z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej Rada Miejska uchwala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej Rada Miejska uchwala"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/701/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata , jak w Załączniku Nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały. 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2, do niniejszej uchwały, w granicach limitów tam określonych, 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty ,00 zł, 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 1 z 65

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie 1 chody ogółem x , , , , , , , chody bieżące x, w tym: , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , podatki i opłaty 3), w tym: , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , chody majątkowe x, w tym: , , , , , , , ze sprzedaży majątku x , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem x , , , , , , , Wydatki bieżące x, w tym: , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: , , , , , , , gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x x x x x x dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu x, w tym: , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x , , , , , , ,52 3 Wynik budżetu x , , , , , , ,09 4 Przychody budżetu x , , , ,67 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: , , , ,67 0,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu x , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: , , , , , , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 2 z 65

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu x , , , , , , ,41 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki , , , , , , ,08 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 3,82% 5,45% 5,94% 5,48% 4,94% 4,25% 3,89% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 3,82% 5,45% 5,94% 5,48% 4,94% 4,25% 3,89% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 3,82% 5,45% 5,94% 5,48% 4,94% 4,25% 3,89% 9.5 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9,14% 9,57% 9,85% 9,71% 9,78% 9,97% 10,15% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 11,90% 9,98% 8,59% 9,52% 9,71% 9,78% 9,82% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 12,32% 10,40% 9,01% 9,52% 9,71% 9,78% 9,82% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 0, , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , , , , ,09 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: , , , , , , , bieżące , , , ,95 0,00 0,00 0, majątkowe , , , , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) , , , , , , , Nowe wydatki inwestycyjne 13) ,00 0,00 0,00 0, , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 3 z 65

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , ,93 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , ,95 0,00 0,00 0, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,33 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, , , , ,95 0,00 0,00 0, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 4 z 65

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 5 z 65

6 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie podatki i opłaty 3), w tym: z podatku od nieruchomości z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu x, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: na pokrycie deficytu budżetu x chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 6 z 65

7 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , , ,34 0,00 x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , ,42 x x x x x x x 3,64% 3,41% 3,16% 2,54% 1,26% 0,56% 0,21% 3,64% 3,41% 3,16% 2,54% 1,26% 0,56% 0,21% 3,64% 3,41% 3,16% 2,54% 1,26% 0,56% 0,21% 10,27% 10,42% 10,57% 10,71% 10,82% 10,87% 10,93% 9,97% 10,13% 10,28% 10,42% 10,57% 10,70% 10,80% 9,97% 10,13% 10,28% 10,42% 10,57% 10,70% 10,80% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK , , , , , , , , , , , , , ,34 x x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 7 z 65

8 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub 12.6 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x x x x x x x x x x Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 8 z 65

9 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata ) Lp. Wyszczególnienie Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x x x x , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 9 z 65

10 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 10 z 65

11 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 11 z 65

12 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) , , , , , , , , ,80 z tego: 1a - wydatki bieżące , , , , ,95 0,00 0,00 0, ,00 1b - wydatki majątkowe , , , , , , , , ,80 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, , , , , ,95 0,00 0,00 0, ,83 poz.1240, z późn. zm.) z tego: wydatki bieżące , , , , ,95 0,00 0,00 0, , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i realizacja projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". w Bielsku-Białej , , , ,00 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 12 z 65

13 u Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego". Celem projektu jest rozwój Sektora Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) na terenie subregionu południowego województwa Śląskiego. w Bielsku-Białej , , , "Przedsiębiorczość w szkole średniej" w ramach u "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna" dofinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Erasmus+". Celem projektu jest rozwój współpracy międzynarodowej między szkołami partnerskimi, rozwój umiejętności językowych uczniów oraz nauczycieli objętych projektem, a także zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie poprzez uczenie ich jak być przedsiębiorczymi. Oświaty , , ,00 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 13 z 65

14 u Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku- Białej". Celem projektu będzie wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród około 150 osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych na terenie miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek , , ,20 Pomocy Społecznej Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy", który będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata Celem projektu są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami. Oświaty , , , , ,84 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 14 z 65

15 u Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej". Celem przedsięwzięcia jest niwelowanie różnic międzypokoleniowych, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek , , , ,00 Pomocy Społecznej Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej - Wzgórze Kreatywności". Celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków rozwojowych oraz funkcjonowania społecznego mieszkańców Bielska-Białej. Miejski Ośrodek ,95 0,00 0, , , ,95 Pomocy Społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej". Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek , , , , ,21 Pomocy Społecznej Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 15 z 65

16 u Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.:"dziecko - Rodzina - Przyszłość". Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny. Miejski Ośrodek , , ,82 Pomocy Społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość". Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny. Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. w Bielsku-Białej , , , ,11 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 16 z 65

17 u Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego. W ramach projektu zaplanowano wyjazd zagraniczny dla 23 nauczycieli. Oświaty ,65 330,00 330, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Gotowanie kluczem do sukcesu". Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych. Na praktykę do Włoch wyjedzie 36 uczniów. Oświaty , , ,00 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 17 z 65

18 u Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty , , , Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną 4- tygodniowe staże zagraniczne dla 32 uczniów. Oświaty , , , Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning". Celem projektu jest upowszechnianie dobrych praktyk nauczania i promowanie ich wśród nauczycieli. Udział uczniów i nauczycieli w międzynarodowych spotkaniach we Włoszech, Hiszpanii i Finlandii. Oświaty , , ,00 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 18 z 65

19 u Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych". Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Miejski Ośrodek , , , ,75 Pomocy Społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych". Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. w Bielsku-Białej , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość". Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny. Środowiskowe Centrum Pomocy w , , ,53 Bielsku-Białej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość". Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług poprzez wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny. w Bielsku-Białej , , ,62 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 19 z 65

20 u Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Dróg , ,00 0, , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Dróg ,00 0, , , Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Radosne przedszkolaki w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych. Oświaty , , , ,03 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 20 z 65

21 u Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesupraktyki w Hiszpanii". Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych w Hiszpanii. Oświaty ,08 150, , , Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy". Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Austrii i Hiszpanii. Oświaty ,30 600, , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej". Celem projektu będzie promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu zbiorowego. Dróg , , ,00 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 21 z 65

22 u Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej". Celem projektu będzie promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu zbiorowego. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej ,00 0,00 0, Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie". Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W ramach projektu zaplanowano wyjazd 8 nauczycieli na szkolenia zagraniczne. Oświaty ,34 400, , , Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole". Celem projektu jest job shadowingobserwacja lekcji prowadzonych przez hiszpańskich nauczycieli i dyskusje z prowadzącymi na temat metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Planowany jest wyjazd 21 nauczycieli do Wielkiej Brytanii i Włoch. Oświaty ,88 100, , ,38 Id: 42652BE6-2A21-425E-91F6-58A6B8CF4031. Podpisany Strona 22 z 65

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. Rada Miejska uchwala

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. Rada Miejska uchwala Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2016-2022 Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej WOR.0006..2015.ORM Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Druk nr... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy. Uchwała Nr XXIX.204. Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Wielkości początkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 III kwartał 2012 wykonanie a Dochody bieżące 48 219 290,00 48 922 406,12 52

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XLIII Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XLIII-244-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2028. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. PROJEKT UCHWAŁA NR / RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 dla Gminy Krośniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028 Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2016 ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR /2016 ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU listopada 2016 roku UCHWAŁA NR /2016 ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU z dnia listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017-2028

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

~ecc,-1 Mariusz Dziki

~ecc,-1 Mariusz Dziki RADA GMINY GODKOWO Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1X/33/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 24 czerwca 2015 roku z tego: Wyszczególnienie Dochody oqółern" dochody z tytułu dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/479/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/479/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 25 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/479/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata Projekt z dnia 27 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Jacek Albin Nowakowski

ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Jacek Albin Nowakowski ZARZĄDZENIE NR 262/14 WÓJTA GMINY ŁOMŻA Z dnia 14 listopada 2014 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1 Wójt Jacek Albin Nowakowski UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA Dnia Wieloletnia Prognoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata - Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2020. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 15/V/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 15/V/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 15/V/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027. Na podstawie art. 226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/81/15. Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2015 r.

U C H W A Ł A Nr IX/81/15. Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2015 r. U C H W A Ł A Nr IX/81/15 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laszki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 593/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR 593/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR 593/VII/16 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata UCHWAŁA NR XX/223/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 2467/527/14 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata . PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/271/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia roku

Uchwała Nr XXX/271/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia roku Uchwała Nr XXX/271/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.01.2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Na podstawie art.226, art.227, art.229 i art.232 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 12 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/130/16 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXV/130/16 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XXV/130/16 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo