Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ"

Transkrypt

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel faks Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ Białystok, grudzień 2017 r.

2 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa podlaskiego na lata oraz zgodnie z art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zmianami) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku wykonał w roku 2017 pierwszą, lokalną mapę akustyczną. Przedmiotem mapowania był odcinek drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez miasto Mońki. Mapę wykonano w oparciu o uproszczone metody. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mapa akustyczna powinna składać się z części opisowej i części graficznej. Niniejsze opracowanie stanowi część opisową. W części graficznej zawarte zostały mapy imisyjne, tzn. mapy rozkładu poziomu hałasu powodowanego przez poszczególne główne źródła ( w tym przypadku ruch samochodowy), oraz mapa wrażliwości hałasowej miasta Mońki. 2. Podstawowe oznaczenia, pojęcia, definicje występujące w opracowaniu Dyrektywa 2002/49/WE Dyrektywa Unii Europejskiej odnośnie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. POŚ ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zmianami) Hałas w środowisku na podst. art. 3 Dyrektywy oznacza niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka w środowisku zewnętrznym, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, ruch lotniczy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Wg art. 3 ustawy POŚ są to dźwięki, o częstotliwościach z zakresu od 16 Hz do Hz. Hałas drogowy hałas emitowany do środowiska przez ruch samochodowy. Emisja wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi energie takie jak hałas. Wskaźniki hałasu parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (db). Wyróżnia się następujące wskaźniki hałasu: - wskaźniki służące do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem). L DWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej 1

3 jako przedział czasu od godz do godz ), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz. 6.00). L N - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz do godz. 6.00); - wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby L AeqD - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz ), L AeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz do godz. 6.00) Decybel logarytmiczna jednostka powszechnie stosowana w pomiarach dotyczących dźwięku. Izofona linia łącząca punkty o jednakowym poziomie dźwięku Natężenie ruchu liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w jednostce czasu Równoważny poziom hałasu (L Aeq ) zgodnie z art. 3, pkt 32b ustawy POŚ rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie. Sporządzanie mapy hałasu na podstawie art. 3 Dyrektywy oznacza przedstawianie na mapie rozkładu wskaźnika hałasu, dla danych dotyczących aktualnej lub przewidywanej sytuacji w zakresie hałasu, ze wskazaniem przypadków naruszenia obowiązujących wartości granicznych dla zabudowy lub terenu, liczby dotkniętych osób na określonym obszarze lub liczby lokali mieszkalnych poddanych działaniu hałasu o pewnej wartości wskaźnika na analizowanym obszarze. Dopuszczalny poziom hałasu oznacza wartość L DWN, L N, L AeqD lub L AeqN, która nie powinna zostać przekroczona. Ocena wg art. 3 Dyrektywy oznacza dowolną metodę stosowaną do obliczania, przewidywania, szacowania albo pomiaru wartości wskaźnika hałasu lub związanych z nim szkodliwych skutków oddziaływania hałasu. 2

4 GIS system informacyjny, służący do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz wizualizacji danych odniesionych przestrzennie do powierzchni ziemi. Dane GIS przechowywane są w bazie danych w postaci zbiorów warstw tematycznych wzajemnie powiązanych relacjami przestrzennymi. MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3. Dane jednostki odpowiedzialnej za realizację mapy akustycznej Jednostką odpowiedzialną za realizację mapy akustycznej odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez miasto Mońki jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, Białystok. Wszystkie pomiary terenowe na potrzeby ww. mapy wykonało Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zestawienie i opracowanie wyników oraz mapę akustyczną wykonał Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Białymstoku. 4. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie 4.1 Ogólny opis terenu Mońki to miasto położone w centralnej części województwa podlaskiego w podregionie Białostocko Suwalskim. Miasto Mońki zajmuje obszar 766 ha. W mieście mają swoją siedzibę władze samorządowe gminne i powiatowe. Ponadto pełni ono funkcję ponadlokalnego ośrodka usługowego, przemysłowego i kulturowego. Są w nim zlokalizowane usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego i Mapa 1. Miasto Mońki (źródło: policealnego, ochrony zdrowia, sportu, kultury, administracji, obsługi finansowej, ubezpieczeń i wielu innych, z których na co dzień korzystają mieszkańcy gminy oraz całego powiatu monieckiego. Według danych GUS (dane z 2014 roku) 52,5 % powierzchni miasta stanowią użytki rolne, z czego grunty orne zajmują 34,1 % (261 ha), sady 0,7 % (5 ha), łąki 1,4 % (11 ha), pastwiska 7,1 % (54 ha), lasy 12,9 % (99 ha). Około 32 % powierzchni stanowią tereny zabudowane i zurbanizowane. Resztę powierzchni miasta zajmują nieużytki, drogi, tereny kolei, wody itp. Największym turystycznym atutem miasta i gminy Mońki jest sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Z Moniek do Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy jest zaledwie 10 km, stąd też miasto i gmina Mońki nazywane są bramą na biebrzańskie bagna. 3

5 4.2 Charakterystyka źródeł hałasu hałas drogowy Przez miasto Mońki przebiega droga krajowa Nr 65 oraz drogi powiatowe i gminne stanowiące połączenie z siedzibami gmin powiatu monieckiego: Trzciannem, Goniądzem, Krypnem Kościelnym i Jaświłami. Według danych GUS, w Mońkach tereny komunikacyjne w postaci dróg zajmują 64 ha, co stanowi 8,4 % całkowitej powierzchni miasta. Droga krajowa Nr 65 jest to droga leżąca na obszarze województw podlaskiego i warmińsko mazurskiego. Trasa ta łączy Gołdap (na granicy z Rosją) z Bobrownikami (na granicy z Białorusią) przez Ełk, Grajewo, Mońki, Knyszyn, Białystok. W granicach administracyjnych Moniek droga ta ma długość 3,325 km (źródło: GDDKiA). W celu sprawdzenia oddziaływania drogi krajowej przebiegającej przez miasto Mońki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził w 2016 roku pomiary hałasu i pomiary natężenia ruchu. Na wielkość emisji hałasu z dróg wpływają przede wszystkim ich parametry eksploatacyjne (natężenie ruchu, udział pojazdów ciężkich w potoku ruchu, prędkość ruchu i płynność ruchu). Mniejsze znaczenie ma przekrój drogi oraz rodzaj nawierzchni. Ruch miejski charakteryzuje się częstym i niejednokrotnie gwałtownym hamowaniem oraz przyspieszaniem. Są to cechy ruchu pulsacyjnego. Podczas postoju pojazdu emisja hałasu jest niewielka. Mapa 2. Droga krajowa nr 65 w granicach miasta Mońki (źródło: WIOŚ Białystok) 4.3 Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego Użytkowanie gruntów na terenie miasta ma bardzo ważne znaczenie dla oceny klimatu akustycznego miasta, a w szczególności dla oceny zagrożenia hałasem i występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego. 4

6 Sposób użytkowania gruntów na terenie miasta stanowi dane wyjściowe do opracowania tzw. mapy wrażliwości akustycznej (mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji), która powstaje w oparciu o zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), lub w przypadku braku MPZP na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu. W art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska wyszczególnione są tereny, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Są to tereny przeznaczone: - pod zabudowę mieszkaniową, - pod szpitale i domy opieki społecznej, - pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, - na cele uzdrowiskowe, - na cele rekreacyjno wypoczynkowe, - na cele mieszkaniowo usługowe. Poziomy dopuszczalne hałasu dla ww. terenów określone są we wspomnianym powyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L AeqD i L AeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby Lp Rodzaj terenu a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wczasowym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach Dopuszczalny poziom hałasu w Pozostałe obiekty i drogi lub linie działalność będąca kolejowe źródłem hałasu L AeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom L AeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom L AeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym L AeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

7 3. 4. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo - usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami L DWN i L N, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku w Lp Rodzaj terenu a) Strefa ochronna A uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wczasowym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo - usługowe Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców drogi lub linie kolejowe L DWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku L N przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu L DWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku w L N przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy Charakterystyka systemów danych przestrzennych i podstawowe metody wykorzystane do opracowania mapy akustycznej Do realizacji mapy akustycznej wykorzystano system informacji geograficznej GIS oraz program do modelowania hałasu. Do obliczeń map akustycznych wykorzystano oprogramowanie CadnaA firmy Datakustik GmbH. Natomiast do wykonania analiz przestrzennych oraz prezentacji wyników posłużyło oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI. Pomiędzy oprogramowaniem do modelowania CadnaA, a oprogramowaniem GIS import i eksport plików z danymi następował przy użyciu formatu SHP (shape). 6

8 Pomiary hałasu i natężenia ruchu wykonano w terenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824). Następnie zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE do obliczeń map hałasu drogowego wykorzystana została metoda francuska zaimplementowana w oprogramowaniu do obliczeń akustycznych CadnaA. 6. Wykorzystane dane wejściowe podczas sporządzania mapy akustycznej: - Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) pozyskana z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku (warstwy: budynki, obszary zielone, drogi, kolej, granica miasta), - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mońki (MPZP) dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej prowadzonym przez Urząd Miejski w Mońkach - Liczba ludności pozyskana z GUS, - wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego, natężenia ruchu, warunków meteorologicznych wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Mapę akustyczną wykonano w oparciu o Wytyczne do sporządzania map akustycznych; Warszawa 2016 przygotowane przez Instytut Ochrony Środowiska PIB, Zakład Akustyki Środowiska na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 7. Zestawienie wyników pomiarów W ramach przygotowań do wykonania mapy akustycznej WIOŚ zaplanował i wykonał w 2016 roku długookresowe pomiary poziomu hałasu w jednym punkcie oraz krótkookresowe pomiary poziomu hałasu w czterech punktach. Poniżej w tabelach nr 3 i 4 zestawiono lokalizację punktów pomiarowych, terminy wykonania pomiarów, wyniki pomiarów, poziomy dopuszczalne hałasu dla danych punktów pomiarowych oraz natężenie ruchu pojazdów. 7

9 Mapa 3. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w m. Mońki (źródło: WIOŚ Białystok) Tabela 3. Lokalizacja punktów pomiarowych, terminy wykonania pomiarów, wyniki pomiarów, poziomy dopuszczalne hałasu dla danych punktów pomiarowych monitoringu hałasu w m. Mońki Adres punktu pomiarowego Mońki, ul. Białostocka 25 Adres punktu pomiarowego Data pomiaru POMIARY DŁUGOOKRESOWE L D L W L N L DWN Wartość dopuszczalna L DWN Wartość dopuszcza lna L N ,0 63,2 59,6 67, POMIARY KRÓTKOOKRESOWE Wartość Wartość Data pomiaru L AeqD L AeqN dopuszczalna dopuszczalna L AeqD L AeqN Mońki, ul. Ełcka , Mońki, ul. Ełcka ,6 56, Mońki, ul. Białostocka ,4 62, Mońki, ul. Białostocka ,3 58,

10 Tabela 4. Natężenie ruchu pojazdów samochodowych w punktach monitoringu hałasu w m. Mońki Adres punktu pomiarowego Mońki, ul. Białostocka 25 NATĘŻENIE RUCHU POJAZDÓW Pora Pora Pora wieczo dnia nocy Data pomiaru ru [poj/12 [poj/8 [poj/4 h] h] h] Procentowy udział pojazdów ciężkich Pora Pora Pora nocy wieczoru dnia [%] [%] [%] NATĘŻENIE RUCHU POJAZDÓW Procentowy udział Adres punktu Pora dnia Pora nocy pojazdów ciężkich Data pomiaru pomiarowego [poj/16h] [poj/8h] Pora dnia [%] Mońki, ul. Ełcka Mońki, ul. Ełcka Mońki, ul. Białostocka Mońki, ul. Białostocka Pora nocy [%] Pomiary na potrzeby wyliczenia wskaźników długookresowych L DWN i L N wykonano w Mońkach przy ul. Białostockiej 25 (N 53º24 15,2 E 22º47 52,4 ). Pomiarów dokonywano w odległości 15 m od środka jezdni i na wysokości 4 m n.p.t. Długość pomiarów w tym punkcie wyniosła łącznie 8 dób pomiarowych, z czego: 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu w okresie wiosennym (marzec czerwiec), 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu w okresie jesienno-zimowym (wrzesień luty), 1 doba w dni powszednie i 1 doba w weekend w porze letniej (lipiec sierpień). Każdorazowo prowadzono rejestrację warunków meteorologicznych oraz natężenia ruchu pojazdów z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie. Wykres 1. Natężenie ruchu pojazdów w porze dnia w punkcie pomiarowym Mońki, ul. Białostocka 25(dane i opracowanie WIOŚ Białystok) 9

11 Wykres 2. Natężenie ruchu pojazdów w porze wieczoru w punkcie pomiarowym Mońki, ul. Białostocka 25(dane i opracowanie WIOŚ Białystok) Wykres 3. Natężenie ruchu pojazdów w porze nocy w punkcie pomiarowym Mońki, ul. Białostocka 25 (dane i opracowanie WIOŚ Białystok) Pomiary krótkookresowe, służące do wyznaczenia poziomów L AeqD, L AeqN, zostały przeprowadzone w następujących punktach pomiarowych: Ełcka 20 (N 53º24 20,1 E 22º47 28,9 ), Ełcka 23 (N 53º24 24,3 E 22º47 20,8 ), Białostocka 36 (N 53º24 06,6 E 22º47 57,4 ), Białostocka 63 (N 53º24 01,0 E 22º48 02,6 ). Wyniki pomiarów wykonanych w ww. punktach pomiarowych posłużyły do przeprowadzenia kalibracji modelu obliczeniowego. 8. Kalibracja modelu obliczeniowego Według wytycznych, kalibracja modelu obliczeniowego została przeprowadzona w oparciu o dane zmierzone (poziom hałasu oraz natężenie ruchu pojazdów) w 4 punktach pomiarowych krótkookresowych: Ełcka 20, Ełcka 23, Białostocka 36, Białostocka 63. Do modelu obliczeniowego wprowadzono dokładnie te same współrzędne punktów pomiarowych oraz parametry ruchu wyznaczone podczas pomiarów (wykres 4 i 5). 10

12 Wykres 4. Natężenie ruchu pojazdów w porze dnia w punktach pomiarowych krótkookresowych rozmieszczonych na terenie m. Mońki (dane i opracowanie WIOŚ Białystok) Wykres 5. Natężenie ruchu pojazdów w porze nocy w punktach pomiarowych krótkookresowych rozmieszczonych na terenie m. Mońki (dane i opracowanie WIOŚ Białystok) Następnie porównano wartości zmierzone z obliczonymi i przeprowadzono analizę przyczyn rozbieżności np. rodzaju nawierzchni, prędkości pojazdów, rodzaju i ruchu pojazdów mogących wpłynąć na wynik obliczeń. Określono kryterium kalibracji i wprowadzono poprawki kalibracyjne. Warunkiem koniecznym równoważności metod pomiarowych i obliczeniowych jest warunek zgodny ze wzorem: n 1 n 1 (L zm,i L obl,i ) 2 i=1 2,5 db gdzie: L zm,i zmierzona wartość wskaźnika hałasu w decybelach ; L obl,i obliczona dla tych samych warunków wartość wskaźnika hałasu w decybelach ; n liczba pomiarów porównawczych Porównanie wyników obliczeń i pomiarów w 4 punktach kalibracyjnych zestawiono w tabeli 5. 11

13 Tabela 5. Zestawienie wyników kalibracji w punktach krótkookresowych monitoringu hałasu Wartości Adres punktu zmierzone Wartości obliczone Różnica pomiarowego L AeqD L AeqN L AeqD L AeqN L AeqD L AeqN Mońki, ul. Ełcka ,8 66,9 58,2-0,9-0,4 Mońki, ul. Ełcka 23 65,6 56,4 67,7 59,0-2,1-2,6 Mońki, ul. Białostocka 36 69,4 62,6 70,6 64,0-1,2-1,4 Mońki, ul. Białostocka 63 66,3 58,3 68,9 60,4-2,6-2,1 Na podstawie wyników poziomu hałasu uzyskanych podczas pomiarów i z metody obliczeniowej stwierdzono, że warunek kalibracji zgodny z powyższym wzorem został spełniony. W obu przypadkach (wskaźnik L AeqD i L AeqN ) kryterium wyniosło 2,1 db. Po wykonanej kalibracji stwierdzono, iż uzyskano dobrą zgodność dla wszystkich punktów kalibracyjnych, a co za tym idzie spełniono warunek równoważności metod pomiarowych i obliczeniowych. Proces kalibracji przeprowadzono także dla wskaźników długookresowych L DWN i L N. Z porównania wartości zmierzonych z wartościami obliczonymi uzyskano następujące różnice: Tabela 6. Zestawienie wyników kalibracji w punkcie długookresowym monitoringu hałasu Wartości Adres punktu zmierzone Wartości obliczone Różnica pomiarowego L DWN L N L DWN L N L DWN L N Mońki, ul. Białostocka 25 67,6 59,6 69,6 60,9-2,0-1,3 Z powyższych danych wynika, że warunek równoważności metod pomiarowych i obliczeniowych jest zgodny z powyższym wzorem; dla wskaźnika L DWN kryterium to wyniosło 2,0 db, a dla wskaźnika L N 1,3 db. Oba wskaźnika są mniejsze niż 2,5 db, tak więc warunek konieczny został spełniony. 9. Analiza wykonanych map akustycznych Wykonane mapy imisyjne umożliwiły określenie liczby mieszkańców narażonych na hałas drogowy. W poniższych tabelach zestawiono liczbę ludności narażonej na hałas drogowy w 5-decybelowych przedziałach poziomu L DWN i L N. Tabela 7. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu L DWN w m. Mońki Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy Nazwa Liczba Lp. w przedziałach wartości poziomu L miejscowości mieszkańców DWN db db db db >75 db 1 Mońki 10107* *dane GUS za 2016 r. 12

14 Tabela 8. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu L N w m. Mońki Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziałach wartości poziomu L N db db db db >70 db 1 Mońki 10107* *dane GUS za 2016 r. Dysponując powyższymi danymi wyliczono średni udział procentowy ogólnej liczby mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w miejscowości Mońki. Tabela 9. Hałas drogowy w m. Mońki odsetek osób eksponowanych Średni udział procentowy ogólnej liczby Wskaźnik poziomu dźwięku mieszkańców eksponowanych na hałas w miejscowości Mońki Poziom L DWN >55 db 2,8 % Poziom L N >50 db 2,2 % Z zaprezentowanych danych wynika, że na hałas, którego źródłem jest ruch pojazdów poruszających się po drodze krajowej nr 65 przebiegającej przez Mońki narażonych jest niespełna 3% mieszkańców miejscowości. 10. Podsumowanie i wnioski Niniejsza mapa akustyczna została wykonana zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zmianami) i z zapisami zawartymi w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa podlaskiego na lata Należy podkreślić, że mapa ta jest tzw. mapą lokalną i została wykonana metodą uproszczoną w oparciu o Wytyczne do sporządzania map akustycznych, Warszawa 2016 opracowane na zamówienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska PIB, Zakład Akustyki Środowiska. Po przeprowadzonej kalibracji modelu obliczeniowego stwierdzono, iż metoda obliczeniowa jest równoważna z metodą pomiarową. W punkcie przy ul. Białostockiej 25, gdzie wykonywano pomiary na potrzeby wyliczenia wskaźników długookresowych L DWN, L N wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych (norma L DWN = 68 db, norma L N = 59 db zgodnie z zagospodarowaniem terenu) odpowiednio o 1,6 db dla L DWN i 1,9 db dla L N. Dzięki wykonanym mapom imisyjnym określono, że 2,8 % ogólnej liczby mieszkańców eksponowanych jest na hałas dla wskaźnika L DWN >55dB, a 2,2% ogólnej liczby mieszkańców eksponowanych jest na hałas dla wskaźnika L N >50dB. Niniejszą mapę akustyczną można wykorzystać przy prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Należy przy tym podkreślić, że mapa została wykonana metodą uproszczoną, i w sytuacjach wątpliwych zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań. Do opracowania dołączono mapy imisyjne, tzn. mapy rozkładu poziomu hałasu powodowanego przez poszczególne główne źródła ( w tym przypadku ruch samochodowy), oraz mapę wrażliwości hałasowej miasta Mońki. 13

15 CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Zawartość części graficznej: - Mapa imisyjna dla wskaźnika L DWN hałas drogowy, - Mapa imisyjna dla wskaźnika L N hałas drogowy, - Mapa wrażliwości terenów na hałas. 14

16 Mapa 1. Mapa imisyjna dla wskaźnika L DWN hałas drogowy od drogi krajowej nr 65 w m. Mońki 15

17 Mapa 2. Mapa imisyjna dla wskaźnika L N hałas drogowy od drogi krajowej nr 65 w m. Mońki 16

18 Mapa 3. Mapa wrażliwości terenów na hałas m. Mońki. 17

19 Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym: Identyfikator dokumentu Nazwa dokumentu Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegajacej przez m. Mońki na podstawie pomiarów WIOŚ.pdf Tytuł dokumentu Sygnatura dokumentu WM Data dokumentu Skrót dokumentu 20AFF35902A5C388A2CCE81AB16CCE405D4B13E4 Wersja dokumentu 1.1 Data podpisu :52:38 Podpisane przez Grażyna Żyła-Pietkiewicz Wojewódzki InspektorOchrony Środowiska EZD Data wydruku: Autor wydruku: Panasewicz Anna (Główny Specjalista ds. hałasu i pól elektromagnetycznych WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Bartłomiej Matysiak. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Bartłomiej Matysiak Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA)

Wykres 1. Udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w ruchu w woj. lubelskim (źródło: GDDKiA) HAŁAS Fot. Archiwum Presje Na klimat akustyczny województwa lubelskiego wpływ mają hałas komunikacyjny oraz w mniejszym stopniu hałas przemysłowy. Największą uciążliwość powoduje hałas drogowy. Według

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2014 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 8 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.07.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2010 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku

Hałas. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku Hałas Hałas jest zjawiskiem uciążliwym i prawie niemożliwym do uniknięcia. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły, gazy odlotowe, próbki gazów odlotowych Badania dotyczące inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice, zarządzanego przez

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2013 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice

Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice Analiza akustyczna dla budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną lokalizowanych w miejscowości Galewice, gmina Galewice INWESTOR: Opracował: mgr inż. Ireneusz Nowicki MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2011 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2011 pomiarów

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Anna Zubko, 30.10.2009 Projekt pn. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112. obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 112 obwieszczenie MINISTRA ŚRoDOWISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY HAŁASU PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1.

Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY HAŁASU PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1. IV Rozdział IV Hałas WSTĘP IV.1 POMIARY U PRZEPROWADZONE W 2010 r. NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO IV.1.1 Pabianice IV.1.2 Bełchatów IV.1.3 Łowicz WSTĘP Inspekcja Ochrony Środowiska na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu

Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Badania hałasu komunikacyjnego wykonane w Lubawie w 2013 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegaturę w Elblągu Pomiary: Stanisław Gąsior analityk w Pracowni w Elblągu Artur

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2015 r. Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 6 4. Zakres i metodyka pomiarów... 7 5. Główne źródła hałasu w środowisku... 8 6. Monitoring hałasu

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości BRENNA w 2011 roku, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Olecko nad Jeziorem Oleckie Wielkie (Źródło: www.maps.google.pl) Opracowanie : Helena Wróblewska

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Lublin, grudzień 2017 grudzień 2017 Wstęp Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku R O Z P O R Z Ą D Z E N I E MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Projekt Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r.

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. z dnia 23 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 2869 UCHWAŁA NR XXVII/624/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w sprawie utworzenia w granicach województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127

Rozdział IV HAŁAS IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Rozdział IV HAŁAS HAŁAS 125 IV HAŁAS 127 IV HAŁAS Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŒRODOWISKA W RZESZOWIE WYDZIA MONITORINGU ŒRODOWISKA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO NA WYBRANYCH OBSZARACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2010 ROKU RZESZÓW, SIERPIEÑ 2011 Ocena

Bardziej szczegółowo

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r.

Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2012 r. ń ł Ś ł ł ń ó ł ń Ś ł ł Ę ń ł ł Spis treści Spis treści... 3 1. Wstęp... 4 2. Pojęcia ogólne... 5 3. Podstawy prawne oceny hałasu... 5 4. Zakres i metodyka pomiarów... 7 5. Główne źródła hałasu w środowisku...

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Kozy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@pios.gov.pl.; suwalki@wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA na lata 2013-2017 Sosnowiec, 26 września 2013 r. Maciej Hałucha, Krzysztof Kowalczyk EKKOM Sp. z o.o. Podstawy prawne wykonania Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

Hałas Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego

Hałas Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego HAŁAS IV Rozdział IV Hałas IV.1 Wstęp...17 IV.2 Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego...17 Hałas Pomiary hałasu przeprowadzone w 2011 r. na obszarze województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5 tel. (0-87) 5632490, tel/fax (0-87) 5632480 e-mail: suwalki@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

HAŁAS hałas IV.1 hałas

HAŁAS hałas IV.1 hałas IV HAŁAS Rozdział IV HAŁAS HAŁAS 127 IV.1 HAŁAS 129 IV.1 HAŁAS Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014

Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2014 Wykonano na podstawie umowy nr 757/2014/Wn-50/MN-PO/D z dnia 07.11.2014 r. na realizację zadania pjb pt. Wykonanie oceny stanu klimatu akustycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice

Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie miejscowości Pisarzowice w gminie Wilamowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Pomiary i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku ien Racibórz, 07.05.2015 r. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do treści Suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2015 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate

VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate VII. KLIMAT AKUSTYCZNY Acoustic climate Dominującym źródłem hałasu w województwie zachodniopomorskim jest ruch drogowy. Istotnym źródłem hałasu są też zakłady przemysłowe (m.in. zakłady drzewne i kamieniarskie).

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA RECZA W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ NR 10 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151

MAPA AKUSTYCZNA RECZA W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ NR 10 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 MAPA AKUSTYCZNA RECZA W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ NR 10 ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 Mapy wykonano dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Poznania z dnia... Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61 841 Poznań Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania Poznań, listopad 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA PŁOTY W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ ORAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA PŁOTY W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ ORAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH MAPA AKUSTYCZNA MIASTA PŁOTY W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ ORAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH Mapy wykonano dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/442/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu Na podstawie art. 135 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska

Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska Pomiary hałasu w roku 2010 Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki program monitoringu środowiska na lata 2010-2012 obejmował wykonanie w roku 2010 pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel ; faks Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2 tel. 32 201 76 00; faks 32 251-55-54 Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu

zapewnienie informacji wyznaczenie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu Spis treści 1. Wstęp...2 2. Uregulowania prawne dopuszczalnych poziomów hałasu...3 3. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...6 4. Metodyka badań monitoringowych hałasu...7 5. Aparatura pomiarowa...10

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2012 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01 12-2016 koniec: 31-12 - 2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku [ % ] 180 HAŁAS RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2 roku Hałas Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska w szczególności poprzez utrzymanie poziomu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR LI/1469/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie:utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask. Na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i 3b ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym Stan zagrożenia hałasem środowiskowym 1. Podstawy prawne Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje

Bardziej szczegółowo

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7.1. Część opisowa 7.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 3,6 km rozpoczyna się w km 103+100 (m. ) a kończy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA ZŁOCIENIEC W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ NR 20

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA ZŁOCIENIEC W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ NR 20 MAPA AKUSTYCZNA MIASTA ZŁOCIENIEC W OTOCZENIU DROGI KRAJOWEJ NR 20 Mapy wykonano dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szczecin

Bardziej szczegółowo

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących klimatu akustycznego oraz informowanie społeczeństwa o jego stanie. W tym celu zaprojektowano System

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA BARLINEK W OTOCZENIU DRÓG WOJEWÓDZKICH

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA BARLINEK W OTOCZENIU DRÓG WOJEWÓDZKICH MAPA AKUSTYCZNA MIASTA BARLINEK W OTOCZENIU DRÓG WOJEWÓDZKICH Mapy wykonano dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szczecin 2010

Bardziej szczegółowo