Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy, w podziale na 25 części Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy, w podziale na 25 części. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego: usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy. Usługa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Projekt jest skierowany do pracowników sektora oświaty zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do

2 zwolnienia, zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy. Usługa ma obejmować koszty szkoleń zawodowych wraz z zapewnieniem sal, wykładowców, cateringu (kawa, herbata, ciastka suche), opracowanie programów realizacji szkoleń, opracowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych, zapewnienie pomocy dydaktycznych i sprzętu; opłat za egzaminy, opłat za wydanie zaświadczeń, certyfikatów, świadectw.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał: co

3 najmniej 2 usługi szkoleniowe (szkolenia/warsztaty/kursy) z zakresu tematycznego dotyczącego szkolenia stanowiącego przedmiot części zamówienia III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj. w przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie zamówienia: minimum 1 trenerem/ką posiadającą co najmniej: wykształcenie wyższe (minimum licencjat) oraz doświadczenie (minimum 1 rok) w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/kursów/wykładów z zakresu tematycznego dotyczącego szkolenia stanowiącego przedmiot części zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

4 budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) formularz ofertowy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

5 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa, d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, i) wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. j) zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie

6 Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Rynek 6, Wałbrzych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Rynek 6, Wałbrzych, sekretariat pok. nr 11. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy finansowany z POKL w ramach EFS. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Montaż filmów. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Montaż filmów - szkolenie dla 1 osoby-oczekiwana lokalizacja szkolenia - Milicz- nie mniej niż 50 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r. Zakres szkolenia m.in.: Podstawy montażu, ujęcie, scena, sekwencje, planowanie montażu, scenopis, montaż dramaturgiczny i skojarzeniowy, budowanie całości dzieła Ruch w filmie, ruch obiektu, ruch kamery, cięcia na ruchu, rytm, tempo, dialogi w filmie, sceny dialogowe, dźwięk w filmie, muzyka, efekty, podkładanie dźwięku pod wybraną scenkę, efekty akustyczne Opracowanie filmu, wykonanie napisów i korekty barwnej. Opublikowanie filmu na DVD. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych-- szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Wałbrzych - nie mniej niż 90 godzin

7 efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: zasady BHP, dezynfekcja i sterylizacja, zapoznanie się z placówką i sprzętem, obowiązki opiekuna medycznego, formy opieki nad podopiecznymi, podstawy fizjologii i anatomii, starzenie się organizmu człowieka, choroby wieku starczego, poszanowanie uczuć chorych, zasady pielęgnacji, podstawy rehabilitacji, profilaktyka odleżyn, pierwsza pomoc, towarzyszenie śmierci, farmakoterapia, zasady żywienia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Obsługa sekretariatu, spraw administracyjnych i zaawansowana obsługa komputera. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Obsługa sekretariatu, spraw administracyjnych i zaawansowana obsługa komputera- szkolenie dla 4 osób- oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Legnica; 1 osoba Mieroszów; 1 osoba Bystrzyca Kłodzka; 1 osoba Świętoszów- nie mniej niż 80 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Praca na stanowisku administracyjno - biurowym Obsługa urządzeń niezbędnych w pracy administracyjno - biurowej Obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej w tym pakiet Microsoft Office w stopniu zaawansowanym. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Logistyka zaopatrzenia. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Logistyka zaopatrzenia - szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Wrocław - nie mniej niż 24 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Dział zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Organizacja zakupu i procesu zaopatrzenia Współpraca z dostawcą i minimalizacja ryzyka zakupu Transport i realizacja dostaw materiałów Wpływ zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

8 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Integracja sensoryczna I stopnia. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Integracja sensoryczna I stopnia- szkolenie dla 2 osób - oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Środa Śląska; 1 osoba Kłodzko - nie mniej niż 32 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.:podstawy neurofizjologiczne - teoria Podział i charakterystyka zaburzeń Integracji Sensorycznej Analiza znanych ćwiczeń pod kątem sensorycznym. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. EEG biofeedback I stopnia. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. EEG biofeedback I stopnia - szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Kłodzko - nie mniej niż 45 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Wprowadzenie do metody EEG-Biofeedback, Historia EEG Biofeedback Podstawy wiedzy z zakresu czynności bioelektrycznej mózgu, podstawy neurofizjologii i neuroanatomii, zastosowanie sprzężenia zwrotnego w terapii biofeedback Typowe wzorce aktywności mózgu Praktyczne zagadnienia: nauka pomiaru głowy, wyznaczanie punktów rejestracji, jak prawidłowo podłączyć elektrody w systemie standard międzynarodowy rozmieszczenia i oznaczeń elektrod, zapoznanie się z budową i programem aparatury Biofeedback- omówienie funkcji i ekranów, częstotliwość, amplituda, przesuw, filtry, impedancja - pomia Metody psychofizjologii stosowanej i biofeedback, Mechanizmy warunkowania i teorie uczenia się. Przygotowanie pacjenta do treningu- ocena diagnostyczna, analiza symptomów, wywiad diagnostyczny, wykonanie mini mapy mózgu, wykonanie eeg, analiza dostępnej dokumentacji psychologiczno-medycznej. Artefakty w EEG Biofeedback- rozpoznawanie i eliminowanie podczas treningu Biofeedback.

9 Zaburzenia, w których zalecana jest terapia EEG-Biofeedback Problematyka psychologicznoneurofizjologicznej podstawowych zaburzeń: ADD/ADHD, Autyzm, diagnoza na podstawie markerów i treningi szczegółowe (Indeks Monastry w diagnostyce ADHD, terapia z zastosowaniem technik relaksacyjnych i metody Dennisona Badania nad stresem i terapie relaksacyjne, mechanizmy warunkowania i teorie uczenia się, wpływ leków na czynność eeg, klasyczne protokoły treningowe-jednokanałowy i dwukanałowy, monopolarny i bipolarny. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Florysta. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Florysta - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Legnica-nie mniej niż 60 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Teoria barw i kompozycji Florystyczne zasady kompozycyjne Narzędzia florysty - materiałoznawstwo Materiał roślinny Florystyka okolicznościowa Sztuka układania kwiatów w naczyniach Dekoracje stołów Florystyka ślubna Florystyka żałobna. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn.e-lerning - tworzenie szkoleń e-lerningowych. przeprowadzenie kursu zawodowego pn.e-lerning - tworzenie szkoleń e-lerningowych-- szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Wrocław-nie mniej niż 21 godzin efektywnego szkolenia-termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Wstęp do technik e-learningu, WBTExpress lub Articulate Studio w praktyce - szkolenie dla autorów kursów, WBTExpress Articulate Studio - zaawansowane techniki, jak tworzyć komponenty WBTExpress lub Articulate Studio Nowe techniki zabezpieczania i sprzedaży kontentu Jak przygotować dobry scenariusz e-learning.

10 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn.platforma do szkoleń e-lerningowych. przeprowadzenie kursu zawodowego pn.platforma do szkoleń e-lerningowych - szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Oława - nie mniej niż 7 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Wstęp do technik e-learningu, WBTExpress w praktyce - szkolenie dla autorów kursów WBTExpress - zaawansowane techniki, jak tworzyć komponenty WBTExpress, Nowe techniki zabezpieczania i sprzedaży kontentu, jak przygotować dobry scenariusz e-learning. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Księgowość. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Księgowość - szkolenie dla 3 osób - oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Lewin Kłodzki, 1 osoba Lądek Zdrój, 1 osoba Legnica - nie mniej niż 120 godzin efektywnego szkolenia, - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r, Zakres szkolenia m.in.: Podatek od towarów i usług, Faktura VAT, Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, Książka przychodów i rozchodów, ordynacja podatkowa, podstawy rachunkowości, Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja środków pieniężnych, ewidencja rozrachunków, ewidencja kapitałów własnych, ewidencja materiałów i towarów, ewidencja kosztów, wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe, zajęcia praktyczne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

11 CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Murarz - Malarz - Tynkarz. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Murarz - Malarz - Tynkarz - szkolenie dla 1osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Nowa Ruda - nie mniej niż 160 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: technologia, materiałoznawstwo, rysunek zawodowy, kosztorysowanie (również komputerowe)przekazanie wiedzy na temat dokumentacji budowlanej; przeznaczenia oraz sposobów konserwacji i eksploatacji podstawowego sprzętu i narzędzi do robót budowlanych, posługiwania się podstawowymi aparatami i narzędziami mechanicznymi do robót budowlanych zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi i przepisami bhp oraz wykonywania prostych zabiegów konserwatorskich; zasad magazynowania i charakterystyki materiałów budowlanych; podstawowych zasad dobrej organizacji pracy oraz rozliczania jej efektów; zakresu prac wykonywanych na podłożach z różnych materiałów.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Pedagogika Montessori. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Pedagogika Montessori - szkolenie dla 2 osóboczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Wałbrzych, 1 osoba Nowa Ruda- nie mniej niż 252 godziny efektywnego szkolenia teoretycznego + około 200 godzin zajęć praktycznych-termin zakończenia umowy - nie później niż 30 lipca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Życie praktyczne, sensoryka, edukacja językowa, matematyka, kultura/edukacja kosmiczna, muzyka i ruch, prowadzenie grupy, obserwacje, sztuka, psychologia rozwojowa, filozofia i teoria nauczania Montessori. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

12 CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej - szkolenie dla 1 osoby-oczekiwana lokalizacja szkolenia - Ząbkowice Śląskie-nie mniej niż 67 godzin efektywnego szkoleniatermin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.:-typy wózków jezdniowych- budowa wózków jezdniowych-obsługa wózków jezdniowych- rodzaje ładunkówbhp-praktyczna nauka jazdy- UDT- wymiana butli gazowej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Fotografia. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Fotografia - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Ziębice Wrocławskie-nie mniej niż 45 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r, Zakres szkolenia m.in.: Wprowadzenie - czas, czułość, przesłona, tryby pracy + ćwiczenia, Rozszerzenie - balans bieli, histogram, pomiar światła, kompensacja ekspozycji + ćwiczenia, Kompozycja - mocne punkty, centralny kadr, ważenie zdjęcia, dynamika i statyka + ćwiczenia, Fotografia nocna - sposoby na ciekawe zdjęcia portretowe, krajobrazowe i architektury, Portret - jak fotografować człowieka w różnych sytuacjach + ćwiczenia Portret - zajęcia z modelką Wywołanie pliku RAW, podstawowa edycja zdjęcia + ćwiczenia Obróbka cyfrowa - profesjonalny retusz obrazu i przygotowanie pliku do druku + ćwiczenia Lampa błyskowa - jak ją wykorzystać w plenerze i pomieszczeniu tak aby unikać kiczowatych zdjęć + ćwiczenia Street photo - uchwyć życie na ulicy + ćwiczenia Domowe studio - profesjonalne zdjęcia przy niewielkim wysiłku + ćwiczenia Ciemnia - wywołanie negatywu, wywołanie pozytywu + ćwiczenia Ciemnia - wywołanie pozytywu z użyciem filtrów i maskowania + ćwiczenia Fotografia reportażowa + ćwiczenia Zdjęcie czarnobiałe od pomysłu po finalną odbitkę + ćwiczenia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

13 CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator systemu Linux. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator systemu Linux - szkolenie dla 1 osobyoczekiwana lokalizacja szkolenia - Jelenia Góra- nie mniej niż 80 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Wprowadzenie do systemu Linux, Administrowanie systemem Linux, Programowanie w shellu, Administrowanie siecią TCP/IP, Serwery dedykowane, Bezpieczeństwo w systemie Linux/Unix. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Recepcjonista z językiem niemieckim. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Recepcjonista z językiem niemieckim - szkolenie dla 1 osoby-oczekiwana lokalizacja szkolenia - Świeradów Zdrój- nie mniej niż 50 godzin efektywnego szkolenia-termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r, Zakres szkolenia realizowanego w języku niemieckim m.in.: nauka sprawnego dyktowania i zapisywania liczb oraz słów (spelling), komunikacja telefoniczna, łączenie rozmów, zapisywanie wiadomości, przekazywanie wiadomości, udzielanie wiadomości, przyjmowanie i załatwianie reklamacji, korespondencja ,zaproszenie, e. rezerwacja (potwierdzenie), kontakt bezpośredni, procedura check- in,check- aut, terminologia związana z nazewnictwem pokoi i ich wyposażeniem, podstawowe urządzenia w pracy recepcji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Instruktor nauki pływania.

14 przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Instruktor nauki pływania - szkolenie dla 1 osobyoczekiwana lokalizacja szkolenia - Gryfów Śląski i okolice w promieniu do 40 km w przypadku braku krytej pływalni- nie mniej niż 150 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy- 30 listopada 2014r. Zakres szkolenia m.in: Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków startowych i nawrotów. Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego. Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży. Sport pływacki aktywnością całożyciową.pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania. Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim. Podstawy biomechaniki pływania sportowego. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania. Organizacja polskiego sportu pływackiego. Przepisy pływania. Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka. Rola rozgrzewki w treningu pływackim. Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej. Rola ćwiczeń oswajających z wodą. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi: delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów. Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrotów. Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Uprawnienia elektryczne SEP w zakresie e do 1 kv. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Uprawnienia elektryczne SEP w zakresie e do 1 kv - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Zgorzelec- nie mniej niż 30 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,

15 Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Tworzenie stron internetowych. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Tworzenie stron internetowych - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Wrocław- nie mniej niż 20 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r, Zakres szkolenia m.in.:- projektowanie stron WWW z wykorzystaniem HTML, CMS, JavaScript, PHP- obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Corel Drawe, Adobe Ilustrator- wykorzystanie programu Word Press w administrowaniu stroną. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs cukiernika. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs cukiernika - szkolenie dla 2 osób - oczekiwana lokalizacja szkolenia - dla 1 osoby - Mieroszów; dla 1 osoby - Świdnica- nie mniej niż 28 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.; podstawy cukiernictwa - ciasta kruche - serniki, wszystko o tortach, sekrety udanych deserów, bezy, ciasta drożdżowe - pączki - strudle, cupcake, muffinki, babeczki, pierniki słodkie śniadanie. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

16 CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Opolno Zdrój- nie mniej niż 145 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą MAG Zakres szkolenia m.in.;organizacja pracy biurowej - technika biurowa, Przepływ informacji oraz efektywna komunikacja, Kultura zawodu, Obsługa urządzeń biurowych i komputera, Organizacja i zarządzanie. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Oligofrenopedagogika. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Oligofrenopedagogika - szkolenie dla 1 osobyoczekiwana lokalizacja szkolenia - Kłodzko - nie mniej niż 260 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r. Zakres szkolenia m.in. Przekazanie kursantom wiedzy z zakresu programowania i podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych względem dzieci i młodzieży o określonych stopniach niepełnosprawności umysłowej. Przekazanie kursantom wiedzy na temat planowania pracy oraz zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji nauczania i wychowywania osób niepełnosprawnych umysłowo. Wskazanie jak współpracować ze środowiskiem osób dotkniętych niepełnosprawnością umysłową, w tym z członkami rodziny, którzy zazwyczaj również potrzebują pomocy.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

17 CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Księgowość w małej firmie. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Księgowość w małej firmie - szkolenie dla 1 osobyoczekiwana lokalizacja szkolenia - Bielawa - nie mniej niż 40 godzin efektywnego szkoleniatermin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Szkolenie z Programu Płatnik, Szkolenie z Rozliczeń ZUS, Szkolenie z Ryczałtu Ewidencjonowanego, Szkolenie z Komputerowej Księgi Podatkowej, Szkolenie z Księgi Podatkowej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Trening umiejętności komunikacyjnych. przeprowadzenie kursu zawodowego pn.trening umiejętności komunikacyjnych- szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Wałbrzych-nie mniej niż 14 godzin efektywnego szkolenia-termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: nauka efektywnego argumentowania,- sposoby skutecznego komunikowania się z innymi,- nauka praktycznego używania narzędzi komunikacyjnych,- zapoznanie z koncepcją analizy transakcyjnej, - przybliżenie modelu asertywnego komunikowania się z innymi- zachowywanie odpowiedzialności- umiejętność udzielania informacji zwrotnych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator serwerów Windows serwer przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator serwerów Windows serwer szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Ludwikowice Kłodzkie- nie mniej niż 40 godzin efektywnego szkolenia-termin zakończenia umowy - 30 listopada 2014r Zakres szkolenia m.in.: Wprowadzenie do SQL Server i jego zestawu narzędzi, Przygotowanie

18 Systemu dla SQL Server 2012, Instalacja i konfiguracja SQL Server 2012, Praca z bazami danych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 6 2015-08-03 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Budowa portalu intranetowego i kancelarii na platformie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo