Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula"

Transkrypt

1 Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI Ciechanów

2 SPIS TREŚCI Wstęp Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 6 2. Treści programowe Dzieci młodsze Dzieci starsze Dzieci z autyzmem Obserwacje pedagogiczne. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna).36 Zakończenie Bibliografia

3 WSTĘP Program wychowania przedszkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi napisany został w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku. Program opracowany został przez nauczycieli praktyków oligofrenopedagogów, na potrzeby Przedszkola Specjalnego w SOSW w Ciechanowie do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole Specjalne sprawuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 3 do 10 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku (ust.2a załącznik nr ł do rozporządzenia MENiS z 26. marca 2004), zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. nr 66 póz Gó rna granica wieku życia jest związana z koniecznością odraczania obowiązku szkolnego (Dz.U. z 1996r., nr 67, poz.329zpóźn. zm.). Dziecko jest kwalifikowane do eduk acji specjalnej na podstawie diagnozy specjalistycznej dokonywanej w poradni psychologiczno - pedagogicznej (właściwej ze względu na miejsce zameldowania). Diagnoza ta zawiera określenie rodzaju, stopnia niepełnosprawności, uzasadnienie decyzji oraz wskazania do pracy z dzieckiem. Formalnym dokumentem jest tu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaś w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym również opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego. Istnieje też możliwość objęcia edukacją przedszkolną dzieci, których stan zdrowia un iemożliwia pobyt w grupie - wówczas możliwe jest uzyskanie orzeczenia o nauczaniu indywidualnym. Dodatkowym dokumentem jest również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydawane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Diagnoza formalna - specjalistyczna warunkuje ocenę rozwoju dziecka i umożliwia rodzicowi objęcie jego dziecka edukacją przedszkolną. Diagnoza formalna specjalistyczna warunkuje ocenę rozwoju dziecka i umożliwia rodzicowi objęcie jego dziecka edukacją przedszkolną. Podstawowym zadaniem przedszkola jest pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących wobec dzieci oraz zapewnienie im możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Nowa podstawa programowa określa ogólne cele kształcenia i wychowania przedszkolnego którymi są: 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 3

4 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Z celów ogólnych zawartych w podstawie programowej wynikają szczegółowe cele kształcenia i wychowania, które wyszczególnione są w pierwszym punkcie naszego programu. Kolejny punkt w programie to treści kształcenia i wychowania, które będzie realizował nauczyciel w pracy z dziećmi. Skupiają się one wokół piętnastu obszarów edukacyjnych wydzielonych w myśl nowej podstawy programowej. Treści kształcenia i wychowania starano się dostosować do ogólnie przyjętego w naszym przedszkolu podziału na grupy: Dzieci młodsze Dzieci starsze Dzieci z autyzmem Realizacja treści programowych następuje podczas całodniowego pobytu dziecka w przedszkolu: w trakcie zajęć dydaktycznych, w różnego rodzaju zabawach, w czasie indywidualnej pracy z dzieckiem, podczas czynności higieniczno porządkowych, w trakcie posiłków, spacerów i innej działalności. Obok treści wypisano umiejętności, czyli efekty kształcenia oraz sfery rozwoju dzieci. 4

5 Podane umiejętności, które mają nabyć dzieci podczas realizacji treści kształcenia przy podziale na grupy wiekowe są tylko orientacyjne. Każdy nauczyciel sam najlepiej zna powierzone swej opiece dzieci i wie, czego od nich oczekiwać i wymagać. Stawiając zadania dziecku powinniśmy się kierować obszarem najbliższego rozwoju w myśl koncepcji Lwa Wygotskiego. Specyfika kształcenia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie polega na całościowym, zintegrowanym nauczaniu i wychowaniu. Jest ono oparte na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w trakcie całego procesu edukacji przedszkolnej. W stosunku do wielu dzieci, zwłaszcza upośledzonych w stopniu znacznym przez cały okres ich pobytu w przedszkolu działania edukacyjne mogą nie wykraczać poza pewien obszar zaspokajając specyficzne potrzeby tych dzieci Należy uznać prawo dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy. Ostatnim punktem programu są obserwacje pedagogiczne i analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Dokładnie opisano tu rodzaje, sposób i cele obserwacji oraz sposób przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej dziecka kończącego przedszkole, która wskaże w jakim momencie rozwoju znajduje się dziecko i które obszary wymagają szczególnego wsparcia. Dla autorek programu będących praktykami w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi najważniejszym celem przy opracowywaniu programu przedszkolnego była jego przydatność, aby był praktyczny o czytelnej i przejrzystej treści. 5

6 1. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikają z celów ogólnych zawartych w podstawie programowej. Są realizowane we wszystkich obszarach edukacyjnych i obejmują: Rozwijanie umiejętności komunikowania się z najbliższym otoczeniem społecznym w sposób werbalny i niewerbalny Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych Kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych myśli, emocji i potrzeb w sposób zrozumiały dla najbliższego otoczenia społecznego Zapoznanie z pomieszczeniami w przedszkolu oraz otoczeniem wokół przedszkola Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie Uczestniczenie w organizowaniu własnego życia dokonywanie codziennych wyborów: rodzaju zabawy, ubrania Nabywanie świadomości własnego ciała, jego budowy, funkcji podstawowych narządów, dostrzeganie podobieństwa do innych ludzi Praktyczna nauka zasad higieny w podstawowym zakresie w odniesieniu do własnego ciała i otoczenia Wyrabianie samodzielności w zakresie samoobsługi Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez zabawy i gry ruchowe Posługiwanie się różnymi formami ruchu: gimnastyka, naśladowanie, taniec, improwizacja ruchowa Poznawanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w przedszkolu, w drodze do przedszkola Zapoznanie ze strukturą rodziny, budzenie poczucia przynależności do niej Rozumienie pojęć: dom rodzinnym, rodzice, rodzeństwo Znajomość najbliższych członków rodziny Znajomość własnego imienia i nazwiska Nabywanie wiedzy o przyrodzie poprzez obserwowanie, badanie, doświadczanie Znajomość nazwy swojej miejscowości Poznanie symboli narodowych: flaga, godło 6

7 Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni dotyczących życia dzieci na innych kontynentach Rozwijanie umiejętności spostrzegania za pomocą zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, dotyku i smaku Kształcenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania Zdobywanie informacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem i czasem Rozumienie czynności dodawania i odejmowania w ujęciu praktycznym Nabywanie umiejętności rozumienia mowy Rozwijanie i doskonalenie aparatu mowy (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, ćwiczenia warg, języka, podniebienia) Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy poprzez stosowanie różnych form aktywności Dostarczanie wzorów poprawnej pięknej polszczyzny Adekwatne reagowanie własnym zachowaniem na sygnały dźwiękowe i wypowiedzi innych osób Rozwijanie motywacji do odczytywania symboli Zainteresowanie pisaniem Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki i brzmienia instrumentów, śpiewanie piosenek Kształtowanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego oraz płynności ruchów Rozwijanie aktywności muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie Rozwijanie aktywności twórczej w zabawach i zajęciach plastycznych, nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi przy tej twórczości Rozwijanie zainteresowań technicznych i określonych umiejętności praktycznych Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku: pogoda, zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt występujących w otoczeniu dziecka Budzenie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie umiejętności obserwowania, eksperymentowania, badania, prowadzenia doświadczeń 7

8 2. TREŚCI PROGRAMOWE 2.1. DZIECI MŁODSZE 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych Kształtowanie własnego Ja w kontaktach z dorosłymi, -reaguje na własne imię, innymi dziećmi i sytuacjach życiowych (rozumienie i -dostrzega części ciała, Społecznego poznawanie siebie). -jest świadome przynależności do rodziny, rozpoznaje oraz Emocjonalnego Usprawnianie przekazywania informacji pozawerbalnie potrafi wskazać członków rodziny na zdjęciach, (mimika, gesty). -wyraża swoje uczucia w sposób akceptowany społecznie Wzmacnianie poczucia tożsamości społecznej : dziecko jako (mimika, gest, znak, ), jednostka, jako członek rodziny, jako członek zbiorowości - przestrzega norm współżycia w grupie, przedszkolnej. - szanuje wspólną własność, Kształcenie świadomości własnego ciała poprzez zabawy -odpowiada uśmiechem na uśmiech, polegające na wskazywaniu jego części. -odróżnia osoby obce od znanych, Budzenie współczucia, nauka obdarowywania. -reaguje na tonację głosu i nastrój otoczenia, Wyrabianie szacunku dla przedmiotów i zabawek. -zwraca na siebie uwagę dorosłego w sposób społecznie akceptowany, -wykazuje chęć do naśladownictwa, -w sposób akceptowany reaguje na zachowanie negatywne rówieśników (np. próby zabierania zabawek), 8

9 -stosuje się do informacji zakazu nie wolno, -reaguje na płacz innego dziecka pociesza, okazuje życzliwość, prezentuje przyjazne gesty. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi, tzn. - otwiera i zamyka różne pudełka, zbiera różne przedmioty, samodzielnego korzystania z toalety, jedzenia. Wyrabianie w dziecku nawyku codziennego dbania o higienę, czystość i estetykę. Kształtowanie umiejętności utrzymywania właściwej postawy ciała podczas spożywania posiłków przy stole. - myje i wyciera twarz i ręce, - zna kosmetyki niezbędne do utrzymania higieny osobistej, - estetycznie spożywa posiłek, korzysta z łyżki i widelca, -akceptuje nocnik, sedes w treningu realizacji potrzeb fizjologicznych, Społecznego Wyrabianie nawyku dbałości o rzeczy znajdujące się w sali - pomaga w przygotowaniu prostych posiłków (np. przedszkolnej. Wdrażanie do sprzątania po sobie i pomagania innym w utrzymywaniu porządku. udekorowaniu kanapek gotowymi plastrami), - szanuje zabawki znajdujące się w Sali, - odkłada przedmioty, zabawki na wyznaczone miejsce, - uczestniczy w czynności wycierania (np. stolika) utrzymując kierunek pionowy (z góry na dół) ruchu ręki, - zachowuje czystość w miejscu pracy. 9

10 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Wdrażanie do posługiwania się wspierającymi lub -właściwie kontroluje wdech i wydech, alternatywnymi metodami porozumiewania się jako -rozumie znaczenie intonacji ludzkiego głosu, Społecznego wspomagającymi rozwój mowy. Usprawnianie pracy narządów aparatu artykulacyjnego. Usprawnianie podstawowych funkcji mowy ( oddychania, -stosuje wyrażenia i zwroty dźwiękonaśladowcze, -stosuje gest i mimikę w komunikowaniu się z otoczeniem, -jest nadawcą i odbiorcą informacji, fonacji, artykulacji oraz ich koordynacji ), poprzez - utrzymuje kontakt wzrokowy, systematyczne ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne ( czynne i bierne). -reaguje na proste polecenia, -reaguje na dźwięki poszukuje ich źródła, -uczestniczy w zabawach w echo, -szuka wzrokiem osób, przedmiotów nazywanych przez dorosłego. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Stymulowanie bezpośredniej aktywności - pojawienie się -w zachowaniach dziecka zauważalne są ssanie kciuka lub pierwszych nawyków. języka, systematyczne wysuwanie języka, drapanie, trzymanie Poznawczego Ćwiczenia czynnościowe w obrębie własnego ciała (mogą one i wypuszczanie, umiejętność wodzenia wzrokiem za 10

11 prowadzić do utrzymania interesującego rezultatu aktywności lub ponownego wywołania go). Nabywanie doświadczeń na poziomie ssania i widzenia, fonacji (wydawania dźwięków) i słyszenia, chwytania. Ukierunkowanie zainteresowania dziecka na rezultat działania, a nie tylko aktywność samą w sobie - odkrycia są czynione przypadkowo, przy powtarzaniu, bez celu pierwotnie ustalonego dla podejmowanej formy działania. Dziecko aby otrzymać interesujące go rezultaty nie poprzestaje na powtarzaniu czynności, ale jest ukierunkowane na cel. Jego osiągnięcie jest możliwe dzięki kombinacji środków już znanych. Dziecko stosuje znane schematy w nowych, nieprzewidywalnych sytuacjach, próbując koordynować ze sobą środki i cele. Przewiduje (własne działania i zdarzenia zewnętrzne) przez konkretne oczekiwanie. Pojawia się tu akt intencji /świadomość pragnienia/ osiągnięcia przedmiotu, polegający w wysiłkach dziecka w kierunku usunięciu przeszkody. Dziecko koncentruje się na kilku (dwa lub więcej) przedmiotach, rozróżniając przedmiot do osiągnięcia, przeszkodę i środek pomocniczy do jej przezwyciężenia. przedmiotem, poszukiwanie źródła dźwięku, chwytanie przedmiotów, aby je ssać. Czynności mają charakter szukania na oślep, następnie uzyskują charakter aktywności rytmicznej aby w końcu utracić zainteresowanie dziecka, -charakterystyczne formy aktywności polegają na schematach przesuwania, kołysania, potrząsania, uderzania itp. Dziecko nabywa umiejętność odtwarzania w działaniu uzyskanego, interesującego je rezultatu. -zainteresowanie dziecka skierowane jest na przedmioty, próbuje ono różnych środków dla osiągnięcia celu (np. chwyta rękę dorosłego i przesuwa w stronę przedmiotu, który leży za daleko; odpycha przeszkodę). Usuwanie przeszkody może zachodzić jako bezpośrednie wypuszczanie przedmiotu z ręki, aby zrealizować cel jakim może być wzięcie do ręki innego przedmiotu, może również przyjąć formę uderzania w rękę opiekuna. Dziecko dostrzega nowy przedmiot, stosuje wobec niego znane schematy /słucha, chwyta, dotyka, manipuluje/, próbując dokonać jego definicji przez użytek. 11

12 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających - ma świadomość schematu własnego ciała, rozumie niektóre życiu. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa (np. popychanie się, zabieranie zabawek). Dbałość o sprawność ruchową dzieci i koordynację ruchową poprzez organizowanie zajęć gimnastycznych połączonych z zabawami ruchowymi oraz spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Usprawnianie motoryki małej i dużej. funkcje jakie pełnią poszczególne części ciała, -bierze udział w zabawach ruchowych, -odczuwa radość z podejmowanego wysiłku fizycznego -wykorzystuje w ćwiczeniach przybory tj. woreczki obręcze, szarfy, -unika czynników szkodliwych dla zdrowia: rozpoznaje temperaturę wody (mycie się), potraw, -potrafi zachować się właściwie w trakcie wizyty u pielęgniarki, lekarza, -myje ręce przed i po jedzeniu, -różnicuje pokarm i jego opakowanie, -wyczuwa przestrzeń w trakcie wykonywanych ruchów, czynności, -bezpiecznie korzysta z obiektów i urządzeń do zabaw i rekreacji, -bawi się i wykonuje ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, -współdziała z innymi (ćwiczenia z, przeciwko i razem ), Ruchowego 12

13 -potrafi korzystać z zabawek i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami, -korzysta w trakcie zajęć z przyborów, -potrafi bezpiecznie poruszać się w budynku i poza nim, -nie zagraża innym uczestnikom zabawy, Motoryka mała: - nawleka koraliki, -przewleka sznurki przez różne rzeczy, -zbiera drobne elementów dwoma palcami, -ugniata papierowe kule, -korzysta z plasteliny i masy solnej, -odtwarza np. padanie deszczu, -rozdziera i próbuje rozcinać papier, Motoryka duża: -omija przeszkody, -wykonuje podskoki, - wykonuje wymachy rękami do przodu, do tyłu, rzuca piłką, woreczkami, - potrafi klaskać, wstawać, siadać, podnieść i położyć przedmioty. 13

14 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą im grozić, gdy bawią się w domu, w parku, lesie i nad wodą, na podwórku, bez opieki dorosłych. -respektuje porządek dnia, dostrzega własne miejsce pracy, -zwraca się o pomoc, -unika niebezpieczeństw, -bezpiecznie korzysta z urządzeń i obiektów. Społecznego 7. Wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem. 8. Wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9. Wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań kulturalnych, - rozwija własną wyobraźnię i aktywność twórczą, uczestnictwo w imprezach i uroczystościach. -uczestniczy w wystawach, wycieczkach do muzeum itp. Estetycznego Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania na -reaguje na muzykę, różnych uroczystościach, wycieczkach itp. Zabawy naśladowcze jako forma ekspresji teatralnej. Słuchanie, wystukiwanie i śpiewanie piosenek. Wyrażanie muzyki ruchem: marsze, pląsy. Pomaganie w lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez muzykę i ruch. Stwarzanie okazji do działalności plastycznej w oparciu o -uczestniczy w zabawach naśladowczych, -porusza się w takt muzyki z dbałością o coraz większe wyczucie tempa i rytmu słuchanych utworów, -wypowiada się na temat wysłuchanej muzyki za pomocą rysunku, ruchu itp. -umiejętnie stosuje środki artystycznego wyrazu: maluje, rysuje, modeluje; wykorzystuje różne kolory w trakcie 14

15 muzykę. Rozwijanie poczucia sprawstwa i kontroli dziecko jako twórca i odbiorca muzyki. Dziecko jako twórca i odbiorca muzyki. Wykorzystywanie przyrody jako inspiracji w działalności artystycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej, ruchowo słuchowej i ruchowo - słuchowo wzrokowej. Wdrażanie do zabaw relaksujących. malowania, -wzbogaca kącik plastyczny o ciekawe eksponaty, -bierze udział w konkursach plastycznych, -maluje plamy barwne, wykonuje kompozycje mozaikowe na płaszczyźnie, -poznaje nowe środki i techniki prac plastycznych, -chętnie podejmuje zadania, wykonuje zadania do końca-jest wytrwały, rozumie wartość pochwały jako nagrody za wykonaną pracę, -wyraża swoje przeżycia i emocje za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego, - uczestniczy w zabawach ruchowych nawiązujących do treści piosenki, - słucha piosenek naśladując ich figury graficzne, - słucha muzyki relaksacyjnej. 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Gromadzenie i poszerzanie doświadczeń techniczno -uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych, gromadzi konstrukcyjnych przez obserwowanie, manipulowanie i doświadczenia (np. wieża), Poznawczego odkrywanie. - łączy i rozłącza klocki, 15

16 Kształtowanie świadomości posługiwania się urządzeniami domowymi. Pogłębianie doświadczeń plastyczno konstrukcyjnych. Kształtowanie odczuwania radości z wykonanej pracy. -wykorzystuje w zabawach zabawki imitujące urządzenia techniczne (np. suszarki do suszenia włosów lalce), -posługuje się prostymi narzędziami, -obserwuje obsługę urządzeń socjalnych i technicznych, -dba o czystość i porządek wokół siebie. 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Treści kształcenia Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie we wszystkich porach roku ( spacery, obserwacje, doświadczenia, eksperymenty). Kształtowanie zainteresowania światem zwierząt i roślin. Kształtowanie postaw szacunku do przyrody. Badanie właściwości obiektów przyrody nieożywionej. Stymulowanie warunków obserwacji poszczególnych pór roku ukierunkowanie zmysłowego odbioru wrażeń. Umiejętności -obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, -uczestniczy w wycieczkach, spacerach do lasu, parku, nad staw, - sadzi wybrane rośliny w doniczkach i je pielęgnuje, -wie co potrzebne jest roślinom do życia, - uczestniczy w ćwiczeniach kalendarzowych z wykorzystaniem koła pór roku, -obserwuje świat roślin i zwierząt w środowisku naturalnym oraz warunkach sztucznych (np. staw, ZOO), -ogląda ilustracje z wybranymi zwierzętami i potrafi naśladować ich ruch i wydawane głosy, -dostrzega piękno przyrody. Sfera rozwoju Społecznego 16

17 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Ukierunkowanie na określenia czasu (wczoraj, dziś, jutro) i -ma orientację w przestrzeni najbliższego otoczenia, używanie ich. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. -uczestniczy w uzupełnianiu kalendarza pogody, Porównywanie Poznawczego Stymulowanie działań wykonywanych wyłącznie na -rozumie pojęcia dużo/mało, przedmiotach konkretach (sensoryczno motoryczne). Rozwijanie pojęć matematycznych dotyczących wielkości, kształtu, porządkowania. Wdrażanie do układania kompozycji z figur geometrycznych. Odwzorowywanie -odwzorowuje proste wzory graficzne, ruchowe itp. Porządkowanie zbiorów przedmiotów -segreguje przedmioty wg 1 cechy, Liczenie i posługiwanie się pieniędzmi -odczuwa czynność liczenia w kategoriach porządkowania otoczenia, -uczestniczy w dokonywaniu prostych zakupów w sklepie, Mierzenie długości, objętości, ciężaru, czasu z zastosowaniem prostych przyrządów pomiarowych -wykorzystuje miarę do określania wzrostu ciała, -nabywa doświadczeń w zakresie objętości i ciężaru przedmiotów używanych w zabawie. 17

18 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Rozwijanie poczucia sprawstwa w trakcie malowania -wskazuje swój znaczek rozpoznawczy, kredkami, farbami. Rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie motoryki dużej, przygotowującej do czynności rysowania kierunkowego. -podejmuje aktywność graficzną, -rysuje plamy (stemplowanie, pracuje na różnorodnym materiale: śnieg, piasek, papier), -wskazuje palcem. Poznawczego 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Kształtowanie poczucia, przynależności do swojej rodziny. -zna własne imię, Budzenie sympatii do dzieci innych narodowości. Poznawanie środowiska lokalnego (tam gdzie się uczy). -poprawnie zwraca się do członków rodziny, -rozpoznaje najbliższe otoczenie placówki, -identyfikuje symbol godła w sali przedszkolnej, -uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów (strażak, pielęgniarka, policjant). Społecznego 18

19 2.2. DZIECI STARSZE 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych Kształtowanie poczucia tożsamości, sprawstwa i kontroli oraz -reaguje na własne imię i nazwisko, własnej wartości jako podstaw rozwoju osobowości. -zna schemat ciała, Społecznego Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną. Wzmacnianie poczucia tożsamości społecznej: dziecko jako jednostka, jako członek rodziny, jako członek zbiorowości przedszkolnej. -identyfikuje się z własną płcią, -jest świadome przynależności do rodziny, rozpoznaje członków rodziny na zdjęciach, potrafi podać imiona najbliższych osób, -wyraża swoje oczekiwania i potrzeby w sposób zrozumiały dla innych, akceptowany społecznie /mimika, gest, znak, słowo/, -stosuje formy grzecznościowe, przestrzega norm współżycia w grupie. Emocjonalnego 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Kształtowanie umiejętności potrzebnych do utrzymania higieny -odkręca, zakręca krany, nakrętki na butelkach, otwiera i osobistej w taki sposób, aby stały się nawykiem. zamyka różne pudełka, Społecznego Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole podczas -ubiera się i rozbiera, zapina różne zapięcia, dobiera odzież do 19

20 spożywania posiłków. Wyrabianie nawyku dbałości o własne rzeczy oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się. Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie i pomagania innym w utrzymywaniu porządku. pogody, -estetycznie spożywa posiłek, posługuje się łyżką i widelcem, korzysta z serwetki po skończonym posiłku, -pomaga w przygotowywaniu prostych posiłków i nakrywaniu do stołu, -myje i wyciera twarz i ręce, myje zęby. 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Kształtowanie właściwych nawyków mowy. -podnosi własny poziom motywacji w zakresie komunikacji Wdrażanie do posługiwania się wspierającymi lub werbalnej, Społecznego alternatywnymi metodami porozumiewania się jako -właściwie kontroluje wdech i wydech, wspomagającymi rozwój mowy. -kontroluje wysokość i natężenie głosu, Doskonalenie aparatu mowy poprzez systematyczne -stosuje wyrażenia i zwroty dźwiękonaśladowcze, prowadzenie ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i -stosuje gest i mimikę w komunikowaniu się z otoczeniem, fonacyjnych. -rozwija własne poczucie sprawstwa w oparciu o porozumiewanie się z innymi, -jest nadawcą i odbiorcą informacji, -stosuje wybiórczo proste słowa, ze zrozumieniem kontekstu ich użycia, -przyporządkowuje wypowiedzi osobie lub rzeczy, -ma właściwe nawyki mowne - utrzymuje kontakt wzrokowy, 20

21 -rozumie i wykonuje polecenia, -rozumie sytuacje społeczne, prawidłowo na nie reaguje. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Ukierunkowanie działań poznawczych na odkrywanie nowych -manipuluje i eksperymentuje, odkrywając nowe środków do realizacji celu, prezentując nowe zachowania oraz powtarzając je. Poszukiwanie nowości zarówno w przedmiocie jak i zjawisku, sytuacji - eksperymentowanie. właściwości przedmiotu lub sytuacji, -potrafi wykorzystać w eksperymentowaniu upuszczanie, rzucanie, zsuwanie, toczenie przedmiotów, rozpryskiwanie, poruszanie po powierzchni wody itp. Poznawczego Uzupełnianie dotychczasowych form zachowania przez -potrafi zmienić dotychczasowy charakter użytkowy złożone czynności umysłowe (inwencja przez dedukcję lub inne kombinacje myślowe). Stymulowanie przejścia od poszukiwania ukierunkowanego do przedmiotu, nadając mu cechy narzędzia, -podejmuje działania ukierunkowane celem, -potrafi używać kija jako narzędzia, kłaść przedmioty jedne na inwencji (którą cechuje szybkość) oraz od schematu drugich, wkładać do pojemnika rzeczy i je wyjmować ruchowego do wyobrażeniowego. wysypać itp. 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających - ma świadomość schematu własnego ciała, rozumie funkcje życiu. jakie pełnią poszczególne części ciała, Ruchowego 21

22 Kształtowanie przekonania o konieczności przestrzegania higieny i prawidłowego odżywiania. Dbałość o sprawność ruchową dzieci i koordynację ruchową poprzez organizowanie zajęć gimnastycznych połączonych z zabawami ruchowymi. Uświadomienie sytuacji jakiej znajdują się osoby niepełnosprawne i wyjaśnienie dlaczego niektórzy ludzie muszą nosić aparaty słuchowe, ortodontyczne, okulary, obuwie ortopedyczne. Wdrażanie do niesienia pomocy innym ludziom. -dąży do aktywności fizycznej jako warunku zdrowia, -unika czynników szkodliwych dla zdrowia: rozpoznaje temperaturę wody (mycie się), potraw, zachowuje ciszę w trakcie zabaw, -potrafi zachować się właściwie w trakcie wizyty u pielęgniarki, lekarza; -rozpoznaje kiedy potrzebuje pomocy medycznej, -myje ręce przed i po jedzeniu, -różnicuje pokarm i jego opakowanie, -właściwie dobiera ilość spożywanego przez siebie pokarmu, -wyczuwa przestrzeń w trakcie wykonywanych ruchów, czynności, -wykonuje ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, -bezpiecznie korzysta z obiektów i urządzeń do zabaw i rekreacji, -bawi się i wykonuje ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, -współdziała z innymi (ćwiczenia z, przeciwko i razem ), zna własną siłę, kontroluje jej użycie, -zna reguły gier i zabaw w których uczestniczy, - reaguje prawidłowo na polecenie-komendę. 22

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach (podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00 13:00) Dzieci starsze ( 5 i 6 letnie ) 6:00-8:00 Schodzenie się dzieci Zabawy dowolne w kącikach

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZEJ MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH NA OKRES STYCZEŃ CZERWIEC 2016

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZEJ MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH NA OKRES STYCZEŃ CZERWIEC 2016 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZEJ MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH NA OKRES STYCZEŃ CZERWIEC 2016 1 Plan opracowany został w oparciu o: wnioski i propozycje opiekunów grup, diagnozę potrzeb

Bardziej szczegółowo

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik Nr 2 REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBCZEWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Rybczewice Drugie 21-065 Rybczewice. 2.

Bardziej szczegółowo

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY I SEMESTR rok szkolny:.. Imię, nazwisko ucznia:.. Klasa:. Zakres aktywności Poziom funkcjonowania Funkcjonowanie: o sobie nie podejmuje słabo dostatecznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r.

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r. Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 9. Na podstawie art. 14.2. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie różnic w podstawie programowej wychowania przedszkolnego po wprowadzeniu zmian z 17 czerwca 2016 r.

Zestawienie różnic w podstawie programowej wychowania przedszkolnego po wprowadzeniu zmian z 17 czerwca 2016 r. Zestawienie różnic w podstawie programowej wychowania przedszkolnego po wprowadzeniu zmian z 17 czerwca 2016 r. Podstawa programowa z 30 maja 2014 r. Podstawa programowa z 17 czerwca 2016 r. Cele wychowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Przedszkola Nr 186 w Warszawie

Program profilaktyczny Przedszkola Nr 186 w Warszawie Program profilaktyczny Przedszkola Nr 186 w Warszawie Program profilaktyczny został opracowany na podstawie: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 3. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK

PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GOSZCZANOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK Przyjęty Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2011 z dnia 12.09.2011r. CELE: 1.Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

Moje przedszkole. Aktywność ruchowa: - rozwija zręczność i zwinność;

Moje przedszkole. Aktywność ruchowa: - rozwija zręczność i zwinność; Temat Moje przedszkole Przewidywane osiągnięcia dziecka WRZESIEŃ - zna zasady korzystania ze wspólnych miejsc do zabawy, atrakcyjnych zabawek, gier, układanek; - odkłada zabawki na wyznaczone miejsca;

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN

Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN Aneks do Statutu Szkoły Nowelizacja Statutu Szkoły obowiązującego od 1 września 2016 roku zgodnie ze zmianami Ustaw o Systemie Oświaty MEN (zmiany w ustawie o systemie Oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 CALINECZKA w Policach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U> nr 256, poz. 2572 z późn. zm) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCOWAWCZYCH

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCOWAWCZYCH PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCOWAWCZYCH Program rewalidacyjno wychowawczy wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju i wykorzystywała do CELÓW SZKOLENIOWYCH - zajęć warsztatowych z nauczycielami - przy

Bardziej szczegółowo

Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 3- letniego (25-36 miesięcy)

Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 3- letniego (25-36 miesięcy) Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 3- letniego (25-36 miesięcy) Imię i nazwisko dziecka:.. Data urodzenia: Daty kolejnych obserwacji: obserwacja I... obserwacja II... obserwacja III... Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach (podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00 13:00) Dzieci młodsze 6:00-8:15 Schodzenie się dzieci 8:15-8:30 Przygotowanie do śniadania

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W KRAKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W KRAKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MALUTKOWO W KRAKOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak Podstawa programowa to w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO WE WŁODAWIE NA LATA 2015-2018 Motto: Dziecko ma uczyć się bawiąc i bawić się ucząc zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JANUSZA KORCZAKA W TUMLINIE. na rok szkolny: 2015/2016. Program opracowały:

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JANUSZA KORCZAKA W TUMLINIE. na rok szkolny: 2015/2016. Program opracowały: PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JANUSZA KORCZAKA W TUMLINIE na rok szkolny: 2015/2016 Program opracowały: mgr Marta Wychowaniec mgr Agnieszka Kaszuba mgr Małgorzata Bekier-Bochenek Podstawa

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO MĄDREGO POLAKA. upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Przecław. Człowiek - najlepsza inwestycja

OD PRZEDSZKOLAKA DO MĄDREGO POLAKA. upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Przecław. Człowiek - najlepsza inwestycja OD PRZEDSZKOLAKA DO MĄDREGO POLAKA upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Przecław Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza

Bardziej szczegółowo

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego I Rozwój sprawności ruchowej Ewa Bogdan Teresa Oleksa 1. Motoryka bierze udział w zorganizowanych i spontanicznych zabawach ruchowych; wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE Osią wszystkich realizowanych w placówce działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia/ wychowanka. Temu celowi służą wszystkie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RÓWNE SZANSE. próby włączania w życie klasy i szkoły usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji

Tytuł: RÓWNE SZANSE. próby włączania w życie klasy i szkoły usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji PROGRAM WYCHOWANIA I NAUCZANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMW STOPNIU UMIARKOWANYM OPRACOWANY PRZEZ mgr E.PIECZONKA Tytuł: RÓWNE SZANSE Wstęp. Każde dziecko z racji swego upośledzenia umysłowego

Bardziej szczegółowo

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie programów wspomagania rozwoju dzieci w świetle przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej

Konstruowanie programów wspomagania rozwoju dzieci w świetle przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej Konstruowanie programów wspomagania rozwoju dzieci w świetle przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej Danuta Mroczyk Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I co dalej z diagnozą przedszkolną?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka)

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka) iagnoza umiejętności...... Umiejętność w trakcie przyswajania Umiejętność opanowana Wyróżnia się Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice Grupy I,,URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Drodzy Rodzice Grupy I,,URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Drodzy Rodzice Grupy I,,URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego; - dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom; - zwracanie uwagi na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki. w Zakrzewie. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie Misja przedszkola Każde dziecka jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat;

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat; MARZEC Tematy kompleksowe: 1. Muzyka jest wszędzie. 2. Poznajemy pracę krawcowej. 3. Wiosna tuż tuż. 4. Wiosna idzie przez świat. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 1. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną

Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Dzieci Rodziców Nauczycieli Środowisko i społeczność lokalną Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne:

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne: Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE Edukacja 6 latka w szkole Każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoją dynamikę, tempo i rytm rozwoju. Dzieci różnią się między sobą zdolnościami do nauki, sprawnością

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY ABSOLWENT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO jest kulturalny: stara się używać form grzecznościowych, przestrzega reguł obowiązujących w grupie, uważnie słucha dzieci i dorosłych, próbuje

Bardziej szczegółowo

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji Przedszkole jako pierwszy etap edukacji Na przykładzie doświadcze wiadczeń Przedszkola nr 15 w Gdańsku Niezapominajka Niezapominajka 1 Dziecko w wieku od 3 5 lat Duże zmiany w rozwoju intelektualnym przechodzenie

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. TYDZIEŃ I "JESIEŃ DAJE NAM OWOCE" - W sadzie - Jabłka, gruszki, śliwki... - Kosz z owocami - owocowe smakołyki - Wiemy dużo o owocach - Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata:

Koncepcja Rozwoju. Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance. na lata: Koncepcja Rozwoju Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance na lata: 2014 2019. Motto Przedszkola: Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Samorządowe Przedszkole Nr 55 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie Pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do stosowania Uchwałą Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola Nr 55 nr 04/27/08/13 z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły.

STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie. Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie Stanowi integralną część ogólnego Statutu Szkoły. STATUT Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. dra Ludwika

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny Część Druga Psychometryczna analiza wyników badań standaryzacyjnych Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny 79 Skala Gotowości

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE. na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE. na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE na rok szkolny 2014/2015 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 12.09.2014r. Radę Rodziców w dniu 26.09.2014 r. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień drugi. Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem.

II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień drugi. Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem. II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. Program profilaktyczny ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Czy mój sześciolatek/siedmiolatek jest gotowy by przekroczyć próg szkoły, by stawić czoła nowym wyzwaniom? Czy będzie potrafił podporządkować się

Czy mój sześciolatek/siedmiolatek jest gotowy by przekroczyć próg szkoły, by stawić czoła nowym wyzwaniom? Czy będzie potrafił podporządkować się NOWA RZECZYWISTOŚĆ Czy mój sześciolatek/siedmiolatek jest gotowy by przekroczyć próg szkoły, by stawić czoła nowym wyzwaniom? Czy będzie potrafił podporządkować się szkolnej dyscyplinie? Czy wejdzie w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Zadania główne: 1. Wzmacnianie działalności wychowawczo - opiekuńczej przedszkola ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020

PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020 PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2015-2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie 1 Wstęp Profilaktyka, to proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi oraz eliminowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III. Opracowała - Małgorzata Rutkowska PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS I III Opracowała - Małgorzata Rutkowska Dział wychowawczy Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Cele wychowawcze -Poznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn) umie okazywać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BIEŻYNIU Wizja naszego przedszkola Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i przedszkola stwarzamy mu szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Nasze

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15

Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 Plan pracy wychowawczej dla grupy przedszkolnej 5 i 6 latków na rok szkolny 2014/15 I. Organizacja grupy 1. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami, wynikającymi z roli bycia członkiem społeczności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Program wychowawczy Publicznego Przedszkola w Brąszewicach Podstawy prawne programu wychowawczego: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia:

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: MARZEC Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: I. W ŚWIECIE SZTUKI. 1. Świat malarstwa: utrwalanie pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach PRZEDSZKOLE KSZTAŁTUJE POSTAWY PROEKOLOGICZNE WŚRÓD DZIECI ZADANIE: Kształtowanie u dzieci

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek. w przedszkolu. w klasie I. przygotowuje się do nauki czytania, pisania i matematyki. uczy się czytania, pisania i matematyki

Sześciolatek. w przedszkolu. w klasie I. przygotowuje się do nauki czytania, pisania i matematyki. uczy się czytania, pisania i matematyki Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. Nie żądaj, lecz przekonuj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH PIEŚCIROGACH w roku szkolnym 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH PIEŚCIROGACH w roku szkolnym 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH PIEŚCIROGACH w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Co potrafi trzylatek w naszym przedszkolu!

Co potrafi trzylatek w naszym przedszkolu! Co potrafi trzylatek w naszym przedszkolu! Myje ręce z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności Prawidłowo wyciera nos Samodzielnie obsługuje się w pomieszczeniach sanitarnych Reaguje na sygnały

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Przyjęty kierunek pracy: Cele : Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka Tworzenie warunków sprzyjających

Bardziej szczegółowo

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie Porównanie podstawy programowej w oddziale 0 i 1 klasie szkoły Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

6 latek do szkoły czyli o gotowości szkolnej

6 latek do szkoły czyli o gotowości szkolnej 6 latek do szkoły czyli o gotowości szkolnej Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław - Stare Miasto tel./fax (71) 344 83 35 www.ppp1.wroc.pl Skrzynka pytań: www.ppp1.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZEJ POMOCY

BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZEJ POMOCY PLAN PRACY Z DZIEĆMI W REALIZOWANIU ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I PIERWSZEJ POMOCY 1. Dostarczanie dziecku informacji o jego akceptacji w grupie, zarówno przez rówieśników jak i osoby dorosłe, a

Bardziej szczegółowo

Statut Oddziału Przedszkolnego

Statut Oddziału Przedszkolnego Załącznik Nr 1 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach Statut Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rudkach

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny: wrzesień

Plan miesięczny: wrzesień Plan miesięczny: wrzesień JA I MOJA RODZINA TYDZIEŃ 1 POZNAJEMY SIĘ Poznanie dzieci, integracja grupy. Dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie Socjalizacja dzieci

Bardziej szczegółowo