PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE"

Transkrypt

1 Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA

2 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet 18 czy 19 lat. Jest to trudna i wymagająca grupa wiekowa w okresie intensywnego rozwoju, dorastania i dojrzewania, dynamicznie zmieniająca się, czasem przeżywająca wiele wątpliwości, często przyjmująca postawę buntu. Wszyscy nasi uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i określoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym bądź głębokim. W związku z tym sposób funkcjonowania w środowisku szkolnym jest bardzo zróżnicowany; począwszy od trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, poprzez brak samodzielności w samoobsłudze (spożywanie posiłków, potrzeby fizjologiczne) po zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne. Wielu uczniów jest pacjentami specjalistycznych oddziałów i poradni medycznych, cierpią na choroby przewlekłe cukrzycę, padaczkę. Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadają różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Są wśród nich uczniowie pochodzący z rodzin zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych. Są uczniowie z rodzin dających dużo ciepła, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, współpracujący ze szkołą, będących partnerami w procesie opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczym. Gimnazjum Specjalne w Trzciance ma 2 klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (klasa I i II jest łączona) realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego, oraz 2 klasy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest jeden zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Nasi wychowankowie reprezentują ośrodek na bardzo wielu uroczystościach, imprezach, festiwalach i konkursach. Zawsze osiągają sukcesy, śmiało konkurują ze szkołami masowymi. Szczególnymi osiągnięciami może pochwalić się grupa teatralna Koszałki odnosząca sukcesy na szczeblu powiatu i województwa. Ośrodek współpracuje z wolontariuszami z Norwegii, którzy corocznie przyjeżdżają do Trzcianki. W tym roku gościliśmy również Włochów.

3 3 Ośrodek pełni w środowisku znaczącą rolę, jest nie tylko miejscem, w którym kształcimy i wychowujemy młodzież, jest również organizatorem lub współorganizatorem licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, sportowym, kulturalnym i patriotycznym. Bazę lokalową ośrodka stanowi samodzielny budynek składający się z 3 kondygnacji, w których mieszczą się: kotłownia olejowa, pralnia i suszarnia, magazyny spożywcze i pomocy dydaktycznych, kuchnia, stołówka, pomieszczenia biurowe, 2 sale lekcyjne (języka polskiego i matematyczno-przyrodnicza), pracownie techniki i gospodarstwa domowego, pracownia Montessori, pracownia integracji sensorycznej, pracownia polisensoryczna, pracownia komputerowa, gabinet logopedyczny, 8 sypialń, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, oraz pomieszczenia socjalno-higieniczne dla uczniów i personelu. Ponadto posiadamy budynek gospodarczy, w którym mieści się: garaż, 2 pomieszczenia gospodarcze. Kadrę ośrodka stanowią nauczyciele gimnazjum, wychowawcy internatu oraz pracownicy administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Należy dodać, że nauczyciele ciągle podwyższają swoje kwalifikacje poprzez dokształcanie i doskonalenie na studiach podyplomowych oraz poprzez inne formy edukacji i działań. Reforma edukacji wprowadziła nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli. W oparciu o te zasady nauczyciele podejmują działania w kierunku

4 4 zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Struktura zdobywania kolejnych stopni awansu przedstawia się następująco: 3 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych oraz 5 nauczycieli kontraktowych. W ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników administracji: księgowy, referent i intendent- magazynier oraz 6 pracowników obsługi: kierowcazaopatrzeniowiec, 2 woźne pomoc nauczyciela, 2 kucharki opiekun nocny, kucharka. Pracownicy administracji sprawnie posługują się technologią komputerową, co pozwala (sprawnie, właściwie) prowadzić działalność księgowo-płacową, kadry i ewidencję uczniów w oparciu o właściwe programy komputerowe i technologie informatyczne. Biuro wyposażone jest w dostęp do internetu. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ Tworząc koncepcje funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Trzciance powinnam zacząć od analizy swoich dotychczasowych dokonań od czasu powołania mnie na stanowisko dyrektora ośrodka do chwili obecnej. Nie mogę wyodrębnić tego, co już osiągnęłam od tego co zamierzam robić, gdyż praca dyrektora w szkole, nauczanie, wychowywanie, nadzór pedagogiczny to proces ciągły, zdarzenia i procesy dydaktyczne są skutkiem wcześniej zaplanowanych działań i systematycznej pracy. Dotychczasowa moja praca była polem cennych praktyk i doświadczeń oraz rezultatów ocenianych przez podmioty kontrolujące i weryfikujące jakość tej pracy. Pragnę zatem realizować wcześniej zaplanowane przeze mnie działania i kontynuować je w przedstawionej koncepcji pracy placówki, aby gimnazjum w Trzciance było szkołą o wysokiej jakości kształcenia i aby wychowankowie ośrodka zostali wdrożeni do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, do pełnego realizowania zadań wynikających z ról, jakie w życiu przyjdzie im pełnić. Od czterech lat nastąpiła bardzo istotna zmiana w funkcjonowaniu placówki. W ośrodku znaczną grupę (ok. ¼ wszystkich wychowanków) stanowią dzieci z większymi dysfunkcjami, zaburzeniami i schorzeniami, mające problemy z samoobsługą i samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, bez kontaktu słownego. Dlatego widzę potrzebę zmian w organizowaniu pracy i dostosowaniu sposobu funkcjonowania ośrodka (szkoły i internatu) do potrzeb

5 5 uczniów, ich możliwości i ograniczeń wynikających z przewlekłych chorób, zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych, psychicznych. Celem moich przedsięwzięć jest podnoszenie jakości funkcjonowania i organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzciance. Zaangażowanie wszystkich pracowników, rozmowy z nimi, obserwacje, współpraca z rodzicami i uczniami pozwoliły mi określić mocne i słabe strony placówki. Do mocnych stron ośrodka należy: profesjonalny i bardzo dobrze wykształcony zespół pedagogiczny, zaangażowanie grona pedagogicznego i pracowników obsługi w sprawy szkoły, zrozumienie i właściwa współpraca z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny, dobra baza lokalowa, sale i pomieszczenia przygotowane do pracy w mniejszych grupach, dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dobre zaplecze do prowadzenia zajęć specjalistycznych (gabinet logopedyczny, gimnastyki korekcyjnej, sala polisensoryczna, integracji sensorycznej), ] wszechstronna i specjalistyczna pomoc uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki, właściwy system promocji w środowisku lokalnym połączony ze sprawną rekrutacją do placówki, zaangażowanie społeczności szkolnej w działalność kulturalną, społeczną, sportową, integrację ze środowiskiem lokalnym, wielu partnerów wśród podmiotów wspierających edukację. Do słabych stron ośrodka należy: brak sali gimnastycznej, brak psychologa i pedagoga, brak wystarczających środków budżetowych i pozabudżetowych na zagospodarowanie terenu przyszkolnego (wymiana ogrodzenia, ułożenie kostki bądź utwardzenie nawierzchni), ogromne dysproporcje w sposobie funkcjonowania uczniów wynikające ze zróżnicowanych zaburzeń,

6 6 choroby przewlekłe utrudniające prawidłowe funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym (cukrzyca, padaczka). W związku z powyższym należy określić takie kierunki działania, które będą rozwijać i poszerzać mocne strony ośrodka oraz w miarę możliwości niwelować słabe i zapobiegać ich powstawaniu. W swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki pragnę wykorzystać kierunki i główne założenia polityki oświatowej państwa, organu prowadzącego i nadzorującego, stąd też moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzciance obejmuje: edukację i rewalidację kontynuowanie i nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych, rozwijanie bazy lokalowej i dydaktycznej, zarządzanie i organizację, funkcjonowanie w środowisku lokalnym. I. EDUKACJA I REWALIDACJA W szkole, którą zamierzam współtworzyć nauczyciel nie może być tylko wykonawcą opracowanego programu, musi być osobą kreatywną, wspomagającą rozwój każdego ucznia odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, dysfunkcji i zaburzeń. Musi poznać jego środowisko rodzinne, dokumentację medyczną, zdobywać informacje na temat sposobu funkcjonowania dziecka z określonymi zaburzeniami i chorobami przewlekłymi. Musi wciąż doskonalić specjalistyczne formy i metody pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, autystycznym, niedostosowanym społecznie, a więc umieć pracować z dzieckiem, które ma trudności z komunikacją werbalną (alalie), samodzielnym spożywaniem posiłków, zgłaszaniem potrzeb fizjologicznych, itp. Będę wspierać nauczycieli, którzy doskonalić będą swoje kompetencje rozumiane szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje. Będę motywować do wielowymiarowego postrzegania zawodu i roli współczesnego nauczyciela szkoły specjalnej.

7 7 Uważam, że w mojej przyszłej pracy, taką wizję nauczania i wychowania, a tym samym poprawianie jej jakości można osiągnąć poprzez: monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej, propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących oraz wykorzystujących technikę komputerową, doskonalenie i ewaluowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki, postrzegania ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako doradcy i wspierającego, dążenie do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się poprzez poszukiwanie informacji, samokontrole oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy (np. projekty edukacyjne) redagowanie gazetki szkolnej, opracowanie kalendarza, folderu, wernisaż prac, ekspozycje, tworzenie programów i projektów multimedialnych, prowadzenie dobrze zaplanowanych zajęć w atrakcyjnej formie, pobudzającej aktywność uczniów wycieczki, zielone szkoły, lekcje w terenie. podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i samodzielności w funkcjonowaniu ucznia poprzez indywidualizację procesu nauczania zgodnie z potrzebami, możliwościami ucznia i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez udział uczniów w konkursach, olimpiadach i imprezach o charakterze dydaktycznym, kulturalnym, sportowym, patriotycznym, zindywidualizowanie procesu dydaktycznego poprzez odpowiedni podział na klasy, grupy, zespoły, nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu świadczenia systematycznej pomocy uczniom, którzy tego potrzebują, osiąganie coraz wyższego poziomu pracy poprzez zachęcanie do innowacji pedagogicznych i tworzenie programów autorskich, motywowanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb uczniów (terapia pedagogiczna, alternatywne metody komunikacji, pedagogika lecznicza, rytmika i taniec, muzykoterapia), otoczenie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego,

8 8 specjalistyczne doskonalenie nauczycieli i ścisłą współpracę z oddziałem diabetologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka, (badanie poziomu cukru, podawanie insuliny określenie wysokości dawki), Stowarzyszeniem Autystyków, poradnią pediatryczną (padaczka postępowanie w czasie wystąpienia ataku, stosowanie wlewki doodbytniczej), Oddziałem Psychiatrycznym w Garwolinie, Ośrodkiem Zdrowia w Wildze kier. Sławomirem Proczkiem, lekarzem pediatrą Bogdanem Szpyrukiem Trzcianka, stwarzanie uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej gimnazjum, systematyczne śledzenie przekształceń polskiej edukacji i przekładanie jej na wewnątrzszkolną praktykę, współpracę z podmiotami, których działalność służy rozwojowi edukacji, pracę w dobrze zintegrowanym, wspierającym się i współpracującym ze sobą zespole pracowników. Wszyscy uczniowie gimnazjum specjalnego posiadają orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co nakłada na szkołę obowiązek prowadzenia właściwego rozpoznania potrzeb ucznia, przebiegu dotychczasowego procesu edukacji i leczenia, jak również udzielenie mu wszelkiej pomocy ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb i realizację zaleceń wynikających z prowadzonych badań oraz własnej diagnozy dokonywanej zgodnie z nowymi zasadami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Właściwe zaplanowanie i koordynacja działań prowadzonych przez dyrektora umożliwia wczesną diagnostykę potrzeb ucznia i udzielenie mu spójnego i długofalowego wsparcia. Nieodzownym elementem podniesienia poziomu nauczania i wychowania jest ewaluacja, która powinna służyć systematycznemu wyciąganiu wniosków z prowadzonych działań i przekładaniu tych wniosków na rozwojowe dla szkoły zmiany, związane z każdym sukcesem i z każdą porażką, z mocnymi i słabymi stronami funkcjonowania ośrodka. Właściwy rozwój uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną będę starała się zapewnić poprzez odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne i rewalidacyjne:

9 9 dostosowanie programu form, metod i tempa pracy do możliwości rozwojowych i rodzaju niepełnosprawności poprzez konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, realizowanie zajęć reedukacyjnych w formie systematycznie prowadzonych zajęć gimnastyczno-korekcyjnych, logopedii, zajęć wyrównawczych, rewalidacja dzieci podczas zajęć na basenie, hali sportowej, podczas hipoterapii czy rytmiki, dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych klasopracowni, pracowni i pomieszczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych a) elementy metody Montessori, b) integracja sensoryczna, c) stymulacja polisensoryczna, d) pokój pracy indywidualnej z uczniem, e) pracownia działań twórczych. II. NASILENIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH Wychowanie, to dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka we wszystkich obszarach: emocjonalnym, umysłowym, społecznym i duchowym oraz troska o stwarzanie optymalnych warunków tego rozwoju. Jest to przede wszystkim zadanie rodziny, ale biorąc pod uwagę specyfikę i sposób funkcjonowania ośrodka szkolnowychowawczego, gdzie uczniowie przebywają od poniedziałku do piątku - to również zadanie dla dyrektora i pracowników tej placówki. Niejednokrotnie dzieci tu przebywające nie mogą się wzorować na rodzinie, ani mieć w niej oparcia, gdyż jej funkcjonowanie jest zaburzone. Podstawowym celem funkcjonowania ośrodka szkolno-wychowawczego jest takie zorganizowanie nauki, pracy, odpoczynku i rewalidacji, aby jego wychowankowie zostali wdrożeni do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, do pełnego realizowania zadań wynikających z ról, jakie w życiu przyjdzie im pełnić. Cele i zadania jakie zamierzam realizować w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki to: A. Rozwój intelektualny ucznia: a) budzenie ciekawości poznawczej: rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia

10 10 b) pomoc w odkrywaniu możliwości, predyspozycji i talentów oraz ich twórcze wykorzystanie: rozpoznanie zainteresowań, uzdolnień i potrzeb uczniowskich, przyswojenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji, wdrożenie do dyscypliny i organizacji pracy umysłowej oraz wzbudzanie potrzeb ustawicznego doskonalenia się, c) budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się: poprawa wyników nauczania i lepszego przygotowania się do dalszego kształcenia w niedalekiej przyszłości i podjęcia pracy zawodowej (preorientacja zawodowa), d) prowadzenie działań z doradztwa zawodowego. B. Rozwój emocjonalny: a) pomoc w samopoznaniu i samoocenie oraz akceptacja siebie: nabycie umiejętności nazywania i określania uczuć oraz radzenia sobie ze stresem, nabycie trafnej oceny własnych relacji oraz przewidywanie ich konsekwencji, zwiększanie pewności siebie, wzrost poziomu samooceny, b) uświadomienie uczniom znaczenia norm w ocenie swego postępowania: nabywanie umiejętności być, a nie tylko mieć, odróżnienie dobra od zła i postępowania wg przyjętych norm i zasad, wytworzenie gotowości ponoszenia konsekwencji swych czynów, c) wdrażanie postaw asertywnych: umiejętność i podejmowanie nie tylko typowych decyzji, ale również trudnych, odważnych. C. Rozwój społeczny: Funkcjonowanie w grupie a) integrowanie zespołu klasowego: tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie, b) kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego: minimalizacja konfliktów i napięć poprzez umiejętność rozwiązywania problemów i wyrażania uczuć,

11 11 c) uświadomienie zagrożeń płynących z braku nietolerancji: motywowanie postaw otwartych na problemy innych ludzi (współpraca z Domem Opieki im. A. Alzhaimera w Trzciance.) Życie w społeczeństwie a) kształtowanie postaw obywatelskich: wytworzenie i utrwalenie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych (zajęcia w Sejmie i Senacie RP, współpraca z parlamentarzystami RP), uwrażliwienie na specyfikę dziejów i tradycje naszego narodu (współpraca z kombatantami), b) kształtowanie etosu pracy i odpowiedzialności wobec obowiązków: wytwarzanie takich cech jak pracowitość, uczynność, rzetelność, cierpliwość, c) wdrażanie do samorządności: poznanie zasad życia społecznego, kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych, d) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej, współpraca z przedstawicielami samorządów terytorialnych, gmina, powiat, współprac z byłą senator RP, parlamentarzystką Unii Europejskiej p. Ewą Tomaszewską i zorganizowanie wystawy Historia Parlamentu Europejskiego, kształtowanie nawyku poszanowania własności społecznej i osobistej, e) kształtowanie postawy szacunku dla środowiska naturalnego i troski o ziemię D. Uczestnictwo w kulturze i życiu religijnym a) kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych: wyrobienie postawy szacunku i dumy z własnych osiągnięć i dziedzictwa kulturowego ojczyzny (czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym), b) pomoc w odnajdywaniu przez uczniów swego miejsca w świecie oraz określaniu jego relacji z tradycją i współczesnością,

12 12 E. Wychowanie do życia w rodzinie: a) kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, b) promocja zdrowego stylu życia: przestrzeganie zasad bhp na zajęciach praktycznych i dydaktycznych, przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, w środkach komunikacji, c) uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami od narkotyków: dokonywanie właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych, d) uświadomienie potrzeby troski o ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie degradacji środowiska. System opiekuńczy i wychowawczy oparty będzie na opracowanym i funkcjonującym programie wychowawczym i profilaktyki. Profilaktyka, przeciwdziałanie zagrożeniom, uzależnieniom i agresji. realizowanie i ewaluowanie programów profilaktyki i odpowiednio do potrzeb wynikających z diagnozy problemów dzieci i młodzieży, kontynuacja programu Bezpieczna szkoła, koordynowanie i monitorowanie działalności koordynatora ds. bezpieczeństwa, realizowanie i ewaluacja innowacji pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów niepełnosprawnych, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów niepełnosprawnych, współpraca z policją, sądami, ośrodkami pomocy społecznej oraz komisjami d.s. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, stała i systematyczna współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Wildze i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie pielęgniarką szkolną, lekarzem, psychologiem, terapeutą, organizowanie spektakli teatrów profilaktycznych współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w realizowaniu konkursów i programów profilaktycznych,

13 13 doskonalenie nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania agresji, przemocy, rozszerzenie i pogłębienie współpracy z instytucjami wspomagającymi w realizacji programu wychowawczego oraz programu profilaktyki. Zadaniem dyrektora jest stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami poprzez organizowanie spotkań z nauczycielami, partnerami szkoły, opracowaniu systemu przepływu informacji, dzięki czemu rodzice faktycznie uczestniczą w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym szkoły. Istotnym elementem oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych pragnę uczynić pomoc materialna dla uczniów i ich rodziców, szczególnie w zakresie: dożywiania (współpraca z Bankiem Żywności i Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci), zakupu podręczników i pomocy szkolnych (wyprawka dla ucznia), bezpłatnego dowożenia uczniów do ośrodka (zawieranie porozumień z gminami, na terenie których mieszkają dzieci), bezpłatnych wyjazdów na wycieczki (pozyskiwanie środków na bezpłatne bilety, opłaty za przejazd itp.) pozyskiwanie sponsorów w celu finansowania zakupu sprzętu i pomocy dla uczniów sponsorzy indywidualni, firmy z kraju i zagranicy, Działania opiekuńcze i wychowawcze na terenie ośrodka zamierzam prowadzić na zasadzie partnerstwa, czyniąc współtwórcami i współodpowiedzialnymi radę pedagogiczną, uczniów oraz rodziców. Chcę, aby wszyscy mieli świadomość, że to ich szkoła i że mają wpływ na jej działanie, wygląd i kształt. Naczelną ideą, jaką chciałabym wdrażać i realizować w ośrodku jest budowanie placówki wartościowej wychowawczo i profilaktycznie. Takiej, do której wszyscy chętnie uczęszczają i dobrze się w niej czują.

14 14 III. ROZWIJANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ Właściwa baza lokalowa i dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować założone przez placówkę cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Ostatnie lata były nasileniem działań i troski o rozwój bazy lokalowej wszystkich podmiotów: organu prowadzącego, dyrekcji i pracowników ośrodka. Dzięki współpracy i odpowiednim staraniom bardzo dużo udało się zrobić wiele jednak jeszcze należy uczynić. Dlatego też w swoich działaniach będę dążyć do: funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń ośrodka i adaptacji ich do potrzeb uczniów, odpowiedniego zagospodarowania otoczenia szkoły, terenów zielonych wymiany ogrodzenia terenu ośrodka, wyłożenie kostką wjazdu i ścieżki komunikacyjnej do budynku, zorganizowania miejsca parkingowego dla samochodów rodziców przywożących wychowanków i pracowników przyjeżdżających do pracy, utworzenia ogródka terapeutycznego, modernizacji pomieszczeń budynku gospodarczego i przekształcenia ich w pracownię działań twórczych, dalszej informatyzacji szkoły i wzbogacenia jej o nowe oprogramowania edukacyjne, wymiany komputerów w pracowni informatycznej (pozyskanie środków z PFRON-u), utworzenia gabinetu pomocy medycznej i pielęgniarskiej (rozpoczęto współpracę z kierownikiem ZOZ-u w Wildze i pielęgniarką szkolną), modernizacji instalacji elektrycznej, wymiany instalacji c.o., utworzenia pracowni specjalistycznej w zakresie komunikacji alternatywnej powiększenie zasobów pomocy dydaktycznych w tej dziedzinie piktogramy, programy multimedialne, systematycznego powiększania różnorodnych zasobów pomocy dydaktycznych,

15 15 zakupu tablicy interaktywnej, doposażenia pomieszczeń internatu w sprzęt rehabilitacyjny, sportowy, wypoczynkowy Rozwój placówki musi być zapoczątkowany właściwie rozpoznanymi potrzebami materialnymi. Pełniąc od dziesięciu lat w tym ośrodku funkcje dyrektora mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jej potrzeby są mi dobrze znane. Dlatego tez uważam, że tylko skuteczna kontrola nad wydawaniem środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych może przyczynić się do odpowiedniej realizacji koncepcji pracy na stanowisku dyrektora naszego ośrodka. Jest to szczególnie ważne ze względu na trudną sytuację finansową naszego państwa, występujące ciągłe ograniczenia w finansowaniu oświaty. Jestem przekonana, że moje doświadczenie w gospodarowaniu środkami finansowymi, wszystkie osiągnięcia, ale również porażki, których nie udało mi się uniknąć, będą sprzyjać realizacji mojej koncepcji i wpłyną pozytywnie na rozwój placówki. IV. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Placówka sprawnie i efektywnie funkcjonująca musi być dobrze zarządzana. Według mnie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dobrze zorganizowany to taka instytucja edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawcza, w której zrobiono wszystko co możliwe, by stworzyć optymalne warunki rozwoju intelektualnego i sukcesu wychowawczego każdego ucznia oraz wykorzystać te warunki w maksymalnym stopniu. To taki układ społeczności ludzkiej, w którym szanowane są uprawnienia, ale także egzekwowane obowiązki i odpowiedzialność każdego z jej członków. Przez dobre zarządzanie rozumiem swoiste dysponowanie kompetencjami na każdym stanowisku pracy. We współczesnym zarządzaniu właściwy przepływ informacji odgrywa niebagatelną rolę. Zagadnienie to jest moim zdaniem tak istotne, ponieważ praca w naszym ośrodku odbywa się na kilku płaszczyznach: zajęcia w szkole, opieka w internacie, współpraca z rodzicami, instytucje współuczestniczące w procesie nauczania i wychowania i obejmuje takie obszary jak:

16 16 zachowanie właściwego przebiegu leczenia i rewalidacji dzieci przewlekle chorych i objętych opieka poradni specjalistycznych, opieka nocna połączona z właściwym nadzorem nad zaburzeniami snu wynikającymi z problemów emocjonalnych, psychicznych, przewlekłymi chorobami itp. Niezbędnym dla prawidłowej współpracy na płaszczyznach szkoła internat rodzic instytucje współpracujące jest: stworzenie jednolitych zasad komunikacji określenie sposobu przekazywania informacji nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom i innym zainteresowanym, informowanie o przyjętych i stosowanych w ośrodku procedurach, regulaminach i dokumentacji szkolnej z przestrzeganiem ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej, systematyczne uaktualnianie strony internetowej placówki wraz ze stroną BIP, instalowanie w ciągach komunikacyjnych odpowiedniej ilości gablot informacyjnych i systematyczne zamieszczanie w nich odpowiednich materiałów. Równie ważnym elementem właściwej organizacji pracy jest sprawa prawidłowe opracowanie planu lekcji i grafiku zajęć w internacie. Uwzględnić należy późniejsze rozpoczynanie zajęć w poniedziałki problem z dojazdem uczniów na godzinę 8 00 i stosunkowo wczesne zakończenie zajęć w piątek. Ważne, by umożliwić rodzicom czynnym zawodowo pełnienie swoich obowiązków i zapewnić opiekę w internacie już od godziny w niedzielę. Aby plan lekcji spełniał wszystkie wymagania dotyczące warunków pracy umysłowej uczniów i nauczycieli należy optymalnie i odpowiednio do dysfunkcji dzieci wykorzystać sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie. Bardzo ważne jest zarządzanie finansowe szkoły, w tym ścisłe przestrzeganie wydatków w rozdziałach i paragrafach budżetowej klasyfikacji. Moim zdaniem dyrektor może, a nawet musi, wraz z księgową być nie tylko realizatorem budżetu jaki otrzymuje, ale również tym, który w rozmowach z przedstawicielami organu prowadzącego ten budżet współtworzy pod względem jakościowym i zadaniowym. Ogromna rola i wpływ dyrektora na pozyskiwanie środków do budżetu placówki przejawia się w umiejętności pozyskiwania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. To od ilości dzieci w placówce zależy wysokość naliczonej subwencji.

17 17 Z ogromnym zaangażowaniem przystąpiłam do realizacji tego zadania i pozyskując wielu partnerów i sojuszników wciąż dokładam troski i starań o nowe skierowania do placówki. FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM, WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI, PROMOCJA SZKOŁY Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka zajmuje w mojej koncepcji ważne miejsce, ponieważ to wola rodzica decyduje o tym, czy dziecko będzie w naszym ośrodku realizowało obowiązek szkolny. Rodzice pisząc podanie do starosty o skierowanie swojego dziecka do naszego gimnazjum dają nam swój mandat zaufania i dowód aprobaty w stosunku do wszystkich dotychczasowych działań. Ta decyzja wymagała i wymaga od dyrektora oraz grona pedagogicznego ogromnego wysiłku, aby nie stracić zaufania i sprostać wymaganiom Rodziców. Rodzice są i będą bardzo ważnym partnerem w planowaniu i przebiegu pracy w naszej placówce. Posiadają swoją reprezentację, która jako Rada Rodziców opiniuje wiele programów, projektów i propozycji szkoły. Zadaniem dyrektora jest to, by dbał o właściwą współpracę: tworzył atmosferę spokojnej pracy, zapewniał poczucie bezpieczeństwa i dawał wsparcie rodzicom wychowującym niepełnosprawne dziecko. Będę dbała o systematyczne zapoznawanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, organizując ogólnoszkolne spotkania z rodzicami, prelekcje na tematy przez nich wybrane, zadbam o informowanie rodziców o możliwościach dalszego kształcenia ich dzieci. Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony placówki w zakresie: pomocy w dowożeniu dzieci, zapewnienia właściwej opieki dzieciom chorym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa psychologa i pielęgniarki szkolnej, pomocy w opiece stomatologicznej, pomocy materialnej, organizowania bezpłatnych wycieczek dla dzieci. Włączę rodziców do działań na rzecz organizacji uroczystości, wypoczynku i turystyki dla dzieci. W swoich działaniach pragnę współpracować z wieloma instytucjami wspierającymi edukacje młodzieży oraz prawidłowe funkcjonowanie uczniów ze

18 18 specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie oraz innymi ośrodkami pomocy rodzinie, pracownikami sądu kuratorami, sędziami i prokuratorami, policją, urzędami gmin, parafiami, ośrodkami zdrowia, szkołami masowymi, domami kultury, stowarzyszeniami i firmami, a przede wszystkim Starostwem Powiatowym w Garwolinie, władzami i organizacjami lokalnymi oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie z Delegaturą w Siedlcach. Mam nadzieję, że wszystkie wymienione instytucje będą wspierały i rozwijały nasze działania na polu dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, oraz udzielały specjalistycznej pomocy skierowanej do uczniów naszego ośrodka. Inne formy tego wsparcia polegać będą na organizacji i współudziale w imprezach środowiskowych, zawodach, konkursach oraz innych wydarzeniach kulturalnych. W ramach współpracy ze środowiskiem pragnę w dalszym ciągu pozyskiwać partnerów ośrodka, którzy widząc celowość i skutki działań, będą z nami systematycznie współpracować oraz wzbogacać finanse ośrodka. Z takiej działalności płyną i inne korzyści pozafinansowe jest to budowanie przychylności, więzi społecznych i solidnego wizerunku placówki w otoczeniu. Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które mają dużą siłę oddziaływania. Ośrodek posiada sporo atutów, te atuty dyrektor menedżer powinien umieć wykorzystać. W dalszym ciągu pragnę rozwijać i poszerzać współpracę z podobnymi ośrodkami na terenie kraju i tworzyć ośrodki partnerskie, które będą integrować uczniów, wymieniać doświadczenia z pracownikami, oraz wspierać się w działaniach na rzecz wychowanków. Pragnę corocznie organizować wyjazdy naszych uczniów do specjalnych ośrodków w Uśnicach gm. Sztum i Lesku. Pozyskiwanie partnerów i sojuszników z zagranicy ma również olbrzymie znaczenie dla naszego ośrodka i przekłada się nie tylko na korzyści materialne lecz również na aspekty wychowawcze i pełni funkcje dydaktyczne i kulturowe. Naszymi partnerami jest grupa wolontariuszy z Norwegii, która corocznie gości w ośrodku i duża grupa młodzieży z Włoch.

19 19 Istotnym aspektem działalności ośrodka będzie jego właściwa promocja w środowisku lokalnym poprzez media. Na tym polu pragnę poszerzyć współpracę z lokalnymi mediami, w których będę się starała umieszczać informacje o bieżących wydarzeniach, osiągnięciach uczniów, imprezach i spotkaniach organizowanych w placówce. Nadal będę orędowniczką poszerzenia zakresu działania strony internetowej naszego ośrodka, tak by mogła przedstawiać nasze bieżące działania, problemy, by była najszybszym sposobem kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym, by była naszą najlepszą wizytówką i promocją. Zdaję sobie sprawę, że czasami jedna wizyta do dobrze prowadzonej strony internetowej ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych zachęci do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Dlatego pragnę, by było to ciekawe zaproszenie do współpracy i bilet do lepszej przyszłości dla rodziców i dzieci upośledzonych umysłowo, poszukujących odpowiedniej placówki. Zamierzam dołożyć wielu starań, by ciekawie opracowane materiały promocyjne placówki (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa) dotarły do wszystkich instytucji i miejsc, w których pojawiają się nasi potencjalni uczniowie. ZAKOŃCZENIE Mam pełną świadomość tego, że ujęte w mojej Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzciance zamierzenia, uwagi i pomysły nie wyczerpują tematyki żadnego z wymienionych zagadnień. Nie było to zresztą celem mojej pracy. Pragnęłam jedynie zasygnalizować w skrócie własne przemyślenia, którymi jako kandydatka na stanowisko dyrektora ośrodka chciałam się podzielić, wierząc, że zostaną one ocenione jako realistyczne, a co najważniejsze przydatne w codziennej pracy. Prezentowana przeze mnie koncepcja wyznacza zarys zamierzonych kierunków i przestrzeni działań. Zdaje sobie sprawę, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przede wszystkim możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Uważam jednak, że potrafię moim zaangażowaniem i pomysłami zmobilizować grono pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju młodzieży przebywającej w naszym ośrodku. Myślę, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań ośrodka są rodzice, których nadal będę pozyskiwała do współpracy na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia.

20 20 Ważne i stabilizujące pracę ośrodka jest zaufanie środowiska oraz władz samorządowych, dlatego funkcjonowanie naszej placówki musi ulegać nieustającemu doskonaleniu i przebiegać zgodnie z kierunkami państwowej i lokalnej polityki oświatowej. Jako dyrektor placówki oświatowej będę postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi organu prowadzącego. Wszystkie sprawy pracownicze, szkolne, związane z konsultacjami, będę prowadziła na zasadzie dialogu i akceptacji Ogniska i Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pragnę posiadanymi przeze mnie umiejętnościami i doświadczeniem służyć społeczności uczniów, rodziców i pracownikom ośrodka. Chcę kontynuować swoja pracę tak, aby każdy absolwent ośrodka odchodził z poczuciem maksymalnego wykorzystania swojego potencjału rozwojowego.

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W.

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W. Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i inni mogą cieszyć się swoją praca i być z niej dumni. - W. Edwards Deming, Cel tworzenie szkoły skutecznej w nauczaniu i wychowaniu. Bezpiecznej,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna. T. Gadacz Koncepcja programu- cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny Żarki 2015 Wstęp: Opracowanie programu poprzedziła analiza ewaluacji programu wychowawczego z roku szkolnego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie Promocja szkoły - utrwalone środowiskowe stereotypy na temat placówki, - zbyt małe zaangażowanie niektórych członków grona

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU. ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w WOŁOMINIE NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU. ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w WOŁOMINIE NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w WOŁOMINIE NA LATA 2012-2017 Wizja i misja Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie Zespół Szkół nr 5 w Wołominie to szkoła w założeniu efektywna w nauczaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Cele operacyjne Procedury osiągania celów Terminy Osoby monitorujące Wskaźniki sukcesu I Zarządzanie i organizacja 1. Udział nauczycieli we wszelkich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, ,

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, , Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KAMIENIU Realizujemy się najlepiej, jeśli potrafimy żyć dla innych ks. Jan Twardowski MISJA SZKOŁY Istniejemy po to, aby zaspakajać

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka Program Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016 Misja Ośrodka Naszą misją jest służenie dzieciom w poszukiwaniu możliwości ich rozwoju i stała gotowość

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2016/2017.

Koncepcja Pracy SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2016/2017. Koncepcja Pracy SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2016/2017. l.p. Zakres działania Przedmiot działania Odpowiedzialni Termin Przewidywane efekty Uwagi I Działania na rzecz promocji placówki 1.Udział uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publicznego im. K.I. Gałczyńskiego w Żytnie na lata 2014 2017 I. MISJA SZKOŁY 1. Dążymy do tego aby 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH Motto szkoły Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH 2013-2016 Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Misja

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo