Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16."

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne Profil: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.1 Stopień studiów: I Specjalności: 1 Przedmiot zwa przedmiotu wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i specjalizacją instruktorską wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską Pedagogika z podstawami dydaktyki Kod przedmiotu IKF 16.1 AIS A 1/1 Kategoria przedmiotu Liczba punktów ECTS 8 Przedmioty podstawowe Semestry 1 Rodzaj zaje ć, liczba godzin w planie studiów Semestr wyk lad audytoryjne laboratoryjne/ seminarium kliniczne/ praktyki wychowania fizycznego/ lektorat Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 1/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

2 Cele przedmiotu Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sączu Cel 1 poznanie wiedzy i terminologii psychologiczno- pedagogicznej, niezbędnej do realizacji wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych zadań szko ly, w tym dostosowywania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Cel poznanie wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej oraz odpowiedniego zasobu pojęć. Cel nabycie umiejętności dokonywania diagnozy i prognozy pedagogicznej w celu planowania, projektowania i realizacji procesu kszta lcenia i wychowania oraz identyfikowania b lędów i zaniedbań w praktyce. Cel nabycie umiejętności indywidualizowania zadań i dostosowywania treści, metod kszta lcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów,identyfikowania b lędów i zaniedbań w praktyce. Cel poznanie zasad wspó ldzia lania i pracowania w zespole oraz zasad pe lnienia różnych ról,podejmowania i wyznaczania zadań,nabycie elementarnych umiejętności organizacyjnych związanych z projektowaniem i realizacją dzia lań profesjonalnych. Cel 6 projektowanie rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z pe lnieniem roli zawodowej,uczenie kierowania się zasadami etycznymi,uświadamianie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych,nabywanie umiejętności rozpoznawania dzia lań oraz umiejętności rozpoznawania problemów wymagających pomocy ekspertów. Wymagania wste pne w zakresie wiedzy, umieje tności i innych kompetencji a Brak wymagań wstępnych. Efekty kszta lcenia EK1 Wiedza: student pos luguje się wiedzą ogólno-pedagogiczną i stosuje terminologię psycho-pedagogiczną niezbędną do realizacji wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych zadań szko ly. EK Wiedza: student wykorzystuje i pos luguje się wiedzą z zakresu podstaw dydaktyki oraz pos luguje się stosownym aparatem pojęciowym. EK Umiejętności: student opracowuje diagnozę i prognozę pedagogiczną na podstawie której planuje, projektuje i realizuje proces kszta lcenia i wychowania oraz identyfikuje b lędy i zaniedbania w praktyce. EK Umiejętności: student indywidualizuje zadania i dostosowuje treści i metody kszta lcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów, identyfikuje b lędy i zaniedbania w praktyce. EK Kompetencje spo leczne: student wspó ldzia la i pracuje w zespole, pe lniąc różne role,podejmuje i wyznacza zadania,inicjuje elementarne dzia lania organizacyjne w celu projektowania i realizacji dzia lań profesjonalnych. EK6 Kompetencje spo leczne: student rozwiązuje najczęstsze problemy związane z pe lnieniem roli zawodowej, kieruje się zasadami etycznymi, wykorzystuje poziom swojej wiedzy i umiejętności zawodowych,weryfikuje swoje dzia lania jeśli przekraczają jego możliwości i kompetencje,ocenia i decyduje kiedy zwrócić się do ekspertów. EK7 Kompetencje spo leczne: rozumie potrzebę ciąg lego dokszta lcania się, rozwoju osobistego i zawodowego, doskonalenia swojego warsztatu pracy, podnoszenia i uzupe lniania kwalifikacji zawodowych-,uczenia się przez ca le życie, planuje swój rozwój zawodowy, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności 6 Treści programowe Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona /1 Wszystkie prawa zastrzeżone

3 wyk lad Lp Tematyka zaje ć Opis szczegó lowy bloków tematycznych Liczba godzin W1 Wspó lczesne nauki pedagogiczne-struktura nauk pedagogicznych.pedagogika jako nauka o edukacji, jej subdyscypliny (pedagogika ogólna, teoria wychowania, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Podstawowe pojęcia pedagogiczne. W Pojęcie wychowania, funkcje i jego cechy: wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie rozwoju, wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne, manipulacja. W Konteksty wychowania w świetle wspó lczesnych kierunków pedagogicznych: J.Korczaka, M.Montessori, T.Gordona. Źród la i przejawy kryzysu wspó lczesnego wychowania. Podmiotowość w wychowaniu. W Autokratyzm i demokracja w szkole-edukacja w zakresie praw dzieckapodstawowe pojęcia. Konwencja Praw Dziecka, Rola Rzecznika Praw Dziecka. W Kompetencje komunikacyjne nauczyciela - werbalne i pozawerbalne akty mowy, aktywne s luchanie i bariery komunikacyjne w klasie. Style komunikowania się uczniów i nauczyciela w procesie edukacyjnym. W6 Aksjologiczne problemy teorii wychowania: klasyfikacja wartości i ich rola w wychowaniu, kszta ltowanie i zmiana postaw. W7 Pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacji. W8 Wspó lpraca przedszkola i szko ly ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami dzieci. W9 Podstawy wiedzy o nauczycielu.kompetencje zawodowe a standardy kszta lcenia nauczycieli w świetle rozporządzeń MEN. Funkcje i zadania wspó lczesnych nauczycieli. W10 Zasady moralne i powinności etyczne nauczyciela oraz p laszczyzny kultury pedagogicznej zawodu. W11 Rozwój zawodowy nauczyciela, a stopnie awansu zawodowego.uczenie się przez ca le życie nauczycieli. W1 Wypalenie zawodowe nauczycieli przyczyny, symptomy, strategie zaradcze. Choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela,profilaktyka. W1 Media i ich wp lyw wychowawczy na dzieci i m lodzież. W1 Pierwsze wybory edukacyjne. Adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Wstępna orientacja zawodowa. W1 Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania wspó lczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegó lowe. Wspó lczesne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole. W16 Modele systemów dydaktycznych: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny.szkolnictwo alternatywne. W17 Przegląd najważniejszych wspó lczesnych koncepcji nauczania. W18 Reforma oświaty-podstawowe pojęcia.struktura organizacyjna szkolnictwa. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szko ly. W19 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych. Profilaktyka, diagnoza i terapia W0 pedagogiczna jako formy pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. W1 Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szko ly. B lędy w ocenianiu. Razem Lp A1 audytoryjne Tematyka zaje ć Opis szczegó lowy bloków tematycznych Proces wychowania, jego struktura, w laściwości, dynamika.sytuacja wychowawcza i doświadczenie jako podstawowe ogniwa procesu wychowania. Liczba godzin Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona /1 Wszystkie prawa zastrzeżone

4 audytoryjne Lp Tematyka zaje ć Opis szczegó lowy bloków tematycznych Liczba godzin A Klasyfikacja metod wychowania. Metoda modelowania - wychowanie w lasnym przyk ladem /wg.k.konarzewskiego. A Metoda nagradzania dylematy stosowania w praktyce. Metoda karania i jej skuteczność. A Metody zadaniowe w wychowaniu jako podstawa kszta ltowania odpowiedzialności. Metody perswazyjne - dyskusja i dialog. A Planowanie dzia lalności wychowawczej na I i II etapie edukacyjnym- programy wychowawcze, edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne. A6 B lędy w wychowaniu: dostrzeganie i zapobieganie a pseudowychowanie. Granice i mierniki oddzia lywań wychowawczych. A7 Dylematy wolności i odpowiedzialności w wychowaniu-podmiotowość w wychowaniu. A8 Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szko la. Style wychowawcze i postawy wychowawcze. A9 Klasa szkolna jako grupa spo leczna-specyficzne w laściwości klasy. Trudności wychowawcze i konflikty w klasie. G lówne sposoby poznawania uczniów na I i II etapie edukacyjnym: obserwacja, A10 badania sondażowe/ankieta, wywiad/,socjometria, metoda indywidualnego 10 przypadku. Techniki badawcze i ich ograniczenia, kwestie etyczne. A11 Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. A1 Cele kszta lcenia - rodzaje celów, operacjonalizacja celów. Taksonomia celów kszta lcenia, wychowania i celów praktycznych. A1 Treści nauczania - czynniki determinujące dobór treści kszta lcenia,wymiar treści nauczania, dynamiczność treści nauczania. A1 Plany, podstawa programowa, program nauczania -rodzaje, struktura, ocena programu. Program ukryty szko ly. A1 Proces nauczania uczenia się: pojęcie procesu nauczania uczenia się, ogniwa procesu nauczania. A16 Zasady nauczania i ich znaczenie w procesie kszta lcenia. A17 Metody nauczania i ich znaczenie w procesie kszta lcenia. A18 Formy organizacji uczenia się, toki kszta lcenia, typy lekcji - lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. A19 Znaczenie i funkcje środków dydaktycznych w procesie kszta lcenia. Razem 60 7 Metody dydaktyczne M1 Burza mózgów M Dyskusja M Praca w grupach M Praca z podręcznikiem M Wyk lady M6 S lowne objaśnienie M7 Ćwiczenia projektowe Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona /1 Wszystkie prawa zastrzeżone

5 8 Obcia żenie praca studenta Średnia liczba Forma aktywności godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: Godziny wynikające z planu studiów 10 Konsultacje przedmiotowe 0 Egzaminy i zaliczenia w sesji 6 Godziny bez udzia lu nauczyciela akademickiego wynikające z nak ladu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 9 Opracowanie wyników 0 Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 1 Pracy semestralnej 1 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikaja ca z ca lego nak ladu pracy studenta 00 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 8 9 Sposoby oceny Ocena formuja ca F1 Aktywność na zajęciach F Ćwiczenie praktyczne F Odpowiedź ustna F Kolokwium F Portfolio F6 Projekt indywidualny Ocena aktywności bez udzia lu nauczyciela akademickiego 1 Ćwiczenie praktyczne Praca semestralna Opracowanie i przeprowadzenie badań metodą socjometrii socjom Kryteria oceny Efekt kszta lcenia 1 Miejsce weryfikacji Opis weryfikacji EK 1 Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona /1 Wszystkie prawa zastrzeżone

6 Student wykazuje się ma lą znajomością pojęć i terminologii z zakresu pedagogiki. Odtwarza pamięciowo podstawowe informacje, potrafi z pomocą nauczyciela określać proste zadania wymagające zastosowania podstawowej wiedzy. Prezentuje ubogi zasób s lownictwa pedagogicznego,czesto pos luguje sie stylem potocznym. Wypowiedzi sa nieuporządkowane, ma lo spójne, wykazujące niską orientację w pedagogice oraz w prawid lowowsciach procesu dydaktycznego i wychowawczego. Student wykazuje sie dobrą znajomością pojęć i terminologii pedagogiki. Poprawnie przeprowadza analizę przyczynowo skutkową przedstawionych problemów wychowawczych i dydaktycznych. Wykazuje sie znajomością podstawowych treści programowych. Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i rozwiązuje typowe teoretyczne i praktyczne dylematy wychowawcze i dydaktyczne.zna zasady wychowawczego i dydaktycznego myślenia i dzia lania, ale nie zawsze potrafi je samodzielnie wykorzystać. Student posiad l wiedzę obejmującą ca ly program pedagogiki z pe lnym jej rozumieniem. Samodzielnie interpretuje, analizuje, rozwiązuje i ocenia wychowawcze i dydaktyczne sytuacje teoretyczne i praktyczne. Wykazuje zainteresowanie problematyką wychowawczą i dydaktyczną, proponuje nietypowe twórcze rozwiązania problemów. Potrafi sprecyzować i uzasadnić swoje stanowisko uzywając odpowiedniej argumentacji, swobodnempos lugując się terminologią i językiem pedagogicznym. Aktualizuje na bieżąco wiedzę w procesie samokszta lcenia korzystając z różnych zróde l informacji. Efekt kszta lcenia wyk lad Miejsce weryfikacji Egzamin ustny - ocena pozytywna Opis weryfikacji EK Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 6/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

7 Student wykazuje się ma lą znajomością pojęć i terminologii z zakresu podstaw dydaktyki. Odtwarza pamięciowo podstawowe informacje, potrafi z pomocą nauczyciela określać proste zadania wymagające zastosowania podstawowej wiedzy. Prezentuje ubogi zasób s lownictwa dydaktyczno-pedagogicznego często pos luguje się stylem potocznym. Wypowiedzi są nieuporządkowane, ma lo spójne, wykazujące niską orientację w dydaktyce i prawid lowościach procesu dydaktycznego. Student wykazuje się dobrą znajomością pojęć i terminologii podstaw dydaktyki. Poprawnie przeprowadza analizę przyczynowo skutkową przedstawionych problemów dydaktycznych. Wykazuje się znajomością podstawowych treści programowych. Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i rozwiąuje typowe teoretyczne i praktyczne dylematy dydaktyczne. Zna zasady dydaktycznego myślenia i dzia lania, ale nie zawsze potrafi je samodzielnie wykorzystać. Student posiad l wiedzę obejmujacą ca ly program podstaw dydaktyki z pe lnym jej rozumieniem. Samodzielnie interpretuje, analizuje, rozwiązuje i ocenia dydaktyczne sytuacje teoretyczne i praktyczne. Wykazuje zainteresowanie problematyką dydaktyczną, proponuje nietypowe twórcze rozwiązania problemów. Potrafi sprecyzować i uzasadnić swoje stanowisko używając odpowiedniej argumentacji, swobodne pos lugując się terminologią i językiem dydaktyczno-pedagogicznym.aktualizuje na bieżąco wiedzę w procesie samokszta lcenia korzystając z różnych źróde l informacji. Efekt kszta lcenia wyk lad Student nie posiada umiejętności hierarchizacji materia lu.pope lnia b lędy przy opracowywaniu diagnozy i prognozy pedagogicznej. Zdarzają się zastosowania pojedynczych umiejętności, ale mają one charakter odtwórczy związany z odtwarzaniem treści materia lu dotyczącego planowania, organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego. Potrafi zastosować podstawowe umiejętności przy pomocy nauczyciela. Ma problemy w samodzielnym rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych. Miejsce weryfikacji audytoryjne Egzamin ustny - ocenan pozytywna Opis weryfikacji EK Aktywność na zajęciach,odpowiedź ustna,ćwiczenie praktyczne,praca semestralna. Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 7/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

8 Student w laściwie hierarchizuje przedstawiane fakty, zagadnienia i problemy dotyczące procesu dydaktycznowychowawczego. Formu luje diagnozy i prognozy pedagogiczne. Poprawnie stosuje i rozumie pojęcia z zakresu planowania, organizacji i przebiegu procesu kszta lcenia i wychowania oraz związków przyczynowo-skutkowych. Potrafi w sposób ciąg ly i spójny analizować zjawiska wystepujące w procesie dydaktycznymwychowawczym, czasem jednak są o charakterze odtwórczym. Student samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne. Formu luje diagnozy i prognozy pedagogiczne oraz problemy i dokonuje analizy i syntezy zjawisk dotyczących planowania, organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego. Wykorzystuje praktycznie wiedzę innych dyscyplin naukowych, wiąże poznane treści z życiem codziennym, bezb lędnie pos luguje się pojeciami i terminologią dydaktyczno-pedagogiczną. Proponuje nietypowe rozwiązania, potrafi prezentować i obronić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji bedącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy i umiejętności. Potrafi wyciągać logiczne wnioski w trakcie analizowania problemów i zagadnień związanych z przebiegiem procesu dydaktycznego i wychowawczego. Efekt kszta lcenia Miejsce weryfikacji Student wykazuje się elementarną znajomością zasad i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej. W powierzchowny sposób i p lytki podejmuje próby określania zachowań dzieci i m lodzieży, diagnozowania i prognozowania sytuacji wychowawczych oraz określania dzia lań praktycznych. Dokonuje uchybień w prawid lowym doborze form, technik i środków wychowania. Wystepują braki w umiejetnościach rozróżniania i określania b lędów wychowawczych oraz w planowaniu i organizowaniu pracy wychowawczej i opiekuńczej. Wykonuje czynności odpowiadajace przyjetej roli bez inicjatywy w lasnej. audytoryjne Opis weryfikacji EK Średnia ocen z: kolokwium i pracy semestralnej-opracowanie i przeprowadzenie badań metodą socjometrii Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 8/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

9 Student wykazuje się znajomością zasad i metod pracy opiekunczowychowawczej.wystepują drobne potknięcia w prawid lowym rozpoznawaniu zachowań dzieci i m lodziezy, diagnozowaniu i projektowaniu sytuacji wychowawczych oraz określaniu dzia lań praktycznych. Odtwórczo ale logicznie pos luguje sie ocenami i wnioskami faktów. Poprawnie lecz z drobnymi uchybieniami przeprowadza analizę przyczynowo skutkową przedstawionych problemów wychowawczych wynikających z b lędów wychowawczych oraz w planowaniu i organizowaniu pracy wychowawczej i opiekuńczej. Student wykazuje się pe lną znajomością zasad i metod pracy opiekunczowychowawczej.trafnie interpretuje i analizuje różne problemy i dzia lania wychowawcze wynikające z b lędów wychowawczych. Trafnie rozpoznaje zachowania dzieci i m lodzieży,diagnozuje i projektuje sytuacje wychowawcze oraz określa dzia lania praktyczne stosując argumentację i elementy analogii. Wykorzystuje praktycznie wiedzę psychologiczna i pedagogiczną, wiąże poznane treści z życiem codziennym. Bezb lędnie pos luguje się pojęciami i terminologią psycho - pedagogiczną. Prawid lowo i z pe lnym rozumieniem dobiera formy, techniki i środki wychowania uwzgledniąjac aspekty podmiotowego traktowania uczniów. Proponuje nietypowe rozwiązania, potrafi prezentować i obronić swoje zdanie,używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy i umiejętności. Efekt kszta lcenia Student wykazuje się elementarną znajomością zasad wspó lpracy w zespole wed lug podanych mu wzorów i regu l. W powierzchowny sposób i p lytki podejmuje próbę określenia aspektów wspó lpracy z nauczycielami i rodzicami. Występują problemy w umiejętnościach nawiązywania wspó lpracy w różnorodnych relacjach międzyludzkich. Wykonuje czynności odpowiadające przyjetej roli bez inicjatywy w lasnej. Miejsce weryfikacji audytoryjne Opis weryfikacji EK Średnia ocen z: kolokwium i pracy semestralnej-opracowanie i przeprowadzenie badań metodą socjometrii Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 9/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

10 Student wykazuje się znajomoscią form wspó lpracy z zespo lem wed lug podanych mu wzorów. Potrafi nawiązać wspó lpracę w różnorodnych relacjach międzyludzkich w tym z nauczycielami i rodzicami. Odtwórczo ale logicznie pos luguje się ocenami i wnioskami faktów. Poprawnie przeprowadza analizę przyczynowo - skutkową przedstawionych problemów związanych ze wspó lpracą w zespole.zna formy indywidualnego wspó ldzia lania z nauczycielami i rodzicami. Student opanowa l w pe lni umiejętność rozpoznawania obszarów wspó lpracy. Umiejętnie stosuje argumentację i elementy analogii oraz interpretuje i analizuje rózne zjawiska i dzia lania wychowawcze w zależności od zespo lu. Wykazuje się zdolnością do wspó lpracy w róznorodnych relacjach miedzyludzkich w tym z nauczycielami i rodzicami. Potrafi formu lować plan wspó lpracy wychowawczej w różnych zespo lach oraz tworzyć oryginalne formy wspó lpracy wychowawczej. Podejmuje niestandardowe dzia lania w powiązaniu ze zdolnościami adaptacyjnymi, mobilnością i elastycznością. Efekt kszta lcenia 6 Student wykazuje się elementarną znajomością rozwiązywania różnych problemów opiekuńczych,wychowawczych i dydaktycznych wed lug podanych mu wzorów i regu l. W powierzchowny sposób i p lytki podejmuje próbę oceny swoich dzia lań wychowawczych. Dokonuje uchybień w prawid lowym rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz rozpoznawaniu wartości. Wystepują problemy w umiejętnościach nawiązywania wspó lpracy w różnorodnych relacjach międzyludzkich. Wykonuje czynności odpowiadające przyjętej roli bez inicjatywy w lasnej. Miejsce weryfikacji audytoryjne Opis weryfikacji EK 6 Średnia ocen z: kolokwium i pracy semestralnej-opracowanie i przeprowadzenie badań metodą socjometrii Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 10/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

11 Student wykazuje się znajomością rozpoznawania różnych problemów opiekuńczych,wychowawczych i dydaktycznych wed lug podanych mu wzorów. Wystepują drobne potknięcia w prawid lowym rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz rozpoznawaniu wartości. Potrafi nawiązać wspó lpracę w różnorodnych relacjach międzyludzkich. Odtwórczo ale logicznie pos luguje się ocenami i wnioskami faktów. Poprawnie przeprowadza analizę przyczynowo skutkową przedstawionych problemów wychowawczych związanych z różnymi aspektami pracy nauczyciela.potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.dokonuje weryfikacji swoich dzia lań. Student opanowa l w pe lni umiejetność rozpoznawania różnych problemów opiekuńczych,wychowawczych i dydaktycznych oraz rozpoznawania potrzeb dziecka. Posiada umiejętność rozpoznawania i przeżywania wartości.umiejętnie stosuje argumentację i elementy analogii oraz interpretuje i analizuje różne zjawiska i dzia lania wychowawcze w zależności od środowiska. Wykazuje się zdolnością do wspó lpracy w róznorodnych relacjach międzyludzkich. Potrafi formu lować plan dzia lań wychowawczych w różnych sytuacjach spo lecznych oraz tworzyć oryginalne rozwiązania problemów wychowawczych. Dzia la wg. zasad postępowania z którymi sie identyfikuje.potrafi zwracać się o pomoc do specjalistów w danej dziedzinie. Efekt kszta lcenia 7 Student w sposób elementarny rozumie potrzebę ciąg lego dokszta lcania się, rozwoju osobistego i zawodowego oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy, Ma problemy w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich profesjonalnych umiejętności. Student rozumie potrzebę ciąg lego dokszta lcania się, rozwoju osobistego i zawodowego oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy.rozumie potrzebę podnoszenia i uzupe lniania kwalifikacji zawodowych.planuje swój rozwój zawodowy poe lniając drobne b lędy. Zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności. Miejsce weryfikacji audytoryjne Opis weryfikacji EK 7 Średnia ocen z: kolokwium i pracy semestralnej-opracowanie i przeprowadzenie badań metodą socjometrii Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 11/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

12 Student jest przekonany o sensie i wartości oraz potrzebie ciąg lego dokszta lcania się, rozwoju osobistego i zawodowego.przejawia aktywność w doskonaleniu swojego warsztatu pracy.rozumie potrzebę podnoszenia i uzupe lniania kwalifikacji zawodowych.potrafi poprawnie zaplanować swój rozwój zawodowy stale doskonaląc swoje umiejętności. Ocena do indeksu (ocena podsumowuja ca) Średnia arytmetyczna ocen pozytywnych: z trzech ocen końcowo semestralnych i egzaminu ustnego Warunki zaliczenia przedmiotu a Pozytywnie zaliczone kolokwia b Pozytywnie opracowane prace semestralne,portfolio c Pozytywnie zdany egzamin ustny ze znajomością treści lektur d Frekwencja 10 Macierz realizacji przedmiotu Efekty kszta lcenia dla przedmiotu EK1 Odniesienie do efektów kierunkowych KN_W0, KN_W1, KN_W1 Cele przedmiotu Treści programowe Cel1, Cel EK KN_W1 Cel EK KN_U07 Cel1, Cel, Cel W1, W, W, W, W, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W1, W1, W1, W1, W16, W17, W18, W19, W0, W1 W1, W16, W17, W18, W19, W0, W1, A1, A1, A1, A16, A17, A18, A19 W1, W, W, W, W, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W1, W1, W1, W1, W16, W17, W18, W19, W0, W1, A1, A, A, A, A, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A1, A1, A1, A1, A16, A17, A18, A19 Metody dydaktyczne M, M, M, M6 M1, M, M, M, M6 M1, M, M, M, M, M6, M7 Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 1/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

13 Efekty kszta lcenia dla przedmiotu Odniesienie do efektów kierunkowych Cele przedmiotu EK KN_U0, KN_U08 Cel1, Cel, Cel EK KN_K0, KN_K0 Cel1, Cel, Cel6 EK6 KN_K09, KN_K01, KN_K0 Cel1, Cel, Cel, Cel6 Treści programowe EK7 KN_K01 Cel6 W1, W, W, W, W, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W1, W1, W1, W1, W16, W17, W18, W19, W0, W1, A1, A, A, A, A, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A1, A1, A1, A1, A16, A17, A18, A19 W1, W, W, W, W, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W1, W1, W1, W1, W16, W17, W18, W19, W0, W1, A1, A, A, A, A, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A1, A1, A1, A1, A16, A17, A18, A19 W1, W, W, W, W, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W1, W1, W1, W1, W16, W17, W18, W19, W0, W1, A1, A, A, A, A, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A1, A1, A1, A1, A16, A17, A18, A19 W1, W, W, W, W, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W1, W1, W1, W1, W16, W17, W18, W19, W0, W1, A1, A, A, A, A, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A1, A1, A1, A1, A16, A17, A18, A19 Metody dydaktyczne M1, M, M, M, M, M6, M7 M1, M, M, M, M, M6, M7 M1, M, M, M, M, M6, M7 M1, M, M, M, M, M6, M7 11 Wykaz literatury Literatura podstawowa: [1] Janowski A. Pedagogika praktyczna, Warszawa, 00, Fraszka Edukacyjna. Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 1/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

14 [] Lobocki M. Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, 00, Impuls. [] Lobocki M. Teoria wychowania w zarysie, Kraków, 00, Impuls. [] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, 00, Żak. [] Kwieciński Z.,Śliwerski B.(red.) Pedagogika-podręcznik akademicki, Warszawa, 006, PWN. [6] Niemierko B. Między oceną szkolna a dydaktyką, Warszawa, 000, WSiP. Literatura uzupe lniaja ca: [1] Gurycka A. B ląd w wychowaniu, Warszawa, 1990, WSiP. [] Greiner I.(i inni) Materia ly metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, Warszawa, 006, MEN. [] Taraszkiewicz M. Jak uczyć lepiej?, Warszawa, 000, CODN. [] Taraszkiewicz M.& Rose C. Atlas efektywnego uczenia (się), Warszawa, 010, Transfer Learning Solutions 1 Informacje o nauczycielach akademickich Osoba odpowiedzialna za karte mgr Bogus lawa Gawe l (kontakt: Osoby prowadza ce przedmiot mgr Bogus lawa Gawe l (kontakt: 1 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji (miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (kierownik zak ladu) (dyrektor instytutu) Przyjmuje do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot) Copyright c 01 by PWSZ w Nowym Sączu Strona 1/1 Wszystkie prawa zastrzeżone

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/016 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 000

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 000 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Języków Obcych obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 Kierunek studiów: Lingwistyka dla biznesu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Techniczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/016 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/20 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Języków Obcych Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Filologia Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/016 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Przedmioty podstawowe

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Przedmioty podstawowe Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: e-administracja Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/016 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/206 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 206/207 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 206/207 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Języków Obcych obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Filologia Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Języków Obcych Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Filologia Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 0/0 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Ekonomia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Prawo administracyjne. Przedmioty podstawowe

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Prawo administracyjne. Przedmioty podstawowe Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: e-administracja Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/20 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/016 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Grafika komputerowa. Przedmioty kierunkowe

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Grafika komputerowa. Przedmioty kierunkowe Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Ekonomiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: e-administracja Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 0/06 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Języków Obcych obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Filologia Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 022 Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Języków Obcych obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Filologia Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Instytut Kultury Fizycznej Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Mechatronika Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo