REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość kształcenia, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia. 2. Projekt realizowany jest przez Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ulicy Spokojnej 9, Lublin, na podstawie umowy nr UDA-POKL /09-00 zawartej w dniu 11 grudnia 2009 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. 3. Działania realizowane są na terenie Powiatu Lubelskiego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2009 do 30 listopada 2012 roku. 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Zarządu Powiatu w Lublinie. 2 Słownik pojęć 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: - Projekt - projekt Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim realizowany zgodnie z umową nr UDA-POKL /09-00 zawartą w dniu 11 grudnia 2009 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej - pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej; - Realizator projektu/wnioskodawca Powiat Lubelski; - Beneficjent Ostateczny/uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdraŝanej pomocy w ramach projektu; - EFS- Europejski Fundusz Społeczny; - PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; - Biuro projektu pokój nr 220, ul. Spokojna 9, Lublin tel , Fax , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 3 ZałoŜenia projektu 1. Celem ogólnym Projektu jest osiągnięcie przez uczniów upośledzonych moŝliwie jak najwyŝszego poziomu swojego rozwoju, poprzez wdroŝenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Realizacja Projektu obejmuje opracowanie dla szkół prowadzących kształcenie specjalne 13 innowacyjnych programów nauczania zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. dot. działalności innowacyjnej i eksperymentalnej prowadzonej przez publiczne szkoły i placówki. 3. Realizacja Projektu obejmuje równieŝ szkolenia dla nauczycieli placówek biorących udział w projekcie, z zakresu integracji sensorycznej, EEGBiofeedback, artterapii, pedagogiki M. Montessori, choreoterapii. 4. Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia EEGbiofeedback, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia metodą Marii Montessori, zajęcia metodą Dennisona, zajęcia arteterapii, zajęcia komputerowego wspomagania rozwoju, zajęcia choreoterapii, terapia muzyką Karola Orffa. 5. Zajęcia będą się odbywały w 3 szkołach prowadzących kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymienionymi w 5 ust. 1 pkt 2, które zrealizują pełną rekrutację do grup tematycznych określonych w 3 ust Zajęcia zostaną zrealizowane poza zajęciami lekcyjnymi. 7. Zajęcia wymienione w ust. 4 poprowadzą nauczyciele zatrudnieni przez wnioskodawcę do realizacji zajęć pozalekcyjnych. 8. Nauczyciele biorący udział w Projekcie, zostaną wyposaŝeni w materiały ujęte w szczegółowym budŝecie projektu - w ramach realizowanych zajęć. 9. Nauczyciele w porozumieniu z Koordynatorem szkolnym opracują wykazy materiałów dydaktycznych, programy i harmonogramy zajęć określonych w 3 ust. 4 realizowanych w danej szkole. 10. Wspomniane w ust. 8 wykazy materiałów dydaktycznych, programy i harmonogramy zajęć zostaną przekazane do Biura projektu, na co najmniej 8 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. 4 Zasady rekrutacji

3 1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie Koordynator szkolny przy współudziale wychowawców klas, nauczycieli danej szkoły. 2. Rekrutacja wstępna uczniów odbędzie się w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., rekrutacja właściwa w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. w zakresie zajęć określonych w 3 ust. 3. W przypadku rotacji uczniów w okresie realizacji Projektu przewiduje się rekrutację uzupełniającą w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. 3. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 160 uczestników 4. Rekrutacja moŝe zakończyć się przed datą określoną w ust. 2 - w przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej ilości uczestników. 5. Beneficjent Ostateczny moŝe uczestniczyć tylko w jednym rodzaju zajęć realizowanych w ramach 6. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans. 7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 1) przeprowadzenie badania EEG, diagnozy neurologicznej (diagnozy przed treningami biofeedback) oraz opracowanie diagnostyczne treningów biofeedback. 2) wystawienie opinii nauczyciela, wychowawcy, uwzględniającej stan zdrowia a takŝe stopień rozwoju, preferencje i moŝliwości poznawcze, które pozwolą na efektywny udział w organizowanych zajęciach. 3) wypełnienie i złoŝenie przez kandydata: - deklaracji uczestnictwa w Projekcie; - kwestionariusza osobowego; - oświadczenia uczestnika; - oświadczenia o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 4) poinformowanie ustne uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie; 8. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę Beneficjentów Ostatecznych 9. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej. 10. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, dopuszcza się moŝliwość przystąpienia do Projektu przez innego ucznia. 5 Warunki uczestnictwa w Projekcie 1. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy: 1) zamieszkują na terenie województwa lubelskiego; 2) uczęszczają do jednej z następujących szkół kształcenia specjalnego: - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bystrzycy, - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Załuczu, - Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 3) Spełniają łącznie wszystkie kryteria naboru:

4 pozytywna ocena uwzględniająca stan zdrowia a takŝe stopień rozwoju, preferencje i moŝliwości poznawcze, które pozwolą na efektywny udział w organizowanych zajęciach. wyraŝenie zgody uczestnictwa w projekcie przez ucznia i jego rodzica/opiekuna prawnego. 4) złoŝą poprawnie wypełnione dokumenty określone w 4 ust. 7 pkt W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niŝ jest to przewidziane w Projekcie, powstanie lista podstawowa i lista rezerwowa. Na liście podstawowej znajdą się uczniowie, którzy systematycznie uczęszczają w zajęciach dydaktycznych mają wysoka frekwencję. Na liście rezerwowej znajdą się uczniowie, którzy z róŝnych przyczyn nie uczestniczą systematycznie w zajęciach szkolnych. 3. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które: 1) są nauczycielami zatrudnionymi w jednej z następujących szkół kształcenia specjalnego: - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bystrzycy, - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Załuczu, - Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 2) zostaną wytypowani przez dyrektorów szkół oraz Kierownika naukowego projektu do przeszkolenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach 3) spełniają łącznie następujące kryteria naboru: posiadają największe doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (min. 3 lata pracy z uczniami o specjalnych potrzebach), posiadają stopień: nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, wyraŝenie zgody uczestnictwa w projekcie. 4)złoŜą poprawnie wypełnione dokumenty: - deklarację uczestnictwa w Projekcie; - kwestionariusz osobowy; - oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 6 Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 1. KaŜdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 1) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, na które się zakwalifikował; 2) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 3) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć; 4) opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć określonych w 3 ust. 4, w których uczestniczy.

5 2. KaŜdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 1) złoŝenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie; 2) zapoznania się z niniejszym Regulaminem; 3) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych; 4) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku nieobecności na zajęciach; 5) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów słuŝących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu; 6) bieŝącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie. 3. KaŜdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 4. Wnioskodawca zapewnia uczestnikom Projektu (SOSW Załucze) bezpłatny transport w ramach organizowanych w Projekcie zajęć pozalekcyjnych. 5. Wnioskodawca pokrywa koszty związane z przeszkoleniem wytypowanych nauczycieli, koszty ich transportu na miejsce szkolenia, koszty wyŝywienia oraz noclegu. 7 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura projektu do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyn. 2. Realizator Projektu dopuszcza w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą - rezygnację Beneficjentów Ostatecznych z udziału w Projekcie. 3. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złoŝonego do 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn przez rodzica lub opiekuna prawnego. 4. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niŝ 20% zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo skreślić uczestnika z listy. 5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub skreślenia go z listy uczestników Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, Realizator Projektu moŝe Ŝądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych. 8 Zasady monitoringu i kontroli 1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upowaŝnionym do przeprowadzania kontroli

6 9 Postanowienia końcowe 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień regulaminu wyraŝa się poprzez złoŝenie podpisów w deklaracji uczestnictwa. 2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Managera projektu w porozumieniu z opiekunem projektu z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące wdraŝania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki naleŝy do Zarządu Powiatu w Lublinie w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej - pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. 4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 5. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, szkołach wymienionych w 5 ust. 1 pkt 2 oraz na stronie internetowej Powiatu Lubelskiego.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Projekt E-laboratorium matematyczne małymi krokami do wielkich sukcesów

Projekt E-laboratorium matematyczne małymi krokami do wielkich sukcesów Projekt E-laboratorium matematyczne małymi krokami do wielkich sukcesów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN PROJEKTU E-laboratorium matematyczne małymi krokami do wielkich sukcesów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo