Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula"

Transkrypt

1 Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI Ciechanów

2 SPIS TREŚCI Wstęp Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 6 2. Treści programowe Dzieci młodsze Dzieci starsze Dzieci z autyzmem Obserwacje pedagogiczne. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna).36 Zakończenie Bibliografia

3 WSTĘP Program wychowania przedszkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi napisany został w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 roku. Program opracowany został przez nauczycieli praktyków oligofrenopedagogów, na potrzeby Przedszkola Specjalnego w SOSW w Ciechanowie do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole Specjalne sprawuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 3 do 10 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku (ust.2a załącznik nr ł do rozporządzenia MENiS z 26. marca 2004), zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. nr 66 póz Gó rna granica wieku życia jest związana z koniecznością odraczania obowiązku szkolnego (Dz.U. z 1996r., nr 67, poz.329zpóźn. zm.). Dziecko jest kwalifikowane do eduk acji specjalnej na podstawie diagnozy specjalistycznej dokonywanej w poradni psychologiczno - pedagogicznej (właściwej ze względu na miejsce zameldowania). Diagnoza ta zawiera określenie rodzaju, stopnia niepełnosprawności, uzasadnienie decyzji oraz wskazania do pracy z dzieckiem. Formalnym dokumentem jest tu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaś w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym również opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego. Istnieje też możliwość objęcia edukacją przedszkolną dzieci, których stan zdrowia un iemożliwia pobyt w grupie - wówczas możliwe jest uzyskanie orzeczenia o nauczaniu indywidualnym. Dodatkowym dokumentem jest również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydawane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Diagnoza formalna - specjalistyczna warunkuje ocenę rozwoju dziecka i umożliwia rodzicowi objęcie jego dziecka edukacją przedszkolną. Diagnoza formalna specjalistyczna warunkuje ocenę rozwoju dziecka i umożliwia rodzicowi objęcie jego dziecka edukacją przedszkolną. Podstawowym zadaniem przedszkola jest pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących wobec dzieci oraz zapewnienie im możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Nowa podstawa programowa określa ogólne cele kształcenia i wychowania przedszkolnego którymi są: 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 3

4 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Z celów ogólnych zawartych w podstawie programowej wynikają szczegółowe cele kształcenia i wychowania, które wyszczególnione są w pierwszym punkcie naszego programu. Kolejny punkt w programie to treści kształcenia i wychowania, które będzie realizował nauczyciel w pracy z dziećmi. Skupiają się one wokół piętnastu obszarów edukacyjnych wydzielonych w myśl nowej podstawy programowej. Treści kształcenia i wychowania starano się dostosować do ogólnie przyjętego w naszym przedszkolu podziału na grupy: Dzieci młodsze Dzieci starsze Dzieci z autyzmem Realizacja treści programowych następuje podczas całodniowego pobytu dziecka w przedszkolu: w trakcie zajęć dydaktycznych, w różnego rodzaju zabawach, w czasie indywidualnej pracy z dzieckiem, podczas czynności higieniczno porządkowych, w trakcie posiłków, spacerów i innej działalności. Obok treści wypisano umiejętności, czyli efekty kształcenia oraz sfery rozwoju dzieci. 4

5 Podane umiejętności, które mają nabyć dzieci podczas realizacji treści kształcenia przy podziale na grupy wiekowe są tylko orientacyjne. Każdy nauczyciel sam najlepiej zna powierzone swej opiece dzieci i wie, czego od nich oczekiwać i wymagać. Stawiając zadania dziecku powinniśmy się kierować obszarem najbliższego rozwoju w myśl koncepcji Lwa Wygotskiego. Specyfika kształcenia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie polega na całościowym, zintegrowanym nauczaniu i wychowaniu. Jest ono oparte na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w trakcie całego procesu edukacji przedszkolnej. W stosunku do wielu dzieci, zwłaszcza upośledzonych w stopniu znacznym przez cały okres ich pobytu w przedszkolu działania edukacyjne mogą nie wykraczać poza pewien obszar zaspokajając specyficzne potrzeby tych dzieci Należy uznać prawo dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy. Ostatnim punktem programu są obserwacje pedagogiczne i analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Dokładnie opisano tu rodzaje, sposób i cele obserwacji oraz sposób przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej dziecka kończącego przedszkole, która wskaże w jakim momencie rozwoju znajduje się dziecko i które obszary wymagają szczególnego wsparcia. Dla autorek programu będących praktykami w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi najważniejszym celem przy opracowywaniu programu przedszkolnego była jego przydatność, aby był praktyczny o czytelnej i przejrzystej treści. 5

6 1. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania wynikają z celów ogólnych zawartych w podstawie programowej. Są realizowane we wszystkich obszarach edukacyjnych i obejmują: Rozwijanie umiejętności komunikowania się z najbliższym otoczeniem społecznym w sposób werbalny i niewerbalny Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych Kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych myśli, emocji i potrzeb w sposób zrozumiały dla najbliższego otoczenia społecznego Zapoznanie z pomieszczeniami w przedszkolu oraz otoczeniem wokół przedszkola Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie Uczestniczenie w organizowaniu własnego życia dokonywanie codziennych wyborów: rodzaju zabawy, ubrania Nabywanie świadomości własnego ciała, jego budowy, funkcji podstawowych narządów, dostrzeganie podobieństwa do innych ludzi Praktyczna nauka zasad higieny w podstawowym zakresie w odniesieniu do własnego ciała i otoczenia Wyrabianie samodzielności w zakresie samoobsługi Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez zabawy i gry ruchowe Posługiwanie się różnymi formami ruchu: gimnastyka, naśladowanie, taniec, improwizacja ruchowa Poznawanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w przedszkolu, w drodze do przedszkola Zapoznanie ze strukturą rodziny, budzenie poczucia przynależności do niej Rozumienie pojęć: dom rodzinnym, rodzice, rodzeństwo Znajomość najbliższych członków rodziny Znajomość własnego imienia i nazwiska Nabywanie wiedzy o przyrodzie poprzez obserwowanie, badanie, doświadczanie Znajomość nazwy swojej miejscowości Poznanie symboli narodowych: flaga, godło 6

7 Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni dotyczących życia dzieci na innych kontynentach Rozwijanie umiejętności spostrzegania za pomocą zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, dotyku i smaku Kształcenie umiejętności porządkowania, klasyfikowania Zdobywanie informacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem i czasem Rozumienie czynności dodawania i odejmowania w ujęciu praktycznym Nabywanie umiejętności rozumienia mowy Rozwijanie i doskonalenie aparatu mowy (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, ćwiczenia warg, języka, podniebienia) Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy poprzez stosowanie różnych form aktywności Dostarczanie wzorów poprawnej pięknej polszczyzny Adekwatne reagowanie własnym zachowaniem na sygnały dźwiękowe i wypowiedzi innych osób Rozwijanie motywacji do odczytywania symboli Zainteresowanie pisaniem Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki i brzmienia instrumentów, śpiewanie piosenek Kształtowanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego oraz płynności ruchów Rozwijanie aktywności muzycznej poprzez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie Rozwijanie aktywności twórczej w zabawach i zajęciach plastycznych, nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi przy tej twórczości Rozwijanie zainteresowań technicznych i określonych umiejętności praktycznych Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku: pogoda, zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze Rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt występujących w otoczeniu dziecka Budzenie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie umiejętności obserwowania, eksperymentowania, badania, prowadzenia doświadczeń 7

8 2. TREŚCI PROGRAMOWE 2.1. DZIECI MŁODSZE 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych Kształtowanie własnego Ja w kontaktach z dorosłymi, -reaguje na własne imię, innymi dziećmi i sytuacjach życiowych (rozumienie i -dostrzega części ciała, Społecznego poznawanie siebie). -jest świadome przynależności do rodziny, rozpoznaje oraz Emocjonalnego Usprawnianie przekazywania informacji pozawerbalnie potrafi wskazać członków rodziny na zdjęciach, (mimika, gesty). -wyraża swoje uczucia w sposób akceptowany społecznie Wzmacnianie poczucia tożsamości społecznej : dziecko jako (mimika, gest, znak, ), jednostka, jako członek rodziny, jako członek zbiorowości - przestrzega norm współżycia w grupie, przedszkolnej. - szanuje wspólną własność, Kształcenie świadomości własnego ciała poprzez zabawy -odpowiada uśmiechem na uśmiech, polegające na wskazywaniu jego części. -odróżnia osoby obce od znanych, Budzenie współczucia, nauka obdarowywania. -reaguje na tonację głosu i nastrój otoczenia, Wyrabianie szacunku dla przedmiotów i zabawek. -zwraca na siebie uwagę dorosłego w sposób społecznie akceptowany, -wykazuje chęć do naśladownictwa, -w sposób akceptowany reaguje na zachowanie negatywne rówieśników (np. próby zabierania zabawek), 8

9 -stosuje się do informacji zakazu nie wolno, -reaguje na płacz innego dziecka pociesza, okazuje życzliwość, prezentuje przyjazne gesty. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Wdrażanie do samodzielności w zakresie samoobsługi, tzn. - otwiera i zamyka różne pudełka, zbiera różne przedmioty, samodzielnego korzystania z toalety, jedzenia. Wyrabianie w dziecku nawyku codziennego dbania o higienę, czystość i estetykę. Kształtowanie umiejętności utrzymywania właściwej postawy ciała podczas spożywania posiłków przy stole. - myje i wyciera twarz i ręce, - zna kosmetyki niezbędne do utrzymania higieny osobistej, - estetycznie spożywa posiłek, korzysta z łyżki i widelca, -akceptuje nocnik, sedes w treningu realizacji potrzeb fizjologicznych, Społecznego Wyrabianie nawyku dbałości o rzeczy znajdujące się w sali - pomaga w przygotowaniu prostych posiłków (np. przedszkolnej. Wdrażanie do sprzątania po sobie i pomagania innym w utrzymywaniu porządku. udekorowaniu kanapek gotowymi plastrami), - szanuje zabawki znajdujące się w Sali, - odkłada przedmioty, zabawki na wyznaczone miejsce, - uczestniczy w czynności wycierania (np. stolika) utrzymując kierunek pionowy (z góry na dół) ruchu ręki, - zachowuje czystość w miejscu pracy. 9

10 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Wdrażanie do posługiwania się wspierającymi lub -właściwie kontroluje wdech i wydech, alternatywnymi metodami porozumiewania się jako -rozumie znaczenie intonacji ludzkiego głosu, Społecznego wspomagającymi rozwój mowy. Usprawnianie pracy narządów aparatu artykulacyjnego. Usprawnianie podstawowych funkcji mowy ( oddychania, -stosuje wyrażenia i zwroty dźwiękonaśladowcze, -stosuje gest i mimikę w komunikowaniu się z otoczeniem, -jest nadawcą i odbiorcą informacji, fonacji, artykulacji oraz ich koordynacji ), poprzez - utrzymuje kontakt wzrokowy, systematyczne ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne ( czynne i bierne). -reaguje na proste polecenia, -reaguje na dźwięki poszukuje ich źródła, -uczestniczy w zabawach w echo, -szuka wzrokiem osób, przedmiotów nazywanych przez dorosłego. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Stymulowanie bezpośredniej aktywności - pojawienie się -w zachowaniach dziecka zauważalne są ssanie kciuka lub pierwszych nawyków. języka, systematyczne wysuwanie języka, drapanie, trzymanie Poznawczego Ćwiczenia czynnościowe w obrębie własnego ciała (mogą one i wypuszczanie, umiejętność wodzenia wzrokiem za 10

11 prowadzić do utrzymania interesującego rezultatu aktywności lub ponownego wywołania go). Nabywanie doświadczeń na poziomie ssania i widzenia, fonacji (wydawania dźwięków) i słyszenia, chwytania. Ukierunkowanie zainteresowania dziecka na rezultat działania, a nie tylko aktywność samą w sobie - odkrycia są czynione przypadkowo, przy powtarzaniu, bez celu pierwotnie ustalonego dla podejmowanej formy działania. Dziecko aby otrzymać interesujące go rezultaty nie poprzestaje na powtarzaniu czynności, ale jest ukierunkowane na cel. Jego osiągnięcie jest możliwe dzięki kombinacji środków już znanych. Dziecko stosuje znane schematy w nowych, nieprzewidywalnych sytuacjach, próbując koordynować ze sobą środki i cele. Przewiduje (własne działania i zdarzenia zewnętrzne) przez konkretne oczekiwanie. Pojawia się tu akt intencji /świadomość pragnienia/ osiągnięcia przedmiotu, polegający w wysiłkach dziecka w kierunku usunięciu przeszkody. Dziecko koncentruje się na kilku (dwa lub więcej) przedmiotach, rozróżniając przedmiot do osiągnięcia, przeszkodę i środek pomocniczy do jej przezwyciężenia. przedmiotem, poszukiwanie źródła dźwięku, chwytanie przedmiotów, aby je ssać. Czynności mają charakter szukania na oślep, następnie uzyskują charakter aktywności rytmicznej aby w końcu utracić zainteresowanie dziecka, -charakterystyczne formy aktywności polegają na schematach przesuwania, kołysania, potrząsania, uderzania itp. Dziecko nabywa umiejętność odtwarzania w działaniu uzyskanego, interesującego je rezultatu. -zainteresowanie dziecka skierowane jest na przedmioty, próbuje ono różnych środków dla osiągnięcia celu (np. chwyta rękę dorosłego i przesuwa w stronę przedmiotu, który leży za daleko; odpycha przeszkodę). Usuwanie przeszkody może zachodzić jako bezpośrednie wypuszczanie przedmiotu z ręki, aby zrealizować cel jakim może być wzięcie do ręki innego przedmiotu, może również przyjąć formę uderzania w rękę opiekuna. Dziecko dostrzega nowy przedmiot, stosuje wobec niego znane schematy /słucha, chwyta, dotyka, manipuluje/, próbując dokonać jego definicji przez użytek. 11

12 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających - ma świadomość schematu własnego ciała, rozumie niektóre życiu. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa (np. popychanie się, zabieranie zabawek). Dbałość o sprawność ruchową dzieci i koordynację ruchową poprzez organizowanie zajęć gimnastycznych połączonych z zabawami ruchowymi oraz spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Usprawnianie motoryki małej i dużej. funkcje jakie pełnią poszczególne części ciała, -bierze udział w zabawach ruchowych, -odczuwa radość z podejmowanego wysiłku fizycznego -wykorzystuje w ćwiczeniach przybory tj. woreczki obręcze, szarfy, -unika czynników szkodliwych dla zdrowia: rozpoznaje temperaturę wody (mycie się), potraw, -potrafi zachować się właściwie w trakcie wizyty u pielęgniarki, lekarza, -myje ręce przed i po jedzeniu, -różnicuje pokarm i jego opakowanie, -wyczuwa przestrzeń w trakcie wykonywanych ruchów, czynności, -bezpiecznie korzysta z obiektów i urządzeń do zabaw i rekreacji, -bawi się i wykonuje ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, -współdziała z innymi (ćwiczenia z, przeciwko i razem ), Ruchowego 12

13 -potrafi korzystać z zabawek i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami, -korzysta w trakcie zajęć z przyborów, -potrafi bezpiecznie poruszać się w budynku i poza nim, -nie zagraża innym uczestnikom zabawy, Motoryka mała: - nawleka koraliki, -przewleka sznurki przez różne rzeczy, -zbiera drobne elementów dwoma palcami, -ugniata papierowe kule, -korzysta z plasteliny i masy solnej, -odtwarza np. padanie deszczu, -rozdziera i próbuje rozcinać papier, Motoryka duża: -omija przeszkody, -wykonuje podskoki, - wykonuje wymachy rękami do przodu, do tyłu, rzuca piłką, woreczkami, - potrafi klaskać, wstawać, siadać, podnieść i położyć przedmioty. 13

14 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą im grozić, gdy bawią się w domu, w parku, lesie i nad wodą, na podwórku, bez opieki dorosłych. -respektuje porządek dnia, dostrzega własne miejsce pracy, -zwraca się o pomoc, -unika niebezpieczeństw, -bezpiecznie korzysta z urządzeń i obiektów. Społecznego 7. Wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem. 8. Wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9. Wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań kulturalnych, - rozwija własną wyobraźnię i aktywność twórczą, uczestnictwo w imprezach i uroczystościach. -uczestniczy w wystawach, wycieczkach do muzeum itp. Estetycznego Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania na -reaguje na muzykę, różnych uroczystościach, wycieczkach itp. Zabawy naśladowcze jako forma ekspresji teatralnej. Słuchanie, wystukiwanie i śpiewanie piosenek. Wyrażanie muzyki ruchem: marsze, pląsy. Pomaganie w lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez muzykę i ruch. Stwarzanie okazji do działalności plastycznej w oparciu o -uczestniczy w zabawach naśladowczych, -porusza się w takt muzyki z dbałością o coraz większe wyczucie tempa i rytmu słuchanych utworów, -wypowiada się na temat wysłuchanej muzyki za pomocą rysunku, ruchu itp. -umiejętnie stosuje środki artystycznego wyrazu: maluje, rysuje, modeluje; wykorzystuje różne kolory w trakcie 14

15 muzykę. Rozwijanie poczucia sprawstwa i kontroli dziecko jako twórca i odbiorca muzyki. Dziecko jako twórca i odbiorca muzyki. Wykorzystywanie przyrody jako inspiracji w działalności artystycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej, ruchowo słuchowej i ruchowo - słuchowo wzrokowej. Wdrażanie do zabaw relaksujących. malowania, -wzbogaca kącik plastyczny o ciekawe eksponaty, -bierze udział w konkursach plastycznych, -maluje plamy barwne, wykonuje kompozycje mozaikowe na płaszczyźnie, -poznaje nowe środki i techniki prac plastycznych, -chętnie podejmuje zadania, wykonuje zadania do końca-jest wytrwały, rozumie wartość pochwały jako nagrody za wykonaną pracę, -wyraża swoje przeżycia i emocje za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego, - uczestniczy w zabawach ruchowych nawiązujących do treści piosenki, - słucha piosenek naśladując ich figury graficzne, - słucha muzyki relaksacyjnej. 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Gromadzenie i poszerzanie doświadczeń techniczno -uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych, gromadzi konstrukcyjnych przez obserwowanie, manipulowanie i doświadczenia (np. wieża), Poznawczego odkrywanie. - łączy i rozłącza klocki, 15

16 Kształtowanie świadomości posługiwania się urządzeniami domowymi. Pogłębianie doświadczeń plastyczno konstrukcyjnych. Kształtowanie odczuwania radości z wykonanej pracy. -wykorzystuje w zabawach zabawki imitujące urządzenia techniczne (np. suszarki do suszenia włosów lalce), -posługuje się prostymi narzędziami, -obserwuje obsługę urządzeń socjalnych i technicznych, -dba o czystość i porządek wokół siebie. 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Treści kształcenia Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie we wszystkich porach roku ( spacery, obserwacje, doświadczenia, eksperymenty). Kształtowanie zainteresowania światem zwierząt i roślin. Kształtowanie postaw szacunku do przyrody. Badanie właściwości obiektów przyrody nieożywionej. Stymulowanie warunków obserwacji poszczególnych pór roku ukierunkowanie zmysłowego odbioru wrażeń. Umiejętności -obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, -uczestniczy w wycieczkach, spacerach do lasu, parku, nad staw, - sadzi wybrane rośliny w doniczkach i je pielęgnuje, -wie co potrzebne jest roślinom do życia, - uczestniczy w ćwiczeniach kalendarzowych z wykorzystaniem koła pór roku, -obserwuje świat roślin i zwierząt w środowisku naturalnym oraz warunkach sztucznych (np. staw, ZOO), -ogląda ilustracje z wybranymi zwierzętami i potrafi naśladować ich ruch i wydawane głosy, -dostrzega piękno przyrody. Sfera rozwoju Społecznego 16

17 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Ukierunkowanie na określenia czasu (wczoraj, dziś, jutro) i -ma orientację w przestrzeni najbliższego otoczenia, używanie ich. Rozwijanie orientacji w przestrzeni. -uczestniczy w uzupełnianiu kalendarza pogody, Porównywanie Poznawczego Stymulowanie działań wykonywanych wyłącznie na -rozumie pojęcia dużo/mało, przedmiotach konkretach (sensoryczno motoryczne). Rozwijanie pojęć matematycznych dotyczących wielkości, kształtu, porządkowania. Wdrażanie do układania kompozycji z figur geometrycznych. Odwzorowywanie -odwzorowuje proste wzory graficzne, ruchowe itp. Porządkowanie zbiorów przedmiotów -segreguje przedmioty wg 1 cechy, Liczenie i posługiwanie się pieniędzmi -odczuwa czynność liczenia w kategoriach porządkowania otoczenia, -uczestniczy w dokonywaniu prostych zakupów w sklepie, Mierzenie długości, objętości, ciężaru, czasu z zastosowaniem prostych przyrządów pomiarowych -wykorzystuje miarę do określania wzrostu ciała, -nabywa doświadczeń w zakresie objętości i ciężaru przedmiotów używanych w zabawie. 17

18 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Rozwijanie poczucia sprawstwa w trakcie malowania -wskazuje swój znaczek rozpoznawczy, kredkami, farbami. Rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie motoryki dużej, przygotowującej do czynności rysowania kierunkowego. -podejmuje aktywność graficzną, -rysuje plamy (stemplowanie, pracuje na różnorodnym materiale: śnieg, piasek, papier), -wskazuje palcem. Poznawczego 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Kształtowanie poczucia, przynależności do swojej rodziny. -zna własne imię, Budzenie sympatii do dzieci innych narodowości. Poznawanie środowiska lokalnego (tam gdzie się uczy). -poprawnie zwraca się do członków rodziny, -rozpoznaje najbliższe otoczenie placówki, -identyfikuje symbol godła w sali przedszkolnej, -uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów (strażak, pielęgniarka, policjant). Społecznego 18

19 2.2. DZIECI STARSZE 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych Kształtowanie poczucia tożsamości, sprawstwa i kontroli oraz -reaguje na własne imię i nazwisko, własnej wartości jako podstaw rozwoju osobowości. -zna schemat ciała, Społecznego Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną. Wzmacnianie poczucia tożsamości społecznej: dziecko jako jednostka, jako członek rodziny, jako członek zbiorowości przedszkolnej. -identyfikuje się z własną płcią, -jest świadome przynależności do rodziny, rozpoznaje członków rodziny na zdjęciach, potrafi podać imiona najbliższych osób, -wyraża swoje oczekiwania i potrzeby w sposób zrozumiały dla innych, akceptowany społecznie /mimika, gest, znak, słowo/, -stosuje formy grzecznościowe, przestrzega norm współżycia w grupie. Emocjonalnego 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Kształtowanie umiejętności potrzebnych do utrzymania higieny -odkręca, zakręca krany, nakrętki na butelkach, otwiera i osobistej w taki sposób, aby stały się nawykiem. zamyka różne pudełka, Społecznego Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole podczas -ubiera się i rozbiera, zapina różne zapięcia, dobiera odzież do 19

20 spożywania posiłków. Wyrabianie nawyku dbałości o własne rzeczy oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się. Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie i pomagania innym w utrzymywaniu porządku. pogody, -estetycznie spożywa posiłek, posługuje się łyżką i widelcem, korzysta z serwetki po skończonym posiłku, -pomaga w przygotowywaniu prostych posiłków i nakrywaniu do stołu, -myje i wyciera twarz i ręce, myje zęby. 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Kształtowanie właściwych nawyków mowy. -podnosi własny poziom motywacji w zakresie komunikacji Wdrażanie do posługiwania się wspierającymi lub werbalnej, Społecznego alternatywnymi metodami porozumiewania się jako -właściwie kontroluje wdech i wydech, wspomagającymi rozwój mowy. -kontroluje wysokość i natężenie głosu, Doskonalenie aparatu mowy poprzez systematyczne -stosuje wyrażenia i zwroty dźwiękonaśladowcze, prowadzenie ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i -stosuje gest i mimikę w komunikowaniu się z otoczeniem, fonacyjnych. -rozwija własne poczucie sprawstwa w oparciu o porozumiewanie się z innymi, -jest nadawcą i odbiorcą informacji, -stosuje wybiórczo proste słowa, ze zrozumieniem kontekstu ich użycia, -przyporządkowuje wypowiedzi osobie lub rzeczy, -ma właściwe nawyki mowne - utrzymuje kontakt wzrokowy, 20

21 -rozumie i wykonuje polecenia, -rozumie sytuacje społeczne, prawidłowo na nie reaguje. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Ukierunkowanie działań poznawczych na odkrywanie nowych -manipuluje i eksperymentuje, odkrywając nowe środków do realizacji celu, prezentując nowe zachowania oraz powtarzając je. Poszukiwanie nowości zarówno w przedmiocie jak i zjawisku, sytuacji - eksperymentowanie. właściwości przedmiotu lub sytuacji, -potrafi wykorzystać w eksperymentowaniu upuszczanie, rzucanie, zsuwanie, toczenie przedmiotów, rozpryskiwanie, poruszanie po powierzchni wody itp. Poznawczego Uzupełnianie dotychczasowych form zachowania przez -potrafi zmienić dotychczasowy charakter użytkowy złożone czynności umysłowe (inwencja przez dedukcję lub inne kombinacje myślowe). Stymulowanie przejścia od poszukiwania ukierunkowanego do przedmiotu, nadając mu cechy narzędzia, -podejmuje działania ukierunkowane celem, -potrafi używać kija jako narzędzia, kłaść przedmioty jedne na inwencji (którą cechuje szybkość) oraz od schematu drugich, wkładać do pojemnika rzeczy i je wyjmować ruchowego do wyobrażeniowego. wysypać itp. 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających - ma świadomość schematu własnego ciała, rozumie funkcje życiu. jakie pełnią poszczególne części ciała, Ruchowego 21

22 Kształtowanie przekonania o konieczności przestrzegania higieny i prawidłowego odżywiania. Dbałość o sprawność ruchową dzieci i koordynację ruchową poprzez organizowanie zajęć gimnastycznych połączonych z zabawami ruchowymi. Uświadomienie sytuacji jakiej znajdują się osoby niepełnosprawne i wyjaśnienie dlaczego niektórzy ludzie muszą nosić aparaty słuchowe, ortodontyczne, okulary, obuwie ortopedyczne. Wdrażanie do niesienia pomocy innym ludziom. -dąży do aktywności fizycznej jako warunku zdrowia, -unika czynników szkodliwych dla zdrowia: rozpoznaje temperaturę wody (mycie się), potraw, zachowuje ciszę w trakcie zabaw, -potrafi zachować się właściwie w trakcie wizyty u pielęgniarki, lekarza; -rozpoznaje kiedy potrzebuje pomocy medycznej, -myje ręce przed i po jedzeniu, -różnicuje pokarm i jego opakowanie, -właściwie dobiera ilość spożywanego przez siebie pokarmu, -wyczuwa przestrzeń w trakcie wykonywanych ruchów, czynności, -wykonuje ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, -bezpiecznie korzysta z obiektów i urządzeń do zabaw i rekreacji, -bawi się i wykonuje ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, -współdziała z innymi (ćwiczenia z, przeciwko i razem ), zna własną siłę, kontroluje jej użycie, -zna reguły gier i zabaw w których uczestniczy, - reaguje prawidłowo na polecenie-komendę. 22

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 1 rozporządzenia)

(Załącznik nr 1 rozporządzenia) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik nr 1 rozporządzenia) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Fragmenty załącznika nr 2 rozporządzenia) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wpro wadza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Wskazania ogólne 1. Edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) (obowiązuje od 1 września 2009 r.) OBSZAR EDUKACYJNY 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka

Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach życia człowieka Wstęp 1. Rozwój prenatalny 2. Okres wczesnego dzieciństwa 2.1. Faza noworodka 2.2. Okres niemowlęcy 2.2.1. Rozwój motoryczny 2.2.2.

Bardziej szczegółowo