Literatura podstawowa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Literatura podstawowa:"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 20 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: (opcjonalnie) Podstawowa wiedza z zakresu filozofii (jeśli inny niż polski) Do głównych zadań etyki ogólnej jako przedmiotu, realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku należy przede wszystkim: - przybliżenie studentom szerokiej problematyki etycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na siatkę pojęciową i semantyczną przedmiotu; - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, pojęciami i kategoriami aksjologicznymi i etycznymi, ze wskazaniem na specyficzne kwestie problemowe; - prezentacja studentom wybranych norm moralnych oraz zasad postępowania, przyjętych i obowiązujących w różnych epokach i poszczególnych zbiorowościach społecznych. Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Wykład kursowy, wykład informacyjny, wykład problemowy Etyka jest nauką o moralności, zajmującą się opisem, analizą i wyjaśnianiem moralności jako swoistej wartości ogólnoludzkiej oraz ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Etyka jako przedmiot będzie prowadzona z ukierunkowaniem na omówienie podstawowych kategorii i pojęć oraz z ukierunkowaniem na jej historię, rozwój i ogólną problematykę aksjologiczną. Zaliczenie przedmiotu kończy się zaliczeniem na ocenę, na podstawie semestralnej pracy zaliczeniowej na wybrany temat, podany przez wykładowcę. Literatura podstawowa:

2 1. J. Pawlica, Podstawowe pojęcia etyki, Kraków P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Poznań W. Mackiewicz, Mój świat wartości, Warszawa W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki Literatura uzupełniająca: 1. L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Warszawa Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Historia i zagadnienia filozofii Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: ćwiczenia obowiązkowy Zakład, instytut: Pedagogiki Semestry: Liczba godzin w semestrze: 20 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: podstawowy Podstawowa wiedza z zakresu historii, historii sztuki, języka polskiego i wosu polski

3 Cel nauczania: Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Student posiada wiedze teoretyczna z zakresu historii filozofii, wybranych nurtów i ich przedstawicieli oraz wybranych dyscyplin filozoficznych. Potrafi wiedze odnieść do wybranych tekstów kultury oraz do współczesnych problemów społecznych, religijnych i kulturowych. -dyskusje; debaty - praca z tekstem źródłowym filozoficznym -analiza i interpretacja tekstów kultury; film, obraz, literatura piękna - projekcje multimedialne, filmy fabularne i dokumentalne Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii, od filozofii starożytnej do wieku XIX, podstawowe nurty filozoficzne i ich przedstawiciele, podstawowe gałęzie filozofii i ich problematyka oraz pojęcia. - egzaminy pisemne, - eseje/ wypracowania - prace semestralne - projekty i ćwiczenia praktyczne - aktywność na zajęciach Władysław Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. I II- III Oxfordzki Słownik Filozoficzny, Simon Blackburn ( red.). Filozofia współczesna, (Z. Kuderowic red. ), t. 1-2, seria Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Wydawniczy PAX, warszawa Gilson E., Langan T., Maurer A. A, Historia filozofii współczesnej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa Kołakowski, O co Nas Pytają Wielcy Filozofowie? I - III Reale, Historia Filozofii Starożytnej, t. I V. Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szahaj, Jakubowski, Filozofia Polityki od Starożytności do Współczesności. Tyburski W, Historia Myśli Etycznej w Polsce. XV XX w. Toruń Włodzimierz Tyburski, Andrzej Wachowiak, Ryszard WiŚniewski, Historia filozofii i etyki do współczesnoci. ródła i komentarze, Toruń 2002 Zabieglik Stefan, Zarys historii filozofii od Talesa do Feuerbacha,Gdańsk Żelazny M, Kant dla Początkujących. Wyd. Adam Marszalek, Toruń Żelazny M, Hegel dla Początkujących. Wyd. Adam Marszałek, Toruń Żelazny M, Nietzsche, ten Wielki Wzgardziciel.

4 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Historia i zagadnienia filozofii Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 35 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: Metody nauczania: (opcjonalnie) Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze (jeśli inny niż polski) Do głównych zadań przedmiotu, realizowanego w trakcie procesu kształcenia, należy przede wszystkim: - przybliżenie studentom szerokiej problematyki filozoficznej z zakresu ontologii, epistemologii i aksjologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na siatkę pojęciową i semantyczną przedmiotu; - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, pojęciami i kategoriami filozoficznymi z zakresu metafizyki, teorii poznania i aksjologii, ze wskazaniem na specyficzne kwestie problemowe; - przedstawienie studentom ważniejszych prądów, nurtów, szkół, orientacji, kierunków, doktryn i systemów filozoficznych, które można uznać za reprezentatywne z punktu widzenia historii idei filozoficznych oraz szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju kultury, przeobrażeń cywilizacyjnych i umysłowości ludzkiej w ogóle. Studenci powinni przyswoić umiejętność swobodnego wyrażania myśli, sprawnego posługiwania się terminologią filozoficzną oraz powinni ogólnie orientować się w złożonej problematyce filozoficznej. Wykład kursowy, wykład informacyjny, wykład problemowy

5 Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Filozofia jest nauką zajmującą się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat. Historia i zagadnienia filozofii jako przedmiot podejmuje szeroko pojętą problematykę filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Zaliczenie przedmiotu kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie semestralnej pracy zaliczeniowej na wybrany temat, podany przez wykładowcę. Spis zalecanych lektur: Literatura podstawowa: 1. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń K. Nielsen, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa L. Kołakowski, O co pytają nas wielcy filozofowie, Kraków Idee pedagogiki filozoficznej, Pod red. S. Sztobryna i B. Śliwerskiego, Łódź Literatura uzupełniająca: 1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa J. Legowicz, Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa S. Zabieglik, Zarys historii filozofii od Talesa do Feuerbacha, Gdańsk L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1981.

6 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: ćwiczenia obowiązkowy Pojęcia i systemy pedagogiczne. Wprowadzenie do pedagogiki Zakład, instytut: Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 10 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Brak wymagań polski Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu wybranych zagadnień pedagogicznych Ćwiczenia w grupach z zastosowaniem form aktywnych - Podstawowe pojęcia pedagogiki: (pedagogika, wykształcenie, samowychowanie, samodoskonalenie, samokształcenie, kształcenie, osobowość, nauczanie, wykształcenie, edukacja, czas wolny, system opiekuńczo wychowawczy, uczenie się, nauczanie) - System pedagogiki narodowej Bronisława Trentowskiego - System pedagogiczny Jana Jakuba Rousseau - System wychowania przedszkolnego Marii Montessorii - System opiekuńczo wychowawcy Janusza Korczaka - System rodzinkowy Józefa Czesława Babickiego - System tradycyjny - Friedricha Herbarta - Uczestnictwo w zajęciach - Aktywna postawa na zajęciach: objaśnienie pojęć w oparciu o słowniki, przygotowanie przez studentów opracowań systemów pedagogicznych - Kolokwium zaliczeniowe Literatura podstawowa: Spis zalecanych lektur: Kwieciński Z., Śliwerski B., (red). Pedagogika t. 1,2. Warszawa 2004 Milerski B., Śliwerski B., (red) Leksykon. Warszawa 2000 Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007 Kamiński A., Kulpiński F., Skalska Z., Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego, pisma wybrane. Warszawa 1980

7 Miksza M., Zrosumieć Montessori Kraków 1998 Literatura uzupełniająca: Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 2004 Bednarczyk B., Dziecko w klasie Montessori: odniesienie teoretyczne i praktyczne. Lublin 2007 Biczycka J., Gorzelska K., (red.), O pedagogikę jako naukę o człowieku w setna rocznicę urodzin Janusza Korczaka. Katowice 1979

8 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: wykład Pojęcia i systemy pedagogiczne: Filozofia wychowania Status przedmiotu: Zakład, instytut: obowiązkowy Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 20 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: (opcjonalnie) Podstawowa wiedza z zakresu filozofii oraz podstawowe wiadomości z zakresu historii wychowania. (jeśli inny niż polski) W procesie dydaktycznym student ma zapoznać się z różnymi wartościami systemów pedagogicznych, które stanowią zasadnicze kategorie aksjologiczne w historii rozwoju myśli filozoficznej. wykład kursowy, wykład informacyjny, wykład problemowy Filozofia wychowania jako przedmiot realizowany w procesie dydaktycznym na kierunku Pedagogika, ma przede wszystkim za zadanie wyjaśnić i przybliżać studentom powinności działania człowieka, w zakresie aktualizowania potencjalności życia osobowego. Zaliczenie przedmiotu kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie semestralnej pracy zaliczeniowej na wybrany temat, podany przez wykładowcę. Literatura podstawowa: 1. S. Gałkowski, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów H. Kiereś, Filozoficzne konteksty pedagogiki społecznej, Horyzontu Wychowania, nr 1 (2002), z. 1, s K. Obrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy

9 koncepcji wychowania moralnego, Lublin M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin M. A. Krąpiec, Wychowanie personalistyczne, Kraków B. Śliwerski, T. Szkudlarek, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków S. Wielgus, O odrodzenie wychowania, Płock Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Pojęcia i systemy pedagogiczne: Wprowadzenie do pedagogiki Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Podstawowy Brak Polski

10 Cel nauczania: Metody nauczania: Przygotowanie do studiowania, wchodzenie w wiedzę o wychowaniu; uświadomienie studentom specyfiki reprezentowanej dyscypliny; zapoznanie studentów z podstawowymi pytaniami pedagogiki; ukazanie im problematyczności wychowania; analizowanie konstytutywnych dla tej dyscypliny naukowej pojęć; uświadomienie studentom ich sposobu widzenia (i wartościowania) świata oraz określonych zjawisk społecznych; uruchomienie określonych kompetencji i umiejętności pedagogicznych; pobudzanie krytyczno-kreatywnej analizy i interpretacji tekstów pedagogicznych; kształtowanie umiejętności projektowania twórczych działań pedagogicznych. Po ukończeniu wykładu student potrafi wskazać aktualne tendencje rozwoju pedagogiki jako nauki, określić zakres i możliwości współpracy pedagogiki z naukami pomocniczymi i współpracującymi z pedagogiką, charakteryzuje przedmiot i zadania poszczególnych subdyscyplin pedagogiki, opisuje i różnicuje metody badawcze, stosowane w pedagogice, analizuje znaczenie środowiska wychowawczego dla skuteczności procesu celowego wychowania i edukacji. Po ukończeniu wykładów student zna, stosuje i charakteryzuje znaczenie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki, posługuje się językiem naukowym pedagogiki, opisuje dziedziny i rodzaje wychowania, charakteryzuje formy, zasady i metody, stosowane w procesie wychowania i nauczania wykład, wykład połączony z prezentacją multimedialną, pokaz

11 Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: 1. Tożsamość pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk: struktura pedagogiki, zadania stawiane przed współczesną pedagogiką i nauki współpracujące z pedagogiką. Język naukowy pedagogiki. 2. Rozumienie pojęć pedagogicznych, charakterystyka podstawowych terminów. 3. Klasyfikacja działalności wychowawczej. Dziedziny i rodzaje wychowania. 4. Proces nauczania i jego charakterystyczne elementy - metody, formy i zasady. 5. Najnowsze tendencje we współczesnej pedagogice. 6. Przedmiot i zadania różnych subdyscyplin pedagogiki: pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, pedagogika porównawcza, andragogika, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, pedagogika kultury. Pedagogika zdrowia i edukacja zdrowotna. 7. Proces wychowania i znaczenie środowiska. Patologia środowisk wychowawczych. 8. Metody badań pedagogicznych: sondaż diagnostyczny, eksperyment pedagogiczny, analiza dokumentacji, studium indywidualnych przypadków, monografia pedagogiczna, obserwacja. 9. Metody i formy organizacji procesu wychowania. zaliczenie w formie do ustalenia z studentami Literatura podstawowa: 1. B. Śliwerski, Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk, Wydawnictwo psychologiczne T. I;; Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Warszawa, PWN T. I, II; T. L. Turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauko pomocnicze. Warszawa, Ipsylon Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Kraków Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków Hejnicka Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2008.

12 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: ćwiczenia obowiązkowy Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu socjologii. Język wykładowy: Cel nauczania: Ogólnym celem przedmiotu jest uświadomienie studentom społecznych uwarunkowań procesu edukacji. Zakłada się także zaznajomienie studentów z sojopatologicznymi zjawiskami w edukacji, ukrytym programem, socjologicznymi problemami płci, związkami między edukacją a kulturą masową. Metody nauczania: Praca z tekstem, rozwiązywanie problemów w grupach, dyskusja, prezentacje. Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Wprowadzenie do zajęć, prezentacja materiału, literatury i wymagań, ustalenie kluczowych pojęć z zakresu socjologii edukacji. Edukacja jako zjawisko społeczne; 2. Progi szkolne i selekcje edukacyjne, 3. Subkultury i kontrkultury w edukacji; 4. Ukryty program w edukacji; 5. Edukacja a płeć; 6. Edukacja wobec wpływów kultury masowej; 7. Miejsce i rola ucznia i nauczyciela w klasie szkolnej, szkole i systemie edukacji; 8. Podsumowanie i zaliczenie zajęć. Metody i formy oceny pracy studenta: Na ocenę końcową składać się będą oceny za wykonane w trakcie ćwiczeń zadania, prezentacje oraz odpowiedzi ustne.

13 Literatura podstawowa: R. Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993; Nieobecne dyskursy, cz.1-6, red. Z. Kwieciński, Toruń ; Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986; Woźniak R., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998 Spis zalecanych lektur: Literatura uzupełniająca: Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998; Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań Melosik Z., Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Poznań Toruń 1999, Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań Toruń 1996; Socjopatologia edukacji, red. Z. Kwieciński, Toruń 1992; Sztompka P., Socjologia, Kraków Znaniecki F., Socjologia wychowania t. I i II, Warszawa, 2001 Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji Załącznik Nr 2do Uchwały Nr 42/09 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 24 lutego 2009 r. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Humanistyczny Przedmiot przeznaczony do realizacji w:zakładzie Pedagogiki Nazwa kierunku/specjalności/specjalizacji studiów: Nazwa przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Pedagogika Socjologia edukacji Podstawowa wiedza z zakresu socjologii. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM:15 Wykład:0 Ćwiczenia:15 Konwersatorium:0 Laboratorium:0 Seminarium:0 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM:0,0 Wykład:0 Ćwiczenia:0 Laboratorium:0 Seminarium:0 Rok:1 Semestr:2 ECTS:

14 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr Karolina Kaszlińska Praca z tekstem, rozwiązywanie problemów w grupach, dyskusja, prezentacje. Poprawność wykonania postawionych zadań, aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna. Założenia i cele przedmiotu: Ogólnym celem przedmiotu jest uświadomienie studentom społecznych uwarunkowań procesu edukacji. Zakłada się także zaznajomienie studentów z sojopatologicznymi zjawiskami w edukacji, ukrytym programem, socjologicznymi problemami płci, związkami między edukacją a kulturą masową. Treści programowe: 9. Wprowadzenie do zajęć, prezentacja materiału, literatury i wymagań, ustalenie kluczowych pojęć z zakresu socjologii edukacji. Edukacja jako zjawisko społeczne; 10. Progi szkolne i selekcje edukacyjne, 11. Subkultury i kontrkultury w edukacji; 12. Ukryty program w edukacji; 13. Edukacja a płeć; 14. Edukacja wobec wpływów kultury masowej; 15. Miejsce i rola ucznia i nauczyciela w klasie szkolnej, szkole i systemie edukacji; 16. Podsumowanie i zaliczenie zajęć. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: R. Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993; Nieobecne dyskursy, cz.1-6, red. Z. Kwieciński, Toruń ; Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986; Socjopatologia edukacji, red. Z. Kwieciński, Toruń 1992; Woźniak R., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998 F. Znaniecki F., Socjologia wychowania t. I i II, Warszawa, 2001 Literatura uzupełniająca: Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998; Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań Melosik Z., Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Poznań Toruń 1999, Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań Toruń 1996; Tillmann J.K., Teorie socjalizacji, Warszawa 1996; Sztompka P., Socjologia, Kraków Współobecne dyskursy, red. R. Borowicz, Toruń 2009;

15 OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUS) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju i osobowości Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Pedagogika Pedagogika INSTYTUT HUMANISTYCZNY praktyczny j. polski ogólny obligatoryjny Kod przedmiotu Poziom studiów: I stopnia Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia w sali dydaktycznej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Zaliczenie przedmiotu :Psychologia ogólna

16 Cel kształcenia: Wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące psychologii rozwoju i osobowości. Wytworzenie związku między zasobami informacji teoretycznych z psychologii, a praktyką pedagogiczną. Efekty kształcenia: Wiedza: - Student zna podstawową terminologię używaną w psychologii rozwoju i osobowości. - Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia i jego potrzebach zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i biologicznym i społecznym. - Ma podstawowa wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. - Ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i wpływie na kształtowanie osobowości człowieka. Umiejętności: - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych analizuje ich powiązania z różnymi uwarunkowaniami rozwojowymi i osobowościowymi. - Potrafi właściwie analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, prognozować skutki rozwojowe oraz organizować konkretne działania praktyczne w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. - Ma podstawowe umiejętności komunikacyjne, potrafi właściwie używać podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwoju i osobowości. Kompetencje społeczne: - Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego - Odnosi zdobyta wiedze do projektowania działań pedagogicznych. - Ma podstawowe przygotowanie do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Przedmiot psychologii rozwoju i osobowości. Podstawowe pojęcia i definicje. Wybrane koncepcje rozwoju i czynniki determinujące rozwój. Pojęcie zmiany rozwojowej i rodzaje zmian rozwojowych. Czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju. Pojęcie osobowości i wybrane koncepcje osobowości. Składniki osobowości. Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości człowieka. Mechanizmy obronne osobowości.

17 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją wykonywanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin Formy zaliczenia: egzamin pisemny W AF/. Podstawowe kryteria: osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

18 Wykaz literatury : Literatura podstawowa: Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S- ka. Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Krzywicki, P. (2003). Konteksty rozwoju człowieka. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku Rozprawy humanistyczne tom I. Strelau, Jan (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I, dział III). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Literatura uzupełniająca: Brzezińska, A., Krzywicki, P. (2001). Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Czasopismo Psychologiczne, 7 (1). Krzywicki, P. (2005). Kształtowanie tożsamości jednostki. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy humanistyczne tom IV. Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Krzywicki

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 06/07 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu TW Nazwa przedmiotu w języku polskim Teoria Wychowania w języku angielskim theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna 2. KIERUNEK: Filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia VIII Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - Metody badań pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Socjologia 1100-Ps1SO-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Ogólnoakademicki.

OPIS PRZEDMIOTU. Socjologia 1100-Ps1SO-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. Ogólnoakademicki. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu 1100-Ps1SO-SJ Pedagogiki i Psychologii Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie Profil: Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne Rok/semestr I

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Przedmiot: PEDAGOGIKA SPECJALNA Przedmiot: PEDAGOGIKA SPECJALNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: wykład Wymiar semestr zimowy 30 semestr

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Etyka zawodu nauczyciela Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ FP-1-212-s 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia ogólna General Psychology Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika czasu wolnego. 2. KIERUNEK: turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika czasu wolnego. 2. KIERUNEK: turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika czasu wolnego 2. KIERUNEK: turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok III, semestr 1 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych KOD WF/II/st/33 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych KOD WF/II/st/32 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pojęcia i systemy pedagogiczne Terms and systems pedagogical Semestr: II

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pojęcia i systemy pedagogiczne Terms and systems pedagogical Semestr: II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Pojęcia i systemy pedagogiczne Terms and systems pedagogical Semestr: II Rodzaje zajęć i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: KONFLIKTY I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: Pedagogika Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia rozwoju człowieka 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of human development 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I Przedmiot: Rok: I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogiki i Psychologii. ogólnoakademicki. Dr Agnieszka Latoś Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia rozwoju człowieka 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of human development 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym. 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika przedszkolna i na I i II etapie edukacyjnym 2. KIERUNEK: Filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w jęz. pol. w jęz. ang. MBPzES METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH Z ELEMENTAMI STATYSTYKI METHODOLOGY OF EDUCATIONAL RESEARCH WITH ELEMENTS OF STATISTICS

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018. (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Filozofia praktyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Pedagogika. Kosmetologia

I nforma c j e ogólne. Pedagogika. Kosmetologia Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 Kod PO modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Integracja sensoryczna - opis przedmiotu

Integracja sensoryczna - opis przedmiotu Integracja sensoryczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Integracja sensoryczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWISE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-C_genZCQMK Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/ 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Psychologia starzenia się - opis przedmiotu

Psychologia starzenia się - opis przedmiotu Psychologia starzenia się - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia starzenia się Kod przedmiotu 14.4-WL-WF-PSS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Student Research

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/P/PKP Nazwa przedmiotu W języku polskim Przedsiębiorczość i kultura pracy W języku angielskim Business and work culture Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. IV semestr Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. IV semestr Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MBS Nazwa przedmiotu w języku polskim Metodologia badań społecznych w języku angielskim Methodology of social research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Konserwatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Język polski. drugi FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I II 15

KARTA PRZEDMIOTU. Konserwatorium OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Język polski. drugi FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I II 15 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu KE w języku polskim Kształcenie ekologiczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ecological education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Filozofia - opis przedmiotu

Filozofia - opis przedmiotu Filozofia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Filozofia Kod przedmiotu 08.1-WA-GrafP-FIL-W-S14_pNadGenVGNQV Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Grafika Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu Prowadzący: dr Małgorzata Kabat Pedagogika ogólna materiał nauczania Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu 1. Przedstawienie studentom materiału nauczania, 2. Podanie propozycji literaturowych,

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Podstawy filozofii. Jednostka prowadząca Instytut Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Socjologia Sociology Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej.

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Filozofia zagadnienia i kierunki Kod modułu: - Koordynator modułu: prof. Włodzimierz Kaczocha Punkty ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Psychologia osobowości - opis przedmiotu

Psychologia osobowości - opis przedmiotu Psychologia osobowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia osobowości Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-POs-Ć-S14_pNadGen9W37A Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo