KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE"

Transkrypt

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE

2 Legionowo, maj 2013 r. Wstęp Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie powstała w oparciu o: analizę dotychczas funkcjonującej koncepcji działalności przedszkola, analizę ankiet kierowanych do rodziców najmłodszych wychowanków dotyczących oczekiwań wobec przedszkola, analizę wyników wypracowanego metaplanu - aktywnej metody dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty, dyskusję metodą metaplanu przeprowadziłam w małych czterech zespołach, wniosków z wewnętrznej ewaluacji pracy przedszkola prowadzonej od 4 lat. Koncepcja oparta została na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty, podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola. Główne zadania i cele naszego przedszkola: 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa a także optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. 2. Takie organizowanie procesu kształcenia, aby zapewniał wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka ze szczególnym ukierunkowaniem na podjęcie nauki w szkole. 3. Wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz wspieranie jego uzdolnień. 4. Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności: - kształtowanie umiejętności odbioru sztuki, nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą, - kształtowanie właściwej postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym. 5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 6. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zawodowego nauczycieli. 7. Udoskonalanie, modyfikowanie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką. 8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki. 9. Dbałość o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku - współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów. 2

3 W obecnych latach współczesne przedszkole ma obowiązek organizować swoją działalność w taki sposób, aby był on dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Proces ten powinien przebiegać we współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem, szczególnie społeczno-przyrodniczym. Edukacja przedszkolna powinna być łącznikiem pomiędzy wychowaniem rodzinnym a nauczaniem szkolnym. Przedszkole musi zapewniać opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze pełnej akceptacji i bezpieczeństwa. Tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej na takim poziomie, który gwarantowałby absolwentowi przedszkola przekroczenie progu szkoły bez stresu i obaw. Niezmiernie ważne jest ukierunkowywanie a także wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno kulturowo przyrodniczych. Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo wychowawczo dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. Reforma oświaty a wraz z nią nowa podstawa programowa wyznacza kierunki zmian wewnątrz przedszkoli w zakresie treści, modernizacji metod i środków nauczania oraz form aktywności wychowanków. Zmiany w treściach edukacyjnych i metodach pracy nauczycieli przyczyniają się do zmian w relacjach dziecko nauczyciel rodzic. Aby osiągnąć tak złożone cele dyrektor przedszkola musi podjąć odpowiednie zadania, które przyczynią się do ich realizacji: - zadbać o odpowiednią atmosferę pracy; - podjąć działania zmierzające do pozyskiwania wsparcia finansowego fundacji i organizacji pozarządowych w ramach realizacji innowacyjnych projektów pracy dydaktyczno-wychowawczej; - umiejętnie wykorzystywać potencjał swoich pracowników, inspirować ich do poszukiwań, wspierać rozwój zawodowy; - inicjować działania zmierzające do integracji placówki ze środowiskiem oraz promocji prowadzonych w przedszkolu działań - promować efektywne formy doskonalenia i samodoskonalenia nauczycieli; - służyć pomocą i wsparciem szczególnie młodym nauczycielom. Wielorakość różnorodnych zadań wymaga nieustannych starań i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki i świadczonych przez nią usług, nie tylko edukacyjnych. Świadome działanie 3

4 dyrektora w tym zakresie jest wymogiem najważniejszym, gdyż od tego zależy istnienie przedszkola i jego renoma. Jako jedno z dwóch przedszkoli integracyjnych w naszym mieście mamy niebagatelną rolę do spełnienia krzewienie idei integracji w środowisku. Dążymy do tego, by nasze dzieci nauczyły się szacunku i tolerancji wobec innych. Nadrzędnym celem naszych działań jest zapewnienie wszystkim wychowankom, niezależnie od poziomu i rodzaju dysfunkcji rozwojowej, prawa do radosnego dzieciństwa i możliwości pełnego rozwoju na miarę i możliwości każdego dziecka. Stymulując poznawczo rozwój naszych wychowanków staramy się w każdym rozbudzić dziecięcy potencjał twórczy. Organizacja dnia, ze zmodyfikowanym planem ramowym, zgodna z założeniami podstawy programowej kładzie szczególny nacisk na zadania wychowania zdrowotnego i jest realizowana na bieżąco przez nauczycieli. - Uczestniczymy w programie Szklanka mleka we współpracy z Agencją Rynku Rolnego, - Realizujemy programy ogólnopolskie promujące zdrowie: Mamo, tato lubię wodę, Aqua Fresh, Amperek, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Misja Velvetki, Akademia Malucha, Zdrowy przedszkolak - Realizujemy lokalne programy we współpracy z Sanepidem Czyste powietrze wokół nas, Profilaktyka grypy i Starostwem Dbamy o zdrowie - Współpracujemy z rodzicami (pokaz i pogadanka lekarza, pielęgniarki dla dzieci oraz prelekcje dla rodziców), - Uczestniczymy w lokalnych i ogólnopolskich konkursach i przeglądach promujących zdrowie, - Odpowiadając na potrzeby dzieci i rodziców żywimy dzieci na dietach, w tym, z dietą bezglutenową i bezmleczną, a od grudnia 2012 r. z cukrzycą. Wszystkie posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni. Personel (kucharka, specjalista ds. żywienia) uczestniczą w szkoleniach związanych z organizacją żywienia z uwzględnieniem diet. - Systematycznie zmieniamy jadłospisy przedszkolne, eliminując półprodukty i zastępując niezdrowe produkty zdrowymi, np. pieczywo z mieszanej mąki, pełnoziarniste, eliminowanie cukru i słodyczy, (zgodnie z sugestiami rodziców). - Przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Programu Bezpieczne Przedszkole, którego jednym z elementów jest bezpieczeństwo i zdrowe odżywianie. Program Bezpieczne Przedszkole skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Aktywne uczestnictwo w programie i realizacja jego założeń oraz podejmowane inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa doprowadzą nas po 3 latach do uzyskania Certyfikatu,,Bezpieczne Przedszkole. Działania w ramach Ogólnopolskiego Programu Bezpieczne Przedszkole to: - prezentacja multimedialna Bezpieczna droga do szkoły 4

5 - współpraca ze Strażą Miejską Bezpieczne Miasteczko - przygotowanie ulotki Mamo, Tato nie pal działania dla środowiska lokalnego - publikacja w internecie działań nt. bezpieczeństwa (portal com ) - organizacja akcji promującej zdrowy styl i sposób życia Manifestacja antynikotynowa, włączenie nauczycieli z czterech najstarszych grup przedszkolnych. - koordynacja akcji Parkuj z głową akcja skierowana do rodziców przywożących dzieci do naszego przedszkola, którzy parkując samochód zastawiają znaczną część chodnika uniemożliwiając dojście innym osobom, w tym dzieciom, do przedszkola. - współpraca z Policją rzeczną lekcja edukacyjna Bezpieczeństwo na lodzie - bezpieczne zabawy na śniegu, spotkanie edukacyjne w przedszkolu Straż Miejska - ogólnopolski konkurs plastyczny Bezpieczne zabawy na śniegu - opracowanie regulaminu Przegląd piosenki Bezpieczne Przedszkole - przygotowanie i opracowanie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Z Misiem Uszatkiem bezpiecznie w świat, który był rozstrzygnięty podczas Ogólnopolskiej Konferencji Przedszkoli noszących imię Misia Uszatka organizowanej przez nasze przedszkole. Co ma znaczący wpływ na poziom działalności, zakres i rodzaj świadczonych usług oraz funkcjonowanie przedszkola w społeczności lokalnej? Poniższy diagram da odpowiedź na to pytanie. 5

6 Proces kształcenia, opieki i wychowani a Podnoszeni e kwalifikacji kadry pedagogicz nej Przedszkol e Miejskie Integracyj ne nr 5 Rozwój bazy przedszkola Współpraca ze środowiskie m lokalnym Przedstawione powyżej obszary stanowią nierozerwalną całość. Utożsamiane są z przedszkolem, które nie znalazłoby racji bytu w przypadku zaprzestania działań zmierzających do rozwoju któregokolwiek z elementów. Wszystkie elementy tego diagramu występują w pełnej korelacji. Na ustawiczny rozwój przedszkola ma wpływ wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która korzysta z rozwijającej się bazy przedszkola, aby właściwie prowadzić proces kształcenia i wychowania naszych wychowanków we współpracy z rodzicami, którzy oceniają wyniki naszej pracy i dają obraz pracy przedszkola w środowisku lokalnym. Powyższe cele zamierzamy realizować poprzez podjęcie następujących przedsięwzięć w podstawowych obszarach pracy przedszkola, które są znaczące dla naszej placówki w najbliższej przyszłości: 6

7 Proces kształcenia, opieki i wychowania Jak ukształtować dziecko gotowe do podjęcia roli ucznia? Jak jest: Dzieci są mało samodzielne, nie posiadają umiejętności samoobsługowych na właściwym poziomie. Rodzice mało wymagają od dzieci, wyręczają je w czynnościach samoobsługowych. Rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. Zadania końcowe: Nawiązanie ścisłej współpracy rodzic-nauczyciel w zakresie prawidłowego kształtowania czynności samoobsługowych (propozycja ćwiczeń dla rodziców). Organizacja większej ilości zajęć otwartych prowadzonych metodami aktywnymi podczas, których będziemy doskonalić umiejętności rodziców. Zwiększenie ilości ćwiczeń i zabaw usprawniających umiejętności samoobsługowe dzieci oraz motorykę małą i dużą. Jak jest: Dzieci są mało sprawne ruchowo (niezborność ruchowa). Mało spacerów, ruchu, spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przesiadywanie przed telewizorem i komputerem. Brak systematycznych ćwiczeń gimnastycznych. Wnioski i zadania końcowe: Organizowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu (ogród, las) Ograniczenie przez rodziców czasu spędzanego przez dziecko przed TV, komputerem, na korzyść pobytu na powietrzu. Propagowanie aktywnego trybu życia dzieci i rodziców Jak jest: Dzieci są niedojrzałe emocjonalnie (agresja, histeria, egoizm, brak empatii, nieradzenie sobie w sytuacjach trudnych) Rodzice zbyt mało czasu poświęcają dzieciom. Brak pozytywnych wzorców wychowawczych. Oglądanie bajek zawierających treści nieodpowiednie dla wieku dziecka. Brak systematycznych zajęć uczących radzenia sobie z emocjami. 7

8 Wnioski i zadania końcowe: Odpowiedni dobór bajek i filmów dla dzieci. Pokazanie pozytywnych wzorców z literatury (bajki, baśnie) czytanie bajek, wspólne omawianie. Właściwa postawa rodzicielska dawanie dobrego przykładu. Wzbogacanie zajęć edukacyjnych uczących radzenia sobie z emocjami. Właściwa postawa nauczyciela dawanie dobrego przykładu. Jak jest: Dzieci posiadają niewystarczający zasób wiedzy niezbędny do podjęcia nauki w szkole. Zbyt mało zajęć rozwijających myślenie twórcze i kreatywność dziecka, za dużo zajęć i metod podających. Niewystarczająca baza pomocy dydaktycznych rozwijających myślenie i kreatywność dziecka. Brak twórczego spędzania czasu rodzica z dzieckiem (rodzice wyręczają się mediami, zaniedbują czytanie) Wnioski i zadania końcowe: Wzbogacenie bazy w pomoce wyzwalające u dzieci kreatywność i twórcze myślenie. Współpraca rodzic-nauczyciel, pokazanie możliwości twórczego spędzania czasu z dzieckiem. Zwiększenie oferty zajęć twórczych. Roszczeniowa postawa rodziców wobec przedszkola jako instytucji wychowawczo-dydaktycznej. Rozwój bazy przedszkola Naszym celem jest: Modernizacja bazy przedszkola w kierunku stworzenia sali terapeutycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym dzieci niepełnosprawnych. Jak jest: 1. Brak gabinetu na indywidualne zajęcia dla nauczycieli wspomagających, miejsca przyjaznego dziecku, gdzie można ograniczyć bodźce. 2. Mamy pokój polisensoryczny ale nie w pełni wykorzystany i dostosowany do potrzeb. 3. Niewykorzystany gabinet Montessori (brak wykwalifikowanego nauczyciela). 8

9 Brak wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie pedagogiki Montessori. Zbyt duża ilość rodziców zainteresowanych posłaniem swoich dzieci do przedszkola. Zwiększanie ilości oddziałów wchodzących w skład przedszkola. Wnioski i zadania końcowe: Organizacja sali terapeutycznej zgodnie ze wskazówkami specjalistów, począwszy od kolorystyki ścian poprzez oświetlenie, wyciszenie pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie i dobór pomocy dydaktycznych. Bazę pomocy dydaktycznych dostosować do konkretnych metod. Stworzyć stanowiska komputerowe do pracy terapeutycznej. Stworzyć miejsce przyjazne dziecku gdzie można ograniczyć bodźce - pokój miękki wyposażony w materace, poduchy. Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej Naszym celem jest: Podnoszenie kwalifikacji w kierunku umożliwienia dzieciom osiągania samodzielności na miarę ich możliwości. Jak jest: 1. Realizujemy szkolenia zewnętrzne, prowadzimy samokształcenie oraz realizujemy doskonalenie poprzez WDN. 2. Część kadry pedagogicznej posiada wstępne szkolenie z zakresu alternatywnych sposobów komunikacji. 3. Prowadzimy innowacje pedagogiczne z zakresu: Jem z głową, Twórczość literacka inspiracją rozwoju psychoruchowego przedszkolaka. 4. Realizujemy program wychowawczy. 5. Posiadamy wyposażoną w odpowiednie pomoce salę Montessori. 6. Realizujemy program adaptacyjny Klub Malucha. 7. Realizujemy programy: Zielone Przedszkole, ogólnopolski program Bezpieczne Przedszkole. 8. Realizujemy program ekologiczny Zielona Flaga i w jego zakresie funkcjonuje EKO KLUB MISIA USZATKA. Brak wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie pedagogiki Montessori. Zgłaszanie do przedszkoli dzieci z deficytami rozwojowymi wymagającymi coraz innych umiejętności od specjalistów i nauczycieli wspomagających. 9

10 Uczęszczanie do przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach pokarmowych (dzieci z cukrzycą). Dzieci z rodzin patologicznych, niewydolnych społecznie i wychowawczo. Rodzice nie mający umiejętności wychowawczych. Wymagający edukacji w tym zakresie. Wnioski i zadania końcowe: Przeszkolenie nauczyciela w zakresie pedagogiki Montessori, alternatywnych sposobów komunikacji, komunikacji interpersonalnej. Zajęcia z dietetykiem. Cykl spotkań dot. Bezpiecznego przedszkola (opieka społeczna, kurator, wydział ds. nieletnich) Poznanie nowatorskich metod i form stymulowania rozwoju dziecka w tym rozwoju ruchowego. Kontynuacja szkoleń dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Podnoszenie kwalifikacji w odniesieniu do aktualnych potrzeb przedszkola, nauczycieli i specjalistów. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Naszym celem jest: Aktywizacja rodziców w codzienne życie tak, aby każdy rodzic utożsamiał się z przedszkolem swojego dziecka. Jak jest: 1. Mała wrażliwość dzieci i rodziców spowodowana brakiem zrozumienia a bardzo często i czasu na zbiórkę np.: kasztanów, makulatury, zakrętek. 2. Rodzice nie zaangażowani w organizowane przez nauczycieli zbiórki lub akcje. 3. Mała aktywność rodziców, szczególnie tych bardzo młodych, w zakresie współpracy z przedszkolem ich dziecka. 4. Nauczyciele, nie zawsze dokładający starań do aktywizowania rodziców do współpracy, wolą sami coś zrobić niż wypracować to z rodzicami. Rodzice, w obecnych czasach, nastawionych bardziej na konsumpcyjną stronę życia, nie mają czasu na prozaiczne duchowe wychowanie dzieci. Rodzice nie interesują się tym, co jako przedszkole, mamy im do zaoferowania, nie czytają informacji i ogłoszeń. Rodzice nie mają czasu na wspólne ze swoim dzieckiem spędzanie czasu. 10

11 Nauczyciele wyręczają rodziców a nie zachęcają do współpracy. Trema rodziców przed publicznym prezentowaniem swoich umiejętności. Wnioski i zadania końcowe: Stworzyć nowe formy przekazu informacji. Informacje dla rodziców w formie ulotek, plakatów, indywidualnych zaproszeń. Motywować rodziców do współpracy. Nagradzać dzieci najbardziej aktywne w zbiórkach i akcjach. Propagować w mediach lokalnych akcje. Zmotywować rodziców do stworzenia Teatru Rodziców, który wystawi przedstawienie, w którym wezmą udział rodzice i dzieci. Zorganizować imprezy przedszkolne w ścisłej współpracy z rodzicami np.: wspólny bal maskowy. Aktywizować rodziców do prezentowania w przedszkolu swoich zawodów, hobby. Zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie Eko-klubu Misia Uszatka - stworzenie Lokalnego Komitetu Rodzica. 11

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo