Literatura podstawowa:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Literatura podstawowa:"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 20 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: (opcjonalnie) Podstawowa wiedza z zakresu filozofii (jeśli inny niż polski) Do głównych zadań etyki ogólnej jako przedmiotu, realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku należy przede wszystkim: - przybliżenie studentom szerokiej problematyki etycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na siatkę pojęciową i semantyczną przedmiotu; - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, pojęciami i kategoriami aksjologicznymi i etycznymi, ze wskazaniem na specyficzne kwestie problemowe; - prezentacja studentom wybranych norm moralnych oraz zasad postępowania, przyjętych i obowiązujących w różnych epokach i poszczególnych zbiorowościach społecznych. Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Wykład kursowy, wykład informacyjny, wykład problemowy Etyka jest nauką o moralności, zajmującą się opisem, analizą i wyjaśnianiem moralności jako swoistej wartości ogólnoludzkiej oraz ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Etyka jako przedmiot będzie prowadzona z ukierunkowaniem na omówienie podstawowych kategorii i pojęć oraz z ukierunkowaniem na jej historię, rozwój i ogólną problematykę aksjologiczną. Zaliczenie przedmiotu kończy się zaliczeniem na ocenę, na podstawie semestralnej pracy zaliczeniowej na wybrany temat, podany przez wykładowcę. Literatura podstawowa:

2 1. J. Pawlica, Podstawowe pojęcia etyki, Kraków P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Poznań W. Mackiewicz, Mój świat wartości, Warszawa W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki Literatura uzupełniająca: 1. L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Warszawa Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Historia i zagadnienia filozofii Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: ćwiczenia obowiązkowy Zakład, instytut: Pedagogiki Semestry: Liczba godzin w semestrze: 20 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: podstawowy Podstawowa wiedza z zakresu historii, historii sztuki, języka polskiego i wosu polski

3 Cel nauczania: Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: Student posiada wiedze teoretyczna z zakresu historii filozofii, wybranych nurtów i ich przedstawicieli oraz wybranych dyscyplin filozoficznych. Potrafi wiedze odnieść do wybranych tekstów kultury oraz do współczesnych problemów społecznych, religijnych i kulturowych. -dyskusje; debaty - praca z tekstem źródłowym filozoficznym -analiza i interpretacja tekstów kultury; film, obraz, literatura piękna - projekcje multimedialne, filmy fabularne i dokumentalne Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii, od filozofii starożytnej do wieku XIX, podstawowe nurty filozoficzne i ich przedstawiciele, podstawowe gałęzie filozofii i ich problematyka oraz pojęcia. - egzaminy pisemne, - eseje/ wypracowania - prace semestralne - projekty i ćwiczenia praktyczne - aktywność na zajęciach Władysław Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. I II- III Oxfordzki Słownik Filozoficzny, Simon Blackburn ( red.). Filozofia współczesna, (Z. Kuderowic red. ), t. 1-2, seria Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Gilson E., Jedność doświadczenia filozoficznego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Wydawniczy PAX, warszawa Gilson E., Langan T., Maurer A. A, Historia filozofii współczesnej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa Kołakowski, O co Nas Pytają Wielcy Filozofowie? I - III Reale, Historia Filozofii Starożytnej, t. I V. Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szahaj, Jakubowski, Filozofia Polityki od Starożytności do Współczesności. Tyburski W, Historia Myśli Etycznej w Polsce. XV XX w. Toruń Włodzimierz Tyburski, Andrzej Wachowiak, Ryszard WiŚniewski, Historia filozofii i etyki do współczesnoci. ródła i komentarze, Toruń 2002 Zabieglik Stefan, Zarys historii filozofii od Talesa do Feuerbacha,Gdańsk Żelazny M, Kant dla Początkujących. Wyd. Adam Marszalek, Toruń Żelazny M, Hegel dla Początkujących. Wyd. Adam Marszałek, Toruń Żelazny M, Nietzsche, ten Wielki Wzgardziciel.

4 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Historia i zagadnienia filozofii Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 35 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: Metody nauczania: (opcjonalnie) Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o kulturze (jeśli inny niż polski) Do głównych zadań przedmiotu, realizowanego w trakcie procesu kształcenia, należy przede wszystkim: - przybliżenie studentom szerokiej problematyki filozoficznej z zakresu ontologii, epistemologii i aksjologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na siatkę pojęciową i semantyczną przedmiotu; - zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, pojęciami i kategoriami filozoficznymi z zakresu metafizyki, teorii poznania i aksjologii, ze wskazaniem na specyficzne kwestie problemowe; - przedstawienie studentom ważniejszych prądów, nurtów, szkół, orientacji, kierunków, doktryn i systemów filozoficznych, które można uznać za reprezentatywne z punktu widzenia historii idei filozoficznych oraz szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju kultury, przeobrażeń cywilizacyjnych i umysłowości ludzkiej w ogóle. Studenci powinni przyswoić umiejętność swobodnego wyrażania myśli, sprawnego posługiwania się terminologią filozoficzną oraz powinni ogólnie orientować się w złożonej problematyce filozoficznej. Wykład kursowy, wykład informacyjny, wykład problemowy

5 Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Filozofia jest nauką zajmującą się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat. Historia i zagadnienia filozofii jako przedmiot podejmuje szeroko pojętą problematykę filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. Zaliczenie przedmiotu kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie semestralnej pracy zaliczeniowej na wybrany temat, podany przez wykładowcę. Spis zalecanych lektur: Literatura podstawowa: 1. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń K. Nielsen, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa L. Kołakowski, O co pytają nas wielcy filozofowie, Kraków Idee pedagogiki filozoficznej, Pod red. S. Sztobryna i B. Śliwerskiego, Łódź Literatura uzupełniająca: 1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa J. Legowicz, Zarys historii filozofii. Elementy doksografii, Warszawa S. Zabieglik, Zarys historii filozofii od Talesa do Feuerbacha, Gdańsk L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1981.

6 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: ćwiczenia obowiązkowy Pojęcia i systemy pedagogiczne. Wprowadzenie do pedagogiki Zakład, instytut: Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 10 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Brak wymagań polski Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu wybranych zagadnień pedagogicznych Ćwiczenia w grupach z zastosowaniem form aktywnych - Podstawowe pojęcia pedagogiki: (pedagogika, wykształcenie, samowychowanie, samodoskonalenie, samokształcenie, kształcenie, osobowość, nauczanie, wykształcenie, edukacja, czas wolny, system opiekuńczo wychowawczy, uczenie się, nauczanie) - System pedagogiki narodowej Bronisława Trentowskiego - System pedagogiczny Jana Jakuba Rousseau - System wychowania przedszkolnego Marii Montessorii - System opiekuńczo wychowawcy Janusza Korczaka - System rodzinkowy Józefa Czesława Babickiego - System tradycyjny - Friedricha Herbarta - Uczestnictwo w zajęciach - Aktywna postawa na zajęciach: objaśnienie pojęć w oparciu o słowniki, przygotowanie przez studentów opracowań systemów pedagogicznych - Kolokwium zaliczeniowe Literatura podstawowa: Spis zalecanych lektur: Kwieciński Z., Śliwerski B., (red). Pedagogika t. 1,2. Warszawa 2004 Milerski B., Śliwerski B., (red) Leksykon. Warszawa 2000 Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007 Kamiński A., Kulpiński F., Skalska Z., Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego, pisma wybrane. Warszawa 1980

7 Miksza M., Zrosumieć Montessori Kraków 1998 Literatura uzupełniająca: Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 2004 Bednarczyk B., Dziecko w klasie Montessori: odniesienie teoretyczne i praktyczne. Lublin 2007 Biczycka J., Gorzelska K., (red.), O pedagogikę jako naukę o człowieku w setna rocznicę urodzin Janusza Korczaka. Katowice 1979

8 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: wykład Pojęcia i systemy pedagogiczne: Filozofia wychowania Status przedmiotu: Zakład, instytut: obowiązkowy Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: 20 Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Cel nauczania: Metody nauczania: Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: (opcjonalnie) Podstawowa wiedza z zakresu filozofii oraz podstawowe wiadomości z zakresu historii wychowania. (jeśli inny niż polski) W procesie dydaktycznym student ma zapoznać się z różnymi wartościami systemów pedagogicznych, które stanowią zasadnicze kategorie aksjologiczne w historii rozwoju myśli filozoficznej. wykład kursowy, wykład informacyjny, wykład problemowy Filozofia wychowania jako przedmiot realizowany w procesie dydaktycznym na kierunku Pedagogika, ma przede wszystkim za zadanie wyjaśnić i przybliżać studentom powinności działania człowieka, w zakresie aktualizowania potencjalności życia osobowego. Zaliczenie przedmiotu kończy się egzaminem ustnym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie semestralnej pracy zaliczeniowej na wybrany temat, podany przez wykładowcę. Literatura podstawowa: 1. S. Gałkowski, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów H. Kiereś, Filozoficzne konteksty pedagogiki społecznej, Horyzontu Wychowania, nr 1 (2002), z. 1, s K. Obrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy

9 koncepcji wychowania moralnego, Lublin M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin M. A. Krąpiec, Wychowanie personalistyczne, Kraków B. Śliwerski, T. Szkudlarek, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków S. Wielgus, O odrodzenie wychowania, Płock Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Pojęcia i systemy pedagogiczne: Wprowadzenie do pedagogiki Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Język wykładowy: Podstawowy Brak Polski

10 Cel nauczania: Metody nauczania: Przygotowanie do studiowania, wchodzenie w wiedzę o wychowaniu; uświadomienie studentom specyfiki reprezentowanej dyscypliny; zapoznanie studentów z podstawowymi pytaniami pedagogiki; ukazanie im problematyczności wychowania; analizowanie konstytutywnych dla tej dyscypliny naukowej pojęć; uświadomienie studentom ich sposobu widzenia (i wartościowania) świata oraz określonych zjawisk społecznych; uruchomienie określonych kompetencji i umiejętności pedagogicznych; pobudzanie krytyczno-kreatywnej analizy i interpretacji tekstów pedagogicznych; kształtowanie umiejętności projektowania twórczych działań pedagogicznych. Po ukończeniu wykładu student potrafi wskazać aktualne tendencje rozwoju pedagogiki jako nauki, określić zakres i możliwości współpracy pedagogiki z naukami pomocniczymi i współpracującymi z pedagogiką, charakteryzuje przedmiot i zadania poszczególnych subdyscyplin pedagogiki, opisuje i różnicuje metody badawcze, stosowane w pedagogice, analizuje znaczenie środowiska wychowawczego dla skuteczności procesu celowego wychowania i edukacji. Po ukończeniu wykładów student zna, stosuje i charakteryzuje znaczenie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki, posługuje się językiem naukowym pedagogiki, opisuje dziedziny i rodzaje wychowania, charakteryzuje formy, zasady i metody, stosowane w procesie wychowania i nauczania wykład, wykład połączony z prezentacją multimedialną, pokaz

11 Treści merytoryczne przedmiotu: Metody i formy oceny pracy studenta: Spis zalecanych lektur: 1. Tożsamość pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk: struktura pedagogiki, zadania stawiane przed współczesną pedagogiką i nauki współpracujące z pedagogiką. Język naukowy pedagogiki. 2. Rozumienie pojęć pedagogicznych, charakterystyka podstawowych terminów. 3. Klasyfikacja działalności wychowawczej. Dziedziny i rodzaje wychowania. 4. Proces nauczania i jego charakterystyczne elementy - metody, formy i zasady. 5. Najnowsze tendencje we współczesnej pedagogice. 6. Przedmiot i zadania różnych subdyscyplin pedagogiki: pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, pedagogika porównawcza, andragogika, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, pedagogika kultury. Pedagogika zdrowia i edukacja zdrowotna. 7. Proces wychowania i znaczenie środowiska. Patologia środowisk wychowawczych. 8. Metody badań pedagogicznych: sondaż diagnostyczny, eksperyment pedagogiczny, analiza dokumentacji, studium indywidualnych przypadków, monografia pedagogiczna, obserwacja. 9. Metody i formy organizacji procesu wychowania. zaliczenie w formie do ustalenia z studentami Literatura podstawowa: 1. B. Śliwerski, Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk, Wydawnictwo psychologiczne T. I;; Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Warszawa, PWN T. I, II; T. L. Turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauko pomocnicze. Warszawa, Ipsylon Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Kraków Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków Hejnicka Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2008.

12 Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: ćwiczenia obowiązkowy Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom przedmiotu: Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu socjologii. Język wykładowy: Cel nauczania: Ogólnym celem przedmiotu jest uświadomienie studentom społecznych uwarunkowań procesu edukacji. Zakłada się także zaznajomienie studentów z sojopatologicznymi zjawiskami w edukacji, ukrytym programem, socjologicznymi problemami płci, związkami między edukacją a kulturą masową. Metody nauczania: Praca z tekstem, rozwiązywanie problemów w grupach, dyskusja, prezentacje. Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Wprowadzenie do zajęć, prezentacja materiału, literatury i wymagań, ustalenie kluczowych pojęć z zakresu socjologii edukacji. Edukacja jako zjawisko społeczne; 2. Progi szkolne i selekcje edukacyjne, 3. Subkultury i kontrkultury w edukacji; 4. Ukryty program w edukacji; 5. Edukacja a płeć; 6. Edukacja wobec wpływów kultury masowej; 7. Miejsce i rola ucznia i nauczyciela w klasie szkolnej, szkole i systemie edukacji; 8. Podsumowanie i zaliczenie zajęć. Metody i formy oceny pracy studenta: Na ocenę końcową składać się będą oceny za wykonane w trakcie ćwiczeń zadania, prezentacje oraz odpowiedzi ustne.

13 Literatura podstawowa: R. Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993; Nieobecne dyskursy, cz.1-6, red. Z. Kwieciński, Toruń ; Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986; Woźniak R., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998 Spis zalecanych lektur: Literatura uzupełniająca: Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998; Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań Melosik Z., Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Poznań Toruń 1999, Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań Toruń 1996; Socjopatologia edukacji, red. Z. Kwieciński, Toruń 1992; Sztompka P., Socjologia, Kraków Znaniecki F., Socjologia wychowania t. I i II, Warszawa, 2001 Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji Załącznik Nr 2do Uchwały Nr 42/09 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 24 lutego 2009 r. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Humanistyczny Przedmiot przeznaczony do realizacji w:zakładzie Pedagogiki Nazwa kierunku/specjalności/specjalizacji studiów: Nazwa przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Pedagogika Socjologia edukacji Podstawowa wiedza z zakresu socjologii. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM:15 Wykład:0 Ćwiczenia:15 Konwersatorium:0 Laboratorium:0 Seminarium:0 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM:0,0 Wykład:0 Ćwiczenia:0 Laboratorium:0 Seminarium:0 Rok:1 Semestr:2 ECTS:

14 Metody dydaktyczne: Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Nazwiska i imiona osób prowadzących: dr Karolina Kaszlińska Praca z tekstem, rozwiązywanie problemów w grupach, dyskusja, prezentacje. Poprawność wykonania postawionych zadań, aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna. Założenia i cele przedmiotu: Ogólnym celem przedmiotu jest uświadomienie studentom społecznych uwarunkowań procesu edukacji. Zakłada się także zaznajomienie studentów z sojopatologicznymi zjawiskami w edukacji, ukrytym programem, socjologicznymi problemami płci, związkami między edukacją a kulturą masową. Treści programowe: 9. Wprowadzenie do zajęć, prezentacja materiału, literatury i wymagań, ustalenie kluczowych pojęć z zakresu socjologii edukacji. Edukacja jako zjawisko społeczne; 10. Progi szkolne i selekcje edukacyjne, 11. Subkultury i kontrkultury w edukacji; 12. Ukryty program w edukacji; 13. Edukacja a płeć; 14. Edukacja wobec wpływów kultury masowej; 15. Miejsce i rola ucznia i nauczyciela w klasie szkolnej, szkole i systemie edukacji; 16. Podsumowanie i zaliczenie zajęć. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: Literatura podstawowa: R. Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993; Nieobecne dyskursy, cz.1-6, red. Z. Kwieciński, Toruń ; Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986; Socjopatologia edukacji, red. Z. Kwieciński, Toruń 1992; Woźniak R., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998 F. Znaniecki F., Socjologia wychowania t. I i II, Warszawa, 2001 Literatura uzupełniająca: Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998; Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań Melosik Z., Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Poznań Toruń 1999, Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań Toruń 1996; Tillmann J.K., Teorie socjalizacji, Warszawa 1996; Sztompka P., Socjologia, Kraków Współobecne dyskursy, red. R. Borowicz, Toruń 2009;

15 OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUS) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju i osobowości Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Pedagogika Pedagogika INSTYTUT HUMANISTYCZNY praktyczny j. polski ogólny obligatoryjny Kod przedmiotu Poziom studiów: I stopnia Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia w sali dydaktycznej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Zaliczenie przedmiotu :Psychologia ogólna

16 Cel kształcenia: Wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące psychologii rozwoju i osobowości. Wytworzenie związku między zasobami informacji teoretycznych z psychologii, a praktyką pedagogiczną. Efekty kształcenia: Wiedza: - Student zna podstawową terminologię używaną w psychologii rozwoju i osobowości. - Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia i jego potrzebach zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i biologicznym i społecznym. - Ma podstawowa wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach. - Ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i wpływie na kształtowanie osobowości człowieka. Umiejętności: - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych analizuje ich powiązania z różnymi uwarunkowaniami rozwojowymi i osobowościowymi. - Potrafi właściwie analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, prognozować skutki rozwojowe oraz organizować konkretne działania praktyczne w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. - Ma podstawowe umiejętności komunikacyjne, potrafi właściwie używać podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwoju i osobowości. Kompetencje społeczne: - Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego - Odnosi zdobyta wiedze do projektowania działań pedagogicznych. - Ma podstawowe przygotowanie do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Przedmiot psychologii rozwoju i osobowości. Podstawowe pojęcia i definicje. Wybrane koncepcje rozwoju i czynniki determinujące rozwój. Pojęcie zmiany rozwojowej i rodzaje zmian rozwojowych. Czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju. Pojęcie osobowości i wybrane koncepcje osobowości. Składniki osobowości. Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości człowieka. Mechanizmy obronne osobowości.

17 Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją wykonywanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium W AF/ Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin Formy zaliczenia: egzamin pisemny W AF/. Podstawowe kryteria: osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

18 Wykaz literatury : Literatura podstawowa: Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S- ka. Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Krzywicki, P. (2003). Konteksty rozwoju człowieka. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku Rozprawy humanistyczne tom I. Strelau, Jan (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom I, dział III). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Literatura uzupełniająca: Brzezińska, A., Krzywicki, P. (2001). Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Czasopismo Psychologiczne, 7 (1). Krzywicki, P. (2005). Kształtowanie tożsamości jednostki. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy humanistyczne tom IV. Pervin L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Krzywicki

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006)

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Tom I Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie

OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Metody wspomagania rozwoju Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo