6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE"

Transkrypt

1 z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej 6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE Marta Lewandowska W ARSZAWA 2009

2 z_6 19/1/10 8:41 Page 2 IT w SZKOLENIACH IT w szkoleniach Materia y szkoleniowe Marta Lewandowska Opracowanie graficzne: Tomasz Maniewski Projekt SZKO A TRENERÓW I DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej. Publikacja wydana w ramach projektu Szko a Trenerów i Doradców Biznesu FRDL i Laboratorium Psychoedukacji z II konkursu og oszonego przez Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci w ramach Projektu Systemowego PARP Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej. Program Operacyjny Kapita Ludzki, poddzia anie Poprawa jakoêci Êwiadczonych us ug szkoleniowych projekty systemowe (umowa nr RZL/POKL /13/1/2/0024/2009 z dnia r.). Publikacja wyra a wy àcznie poglàdy autorów i nie mo e byç uto samiana z oficjalnym stanowiskiem Wydawcy ani instytucji wspierajàcych projekt. Wydawca: FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Plac Inwalidów Warszawa tel.: fax: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa 2009 Druk: MWM AW ul. GoÊciniec 132, Warszawa ISBN: Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

3 z_6 19/1/10 8:41 Page 3 SPIS TREÂCI SPIS TREÂCI 1. MUZYKA W UCZENIU JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? SZKOLENIE NA ODLEG OÂå GRUPA PO ZAJ CIACH ELEKTRONICZNE GAD ETY TRENERSKIE

4 z_6 19/1/10 8:41 Page 4 IT w SZKOLENIACH 1. MUZYKA W UCZENIU Podstawà prawid owego funkcjonowania jest wspó granie ró nych inteligencji j zykowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, intrapersonalnej, duchowej. Badania dowodzà, e doskona ym narz dziem stymulujàcym wszechstronny rozwój jest muzyka. Oprócz pobudzania ró nych inteligencji àczy ona obie pó kule i wprowadza stan równowagi. Naukowcy odkryli, e pewien rodzaj muzyki wp ywa na umys i pami ç, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podêwiadomoêç. Zauwa yli, e muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w rytmie 60 uderzeƒ na minut, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia si. Spokojne tony largo obni ajà ciênienie krwi, zmniejszajà liczb uderzeƒ serca, dzi ki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obni a si poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniajà si równie fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje wi c umys i cia o. Rozluênione cia o i pobudzony mózg stanowià idealny stan do optymalnego uczenia si. Twórcy muzyki barokowej wiedzieli, co robià, tworzàc kojàcà, pogodnà muzyk. Wykorzystywali najcz Êciej instrumenty strunowe, jak skrzypce, harf, gitar, mandolin, które majà naturalne wysokie cz stotliwoêci (5-8 tys. Hz). Dêwi ki o tak wysokiej cz stotliwoêci adujà baterie mózgowe. Z kolei niektóre dêwi ki o niskiej cz stotliwoêci, jak ha as ruchu ulicznego, lotnisk, placów budowy, wyczerpujà mózg. Jak wiadomo, powolna muzyka o wysokich cz stotliwoêciach dostarcza mózgowi energii, uaktywnia umys i pami ç, likwiduje zm czenie, przyspiesza procesy zwiàzane z uczeniem si. Affred Tomatis, francuski specjalista chorób uszu, zajmujàcy si wp ywem muzyki, powiedzia : Ucho nie jest stworzone wy àcznie do s uchania. Ucho stworzone jest do pobudzania mózgu i cia a. Badajàc muzyk ró nych kompozytorów, zauwa y, e muzykà najbogatszà w wysokie cz stotliwoêci sà kompozycje Mozarta. W wyniku badaƒ powsta termin Efekt Mozarta to ogólny termin oznaczajàcy wp yw i znaczenie muzyki w dziedzinie zdrowia, edukacji i poprawy ogólnego stanu psychicznego. W latach przeprowadzano wiele badaƒ, które wykaza y, e s uchanie muzyki wspomaga czytanie, nauk j zyków obcych, matematyki; poprawia samoocen, kreatywnoêç, rozwija zdolnoêci percepcyjno-motoryczne, psychosomatyczne oraz kompetencje spo eczne. Studenci, którzy s uchali muzyki klasycznej, byli bardziej o ywieni intelektualnie, zwi ksza y si ich zdolnoêci twórcze, mieli wi ksze poczucie w asnej wartoêci, lepszà koncentracj, skupienie uwagi, a ich pami ç zwi kszy a si o ponad 90%. Muzyka klasyczna wzmacnia pami ç, wyobraêni przestrzennà, rozumowanie, logik. Dzieje si tak mi dzy innymi dlatego, e pod wp ywem muzyki zwi ksza si poziom katecholamin oraz serotoniny, neuroprzekaêników bioràcych udzia w procesie uczenia si. Badania wykazujà, e s uchanie muzyki instrumentalnej we wczesnym dzieciƒstwie wspiera równie rozwój zdolnoêci matematycznych. Muzyka ulepsza i utrwala proces zapami tywania, poniewa stymuluje uk ad limbiczny, który jest emocjonalnym centrum mózgu i ma Êcis y zwiàzek z uczeniem si. 4 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

5 z_6 19/1/10 8:41 Page 5 2. JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? 2. JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? Wspó czesne technologie informatyczne oferujà wiele nowych rozwiàzaƒ, które mogà byç alternatywà dla starego dobrego Power Pointa. Jednà z nich jest Mind Mapper. Jest to atwa, elastyczna i intuicyjna w obs udze aplikacja do nieliniowego zarzàdzania informacjà, rozwoju kreatywnoêci, prowadzenia prezentacji, nauki i wielu innych zastosowaƒ. Pozwala logicznie strukturalizowaç z o one treêci i obrazowaç ich relacje w wielu wymiarach. Tworzy swoiste mapy myêli. Stanowi niezastàpione narz dzie pracy mened erów, kierowników projektów, konsultantów, handlowców i wielu innych specjalizacji. Jest te nieocenionym narz dziem wspomagajàcym prac wyk adowców i trenerów w zakresie przygotowywania szkoleƒ, tworzenia dokumentów, prowadzenia zaj ç i innych. Ka de z odga zieƒ mo na rozwinàç w ró ny sposób: tworzàc hiperlinki czyli za àczajàc dowolne pliki z Internetu (muzyczne, graficzne, tekstowe, filmowe). Poni ej przyk adowe rysunki przedstawiajàce sposób szeregowania informacji za pomocà Mind Mappera. 5

6 z_6 19/1/10 8:41 Page 6 IT w SZKOLENIACH W SZKOLENIACH Na powitanie Jakie t o Przy kreatywnoêci Grupy zadaniowe Kiedy? 6 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

7 z_6 19/1/10 8:41 Page 7 2. JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? WYSOKA CZ STOTLIWOÂå 7

8 z_6 19/1/10 8:41 Page 8 IT w SZKOLENIACH 3. SZKOLENIE NA ODLEG OÂå E-learning jest to technika szkolenia wykorzystujàca wszelkie dost pne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taêmy audio/wideo, telewizj interaktywnà oraz CD-ROM-y. E-learning jest najcz Êciej kojarzony z nauczaniem, w którym stronà przekazujàcà wiedz i egzaminujàcà jest komputer, dlatego przyj o si nazywaç t form nauki distance learning (uczenie na odleg oêç, w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem). Wy szoêç e-learningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu Êrodka ci koêci w nauczaniu z nauczyciela na uczàcego si. Ponadto e-learning umo liwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uwa any za lepszà technik uczenia od standardowych wyk adów? Okazuje si, e wiele firm, instytucji oraz szkó coraz cz Êciej wprowadza kszta cenie oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek, ale ÊwiadomoÊç wi kszych mo liwoêci, jakie daje kszta cenie online. Zalety szkoleƒ e-learningowych to: zdalny dost p do specjalnie przygotowanych szkoleƒ (z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i we w asnym tempie); realna redukcja kosztów i cen organizacyjnych szkoleƒ; wysoka skutecznoêç realizacji zaplanowanych szkoleƒ (bez wzgl du na liczb zarejestrowanych osób w danym terminie); dowolnoêç czasowa zarzàdzania treêcià merytorycznà szkolenia; prezentacja materia u dydaktycznego w atrakcyjnej formie, z zastosowaniem najwy szej jakoêci rozwiàzaƒ multimedialnych: obrazy (zrzuty ekranu), animacje, filmy wideo, çwiczenia interaktywne, symulacje, opisy tekstowe; atwoêç dost pu do aktualizowanych na bie àco pomocy naukowych, materia u dydaktycznego; powtarzalnoêç ca ej treêci szkolenia lub wybranych fragmentów; mo liwoêç bie àcego sprawdzania poziomu przyswajanej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych çwiczeƒ na w asnej instalacji programu; prosty sposób uzyskania stopnia efektywnoêci szkolenia i zadowolenia samego uczestnika; wspomaganie i nadzór nauki przez mentorów, np. poprzez wykorzystanie narz dzi komunikacji synchronicznej (czat) i asynchronicznej (poczta elektroniczna, forum). Mo liwoêç zastosowania e-learningu w ró nych tematycznie szkoleniach zale y od podejêcia do e-learningu. Je eli traktujemy e-learning jako metod, która ma zastàpiç np. szkolenia tradycyjne, musimy mieç ÊwiadomoÊç, e istniejà tematy, których bardzo trudno nauczyç za pomocà komputera w obecnej sytuacji rozwoju technologii. Takim szkoleniem jest sztuka prezentacji, zarzàdzanie stresem itp. Istniejà jednak tematy, które doskonale nadajà si do zastosowania e-learningu, np. szkolenia dotyczàce zarzàdzania, finansów, obs ugi klienta, zarzàdzania wiedzà, marketingu, zastosowania produktów. Je eli do e-learningu podchodzi si jako do metody edukacji, wspierajàcej edukacj tzw. stacjonarnà, wówczas ka de szkolenie mo e zostaç cz Êciowo prze o one (pod warunkiem wykorzystania odpowiedniego procesu dydaktycznego) na form elektronicznà. 8 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

9 z_6 19/1/10 8:41 Page 9 3. SZKOLENIE NA ODLEG OÂå Blended learning (nauczanie komplementarne) àczy nauczanie bezpoêrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer. Jest to po àczenie dwóch ró nych Êrodowisk nauczania, i zestawienie ich w taki sposób, by zapewniç jak najlepsze warunki do nauki oraz uczyç si w sposób jak najbardziej wydajny. Istniejà pewne zagadnienia, które zostanà lepiej wyt umaczone podczas nauczania bezpoêredniego ni przez instrukcje wydawane przez komputer i na odwrót. Najwa niejsze jest, by odnaleêç korzyêci p ynàce z poszczególnych sposobów nauczania i strategicznie je po àczyç. Istotne jest równie, by okreêliç cele nauczania, które nast pnie poka à najlepsze po àczenie albo zestawienie tych dwóch Êrodowisk. Ta metoda nauczania daje uczniom mo liwoêç by byç razem i oddzielnie. Dzi ki korzyêciom, jakie p ynà z nauki przez Internet, uczniowie mogà komunikowaç si ze sobà niezale nie od czasu i miejsca. Blended learning zapewnia dobrà mieszank technologii i interakcji, które b dà skutkowa y takimi doêwiadczeniami, jak wsparcie grupy czy krytyka konstruktywna. Sà one szczególnie wa ne z uwagi na g boki wp yw, jaki mogà mieç na nauczanie na odleg oêç. Prowadzàcy mo e po àczyç dwie lub wi cej metod przekazywania poleceƒ. Typowym przyk adem wydawania poleceƒ w blended learning jest po àczenie przekazywania materia ów przez Internet i zaj ç prowadzonych bezpoêrednio przez trenera. Prowadzàcy mo e rozpoczàç zaj cia od dobrze skonstruowanej lekcji wprowadzajàcej podczas spotkania bezpoêredniego, a nast pnie kontynuowaç zaj cia, zamieszczajàc materia y w sieci. 9

10 z_6 19/1/10 8:41 Page GRUPA PO ZAJ CIACH I POMI DZY ZAJ CIAMI IT w SZKOLENIACH SERWISY SPO ECZNOÂCIOWE Twitter darmowy serwis spo ecznoêciowy, udost pniajàcy us ug mikroblogowania, umo liwiajàcà u ytkownikom wysy anie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczajàca 140 znaków wiadomoêç tekstowa, wyêwietlana na stronie u ytkownika oraz dostarczana pozosta ym u ytkownikom, którzy obserwujà dany profil. U ytkownicy mogà dodawaç krótkie wiadomoêci do swojego profilu z poziomu strony g ównej serwisu, wysy ajàc SMS-y lub korzystajàc z zewn trznych aplikacji. Blip (Bardzo Lubi Informowaç Przyjació ) to serwis spo ecznoêciowy, wzorowany na amerykaƒskim Twitterze, àczàcy prowadzenie mikrobloga z komunikowaniem si w kr gu znajomych. Blip pozwala na równoczesne prowadzenie mikrobloga, czat z innymi u ytkownikami oraz nawiàzywanie nowych znajomoêci. U ytkownicy mogà dzieliç si krótkimi (do 160 znaków) informacjami, do àczajàc lub wysy ajàc zdj cia, wideo (mi dzy innymi teledyski z YouTube) bàdê wiadomoêci dêwi kowe za poêrednictwem komputera lub telefonu komórkowego. Mo na wysy aç tak e wiadomoêci publiczne (poprzedzone znakiem > ) oraz prywatne (poprzedzone znakami >> niewidoczne dla innych u ytkowników serwisu). W maju 2009 roku 45% wiadomoêci w serwisie nadawanych by o za poêrednictwem strony WWW, 30% przez komunikatory (g ównie Gadu-Gadu), zaê 20% przez aplikacje napisane przez u ytkowników Blipa i wykorzystujàce API serwisu. 10 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

11 z_6 19/1/10 8:41 Page GRUPA PO ZAJ CIACH I POMI DZY ZAJ CIAMI Podobnie jak Twitter, równie Blip mo e byç tak e marketingowym narz dziem do dystrybucji treêci, opartej na zgodzie u ytkowników, co umo liwiajà skonfigurowane w kana ach boty, autorespondery czy przypominacze. Istotnà cz Êcià serwisu sà tagi, sk adajàce si ze s owa poprzedzonego znakiem hash (#), które umo liwiajà Êledzenie dyskusji na okreêlony temat. INNE SERWISY SPO ECZNOÂCIOWE ZDJ CIA W INTERNECIE Flickr serwis internetowy stworzony do gromadzenia i udost pniania zdj ç cyfrowych online. Serwis zyska znacznà popularnoêç dzi ki zastosowaniu nowatorskich rozwiàzaƒ programistycznych, które przyczyni y si do stworzenia szerokiej, aktywnej spo ecznoêci u ytkowników, a tak e nowych metod katalogowania i wyszukiwania zdj ç (folksonomia, chmura znaczników). Flickr jest przedstawiany jako sztandarowy przyk ad nowego typu serwisów i us ug internetowych okreêlanych jako Web

12 z_6 19/1/10 8:41 Page 12 IT w SZKOLENIACH Picasa mened er i przeglàdarka plików graficznych, umo liwiajàce organizowanie kolekcji zdj ç cyfrowych i wykonywanie na nich prostych edycji. Program Picasa kataloguje zdj cia w specjalnych folderach. Program nie nadpisuje edytowanych zdj ç. Orygina y obrazów zapisuje w ukrytym katalogu Originals, który znajduje si w tym samych katalogu, co obrabiany obraz. Dzi ki temu wszystkie zmiany na obrazach (równie te zapisane) mo na cofnàç. Picasa przystosowana jest do wspó pracy z Google Earth. Pozwala (za pomocà prostej funkcji) na umieszczanie zdj ç na mapie Ziemi, a tak e na uzupe nianie je o wspó rz dne geograficzne, w których zosta y wykonane. FILMY/MUZYKA W INTERNECIE Podcasting, podcast (spolszczone: podkasting, podkast) to forma internetowej publikacji dêwi kowej lub filmowej, najcz Êciej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS. Nazwa wzi a si z po àczenia s ów ipod (odtwarzacz muzyczny firmy Apple) oraz broadcast (z ang. transmisja, przekaz). Poczàtki podkastingu si gajà roku Wówczas to pojawi si pierwszy szkic, dotyczàcy u ycia technologii RSS do publikowania treêci audio i wideo. Aby s uchaç podkastów, nie trzeba posiadaç ipoda ani innego odtwarzacza muzycznego wystarczy komputer odtwarzajàcy cyfrowe pliki dêwi kowe (np. w formacie MP3) lub pliki wideo w przypadku podkastu wideo oraz oprogramowanie pobierajàce i katalogujàce transmisje na podstawie informacji zawartych w publikowanych razem z podkastami plikach RSS. Wiele podkastów nie wymaga nawet tego, publikujàc bezpoêrednie linki do plików na stronach WWW. Podkast mo e mieç form nieformalnego bloga, profesjonalnej audycji radiowej, kursu j zykowego lub hobbystycznego albo odcinków historii czytanej przez lektora. Istnieje coraz wi cej powieêci, które pierwszych odbiorców znalaz y jako odcinki publikowane w postaci podkastów (Earthcore, Ancestor i Infection Scotta Singlera, Déjà Vu Iana Hocklinga, Tom Corven Paula Story), a inne sà rozpowszechniane jako podkast, aby zwi kszyç popularnoêç wersji drukowanej i u atwiç publikacj kolejnych cz Êci (Brave Men Run Matthew Wayne Selznicka). Prezydent USA George W. Bush publikowa swoje sobotnie przemówienia w formie podkastów. Wielkie korporacje medialne, jak CNN czy BBC, wprowadzi y w ramach testów swoje podkasty. Ich Êladem posz o równie Polskie Radio. Uczelnie Berkeley i Stanford udost pniajà w formie podkastów wybrane wyk ady, muzyk i audycje radia studenckiego. Vodcast (ang. Video-On-Demand broadcast) to technologia transmisji nagraƒ wideo w postaci plików dost pnych w Internecie i katalogowanych w technologii RSS. Vodcasty stanowià form telewizji internetowej, analogicznie do podcastów b dàcych rodzajem audycji radiowych. Ze wzgl du na niewielkà ró nic technicznà vodcast uznaje si czasem za typ podcastu. Inne nazwy vodcast: videocast, vidcast, vcast, videopost, vpost. 12 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

13 z_6 19/1/10 8:41 Page GRUPA PO ZAJ CIACH I POMI DZY ZAJ CIAMI TREÂCI W INTERNECIE Wiki nazwa specyficznych stron internetowych (Web 2.0), które mo na nie tylko oglàdaç, ale te tworzyç, edytowaç i zmieniaç bezpoêrednio za pomocà przeglàdarki internetowej. Nazwà tà okreêla si równie oprogramowanie umo liwiajàce wspólnà prac wielu u ytkowników przy tworzeniu zawartoêci takich stron. Nazwa WikiWiki pochodzi od hawajskiego zwrotu wiki wiki, oznaczajàcego bardzo szybko. Wiele z serwisów wykorzystujàcych mechanizm wiki nie wymaga od u ytkowników autoryzacji. W niektórych autoryzacja pozwala uzyskaç dodatkowe uprawnienia. Istniejà równie publicznie dost pne wiki, w których edycja wymaga wczeêniejszego procesu rejestracji lub sà one zamkni te i dost pne tylko dla wybranego kr gu u ytkowników (np. pracowników firmy). Cz sto rejestracja jest jednak bardzo prosta i szybka wymaga podania tylko nazwy u ytkownika, has a i ewentualnie danych kontaktowych. Istnieje kilkaset (a byç mo e kilka tysi cy) serwisów wykorzystujàcych technologi Wiki. Najwi kszym z nich jest angielska Wikipedia, lecz nie jest ona typowà wiki. Wi kszoêç wiki nie oddziela dyskusji od informacji ka da strona przypomina wàtek listy dyskusyjnej, który mo e byç edytowany, dzielony i àczony, jeêli nadmiernie si rozroênie. Najwi ksze Wiki tego typu to Wiki Wiki Web poêwi cona programowaniu i Sensei s Library poêwi cona grze go. Encyklopedia jest bardzo cz stym zastosowaniem wiki w czerwcu 2003 roku 8 z 10 najwi kszych wiki stanowi y encyklopedie. Dla wi kszoêci j zyków funkcj wiki-encyklopedii spe nia Wikipedia. Polska Wikipedia jest jednà z najwi kszych wiki (w lipcu 2008 by a na czwartym miejscu pod wzgl dem wielkoêci, po angielskiej, niemieckiej i francuskiej) i niewàtpliwie najwi kszà polskoj zycznà wiki. êród o: KOMUNIKATORY Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) program komputerowy pozwalajàcy na przesy anie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa ang. Instant Messaging) pomi dzy dwoma lub wi cej komputerami, poprzez sieç komputerowà, zazwyczaj Internet (dlatego komunikatory internetowe). Od poczty elektronicznej ró ni si tym, e oprócz samej wiadomoêci przesy ane sà tak e informacje o obecnoêci u ytkowników, co znacznie zwi ksza szans na prowadzenie bezpoêredniej konwersacji. Komunikatory przesy ajà informacje wed ug zasad ustalonych przez protoko y komunikacyjne, tak e publicznie udokumentowane protoko y sà zwykle implementowane przez wiele komunikatorów, zapewniajàc prawie nieograniczone grono odbiorców, podczas gdy protoko y utajnione zmuszajà u ytkowników do korzystania z programów przygotowanych przez producentów, ograniczajàc tym samym mo liwoêç komunikacji. Komunikatory bardzo cz sto àczà u ytkowników przez serwery, do których si przy àczajà i od których uzale nione sà dzia ania. Niekiedy tak skrajnie, e u ytkownik skazany jest na reklamy emitowane przez producenta aplikacji. Popularne w Polsce i na Êwiecie komunikatory to: 13

14 z_6 19/1/10 8:41 Page 14 IT w SZKOLENIACH Gadu-Gadu (GG) to najstarszy i obecnie najpopularniejszy komunikatorinternetowy w Polsce. Program wyró nia si prostotà oraz atwoêcià obs ugi, dzi ki czemu z powodzeniem mo e byç u ywany przez osoby ma o zorientowane w dziedzinie komputerów i Internetu. Posiada emotikony. Komunikator oferuje rozmowy g osowe (VoIP), równie na telefony stacjonarne oraz komórkowe, dzi ki us udze Nag os. Od wersji 7 GG umo liwia tak e konferencje wideo. Po rejestracji u ytkownik otrzymuje numer identyfikacyjny, dzi ki któremu inne osoby mogà si z nim kontaktowaç. Mo na wyszukiwaç nowych znajomych poprzez katalog publiczny. VoIP (Voice over Internet Protocol) technologia umo liwiajàca wykonywanie po àczeƒ g osowych przez komunikator, bramk lub specjalny numer na telefony stacjonarne i komórkowe, a nawet na telefony satelitarne, infolinie oraz numery o podwy szonej op acie za po àczenie. Jest to tzw. telefonia internetowa (Internet Phone). Zwykle po àczenia VoIP sà taƒsze ni typowe rozwiàzania telefoniczne (zw aszcza o dalekim zasi gu). Dost pne sà równie specjalne zewn trzne telefony IP i USB oraz faks internetowy (Internet Fax). Rekomendowanym przez nas komunikatorem VoIP jest Skype. Konnekt jest jednym z najbardziej rozbudowanych polskich multikomunikatorów, umo liwiajàcym korzystanie z wielu sieci (GG, Tlen, Jabber, ICQ, itd.). Jego silnie modularna budowa w postaci wtyczek pozwala nam dopasowaç jego funkcjonalnoêç do naszych potrzeb: mo e byç zwyk ym programem do wysy ania sms-ów, lub bardzo rozbudowanym komunikatorem. Posiada równie dobrze rozwini ty i bardzo wygodny system automatycznej aktualizacji. Hapi jest przyjaznym polskim komunikatorem o uêmiechni tej stylistyce z adnymi ikonkami nazywajàcymi si Hapinki i sporymi mo liwoêciami. Hapi umo liwia rozmow ze znajomymi korzystajàcymi z komunikatora Gadu-Gadu lub WPKontakt. FunkcjonalnoÊç komunikatora Hapi mo e byç rozbudowywana dzi ki wtyczkom oraz modom, a wyglàd modyfikowany dzi ki stylom. Hapi posiada bardzo du à baz emotikonek, które w wi kszoêci znajdujà si w systemie automatycznej wymiany; te, których tam nie ma, mo na pobraç z dzia u emotikonki. Skype jest komunikatorem przeznaczonym g ównie do rozmów g osowych (VoIP) i na tym polu nie ma sobie równych. Oferuje niesamowità jakoêç dêwi ku nawet przy s abych àczach oraz wspó dzia a z ka dym typem po àczenia (NAT, firewall). Aplikacja dost pna jest na wszystkie najpopularniejsze systemy. JeÊli szukasz programu do rozmów g osowych szukasz Skype a. VoIP: Komunikator oferuje rozmowy g osowe, równie na telefony stacjonarne oraz komórkowe. Video: Komunikator oferuje tak e wbudowanà konferencje wideo. Tlen.pl jest to komunikator portalu o2.pl, umo liwiajàcy komunikacj z sieciami Tlen i Gadu-Gadu, a dzi ki wtyczkom z innymi sieciami:.smok umo liwia po àczenie z protoko em Jabber, TlenAQQ umo liwia kontakt z osobami z sieci AQQ, a ICEK pozwala nam na korzystanie z sieci ICQ. G ównymi funkcjami tego komunikatora sà rozmowy g osowe, wideokonferencje, przesy anie plików, czaty tak e z u yciem kamerek, rozbudowany system wtyczek, wbudowana obs uga poczty o2 itp. Wyglàd mo emy dowolnie modyfikowaç poprzez tworzenie w asnych skórek, stylów rozmowy, zestawów ikon, emotikonów i dêwi ków. Po rejestracji otrzymujemy darmowe konto pocztowe o pojemnoêci 1gb. W naszym serwisie znajdujà si odpowiednie dzia y z plikami i artyku ami potrzebnymi do tworzenia dodatków (skór, stylów rozmowy, dêwi ków, zestawów emotikonów, ikon statusów) oraz wtyczek. VoIP. Komunikator oferuje rozmowy g osowe, równie na telefony stacjonarne oraz komórkowe, dzi ki wtyczce Tlenofon. Video: Komunikator oferuje konferencje wideo. 14 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

15 z_6 19/1/10 8:41 Page ELEKTRONICZNE GAD ETY TRENERSKIE 5. ELEKTRONICZNE GAD ETY TRENERSKIE Urozmaicaç zaj cia, byç na czasie, u atwiaç sobie prac, oszcz dzaç czas, podtrzymywaç zainteresowanie uczestników Temu w aênie s u à wszelkiego rodzaju urzàdzenia wykorzystywane w prowadzeniu szkoleƒ. B dà to wi c oprócz komputerów, projektorów, kamer i dyktafonów wszelkiego rodzaju pami ci przenoêne, elektroniczne myszy, aktywne monitory, elektroniczne wskaêniki, piloty. 15

16 z_6 19/1/10 8:41 Page 16 IT w SZKOLENIACH BIBLIOGRAFIA Marek Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo