INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji

2 budujemy dla przestrze edukacji infolinia:

3 Zapraszamy serdecznie do udziału w formach doskonalenia przygotowanych w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania przez Europejskie Centrum Edukacji, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Przekazujemy Państwu Informator, w którym proponujemy ofertę doskonalenia opartą o rzetelną diagnozę potrzeb Nauczycieli i Dyrektorów, dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji na terenie całej Polski projektów edukacyjnych i szkoleniowych oraz najwyższe kompetencje i doświadczenie współpracujących z nami Edukatorów i Trenerów. Zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna stawia przed Nauczycielami i Kadrą Zarządzającą szereg nowych wyzwań. Oferujemy Państwu bogatą tematykę szkoleń dostosowaną do bieżących potrzeb związanych z wdrażaniem reformy programowej, rozwojem kompetencji menadżerskich i komunikacyjnych, rozwojem warsztatu nauczyciela. Elastycznie odpowiadamy na indywidualne oczekiwania zarówno Rad Pedagogicznych, jak i każdej Osoby zainteresowanej doskonaleniem zawodowym. Nasi pracownicy i współpracownicy to profesjonaliści, którzy posiadają rozległą wiedzę i najwyższe kompetencje w swoich specjalnościach. Jesteśmy autorami prestiżowych projektów współfinansowanych ze środków EFS: badawczego Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej oraz edukacyjnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Za swoją działalność otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. nagrodę SKRZYDŁA 2010 za stworzenie NOWATORSKIEGO MODELU EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA W POLSCE oraz za wysoką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych nagrodę LIDER REGIONU w kategorii EUROPA. Ideą, którą realizujemy, jest działalność na rzecz zmian w edukacji dziecka w Polsce. Każdemu podmiotowi współpracującemu z nami proponujmy indywidualne podejście do potrzeb, elastyczność w działaniu oraz profesjonalizm. Szkolenia odbywać się mogą w siedzibie Centrum lub na terenie Państwa placówki, terminy i szczegóły organizacyjne ustalane są indywidualnie (telefonicznie lub , oraz owo: Serdecznie zapraszamy do współpracy, życzymy satysfakcji oraz sukcesów w pracy w roku szkolnym 2011/2012. Bieżącą ofertę oraz ciekawe informacje o realizowanych przez nas działaniach znajdziecie Państwo także na stronie internetowej Prezes Zarządu Mirosław Kopik Dyrektor ECE Monika Zatorska

4 I. Rozwój szkoły i placówki, wdrażanie zmian wynikających z reformy programowej. NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRACY DYREKTORA Adresaci: Nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół Pogłębienie wiedzy prawnej. Doskonalenie umiejętności związanych z organizowaniem ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomagania. Umiejętność opracowania narzędzi do nadzoru pedagogicznego. Podniesienie umiejętności wykorzystania wyników nadzoru do rozwoju przedszkola/szkoły. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego. Kontrola w nadzorze pedagogicznym (kontrola zewnętrzna w szkole/placówce, wykorzystanie arkuszy kontroli zewnętrznej w kontroli wewnętrznej, wykorzystanie arkusza monitoringu zewnętrznego). Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru dyrektora szkoły/przedszkola. Liczba godzin: 10 godzin Prowadzący: Barbara Szeląg Wartość szkolenia: 120 zł DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI PO- TRZEBAMI EDUKACYJNYMI : INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY; KARTA, PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Właściwa interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Nabycie umiejętności projektowania edukacji uczniom ze SPE wdrażanie koncepcji MEN. Nabycie umiejętności pisania IPET, Karty i PDW. 1. Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Określenie mocnych i słabych stron (istota diagnozy psychologiczno - pedagogicznej). Omówienie trudności w nauce wynikających ze specyfiki niepełnosprawności ucznia. 2. Konstruowanie IPET określenie celów i działań terapeutycznych; dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków kształcenia, sprawdzania wiadomości i egzaminowania do potrzeb i możliwości ucznia, analiza przykładowych indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych; analiza dokumentów wybranych uczniów oraz ustalenie podstawowych założeń IPET dla tych uczniów; pisanie Karty i Planu Działań Wspierających do konkretnych opinii, orzeczeń i wniosków. Liczba godzin: od 4 do 6 godzin Prowadzący: Trener ECE KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU SZKOŁY/PLACÓWKI W ŚRODOWISKU Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnicy po zajęciach: rozumieją potrzebę kreowania wizerunku znają różne metody promocji szkoły/placówki, potrafią zaplanować działania promocyjne 1. Specyfika działań promocyjnych w oświacie, promocja wewnętrzna i zewnętrzna. 2. Efekt pierwszego wrażenia. 3. Metody promowania szkoły/placówki, kontakty z mediami. 4. Sytuacje kryzysowe a wizerunek szkoły/placówki. 5. Planowanie działań promocyjnych. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Trener ECE

5 FUNDUSZE UNIJNE czyli nie taki diabeł straszny jak go malują Adresaci: Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat aktualnych możliwości aplikowania o fundusze z Unii Europejskiej Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu przygotowania oraz pisania wniosku o dotację z Unii Europejskiej Nabranie przez uczestników szkolenia przekonania, iż każdy jest w stanie przygotować i zrealizować dobry wniosek Dostępne fundusze dla oświaty (konkursy otwarte i zamknięte). Od czego zacząć pisanie wniosku. Elementy projektu. Biznes plan. Analizy finansowe. Wskaźniki projektu. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Najczęściej popełniane błędy. Dobre praktyki, prezentacja wygranego i zrealizowanego projektu. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Mirosław Kopik Wartość szkolenia: 290 zł od osoby. Przy zgłoszeniu udziału w szkoleniu do 15 listopada % rabatu WARSZTAT PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH czyli bierzemy byka za rogi Adresaci: Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Przekazanie słuchaczom praktycznej, niezbędnej wiedzy na temat pisania wniosku Podczas warsztatów każdy z uczestników powinien samodzielnie, pod okiem trenera, przygotować zręby własnego wniosku a później umieć samodzielnie go dokończyć. Zaczynamy od pomysłu, określamy potrzeby i problemy. Tworzymy cele. Piszemy o rezultatach. Opisujemy beneficjentów, ich rekrutację. Upowszechnianie projektu. Zarządzanie projektem. Wydatki projektu. Monitorowanie projektu. Dobre praktyki - omówienie wygranego i zrealizowanego już projektu. Liczba godzin: 2 dni po 6 godzin Prowadzący: Mirosław Kopik Wartość szkolenia: 320 zł od osoby za jeden dzień szkoleniowy. Przy zgłoszeniu udziału w szkoleniu do 15 listopada % rabatu. Maksymalna grupa szkoleniowa to 12 osób. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Prezentacja nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, omówienie pakietu działań zapewniających lepsze szanse edukacyjne dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Cele kształcenia ogólnego: - charakterystyka umiejętności, - omówienie postaw, - treści kształcenia w poszczególnych edukacjach. Organizacja i formy pracy nauczyciela wynikające z nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Liczba godzin: 4 godziny Prowadzący: Trener ECE Wartość szkolenia: otwarte: 60 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia

6 MATEMATYKA W KLASACH I-III A NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Poznanie zapisów nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i jej realizacja z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy. Analiza treści programowych z zakresu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Nowoczesne metody, formy i środki w edukacji matematycznej dostosowane do pracy z uczniem sześcio i siedmioletnim. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Trener ECE Wartość szkolenia: otwarte: 65 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia OBSERWACJA ZAJĘĆ W WEWNĘTRZNYM NADZORZE PEDAGOGICZNYM Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli Po zajęciach uczestnik: posiada wiedzę na temat rodzajów obserwacji zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola, potrafi zaplanować obserwację zajęć do projektu ewaluacji wewnętrznej, wskaże sposoby wykorzystania wyników obserwacji do planowania rozwoju przedszkola/ szkoły, dokonuje refleksji nad swoim warsztatem i efektami pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej. Uzasadnienie zmian w nadzorze pedagogicznym. Obserwacja metodą poznawania /diagnozowania pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciela. Rodzaje obserwacji zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola/ szkoły. Procedura obserwacji, system dokumentowania. Sprawozdania dyrektora z przeprowadzonych obserwacji. Wykorzystanie wyników obserwacji do planowania rozwoju przedszkola. Liczba godzin: 10 godzin Prowadzący: Barbara Szeląg Wartość szkolenia: 120 zł Inne nasze propozycje: 1. Zmiany w prawie oświatowym. 2. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu i szkole podstawowej. 3. Sposoby pozyskiwania informacji w ramach prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 4. Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do projektowania zmian w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 5. Ewaluacja szkolnych programów wychowawczych i programów profilaktyki. 6. Sześciolatku, witaj w szkole! - dostosowanie pracy szkoły i nauczyciela do zmian. 7. Wybór i modyfikacja programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. 8. Tworzenie autorskich programów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz planów pracy w świetle zmian wynikających z reformy. 9. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w praktyce; dokumentowanie. 10. Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w praktyce; dokumentowanie. 11. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian w prawie oświatowym.

7 II. Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli. WIELOINTELIGENTNA EDUKACJA DLA DZIECKA W PRAKTYCE Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z autorską koncepcją Wielointeligentnej edukacji dla dziecka opartą na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz możliwościami jej praktycznego wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Tworzenie nowej jakości pracy z dzieckiem w polskich przedszkolach i szkołach. 1. Założenia autorskiej koncepcji pracy z dzieckiem Wielointeligentna edukacja dla dziecka. 2. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera i jej praktyczne wykorzystanie w edukacji. 3. Diagnoza profilu inteligencji jako podstawa nowatorskiego spojrzenia na dziecko. 4. Indywidualizacja jak dobierać zabawy i zajęcia do potrzeb każdego przedszkolaka i małego ucznia. 5. Organizacja środowiska edukacyjnego wspierającego wielorakie inteligencje Krainy Zabaw Dziecięcych. 6. Dialog wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego. Liczba godzin: 8 godz. Istnieje dodatkowo możliwość poprowadzenia przez autorkę spotkań z rodzicami. Prowadzący: Monika Zatorska autorka koncepcji ODKRYWANIE ZDOLNOŚCI DZIECKA Adresaci: Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Zaprezentowanie rodzicom nietradycyjnego sposobu patrzenia na zdolności i możliwości każdego dziecka. Ukazanie sposobów rozwijania potencjału intelektualnego przedszkolaków i małych uczniów. 1. Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera omówienie założeń. 2. Rodzice i nauczyciele partnerzy działający dla dobra dziecka. 3. Moje dziecko jest zdolne formy wspierania zdolności indywidualnych dziecka przez dorosłych. Liczba godzin: 2 godziny Prowadzący: Monika Zatorska Wartość szkolenia: cena modułu uzupełniającego szkolenie Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce wynosi 500 zł; szkolenie niezależne od warsztatu dla nauczycieli - cena do uzgodnienia MNEMOTECHNIKI MITY I FAKTY Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz II etapu edukacyjnego Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi metodami efektywnego uczenia się dzieci w różnym wieku. Ukazanie możliwości oraz za i przeciw stosowaniu mnemotechnik w pracy z dzieckiem. Nabycie umiejętności wykorzystania niektórych technik przyspieszonego uczenia się w codziennym życiu. 1. Jak wykorzystywać nasz mózg, aby nauka była efektywna. 2. Co to są mnemotechniki, czy warto je stosować. 3. Przykłady technik przyspieszonego uczenia się i ich wykorzystania w codziennym życiu i nauce szkolnej. 4. Czy mnemotechniki, to korzystne sposoby wspierania rozwoju pamięci małego dziecka; mity i fakty. Liczba godzin: 5 godzin Prowadzący: Monika Zatorska

8 METODY OCENY DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z problematyką dojrzałości szkolnej oraz z różnymi metodami diagnozowania dojrzałości szkolnej Kształcenie umiejętności badania dojrzałości szkolnej dzieci 7. Zagadnienie dojrzałości (gotowości) szkolnej. 8. Uwarunkowania dojrzałości szkolnej. 9. Kryteria dojrzałości szkolnej. 10. Metody badania dojrzałości szkolnej 11. Praktyczna ocena dojrzałości szkolnej w świetle wybranych testów. 12. Diagnoza przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej. Liczba godzin: 6 lub 8 godz. Prowadzący: Aldona Kopik JAK POMÓC DZIECKU Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ? Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz II etapu edukacyjnego Wzbogacenie umiejętności pedagogicznej diagnozy przyczyn trudności wychowawczych. Poznanie sposobów pomocy dziecku z rodziny dysfunkcyjnej. 1. Zapoznanie z zapisami Karty Praw Dziecka. 2. Wybrane metody diagnozy sytuacji rodzinnej dziecka. 3. Przejawy trudności wychowawczych obserwowane u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 4. Praktyczne sposoby i rozwiązania - rola dorosłych we wspieraniu właściwego rozwoju emocjonalnego, społecznego i umysłowego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. 5. Zapoznanie z literaturą przedmiotu. Liczba godzin: 5 godzin Prowadzący: Monika Zatorska, Beata Szczypuła Wartość szkolenia: otwarte: 80 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia WYCHOWAWCA DORADCĄ RODZICÓW Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, warsztat również może być prowadzony dla nauczycieli klas IV-VI Uświadomienie wartości dialogu z rodzicami w celu osiągania zamierzonych wyników w edukacji i wychowaniu dzieci. Uświadomienie nauczycielom obowiązków rodziców wynikających z Karty praw i obowiązków rodziców w Europie. Zapoznanie ze sposobami włączania rodziców w życie klasy i szkoły, budowanie relacji. Właściwe przygotowanie się do roli doradcy rodziców. 1. Rozpoznawanie i łamanie stereotypów - ćwiczenia. 2. Przypomnienie nauczycielom statusu rodzica w aktach prawnych, omówienie obowiązków rodziców wynikających z Karty praw i obowiązków rodziców w Europie oraz statutów szkół. 3. Jak poprowadzić pierwsze zebranie, propozycje praktyczne. 4. Propozycje włączania rodziców w życie klasy - zajęcia szkolne i pozalekcyjne z udziałem rodziców. 5. Wychowawca doradcą rodziców - jak budować relacje. Przykłady warsztatów. 6. Jak przygotować się do pełnienia roli doradcy rodziców. 7. Omówienie Dekalogu dla rodziców i wychowanków według Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku. 8. Galeria rodzicielskich portretów. 9. Zasady uważnego słuchania - jak prowadzić rozmowy z rodzicami. 10. Konstruowanie własnego scenariusza jako propozycji współpracy z rodzicami. Liczba godzin: 5 godzin Prowadzący: Beata Szczypuła Wartość szkolenia: otwarte: 95 zł od osoby, dla Rady Pedagogicznej do uzgodnienia

9 ZABAWA PODSTAWA PRACY NAUCZYCIELA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z różnymi typami zabaw i ich funkcjami. Ukazanie roli zabawy w pracy z dzieckiem sześcioletnim. Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania zabawy w pracy z dzieckiem sześcioletnim. 1. Zabawa jako podstawa aktywności dziecka sześcioletniego. 2. Rodzaje zabaw. 3. Wykorzystanie zabawy w pracy z dzieckiem sześcioletnim. 4. Efekty uczenia się poprzez zabawę. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Aldona Kopik INDYWIDUALNY KONTAKT Z RODZICEM KOMUNIKACJA KRYZYSOWA W PROCESIE EDUKACYJNYM Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, opiekunów i pedagogów Doskonalenie umiejętności argumentacji i asertywnej komunikacji Trening kontroli emocji i przeciwdziałanie konfliktowi Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 1. Cel kontaktu z rodzicami. 2. Rola własnych przekonań w komunikacji. 3. Radzenie sobie z emocjami i stresem, tzw. sytuacje trudne. 4. Kompetencje komunikacyjne i techniki argumentacji. 5. Komunikacja kryzysowa w procesie edukacyjnym. 6. Budowanie autorytetu. 7. Reagowanie na ataki i zastrzeżenia. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Tomasz Drożdż WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i I etapu edukacyjnego Przypomnienie poszczególnych etapów w prawidłowym procesie rozwoju mowy dziecka. Przypomnienie najczęściej spotykanych zaburzeń mowy u dzieci. Poznanie symptomów wskazujących na problemy w komunikacji językowej. Poznanie sposobów wspomagania rozwoju mowy w zakresie poszczególnych jej funkcji oraz obserwowanych trudności. Prawidłowy proces rozwoju mowy dziecka. Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci. Jak rozpoznać istniejące u dziecka problemy w komunikacji językowej? Sytuacja szkolna dzieci z zaburzeniami mowy. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z zaburzoną mową? Podstawowe zestawy ćwiczeń i materiały do terapii mowy do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela. Liczba godzin: 10 godzin Prowadzący: Barbara Galas

10 STYMULACJA MOWY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Adresaci: Nauczyciele przedszkolni Zapoznanie z procesem rozwoju mowy. Uświadomienie wpływu funkcji aparatu mownego do prawidłowego rozwoju mowy. Poznanie gier i zabaw usprawniających niezbędne funkcje do prawidłowego rozwoju mowy. Trenowanie pod okiem instruktora grup gier rozwijających poszczególne funkcje. Prawidłowy proces rozwoju mowy dziecka; funkcje aparatu mownego. Zabawy usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia, żuchwy). Zabawy oddechowe zapobiegające mówieniu na wdechu, arytmii oddechowej, kolizji między tekstem a oddechem. Ćwiczenia głosowe. Gry i zabawy artykulacyjne. Konstruowanie wątków tematycznych do poszczególnych głosek. Masaż relaksacyjny w formie zabawy. Rysowane wierszyki - zapamiętywanie słowa poprzez schematy graficzne. Logorytmika - stymulacja ruchu dziecka przy muzyce i słowie. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Barbara Galas SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Adresaci: Nauczyciele/wychowawcy pragnący świadomie wpływać na jakość procesu komunikacji w pracy i środowisku osobistym, aby skutecznie przekazywać informacje i wiedzę, prowadzić rozmowy, kształtować relacje, przekonywać do swoich racji. Nabycie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji międzyludzkiej Wyćwiczenie umiejętności postrzegania rzeczywistości okiem odbiorcy komunikatu Umiejętne stosowanie komunikacji asertywnej 1. Podstawy komunikacji - kształtowanie dialogu. 2. Analiza problemów komunikacyjnych. 3. Odpowiedzialność w procesie komunikacji. 4. Zasady budowania komunikatów. 5. Odbiór komunikatu przez rozmówcę - typy osobowości i meta programy. 6. Etapy przekazywania informacji w procesie nauczania. 7. Budowanie nastawienia, zamiana problemów na cele. 8. Komunikacja asertywna. 9. Zasady formułowania opinii o faktach, udzielanie krytyki i reakcja na krytykę. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Tomasz Drożdż DIAGNOZA PEDAGOGICZNA JAKO PODSTAWA PRACY NAUCZYCIELA Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie Uczestników z problematyką diagnozy i procesem diagnostycznym. Zapoznanie z podstawowymi technikami diagnostycznymi. Nabycie umiejętności prowadzenia diagnozy pedagogicznej. 1. Diagnoza i proces diagnostyczny. 2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego. 3. Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy nauczyciela. 4. Obszary diagnozy pedagogicznej. 5. Możliwości diagnozowania dziecka w przedszkolu i szkole. Liczba godzin: 6 lub 8 godzin Prowadzący: Aldona Kopik 10

11 UCZNIOWSKI PROJEKT EDUKACYJNY Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół Uczestnicy po zajęciach: znają walory metody projektu, rozumieją rolę ucznia i nauczyciela na kolejnych etapach realizacji projektu, potrafią zaplanować pracę metodą projektu. 1. Istota metody projektu i jego walory. 2. Prawne aspekty realizacji projektu. 3. Projekt a rozwijanie kluczowych kompetencji. 4. Projekt w praktyce a. Etapy realizacji projektu. b. Rola ucznia i nauczyciela na kolejnych etapach realizacji projektu. c. Ocenianie projektu. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Trener ECE INDYWIDUALIZACJA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ PODSTAWĄ SKUTECZNEJ EDUKACJI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Zapoznanie z Uczestników z zagadnieniem indywidualizacji. Zapoznanie z możliwościami indywidualizacji celów, treści, metod i form pracy. Kształcenie umiejętności indywidualizacji poszczególnych elementów procesu dydaktycznego. Nabycie umiejętności indywidualizowania aktywności edukacyjnej. 1. Indywidualizacja w edukacji dziecka 2. Indywidualizacja wspólnego uczenia się. 3. Zwiększanie efektywności i atrakcyjności uczenia się poprzez szeroko rozumianą indywidualizację. 4. Efekty uczenia się poprzez zabawę. Liczba godzin: 6 godzin Prowadzący: Aldona Kopik Inne nasze propozycje: 1. Wsparcie rozwoju dziecka zdolnego. 2. Zajęcia komputerowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 3. Sztuka, która pomaga (kreatywne malarstwo, mandale, drama, kotwice terapeutyczne). Elementy terapii przez sztukę w pracy nauczyciela. 4. Arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5. Zabawy ze sztuką - wspieranie rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie technik arteterapeutycznych. 6. Wykorzystanie Portfolio jako metody samooceny we wczesnej edukacji dziecka. 7. Wykorzystanie Portfolio jako metody samooceny we wczesnym nauczaniu języka angielskiego. 8. Teoria inteligencji wielorakich- podstawa nauczania języków obcych w przedszkolu i klasach I-III. 9. Umiejętność planowania własnego uczenia się oraz umiejętność uczenia się nowatorskie treści w edukacji wczesnoszkolnej i w pracy z dzieckiem w przedszkolu. 10. Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w działaniach muzyczno ruchowych idea Carla Orffa. 11. Pląsy i tańce w kręgu dla najmłodszych. 12. Upominki na różne okazje - wykorzystanie ciekawych technik plastycznych. 13. Kwiaty na łące i w ogrodzie bibułkarstwo. 14. Wykorzystanie sztuki orgiami w kształceniu matematycznym uczniów i przedszkolaków. 15. Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej. 16. Wykorzystanie tangramu w kształceniu matematycznym uczniów na I i II etapie edukacyjnym. 17. Praca w klasach łączonych. Planowanie zajęć. 18. Ruch i muzyka a rozwój i wychowanie. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 11

12 III. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli i kadry kierowniczej. KIEROWANIE ZESPOŁEM Trening umiejętności menedżerskich Adresaci: Kadra zarządzająca, liderzy zespołów, dyrektorzy Poszerzenie warsztatu umiejętności kierowniczych. Dostosowanie stylu kierowania do indywidualnych potrzeb pracowników. Wypracowanie metod prowadzenia rozmów motywujących i dyscyplinujących. 1. Rola i zadania menadżera. 2. Teoria przywództwa sytuacyjnego. 3. Etapy rozwoju pracownika w organizacji. 4. Elastyczność i efektywność doboru stylu komunikacji. 5. Motywacja, rola kar i nagród. 6. Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania. 7. Instruktaż i monitorowanie postępów pracy. 8. Korygowanie zachowań pracowników. Rozmowy dyscyplinujące. 9. Ocena pracownicza. 10. Coaching jako metoda rozwojowa. Liczba godzin: 16 godzin (dwa dni szkoleniowe) Prowadzący: Tomasz Drożdż Wartość szkolenia: 240 zł RELACJE Z MEDIAMI, czyli sztuka komunikowania się z czwartą władzą Adresaci: Dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno-wychowawczych. Zdobycie wiedzy na temat komunikacji z mediami. Poznanie specyfiki działania mediów. Poznanie oczekiwań mediów. Wiedza na temat spójności intencji komunikatu i jego zrozumieniem przez odbiorcę Praktyczne przećwiczenie wypowiedzi medialnych. Zdobycie wiedzy, jak unikać najczęściej popełnianych błędów w relacjach z mediami 1. Czwarta władza, czyli media rządzą? Konstytucyjna wolność prasy. 2. Sztuka relacji z mediami. 3. Elementy prawa prasowego: autoryzacja, sprostowanie etc. 4. Nasze prawa w kontakcie z mediami. 5. Warsztat pracy z mediami. 6. Specyfika działania mediów. 7. Zasady dobrych relacji z dziennikarzami. 8. Najczęściej popełniane błędy z kontaktach z mediami. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Magdalena Fudala Wartość szkolenia: 120 zł 12

13 KONFLIKT W ZESPOLE Przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów z przełożonymi i współpracownikami Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej i zespołów pracowniczych Poznanie natury konfliktu i jego dynamiki rozwoju. Doskonalenie umiejętności identyfikowania mechanizmów leżących u podłoża konfliktu. Pogłębianie kompetencji dotyczących konstruktywnej komunikacji. Poznanie strategii rozwiązywania konfliktów. Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem i w sposób pozwalający na wykorzystywanie potencjału tkwiącego w sporze. Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów. 1. Natura emocji i ich znaczenie w konflikcie. Dynamika konfliktu w procesach grupowych. 2. Trójkąt satysfakcji - zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech poziomach. 3. Strategie rozwiązywania konfliktów i style negocjacji. 4. Rola komunikacji w konflikcie, kształtowanie postaw pro aktywnych. 5. Kreatywne podejście do trudnych sytuacji, stosowanie rozwiązań typu wygrany-wygrany. Liczba godzin: 8 godzin Prowadzący: Tomasz Drożdż Wartość szkolenia: 190 zł KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, czyli jak wyjść cało z oka cyklonu Adresaci: Dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie dzieci i młodzieży Zdobycie wiedzy na temat komunikacji z grupami otoczenia w sytuacji kryzysowej Podstawowa wiedza na temat specyfiki mediów i ich zainteresowania sytuacją kryzysową w placówce szkolno-wychowawczej. Praktyczne zmierzenie się z symulowaną sytuacją kryzysową - ćwiczenia. Unikanie najczęściej popełnianych błędów w sytuacjach kryzysowych. 1. Definicja sytuacji kryzysowej. 2. Fakty i mity na temat sytuacji kryzysowej. 3. Zasady komunikacji w kryzysie. 4. Grupy otoczenia: uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, media. 5. Aspekty komunikacji wewnętrznej. 6. Elementarz postępowania z mediami. 7. Najczęściej popełniane błędy w komunikacji kryzysowej 8. Warunki opanowania kryzysu. 9. Plan antykryzysowy. Liczba godzin: 12 godzin (dwa dni szkoleniowe) Prowadzący: Magdalena Fudala Wartość szkolenia: otwarte: 140 zł od osoby, dla Rady pedagogicznej do uzgodnienia Inne nasze propozycje: 1. Zaawansowany warsztat komunikacji - komunikacja nauczyciel - uczeń. 2. Techniki relaksacyjne w klasie. 3. Zarządzanie zmianą. Identyfikacja i zmiana przekonań blokujących zmianę. 4. Warsztaty kontroli emocji radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego. 13

14 Kursy w formie blended-learning NOWOŚĆ! przy współpracy z pwn.pl Oferta kursów pwn.pl w formie blended-learning Nauczanie w formie blended-learning jest zalecaną przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej formą kształcenia nauczycieli. TERAPIA MARII MONTESSORI Uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami pedagogiki M. Montessori (rola nauczyciela w procesie kształcenia, poznanie zasady wolności według M. Montessori), metodyką pracy z materiałem montessoriańskim. Po ukończeniu szkolenia nabywają umiejętności w zakresie: prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów do metody M. Montessori, diagnozowania osiągnięć ucznia, programowania pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę i materiały montessoriańskie. Odbiorcy szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Łączna liczba godzin zajęć: 16h zajęć stacjonarnych (2 spotkania po 8h), 80h zajęć e-learningowych (przez okres 8-miesięcy, dostęp do kursu on-line na platformie e-learningowej) Odpłatność: 890 zł od osoby Termin: październik maj STYMULACJA POLISENSORYCZNA Uczestnicy poznają tzw. polisensoryczny model odbioru rzeczywistości, mechanizmy behawioralne w kształtowaniu nawyków, znaczenie rytuałów w edukacji dzieci, szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nabywają umiejętności w zakresie: tworzenia zajęć w oparciu o rytuały, przygotowywania zajęć angażujących wszystkie zmysły dziecka, wykorzystania zmysłów (smak, węch) do wspomagania procesów pamięci. Odbiorcy szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Łączna liczba godzin zajęć: 16h zajęć stacjonarnych (2 spotkania po 8h), 80h zajęć e-learningowych (przez okres 8-miesięcy, dostęp do kursu on-line na platformie e-learningowej) Odpłatność: 890 zł od osoby Termin: październik - maj INTEGRACJA SENSORYCZNA Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami metody Integracji Sensorycznej, pojęciami dotyczącymi zaburzeń sensorycznych (podwrażliwość, nadwrażliwość, biały szum), metodami diagnozowania zaburzeń SI oraz metodami pracy wspierającymi zaburzone obszary. Po ukończeniu szkolenia potrafią rozpoznawać wczesne objawy zaburzeń integracji sensorycznej, stosować ćwiczenia wspierające integrację sensoryczną, dostosować ćwiczenia do rodzaju zaburzeń. Odbiorcy szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Łączna liczba godzin zajęć: 16h zajęć stacjonarnych (2 spotkania po 8h), 80h zajęć e-learningowych (przez okres 8-miesięcy, dostęp do kursu on-line na platformie e-learningowej) Odpłatność: 890 zł od osoby Termin: październik - maj 14

15 TRENERZY ECE TOMASZ DROŻDŻ - psycholog, dla którego praca w tym zawodzie jest pasją i powołaniem, trener, coach, absolwent i doktorant Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowany terapeuta Programu Simontona Simonton Cancer Center. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji, motywacji do zmiany, profilaktyki wypalenia zawodowego i wiele innych. Wolne chwile poświęca na górskie wycieczki, chór gospel i fotografowanie. MAGDALENA FUDALA - trener i konsultant w szkoleniach z zakresu komunikacji, doradca ds. wizerunku i strategii komunikacji z otoczeniem, właścicielka Firmy Doradczej FREELANCER PR. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w relacjach z mediami i komunikacji kryzysowej. Jest wieloletnim praktykiem w obszarze komunikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako dziennikarka i publicystka społeczna i polityczna. Była stypendystką projektu Gand schamme for journalists and media support w Brukseli. Pracowała także jako menedżer w administracji rządowej, odpowiadała za działania public relations dla urzędu wojewody i projektów europejskich - przedakcesyjnych i akcesyjnych, a także za zarządzanie informacją, kreowanie polityki medialnej, współpracę z mediami i budowanie strategii promocyjnej. Od 2007 roku prowadzi własną firmę public relations i współpracuje w zakresie komunikacji z dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i organizacjami biznesowymi, dla których prowadzi projekty komunikacyjne, doradza i szkoli. Od lutego 2009 jest rzeczniczką prasową spółki Dyckerhoff Polska, będącej częścią międzynarodowego koncernu przemysłowego Buzzi Unicem. Realizowała także cykl szkoleń dla przedstawicieli placówek kulturalnych i edukacyjnych: domów kultury, bibliotek i muzeów. RENATA KNUROWSKA - nauczyciel sztuki oraz wczesnej edukacji, oligofrenopedagog; arteterapeutka. W swojej pracy rozwija i realizuje, z myślą o potrzebach dziecka, życiową pasję, jaką jest twórczość plastyczna. Pomysłami i inspiracjami dzieli się z nauczycielami, od wielu lat prowadząc warsztaty z zakresu terapii przez sztukę; opracowuje i publikuje nowatorskie pomysły na zajęcia artystyczne w przedszkolu i szkole. W wolnych chwilach maluje, wykonuje scrapbookingowe kartki oraz albumy z wykorzystaniem technik decoupage i szydełkowania. ALDONA KOPIK - pedagog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka licznych publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Twórczyni zespołu badawczego realizującego ogólnopolskie badania dojrzałości szkolnej sześciolatków, współautorka raportu Sześciolatki w Polsce. Współtwórczyni koncepcji projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy oraz koncepcji pracy z dzieckiem opartej na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera Wielointeligentna edukacja dla dziecka (wraz z Moniką Zatorską). Autorka kilkudziesięciu prac, w tym: książek, artykułów, opracowań popularno-naukowych i dydaktycznych. Uczestniczka i organizatorka wielu konferencji naukowych, dydaktycznych, seminariów, szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli wczesnego szczebla kształcenia. Prowadzi badania naukowe nad rozwojem i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z miesięcznikami dla nauczycieli (m.in. Bliżej Przedszkola, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu ) oraz przedszkolami, szkołami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci. Upowszechnia najnowszą wiedzę i wyniki badań naukowych wśród nauczycieli. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Zainteresowania: literatura, sztuka, teatr, podróże, porcelana. 15

16 MIROSŁAW KOPIK politolog, menadżer, trener biznesu. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako szef Biura Reklamy dziennika Echo Dnia, dyrektor działu mediów, następnie prezes zarządu agencji reklamowej Art Marketing Media sp. z o.o. Od 2003 r. prezes Europejskiej Agencji Rozwoju sp.j., pozyskującej fundusze z Unii Europejskiej. Współautor i zarządzający w największym w Polsce projekcie badawczym oraz największym w Polsce projekcie edukacyjnym, które współfinansowane były ze środków UE. Wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania i marketingu a także mentor, doradca oraz trener biznesu prowadzący szkolenia dla renomowanych firm (Bank BPH S.A., Bank PBK S.A., PPUH Jezierski, Prekon Sp. z o.o., KPRM S.A., Klinkier - Bud, TUiR Polisa S.A., PKN Orlen S.A., ARiMR Kielce, Veka Polska). Laureat nagrody gospodarczej Lider regionu 2009 oraz Skrzydła Pasjonuje go paleontologia, kartografia, sztuka, nurkowanie oraz fotografia podwodna. BARBARA SZELĄG - długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Koordynator Zespołu Wychowania Przedszkolnego, doradca metodyczny kadry kierowniczej, wykładowca kursów, w tym kwalifikacyjnych, organizowanych dla dyrektorów i nauczycieli, trener szkoleń kandydatów na ekspertów awansu zawodowego, autorka publikacji dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. BEATA SZCZYPUŁA - edukator, nauczyciel wczesnej edukacji, posiada kwalifikacje z filozofii i teologii oraz organizacji i zarządzania oświatą oraz dwa stopnie specjalizacji zawodowej. Współzałożycielka i członek honorowy Sądeckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Nowatorów, którego celem jest promowanie nauczycieli twórczych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców w Polsce oraz Anglii. Była pomysłodawczynią i współzałożycielką Polskiego Centrum Wspierania Rodziny, w ramach którego powstała sobotnia szkoła dla dzieci emigrantów polskich, wspierająca tradycję i kulturę polską za granicą. Wieloletni doradca i nauczyciel praktyk studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, współpracuje ze szkołą The King s School w Oxford w dziedzinie wymiany doświadczeń edukacyjnych. Szkoła jest jej życiem i pasją, a mottem: Nie ma problemów - są wyzwania. Laureatka licznych nagród oraz plebiscytu na Nauczyciela Roku 2009 w Małopolsce. Pasjonuje ją teatr, muzyka, psychologia. MONIKA ZATORSKA - nauczyciel-doradca metodyczny wczesnej edukacji, trener, autorka innowacji pedagogicznej, programów własnych, współpracuje z kilkoma uniwersytetami i szkołami wyższymi oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli w Polsce. Jest autorką licznych publikacji metodycznych i naukowych, współpracuje z czasopismami dla nauczycieli i dyrektorów: Życie Szkoły, Wychowanie w przedszkolu, Bliżej Przedszkola, Przed Szkołą, Dyrektor Szkoły. Realizuje działania na rzecz zmian w edukacji małego dziecka w Polsce. Wraz z dr Aldoną Kopik stworzyła koncepcję pracy pod nazwą Wielointeligentna edukacja dla dziecka, opartą o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Współautorka modelu edukacyjnego stworzonego dla projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, realizowanego w latach na terenie 2700 szkół naszego kraju. Uhonorowana licznymi nagrodami. Uwielbia kwiaty, muzykę i podróże. 16

17 U M O W A Z G Ł O S Z E N I E Pieczęć nagłówkowa Data PŁATNIK/ ZGŁASZAJĄCY Nazwa płatnika Adres płatnika NIP Telefon, fax UCZESTNIK 1. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Stopień awansu zawodowego Główny przedmiot nauczania Typ placówki Nazwa szkolenia Wartość szkolenia Podpis osoby zgłaszającej ZGŁOSZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ FAXEM, EM, POCZTĄ NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI ul. Klonowa 55/16, Kielce, tel , kom , 17

18 WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 1. FORMULARZE ZGŁOSZENIA Przyjęcie do realizacji umowy zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas prawidłowo wypełnionego formularza umowy zgłoszenia (z pieczątką instytucji, numerem NIP, danymi personalnymi uczestników, podpisem osoby zgłaszającej) i jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy EUROPEJSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU SP.J. (NPDN Europejskie Centrum Edukacji) a instytucją zgłaszającą. Przesłanie do nas umowy zgłoszenia oznacza akceptację warunków zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu. 2. PŁATNOŚĆ Zgłaszający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (w przypadku instytucji) i upoważnia EAR do wystawienia faktury bez jego podpisu. Nie wymagamy wcześniejszych wpłat. Faktury wystawiamy w dniu szkolenia i przekazujemy lub przesyłamy z 14 dniowym terminem płatności. Na życzenie wystawiamy faktury pro-forma. Wpłaty należy dokonywać na konto: Europejska Agencja Rozwoju Sp.J., PKO BP I O/KIELCE SZKOLENIE Każdy uczestnik szkolenia w ramach opłaty za szkolenie, otrzymuje materiały szkoleniowe. Termin szkolenia jest każdorazowo uzgadniany z uczestnikami szkolenia, na minimum 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu w formie ZAŚWIADCZENIA. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie szkolenia, obsadzie trenerskiej jak również terminie szkolenia. 4. REZYGNACJA Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli prześle pisemną rezygnację na 10 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. w przypadku odstąpienia od umowy w terminie od 9 do 3 dni przed dniem szkolenia, zgłaszający zostanie obciążony 50 % wartością szkolenia. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie późniejszym niż 3 dni lub nie wykorzystania zamówionego świadczenia, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100 % opłaty szkoleniowej. 5. ODWOŁANIE SZKOLENIA Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator zaproponuje inny termin szkolenia, inne szkolenie lub zwrot wpłaty w terminie do 14 dni. 6. INFORMACJE DODATKOWE Administratorem danych osobowych zawartych w umowie zgłoszeniu jest Europejska Agencja Rozwoju Sp.J. (NPDN Europejskie Centrum Edukacji) z siedzibą w Kielcach przy ul. Klonowej 55/16. Dane udostępnione w umowie zgłoszeniu będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją szkoleń oraz w celu promocji innych produktów edukacyjnych oferowanych przez organizatora, na co wyraża zgodę zarówno zgłaszający jak i uczestnik szkolenia. 18

19 19

20 POMOCE DYDAKTYCZNE dla szkół i przedszkoli Ceny producentów i dystrybutorów Europejska Agencja Rozwoju Kielce, ul. Klonowa 55/34 tel , 20

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo