W ychow anie ogólne i specjalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ychow anie ogólne i specjalne"

Transkrypt

1 CYKL BIBLJOGRAFIJ DLA RODZICÓW, W YCH O W AW CÓ W, NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH ORAZ DLA STUDENTÓW, SŁUCHACZÓW I KURSISTÓW, BĘDĄCYCH K A N D Y D A T A M I D O Z A W O D U N A U C Z Y C IE L S K IE G O 4 J0 0 * III. W ychow anie ogólne i specjalne w teorji i w praktyce Bibljografja polska w układzie dwojakim z metodycznym zarysem całokształtu zagadnień wychowawczych Zebrał, ułożył i opracował Dr. Stefan Frycz Z z a siłk u P a ń stw o w e g o Sem inariu m N a u czy cie ls k ie g o M ę sk ie g o im. E stk o w sk ie g o w P ozn a niu z fu n d u szu na p o m o c e nau kow e. Poznań 1931 Nakładem i czcionkami Drukarni Mieszczańskiej, T. A., Poznań, Murna 2

2

3 CYKL BIBLJOGRAFIJ DLA RODZICÓW, W YCHOW AW CÓ W, NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH ORAZ DLA STUDENTÓW, SŁUCHACZÓW I KURSISTÓW, BĘDĄCYCH K A N D Y D A T A M I D O Z A W O D U N A U C Z Y C IE L S K IE G O III. W ychowanie ogólne i specjalne w teorji i w praktyce Bibljografja polska w układzie dwojakim z metodycznym zarysem całokształtu zagadnień wychowawczych Zebrał, ułożył i opracował Dr. Stefan Frycz Z za siłku P a ń stw ow ego Sem inarju m N a u czycie lsk ie g o M ę sk iego im. E stk ow sk iego w P oznaniu z funduszu na p o m o ce n au kow e. Poznań 1931 Nakładem i czcionkami Drukarni Mieszczańskiej, T. A., Poznań, Murna 2

4 23350 \

5 1Juljanowi Wadze Dyrektorowi Państw. Seminarium Nauczycielskiego Męsń. im. Ewarysta Estkowskiego w Poznaniu Zwierzchnikowi Czczigodnemu i Kocfianemu w dowód wdzięczności poświęcam tę pracę

6 Uwaga. Bib! jografje, objęte tym cyklem, nie mają być ani dokumentem wydawniczym dla celów bibljotekarskich, ani źródłem niezawodnem do wyczerpujących naukowych dociekań; nie posiadają bowiem dwóch znamion, wymaganych przez te cele mianowicie: szczegółowości i zupełności; ponieważ zawierają one tylko rzeczy wydane w języku polskim i, z wyjątkiem bibljografji Y-ej, tylko takie, które znajdują się w obiegu księgarskim samoistnie, jako dzieła, dziełka, książki, książeczki, broszury, broszurki i t. p. z pominięciem wszelkch artykułów, zamieszczonych w czasopismach, a nie wydanych w odbitkach lub w rocznikach. Zadaniem tych bibljografij jest: ułatwić kategorjom osób, wymienionym na karcie tytułowej, zdobywanie potrzebnych im wiadomości i rozpowszechnić w społeczeństwie naszem zna jomość tych gałęzi wiedzy, które w znacznej części stanowią podstawę umysłowej i moralnej kultury każdego narodu. W przyszłości, gdy dalsze prowadzenie niniejszego przedsięwzięcia zostanie podzielone między kilku pracowników, możliwem się stanie rozszerzenie zakresu, a ewentualnie, także i celu tych bibliograficznych wykazów.

7 1. Adamski W. X. I. UKŁAD PODŁUG AUTORÓW. 2. Adam ski W alerjan 5. Adam ski W. 4. Adler Feliks 5. Alm ack 6. Babicki Czesław J. 7. Balicki Zygmunt 8. Banszel Karol Dr. 9. Baranowski Mieczysław Wychowanie fizyczne w seminarjach duchownych. O dbitka z Pamiętnika III zjazdu Zw iązku Zakładów T eologicznych. Poznań. Księgarnia Św. W ojciech a Jak zakładać towarzystwa młodzieży. Poznań Księgarnia Św. W ojciecha. Str nlb. B ibljoteczka organizacyjna, wydana z polecenia Zw iązku Tow. M łodzieży N 1. Jak zakładać stowarzyszenia młodzieży polskiej, w yd. IY. Poznań, 1927, str nlb. Nakł. Zjednoczenia M łodzieży P olskiej. Kształcenie młodzieży w poczuciu obowiązku. Warszawa M. Arct. Książki dla wszystkich. Wychowanie obywatelskie. Warszawa. Książnica Atlas. Biblj. Przekł. D zieł Pedagogicznych. T. XV). Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładach opiekuńczo - wychowawczych. Cz. I. Założenia teoretyczne. Str. 138 i 1 Tab. Warszawa Sp. Akc. Polska Składnica Pom ocy Szkolnych. Zasady wychowania narodowe-, go' Samorząd jako podstawa wychowania w szkole średniej. 8. str. 4 nlb. -f- 64. Lwów Pedagogika do użytku seminarjów nauczycielskich i nauczycieli szkół powszechnych. Przygotował dr. Fr. Majchro- 5

8 10. Barker Ernest 11. Bączkiew icz J. 12. Bednarski Jan 13. Bek Józef 14. Bernadzikiewicz J. 15. Unszlicht-Bernsteinowa 16. B iedrzycki S. 17. Bielawski Zygmunt X. Dr. 18. Blaike Jan Stefan 19. Blachowski Stefan 20. Bojarski W. 21. Bojarski W. w icz. W yd. 12-e. Gebethner & W olff. ' Charakter narodowy. Warszaw a Nasza Księgarnia Wychowanie społeczne młodzieży, jako zadanie społeczeństwa. Str. 14. Warszawa. Psychologja i pedagogika. W y kłady na knrsie podoficerskim. Str. 15. Grudziądz. Centralna szkoła żandarmerji Opieka nad sierotami. Lw ów Księg. B. Połonieckieg o. Znaczenie ławek szkolnych i prawidłowych postaw ciała w wychowaniu młodzieży. Lw ów Polskie Towarz. Pedagogiczne. Przebłyski nowych reform wychowawczych. Wyrabianie ludzi jako zadanie kółek rolniczych. Pogadanki w zorowe. Warszawa 1918, str. 16. Wyd. Zw. Kółek Roln. w K rólestw ie Polskiem. Zagadnienia wychowawcze. Str L w ów Nakładem autora. Zarys pedagogiki, opartej na polskich tradycjach w y ch o w aw czych z uwzględnieniem psychologji w ychow aw czej. L w ów Księg. Naukowa. Typolog ja ejdetyczna i jej znaczenie pedagogiczne. Str. 61. Poznań W ydaw nictw o P rzyjaciela Szkoły. Wiadomości z nauki o wychowaniu. Str Lw ów Księg. G ubrynow icza. Wiadomości z nauki o wychowaniu. Lw ów - Warszawa Księgarnia Polska. B. Połoniecki. 6

9 22. Borowski W ładysław Marjan 23. Borow ski M arjan Dr. 24. B ory Juljan Dr. 25. Bovet Piotr 26. Bovet Piotr 27. Brzeziński M. 28. KoLberg-Brzozowska A. 29. Buhle 30. Buzek Józef Dr. 3). Jaxa Bykowski Ludw ik Dr. 32. Chm ielewski K. 33. Chrupek W iktor Dr. Ogólne zarysy wychowania narodowego. Str. XII, Warszawa J918. M. Arct. Wychowanie narodowe. W arszawa U podwalin Rzeczypospolitej. Uwagi o szkole i wychowaniu. Str Lw ów Skład głów ny w Księg. Altenberga. Instynkt walki. Psychologja wychowanie. Str f- 2 nlb. Tłum aczyła M. Górska. W arszawa Nasza Księgar- 66 ma. Psychoanaliza a wychowanie. Warszawa Księgarnia Korna. Jak wychowywać dzieci na zdrowych i silnych ludzi. Str W yd. TH-e. W arszawa Fizyczne wychowanie dzieci. Str W arszawa Na czein opiera się wychowanie. Studja z zakresu administracji wychowania publicznego. Lw ów Zasady pedagogiki doświadczalnej ze szczególnem uwzględnieniem szkoły polskiej. Str Lw ów - Warszawa Książnica Polska. Katechizm Małego Obywatela. W ydaw nictw o Towarzystwa Szkoły Ludow ej w Krakowie. D o nabycia w Zarządzie G łównym T. S. L. O reformę wychowania moralnego w naszej szkole. Str. 85. Warszawa. E. W ende & Ska. Bibljoteka Pedagogiczna Zw. Zaw. Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich. 7

10 34. Chrzanowski Bernard 35. Chrzanowska J. 36. Cicim irska Natalja 37. Ciechanowski 38. C iem broniew icz J. % 39. Ciem broniew icz J. 40. Ciem broniew icz J. 41. Ciemniewski Jan ks. Dr. 42. Claparede E. Prof. Dr. 43. Mc. J. Cunn 44. Czernichow ski E. Wychowawcze znaczenie opowianej bajki. Str. 8. Poznań P rzegląd ośw iatow y". Pogadanki z dziećmi i metodyczne wskazówki dla matek, nauczycielek i wychowawczyń. W yd. 4. rozszerzone i poprawione. Gebethner & W olff. Nowe systemy wychowania przedszkolnego. L w ów G ubrynow icz i Syn. Powszechne wychowanie fizyczne. O wychowaniu samego siebie. Str. 86. W arszawa Jak wychowywać dzieci w szkole elementarnej. Warszawa Wychowawcze zadania inteligencji i urzędników państwowych. Warszawa Str nlb. O dbitka z,.naszego Pisma. Poznanie i kształcenie charakteru. T. I. str T. II. str W ydanie drugie p rze j rzane i popraw ione przez autora. Poznań Księgarnia Św. W ojciecha. Psychologja dziecka i pedagogika eksperymentalna. Str. III, 429. W yd. II. Z dziesiątego w yd. franc. przetłum aczyła M. Górska. Warszawa Nasza Księgarnia". Kształtowanie charakteru. Spostrzeżenia w ychow aw czoetyczne. Przekład Z. Jętkiew iczow ej. (Bibljoteka Przekł. D zieł P edagogicznych T. VI.). Organizacja i znaczenie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. 8. str tab. Katowice (W ydawnictwa 8

11 45. Czerwiński Sław o mir 46. D anysz Antoni 47. D ąbrow ska M. 48. D ecroly Dr. i Monchamp 49. Dem olins 50. D ew ey John 51. D ębicki Z. 52. D ębick i Z. 53. D obrow olski A. B. 54. D oleżan W iktor 55. D robniew ska Mar ja 56. D ry jsk i A. 57. Duninowski Gerard L. Instytutu Pedagogicznego w Katowicach Nr. 3). Konstytucja państwowa, a wychowanie publiczne. (W arszawa 1929). Str. 24. O wychowaniu. W ydanie drugie. 8. str. 4 nlb nlb. Lw ów Książnica Atlas. Matka, przewodniczka duchowa dziecka. Str nlb. 16. Warszawa (Polski Komitet O pieki nad D zieckiem). Gry wychowawcze, jako środek wdrożenia dziecka do czynności umysłowych i ruchomych. W arszawa N a sza Księgarnia. Nowe wychowanie. Zasady moralne w wychowaniu. L w ów. Zakł. Nar. Im. Ossolińskich. Narodziny ideału. L w ów Podstawy kultury narodowej. O pilnej potrzebie wychowania umysłowego w Polsce. Nauka Polska, tom I. W arszawa Wychowanie młodzieży. Na podstawie dzieła F. W. F orstera. O pracował... Str. VII, 271. Kraków Spółka w yd. Polska. Co rodzice własnym dzieciom dać mogą i powinni. Str. 33. Warszawa Jakowicki. (w ydaw nictw o im. Dr. A lfreda Sokołow skiego). Psychoanaliza i wychowanie płciowe. Str. 71. Odbitka z kwartalnika Pedagogicznego. W arszawa Pedagogika. Psycliologja. D y daktyka. Metodyka. Str W arszawa Skład G łów n y: D om Książki Polskiej. 9

12 58. Dupanloup Feliks ks. 59. Dym ek L. 60. Dziedusz37cki W ojciech 61. D zierzbicka Wanda 62. E gidy Moriz von Ernst E. 65. Evert 66. Foerster Friedrich Wilhelm. 67. Foerster Friedrich Wilhelm 68. Foerster Fr. W. Listy o wychowaniu dziewcząt. Poznań Księg. Św. W o j ciecha. przełóż, z franc. J. Kasztel anówna. Psychologja postaci jako podstawa nowoczesnej pedagogiki, str. 18. Warszawa Listy o wychowaniu. O uzdolnieniach zawodowych nauczyciela - wychowawcy. Str 75. Warszawa Wychowanie dzisiejsze. Str. 62. przeł. Sennervald. Warszawa M. Arct. (Książki dla wszystkich). Encyklopedja wychowawcza. W ychodzi staraniem Towarz. N auczycieli Szkół Średnich i W yższych. T. I IX. Książnica - Atlas. Obowiązek rodzicielski. Poznań O wychowanie fizycznem i jego reformie. Chrześcijaństwo i walka klas. Społeczno - etyczne i społeczno - w ychow aw cze rozważania. Fr. W. Forstera. Przekł. J. J. R. Str. XXII, 224. W arszawa Gebethner & W olff. Etyka płciowa i pedagogika. N ow e uzasadnienie praw d starych. Fr. W. Foerstera. P rzekład z 3 pomn. wydania niem r. przez J. J. R apackiego. Str. XV, 211. Warszawa Gebethner i W olff. Skł. głów ny (Bibljoteka dzieł chrześcijańskich zesz. 121). Nauka życia w przykładach. Streściła M. Buyno-Arctowa. Warszawa M. Arct. (Książki dla wszystkich Nr. 591). 10

13 69. Foerster F. W. 70. Foerster Fr. W. 71. Foerster Fr. W. 72. Foerster Fr. W. 73. Foerster Fr. W. 74. Gażyńska Józefa 75. Gensówna Franciszka 76. Gerard 77. G iertych Jędrzej 78. Glass Religja a kształcenie charakteru. Tłum aczył J. Mirski. 8. str. VIII - f 549. Poznań Księg. Św. W ojciecha. Szkoła i charakter. Przyczynek do pedagogiki posłuszeństwa i do reformy karności w szkole. Przekład Marji Łopuszańskiej. Wyd. nowe z przedm. Anieli Szycówny. Str. V, 197. Warszawa Gebethner & Wolff.^ Wychowanie człowieka. Wychowanie i samowychowanie. Wskazania zasadnicze dla rodziców i nauczycieli, duszpasterzy i piastunów młodzieży. Przeł. Józef Kretz- Mirski. Str. VIII, 325. Warszawa Gebethner & Wolff. O wychowaniu obywatelskiem. Zasadnicze zagadnienia etyki i pedagogiki politycznej. Z 2-go rozszerz, i przerobionego w yd. przeł. Dr. Józef Kretz. Str. VIII, 218. W arszawa. Gebethner i W olff. Obrazy i myśli z praktyki wychowawcy. Str. 81. Warszawa M.' Arct. Dobra matka. Spostrzeżenia i rady przy wychowywaniu dziatwy na chwałę Bożą i na przyszłych obywateli kraju. Warszawa Księgarnia Polska. Zagadnienia wychowawcze a program nauczania. O kierunek wychowania dziewcząt. Str Wydawnictwo Wiesława Krakowieckiego w Poznaniu. Harcerstwo jako czynnik wychowania narodowego. 11

14 79. G odecki M. B. 80. Gołąb 81. G órzyński Stefan G regg A. J. 83. Grot W ł. (M. St.) 84. Grzegorzewska Marja 85. G rzegorzew ska M. 86. Gustowiczówna Aleksandra 87. Hanckok 88. H eller T. 89. Henderson 90. Hessen S. L. Prof. O wychowaniu dzieci i kształceniu siebie. Pogadanka, wygłoszona z ramienia Kursów dla Dorosłych st. m. Warszawy na pierwszem zebraniu Koła Rodzicielskiego przy jednej ze szkół początkowych w Warszawie. Warszawa 1919, str. 1 nlb Wykształcenie człowieka. O ideał wychowania społecznego młodego pokolenia. Str. 40. Piotrków Przodownicy klubów a charakter chłopców. Podręcznik dla przodowników, prowadzących kluby chłopców. Przekład z angielskiego. Warszawa 1927, str nlb. Dziecko. (Uwagi o wychowaniu). Str Warszawa Opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomemi i głuchoniememi. Str. 91. Warszawa Kurs psycho - pedagogiki dzieci anormalnych w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie. Rocznik Pedagogiczny, Warszawa, II (1924). Str System wychowawczy Dr. Marji Montessori. ( Czasopismo pedagogiczne r. 1918). Japoński system trenowania ciała. Pedagogika lecznicza. Wychowanie i leczenie dzieci nienormalnych i upośledzonych. Warszawa. Nowe wychowanie. Tłumaczyła Iza Moszczeńska. Warszawa Gebethner i Wolff. Podstawy pedagogiki. Warszawa Nasza Księgarnia" 1930.

15 91. H orocłi W. 92. Hughes 93. Janelli M. 94. Jaros F. 95. Jaroszyńscy Tadeusz Dr. i Jadwiga 96. Jaroszyński Tadeusz Dr. D ocent Państ. Instytutu Pedag. 97. Jeleńska Dr. 98. Jętkiew iczow a Z. 99. Intelektualizm a woluntaryzm na gruncie pedagogji. Str W łocław ek W arszawa Nasza Księgarnia* Błędy w wychowaniu. Katechizm Obywatelski. W y dawnictwa Towarz. Szkoły L udow ej w Krakowie. Do nabycia w Zarządzie G łów nym T. S. L. Kształcenia woli dziecka. Str W arszawa Błędy w wychowaniu dzieci. Str. 15. Warszawa Skład G łów ny: M. Szczepkowski. Higjena wychowawcza. (O dbitka ze zbiorow ego podręcznika p. t. H igjen a szkolna", p o leconego przez Ministerstwo W. R. i O. P.) str W arszawa M. Arct. Sztuka wychowania. 8. str nlb. Warszawa Nasza Księgarnia44. O wpływie rodziców na przyrodzone wartości dzieci. Str Warszawa (Bibljoteka w ychów. D ziecka i Matki44). Hatha Joga. Nauka Jogów 0 zdrow iu fizycznem i o sztuce oddychania z licznemi ćw i czeniami, przełożył A. Lange. T reść: C o to jest Hatha Joga? Troski Jogów o ciało fiz y czne. Praca architekta b o skiego. Fluid i życie. Laboratorjum ciała. Siła życiow a nasz sprzym ierzeniec. K rem atorjum ciała. O żyw ieniu się. G łód 1 apetyt. Pochłanianie prany i pożyw ienia. O pokarmie. Zaopatryw anie organizmu w wodę. Popiół) i ług 13

16 100. Jungraw <01. Kacz 102. Kaczmarek Zdzisław Dr K arbow iak Antoni 104. Karpowicz Stanisław 105. Karpowicz Stanisław 106. K arpow icz St K arpow icz 108. Kawalec R. organizmu ludzkiego. Oddychanie Jogów. Jak oddziaływa oddychanie prawidłowe. Ćwiczenia w sztuce oddychania. Czy oddychać nosem czy ustami? Małe życie w organizmie. Opanowanie organów i mięśni niezależn. od woli. Energja praniczna. Ćwiczenia praniczne. Nauka o uwolnieniu mięśni od naprężenia. Ćwiczenia fizyczne Jogów. Energja słoneczna. Wzmacniające działanie snu. Nastrój duchowy. Pod kierownictwem ducha. Str Warszawa. Trzaska, Evert i Michalski. Wychowanie fizyczne a wojsko. Zabawy i gry oraz znaczenie ich w wychowaniu. Z problemów demokratyzacji wychowania. Str. 31. Kraków Bibljografja pedagogiczna. Lwów, Warszawa 1920, str. 4 nlb IV. Nakł. Książnicy Polskiej. Ideały i metody wychowania współczesnego. Warszawa Tow. Wydawnicze. Indywidualność i jej kształcenie. Str. 56. Warszawa Wydawnictwo..Domu Dziecięcego. Wybór pism pod redakcją Dr. M. Librachowej. Życiorys w opracow. N. Samotyhowej. Treść: Logika wychowania. Technika Wychowania. Str Warszawa Nasza Księgarnia41. Zabawy i gry jako czynnik wychowawczy. O roli wychowawczej oficera 14

17 109. Kierski F K opczyński Stanisław D r. med 112. K opczyński St K opczyński 114. K orczak Janusz 115. K orniłow icz K Kosiński ks. Dr K osm owska I. W Kozłowska B., Radlińska H. i Rychterów na M Kozłowska Br. i R ychterów na M K rajew ski Józef D r 121. Króliński 122. K róliński Jan (kilka uwag na czasie). O dbito po raz drugi. W ilno Str. 8. Nakł. Harc. Sp. W yd. Podręczna encyklopedja wychowawcza. T. I. A M. 8. str. VIII T. II. N Z. W raz z dodatkiem i dwoma indeksami. 8. str. VI nlb Kongres pedagogiczny w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Warszaw a Nasza Księgarnia" Jak ustrzec dzieci i młodzież od nerwowości. Str nlb. 8. W arszawa Szkice higjeniczno-wychowawcze z dziedziny higjeny domowej i szkolnej. T. I. T. II. Higjena szkolna i wychowanie fizyczne na Zachodzie. Momenty wychowawcze. W a r szawa. Nasza Księgarnia". W sprawie przysposobienia społecznego młodzieży. Warszawa Str nlb. W yd. Zw. Przysposobienia Społecznego. Pedagogika. Poznań. Księgarnia Św. W ojciecha. Do naszej młodzieży. W arszawa Str. 32 nlb. B ibljoteka N owości Nr Bibljografja pedagogiczna polska za r i (Rocznik Pedagogiczny. Ser ja II. Tom II. Za rok 1924.) Bibljografja pedagogiczna za lata R ocznik Pedagogiczny Serja II. Tom III. str Kształćmy charaktery. K raków Gebethner & W olff. Pedagogika i dydaktyka. Wychowawstwo w szkole polskiej

18 123. Kukulski Zygmunt Dr K uznow icz M K uznow icz ks K uznow icz M Lehmann Edward Dr. zw yczajny profesor U niw ersytetu w Lund 128. Lipska-Librachowa M Li pska-libracho wa 130. Lipska-Librachowa 131. Lutosławski Kazimierz ks Łopuszański Tadeusz 133. M arciszewska 134. M arjański J Marjański J M arkiewicz 137. Matusiak Główne momenty myśli i badań pedagogicznych. Jak organizować i prowadzić stowarzyszenia polskiej młodzieży rękodzielniczej i robotniczej. K raków Str VI. Druk. Czasu". Zasady kulturalnych form towarzyskich. K raków Gebethner i W olff. Zasady i sposoby pracy w związkach młodzieży. Kielce Str. 24. Wychowanie do pracy. Przekład z niemieckiego. Str. 84. Warszawa W ydaw nictwo Ligi P racy. Nauki pedagogiczne. W skazów ki m etodyczne dla samouków. Warszawa (1923), str nlb. W yd. Inst. Ośw. i Kultury im. Staszica. B ibljoteka Poradni dla Sam ouków Nr. 2. Praca wychowawcza matki. Rady dla matek o wychowaniu córek. Skauting jako system wychowania moralnego Zagadnienia wychowania narodowego. W arszawa Z metodyki wychowania przedszkolnego. Repetytorjum pedagogiki i dydaktyki, opracowane na podstawie podręczników, według wymagań egzaminacyjnych Min. W. R. i O. P. Str W arszawa Repetytorjum z psychologji wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej, str. 89. W arszawa Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej. Wiadomości z pedagogiki i dydaktyki. 16

19 138. M elchertówna J Meumann E. Prof Miklaszewski W. Dr M ikulski Antoni Dr Mirski Józef 143. Mirski J. Dr M ojm ir H Montessori Mar ja Dr M oszczeńska Iza 147. M oszczeńska Iza Zagadnienia pedagogiczne. Zarys podręcznik ow y dla użytku sem inarjów nauczycielskich, ułożony w edług p rogramu Min. W. R. i O. P., str Lw ów Księgarnia Naukowa. Zarys pedagogiki eksperymentalnej. Str Cz. II. z 2 w y dania niem ieckiego przełożył W. Mondalski. Brześć n/b., Nakład, i Skład, głów ny B ibljoteka Przekładów D zieł Naukowych". Odezwa do młodzieży dojrzałej. Odbitka z N ow ych T orów W arszawa Wychowanie duchowe w szkole powszechnej O istocie wychowania. Str. 21. Odbitka z Ruchu Pedagogicznego Nr. 6, 7-9. R ok Rozwój i wychowanie płciowe dziecka w świetle Freudyzmu. Str L w ów Księgarnia Nauczycielska. Skauting i wytyczne kierunki pracy narodowo - wychowawczej. K raków Domy dziecięce. (Le case dei bambini). Metoda pedagog ji naukowej, stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Z wydania, ogłoszonego przez Instytut J. J. Rousseau. Nakładem Henryka Lindenfelda. Warszawa Skład głów ny w Księgarni E. Wendego i Ski. Dla rodziców rady przy wychowaniu dzieci. Str W arszawa Czego nie wiemy o naszych synach.

20 148. Moszczeńska Iza 149. Moszczeńska Iza 150. Moszczeńska Iza 151 Moszczeńska Iza 152. M uklanowicz 153. Mysłakowski Zygmunt 154 M ysłakow ski Z N aw roczyński B N aw roczyński B Nawroczyński Bogdan 158. Niemancewicz A. Ks. Dr O chorow icz Juljan 161. Okrzański K O lechow ski G Osmólski Władysł. ppłk. Dr. Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna. Reformy w wychowaniu moralnem. Warszawa M. Arct. Dobre i złe wychowanie w przykładach. Str W arszawa Zasady wychowania. Warszawa Towarz. Wydawnicze. Lenistwo. Traktat pedagogiczny. Funkcja socjalna wychowania i jej stosunek do tak zw. celów wychowawczych. Kraków Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze. W ydaw nictwo Naukowego tow a rzy stwa Pedagogicznego. Skład głów n y: Książnica Atlas. O systemie daltońskim i innych zagadnieniach wychowania współczesnego. Lw ów. Główne prądy w pedagogice współczesnej (Rocznik Pedagogiczny. Ser ja II. Tom III. Za lata 1924 i 1925). Swoboda i przymus w wychowaniu. Siedem rozpraw pedagogicznych. Str W arszawa Bolszewizm a wychowanie. Str Lublin Obserwacje pedagogiczne Dr. ]. W. L. (GW.), str. 14. W arszawa Psychologja, pedagogika, etyka. Warszawa Przebudowa dyscypliny szkolnej Str. 35. K raków Księga nowej wiary. Warszawa Zaniedbane drogi wychowawcze. Zagadnienia wychowa

21 nia fizycznego, str. 83. W arszawa O sterloff W. Rady i wskazówki pedagogów polskich i obcych. Łódź L. Fiszer.!65. O sterloff W. Wychowanie obywatelskie i oświata powszechna. W arszawa Gebethner & W olff O sterloff W. Wychowanie powszechne. W arszawa M. Arct Pannenkowa Irena Mvśli o wychowaniu narodowem. L w ów Towarz. Pedag Pannenkowa Irena Nowe myśli o wychowaniu. Reforma szkolna. Str. 31. W arszawa Stow. Chrz. Nar. N auczycielstwa Patkowski Wychowanie pokolenia w duchu Aleksander demokratycznej idei i współzawodnictwa Paw łow ski Ludw ik Z zagadnień organizacji pracy wychowawczej w szkole. W arszawa Peche Tadeusz Pedagogika. Poznań Sp. Pedag Stary pedagog Szkice pedagogiczne. L w ów Księgarnia Naukowa Pfister Oskar Dr. Psychoanaliza na usługach wychowania, przełożył i słowem wstępnem zaopatrzył dr. Józef Mirski. 8. str W arszawa Lwów. Książnica- Atlas T. N. S. W. (Biblj. P rzekładów D zieł Pedag. pod redakcją dr. Z. Ziem bińskiego) Piasecki E. Wychowanie fizyczne. (Rocznik Pedagogiczny. S erja II. Tom I za rok 1921) Piasecki Eugenjusz Zarys teorji wychowania fizycz- Dr. prof. uniw. nego, I część ogólna, ^ II poznańskiego część szczegółow a. Lw ów, Ossolineum, 1931, str. 167 i 390.

22 176. Piątek Jan i 77. Pigoń Stanisław 178. Podoleński Stanisław Ks. T. J Poliszew ski M Posadzy Ludwik Dr Posadzy L P otocki Antoni 184. Pręgowski Piotr., Dr. fil. i med Prus Bolesław 186. Przanowski W. - Szczawińska M P rzyjem ski F. Zasady przyzwoitego zachowania się młodzieży szkolnej. W yd. III. str. 60 z ilustr. M ackiew icza. W arszawa Do podstaw wychowania narodowego L w ów Zakł. Nar. Im. Ossolińskich. Podręcznik pedagogiczny. W skazówki dla rodziców i w y chow aw ców, str Kraków W ydaw nictw o Ks. Jezuitów. Społeczna akcja oświatowo-wychowawcza. W ydaw nictw a Towarzystwa Szkoły Ludow ej w Krakowie. D o nabycia w Zarządzie G łów n ym T. S. L. Poradnik dla samouków cz. IV. Pedagogika, opr. S. K arpow icz i A. Szyc.) Odrodzić Polskę w Chrystusie. (Część II. Zagadnienia wychowawcze.) Poznań. W yd aw nictw o Księgarni U niw ersyteck iej Fiszer i M ajew ski. O wychowaniu młodzieży włościańskiej. Rozpraw a nagrodzona pierwszą nagrodą na konkursie jubileuszow ym Zw. Poznańskich K ółek R olniczych w 1926 r. Poznań, 1926, str nlb. Wychowawcze zadania ogółu. Lw ów Zasady racjonalnego wychowania narodowego. Warszawa - L w ów E. W ende i Sp. Najogólniejsze ideały życiowe. Samorząd w szkole powszechnej. O polski system wychowania. Str Księg. T ow arzystwa S zkoły Ludow ej. 20

23 188. P rzyjem ski Feliks Radlińska (Orsza) H Radwan W ł R okoszny Józef X Rondthaler A. O polski przemysł wychowawczy. Skład głów ny w księg. Tow. Szkoły L udow ej. Psychologja indywidualna Alfreda Adlera, jako metoda pracy wychowawczej w szkole. I. Ad. Rondthaler. Trzy odczyty. II. A. Simon i K. Seelmann. Z praktyki szkoln ej, spolszczył Ad. Rondthaler. Bibljoteka nauczycielska. Tom XII. W ydanie drugie. Warszawa b. r. str. 147 i 2 nlb. W ydaw nictw o Księgarni J. L isow skiej. Wychowanie pozaszkolne. O szkołę polską. Cz. II P rotok ó ły III i IV. Zjazdu D elegatów Stowarzyszeń N auczycielskich. Str W arszaw a Książnica. Ideał wychowawczy. W arszawa, Str. 32. Skład głów ny w K sięg. E. W ende i Ska. Rocznik Pedagogiczny. Założon y w r przez S. D icksteina. Ser ja II. Tom I. Za rok str. IV + 6 nlb nlb. + XIV. Serja II. Tom. II. Za rok Z kroniką i bibljograf ją za lata 1922 i 1923, str Serja II. Tom III. Z kroniką i b ibljografją za lata 1924 i str. VIII + 4 nlb Książnica - Atlas. System wychowawczy M. Darowskiej. Str Radom Czego szkoła oczekuje od rodziców. Poznań. Księgarnia Św. W ojciecha. 21

24 195. Rusk Robert R Saxbv 197. Schatzel Ida 198. Sekreta Mirosław Dr Smoluchowska 200. Sochaniewicz 201. Sokalowa M Spasowski 203. Stef ano wski M Stoeckles A. S. J Stojanowski Karol Dr. Pedagogika eksperymentalna. Z oryginału angielskiego p. t. Experim ental Education przełożył z upoważnieniem angielskich w yda w ców Z ygmunt Ziembiński. Książnica Atlas. Lwów-W arszawa 1926, str Kształcenie postępowania. Str Przełożyła Dr. Irena Pannenkowa. Warszawa Książnica - Atlas. Idea wychowania przedszkolnego. Casa dei bambini jako szkółka wszechstronnej p r a c y dziecka L w ów Przesłanki filozoficzne i psychologiczne podstawy pedagogiki współczesnej. Kraków Str. 48 i IV. Wychowanie dziewcząt jakie jest, a jakiem być powinno. Kult przeszłości w wychowania narodowem. Opieka Międzynarodowego Biura Pracy nad młodzieżą. (Rocznik Pedagogiczny. Serja II. Tom II. Za rok 1924.) Wykład pedagogiki w seminarjach nauczycielskich. Samorząd uczniowski w praktyce, str. 64. Warszawa. Wychowawca a dziecko. M yśli i w skazów ki dla chrześcijańskich rodziców i w ychow aw ców. Str. 71. Napisał... Tłom. Prof. Z. Kaczmarek. Poznań (Bibljoteka Z avt. Kobiet P racujących). Z zagadnień socjologiczno - wychowawczych. Str. 13. W y dawnictwo W iesława Krakow ieck iego w Poznaniu. 22

25 206. Strzemeska i W e- ryho 207. Sypow ski Franciszek, emer. radca Krak. Sądu Apel Szczepanowski Stanisław 209. Szczepanowski Stanisław 210. Szretterowa N Szteinboków na E Śliwiński F Świdwiński St Tadd Liberty 215. Torres Fierro R. M. T. S. Metoda wychowania przedszkolnego. Rzecz o wychowaniu najuboższej i opuszczonej młodzieży. Str. 29. (Referat przesłany sek cji charytatyw nej 1. Krajo w e g o Kongresu Eucharystycznego w Polsce, odczytany na zebraniu tej sekcji 28 czerw ca 1930 w w ielkiej auli U niw ersytetu Poznańskiego przez D ra Stefana P rószyńskiego z W arszawy). W ieliczka Nakładem autora. Myśli o odrodzeniu narodowem. Polskie tradycje w wychowaniu. Gra ruchowa jako środek wychowawczy. Str. 60. W arszawa Tow. w ydaw n. Bluszcz4 (Bibljoteczka w ychow aw cza D zieck a i Matki. Współpraca domu ze szkołą. Poznań. Księg. Św. W ojciecha. Oddziaływanie wychowawcze na młodzież w wieku szkolnym. W ytyczn e postępow a nia i rady dla rodziców oraz nauczycieli. Str. 96. W yd. II. Łódź Z zagadnień wychowawczych szkolnictwa. (Rocznik P edagogiczny. Ser ja II. Tom I.) Za rok Nowe drogi wychowania artystycznego. Poprzez niwę pedagogiczną. K onferencje o systemie w y chow aw czym ks. Jana Bosko. Str Z hiszpańskiego przetłum aczył Ks. J. H., T. J. W arszawa Nakładem Inspektoratu XX. Salezjanów. 23

26 Yauban M. i Kurcew icz M Walczak 219. W eil 220. Wernic Henryk 221. Weryho Marja 222. Weryński Henryk Ksiądz 223. Weryński Henryk Ksiądz 224. Wetekamp 225. Wieroński S Wojciechowski 228. Wołkoński S. Ty i ona. O w zajem nym stosunku m łodzieży płci obojga. Str K raków Poznań Księg. Św. W ojciecha. Zasady i nakazy dobrego wychowania według zwyczajów nowoczesnych. W skazówki postępow ania w k ażdej ok o liczności życia. W yd. IY-e. Warszawa M. Arct. Wychowanie młodzieży w naszych szkołach średnich. Dobre wychowanie na codzień. Str Poznań. W yd aw nictwo Polskie A. Wegnera. Praktyczny przewodnik wychowania. W arszawa Jak zająć dzieci w wieku przedszkolnym wydanie IY-e. Ilustr. str Warszawa Na progu uświadomienia. Wskazówki dla matek i wychowawców, str. 45. Poznań Księg. Św. Wojciecha. Pierwsze przykazanie narodowe. 8. str. 16. Samodzielność i radość twórcza w nauce i wychowaniu. (Biblj. Przekł. Dzieł Pedag. T. II. Książnica - Atlas 1929.) Wychowanie obywatelskie żołnierza. Odczyt, wygłoszony w dniu 10. VII r. w Lubelskiem Kole T-wa W. W. Lublin Str. 15. Nakł. Lubelskiego Koła Tow. Wiedzy Wojskowej. O wychowaniu dzieci. Człowiek wyrazisty, sceniczne wychowanie gestu, tł. M. Szpakiewicz. Z ilustracjami. Warszawa

27 Zalewski E Zarzecki Ł ucjan 232. Zarzecki Ł ucjan 233. Zarzecki Ł ucjan 234. Zarzecki Ł ucjan 235. Zarzecki Ł ucjan 236. Zaw adzki B. Dr. fil Ziemnowicz Miecz. Dr Znaniecki Florjan Prof. Dr Żukiewiczowa Zofja Społeczne wychowanie dziecka robotniczego w Polsce ( ) nakładem Robotniczego Towarzystwa P rzyjaciół D zieci W arszawa Organizacja i technika wydziałów społeczno - wychowawczych przy stowarzyszeniach spożywców. Warszawa 1922, str nłb- Charakter i wychowanie. W yd. 2-ie Warszawa. Gebethner & W olff. O charakterze ze stanowiska w ychow aw czego Warszawa, Gebethner & W olff. 1925, str. 39. (Odbitka z W ychow anie w domu i w szkole ). O idei naczelnej polskiego wychowania. Warszawa M. Aret. Wychowanie narodowe, studja i szkice. W yd. II., str W arszawa Wstęp do pedagogiki. Lw ów Książnica - Atlas. Zadania psychologji wobec wychowania fizycznego i sportu. Str. 13. W arszawa Problemy wychowania współczesnego. W yd. II., str Warszawa Tow. W y dawnicze. Socjologja wychowania. T. I. Wychowujące społeczeństwo str Warszawa T. II. Urabianie osoby wychowanka, str Warszawa W ychow anie przedszkolne. W skazów ki m etodyczne, uw zględniające zainteresowanie dziecka. 8. str nlb. Lw ów

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Jerzy Nowocień AWF Warszawa Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Wprowadzenie Pojęcie tolerancji jest rozumiane np. w naukach społecznych, jako liberalny stosunek człowieka do zachowań

Bardziej szczegółowo

życiem? służbę Pełnić całym W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić służbę całym życiem? DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

życiem? służbę Pełnić całym W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić służbę całym życiem? DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH EWA PALAMER-KABACIŃSKA EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić Pełnić służbę całym życiem? służbę całym życiem? RUCH HARCERSKI JAKO PRZYKŁAD DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WDRAŻAJĄCYCH DO Ż Y C I A W SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony

Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony Marek Piechowiak FILOZOFIA PRAW CZŁOWIEKA Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony Lublin 1999 Towarzystwo Naukowe K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Recenzenci Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo