BRM KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji"

Transkrypt

1 BRM KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 17:00 Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 10 ogółem). Zaproszeni goście: 1. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 2. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI 3. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK 4. Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Michał SŁOTA 5. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA 6. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK 7. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 Pani Elżbieta ŚLĘZAKIEWICZ 8. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Radna Rady Miasta Katowice Pani Maria SOKÓŁ 2. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego Pani Anna GRAWON 3. Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS 4. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pan Eugeniusz GINSKOW 5. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również przedstawiciele Rad Rodziców i Samorządów uczniowskich działających przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak oraz Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich oraz Wychowawca klasy w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 Pani Katarzyna WIECIERZYŃSKA. 1

2 Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji: Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Edukacji r. Nr 1/12 z posiedzenia Komisji Edukacji r. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu organizacyjnego i warunków pracy wszystkich szkół specjalnych na terenie miasta. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, imienia Roberta Oszka Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych. 5. Korespondencja i komunikaty Odpowiedź na wnioski i zapytania Komisji z wyjazdowego posiedzenia w dniu r Skarga Dyrekcji Miejskiego Przedszkola Nr Pismo rodziców uczniów Gimnazjum nr 21 w Katowicach wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pismo Rady Rodziców Gimnazjum Nr 21 w Katowicach Informacja dot. ilości uczniów spoza Katowic uczęszczających do Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Pismo Rady Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Pismo Geodezyjnej Izby Gospodarczej dotyczące likwidacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pismo rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego Pismo dotyczące opracowania strategii edukacyjnej Katowic oraz powołania zespołu samorządowo - społecznego ds. opracowania ww. strategii Pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach dotyczące kompleksowych zmian w zakresie gospodarki cieplnej Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki w Katowicach Informacja dotycząca uczestnictwa Radnych Rady Miasta Katowice jako przedstawicieli organu prowadzącego w sprawdzianach i egzaminach w katowickich szkołach Pismo Pani Poseł Ewy KOŁODZIEJ dotyczące możliwości uczestniczenia radnych miejskich w pracach komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej Pismo Fundacji Familijny Poznań. 6. Wolne wnioski: 2

3 Przerwa w obradach przeznaczona na przejazd do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Załężu. 7. Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11, przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Prezydium Rady Rodziców zapoznanie się z organizacją i problemami szkoły w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 8. Lustracja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Załężu przy ul. Gliwickiej 148a zapoznanie się z warunkami pracy i osiągnięciami szkoły w tym klasy dla dzieci z autyzmem. 9. Podsumowanie wizyty. 10. Zakończenie posiedzenia. Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA otworzyła posiedzenie Komisji Edukacji w dniu r. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Następnie Pani Przewodnicząca powitała zgromadzonych na posiedzeniu gości oraz radnych. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym porządek posiedzenia. Komisja, jednogłośnie - 6 głosów za - przyjęła zaproponowany przez Panią Przewodniczącą porządek posiedzenia. Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała zebranych, że protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. oraz protokół Nr 1/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. były do wglądu w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekty protokołów pod głosowanie. Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. oraz Nr 1/12 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu r. zostały przyjęte jednogłośnie 7 głosów za. Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu organizacyjnego i warunków pracy wszystkich szkół specjalnych na terenie miasta. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej stanu organizacyjnego i warunków pracy wszystkich szkół specjalnych na terenie miasta. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK szczegółowo omówił przygotowaną w ww. zakresie informację zwracając szczególną uwagę na stan organizacyjny zespołów szkół specjalnych oraz warunki pracy i wyposażenia tych placówek. w budynku Zespołu mieści się sześcioletnia Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum. Szkoła 3

4 jest również miejscem dla dzieci dotkniętych autyzmem. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana doświadczona grupa nauczycieli posługująca się nowoczesnymi metodami dydaktycznymi i wychowawczymi. Pani Dyrektor podkreśliła, że w Zespole niezwykle dużą uwagę przywiązuje się do zdrowia dzieci. W szkole prowadzone są programy i akcje mające na celu dbałość o dobry rozwój zdrowotny uczniów. Szkoła otrzymała certyfikat szkoły promującej zdrowie. Zespół ściśle współpracuje z olimpiadami specjalnymi. W ramach tej współpracy prowadzony jest szereg zajęć. Następnie Pani Dyrektor omówiła infrastrukturę zewnętrzną budynku oraz wyposażanie bazy materialno - dydaktycznej, która jest ciągle unowocześniana. Następnie Pani Dyrektor omówiła metody terapii stosowane w rehabilitacji uczniów szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że w skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum Integracyjne. Jeśli chodzi o wyposażenie to Zespół posiada pracownie, które są niezbędne do indywidualnych zajęć i terapii z dziećmi. Dodatkowo szkoła podsiada basen. Do placówki uczęszcza 78 dzieci skierowanych do kształcenia specjalnego o różnego rodzaju niepełnosprawnościach. Na terenie placówki realizowane jest 158 godzin zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów, 30 nauczań indywidualnych oraz zapewniamy około 180 godzin zajęć pozalekcyjnych. Kadra pedagogiczna placówki jest wykwalifikowana i doświadczona w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jeśli chodzi o bazę to architektura szkoły przystosowana jest do dzieci niepełnosprawnych. W zakresie opieki świetlicowej jest 7 wychowawców. Jeśli chodzi o działania profilaktyczne dodatkowo proponujemy dzieciom możliwość realizacji się w ramach środowiskowego programu profilaktycznego Dzieci Tysiąclecia integracja. Realizujemy również na poziomie gimnazjum zajęcia - rozwijanie kompetencji dla uczniów gimnazjum w zakresie takich przedmiotów jak: język angielski, język niemiecki matematyka i informatyka. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła bazę dydaktyczną placówki. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że w skład Zespołu wchodzą dwa budynki. Jeden z nich przeznaczony jest dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim w którym znajdują się również dwie klasy dla dzieci z autyzmem. W drugim budynku znajduje się sala gimnastyczna i cztery klasy autystyczne dla uczniów szkoły podstawowej. Zespół jest prekursorem prac edukacyjno terapeutycznych z uczniami autystycznymi. Następnie Pani Dyrektor omówiła bazę dydaktyczną placówki oraz infrastrukturę. Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami rewalidacji indywidualnej. Oprócz tego w szkole realizowane są programy: Mleko w szkole, Owoce w szkole, Środowiskowy program profilaktyczny dajemy dzieciom radość, Sznupek, szkoła promująca zdrowie, szkoła bez przemocy - kibicujemy fair play. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła wykaz imprez, konkursów organizowanych zarówno w szkole jak i z udziałem dzieci z placówki. Szkoła wydaje kwartalnik biuletyn Winda sponsorowany przez Bibliotekę Śląską. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że szkoła którą reprezentuje pomimo niżu demograficznego jest szkołą rozwojową. Obecnie znajduje się w niej 12 oddziałów, gdyby możliwości lokalowe były większe zdaniem Pana Dyrektora tych oddziałów byłoby więcej. Następnie Pan Dyrektor przedstawił bazę dydaktyczną oraz infrastrukturę sportową szkoły szczegółowo omawiając funkcję oraz wyposażenie poszczególnych pracowni. Pan Dyrektor podkreślił, że szkoła od wielu lata współpracuje z Filharmonią Śląską. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach organizowanych przez Pałac Młodzieży. Placówka współpracuje również z Nadleśnictwem Katowice. Obecnie w Zespole pracuje 33 nauczycieli. Rady Dariusz ŁYCZKO zapytał z jakimi problemami borykają się reprezentowane przez 4

5 obecnych na posiedzeniu Dyrektorów placówki. Czego brakuje, jakie są oczekiwania. Jakie potrzebne są środki na realizację tych zadań. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że szkoła jest w trakcie wykonywania projektu dotyczącego dostosowania szkoły do przepisów p. poż. Zostały już wykonane pierwsze projekty. W planach jest powstanie szatni, brakuje pomieszczeń do rewalidacji indywidualnej. Uczniowie niepełnosprawni mają zajęcia do godziny W związku z tym ewentualne zajęcia dodatkowe odbywają się w późnych godzinach popołudniowych. Projekt przewiduje by te potrzebne pomieszczenia do szkoły dobudować. Wstępny kosztorys tych inwestycji opiewał na kwotę 400 tys. zł. dotychczas największym problemem placówki było docieplenie budynku. Z informacji jakie posiadamy wynika, że okna w szkole zostaną wymienione za kwotę około 80 tys. zł. Pani Dyrektor podkreśliła, że przydałyby się dodatkowe sale, ale ma świadomość tego, że jest to stary zabytkowy budynek i nie ma możliwości dobudowania nowych pomieszczeń. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że budynek w którym mieści się zespół jest również budynkiem zabytkowym. Zrobiona została elewacja dwóch ścian. Na ten rok nie ma w budżecie środków na realizację pozostałych ścian, ale chcemy dokończyć tą inwestycję. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o bieżące potrzeby to priorytetem jest wymiana okien. Ponadto należy wymienić podłogi w salach lekcyjnych w których są jeszcze płytki PCV, ze względu na dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na realizację kompleksową tych dwóch zadań to są to środki rzędu 320 tys. zł. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że trzeba również pomyśleć o wymianie sprzętu w pracowniach komputerowych. Te komputery, którymi dysponuje placówka nie nadają się do tego by je dalej udoskonalać. Ponadto mamy około 30 nauczań indywidualnych do których wykorzystywane są 4 laptopy, jest to zdecydowanie za mało. Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy budżet o który wnioskowali Dyrektorzy placówek został przyznany we wnioskowanej wysokości czy też został zmniejszony. jeśli chodzi o sprzęt i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne to środki na ten cel zabezpieczone są na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Na media budżet jest również na poziomie ubiegłorocznym. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że w ubiegłym roku były niewystarczające środki na media w związku z czym niezbędny był wniosek o ich podwyższenie. W tegorocznym budżecie środki zostały przyznane na poziomie roku ubiegłego co może spowodować powtórzenie się wspomnianej wcześniej sytuacji. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że środki na konserwację i naprawę windy są niewystarczające. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że środki budżetowe na ten rok są zachowane w takiej wysokości jak w roku ubiegłym. Nieco mniej środków zostało przyznanych na wyposażenie. Jednak środki, które 5

6 placówka pozyskuje z wynajmu w całości są zagospodarowywane na wyposażenie placówki. Jeśli chodzi o media to w ubiegłym roku tak udało, się zagospodarować środki, że wystarczyły na pokrycie tych kosztów. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że w tym roku budżetowym otrzymała więcej środków na media, pozostały budżet jest porównywalny. Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy środki zaplanowane na remonty placówek zostały przyznane w całości. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka Pani Dorota REMBIASZ- GABORSKA wyjaśniła, że z planowanych środków na realizacje remontów otrzymała 50 tys. zł, także z 72 okien, które planujemy wymienić wystarczy to na okien. Podobnie w przypadku wymiany podłóg również uzyskaliśmy połowę zaplanowanych środków. zaplanowane środki na wymianę okien w placówce z jednej strony budynku zostały przyznane. Planowaliśmy również środki na remont świetlików, ale nie wpisywaliśmy ich do budżetu ponieważ myślimy o remoncie całej elewacji. Wówczas to projekt będzie musiał być jednolity i musi zostać zachowana odpowiednia kolejność prac. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Pani Małgorzata GONDEK wyjaśniła, że zaplanowała na rok bieżący malowanie korytarzy i sal lekcyjnych. Środki na ten cel zostały przyznane placówce. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że zaplanowane środki na remont toalet dla uczniów zostały przyznane i remont będzie przeprowadzony. Dodatkowo otrzymaliśmy środki na modernizację boiska szkolnego w wysokości 200 tys. zł oraz ewentualne projekty. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że w związku z tym, że w bieżącym roku opracowywana jest strategia edukacji dla dzieci autystycznych wobec powyższego Pani radna zapytała czy przy opracowywaniu tej strategii korzysta się z wiedzy dyrektorów placówek do których takie dzieci uczęszczają, czy zaproszono ich do współpracy. W tym roku otwarto również pierwszą klasę dla dzieci autystycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11. Pani radna zapytała jak Pani Dyrektor ocenia funkcjonowanie tej klasy w placówce. decyzje o utworzeniu klasy dla dzieci w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu otrzymała pod koniec roku szkolnego i już nie było finansów na wyposażenie tej klasy. Niemniej jednak dzięki wygranemu projektowi z Kampanii Piwowarskiej udało się pozyskać środki w wysokości 10 tys. zł na wyposażenie tej klasy. Pani Dyrektor podkreśliła, że każdy zakup do tej klasy był ściśle konsultowany zarówno z rodzicami, z panią pedagog z poradni przy ul. Sokolskiej oraz z paniami, które prowadziły te dzieci w przedszkolu. Klasa została wyposażona, zatem 1 września dzieci mogły w niej rozpocząć naukę. Baliśmy się różnych rzeczy przy uruchamianiu tej klasy, m.in. tego że nasi wychowankowie chodzą na obiady do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 22. Okazało się, że te wyjścia na obiad są potrzebne. Autyści funkcjonują w pewnych rytuałach, które zostały wzbogacone o to dodatkowe doświadczenie. Stanęliśmy przed zadaniem kształcenia kadry pedagogicznej. Przeszkolona została cała kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji 6

7 i obsługi. Cześć pedagogów podjęła studia podyplomowe z zakresu autyzmu oraz terapii behawioralnej. Problemem były również przerwy. Nie wiedzieliśmy jak ten czas zorganizować czy integrować dzieci czy je izolować. Problem rozwiązał się sam ponieważ dzieci same się zintegrowały. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że przy tworzeniu wspomnianej przez Panią radną strategii oprócz specjalistów z poradni psychologiczno pedagogicznych na pewno wykorzystamy doświadczenia dyrektorów szkół specjalnych, szkół które mają oddziały integracyjne i dzieci autystyczne. Radny Tomasz MAŚNICA zapytał jak organizowany jest transport dzieci niepełnosprawnych ruchowo w sytuacjach kryzysowych, gdy dziecko źle się poczuje podczas zajęć i trzeba je odtransportować do domu. do tej pory z taką sytuacją nie miała do czynienia. W szkole jest jedna dziewczynka, która porusza się na wózku, ale mieszka niedaleko placówki. Takie sytuacje weryfikuje życie. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce, a dziecko mieszkałoby gdzieś dalej to pewnie poprosilibyśmy rodziców o oświadczenie, że w sytuacji kryzysowej mam prawo dostarczyć dziecko własnym samochodem do domu, albo z przewoźnikiem ustalamy, że przyjeżdża po dziecko, które wraz z nauczycielem jedzie do domu, po uprzednim sprawdzeniu czy w domu jest obecny rodzic. Jeśli chodzi o sfinansowanie tego przewozu to zdaniem Pani Dyrektor nie byłoby z tym problemu. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że miał do czynienia z taką sytuacją, ale rodzic był dyspozycyjny i mógł odebrać dziecko własnym samochodem. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, imienia Roberta Oszka. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach wystąpiły ze wspólnym wnioskiem o nadanie Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach imienia Roberta Oszka. Postać Roberta Oszka oraz jego zasługi dla narodu polskiego są dobrze znane społeczności uczniowskiej szkoły. Społeczność szkolna Gimnazjum Integracyjnego nr 36 chce pielęgnować pamięć o jednym z bohaterów Śląska. Współczesna młodzież potrzebuje autorytetów i wzorców do naśladowania, tak aby słowa patriotyzm, honor i odwaga nie straciły na znaczeniu. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodnicząca Komisji Pani Daria 7

8 KOSMALA poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Gimnazjum Integracyjnemu nr 36 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 imienia Roberta Oszka w Katowicach, imienia Roberta Oszka, jednogłośnie - 10 głosów za - pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych. Zastępca Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI wyjaśnił, że zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r., tj. w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach. Z pisma Ministra Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas - z dnia 18 stycznia 2012 r. adresowanego do marszałków województw, starostów i prezydentów miast wynika, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do końca lutego 2012 r. obowiązane są podjąć uchwały o zamiarze przekształcenia dotychczasowych 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych w zasadnicze szkoły zawodowe o 3- letnim cyklu kształcenia, a przekształcenie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach: fotograf, sprzedawca, ogrodnik, pszczelarz, rybak śródlądowy, betoniarz-zbrojarz, monter nawierzchni kolejowej, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, lakiernik, kominiarz, modelarz odlewniczy, blacharz, blacharz izolacji przemysłowych, monter kadłubów okrętowych, kowal, koszykarz-plencionkarz, operator urządzeń przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator maszyn leśnych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych. Cztery zasadnicze szkoły zawodowe prowadzone przez miasto Katowice kształcą w zawodach 2-letnich wymienionych w piśmie Ministra Edukacji Narodowej: 1. sprzedawca: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego, 2. ogrodnik: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Nr 10 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka, 3. lakiernik: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka, mechanik maszyn i urządzeń drogowych: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poddała przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 8

9 zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych, w głosowaniu: 9 głosów za, 0 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Ad. 5. Korespondencja i komunikaty: Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła uwagę na fakt, że odpowiedź na wnioski i zapytania Komisji z wyjazdowego posiedzenia w dniu r. wpłynęła do wiadomości Komisji dopiero w dniu dzisiejszym, zatem członkowie Komisji nie mieli możliwości zapoznania się z nią. Pani Przewodnicząca zawrócił się z prośbą by przesyłać odpowiedzi w statutowym terminie. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że złożony przez Komisję wniosek był wielowątkowy i dotyczył nie tylko działań podejmowanych przez Urząd Miasta, ale również placówki podległe. W związku z powyższym czekaliśmy na odpowiedź z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Był to czas ferii zimowych stąd też opóźnienie. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA zwróciła się z prośbą do Naczelnika Wydziału Edukacji o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK szczegółowo omówił odpowiedzi na wnioski Komisji dotyczące przekazania do wiadomości tabelki zawierającej dane dotyczące oddziałów i pomieszczeń do nauki w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego oraz Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak, przygotowanie zestawienia wydatków, wysokości subwencji oświatowej oraz środków przekazywanych z budżetu miasta dla ZSB im. Powstańców Śląskich, ZSTiO im. gen. Sylwestra Kaliskiego oraz ZSOiO im. Zofii Kossak jak również skutków wynikające z tych działań, przygotowanie zgodnie z treścią listu intencyjnego o współpracy, podpisanego 27 listopada 2009 r. z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie informacji dotyczącej wspólnych działań podejmowanych przez zainteresowane placówki, ilości środków pozyskanych w ramach tej współpracy oraz wymiernych korzyści jakie wynikają z podjętej kooperacji oraz informacji w jaki sposób postać gen. Sylwestra Kaliskiego - patrona Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest wykorzystywana w celach wychowawczych. Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną odpowiedź. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym skargę Dyrekcji Miejskiego Przedszkola Nr 97. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo rodziców 9

10 uczniów Gimnazjum nr 21 w Katowicach wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Rady Rodziców Gimnazjum Nr 21 w Katowicach. Pani Przewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI wyraził chęć spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi tą sprawą osobami w szkole. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym informację dotyczącą ilości uczniów spoza Katowic uczęszczających do Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Rady Rodziców Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Geodezyjnej Izby Gospodarczej dotyczące likwidacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego wraz z odpowiedzią Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice w przedmiotowej sprawie. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego. Pani Przewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI wyraził chęć spotkania z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. S. Kaliskiego. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. 10

11 Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo dotyczące opracowania strategii edukacyjnej Katowic oraz powołania zespołu samorządowo - społecznego ds. opracowania ww. strategii. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach dotyczące kompleksowych zmian w zakresie gospodarki cieplnej Gimnazjum nr 20 im. K. Miarki w Katowicach. Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI skierował niniejsze pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o wnikliwe zbadanie sprawy oraz poinformowanie go kopią udzielonej odpowiedzi. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym informację dotyczącą uczestnictwa Radnych Rady Miasta Katowice jako przedstawicieli organu prowadzącego w sprawdzianach i egzaminach w katowickich szkołach. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Pani Poseł Ewy KOŁODZIEJ dotyczące możliwości uczestniczenia radnych miejskich w pracach komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Pani Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że pismo w tej sprawie zostało skierowane do Wydziału Prawnego Urzędu oraz do Wydziału Organizacji i Zarządzania. Pan Naczelnik stwierdził, że te dwa wydziały terminowo i merytorycznie wypowiedzą się w tej sprawie. Pan Naczelnik podkreślił, że był czas kiedy to radni uczestniczyli w posiedzeniach tych komisji konkursowych, później wpłynęły różne stanowiska prawne, które tego zabraniały. Miasto się do tego dostosowało. Ad Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA przedstawiła zebranym pismo Fundacji Familijny Poznań. Pani Przewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Arkadiusz GODLEWSKI skierował niniejsze pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o rozpatrzenie zawartej w nim kwestii oraz poinformowanie go kopią udzielonej odpowiedzi. Komisja zapoznała się z treścią pisma i przyjęła je do wiadomości. 11

12 Ad. 6. Wolne wnioski: Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała zebranych, że w dniu dzisiejszym wpłynął również do wiadomości Komisji List otwarty uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach, który przed posiedzeniem został Państwu radnym przekazany. Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że obecny na dzisiejszym posiedzeniu jest Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI, który to zwrócił się z prośbą o udzielenie mu głosu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzieleniu głosu Panu mgr inż. Dariuszowi POMASKIEMU pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Dariusza POMASKIEGO. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI przedstawił zebranym prezentację multimedialną dotyczącą WAT przedstawiając w niej zarówno rys historyczny jak i funkcjonowanie placówki w czasach współczesnych. Następnie Pan Kanclerz przedstawił jak wygląda współpraca uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi m.in. z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, iż doceniając osiągnięcia WAT zwraca jednak uwagę na fakt, że Radnym Rady Miasta Katowice zależy przede wszystkim na informacjach porównawczych z jakimi szkołami WAT współpracuje. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że uczelnia współpracuje z około 100 szkołami z terenu całej Polski przede wszystkim szkołami technicznymi. Spośród tych 100 placówek sześć jest na preferencyjnych zasadach. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół w Górze Śląskiej, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Technicznych w Turku. Wszystkie te szkoły noszą imię gen. Sylwestra Kaliskiego. Uczniowie tych szkół są przyjmowani przez uczelnię na preferencyjnych zasadach. Następnie Pan Kanclerz omówił szeroki zakres współpracy z ww. placówkami. Radna Helena HRAPKIEWICZ zapytała ilu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach zostało studentami WAT. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jest to dwóch studentów. Radna Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że z wypowiedzi Pana Kanclerza wynika, że patron szkoły generuje współpracę WAT z technikum. Nawet jeśli zatem technikum byłoby na najwyższym poziomie, a nie nosiłoby imienia gen. Sylwestra Kaliskiego jego absolwenci nie mogliby liczyć na traktowanie w sposób szczególny przez WAT. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że jeśli z innej szkoły jest ktoś kto zasługuje 12

13 na pomoc, taką pomoc dostaje, ale musi być np. laureatem konkursu matematycznego. Szkoły pod patronatem gen. Sylwestra Kaliskiego są nam szczególnie bliskie dlatego, że to był wybitny naukowiec związany z WAT. Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że w jej przekonaniu intencją Pana Kanclerza i Pani Dyrektor było przedstawienie współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich placówkami. Pani radna zapytała jak ta współpraca będzie wyglądała jeśli dojdzie do połączenia szkół, czy ten patronat WAT nadal będzie istniał? Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że jeśli chodzi o przyszłą współpracę to jeśli zniknie szkoła im. gen. Sylwestra Kaliskiego to współpraca może być nadal kontynuowana, ale bez tych preferencyjnych warunków. Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że chodzi tu o patrona szkoły. Jeśli zatem połączymy te trzy szkoły znika nam patron. Pani radna zapytał czy istnieje jakaś możliwość prawna, by w nazwie tej nowo powstałej placówki pojawiła się nazwa gen. Sylwestra Kaliskiego. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK na ręce Kanclerza WAT złożył podziękowania za współpracę i wyraził nadzieję, że ona nadal będzie funkcjonowała. Jeśli chodzi o patrona nie ma najmniejszych przeszkód by rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski złożył stosowny wniosek we wrześniu o nadanie imienia technikum. Prawo ulega ciągłym zmianom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno nadawać imion zespołom szkolnym, natomiast imiona powinny być nadawane podmiotom wchodzącym w skład zespołu. Zatem jest to tylko wola tych społeczności szkolnych, które ze stosownym wnioskiem występują. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że nie tylko imię jest ważne, ale również to co uczelnia wypracowała przez lata. WAT spełnia wymogi by być uniwersytetem, ale nie zmieniła nazwy ponieważ Wojskowa Akademia Techniczna jest rozpoznawalna na świecie i to jest rzecz, którą należy kultywować. Radny Jerzy DOLINKIEWICZ zapytał czy wobec zaistniałej sytuacji łączenia tych trzech zespołów szkół, WAT nie objąłby patronatem nowopowstałego zespołu. Zastępca Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie mgr inż. Dariusz POMASKI wyjaśnił, że WAT nie ma problemów ze studentami. Uczelnia ma obecnie około 4 kandydatów na jedno miejsce. Zatem takich działań patrząc krótkowzrocznie byśmy nie podejmowali. Współpraca z ponad 100 szkołami w całej Polsce jest działaniem ukierunkowanym na to by pozyskiwać najlepszych studentów. Na terenie WAT można powołać szkołę średnią. Jeśli chodzi o działania na terenie Polski to takiej możliwości nie ma. Na tyle ile możemy to pomagamy. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała, że na jej ręce wpłynęła prośba Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzieleniu głosu Pani Dyrektor Janinie KAŁUS pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią Dyrektor Janinę KAŁUS. 13

14 Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS stwierdziła, że jeśli działania w dalszym ciągu będą zmierzały do tego, by reprezentowana przez nią szkoła została włączona w Zespół Szkół Budowlanych, a całość przeniesiona do budynków zajmowanych przez ZSOiO to Pani Dyrektor stwierdziła, że z takiego obrotu sprawy jest zadowolona. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała, że na jej ręce wpłynęła również prośba Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pana Eugeniusza GINSKOW o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzieleniu głosu Panu Eugeniuszowi GINSKOW pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Dyrektora Eugeniusza GINSKOW. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pana Eugeniusza GINSKOW stwierdził, że przeprowadził symulację opartą na bazie danych dotyczących utworzenia nowego zespołu szkolnego. Jeśli powstałoby zakładane 21 oddziałów od września, będzie to razem 840 godzin tj. dziennie 8 godzin. Taki plan jest możliwy do zrealizowania w Zespole Szkół Budowlanych. Jeśli Państwo zdecydujecie, że wszystkie te trzy szkoły przenoszą się do budynków ZSOiO to Pan Dyrektor zasugerował, by w pierwszej kolejności sprawdzone zostało jaki rzeczywisty zakres prac adaptacyjno modernizacyjnych w tej szkole należy przeprowadzić i jakie to są koszta. Dopiero wówczas można zadecydować czy młodzież do tej szkoły można wpuścić od 1 września czy też prace będą wciąż trwały. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA poinformowała, że na jej ręce wpłynęła również prośba Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pani KK o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o udzielenie głosu Pani KK pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią KK. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach Pani KK zapytała czy Państwo radni pojednując decyzję chcą zabrać uczniom miejsce w którym czują się naprawdę dobrze, które pozwala uczniom zdobywać wykształcenie, miejsce estetyczne i bardzo dobrze wyposażone. Przeniesienie kształcenia do tego budynku będzie wymagało minimalnych nakładów finansowych potrzebnych, by jeszcze bardziej unowocześnić szkołę. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA stwierdziła, że Komisja dziś o niczym nie decyduje, analizuje tylko wszystkie za i przeciw. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Rada Rodziców działająca przy ZSTiO im. gen. Sylwestra Kaliskiego skierował do niej pismo z prośbą o spotkanie. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, że interesujące Komisję materiały wpłynęły dopiero dziś zatem będzie proponowała spotkanie w najbliższym czasie. Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś z przedstawicieli Rady Rodziców chce zabrać głos w sprawie. Pani Mariola SZEWCZYK przedstawicielka Rady Rodziców ZSTiO zwróciła się z prośbą o możliwość zabrania głosu na dzisiejszym posiedzeniu. Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała wniosek o udzieleniu głosu Pani MS pod głosowanie. 14

15 Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią MS. Pani MS Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego zapytała czy w momencie przejścia wszystkich uczniów do ZSOiO zapewnione zostanie bezpieczeństwo dla dzieci oraz możliwość odbywania praktyk w obrębie szkoły dla klas geodezyjnych. Czy istnieje również możliwość nauki dzieci w godzinach, które umożliwią bezpieczny powrót do domu. 40% naszych uczniów jest spoza Katowic. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że zaproponowany Państwu radnym przez stronę prezydencką obiekt ma więcej pomieszczeń edukacyjnych zatem istnieje możliwość racjonalnego rozplanowania godzin zajęć. Nie ma zatem zagrożenia dwuzmianowością. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego Pani Anna GRAWON zwróciła się z prośbą o możliwość zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała wniosek o udzieleniu głosu Pani Dyrektor pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią Dyrektor Annę GRAWON. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego Pani Anna GRAWON stwierdziła, że w reprezentowanej przez nią placówce jeśli udałoby się powtórzyć nabór z poprzednich dwóch lat będzie tych godzin 470. To należałoby przeanalizować. Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących im. Zofii Kossak Pani Janina KAŁUS stwierdziła, że praktyki, które odbywają uczniowie ZSTiO odbywają się na terenie ZSOiO. Pan DS przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich zwrócił się z prośbą o możliwość zabrania głosu. Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała wniosek o udzieleniu głosu Panu DS pod głosowanie. Radni jednogłośnie - 10 głosów za - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana DS. Pan DS przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich stwierdził, że uchwały intencyjne zapadły i najprawdopodobniej zostaną zatwierdzone. Cały czas mówimy o przeniesieniu kształcenia do innego budynku, być może jest to dobre rozwiązanie. Pan S zapytał czy wcielenie w życie tej uchwały mogłoby nastąpić 1 września 2013 roku. Dostosowanie budynku do potrzeb jakie musi spełniać by kształcić wszystkie zawody wymaga czasu. Przewodniczą Komisji Pani Daria KOSMALA stwierdziła, że dzisiaj tu niczego nie rozstrzygamy, dajemy sobie czas na podjęcie decyzji stąd spotkania z Państwem. Decyzja, którą podejmie Rada Miasta Katowice nie musi być tożsama z uchwałą intencyjną. Pani Przewodnicząca o godzinie 14:55 ogłosiła przerwę w obradach Komisji przeznaczoną na przejazd do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11w Załężu. Ad. 7. Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11, przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Prezydium Rady Rodziców zapoznanie się z organizacją 15

16 i problemami szkoły w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA o godzinie wznowiła po przerwie obrady Komisji. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 Pani Elżbieta ŚLĘZAKIEWICZ po powitaniu zebranych odtworzyła audycję radiową Pani Beaty Tomanek z cyklu Bliżej nas na którą, składa się wypowiedź mamy dziecka autystycznego dotycząca klasy dla dzieci w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu utworzonej w ZSS nr 11. Radna Barbara WNĘK przypomniała, że sprawa ta była analizowana na jednym z posiedzeń Komisji Edukacji. Klasa ta miała zostać utworzona w Zespole Szkół Integracyjnych na Tysiącleciu, ale pod wpływem rodziców i wniosków wypływających z posiedzenia klasa ta została utworzona w Zespole Szkół Specjalnych w którym się obecnie znajdujemy. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że dyskusje toczyły się w momencie propozycji miejsca utworzenia tego oddziału. Faktem jest, że to głównie głosy rodziców zadecydowały o tym, że oddział powstał w tej szkole. Kontynuacja tego kształcenia w szkole gdzie ono już funkcjonuje jest uzasadniona i w tym kierunku będziemy to kształcenie rozwijać. Na moment tworzenia tej klasy było brane pod uwagę kilka lokalizacji takich jak ZSI nr 1 na os. Tysiąclecia, SP nr 51 w Giszowcu, przy czym dzieci nie miały być w integracji, ale w oddziale specjalnym. Radny Józef ZAWADZKI zapytał ile w szkole jest oddziałów i ile jest wszystkich dzieci w szkole. oddziały w szkole są łączone. Klasa pierwsza z drugą i trzecią, czwarta z piątą i szóstą. Samodzielne są jedynie druga i oddział autystyczny. Po rozpoczęciu roku szkolnego nie przyjęliśmy ani jednego dziecka. Teraz dopiero przychodzą mamy i zgłaszają dzieci na przyszły rok. Pani Dyrektor stwierdziła, że jest bardzo zdziwiona faktem, że w integracji jest 30 dzieci z nauczaniem indywidualnym. To są potencjalne dzieci, które powinny być u nas w szkole. Utrzymanie nauczania indywidualnego jest bardzo drogie. Zdaniem Pani Dyrektor nie wszyscy rodzice, ale przynajmniej część gdyby im zaproponować taką ewentualność przyprowadziliby swoje dzieci do ZSS nr 11. Kierownik Referatu Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Placówek Oświatowych Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że dziecko nauczane indywidualnie może być tylko wówczas, gdy stan zdrowia na to wskazuje. Zatem o takiej potrzebie najpierw orzeka lekarz, a dopiero później decyduje poradnia. faktycznie tak jest, ale z rozmów z mamami dzieci autystycznych z poradni na ul. Sokolskiej i z mamami dzieci autystycznych uczęszczających do naszej placówki wynika, że jeśli dziecko autystyczne nie realizuje się w szkole masowej, jest nerwowe ma dyskomfort to powoduje u niego inne objawy somatyczne. Jeżeli dziecko przychodzi do nas do szkoły i ma poczucie sukcesu, ma spokój jest akceptowane, nauczyciele z nim rozmawiają dzieci go lubią. Dziecko nie widzi tak jaskrawo swojej inności jak w szkole masowej czy integracyjnej to czuje się dobrze. A jak czuje się dobrze to funkcjonuje lepiej. Radny Józef ZAWADZKI zapytał ile jest dzieci w klasie. 16

17 mając od osób można otworzyć oddział. W drugiej klasie gimnazjum jest 12 dzieci. W klasie 1 3 też jest 12 dzieci, w klasie 4 6 jest 13 dzieci, w klasach 1 3 jest 8 dzieci w klasie autystycznej jest 4. Jest to trudna i wymagająca praca. Pani Dyrektor stwierdziła, że gdyby dzieci z nauczania indywidualnego przyszły do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 można by te klasy rozdzielić i efekty kształcenia byłyby znacznie lepsze. Radna Helena HRAPKIEWICZ zapytała ile godzin w szkole przebywają dzieci autystyczne. Pani radna zapytała czy dzieci te spotykają się na korytarzu z gimnazjalistami. pierwsze dziecko przychodzi o 7.00 rano i dzięki tzw. służalczym godzinom nauczyciele odrabiają sobie KN na zajęciach świetlicowych od 7.00 do Dzieci w szkole są długo. Pani Dyrektor podkreśliła, że przygotowała zgodnie z zaleceniami osobną świetlicę dla dzieci autystycznych by mogły w niej odpocząć wyciszyć się. Jeśli chodzi o kontakt z gimnazjalistami to dzieci taki kontakt mają i bardzo chcą tego kontaktu. Wychowawca klasy w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 Pani Katarzyna WIECIERZYŃSKA wyjaśniła, że ze strony gimnazjalistów jest to forma opieki nad autystykami szczególnie ze strony dziewczynek. Chłopcy są z kolei pewnym autorytetem dla tych dzieci. Dzieci same dobrowolnie schodzą na dół bo gimnazjum jest piętro niżej. Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że samo nazewnictwo szkoła specjalna jest barierą, Pan radny stwierdził, że nie uważa by oddział integracyjny był dobrą nazwą. Zdaniem Pana radnego ta nazwa powinna łączyć, a ona już na wstępie dzieli. Pan radny stwierdził, że często spotyka się w swojej zawodowej pracy z tym, że tam gdzie są zajęcia indywidualne to niejednokrotnie pedagog czy psycholog szkolny proponował przeniesienie dziecka do szkoły specjalnej. I tu pojawia się bariera nie do przejścia. Rodzice odbierają to negatywnie, być może należałoby się skupić na edukacji rodziców w tym zakresie. spotykała się z oporem ze strony rodziców, jednak jak zaczęli przychodzić do szkoły i zobaczyli jak szkoła wygląda, zobaczyli dzieci grzeczniejsze niż w szkole masowej. Jeśli rodzicom spokojnie wytłumaczy się, że lepiej by dziecko skończyło szkołę specjalną, a następnie zawodową, miało zawód i możliwości utrzymania się, niż szło w ogonie szkoły masowej najpierw podstawowej, potem gimnazjum i jakiegoś liceum w efekcie końcowym pozostając z niczym to dają się przekonać. Nasza szkoła zawodowa posiada bardzo fają ofertę kształcenia w różnych zawodach. Jeśli uda nam się od początku wykształcić w dzieciach takie poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie to sobie świetnie radzą. Radny Józef ZAWADZKI zapytał jak wygląda współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły. organizowane są cykliczne imprezy jak biesiada górnicza czy wigilia, wycieczki z udziałem rodziców. Obecne na posiedzeniu matki dzieci z ZSS potwierdziły, że mają bardzo dobry kontakt i starają się pomagać w szkole w miarę możliwości. Panie stwierdziły, że mając do wyboru inne szkoły świadomie podjęły decyzję o posłaniu dziecka do ZSS ponieważ w ich przekonaniu prawdziwa 17

18 integracja kończy się na etapie przedszkola. Dzieci chętnie chodzą do szkoły, nie szukają wymówek by do szkoły nie pójść. Jest tu bardzo wiele zajęć dodatkowych z których dziecko może korzystać. Panie podkreślały, że współpraca z gronem pedagogicznym przebiega również bardzo pozytywnie. Tak jak Pan radny wspomniał, nazwa szkoła specjalna stanowi barierę dla której rodzice nie posyłają dzieci do tych placówek, a dzieci pewnie w nich czułyby się lepiej. Uczestnicząc w wyjściach czy wycieczkach z dziećmi możemy zaobserwować jaka jest różnica w ich zachowaniu na korzyść tych dzieci w stosunku do uczniów ze szkół masowych. Radny Józef ZAWADZKI zapytał jak wyglądają posiłki i czy szkoła zapewnia również śniadania. dzieci na obiady chodzą do Szkoły Podstawowej nr 22. Śniadania dzieci przynoszą same. Szkoła bierze udział w akcji mleko w szkole oraz owoce w szkole. Ponadto Pani Dyrektor podkreśliła, że w ostatnim czasie pozyskała od Fundacji Danone serki i actimele dla uczniów. Część dzieci dostaje dopłaty na obiady z MOPS, za część płacą rodzice, a część obiadów sponsoruje tutejsza parafia. Ad. 8. Lustracja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Załężu przy ul. Gliwickiej 148a zapoznanie się z warunkami pracy i osiągnięciami szkoły w tym klasy dla dzieci z autyzmem. Następnie Komisja przeszła po budynku szkoły. Radni mieli okazję zapoznać się z bazą materialno dydaktyczną na którą składają się różnego rodzaju pracownie oraz gabinety specjalistyczne: Pracownia przystosowana do prowadzenia zajęć metodą Montessori Pracownia zajęć technicznych Pracownia komputerowa Sala do gimnastyki korekcyjnej Gabinet lekarski Gabinet pedagoga Gabinet psychologa Biblioteka Gabinet terapeutyczny - "Metoda Tomatisa" Pracownia przystosowana do oprowadzenia terapii metodą biofeedback. Ponadto Radni zapoznali się również z bazą dydaktyczną klas I - III szkoły podstawowej, klas IV VI, wizytowali także świetlicę przygotowaną dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz świetlice ogólną. Na tym Komisja zakończyła wizytację w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11. Ad. 9. Podsumowanie wizyty. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA na ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania za możliwość przeprowadzenia posiedzenia na terenie obiektu i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących prowadzonej praz Panią Dyrektor placówki. Pani Przewodnicząca podziękowała również rodzicom za obecność na posiedzeniu i chęć wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania placówki. Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku obrad Pani Przewodnicząca stwierdził, iż 18

19 porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji Pani Daria KOSMALA podziękowała Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom Wydziałów za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Przewodnicząca Komisji Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Daria KOSMALA 19

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał ilu uczniów jest w szkole, a ilu nauczycieli?

Radny Eugeniusz Korzyniewski zapytał ilu uczniów jest w szkole, a ilu nauczycieli? Rada Miejska w Dobrodzieniu Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, które odbyło się w dniu 04 marca 2013r. Spotkanie komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo