BRM KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji"

Transkrypt

1 BRM KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 17:00 Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 10 ogółem). Zaproszeni goście: 1. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 2. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 3. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK 4. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 5. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA 6. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK 7. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 Pani Elżbieta ŚLĘZAKIEWICZ 8. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Radna Rady Miasta Katowice Pani Maria SOKÓŁ 2. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego Pani Anna GRAWON 3. Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS 4. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pan Eugeniusz GINSKOW 5. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również przedstawiciele Rad Rodziców i Samorządów uczniowskich działających przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak oraz Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich oraz Wychowawca klasy w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 Pani Katarzyna WIECIERZYŃSKA. 1

2 Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji: Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Edukacji r. Nr 1/12 z posiedzenia Komisji Edukacji r. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu organizacyjnego i warunków pracy wszystkich szkół specjalnych na terenie miasta. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, imienia Roberta Oszka Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych. 5. Korespondencja i komunikaty Odpowiedź na wnioski i zapytania Komisji z wyjazdowego posiedzenia w dniu r Skarga Dyrekcji Miejskiego Przedszkola Nr Pismo rodziców uczniów Gimnazjum nr 21 w Katowicach wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pismo Rady Rodziców Gimnazjum Nr 21 w Katowicach Informacja dot. ilości uczniów spoza Katowic uczęszczających do Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Pismo Rady Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Pismo Geodezyjnej Izby Gospodarczej dotyczące likwidacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pismo rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego Pismo dotyczące opracowania strategii edukacyjnej Katowic oraz powołania zespołu samorządowo - społecznego ds. opracowania ww. strategii Pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach dotyczące kompleksowych zmian w zakresie gospodarki cieplnej Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki w Katowicach Informacja dotycząca uczestnictwa Radnych Rady Miasta Katowice jako przedstawicieli organu prowadzącego w sprawdzianach i egzaminach w katowickich szkołach Pismo Pani Poseł Ewy KOŁODZIEJ dotyczące możliwości uczestniczenia radnych miejskich w pracach komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej Pismo Fundacji Familijny Poznań. 6. Wolne wnioski: 2

3 Przerwa w obradach przeznaczona na przejazd do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Załężu. 7. Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11, przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Prezydium Rady Rodziców zapoznanie się z organizacją i problemami szkoły w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 8. Lustracja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Załężu przy ul. Gliwickiej 148a zapoznanie się z warunkami pracy i osiągnięciami szkoły w tym klasy dla dzieci z autyzmem. 9. Podsumowanie wizyty. 10. Zakończenie posiedzenia. Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA otworzyła posiedzenie Komisji Edukacji w dniu r. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Następnie Pani Przewodnicząca powitała zgromadzonych na posiedzeniu gości oraz radnych. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym porządek posiedzenia. Komisja, jednogłośnie - 6 głosów za - przyjęła zaproponowany przez Panią Przewodniczącą porządek posiedzenia. Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała zebranych, że protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. oraz protokół Nr 1/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. były do wglądu w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekty protokołów pod głosowanie. Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. oraz Nr 1/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. zostały przyjęte jednogłośnie 7 głosów za. Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu organizacyjnego i warunków pracy wszystkich szkół specjalnych na terenie miasta. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej stanu organizacyjnego i warunków pracy wszystkich szkół specjalnych na terenie miasta. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK szczegółowo omówił przygotowaną w ww. zakresie informację zwracając szczególną uwagę na stan organizacyjny zespołów szkół specjalnych oraz warunki pracy i wyposażenia tych placówek. w budynku Zespołu mieści się sześcioletnia Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum. Szkoła 3

4 jest również miejscem dla dzieci dotkniętych autyzmem. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana doświadczona grupa nauczycieli posługująca się nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i wychowawczymi. Pani Dyrektor podkreśliła, że w Zespole niezwykle dużą uwagę przywiązuje się do zdrowia dzieci. W szkole prowadzone są programy i akcje mające na celu dbałość o dobry rozwój zdrowotny uczniów. Szkoła otrzymała certyfikat szkoły promującej zdrowie. Zespół ściśle współpracuje z olimpiadami specjalnymi. W ramach tej współpracy prowadzony jest szereg zajęć. Następnie Pani Dyrektor omówiła infrastrukturę zewnętrzną budynku oraz wyposażanie bazy materialno - dydaktycznej, która jest ciągle unowocześniana. Następnie Pani Dyrektor omówiła metody terapii stosowane w rehabilitacji uczniów szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że w skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Integracyjne. Jeśli chodzi o wyposażenie to Zespół posiada pracownie, które są niezbędne do indywidualnych zajęć i terapii z dziećmi. Dodatkowo szkoła podsiada basen. Do placówki uczęszcza 78 dzieci skierowanych do kształcenia specjalnego o różnego rodzaju niepełnosprawnościach. Na terenie placówki realizowane jest 158 godzin zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów, 30 nauczań indywidualnych oraz zapewniamy około 180 godzin zajęć pozalekcyjnych. Kadra pedagogiczna placówki jest wykwalifikowana i doświadczona w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jeśli chodzi o bazę to architektura szkoły przystosowana jest do dzieci niepełnosprawnych. W zakresie opieki świetlicowej jest 7 wychowawców. Jeśli chodzi o działania profilaktyczne dodatkowo proponujemy dzieciom możliwość realizacji się w ramach środowiskowego programu profilaktycznego Dzieci Tysiąclecia integracja. Realizujemy również na poziomie gimnazjum zajęcia - rozwijanie kompetencji dla uczniów gimnazjum w zakresie takich przedmiotów jak: język angielski, język niemiecki matematyka i informatyka. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła bazę dydaktyczną placówki. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że w skład Zespołu wchodzą dwa budynki. Jeden z nich przeznaczony jest dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim w którym znajdują się również dwie klasy dla dzieci z autyzmem. W drugim budynku znajduje się sala gimnastyczna i cztery klasy autystyczne dla uczniów szkoły podstawowej. Zespół jest prekursorem prac edukacyjno terapeutycznych z uczniami autystycznymi. Następnie Pani Dyrektor omówiła bazę dydaktyczną placówki oraz infrastrukturę. Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami rewalidacji indywidualnej. Oprócz tego w szkole realizowane są programy: Mleko w szkole, Owoce w szkole, Środowiskowy program profilaktyczny dajemy dzieciom radość, Sznupek, szkoła promująca zdrowie, szkoła bez przemocy - kibicujemy fair play. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła wykaz imprez, konkursów organizowanych zarówno w szkole jak i z udziałem dzieci z placówki. Szkoła wydaje kwartalnik biuletyn Winda sponsorowany przez Bibliotekę Śląską. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że szkoła którą reprezentuje pomimo niżu demograficznego jest szkołą rozwojową. Obecnie znajduje się w niej 12 oddziałów, gdyby możliwości lokalowe były większe zdaniem Pana Dyrektora tych oddziałów byłoby więcej. Następnie Pan Dyrektor przedstawił bazę dydaktyczną oraz infrastrukturę sportową szkoły szczegółowo omawiając funkcję oraz wyposażenie poszczególnych pracowni. Pan Dyrektor podkreślił, że szkoła od wielu lata współpracuje z Filharmonią Śląską. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach organizowanych przez Pałac Młodzieży. Placówka współpracuje również z Nadleśnictwem Katowice. Obecnie w Zespole pracuje 33 nauczycieli. Rady Dariusz ŁYCZKO zapytał z jakimi problemami borykają się reprezentowane przez 4

5 obecnych na posiedzeniu Dyrektorów placówki. Czego brakuje, jakie są oczekiwania. Jakie potrzebne są środki na realizację tych zadań. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że szkoła jest w trakcie wykonywania projektu dotyczącego dostosowania szkoły do przepisów p. poż. Zostały już wykonane pierwsze projekty. W planach jest powstanie szatni, brakuje pomieszczeń do rewalidacji indywidualnej. Uczniowie niepełnosprawni mają zajęcia do godziny W związku z tym ewentualne zajęcia dodatkowe odbywają się w późnych godzinach popołudniowych. Projekt przewiduje by te potrzebne pomieszczenia do szkoły dobudować. Wstępny kosztorys tych inwestycji opiewał na kwotę 400 tys. zł. dotychczas największym problemem placówki było docieplenie budynku. Z informacji jakie posiadamy wynika, że okna w szkole zostaną wymienione za kwotę około 80 tys. zł. Pani Dyrektor podkreśliła, że przydałyby się dodatkowe sale, ale ma świadomość tego, że jest to stary zabytkowy budynek i nie ma możliwości dobudowania nowych pomieszczeń. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że budynek w którym mieści się zespół jest również budynkiem zabytkowym. Zrobiona została elewacja dwóch ścian. Na ten rok nie ma w budżecie środków na realizację pozostałych ścian, ale chcemy dokończyć tą inwestycję. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o bieżące potrzeby to priorytetem jest wymiana okien. Ponadto należy wymienić podłogi w salach lekcyjnych w których są jeszcze płytki PCV, ze względu na dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na realizację kompleksową tych dwóch zadań to są to środki rzędu 320 tys. zł. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że trzeba również pomyśleć o wymianie sprzętu w pracowniach komputerowych. Te komputery, którymi dysponuje placówka nie nadają się do tego by je dalej udoskonalać. Ponadto mamy około 30 nauczań indywidualnych do których wykorzystywane są 4 laptopy, jest to zdecydowanie za mało. Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy budżet o który wnioskowali Dyrektorzy placówek został przyznany we wnioskowanej wysokości czy też został zmniejszony. jeśli chodzi o sprzęt i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne to środki na ten cel zabezpieczone są na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Na media budżet jest również na poziomie ubiegłorocznym. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że w ubiegłym roku były niewystarczające środki na media w związku z czym niezbędny był wniosek o ich podwyższenie. W tegorocznym budżecie środki zostały przyznane na poziomie roku ubiegłego co może spowodować powtórzenie się wspomnianej wcześniej sytuacji. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że środki na konserwację i naprawę windy są niewystarczające. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że środki budżetowe na ten rok są zachowane w takiej wysokości jak w roku ubiegłym. Nieco mniej środków zostało przyznanych na wyposażenie. Jednak środki, które 5

6 placówka pozyskuje z wynajmu w całości są zagospodarowywane na wyposażenie placówki. Jeśli chodzi o media to w ubiegłym roku tak udało, się zagospodarować środki, że wystarczyły na pokrycie tych kosztów. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że w tym roku budżetowym otrzymała więcej środków na media, pozostały budżet jest porównywalny. Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy środki zaplanowane na remonty placówek zostały przyznane w całości. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że z planowanych środków na realizacje remontów otrzymała 50 tys. zł, także z 72 okien, które planujemy wymienić wystarczy to na okien. Podobnie w przypadku wymiany podłóg również uzyskaliśmy połowę zaplanowanych środków. zaplanowane środki na wymianę okien w placówce z jednej strony budynku zostały przyznane. Planowaliśmy również środki na remont świetlików, ale nie wpisywaliśmy ich do budżetu ponieważ myślimy o remoncie całej elewacji. Wówczas to projekt będzie musiał być jednolity i musi zostać zachowana odpowiednia kolejność prac. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że zaplanowała na rok bieżący malowanie korytarzy i sal lekcyjnych. Środki na ten cel zostały przyznane placówce. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że zaplanowane środki na remont toalet dla uczniów zostały przyznane i remont będzie przeprowadzony. Dodatkowo otrzymaliśmy środki na modernizację boiska szkolnego w wysokości 200 tys. zł oraz ewentualne projekty. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że w związku z tym, że w bieżącym roku opracowywana jest strategia edukacji dla dzieci autystycznych wobec powyższego Pani radna zapytała czy przy opracowywaniu tej strategii korzysta się z wiedzy dyrektorów placówek do których takie dzieci uczęszczają, czy zaproszono ich do współpracy. W tym roku otwarto również pierwszą klasę dla dzieci autystycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11. Pani radna zapytała jak Pani Dyrektor ocenia funkcjonowanie tej klasy w placówce. decyzje o utworzeniu klasy dla dzieci w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu otrzymała pod koniec roku szkolnego i już nie było finansów na wyposażenie tej klasy. Niemniej jednak dzięki wygranemu projektowi z Kampanii Piwowarskiej udało się pozyskać środki w wysokości 10 tys. zł na wyposażenie tej klasy. Pani Dyrektor podkreśliła, że każdy zakup do tej klasy był ściśle konsultowany zarówno z rodzicami, z panią pedagog z poradni przy ul. Sokolskiej oraz z paniami, które prowadziły te dzieci w przedszkolu. Klasa została wyposażona, zatem 1 września dzieci mogły w niej rozpocząć naukę. Baliśmy się różnych rzeczy przy uruchamianiu tej klasy, m.in. tego że nasi wychowankowie chodzą na obiady do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 22. Okazało się, że te wyjścia na obiad są potrzebne. Autyści funkcjonują w pewnych rytuałach, które zostały wzbogacone o to dodatkowe doświadczenie. Stanęliśmy przed zadaniem kształcenia kadry pedagogicznej. Przeszkolona została cała kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji 6

7 i obsługi. Cześć pedagogów podjęła studia podyplomowe z zakresu autyzmu oraz terapii behawioralnej. Problemem były również przerwy. Nie wiedzieliśmy jak ten czas zorganizować czy integrować dzieci czy je izolować. Problem rozwiązał się sam ponieważ dzieci same się zintegrowały. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że przy tworzeniu wspomnianej przez Panią radną strategii oprócz specjalistów z poradni psychologiczno pedagogicznych na pewno wykorzystamy doświadczenia dyrektorów szkół specjalnych, szkół które mają oddziały integracyjne i dzieci autystyczne. Radny Tomasz MAŚNICA zapytał jak organizowany jest transport dzieci niepełnosprawnych ruchowo w sytuacjach kryzysowych, gdy dziecko źle się poczuje podczas zajęć i trzeba je odtransportować do domu. do tej pory z taką sytuacją nie miała do czynienia. W szkole jest jedna dziewczynka, która porusza się na wózku, ale mieszka niedaleko placówki. Takie sytuacje weryfikuje życie. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce, a dziecko mieszkałoby gdzieś dalej to pewnie poprosilibyśmy rodziców o oświadczenie, że w sytuacji kryzysowej mam prawo dostarczyć dziecko własnym samochodem do domu, albo z przewoźnikiem ustalamy, że przyjeżdża po dziecko, które wraz z nauczycielem jedzie do domu, po uprzednim sprawdzeniu czy w domu jest obecny rodzic. Jeśli chodzi o sfinansowanie tego przewozu to zdaniem Pani Dyrektor nie byłoby z tym problemu. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że miał do czynienia z taką sytuacją, ale rodzic był dyspozycyjny i mógł odebrać dziecko własnym samochodem. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, imienia Roberta Oszka. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach wystąpiły ze wspólnym wnioskiem o nadanie Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach imienia Roberta Oszka. Postać Roberta Oszka oraz jego zasługi dla narodu polskiego są dobrze znane społeczności uczniowskiej szkoły. Społeczność szkolna Gimnazjum Integracyjnego nr 36 chce pielęgnować pamięć o jednym z bohaterów Śląska. Współczesna młodzież potrzebuje autorytetów i wzorców do naśladowania, tak aby słowa patriotyzm, honor i odwaga nie straciły na znaczeniu. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodnicząca Komisji Pani Daria 7

8 KOSMALA poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, imienia Roberta Oszka, jednogłośnie - 10 głosów za - pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych. Zastępca Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r., tj. w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach. Z pisma Ministra Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas - z dnia 18 stycznia 2012 r. adresowanego do marszałków województw, starostów i prezydentów miast wynika, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do końca lutego 2012 r. obowiązane są podjąć uchwały o zamiarze przekształcenia dotychczasowych 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych w zasadnicze szkoły zawodowe o 3- letnim cyklu kształcenia, a przekształcenie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach: fotograf, sprzedawca, ogrodnik, pszczelarz, rybak śródlądowy, betoniarz-zbrojarz, monter nawierzchni kolejowej, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, lakiernik, kominiarz, modelarz odlewniczy, blacharz, blacharz izolacji przemysłowych, monter kadłubów okrętowych, kowal, koszykarz-plencionkarz, operator urządzeń przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator maszyn leśnych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych. Cztery zasadnicze szkoły zawodowe prowadzone przez miasto Katowice kształcą w zawodach 2-letnich wymienionych w piśmie Ministra Edukacji Narodowej: 1. sprzedawca: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego, 2. ogrodnik: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka, 3. lakiernik: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka, mechanik maszyn i urządzeń drogowych: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 8

9 zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych, w głosowaniu: 9 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Ad. 5. Korespondencja i komunikaty: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła uwagę na fakt, że odpowiedź na wnioski i zapytania Komisji z wyjazdowego posiedzenia w dniu r. wpłynęła do wiadomości Komisji dopiero w dniu dzisiejszym, zatem członkowie Komisji nie mieli możliwości zapoznania się z nią. Pani Przewodnicząca zawrócił się z prośbą by przesyłać odpowiedzi w statutowym terminie. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że złożony przez Komisję wniosek był wielowątkowy i dotyczył nie tylko działań podejmowanych przez Urząd Miasta, ale również placówki podległe. W związku z powyższym czekaliśmy na odpowiedź z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Był to czas ferii zimowych stąd też opóźnienie. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą do Naczelnika Wydziału Edukacji o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK szczegółowo omówił odpowiedzi na wnioski Komisji dotyczące przekazania do wiadomości tabelki zawierającej dane dotyczące oddziałów i pomieszczeń do nauki w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego oraz Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak, przygotowanie zestawienia wydatków, wysokości subwencji oświatowej oraz środków przekazywanych z budżetu miasta dla ZSB im. Powstańców Śląskich, ZSTiO im. gen. Sylwestra Kaliskiego oraz ZSOiO im. Zofii Kossak jak również skutków wynikające z tych działań, przygotowanie zgodnie z treścią listu intencyjnego o współpracy, podpisanego 27 listopada 2009 r. z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie informacji dotyczącej wspólnych działań podejmowanych przez zainteresowane placówki, ilości środków pozyskanych w ramach tej współpracy oraz wymiernych korzyści jakie wynikają z podjętej kooperacji oraz informacji w jaki sposób postać gen. Sylwestra Kaliskiego - patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest wykorzystywana w celach wychowawczych. Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną odpowiedź. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym skargę Dyrekcji Miejskiego Przedszkola Nr 97. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo rodziców 9

10 uczniów Gimnazjum nr 21 w Katowicach wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Rady Rodziców Gimnazjum Nr 21 w Katowicach. Pani Przewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI wyraził chęć spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi tą sprawą osobami w szkole. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym informację dotyczącą ilości uczniów spoza Katowic uczęszczających do Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Rady Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Geodezyjnej Izby Gospodarczej dotyczące likwidacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice w przedmiotowej sprawie. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego. Pani Przewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI wyraził chęć spotkania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. 10

11 Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo dotyczące opracowania strategii edukacyjnej Katowic oraz powołania zespołu samorządowo - społecznego ds. opracowania ww. strategii. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach dotyczące kompleksowych zmian w zakresie gospodarki cieplnej Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki w Katowicach. Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI skierował niniejsze pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o wnikliwe zbadanie sprawy oraz poinformowanie go kopią udzielonej odpowiedzi. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym informację dotyczącą uczestnictwa Radnych Rady Miasta Katowice jako przedstawicieli organu prowadzącego w sprawdzianach i egzaminach w katowickich szkołach. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Pani Poseł Ewy KOŁODZIEJ dotyczące możliwości uczestniczenia radnych miejskich w pracach komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że pismo w tej sprawie zostało skierowane do Wydziału Prawnego Urzędu oraz do Wydziału Organizacji i Zarządzania. Pan Naczelnik stwierdził, że te dwa wydziały terminowo i merytorycznie wypowiedzą się w tej sprawie. Pan Naczelnik podkreślił, że był czas kiedy to radni uczestniczyli w posiedzeniach tych komisji konkursowych, później wpłynęły różne stanowiska prawne, które tego zabraniały. Miasto się do tego dostosowało. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Fundacji Familijny Poznań. Pani Przewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI skierował niniejsze pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o rozpatrzenie zawartej w nim kwestii oraz poinformowanie go kopią udzielonej odpowiedzi. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. 11

12 Ad. 6. Wolne wnioski: Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała zebranych, że w dniu dzisiejszym wpłynął również do wiadomości Komisji List otwarty uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach, który przed posiedzeniem został Państwu radnym przekazany. Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że obecny na dzisiejszym posiedzeniu jest Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI, który to zwrócił się z prośbą o udzielenie mu głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzieleniu głosu Panu mgr inż. Dariuszowi POMASKIEMU pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Dariusza POMASKIEGO. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą WAT przedstawiając w niej zarówno rys historyczny jak i funkcjonowanie placówki w czasach współczesnych. Następnie Pan Kanclerz przedstawił jak wygląda współpraca uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi m.in. z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, iż doceniając osiągnięcia WAT zwraca jednak uwagę na fakt, że Radnym Rady Miasta Katowice zależy przede wszystkim na informacjach porównawczych z jakimi szkołami WAT współpracuje. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że uczelnia współpracuje z około 100 szkołami z terenu całej Polski przede wszystkim szkołami technicznymi. Spośród tych 100 placówek sześć jest na preferencyjnych zasadach. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół w Górze Śląskiej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Technicznych w Turku. Wszystkie te szkoły noszą imię gen. Sylwestra Kaliskiego. Uczniowie tych szkół są przyjmowani przez uczelnię na preferencyjnych zasadach. Następnie Pan Kanclerz omówił szeroki zakres współpracy z ww. placówkami. Radna Helena HRAPKIEWICZ zapytała ilu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach zostało studentami WAT. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jest to dwóch studentów. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że z wypowiedzi Pana Kanclerza wynika, że patron szkoły generuje współpracę WAT z technikum. Nawet jeśli zatem technikum byłoby na najwyższym poziomie, a nie nosiłoby imienia gen. Sylwestra Kaliskiego jego absolwenci nie mogliby liczyć na traktowanie w sposób szczególny przez WAT. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że jeśli z innej szkoły jest ktoś kto zasługuje 12

13 na pomoc, taką pomoc dostaje, ale musi być np. laureatem konkursu matematycznego. Szkoły pod patronatem gen. Sylwestra Kaliskiego są nam szczególnie bliskie dlatego, że to był wybitny naukowiec związany z WAT. Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że w jej przekonaniu intencją Pana Kanclerza i Pani Dyrektor było przedstawienie współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich placówkami. Pani radna zapytała jak ta współpraca będzie wyglądała jeśli dojdzie do połączenia szkół, czy ten patronat WAT nadal będzie istniał? Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że jeśli chodzi o przyszłą współpracę to jeśli zniknie szkoła im. gen. Sylwestra Kaliskiego to współpraca może być nadal kontynuowana, ale bez tych preferencyjnych warunków. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że chodzi tu o patrona szkoły. Jeśli zatem połączymy te trzy szkoły znika nam patron. Pani radna zapytał czy istnieje jakaś możliwość prawna, by w nazwie tej nowo powstałej placówki pojawiła się nazwa gen. Sylwestra Kaliskiego. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK na ręce Kanclerza WAT złożył podziękowania za współpracę i wyraził nadzieję, że ona nadal będzie funkcjonowała. Jeśli chodzi o patrona nie ma najmniejszych przeszkód by rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski złożył stosowny wniosek we wrześniu o nadanie imienia technikum. Prawo ulega ciągłym zmianom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno nadawać imion zespołom szkolnym, natomiast imiona powinny być nadawane podmiotom wchodzącym w skład zespołu. Zatem jest to tylko wola tych społeczności szkolnych, które ze stosownym wnioskiem występują. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że nie tylko imię jest ważne, ale również to co uczelnia wypracowała przez lata. WAT spełnia wymogi by być uniwersytetem, ale nie zmieniła nazwy ponieważ Wojskowa Akademia Techniczna jest rozpoznawalna na świecie i to jest rzecz, którą należy kultywować. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał czy wobec zaistniałej sytuacji łączenia tych trzech zespołów szkół, WAT nie objąłby patronatem nowopowstałego zespołu. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że WAT nie ma problemów ze studentami. Uczelnia ma obecnie około 4 kandydatów na jedno miejsce. Zatem takich działań patrząc krótkowzrocznie byśmy nie podejmowali. Współpraca z ponad 100 szkołami w całej Polsce jest działaniem ukierunkowanym na to by pozyskiwać najlepszych studentów. Na terenie WAT można powołać szkołę średnią. Jeśli chodzi o działania na terenie Polski to takiej możliwości nie ma. Na tyle ile możemy to pomagamy. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała, że na jej ręce wpłynęła prośba Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzieleniu głosu Pani Dyrektor Janinie KAŁUS pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią Dyrektor Janinę KAŁUS. 13

14 Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS stwierdziła, że jeśli działania w dalszym ciągu będą zmierzały do tego, by reprezentowana przez nią szkoła została włączona w Zespół Szkół Budowlanych, a całość przeniesiona do budynków zajmowanych przez ZSOiO to Pani Dyrektor stwierdziła, że z takiego obrotu sprawy jest zadowolona. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała, że na jej ręce wpłynęła również prośba Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pana Eugeniusza GINSKOW o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzieleniu głosu Panu Eugeniuszowi GINSKOW pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Dyrektora Eugeniusza GINSKOW. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pana Eugeniusza GINSKOW stwierdził, że przeprowadził symulację opartą na bazie danych dotyczących utworzenia nowego zespołu szkolnego. Jeśli powstałoby zakładane 21 oddziałów od września, będzie to razem 840 godzin tj. dziennie 8 godzin. Taki plan jest możliwy do zrealizowania w Zespole Szkół Budowlanych. Jeśli Państwo zdecydujecie, że wszystkie te trzy szkoły przenoszą się do budynków ZSOiO to Pan Dyrektor zasugerował, by w pierwszej kolejności sprawdzone zostało jaki rzeczywisty zakres prac adaptacyjno modernizacyjnych w tej szkole należy przeprowadzić i jakie to są koszta. Dopiero wówczas można zadecydować czy młodzież do tej szkoły można wpuścić od 1 września czy też prace będą wciąż trwały. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała, że na jej ręce wpłynęła również prośba Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pani KK o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzielenie głosu Pani KK pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią KK. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pani KK zapytała czy Państwo radni pojednując decyzję chcą zabrać uczniom miejsce w którym czują się naprawdę dobrze, które pozwala uczniom zdobywać wykształcenie, miejsce estetyczne i bardzo dobrze wyposażone. Przeniesienie kształcenia do tego budynku będzie wymagało minimalnych nakładów finansowych potrzebnych, by jeszcze bardziej unowocześnić szkołę. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA stwierdziła, że Komisja dziś o niczym nie decyduje, analizuje tylko wszystkie za i przeciw. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Rada Rodziców działająca przy ZSTiO im. gen. Sylwestra Kaliskiego skierował do niej pismo z prośbą o spotkanie. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, że interesujące Komisję materiały wpłynęły dopiero dziś zatem będzie proponowała spotkanie w najbliższym czasie. Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z przedstawicieli Rady Rodziców chce zabrać głos w sprawie. Pani Mariola SZEWCZYK przedstawicielka Rady Rodziców ZSTiO zwróciła się z prośbą o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała wniosek o udzieleniu głosu Pani MS pod głosowanie. 14

15 Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią MS. Pani MS Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego zapytała czy w momencie przejścia wszystkich uczniów do ZSOiO zapewnione zostanie bezpieczeństwo dla dzieci oraz możliwość odbywania praktyk w obrębie szkoły dla klas geodezyjnych. Czy istnieje również możliwość nauki dzieci w godzinach, które umożliwią bezpieczny powrót do domu. 40% naszych uczniów jest spoza Katowic. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że zaproponowany Państwu radnym przez stronę prezydencką obiekt ma więcej pomieszczeń edukacyjnych zatem istnieje możliwość racjonalnego rozplanowania godzin zajęć. Nie ma zatem zagrożenia dwuzmianowością. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego Pani Anna GRAWON zwróciła się z prośbą o możliwość zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała wniosek o udzieleniu głosu Pani Dyrektor pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią Dyrektor Annę GRAWON. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego Pani Anna GRAWON stwierdziła, że w reprezentowanej przez nią placówce jeśli udałoby się powtórzyć nabór z poprzednich dwóch lat będzie tych godzin 470. To należałoby przeanalizować. Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS stwierdziła, że praktyki, które odbywają uczniowie ZSTiO odbywają się na terenie ZSOiO. Pan DS przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich zwrócił się z prośbą o możliwość zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała wniosek o udzieleniu głosu Panu DS pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana DS. Pan DS przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich stwierdził, że uchwały intencyjne zapadły i najprawdopodobniej zostaną zatwierdzone. Cały czas mówimy o przeniesieniu kształcenia do innego budynku, być może jest to dobre rozwiązanie. Pan S zapytał czy wcielenie w życie tej uchwały mogłoby nastąpić 1 września 2013 roku. Dostosowanie budynku do potrzeb jakie musi spełniać by kształcić wszystkie zawody wymaga czasu. Przewodniczą Komisji Pani Daria KOSMALA stwierdziła, że dzisiaj tu niczego nie rozstrzygamy, dajemy sobie czas na podjęcie decyzji stąd spotkania z Państwem. Decyzja, którą podejmie Rada Miasta Katowice nie musi być tożsama z uchwałą intencyjną. Pani Przewodnicząca o godzinie 14:55 ogłosiła przerwę w obradach Komisji przeznaczoną na przejazd do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11w Załężu. Ad. 7. Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11, przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Prezydium Rady Rodziców zapoznanie się z organizacją 15

16 i problemami szkoły w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA o godzinie wznowiła po przerwie obrady Komisji. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 Pani Elżbieta ŚLĘZAKIEWICZ po powitaniu zebranych odtworzyła audycję radiową Pani Beaty Tomanek z cyklu Bliżej nas na którą, składa się wypowiedź mamy dziecka autystycznego dotycząca klasy dla dzieci w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu utworzonej w ZSS nr 11. Radna Barbara WNĘK przypomniała, że sprawa ta była analizowana na jednym z posiedzeń Komisji Edukacji. Klasa ta miała zostać utworzona w Zespole Szkół Integracyjnych na Tysiącleciu, ale pod wpływem rodziców i wniosków wypływających z posiedzenia klasa ta została utworzona w Zespole Szkół Specjalnych w którym się obecnie znajdujemy. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że dyskusje toczyły się w momencie propozycji miejsca utworzenia tego oddziału. Faktem jest, że to głównie głosy rodziców zadecydowały o tym, że oddział powstał w tej szkole. Kontynuacja tego kształcenia w szkole gdzie ono już funkcjonuje jest uzasadniona i w tym kierunku będziemy to kształcenie rozwijać. Na moment tworzenia tej klasy było brane pod uwagę kilka lokalizacji takich jak ZSI nr 1 na os. Tysiąclecia, SP nr 51 w Giszowcu, przy czym dzieci nie miały być w integracji, ale w oddziale specjalnym. Radny Józef ZAWADZKI zapytał ile w szkole jest oddziałów i ile jest wszystkich dzieci w szkole. oddziały w szkole są łączone. Klasa pierwsza z drugą i trzecią, czwarta z piątą i szóstą. Samodzielne są jedynie druga i oddział autystyczny. Po rozpoczęciu roku szkolnego nie przyjęliśmy ani jednego dziecka. Teraz dopiero przychodzą mamy i zgłaszają dzieci na przyszły rok. Pani Dyrektor stwierdziła, że jest bardzo zdziwiona faktem, że w integracji jest 30 dzieci z nauczaniem indywidualnym. To są potencjalne dzieci, które powinny być u nas w szkole. Utrzymanie nauczania indywidualnego jest bardzo drogie. Zdaniem Pani Dyrektor nie wszyscy rodzice, ale przynajmniej część gdyby im zaproponować taką ewentualność przyprowadziliby swoje dzieci do ZSS nr 11. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że dziecko nauczane indywidualnie może być tylko wówczas, gdy stan zdrowia na to wskazuje. Zatem o takiej potrzebie najpierw orzeka lekarz, a dopiero później decyduje poradnia. faktycznie tak jest, ale z rozmów z mamami dzieci autystycznych z poradni na ul. Sokolskiej i z mamami dzieci autystycznych uczęszczających do naszej placówki wynika, że jeśli dziecko autystyczne nie realizuje się w szkole masowej, jest nerwowe ma dyskomfort to powoduje u niego inne objawy somatyczne. Jeżeli dziecko przychodzi do nas do szkoły i ma poczucie sukcesu, ma spokój jest akceptowane, nauczyciele z nim rozmawiają dzieci go lubią. Dziecko nie widzi tak jaskrawo swojej inności jak w szkole masowej czy integracyjnej to czuje się dobrze. A jak czuje się dobrze to funkcjonuje lepiej. Radny Józef ZAWADZKI zapytał ile jest dzieci w klasie. 16

17 mając od osób można otworzyć oddział. W drugiej klasie gimnazjum jest 12 dzieci. W klasie 1 3 też jest 12 dzieci, w klasie 4 6 jest 13 dzieci, w klasach 1 3 jest 8 dzieci w klasie autystycznej jest 4. Jest to trudna i wymagająca praca. Pani Dyrektor stwierdziła, że gdyby dzieci z nauczania indywidualnego przyszły do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 można by te klasy rozdzielić i efekty kształcenia byłyby znacznie lepsze. Radna Helena HRAPKIEWICZ zapytała ile godzin w szkole przebywają dzieci autystyczne. Pani radna zapytała czy dzieci te spotykają się na korytarzu z gimnazjalistami. pierwsze dziecko przychodzi o 7.00 rano i dzięki tzw. służalczym godzinom nauczyciele odrabiają sobie KN na zajęciach świetlicowych od 7.00 do Dzieci w szkole są długo. Pani Dyrektor podkreśliła, że przygotowała zgodnie z zaleceniami osobną świetlicę dla dzieci autystycznych by mogły w niej odpocząć wyciszyć się. Jeśli chodzi o kontakt z gimnazjalistami to dzieci taki kontakt mają i bardzo chcą tego kontaktu. Wychowawca klasy w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 Pani Katarzyna WIECIERZYŃSKA wyjaśniła, że ze strony gimnazjalistów jest to forma opieki nad autystykami szczególnie ze strony dziewczynek. Chłopcy są z kolei pewnym autorytetem dla tych dzieci. Dzieci same dobrowolnie schodzą na dół bo gimnazjum jest piętro niżej. Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że samo nazewnictwo szkoła specjalna jest barierą, Pan radny stwierdził, że nie uważa by oddział integracyjny był dobrą nazwą. Zdaniem Pana radnego ta nazwa powinna łączyć, a ona już na wstępie dzieli. Pan radny stwierdził, że często spotyka się w swojej zawodowej pracy z tym, że tam gdzie są zajęcia indywidualne to niejednokrotnie pedagog czy psycholog szkolny proponował przeniesienie dziecka do szkoły specjalnej. I tu pojawia się bariera nie do przejścia. Rodzice odbierają to negatywnie, być może należałoby się skupić na edukacji rodziców w tym zakresie. spotykała się z oporem ze strony rodziców, jednak jak zaczęli przychodzić do szkoły i zobaczyli jak szkoła wygląda, zobaczyli dzieci grzeczniejsze niż w szkole masowej. Jeśli rodzicom spokojnie wytłumaczy się, że lepiej by dziecko skończyło szkołę specjalną, a następnie zawodową, miało zawód i możliwości utrzymania się, niż szło w ogonie szkoły masowej najpierw podstawowej, potem gimnazjum i jakiegoś liceum w efekcie końcowym pozostając z niczym to dają się przekonać. Nasza szkoła zawodowa posiada bardzo fają ofertę kształcenia w różnych zawodach. Jeśli uda nam się od początku wykształcić w dzieciach takie poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie to sobie świetnie radzą. Radny Józef ZAWADZKI zapytał jak wygląda współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły. organizowane są cykliczne imprezy jak biesiada górnicza czy wigilia, wycieczki z udziałem rodziców. Obecne na posiedzeniu matki dzieci z ZSS potwierdziły, że mają bardzo dobry kontakt i starają się pomagać w szkole w miarę możliwości. Panie stwierdziły, że mając do wyboru inne szkoły świadomie podjęły decyzję o posłaniu dziecka do ZSS ponieważ w ich przekonaniu prawdziwa 17

18 integracja kończy się na etapie przedszkola. Dzieci chętnie chodzą do szkoły, nie szukają wymówek by do szkoły nie pójść. Jest tu bardzo wiele zajęć dodatkowych z których dziecko może korzystać. Panie podkreślały, że współpraca z gronem pedagogicznym przebiega również bardzo pozytywnie. Tak jak Pan radny wspomniał, nazwa szkoła specjalna stanowi barierę dla której rodzice nie posyłają dzieci do tych placówek, a dzieci pewnie w nich czułyby się lepiej. Uczestnicząc w wyjściach czy wycieczkach z dziećmi możemy zaobserwować jaka jest różnica w ich zachowaniu na korzyść tych dzieci w stosunku do uczniów ze szkół masowych. Radny Józef ZAWADZKI zapytał jak wyglądają posiłki i czy szkoła zapewnia również śniadania. dzieci na obiady chodzą do Szkoły Podstawowej nr 22. Śniadania dzieci przynoszą same. Szkoła bierze udział w akcji mleko w szkole oraz owoce w szkole. Ponadto Pani Dyrektor podkreśliła, że w ostatnim czasie pozyskała od Fundacji Danone serki i actimele dla uczniów. Część dzieci dostaje dopłaty na obiady z MOPS, za część płacą rodzice, a część obiadów sponsoruje tutejsza parafia. Ad. 8. Lustracja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Załężu przy ul. Gliwickiej 148a zapoznanie się z warunkami pracy i osiągnięciami szkoły w tym klasy dla dzieci z autyzmem. Następnie Komisja przeszła po budynku szkoły. Radni mieli okazję zapoznać się z bazą materialno dydaktyczną na którą składają się różnego rodzaju pracownie oraz gabinety specjalistyczne: Pracownia przystosowana do prowadzenia zajęć metodą Montessori Pracownia zajęć technicznych Pracownia komputerowa Sala do gimnastyki korekcyjnej Gabinet lekarski Gabinet pedagoga Gabinet psychologa Biblioteka Gabinet terapeutyczny - "Metoda Tomatisa" Pracownia przystosowana do oprowadzenia terapii metodą biofeedback. Ponadto Radni zapoznali się również z bazą dydaktyczną klas I - III szkoły podstawowej, klas IV VI, wizytowali także świetlicę przygotowaną dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz świetlice ogólną. Na tym Komisja zakończyła wizytację w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11. Ad. 9. Podsumowanie wizyty. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA na ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania za możliwość przeprowadzenia posiedzenia na terenie obiektu i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących prowadzonej praz Panią Dyrektor placówki. Pani Przewodnicząca podziękowała również rodzicom za obecność na posiedzeniu i chęć wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania placówki. Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Pani Przewodnicząca stwierdził, iż 18

19 porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA podziękowała Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom Wydziałów za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodnicząca Komisji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Daria KOSMALA 19

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r.

Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji. - Radny Powiatu Nowosądeckiego. w dniu 16 grudnia 2013 r. Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 9/2013 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 16 grudnia 2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.3.2016.KJ-K - PROJEKT - Protokół Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 26.01.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r.

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r. Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 14.09. 2016r. Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas. 2. Wybór protokolanta. 3. Zapoznanie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 14:05 Prowadząca obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy DOLINKIEWICZ BRM.0012.4.10.2013.KJ Protokół Nr 10/13 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 18.11.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2017/2018 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r.

Protokół nr 1/2017/2018 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r. Protokół nr 1/2017/2018 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 14.09.2017r. Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas. 2. Wybór protokolanta. 3. Zapoznanie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84.

z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ulicy Bytomskiej 84. BPRr.0012.6.2014 PROTOKÓŁ NR XLIV/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2014 roku Posiedzenie komisji odbyło się w sali 201 Urzędu Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3089/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 7/2017 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 4 W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 4 W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY NABORU UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 4 W OSTROŁĘCE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr SP /2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r.

Protokół nr SP /2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r. Protokół nr SP80-000-2-2/2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r. Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 29 lutego 2016 roku ustalono następujący porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/16 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2016 r., o godz

Protokół nr 8/16 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2016 r., o godz Protokół nr 8/16 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2016 r., o godz. 15.30. Ad 1,2 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych;

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych; Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 173 poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 14 sierpnia 2012 r. Rybnik, dnia 20 sierpnia 2012 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK PN-EN ISO 9001:2009 Or.0002.7.2012 (2012/071614) Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp.

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp. Regulamin Zespół Orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Zebrania Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie z dnia 05 września 2017 r.

PROTOKÓŁ Zebrania Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie z dnia 05 września 2017 r. PROTOKÓŁ Zebrania Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie z dnia 05 września 2017 r. W dniu 05 września 2017 r. odbyło się pierwsze Zebranie Rady Rodziców I

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.10.2016.PS Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 11.10.2016 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2015 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 24 września 2015 r.

Protokół nr 4/2015 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 24 września 2015 r. SP.80-000-2-4/15 Protokół nr 4/2015 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 24 września 2015 r. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 przyjęto następujący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

str. 1 projekt BRM PS Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.1.2017.PS Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 3.01.2017 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 26 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 26 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 1 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 15 września 2014r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 26 osób, w tym członkowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół ze spotkania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Protokół ze spotkania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania w dniu 21 czerwca 2012 roku. Protokół ze spotkania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania w dniu 21 czerwca 2012 roku. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w sali 209. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 27/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2013 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 27/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2013 r. godz PROTOKÓŁ Nr 27/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2013 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 7 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4.

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI DEBATA OŚWIATOWA OD LEPSZEJ EDUKACJI DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI 1.Miejsce : Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej, ul. Szkolna 6, Chełmno. 2.Czas: 17 maja 2011r. 3.Uczestnicy debaty: a) przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ w CZERNIKOWIE Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzony przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie 22 września 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie 22 września 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie 22 września 2016 r. Miejsce spotkania: Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1- sala konferencyjna, godz. 13:30 Tematy

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r.

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. BR.0002.2.2017 Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017 sporządzony na XXVIII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 10 lutego 2017 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 1 1. Rada Pedagogiczna (dalej:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 88/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie skutków zmian w ustawie o systemie oświaty

Informacja w sprawie skutków zmian w ustawie o systemie oświaty Informacja została przygotowana zgodnie z ramowym planem pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm na rok 2016. Przedstawia ona skutki ilościowe i organizacyjne zmian wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.13.2015.KJ - PROJEKT - Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 02.12.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH Załącznik nr 1 do Statutu Poradni REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH opracowany w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2015.KJ - PROJEKT - Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 12.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3904/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo