośrodka (szkoły i internatu) do potrzeb

5 5 uczniów, ich możliwości i ograniczeń wynikających z przewlekłych chorób, zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych, psychicznych. Celem moich przedsięwzięć jest podnoszenie jakości funkcjonowania i organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzciance. Zaangażowanie wszystkich pracowników, rozmowy z nimi, obserwacje, współpraca z rodzicami i uczniami pozwoliły mi określić mocne i słabe strony placówki. Do mocnych stron ośrodka należy: profesjonalny i bardzo dobrze wykształcony zespół pedagogiczny, zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły, zrozumienie i właściwa współpraca z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny, dobra baza lokalowa, sale i pomieszczenia przygotowane do pracy w mniejszych grupach, dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dobre zaplecze do prowadzenia zajęć specjalistycznych (gabinet logopedyczny, gimnastyki korekcyjnej, sala polisensoryczna, integracji sensorycznej), ] wszechstronna i specjalistyczna pomoc uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki, właściwy system promocji w środowisku lokalnym połączony ze sprawną rekrutacją do placówki, zaangażowanie społeczności szkolnej w działalność kulturalną, społeczną, sportową, integrację ze środowiskiem lokalnym, wielu partnerów wśród podmiotów wspierających edukację. Do słabych stron ośrodka należy: brak sali gimnastycznej, brak psychologa i pedagoga, brak wystarczających środków budżetowych i pozabudżetowych na zagospodarowanie terenu przyszkolnego (wymiana ogrodzenia, ułożenie kostki bądź utwardzenie nawierzchni), ogromne dysproporcje w sposobie funkcjonowania uczniów wynikające ze zróżnicowanych zaburzeń,

6 6 choroby przewlekłe utrudniające prawidłowe funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym (cukrzyca, padaczka). W związku z powyższym należy określić takie kierunki działania, które będą rozwijać i poszerzać mocne strony ośrodka oraz w miarę możliwości niwelować słabe i zapobiegać ich powstawaniu. W swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki pragnę wykorzystać kierunki i główne założenia polityki oświatowej państwa, organu prowadzącego i nadzorującego, stąd też moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzciance obejmuje: edukację i rewalidację kontynuowanie i nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych, rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej, zarządzanie i organizację, funkcjonowanie w środowisku lokalnym. I. EDUKACJA I REWALIDACJA W szkole, którą zamierzam współtworzyć nauczyciel nie może być tylko wykonawcą opracowanego programu, musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego ucznia odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, dysfunkcji i zaburzeń. Musi poznać jego środowisko rodzinne, dokumentację medyczną, zdobywać informacje na temat sposobu funkcjonowania dziecka z określonymi zaburzeniami i chorobami przewlekłymi. Musi wciąż doskonalić specjalistyczne formy i metody pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autystycznym, niedostosowanym społecznie, a więc umieć pracować z dzieckiem, które ma trudności z komunikacją werbalną (alalie), samodzielnym spożywaniem posiłków, zgłaszaniem potrzeb fizjologicznych, itp. Będę wspierać nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje rozumiane szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje. Będę motywować do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela szkoły specjalnej.

7 7 Uważam, że w mojej przyszłej pracy, taką wizję nauczania i wychowania, a tym samym poprawianie jej jakości można osiągnąć poprzez: monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej, propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową, doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki, postrzegania ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcy i wspierającego, dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrole oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy (np. projekty edukacyjne) redagowanie gazetki szkolnej, opracowanie kalendarza, folderu, wernisaż prac, ekspozycje, tworzenie programów i projektów multimedialnych, prowadzenie dobrze zaplanowanych zajęć w atrakcyjnej formie, pobudzającej aktywność uczniów wycieczki, zielone szkoły, lekcje w terenie. podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i samodzielności w funkcjonowaniu ucznia poprzez indywidualizację procesu nauczania zgodnie z potrzebami, możliwościami ucznia i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez udział uczniów w konkursach, olimpiadach i imprezach o charakterze dydaktycznym, kulturalnym, sportowym, patriotycznym, zindywidualizowanie procesu dydaktycznego poprzez odpowiedni podział na klasy, grupy, zespoły, nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu świadczenia systematycznej pomocy uczniom, którzy tego potrzebują, osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie do innowacji pedagogicznych i tworzenie programów autorskich, motywowanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb uczniów (terapia pedagogiczna, alternatywne metody komunikacji, pedagogika lecznicza, rytmika i taniec, muzykoterapia), otoczenie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego,

8 8 specjalistyczne doskonalenie nauczycieli i ścisłą współpracę z oddziałem diabetologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka, (badanie poziomu cukru, podawanie insuliny określenie wysokości dawki), Stowarzyszeniem Autystyków, poradnią pediatryczną (padaczka postępowanie w czasie wystąpienia ataku, stosowanie wlewki doodbytniczej), Oddziałem Psychiatrycznym w Garwolinie, Ośrodkiem Zdrowia w Wildze kier. Sławomirem Proczkiem, lekarzem pediatrą Bogdanem Szpyrukiem Trzcianka, stwarzanie uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej gimnazjum, systematyczne śledzenie przekształceń polskiej edukacji i przekładanie jej na wewnątrzszkolną praktykę, współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji, pracę w dobrze zintegrowanym, wspierającym się i współpracującym ze sobą zespole pracowników. Wszyscy uczniowie gimnazjum specjalnego posiadają orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co nakłada na szkołę obowiązek prowadzenia właściwego rozpoznania potrzeb ucznia, przebiegu dotychczasowego procesu edukacji i leczenia, jak również udzielenie mu wszelkiej pomocy ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb i realizację zaleceń wynikających z prowadzonych badań oraz własnej diagnozy dokonywanej zgodnie z nowymi zasadami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Właściwe zaplanowanie i koordynacja działań prowadzonych przez dyrektora umożliwia wczesną diagnostykę potrzeb ucznia i udzielenie mu spójnego i długofalowego wsparcia. Nieodzownym elementem podniesienia poziomu nauczania i wychowania jest ewaluacja, która powinna służyć systematycznemu wyciąganiu wniosków z prowadzonych działań i przekładaniu tych wniosków na rozwojowe dla szkoły zmiany, związane z każdym sukcesem i z każdą porażką, z mocnymi i słabymi stronami funkcjonowania ośrodka. Właściwy rozwój uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną będę starała się zapewnić poprzez odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne i rewalidacyjne:

9 9 dostosowanie programu form, metod i tempa pracy do możliwości rozwojowych i rodzaju niepełnosprawności poprzez konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, realizowanie zajęć reedukacyjnych w formie systematycznie prowadzonych zajęć gimnastyczno-korekcyjnych, logopedii, zajęć wyrównawczych, rewalidacja dzieci podczas zajęć na basenie, hali sportowej, podczas hipoterapii czy rytmiki, dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych klasopracowni, pracowni i pomieszczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych a) elementy metody Montessori, b) integracja sensoryczna, c) stymulacja polisensoryczna, d) pokój pracy indywidualnej z uczniem, e) pracownia działań twórczych. II. NASILENIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH Wychowanie, to dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich obszarach: emocjonalnym, umysłowym, społecznym i duchowym oraz troska o stwarzanie optymalnych warunków tego rozwoju. Jest to przede wszystkim zadanie rodziny, ale biorąc pod uwagę specyfikę i sposób funkcjonowania ośrodka szkolnowychowawczego, gdzie uczniowie przebywają od poniedziałku do piątku - to również zadanie dla dyrektora i pracowników tej placówki. Niejednokrotnie dzieci tu przebywające nie mogą się wzorować na rodzinie, ani mieć w niej oparcia, gdyż jej funkcjonowanie jest zaburzone. Podstawowym celem funkcjonowania ośrodka szkolno-wychowawczego jest takie zorganizowanie nauki, pracy, odpoczynku i rewalidacji, aby jego wychowankowie zostali wdrożeni do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, do pełnego realizowania zadań wynikających z ról, jakie w życiu przyjdzie im pełnić. Cele i zadania jakie zamierzam realizować w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki to: A. Rozwój intelektualny ucznia: a) budzenie ciekawości poznawczej: rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia

10 10 b) pomoc w odkrywaniu możliwości, predyspozycji i talentów oraz ich twórcze wykorzystanie: rozpoznanie zainteresowań, uzdolnień i potrzeb uczniowskich, przyswojenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji, wdrożenie do dyscypliny i organizacji pracy umysłowej oraz wzbudzanie potrzeb ustawicznego doskonalenia się, c) budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się: poprawa wyników nauczania i lepszego przygotowania się do dalszego kształcenia w niedalekiej przyszłości i podjęcia pracy zawodowej (preorientacja zawodowa), d) prowadzenie działań z doradztwa zawodowego. B. Rozwój emocjonalny: a) pomoc w samopoznaniu i samoocenie oraz akceptacja siebie: nabycie umiejętności nazywania i określania uczuć oraz radzenia sobie ze stresem, nabycie trafnej oceny własnych relacji oraz przewidywanie ich konsekwencji, zwiększanie pewności siebie, wzrost poziomu samooceny, b) uświadomienie uczniom znaczenia norm w ocenie swego postępowania: nabywanie umiejętności być, a nie tylko mieć, odróżnienie dobra od zła i postępowania wg przyjętych norm i zasad, wytworzenie gotowości ponoszenia konsekwencji swych czynów, c) wdrażanie postaw asertywnych: umiejętność i podejmowanie nie tylko typowych decyzji, ale również trudnych, odważnych. C. Rozwój społeczny: Funkcjonowanie w grupie a) integrowanie zespołu klasowego: tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie, b) kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego: minimalizacja konfliktów i napięć poprzez umiejętność rozwiązywania problemów i wyrażania uczuć,

11 11 c) uświadomienie zagrożeń płynących z braku nietolerancji: motywowanie postaw otwartych na problemy innych ludzi (współpraca z Domem Opieki im. A. Alzhaimera w Trzciance.) Życie w społeczeństwie a) kształtowanie postaw obywatelskich: wytworzenie i utrwalenie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych (zajęcia w Sejmie i Senacie RP, współpraca z parlamentarzystami RP), uwrażliwienie na specyfikę dziejów i tradycje naszego narodu (współpraca z kombatantami), b) kształtowanie etosu pracy i odpowiedzialności wobec obowiązków: wytwarzanie takich cech jak pracowitość, uczynność, rzetelność, cierpliwość, c) wdrażanie do samorządności: poznanie zasad życia społecznego, kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych, d) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej, współpraca z przedstawicielami samorządów terytorialnych, gmina, powiat, współprac z byłą senator RP, parlamentarzystką Unii Europejskiej p. Ewą Tomaszewską i zorganizowanie wystawy Historia Parlamentu Europejskiego, kształtowanie nawyku poszanowania własności społecznej i osobistej, e) kształtowanie postawy szacunku dla środowiska naturalnego i troski o ziemię D. Uczestnictwo w kulturze i życiu religijnym a) kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych: wyrobienie postawy szacunku i dumy z własnych osiągnięć i dziedzictwa kulturowego ojczyzny (czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym), b) pomoc w odnajdywaniu przez uczniów swego miejsca w świecie oraz określaniu jego relacji z tradycją i współczesnością,

12 12 E. Wychowanie do życia w rodzinie: a) kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, b) promocja zdrowego stylu życia: przestrzeganie zasad bhp na zajęciach praktycznych i dydaktycznych, przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, w środkach komunikacji, c) uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami od narkotyków: dokonywanie właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych, d) uświadomienie potrzeby troski o ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie degradacji środowiska. System opiekuńczy i wychowawczy oparty będzie na opracowanym i funkcjonującym programie wychowawczym i profilaktyki. Profilaktyka, przeciwdziałanie zagrożeniom, uzależnieniom i agresji. realizowanie i ewaluowanie programów profilaktyki i odpowiednio do potrzeb wynikających z diagnozy problemów dzieci i młodzieży, kontynuacja programu Bezpieczna szkoła, koordynowanie i monitorowanie działalności koordynatora ds. bezpieczeństwa, realizowanie i ewaluacja innowacji pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów niepełnosprawnych, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów niepełnosprawnych, współpraca z policją, sądami, ośrodkami pomocy społecznej oraz komisjami d.s. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, stała i systematyczna współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Wildze i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie pielęgniarką szkolną, lekarzem, psychologiem, terapeutą, organizowanie spektakli teatrów profilaktycznych współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w realizowaniu konkursów i programów profilaktycznych,

13 13 doskonalenie nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania agresji, przemocy, rozszerzenie i pogłębienie współpracy z instytucjami wspomagającymi w realizacji programu wychowawczego oraz programu profilaktyki. Zadaniem dyrektora jest stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami poprzez organizowanie spotkań z nauczycielami, partnerami szkoły, opracowaniu systemu przepływu informacji, dzięki czemu rodzice faktycznie uczestniczą w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym szkoły. Istotnym elementem oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych pragnę uczynić pomoc materialna dla uczniów i ich rodziców, szczególnie w zakresie: dożywiania (współpraca z Bankiem Żywności i Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci), zakupu podręczników i pomocy szkolnych (wyprawka dla ucznia), bezpłatnego dowożenia uczniów do ośrodka (zawieranie porozumień z gminami, na terenie których mieszkają dzieci), bezpłatnych wyjazdów na wycieczki (pozyskiwanie środków na bezpłatne bilety, opłaty za przejazd itp.) pozyskiwanie sponsorów w celu finansowania zakupu sprzętu i pomocy dla uczniów sponsorzy indywidualni, firmy z kraju i zagranicy, Działania opiekuńcze i wychowawcze na terenie ośrodka zamierzam prowadzić na zasadzie partnerstwa, czyniąc współtwórcami i współodpowiedzialnymi radę pedagogiczną, uczniów oraz rodziców. Chcę, aby wszyscy mieli świadomość, że to ich szkoła i że mają wpływ na jej działanie, wygląd i kształt. Naczelną ideą, jaką chciałabym wdrażać i realizować w ośrodku jest budowanie placówki wartościowej wychowawczo i profilaktycznie. Takiej, do której wszyscy chętnie uczęszczają i dobrze się w niej czują.

14 14 III. ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ Właściwa baza lokalowa i dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować założone przez placówkę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Ostatnie lata były nasileniem działań i troski o rozwój bazy lokalowej wszystkich podmiotów: organu prowadzącego, dyrekcji i pracowników ośrodka. Dzięki współpracy i odpowiednim staraniom bardzo dużo udało się zrobić wiele jednak jeszcze należy uczynić. Dlatego też w swoich działaniach będę dążyć do: funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń ośrodka i adaptacji ich do potrzeb uczniów, odpowiedniego zagospodarowania otoczenia szkoły, terenów zielonych wymiany ogrodzenia terenu ośrodka, wyłożenie kostką wjazdu i ścieżki komunikacyjnej do budynku, zorganizowania miejsca parkingowego dla samochodów rodziców przywożących wychowanków i pracowników przyjeżdżających do pracy, utworzenia ogródka terapeutycznego, modernizacji pomieszczeń budynku gospodarczego i przekształcenia ich w pracownię działań twórczych, dalszej informatyzacji szkoły i wzbogacenia jej o nowe oprogramowania edukacyjne, wymiany komputerów w pracowni informatycznej (pozyskanie środków z PFRON-u), utworzenia gabinetu pomocy medycznej i pielęgniarskiej (rozpoczęto współpracę z kierownikiem ZOZ-u w Wildze i pielęgniarką szkolną), modernizacji instalacji elektrycznej, wymiany instalacji c.o., utworzenia pracowni specjalistycznej w zakresie komunikacji alternatywnej powiększenie zasobów pomocy dydaktycznych w tej dziedzinie piktogramy, programy multimedialne, systematycznego powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych,

15 15 zakupu tablicy interaktywnej, doposażenia pomieszczeń internatu w sprzęt rehabilitacyjny, sportowy, wypoczynkowy Rozwój placówki musi być zapoczątkowany właściwie rozpoznanymi potrzebami materialnymi. Pełniąc od dziesięciu lat w tym ośrodku funkcje dyrektora mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jej potrzeby są mi dobrze znane. Dlatego tez uważam, że tylko skuteczna kontrola nad wydawaniem środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych może przyczynić się do odpowiedniej realizacji koncepcji pracy na stanowisku dyrektora naszego ośrodka. Jest to szczególnie ważne ze względu na trudną sytuację finansową naszego państwa, występujące ciągłe ograniczenia w finansowaniu oświaty. Jestem przekonana, że moje doświadczenie w gospodarowaniu środkami finansowymi, wszystkie osiągnięcia, ale również porażki, których nie udało mi się uniknąć, będą sprzyjać realizacji mojej koncepcji i wpłyną pozytywnie na rozwój placówki. IV. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Placówka sprawnie i efektywnie funkcjonująca musi być dobrze zarządzana. Według mnie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dobrze zorganizowany to taka instytucja edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawcza, w której zrobiono wszystko co możliwe, by stworzyć optymalne warunki rozwoju intelektualnego i sukcesu wychowawczego każdego ucznia oraz wykorzystać te warunki w maksymalnym stopniu. To taki układ społeczności ludzkiej, w którym szanowane są uprawnienia, ale także egzekwowane obowiązki i odpowiedzialność każdego z jej członków. Przez dobre zarządzanie rozumiem swoiste dysponowanie kompetencjami na każdym stanowisku pracy. We współczesnym zarządzaniu właściwy przepływ informacji odgrywa niebagatelną rolę. Zagadnienie to jest moim zdaniem tak istotne, ponieważ praca w naszym ośrodku odbywa się na kilku płaszczyznach: zajęcia w szkole, opieka w internacie, współpraca z rodzicami, instytucje współuczestniczące w procesie nauczania i wychowania i obejmuje takie obszary jak:

16 16 zachowanie właściwego przebiegu leczenia i rewalidacji dzieci przewlekle chorych i objętych opieka poradni specjalistycznych, opieka nocna połączona z właściwym nadzorem nad zaburzeniami snu wynikającymi z problemów emocjonalnych, psychicznych, przewlekłymi chorobami itp. Niezbędnym dla prawidłowej współpracy na płaszczyznach szkoła internat rodzic instytucje współpracujące jest: stworzenie jednolitych zasad komunikacji określenie sposobu przekazywania informacji nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom i innym zainteresowanym, informowanie o przyjętych i stosowanych w ośrodku procedurach, regulaminach i dokumentacji szkolnej z przestrzeganiem ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej, systematyczne uaktualnianie strony internetowej placówki wraz ze stroną BIP, instalowanie w ciągach komunikacyjnych odpowiedniej ilości gablot informacyjnych i systematyczne zamieszczanie w nich odpowiednich materiałów. Równie ważnym elementem właściwej organizacji pracy jest sprawa prawidłowe opracowanie planu lekcji i grafiku zajęć w internacie. Uwzględnić należy późniejsze rozpoczynanie zajęć w poniedziałki problem z dojazdem uczniów na godzinę 8 00 i stosunkowo wczesne zakończenie zajęć w piątek. Ważne, by umożliwić rodzicom czynnym zawodowo pełnienie swoich obowiązków i zapewnić opiekę w internacie już od godziny w niedzielę. Aby plan lekcji spełniał wszystkie wymagania dotyczące warunków pracy umysłowej uczniów i nauczycieli należy optymalnie i odpowiednio do dysfunkcji dzieci wykorzystać sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie. Bardzo ważne jest zarządzanie finansowe szkoły, w tym ścisłe przestrzeganie wydatków w rozdziałach i paragrafach budżetowej klasyfikacji. Moim zdaniem dyrektor może, a nawet musi, wraz z księgową być nie tylko realizatorem budżetu jaki otrzymuje, ale również tym, który w rozmowach z przedstawicielami organu prowadzącego ten budżet współtworzy pod względem jakościowym i zadaniowym. Ogromna rola i wpływ dyrektora na pozyskiwanie środków do budżetu placówki przejawia się w umiejętności pozyskiwania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. To od ilości dzieci w placówce zależy wysokość naliczonej subwencji.

17 17 Z ogromnym zaangażowaniem przystąpiłam do realizacji tego zadania i pozyskując wielu partnerów i sojuszników wciąż dokładam troski i starań o nowe skierowania do placówki. FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI, PROMOCJA SZKOŁY Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka zajmuje w mojej koncepcji ważne miejsce, ponieważ to wola rodzica decyduje o tym, czy dziecko będzie w naszym ośrodku realizowało obowiązek szkolny. Rodzice pisząc podanie do starosty o skierowanie swojego dziecka do naszego gimnazjum dają nam swój mandat zaufania i dowód aprobaty w stosunku do wszystkich dotychczasowych działań. Ta decyzja wymagała i wymaga od dyrektora oraz grona pedagogicznego ogromnego wysiłku, aby nie stracić zaufania i sprostać wymaganiom Rodziców. Rodzice są i będą bardzo ważnym partnerem w planowaniu i przebiegu pracy w naszej placówce. Posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców opiniuje wiele programów, projektów i propozycji szkoły. Zadaniem dyrektora jest to, by dbał o właściwą współpracę: tworzył atmosferę spokojnej pracy, zapewniał poczucie bezpieczeństwa i dawał wsparcie rodzicom wychowującym niepełnosprawne dziecko. Będę dbała o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z rodzicami, prelekcje na tematy przez nich wybrane, zadbam o informowanie rodziców o możliwościach dalszego kształcenia ich dzieci. Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony placówki w zakresie: pomocy w dowożeniu dzieci, zapewnienia właściwej opieki dzieciom chorym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa psychologa i pielęgniarki szkolnej, pomocy w opiece stomatologicznej, pomocy materialnej, organizowania bezpłatnych wycieczek dla dzieci. Włączę rodziców do działań na rzecz organizacji uroczystości, wypoczynku i turystyki dla dzieci. W swoich działaniach pragnę współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukacje młodzieży oraz prawidłowe funkcjonowanie uczniów ze

18 18 specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie oraz innymi ośrodkami pomocy rodzinie, pracownikami sądu kuratorami, sędziami i prokuratorami, policją, urzędami gmin, parafiami, ośrodkami zdrowia, szkołami masowymi, domami kultury, stowarzyszeniami i firmami, a przede wszystkim Starostwem Powiatowym w Garwolinie, władzami i organizacjami lokalnymi oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie z Delegaturą w Siedlcach. Mam nadzieję, że wszystkie wymienione instytucje będą wspierały i rozwijały nasze działania na polu dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, oraz udzielały specjalistycznej pomocy skierowanej do uczniów naszego ośrodka. Inne formy tego wsparcia polegać będą na organizacji i współudziale w imprezach środowiskowych, zawodach, konkursach oraz innych wydarzeniach kulturalnych. W ramach współpracy ze środowiskiem pragnę w dalszym ciągu pozyskiwać partnerów ośrodka, którzy widząc celowość i skutki działań, będą z nami systematycznie współpracować oraz wzbogacać finanse ośrodka. Z takiej działalności płyną i inne korzyści pozafinansowe jest to budowanie przychylności, więzi społecznych i solidnego wizerunku placówki w otoczeniu. Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które mają dużą siłę oddziaływania. Ośrodek posiada sporo atutów, te atuty dyrektor menedżer powinien umieć wykorzystać. W dalszym ciągu pragnę rozwijać i poszerzać współpracę z podobnymi ośrodkami na terenie kraju i tworzyć ośrodki partnerskie, które będą integrować uczniów, wymieniać doświadczenia z pracownikami, oraz wspierać się w działaniach na rzecz wychowanków. Pragnę corocznie organizować wyjazdy naszych uczniów do specjalnych ośrodków w Uśnicach gm. Sztum i Lesku. Pozyskiwanie partnerów i sojuszników z zagranicy ma również olbrzymie znaczenie dla naszego ośrodka i przekłada się nie tylko na korzyści materialne lecz również na aspekty wychowawcze i pełni funkcje dydaktyczne i kulturowe. Naszymi partnerami jest grupa wolontariuszy z Norwegii, która corocznie gości w ośrodku i duża grupa młodzieży z Włoch.

19 19 Istotnym aspektem działalności ośrodka będzie jego właściwa promocja w środowisku lokalnym poprzez media. Na tym polu pragnę poszerzyć współpracę z lokalnymi mediami, w których będę się starała umieszczać informacje o bieżących wydarzeniach, osiągnięciach uczniów, imprezach i spotkaniach organizowanych w placówce. Nadal będę orędowniczką poszerzenia zakresu działania strony internetowej naszego ośrodka, tak by mogła przedstawiać nasze bieżące działania, problemy, by była najszybszym sposobem kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym, by była naszą najlepszą wizytówką i promocją. Zdaję sobie sprawę, że czasami jedna wizyta do dobrze prowadzonej strony internetowej ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych zachęci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Dlatego pragnę, by było to ciekawe zaproszenie do współpracy i bilet do lepszej przyszłości dla rodziców i dzieci upośledzonych umysłowo, poszukujących odpowiedniej placówki. Zamierzam dołożyć wielu starań, by ciekawie opracowane materiały promocyjne placówki (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa) dotarły do wszystkich instytucji i miejsc, w których pojawiają się nasi potencjalni uczniowie. ZAKOŃCZENIE Mam pełną świadomość tego, że ujęte w mojej Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzciance zamierzenia, uwagi i pomysły nie wyczerpują tematyki żadnego z wymienionych zagadnień. Nie było to zresztą celem mojej pracy. Pragnęłam jedynie zasygnalizować w skrócie własne przemyślenia, którymi jako kandydatka na stanowisko dyrektora ośrodka chciałam się podzielić, wierząc, że zostaną one ocenione jako realistyczne, a co najważniejsze przydatne w codziennej pracy. Prezentowana przeze mnie koncepcja wyznacza zarys zamierzonych kierunków i przestrzeni działań. Zdaje sobie sprawę, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przede wszystkim możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Uważam jednak, że potrafię moim zaangażowaniem i pomysłami zmobilizować grono pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju młodzieży przebywającej w naszym ośrodku. Myślę, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań ośrodka są rodzice, których nadal będę pozyskiwała do współpracy na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia.

20 20 Ważne i stabilizujące pracę ośrodka jest zaufanie środowiska oraz władz samorządowych, dlatego funkcjonowanie naszej placówki musi ulegać nieustającemu doskonaleniu i przebiegać zgodnie z kierunkami państwowej i lokalnej polityki oświatowej. Jako dyrektor placówki oświatowej będę postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi organu prowadzącego. Wszystkie sprawy pracownicze, szkolne, związane z konsultacjami, będę prowadziła na zasadzie dialogu i akceptacji Ogniska i Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pragnę posiadanymi przeze mnie umiejętnościami i doświadczeniem służyć społeczności uczniów, rodziców i pracownikom ośrodka. Chcę kontynuować swoja pracę tak, aby każdy absolwent ośrodka odchodził z poczuciem maksymalnego wykorzystania swojego potencjału rozwojowego.

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo