6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE"

Transkrypt

1 z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej 6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE Marta Lewandowska W ARSZAWA 2009

2 z_6 19/1/10 8:41 Page 2 IT w SZKOLENIACH IT w szkoleniach Materia y szkoleniowe Marta Lewandowska Opracowanie graficzne: Tomasz Maniewski Projekt SZKO A TRENERÓW I DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej. Publikacja wydana w ramach projektu Szko a Trenerów i Doradców Biznesu FRDL i Laboratorium Psychoedukacji z II konkursu og oszonego przez Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci w ramach Projektu Systemowego PARP Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej. Program Operacyjny Kapita Ludzki, poddzia anie Poprawa jakoêci Êwiadczonych us ug szkoleniowych projekty systemowe (umowa nr RZL/POKL /13/1/2/0024/2009 z dnia r.). Publikacja wyra a wy àcznie poglàdy autorów i nie mo e byç uto samiana z oficjalnym stanowiskiem Wydawcy ani instytucji wspierajàcych projekt. Wydawca: FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Plac Inwalidów Warszawa tel.: fax: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa 2009 Druk: MWM AW ul. GoÊciniec 132, Warszawa ISBN: Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

3 z_6 19/1/10 8:41 Page 3 SPIS TREÂCI SPIS TREÂCI 1. MUZYKA W UCZENIU JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? SZKOLENIE NA ODLEG OÂå GRUPA PO ZAJ CIACH ELEKTRONICZNE GAD ETY TRENERSKIE

4 z_6 19/1/10 8:41 Page 4 IT w SZKOLENIACH 1. MUZYKA W UCZENIU Podstawà prawid owego funkcjonowania jest wspó granie ró nych inteligencji j zykowej, przestrzennej, kinestetycznej, interpersonalnej, matematycznej, intrapersonalnej, duchowej. Badania dowodzà, e doskona ym narz dziem stymulujàcym wszechstronny rozwój jest muzyka. Oprócz pobudzania ró nych inteligencji àczy ona obie pó kule i wprowadza stan równowagi. Naukowcy odkryli, e pewien rodzaj muzyki wp ywa na umys i pami ç, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podêwiadomoêç. Zauwa yli, e muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w rytmie 60 uderzeƒ na minut, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia si. Spokojne tony largo obni ajà ciênienie krwi, zmniejszajà liczb uderzeƒ serca, dzi ki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obni a si poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniajà si równie fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje wi c umys i cia o. Rozluênione cia o i pobudzony mózg stanowià idealny stan do optymalnego uczenia si. Twórcy muzyki barokowej wiedzieli, co robià, tworzàc kojàcà, pogodnà muzyk. Wykorzystywali najcz Êciej instrumenty strunowe, jak skrzypce, harf, gitar, mandolin, które majà naturalne wysokie cz stotliwoêci (5-8 tys. Hz). Dêwi ki o tak wysokiej cz stotliwoêci adujà baterie mózgowe. Z kolei niektóre dêwi ki o niskiej cz stotliwoêci, jak ha as ruchu ulicznego, lotnisk, placów budowy, wyczerpujà mózg. Jak wiadomo, powolna muzyka o wysokich cz stotliwoêciach dostarcza mózgowi energii, uaktywnia umys i pami ç, likwiduje zm czenie, przyspiesza procesy zwiàzane z uczeniem si. Affred Tomatis, francuski specjalista chorób uszu, zajmujàcy si wp ywem muzyki, powiedzia : Ucho nie jest stworzone wy àcznie do s uchania. Ucho stworzone jest do pobudzania mózgu i cia a. Badajàc muzyk ró nych kompozytorów, zauwa y, e muzykà najbogatszà w wysokie cz stotliwoêci sà kompozycje Mozarta. W wyniku badaƒ powsta termin Efekt Mozarta to ogólny termin oznaczajàcy wp yw i znaczenie muzyki w dziedzinie zdrowia, edukacji i poprawy ogólnego stanu psychicznego. W latach przeprowadzano wiele badaƒ, które wykaza y, e s uchanie muzyki wspomaga czytanie, nauk j zyków obcych, matematyki; poprawia samoocen, kreatywnoêç, rozwija zdolnoêci percepcyjno-motoryczne, psychosomatyczne oraz kompetencje spo eczne. Studenci, którzy s uchali muzyki klasycznej, byli bardziej o ywieni intelektualnie, zwi ksza y si ich zdolnoêci twórcze, mieli wi ksze poczucie w asnej wartoêci, lepszà koncentracj, skupienie uwagi, a ich pami ç zwi kszy a si o ponad 90%. Muzyka klasyczna wzmacnia pami ç, wyobraêni przestrzennà, rozumowanie, logik. Dzieje si tak mi dzy innymi dlatego, e pod wp ywem muzyki zwi ksza si poziom katecholamin oraz serotoniny, neuroprzekaêników bioràcych udzia w procesie uczenia si. Badania wykazujà, e s uchanie muzyki instrumentalnej we wczesnym dzieciƒstwie wspiera równie rozwój zdolnoêci matematycznych. Muzyka ulepsza i utrwala proces zapami tywania, poniewa stymuluje uk ad limbiczny, który jest emocjonalnym centrum mózgu i ma Êcis y zwiàzek z uczeniem si. 4 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

5 z_6 19/1/10 8:41 Page 5 2. JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? 2. JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? Wspó czesne technologie informatyczne oferujà wiele nowych rozwiàzaƒ, które mogà byç alternatywà dla starego dobrego Power Pointa. Jednà z nich jest Mind Mapper. Jest to atwa, elastyczna i intuicyjna w obs udze aplikacja do nieliniowego zarzàdzania informacjà, rozwoju kreatywnoêci, prowadzenia prezentacji, nauki i wielu innych zastosowaƒ. Pozwala logicznie strukturalizowaç z o one treêci i obrazowaç ich relacje w wielu wymiarach. Tworzy swoiste mapy myêli. Stanowi niezastàpione narz dzie pracy mened erów, kierowników projektów, konsultantów, handlowców i wielu innych specjalizacji. Jest te nieocenionym narz dziem wspomagajàcym prac wyk adowców i trenerów w zakresie przygotowywania szkoleƒ, tworzenia dokumentów, prowadzenia zaj ç i innych. Ka de z odga zieƒ mo na rozwinàç w ró ny sposób: tworzàc hiperlinki czyli za àczajàc dowolne pliki z Internetu (muzyczne, graficzne, tekstowe, filmowe). Poni ej przyk adowe rysunki przedstawiajàce sposób szeregowania informacji za pomocà Mind Mappera. 5

6 z_6 19/1/10 8:41 Page 6 IT w SZKOLENIACH W SZKOLENIACH Na powitanie Jakie t o Przy kreatywnoêci Grupy zadaniowe Kiedy? 6 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

7 z_6 19/1/10 8:41 Page 7 2. JEÂLI NIE POWER POINT, TO CO? WYSOKA CZ STOTLIWOÂå 7

8 z_6 19/1/10 8:41 Page 8 IT w SZKOLENIACH 3. SZKOLENIE NA ODLEG OÂå E-learning jest to technika szkolenia wykorzystujàca wszelkie dost pne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taêmy audio/wideo, telewizj interaktywnà oraz CD-ROM-y. E-learning jest najcz Êciej kojarzony z nauczaniem, w którym stronà przekazujàcà wiedz i egzaminujàcà jest komputer, dlatego przyj o si nazywaç t form nauki distance learning (uczenie na odleg oêç, w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem). Wy szoêç e-learningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu Êrodka ci koêci w nauczaniu z nauczyciela na uczàcego si. Ponadto e-learning umo liwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy e-learning jest uwa any za lepszà technik uczenia od standardowych wyk adów? Okazuje si, e wiele firm, instytucji oraz szkó coraz cz Êciej wprowadza kszta cenie oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek, ale ÊwiadomoÊç wi kszych mo liwoêci, jakie daje kszta cenie online. Zalety szkoleƒ e-learningowych to: zdalny dost p do specjalnie przygotowanych szkoleƒ (z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i we w asnym tempie); realna redukcja kosztów i cen organizacyjnych szkoleƒ; wysoka skutecznoêç realizacji zaplanowanych szkoleƒ (bez wzgl du na liczb zarejestrowanych osób w danym terminie); dowolnoêç czasowa zarzàdzania treêcià merytorycznà szkolenia; prezentacja materia u dydaktycznego w atrakcyjnej formie, z zastosowaniem najwy szej jakoêci rozwiàzaƒ multimedialnych: obrazy (zrzuty ekranu), animacje, filmy wideo, çwiczenia interaktywne, symulacje, opisy tekstowe; atwoêç dost pu do aktualizowanych na bie àco pomocy naukowych, materia u dydaktycznego; powtarzalnoêç ca ej treêci szkolenia lub wybranych fragmentów; mo liwoêç bie àcego sprawdzania poziomu przyswajanej wiedzy poprzez wykonywanie prezentowanych çwiczeƒ na w asnej instalacji programu; prosty sposób uzyskania stopnia efektywnoêci szkolenia i zadowolenia samego uczestnika; wspomaganie i nadzór nauki przez mentorów, np. poprzez wykorzystanie narz dzi komunikacji synchronicznej (czat) i asynchronicznej (poczta elektroniczna, forum). Mo liwoêç zastosowania e-learningu w ró nych tematycznie szkoleniach zale y od podejêcia do e-learningu. Je eli traktujemy e-learning jako metod, która ma zastàpiç np. szkolenia tradycyjne, musimy mieç ÊwiadomoÊç, e istniejà tematy, których bardzo trudno nauczyç za pomocà komputera w obecnej sytuacji rozwoju technologii. Takim szkoleniem jest sztuka prezentacji, zarzàdzanie stresem itp. Istniejà jednak tematy, które doskonale nadajà si do zastosowania e-learningu, np. szkolenia dotyczàce zarzàdzania, finansów, obs ugi klienta, zarzàdzania wiedzà, marketingu, zastosowania produktów. Je eli do e-learningu podchodzi si jako do metody edukacji, wspierajàcej edukacj tzw. stacjonarnà, wówczas ka de szkolenie mo e zostaç cz Êciowo prze o one (pod warunkiem wykorzystania odpowiedniego procesu dydaktycznego) na form elektronicznà. 8 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

9 z_6 19/1/10 8:41 Page 9 3. SZKOLENIE NA ODLEG OÂå Blended learning (nauczanie komplementarne) àczy nauczanie bezpoêrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer. Jest to po àczenie dwóch ró nych Êrodowisk nauczania, i zestawienie ich w taki sposób, by zapewniç jak najlepsze warunki do nauki oraz uczyç si w sposób jak najbardziej wydajny. Istniejà pewne zagadnienia, które zostanà lepiej wyt umaczone podczas nauczania bezpoêredniego ni przez instrukcje wydawane przez komputer i na odwrót. Najwa niejsze jest, by odnaleêç korzyêci p ynàce z poszczególnych sposobów nauczania i strategicznie je po àczyç. Istotne jest równie, by okreêliç cele nauczania, które nast pnie poka à najlepsze po àczenie albo zestawienie tych dwóch Êrodowisk. Ta metoda nauczania daje uczniom mo liwoêç by byç razem i oddzielnie. Dzi ki korzyêciom, jakie p ynà z nauki przez Internet, uczniowie mogà komunikowaç si ze sobà niezale nie od czasu i miejsca. Blended learning zapewnia dobrà mieszank technologii i interakcji, które b dà skutkowa y takimi doêwiadczeniami, jak wsparcie grupy czy krytyka konstruktywna. Sà one szczególnie wa ne z uwagi na g boki wp yw, jaki mogà mieç na nauczanie na odleg oêç. Prowadzàcy mo e po àczyç dwie lub wi cej metod przekazywania poleceƒ. Typowym przyk adem wydawania poleceƒ w blended learning jest po àczenie przekazywania materia ów przez Internet i zaj ç prowadzonych bezpoêrednio przez trenera. Prowadzàcy mo e rozpoczàç zaj cia od dobrze skonstruowanej lekcji wprowadzajàcej podczas spotkania bezpoêredniego, a nast pnie kontynuowaç zaj cia, zamieszczajàc materia y w sieci. 9

10 z_6 19/1/10 8:41 Page GRUPA PO ZAJ CIACH I POMI DZY ZAJ CIAMI IT w SZKOLENIACH SERWISY SPO ECZNOÂCIOWE Twitter darmowy serwis spo ecznoêciowy, udost pniajàcy us ug mikroblogowania, umo liwiajàcà u ytkownikom wysy anie oraz odczytywanie tak zwanych tweetów. Tweet to krótka, nieprzekraczajàca 140 znaków wiadomoêç tekstowa, wyêwietlana na stronie u ytkownika oraz dostarczana pozosta ym u ytkownikom, którzy obserwujà dany profil. U ytkownicy mogà dodawaç krótkie wiadomoêci do swojego profilu z poziomu strony g ównej serwisu, wysy ajàc SMS-y lub korzystajàc z zewn trznych aplikacji. Blip (Bardzo Lubi Informowaç Przyjació ) to serwis spo ecznoêciowy, wzorowany na amerykaƒskim Twitterze, àczàcy prowadzenie mikrobloga z komunikowaniem si w kr gu znajomych. Blip pozwala na równoczesne prowadzenie mikrobloga, czat z innymi u ytkownikami oraz nawiàzywanie nowych znajomoêci. U ytkownicy mogà dzieliç si krótkimi (do 160 znaków) informacjami, do àczajàc lub wysy ajàc zdj cia, wideo (mi dzy innymi teledyski z YouTube) bàdê wiadomoêci dêwi kowe za poêrednictwem komputera lub telefonu komórkowego. Mo na wysy aç tak e wiadomoêci publiczne (poprzedzone znakiem > ) oraz prywatne (poprzedzone znakami >> niewidoczne dla innych u ytkowników serwisu). W maju 2009 roku 45% wiadomoêci w serwisie nadawanych by o za poêrednictwem strony WWW, 30% przez komunikatory (g ównie Gadu-Gadu), zaê 20% przez aplikacje napisane przez u ytkowników Blipa i wykorzystujàce API serwisu. 10 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

11 z_6 19/1/10 8:41 Page GRUPA PO ZAJ CIACH I POMI DZY ZAJ CIAMI Podobnie jak Twitter, równie Blip mo e byç tak e marketingowym narz dziem do dystrybucji treêci, opartej na zgodzie u ytkowników, co umo liwiajà skonfigurowane w kana ach boty, autorespondery czy przypominacze. Istotnà cz Êcià serwisu sà tagi, sk adajàce si ze s owa poprzedzonego znakiem hash (#), które umo liwiajà Êledzenie dyskusji na okreêlony temat. INNE SERWISY SPO ECZNOÂCIOWE ZDJ CIA W INTERNECIE Flickr serwis internetowy stworzony do gromadzenia i udost pniania zdj ç cyfrowych online. Serwis zyska znacznà popularnoêç dzi ki zastosowaniu nowatorskich rozwiàzaƒ programistycznych, które przyczyni y si do stworzenia szerokiej, aktywnej spo ecznoêci u ytkowników, a tak e nowych metod katalogowania i wyszukiwania zdj ç (folksonomia, chmura znaczników). Flickr jest przedstawiany jako sztandarowy przyk ad nowego typu serwisów i us ug internetowych okreêlanych jako Web

12 z_6 19/1/10 8:41 Page 12 IT w SZKOLENIACH Picasa mened er i przeglàdarka plików graficznych, umo liwiajàce organizowanie kolekcji zdj ç cyfrowych i wykonywanie na nich prostych edycji. Program Picasa kataloguje zdj cia w specjalnych folderach. Program nie nadpisuje edytowanych zdj ç. Orygina y obrazów zapisuje w ukrytym katalogu Originals, który znajduje si w tym samych katalogu, co obrabiany obraz. Dzi ki temu wszystkie zmiany na obrazach (równie te zapisane) mo na cofnàç. Picasa przystosowana jest do wspó pracy z Google Earth. Pozwala (za pomocà prostej funkcji) na umieszczanie zdj ç na mapie Ziemi, a tak e na uzupe nianie je o wspó rz dne geograficzne, w których zosta y wykonane. FILMY/MUZYKA W INTERNECIE Podcasting, podcast (spolszczone: podkasting, podkast) to forma internetowej publikacji dêwi kowej lub filmowej, najcz Êciej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS. Nazwa wzi a si z po àczenia s ów ipod (odtwarzacz muzyczny firmy Apple) oraz broadcast (z ang. transmisja, przekaz). Poczàtki podkastingu si gajà roku Wówczas to pojawi si pierwszy szkic, dotyczàcy u ycia technologii RSS do publikowania treêci audio i wideo. Aby s uchaç podkastów, nie trzeba posiadaç ipoda ani innego odtwarzacza muzycznego wystarczy komputer odtwarzajàcy cyfrowe pliki dêwi kowe (np. w formacie MP3) lub pliki wideo w przypadku podkastu wideo oraz oprogramowanie pobierajàce i katalogujàce transmisje na podstawie informacji zawartych w publikowanych razem z podkastami plikach RSS. Wiele podkastów nie wymaga nawet tego, publikujàc bezpoêrednie linki do plików na stronach WWW. Podkast mo e mieç form nieformalnego bloga, profesjonalnej audycji radiowej, kursu j zykowego lub hobbystycznego albo odcinków historii czytanej przez lektora. Istnieje coraz wi cej powieêci, które pierwszych odbiorców znalaz y jako odcinki publikowane w postaci podkastów (Earthcore, Ancestor i Infection Scotta Singlera, Déjà Vu Iana Hocklinga, Tom Corven Paula Story), a inne sà rozpowszechniane jako podkast, aby zwi kszyç popularnoêç wersji drukowanej i u atwiç publikacj kolejnych cz Êci (Brave Men Run Matthew Wayne Selznicka). Prezydent USA George W. Bush publikowa swoje sobotnie przemówienia w formie podkastów. Wielkie korporacje medialne, jak CNN czy BBC, wprowadzi y w ramach testów swoje podkasty. Ich Êladem posz o równie Polskie Radio. Uczelnie Berkeley i Stanford udost pniajà w formie podkastów wybrane wyk ady, muzyk i audycje radia studenckiego. Vodcast (ang. Video-On-Demand broadcast) to technologia transmisji nagraƒ wideo w postaci plików dost pnych w Internecie i katalogowanych w technologii RSS. Vodcasty stanowià form telewizji internetowej, analogicznie do podcastów b dàcych rodzajem audycji radiowych. Ze wzgl du na niewielkà ró nic technicznà vodcast uznaje si czasem za typ podcastu. Inne nazwy vodcast: videocast, vidcast, vcast, videopost, vpost. 12 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

13 z_6 19/1/10 8:41 Page GRUPA PO ZAJ CIACH I POMI DZY ZAJ CIAMI TREÂCI W INTERNECIE Wiki nazwa specyficznych stron internetowych (Web 2.0), które mo na nie tylko oglàdaç, ale te tworzyç, edytowaç i zmieniaç bezpoêrednio za pomocà przeglàdarki internetowej. Nazwà tà okreêla si równie oprogramowanie umo liwiajàce wspólnà prac wielu u ytkowników przy tworzeniu zawartoêci takich stron. Nazwa WikiWiki pochodzi od hawajskiego zwrotu wiki wiki, oznaczajàcego bardzo szybko. Wiele z serwisów wykorzystujàcych mechanizm wiki nie wymaga od u ytkowników autoryzacji. W niektórych autoryzacja pozwala uzyskaç dodatkowe uprawnienia. Istniejà równie publicznie dost pne wiki, w których edycja wymaga wczeêniejszego procesu rejestracji lub sà one zamkni te i dost pne tylko dla wybranego kr gu u ytkowników (np. pracowników firmy). Cz sto rejestracja jest jednak bardzo prosta i szybka wymaga podania tylko nazwy u ytkownika, has a i ewentualnie danych kontaktowych. Istnieje kilkaset (a byç mo e kilka tysi cy) serwisów wykorzystujàcych technologi Wiki. Najwi kszym z nich jest angielska Wikipedia, lecz nie jest ona typowà wiki. Wi kszoêç wiki nie oddziela dyskusji od informacji ka da strona przypomina wàtek listy dyskusyjnej, który mo e byç edytowany, dzielony i àczony, jeêli nadmiernie si rozroênie. Najwi ksze Wiki tego typu to Wiki Wiki Web poêwi cona programowaniu i Sensei s Library poêwi cona grze go. Encyklopedia jest bardzo cz stym zastosowaniem wiki w czerwcu 2003 roku 8 z 10 najwi kszych wiki stanowi y encyklopedie. Dla wi kszoêci j zyków funkcj wiki-encyklopedii spe nia Wikipedia. Polska Wikipedia jest jednà z najwi kszych wiki (w lipcu 2008 by a na czwartym miejscu pod wzgl dem wielkoêci, po angielskiej, niemieckiej i francuskiej) i niewàtpliwie najwi kszà polskoj zycznà wiki. êród o: KOMUNIKATORY Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) program komputerowy pozwalajàcy na przesy anie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa ang. Instant Messaging) pomi dzy dwoma lub wi cej komputerami, poprzez sieç komputerowà, zazwyczaj Internet (dlatego komunikatory internetowe). Od poczty elektronicznej ró ni si tym, e oprócz samej wiadomoêci przesy ane sà tak e informacje o obecnoêci u ytkowników, co znacznie zwi ksza szans na prowadzenie bezpoêredniej konwersacji. Komunikatory przesy ajà informacje wed ug zasad ustalonych przez protoko y komunikacyjne, tak e publicznie udokumentowane protoko y sà zwykle implementowane przez wiele komunikatorów, zapewniajàc prawie nieograniczone grono odbiorców, podczas gdy protoko y utajnione zmuszajà u ytkowników do korzystania z programów przygotowanych przez producentów, ograniczajàc tym samym mo liwoêç komunikacji. Komunikatory bardzo cz sto àczà u ytkowników przez serwery, do których si przy àczajà i od których uzale nione sà dzia ania. Niekiedy tak skrajnie, e u ytkownik skazany jest na reklamy emitowane przez producenta aplikacji. Popularne w Polsce i na Êwiecie komunikatory to: 13

14 z_6 19/1/10 8:41 Page 14 IT w SZKOLENIACH Gadu-Gadu (GG) to najstarszy i obecnie najpopularniejszy komunikatorinternetowy w Polsce. Program wyró nia si prostotà oraz atwoêcià obs ugi, dzi ki czemu z powodzeniem mo e byç u ywany przez osoby ma o zorientowane w dziedzinie komputerów i Internetu. Posiada emotikony. Komunikator oferuje rozmowy g osowe (VoIP), równie na telefony stacjonarne oraz komórkowe, dzi ki us udze Nag os. Od wersji 7 GG umo liwia tak e konferencje wideo. Po rejestracji u ytkownik otrzymuje numer identyfikacyjny, dzi ki któremu inne osoby mogà si z nim kontaktowaç. Mo na wyszukiwaç nowych znajomych poprzez katalog publiczny. VoIP (Voice over Internet Protocol) technologia umo liwiajàca wykonywanie po àczeƒ g osowych przez komunikator, bramk lub specjalny numer na telefony stacjonarne i komórkowe, a nawet na telefony satelitarne, infolinie oraz numery o podwy szonej op acie za po àczenie. Jest to tzw. telefonia internetowa (Internet Phone). Zwykle po àczenia VoIP sà taƒsze ni typowe rozwiàzania telefoniczne (zw aszcza o dalekim zasi gu). Dost pne sà równie specjalne zewn trzne telefony IP i USB oraz faks internetowy (Internet Fax). Rekomendowanym przez nas komunikatorem VoIP jest Skype. Konnekt jest jednym z najbardziej rozbudowanych polskich multikomunikatorów, umo liwiajàcym korzystanie z wielu sieci (GG, Tlen, Jabber, ICQ, itd.). Jego silnie modularna budowa w postaci wtyczek pozwala nam dopasowaç jego funkcjonalnoêç do naszych potrzeb: mo e byç zwyk ym programem do wysy ania sms-ów, lub bardzo rozbudowanym komunikatorem. Posiada równie dobrze rozwini ty i bardzo wygodny system automatycznej aktualizacji. Hapi jest przyjaznym polskim komunikatorem o uêmiechni tej stylistyce z adnymi ikonkami nazywajàcymi si Hapinki i sporymi mo liwoêciami. Hapi umo liwia rozmow ze znajomymi korzystajàcymi z komunikatora Gadu-Gadu lub WPKontakt. FunkcjonalnoÊç komunikatora Hapi mo e byç rozbudowywana dzi ki wtyczkom oraz modom, a wyglàd modyfikowany dzi ki stylom. Hapi posiada bardzo du à baz emotikonek, które w wi kszoêci znajdujà si w systemie automatycznej wymiany; te, których tam nie ma, mo na pobraç z dzia u emotikonki. Skype jest komunikatorem przeznaczonym g ównie do rozmów g osowych (VoIP) i na tym polu nie ma sobie równych. Oferuje niesamowità jakoêç dêwi ku nawet przy s abych àczach oraz wspó dzia a z ka dym typem po àczenia (NAT, firewall). Aplikacja dost pna jest na wszystkie najpopularniejsze systemy. JeÊli szukasz programu do rozmów g osowych szukasz Skype a. VoIP: Komunikator oferuje rozmowy g osowe, równie na telefony stacjonarne oraz komórkowe. Video: Komunikator oferuje tak e wbudowanà konferencje wideo. Tlen.pl jest to komunikator portalu o2.pl, umo liwiajàcy komunikacj z sieciami Tlen i Gadu-Gadu, a dzi ki wtyczkom z innymi sieciami:.smok umo liwia po àczenie z protoko em Jabber, TlenAQQ umo liwia kontakt z osobami z sieci AQQ, a ICEK pozwala nam na korzystanie z sieci ICQ. G ównymi funkcjami tego komunikatora sà rozmowy g osowe, wideokonferencje, przesy anie plików, czaty tak e z u yciem kamerek, rozbudowany system wtyczek, wbudowana obs uga poczty o2 itp. Wyglàd mo emy dowolnie modyfikowaç poprzez tworzenie w asnych skórek, stylów rozmowy, zestawów ikon, emotikonów i dêwi ków. Po rejestracji otrzymujemy darmowe konto pocztowe o pojemnoêci 1gb. W naszym serwisie znajdujà si odpowiednie dzia y z plikami i artyku ami potrzebnymi do tworzenia dodatków (skór, stylów rozmowy, dêwi ków, zestawów emotikonów, ikon statusów) oraz wtyczek. VoIP. Komunikator oferuje rozmowy g osowe, równie na telefony stacjonarne oraz komórkowe, dzi ki wtyczce Tlenofon. Video: Komunikator oferuje konferencje wideo. 14 Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

15 z_6 19/1/10 8:41 Page ELEKTRONICZNE GAD ETY TRENERSKIE 5. ELEKTRONICZNE GAD ETY TRENERSKIE Urozmaicaç zaj cia, byç na czasie, u atwiaç sobie prac, oszcz dzaç czas, podtrzymywaç zainteresowanie uczestników Temu w aênie s u à wszelkiego rodzaju urzàdzenia wykorzystywane w prowadzeniu szkoleƒ. B dà to wi c oprócz komputerów, projektorów, kamer i dyktafonów wszelkiego rodzaju pami ci przenoêne, elektroniczne myszy, aktywne monitory, elektroniczne wskaêniki, piloty. 15

16 z_6 19/1/10 8:41 Page 16 IT w SZKOLENIACH BIBLIOGRAFIA Marek Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Projekt wspó finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: licencjackie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁY OFERTY DLA SZKÓŁ i AKADEMII SPORTOWYCH

SZCZEGÓŁY OFERTY DLA SZKÓŁ i AKADEMII SPORTOWYCH SZCZEGÓŁY OFERTY DLA SZKÓŁ i AKADEMII SPORTOWYCH NARZĘDZIE DLA... Właścicieli i Trenerów Zawodników Rodziców i Opiekunów ZAŁOŻENIA Wiele kanałów komunikacji pomiędzy użytkownikami (Trener Zawodnik Opiekun)

Bardziej szczegółowo

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp 12 videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp Witamy w us udze videostrada tp Gratulujemy wyboru us ugi videostrada tp! Videostrada tp to nowoczesna telewizja cyfrowa. Nie musisz kupowaç dodatkowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 8/POZIOM B1

KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 8/POZIOM B1 KARTA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI MODUŁ 8/POZIOM B1 Opis Przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Język obcy Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w toku studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów

10 podstawowych technik pozyskiwania leadów 10 podstawowych technik pozyskiwania leadów Przygotuj formularz zapisu Zainteresowani Twoim produktem użytkownicy, którzy nie są jeszcze gotowi do zakupu, prawdopodobnie będą chcieli zapisać się na Twoją

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Kliknij na przycisk VAIO na obudowie notebooka. Konfiguracja Media Gallery Zaznacz "Pokaż materiały przykładowe VAIO (zdjęcia, filmy i muzyka)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Postpaid_01_2010_ qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 1. 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen

Postpaid_01_2010_ qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 1. 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen Postpaid_01_2010_6-1-2-3.qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 1 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen Postpaid_01_2010_6-1-2-3.qxd:Layout 1 1/15/10 5:44 PM Page 2 2x wi cej minut i SMS-ów za t samà cen W

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sylabus e-nauczyciel Test

Sylabus e-nauczyciel Test Sylabus e-nauczyciel Test Sylabus e-nauczyciel test jntegralną częścią sylabusa certyfikatu e-nauczyciel. Obszary 1-2 opisują wymagania metodyczne stawiane nauczycielowi przy realizacji części teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Ankieta Goethe-Institut w Krakowie i Warszawie

Ankieta Goethe-Institut w Krakowie i Warszawie Czy zastanawiali się Państwo, jak w przyszłości będzie wyglądało korzystanie z bibliotek i środków przekazu informacji? Dla naszych Instytutów w Krakowie i Warszawie kwestia ta jest decydująca przy doborze

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram Porad Zawodowych Grupowych znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl (dokumenty do pobrania dla

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Budowanie wizerunku publicznego w internecie

Budowanie wizerunku publicznego w internecie S ci Wprowadzenie...9 Cz I Budowanie wizerunku publicznego w internecie Rozdzia 1. Czym jest wizerunek publiczny?... 19 Rozdzia 2. Dlaczego przy budowie wizerunku warto u ywa narz dzi oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 25.12.2014 r. 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 25.12.2014 r. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Usługi Muzyczna Wypożyczalnia wersja z dnia 25.12.2014 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa Muzyczna Wypożyczalnia ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo