W ychow anie ogólne i specjalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ychow anie ogólne i specjalne"

Transkrypt

1 CYKL BIBLJOGRAFIJ DLA RODZICÓW, W YCH O W AW CÓ W, NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH ORAZ DLA STUDENTÓW, SŁUCHACZÓW I KURSISTÓW, BĘDĄCYCH K A N D Y D A T A M I D O Z A W O D U N A U C Z Y C IE L S K IE G O 4 J0 0 * III. W ychow anie ogólne i specjalne w teorji i w praktyce Bibljografja polska w układzie dwojakim z metodycznym zarysem całokształtu zagadnień wychowawczych Zebrał, ułożył i opracował Dr. Stefan Frycz Z z a siłk u P a ń stw o w e g o Sem inariu m N a u czy cie ls k ie g o M ę sk ie g o im. E stk o w sk ie g o w P ozn a niu z fu n d u szu na p o m o c e nau kow e. Poznań 1931 Nakładem i czcionkami Drukarni Mieszczańskiej, T. A., Poznań, Murna 2

2

3 CYKL BIBLJOGRAFIJ DLA RODZICÓW, W YCHOW AW CÓ W, NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH ORAZ DLA STUDENTÓW, SŁUCHACZÓW I KURSISTÓW, BĘDĄCYCH K A N D Y D A T A M I D O Z A W O D U N A U C Z Y C IE L S K IE G O III. W ychowanie ogólne i specjalne w teorji i w praktyce Bibljografja polska w układzie dwojakim z metodycznym zarysem całokształtu zagadnień wychowawczych Zebrał, ułożył i opracował Dr. Stefan Frycz Z za siłku P a ń stw ow ego Sem inarju m N a u czycie lsk ie g o M ę sk iego im. E stk ow sk iego w P oznaniu z funduszu na p o m o ce n au kow e. Poznań 1931 Nakładem i czcionkami Drukarni Mieszczańskiej, T. A., Poznań, Murna 2

4 23350 \

5 1Juljanowi Wadze Dyrektorowi Państw. Seminarium Nauczycielskiego Męsń. im. Ewarysta Estkowskiego w Poznaniu Zwierzchnikowi Czczigodnemu i Kocfianemu w dowód wdzięczności poświęcam tę pracę

6 Uwaga. Bib! jografje, objęte tym cyklem, nie mają być ani dokumentem wydawniczym dla celów bibljotekarskich, ani źródłem niezawodnem do wyczerpujących naukowych dociekań; nie posiadają bowiem dwóch znamion, wymaganych przez te cele mianowicie: szczegółowości i zupełności; ponieważ zawierają one tylko rzeczy wydane w języku polskim i, z wyjątkiem bibljografji Y-ej, tylko takie, które znajdują się w obiegu księgarskim samoistnie, jako dzieła, dziełka, książki, książeczki, broszury, broszurki i t. p. z pominięciem wszelkch artykułów, zamieszczonych w czasopismach, a nie wydanych w odbitkach lub w rocznikach. Zadaniem tych bibljografij jest: ułatwić kategorjom osób, wymienionym na karcie tytułowej, zdobywanie potrzebnych im wiadomości i rozpowszechnić w społeczeństwie naszem zna jomość tych gałęzi wiedzy, które w znacznej części stanowią podstawę umysłowej i moralnej kultury każdego narodu. W przyszłości, gdy dalsze prowadzenie niniejszego przedsięwzięcia zostanie podzielone między kilku pracowników, możliwem się stanie rozszerzenie zakresu, a ewentualnie, także i celu tych bibliograficznych wykazów.

7 1. Adamski W. X. I. UKŁAD PODŁUG AUTORÓW. 2. Adam ski W alerjan 5. Adam ski W. 4. Adler Feliks 5. Alm ack 6. Babicki Czesław J. 7. Balicki Zygmunt 8. Banszel Karol Dr. 9. Baranowski Mieczysław Wychowanie fizyczne w seminarjach duchownych. O dbitka z Pamiętnika III zjazdu Zw iązku Zakładów T eologicznych. Poznań. Księgarnia Św. W ojciech a Jak zakładać towarzystwa młodzieży. Poznań Księgarnia Św. W ojciecha. Str nlb. B ibljoteczka organizacyjna, wydana z polecenia Zw iązku Tow. M łodzieży N 1. Jak zakładać stowarzyszenia młodzieży polskiej, w yd. IY. Poznań, 1927, str nlb. Nakł. Zjednoczenia M łodzieży P olskiej. Kształcenie młodzieży w poczuciu obowiązku. Warszawa M. Arct. Książki dla wszystkich. Wychowanie obywatelskie. Warszawa. Książnica Atlas. Biblj. Przekł. D zieł Pedagogicznych. T. XV). Wychowanie dziecka opuszczonego w zakładach opiekuńczo - wychowawczych. Cz. I. Założenia teoretyczne. Str. 138 i 1 Tab. Warszawa Sp. Akc. Polska Składnica Pom ocy Szkolnych. Zasady wychowania narodowe-, go' Samorząd jako podstawa wychowania w szkole średniej. 8. str. 4 nlb. -f- 64. Lwów Pedagogika do użytku seminarjów nauczycielskich i nauczycieli szkół powszechnych. Przygotował dr. Fr. Majchro- 5

8 10. Barker Ernest 11. Bączkiew icz J. 12. Bednarski Jan 13. Bek Józef 14. Bernadzikiewicz J. 15. Unszlicht-Bernsteinowa 16. B iedrzycki S. 17. Bielawski Zygmunt X. Dr. 18. Blaike Jan Stefan 19. Blachowski Stefan 20. Bojarski W. 21. Bojarski W. w icz. W yd. 12-e. Gebethner & W olff. ' Charakter narodowy. Warszaw a Nasza Księgarnia Wychowanie społeczne młodzieży, jako zadanie społeczeństwa. Str. 14. Warszawa. Psychologja i pedagogika. W y kłady na knrsie podoficerskim. Str. 15. Grudziądz. Centralna szkoła żandarmerji Opieka nad sierotami. Lw ów Księg. B. Połonieckieg o. Znaczenie ławek szkolnych i prawidłowych postaw ciała w wychowaniu młodzieży. Lw ów Polskie Towarz. Pedagogiczne. Przebłyski nowych reform wychowawczych. Wyrabianie ludzi jako zadanie kółek rolniczych. Pogadanki w zorowe. Warszawa 1918, str. 16. Wyd. Zw. Kółek Roln. w K rólestw ie Polskiem. Zagadnienia wychowawcze. Str L w ów Nakładem autora. Zarys pedagogiki, opartej na polskich tradycjach w y ch o w aw czych z uwzględnieniem psychologji w ychow aw czej. L w ów Księg. Naukowa. Typolog ja ejdetyczna i jej znaczenie pedagogiczne. Str. 61. Poznań W ydaw nictw o P rzyjaciela Szkoły. Wiadomości z nauki o wychowaniu. Str Lw ów Księg. G ubrynow icza. Wiadomości z nauki o wychowaniu. Lw ów - Warszawa Księgarnia Polska. B. Połoniecki. 6

9 22. Borowski W ładysław Marjan 23. Borow ski M arjan Dr. 24. B ory Juljan Dr. 25. Bovet Piotr 26. Bovet Piotr 27. Brzeziński M. 28. KoLberg-Brzozowska A. 29. Buhle 30. Buzek Józef Dr. 3). Jaxa Bykowski Ludw ik Dr. 32. Chm ielewski K. 33. Chrupek W iktor Dr. Ogólne zarysy wychowania narodowego. Str. XII, Warszawa J918. M. Arct. Wychowanie narodowe. W arszawa U podwalin Rzeczypospolitej. Uwagi o szkole i wychowaniu. Str Lw ów Skład głów ny w Księg. Altenberga. Instynkt walki. Psychologja wychowanie. Str f- 2 nlb. Tłum aczyła M. Górska. W arszawa Nasza Księgar- 66 ma. Psychoanaliza a wychowanie. Warszawa Księgarnia Korna. Jak wychowywać dzieci na zdrowych i silnych ludzi. Str W yd. TH-e. W arszawa Fizyczne wychowanie dzieci. Str W arszawa Na czein opiera się wychowanie. Studja z zakresu administracji wychowania publicznego. Lw ów Zasady pedagogiki doświadczalnej ze szczególnem uwzględnieniem szkoły polskiej. Str Lw ów - Warszawa Książnica Polska. Katechizm Małego Obywatela. W ydaw nictw o Towarzystwa Szkoły Ludow ej w Krakowie. D o nabycia w Zarządzie G łównym T. S. L. O reformę wychowania moralnego w naszej szkole. Str. 85. Warszawa. E. W ende & Ska. Bibljoteka Pedagogiczna Zw. Zaw. Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich. 7

10 34. Chrzanowski Bernard 35. Chrzanowska J. 36. Cicim irska Natalja 37. Ciechanowski 38. C iem broniew icz J. % 39. Ciem broniew icz J. 40. Ciem broniew icz J. 41. Ciemniewski Jan ks. Dr. 42. Claparede E. Prof. Dr. 43. Mc. J. Cunn 44. Czernichow ski E. Wychowawcze znaczenie opowianej bajki. Str. 8. Poznań P rzegląd ośw iatow y". Pogadanki z dziećmi i metodyczne wskazówki dla matek, nauczycielek i wychowawczyń. W yd. 4. rozszerzone i poprawione. Gebethner & W olff. Nowe systemy wychowania przedszkolnego. L w ów G ubrynow icz i Syn. Powszechne wychowanie fizyczne. O wychowaniu samego siebie. Str. 86. W arszawa Jak wychowywać dzieci w szkole elementarnej. Warszawa Wychowawcze zadania inteligencji i urzędników państwowych. Warszawa Str nlb. O dbitka z,.naszego Pisma. Poznanie i kształcenie charakteru. T. I. str T. II. str W ydanie drugie p rze j rzane i popraw ione przez autora. Poznań Księgarnia Św. W ojciecha. Psychologja dziecka i pedagogika eksperymentalna. Str. III, 429. W yd. II. Z dziesiątego w yd. franc. przetłum aczyła M. Górska. Warszawa Nasza Księgarnia". Kształtowanie charakteru. Spostrzeżenia w ychow aw czoetyczne. Przekład Z. Jętkiew iczow ej. (Bibljoteka Przekł. D zieł P edagogicznych T. VI.). Organizacja i znaczenie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. 8. str tab. Katowice (W ydawnictwa 8

11 45. Czerwiński Sław o mir 46. D anysz Antoni 47. D ąbrow ska M. 48. D ecroly Dr. i Monchamp 49. Dem olins 50. D ew ey John 51. D ębicki Z. 52. D ębick i Z. 53. D obrow olski A. B. 54. D oleżan W iktor 55. D robniew ska Mar ja 56. D ry jsk i A. 57. Duninowski Gerard L. Instytutu Pedagogicznego w Katowicach Nr. 3). Konstytucja państwowa, a wychowanie publiczne. (W arszawa 1929). Str. 24. O wychowaniu. W ydanie drugie. 8. str. 4 nlb nlb. Lw ów Książnica Atlas. Matka, przewodniczka duchowa dziecka. Str nlb. 16. Warszawa (Polski Komitet O pieki nad D zieckiem). Gry wychowawcze, jako środek wdrożenia dziecka do czynności umysłowych i ruchomych. W arszawa N a sza Księgarnia. Nowe wychowanie. Zasady moralne w wychowaniu. L w ów. Zakł. Nar. Im. Ossolińskich. Narodziny ideału. L w ów Podstawy kultury narodowej. O pilnej potrzebie wychowania umysłowego w Polsce. Nauka Polska, tom I. W arszawa Wychowanie młodzieży. Na podstawie dzieła F. W. F orstera. O pracował... Str. VII, 271. Kraków Spółka w yd. Polska. Co rodzice własnym dzieciom dać mogą i powinni. Str. 33. Warszawa Jakowicki. (w ydaw nictw o im. Dr. A lfreda Sokołow skiego). Psychoanaliza i wychowanie płciowe. Str. 71. Odbitka z kwartalnika Pedagogicznego. W arszawa Pedagogika. Psycliologja. D y daktyka. Metodyka. Str W arszawa Skład G łów n y: D om Książki Polskiej. 9

12 58. Dupanloup Feliks ks. 59. Dym ek L. 60. Dziedusz37cki W ojciech 61. D zierzbicka Wanda 62. E gidy Moriz von Ernst E. 65. Evert 66. Foerster Friedrich Wilhelm. 67. Foerster Friedrich Wilhelm 68. Foerster Fr. W. Listy o wychowaniu dziewcząt. Poznań Księg. Św. W o j ciecha. przełóż, z franc. J. Kasztel anówna. Psychologja postaci jako podstawa nowoczesnej pedagogiki, str. 18. Warszawa Listy o wychowaniu. O uzdolnieniach zawodowych nauczyciela - wychowawcy. Str 75. Warszawa Wychowanie dzisiejsze. Str. 62. przeł. Sennervald. Warszawa M. Arct. (Książki dla wszystkich). Encyklopedja wychowawcza. W ychodzi staraniem Towarz. N auczycieli Szkół Średnich i W yższych. T. I IX. Książnica - Atlas. Obowiązek rodzicielski. Poznań O wychowanie fizycznem i jego reformie. Chrześcijaństwo i walka klas. Społeczno - etyczne i społeczno - w ychow aw cze rozważania. Fr. W. Forstera. Przekł. J. J. R. Str. XXII, 224. W arszawa Gebethner & W olff. Etyka płciowa i pedagogika. N ow e uzasadnienie praw d starych. Fr. W. Foerstera. P rzekład z 3 pomn. wydania niem r. przez J. J. R apackiego. Str. XV, 211. Warszawa Gebethner i W olff. Skł. głów ny (Bibljoteka dzieł chrześcijańskich zesz. 121). Nauka życia w przykładach. Streściła M. Buyno-Arctowa. Warszawa M. Arct. (Książki dla wszystkich Nr. 591). 10

13 69. Foerster F. W. 70. Foerster Fr. W. 71. Foerster Fr. W. 72. Foerster Fr. W. 73. Foerster Fr. W. 74. Gażyńska Józefa 75. Gensówna Franciszka 76. Gerard 77. G iertych Jędrzej 78. Glass Religja a kształcenie charakteru. Tłum aczył J. Mirski. 8. str. VIII - f 549. Poznań Księg. Św. W ojciecha. Szkoła i charakter. Przyczynek do pedagogiki posłuszeństwa i do reformy karności w szkole. Przekład Marji Łopuszańskiej. Wyd. nowe z przedm. Anieli Szycówny. Str. V, 197. Warszawa Gebethner & Wolff.^ Wychowanie człowieka. Wychowanie i samowychowanie. Wskazania zasadnicze dla rodziców i nauczycieli, duszpasterzy i piastunów młodzieży. Przeł. Józef Kretz- Mirski. Str. VIII, 325. Warszawa Gebethner & Wolff. O wychowaniu obywatelskiem. Zasadnicze zagadnienia etyki i pedagogiki politycznej. Z 2-go rozszerz, i przerobionego w yd. przeł. Dr. Józef Kretz. Str. VIII, 218. W arszawa. Gebethner i W olff. Obrazy i myśli z praktyki wychowawcy. Str. 81. Warszawa M.' Arct. Dobra matka. Spostrzeżenia i rady przy wychowywaniu dziatwy na chwałę Bożą i na przyszłych obywateli kraju. Warszawa Księgarnia Polska. Zagadnienia wychowawcze a program nauczania. O kierunek wychowania dziewcząt. Str Wydawnictwo Wiesława Krakowieckiego w Poznaniu. Harcerstwo jako czynnik wychowania narodowego. 11

14 79. G odecki M. B. 80. Gołąb 81. G órzyński Stefan G regg A. J. 83. Grot W ł. (M. St.) 84. Grzegorzewska Marja 85. G rzegorzew ska M. 86. Gustowiczówna Aleksandra 87. Hanckok 88. H eller T. 89. Henderson 90. Hessen S. L. Prof. O wychowaniu dzieci i kształceniu siebie. Pogadanka, wygłoszona z ramienia Kursów dla Dorosłych st. m. Warszawy na pierwszem zebraniu Koła Rodzicielskiego przy jednej ze szkół początkowych w Warszawie. Warszawa 1919, str. 1 nlb Wykształcenie człowieka. O ideał wychowania społecznego młodego pokolenia. Str. 40. Piotrków Przodownicy klubów a charakter chłopców. Podręcznik dla przodowników, prowadzących kluby chłopców. Przekład z angielskiego. Warszawa 1927, str nlb. Dziecko. (Uwagi o wychowaniu). Str Warszawa Opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomemi i głuchoniememi. Str. 91. Warszawa Kurs psycho - pedagogiki dzieci anormalnych w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie. Rocznik Pedagogiczny, Warszawa, II (1924). Str System wychowawczy Dr. Marji Montessori. ( Czasopismo pedagogiczne r. 1918). Japoński system trenowania ciała. Pedagogika lecznicza. Wychowanie i leczenie dzieci nienormalnych i upośledzonych. Warszawa. Nowe wychowanie. Tłumaczyła Iza Moszczeńska. Warszawa Gebethner i Wolff. Podstawy pedagogiki. Warszawa Nasza Księgarnia" 1930.

15 91. H orocłi W. 92. Hughes 93. Janelli M. 94. Jaros F. 95. Jaroszyńscy Tadeusz Dr. i Jadwiga 96. Jaroszyński Tadeusz Dr. D ocent Państ. Instytutu Pedag. 97. Jeleńska Dr. 98. Jętkiew iczow a Z. 99. Intelektualizm a woluntaryzm na gruncie pedagogji. Str W łocław ek W arszawa Nasza Księgarnia* Błędy w wychowaniu. Katechizm Obywatelski. W y dawnictwa Towarz. Szkoły L udow ej w Krakowie. Do nabycia w Zarządzie G łów nym T. S. L. Kształcenia woli dziecka. Str W arszawa Błędy w wychowaniu dzieci. Str. 15. Warszawa Skład G łów ny: M. Szczepkowski. Higjena wychowawcza. (O dbitka ze zbiorow ego podręcznika p. t. H igjen a szkolna", p o leconego przez Ministerstwo W. R. i O. P.) str W arszawa M. Arct. Sztuka wychowania. 8. str nlb. Warszawa Nasza Księgarnia44. O wpływie rodziców na przyrodzone wartości dzieci. Str Warszawa (Bibljoteka w ychów. D ziecka i Matki44). Hatha Joga. Nauka Jogów 0 zdrow iu fizycznem i o sztuce oddychania z licznemi ćw i czeniami, przełożył A. Lange. T reść: C o to jest Hatha Joga? Troski Jogów o ciało fiz y czne. Praca architekta b o skiego. Fluid i życie. Laboratorjum ciała. Siła życiow a nasz sprzym ierzeniec. K rem atorjum ciała. O żyw ieniu się. G łód 1 apetyt. Pochłanianie prany i pożyw ienia. O pokarmie. Zaopatryw anie organizmu w wodę. Popiół) i ług 13

16 100. Jungraw <01. Kacz 102. Kaczmarek Zdzisław Dr K arbow iak Antoni 104. Karpowicz Stanisław 105. Karpowicz Stanisław 106. K arpow icz St K arpow icz 108. Kawalec R. organizmu ludzkiego. Oddychanie Jogów. Jak oddziaływa oddychanie prawidłowe. Ćwiczenia w sztuce oddychania. Czy oddychać nosem czy ustami? Małe życie w organizmie. Opanowanie organów i mięśni niezależn. od woli. Energja praniczna. Ćwiczenia praniczne. Nauka o uwolnieniu mięśni od naprężenia. Ćwiczenia fizyczne Jogów. Energja słoneczna. Wzmacniające działanie snu. Nastrój duchowy. Pod kierownictwem ducha. Str Warszawa. Trzaska, Evert i Michalski. Wychowanie fizyczne a wojsko. Zabawy i gry oraz znaczenie ich w wychowaniu. Z problemów demokratyzacji wychowania. Str. 31. Kraków Bibljografja pedagogiczna. Lwów, Warszawa 1920, str. 4 nlb IV. Nakł. Książnicy Polskiej. Ideały i metody wychowania współczesnego. Warszawa Tow. Wydawnicze. Indywidualność i jej kształcenie. Str. 56. Warszawa Wydawnictwo..Domu Dziecięcego. Wybór pism pod redakcją Dr. M. Librachowej. Życiorys w opracow. N. Samotyhowej. Treść: Logika wychowania. Technika Wychowania. Str Warszawa Nasza Księgarnia41. Zabawy i gry jako czynnik wychowawczy. O roli wychowawczej oficera 14

17 109. Kierski F K opczyński Stanisław D r. med 112. K opczyński St K opczyński 114. K orczak Janusz 115. K orniłow icz K Kosiński ks. Dr K osm owska I. W Kozłowska B., Radlińska H. i Rychterów na M Kozłowska Br. i R ychterów na M K rajew ski Józef D r 121. Króliński 122. K róliński Jan (kilka uwag na czasie). O dbito po raz drugi. W ilno Str. 8. Nakł. Harc. Sp. W yd. Podręczna encyklopedja wychowawcza. T. I. A M. 8. str. VIII T. II. N Z. W raz z dodatkiem i dwoma indeksami. 8. str. VI nlb Kongres pedagogiczny w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Warszaw a Nasza Księgarnia" Jak ustrzec dzieci i młodzież od nerwowości. Str nlb. 8. W arszawa Szkice higjeniczno-wychowawcze z dziedziny higjeny domowej i szkolnej. T. I. T. II. Higjena szkolna i wychowanie fizyczne na Zachodzie. Momenty wychowawcze. W a r szawa. Nasza Księgarnia". W sprawie przysposobienia społecznego młodzieży. Warszawa Str nlb. W yd. Zw. Przysposobienia Społecznego. Pedagogika. Poznań. Księgarnia Św. W ojciecha. Do naszej młodzieży. W arszawa Str. 32 nlb. B ibljoteka N owości Nr Bibljografja pedagogiczna polska za r i (Rocznik Pedagogiczny. Ser ja II. Tom II. Za rok 1924.) Bibljografja pedagogiczna za lata R ocznik Pedagogiczny Serja II. Tom III. str Kształćmy charaktery. K raków Gebethner & W olff. Pedagogika i dydaktyka. Wychowawstwo w szkole polskiej

18 123. Kukulski Zygmunt Dr K uznow icz M K uznow icz ks K uznow icz M Lehmann Edward Dr. zw yczajny profesor U niw ersytetu w Lund 128. Lipska-Librachowa M Li pska-libracho wa 130. Lipska-Librachowa 131. Lutosławski Kazimierz ks Łopuszański Tadeusz 133. M arciszewska 134. M arjański J Marjański J M arkiewicz 137. Matusiak Główne momenty myśli i badań pedagogicznych. Jak organizować i prowadzić stowarzyszenia polskiej młodzieży rękodzielniczej i robotniczej. K raków Str VI. Druk. Czasu". Zasady kulturalnych form towarzyskich. K raków Gebethner i W olff. Zasady i sposoby pracy w związkach młodzieży. Kielce Str. 24. Wychowanie do pracy. Przekład z niemieckiego. Str. 84. Warszawa W ydaw nictwo Ligi P racy. Nauki pedagogiczne. W skazów ki m etodyczne dla samouków. Warszawa (1923), str nlb. W yd. Inst. Ośw. i Kultury im. Staszica. B ibljoteka Poradni dla Sam ouków Nr. 2. Praca wychowawcza matki. Rady dla matek o wychowaniu córek. Skauting jako system wychowania moralnego Zagadnienia wychowania narodowego. W arszawa Z metodyki wychowania przedszkolnego. Repetytorjum pedagogiki i dydaktyki, opracowane na podstawie podręczników, według wymagań egzaminacyjnych Min. W. R. i O. P. Str W arszawa Repetytorjum z psychologji wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej, str. 89. W arszawa Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej. Wiadomości z pedagogiki i dydaktyki. 16

19 138. M elchertówna J Meumann E. Prof Miklaszewski W. Dr M ikulski Antoni Dr Mirski Józef 143. Mirski J. Dr M ojm ir H Montessori Mar ja Dr M oszczeńska Iza 147. M oszczeńska Iza Zagadnienia pedagogiczne. Zarys podręcznik ow y dla użytku sem inarjów nauczycielskich, ułożony w edług p rogramu Min. W. R. i O. P., str Lw ów Księgarnia Naukowa. Zarys pedagogiki eksperymentalnej. Str Cz. II. z 2 w y dania niem ieckiego przełożył W. Mondalski. Brześć n/b., Nakład, i Skład, głów ny B ibljoteka Przekładów D zieł Naukowych". Odezwa do młodzieży dojrzałej. Odbitka z N ow ych T orów W arszawa Wychowanie duchowe w szkole powszechnej O istocie wychowania. Str. 21. Odbitka z Ruchu Pedagogicznego Nr. 6, 7-9. R ok Rozwój i wychowanie płciowe dziecka w świetle Freudyzmu. Str L w ów Księgarnia Nauczycielska. Skauting i wytyczne kierunki pracy narodowo - wychowawczej. K raków Domy dziecięce. (Le case dei bambini). Metoda pedagog ji naukowej, stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Z wydania, ogłoszonego przez Instytut J. J. Rousseau. Nakładem Henryka Lindenfelda. Warszawa Skład głów ny w Księgarni E. Wendego i Ski. Dla rodziców rady przy wychowaniu dzieci. Str W arszawa Czego nie wiemy o naszych synach.

20 148. Moszczeńska Iza 149. Moszczeńska Iza 150. Moszczeńska Iza 151 Moszczeńska Iza 152. M uklanowicz 153. Mysłakowski Zygmunt 154 M ysłakow ski Z N aw roczyński B N aw roczyński B Nawroczyński Bogdan 158. Niemancewicz A. Ks. Dr O chorow icz Juljan 161. Okrzański K O lechow ski G Osmólski Władysł. ppłk. Dr. Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna. Reformy w wychowaniu moralnem. Warszawa M. Arct. Dobre i złe wychowanie w przykładach. Str W arszawa Zasady wychowania. Warszawa Towarz. Wydawnicze. Lenistwo. Traktat pedagogiczny. Funkcja socjalna wychowania i jej stosunek do tak zw. celów wychowawczych. Kraków Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze. W ydaw nictwo Naukowego tow a rzy stwa Pedagogicznego. Skład głów n y: Książnica Atlas. O systemie daltońskim i innych zagadnieniach wychowania współczesnego. Lw ów. Główne prądy w pedagogice współczesnej (Rocznik Pedagogiczny. Ser ja II. Tom III. Za lata 1924 i 1925). Swoboda i przymus w wychowaniu. Siedem rozpraw pedagogicznych. Str W arszawa Bolszewizm a wychowanie. Str Lublin Obserwacje pedagogiczne Dr. ]. W. L. (GW.), str. 14. W arszawa Psychologja, pedagogika, etyka. Warszawa Przebudowa dyscypliny szkolnej Str. 35. K raków Księga nowej wiary. Warszawa Zaniedbane drogi wychowawcze. Zagadnienia wychowa

21 nia fizycznego, str. 83. W arszawa O sterloff W. Rady i wskazówki pedagogów polskich i obcych. Łódź L. Fiszer.!65. O sterloff W. Wychowanie obywatelskie i oświata powszechna. W arszawa Gebethner & W olff O sterloff W. Wychowanie powszechne. W arszawa M. Arct Pannenkowa Irena Mvśli o wychowaniu narodowem. L w ów Towarz. Pedag Pannenkowa Irena Nowe myśli o wychowaniu. Reforma szkolna. Str. 31. W arszawa Stow. Chrz. Nar. N auczycielstwa Patkowski Wychowanie pokolenia w duchu Aleksander demokratycznej idei i współzawodnictwa Paw łow ski Ludw ik Z zagadnień organizacji pracy wychowawczej w szkole. W arszawa Peche Tadeusz Pedagogika. Poznań Sp. Pedag Stary pedagog Szkice pedagogiczne. L w ów Księgarnia Naukowa Pfister Oskar Dr. Psychoanaliza na usługach wychowania, przełożył i słowem wstępnem zaopatrzył dr. Józef Mirski. 8. str W arszawa Lwów. Książnica- Atlas T. N. S. W. (Biblj. P rzekładów D zieł Pedag. pod redakcją dr. Z. Ziem bińskiego) Piasecki E. Wychowanie fizyczne. (Rocznik Pedagogiczny. S erja II. Tom I za rok 1921) Piasecki Eugenjusz Zarys teorji wychowania fizycz- Dr. prof. uniw. nego, I część ogólna, ^ II poznańskiego część szczegółow a. Lw ów, Ossolineum, 1931, str. 167 i 390.

22 176. Piątek Jan i 77. Pigoń Stanisław 178. Podoleński Stanisław Ks. T. J Poliszew ski M Posadzy Ludwik Dr Posadzy L P otocki Antoni 184. Pręgowski Piotr., Dr. fil. i med Prus Bolesław 186. Przanowski W. - Szczawińska M P rzyjem ski F. Zasady przyzwoitego zachowania się młodzieży szkolnej. W yd. III. str. 60 z ilustr. M ackiew icza. W arszawa Do podstaw wychowania narodowego L w ów Zakł. Nar. Im. Ossolińskich. Podręcznik pedagogiczny. W skazówki dla rodziców i w y chow aw ców, str Kraków W ydaw nictw o Ks. Jezuitów. Społeczna akcja oświatowo-wychowawcza. W ydaw nictw a Towarzystwa Szkoły Ludow ej w Krakowie. D o nabycia w Zarządzie G łów n ym T. S. L. Poradnik dla samouków cz. IV. Pedagogika, opr. S. K arpow icz i A. Szyc.) Odrodzić Polskę w Chrystusie. (Część II. Zagadnienia wychowawcze.) Poznań. W yd aw nictw o Księgarni U niw ersyteck iej Fiszer i M ajew ski. O wychowaniu młodzieży włościańskiej. Rozpraw a nagrodzona pierwszą nagrodą na konkursie jubileuszow ym Zw. Poznańskich K ółek R olniczych w 1926 r. Poznań, 1926, str nlb. Wychowawcze zadania ogółu. Lw ów Zasady racjonalnego wychowania narodowego. Warszawa - L w ów E. W ende i Sp. Najogólniejsze ideały życiowe. Samorząd w szkole powszechnej. O polski system wychowania. Str Księg. T ow arzystwa S zkoły Ludow ej. 20

23 188. P rzyjem ski Feliks Radlińska (Orsza) H Radwan W ł R okoszny Józef X Rondthaler A. O polski przemysł wychowawczy. Skład głów ny w księg. Tow. Szkoły L udow ej. Psychologja indywidualna Alfreda Adlera, jako metoda pracy wychowawczej w szkole. I. Ad. Rondthaler. Trzy odczyty. II. A. Simon i K. Seelmann. Z praktyki szkoln ej, spolszczył Ad. Rondthaler. Bibljoteka nauczycielska. Tom XII. W ydanie drugie. Warszawa b. r. str. 147 i 2 nlb. W ydaw nictw o Księgarni J. L isow skiej. Wychowanie pozaszkolne. O szkołę polską. Cz. II P rotok ó ły III i IV. Zjazdu D elegatów Stowarzyszeń N auczycielskich. Str W arszaw a Książnica. Ideał wychowawczy. W arszawa, Str. 32. Skład głów ny w K sięg. E. W ende i Ska. Rocznik Pedagogiczny. Założon y w r przez S. D icksteina. Ser ja II. Tom I. Za rok str. IV + 6 nlb nlb. + XIV. Serja II. Tom. II. Za rok Z kroniką i bibljograf ją za lata 1922 i 1923, str Serja II. Tom III. Z kroniką i b ibljografją za lata 1924 i str. VIII + 4 nlb Książnica - Atlas. System wychowawczy M. Darowskiej. Str Radom Czego szkoła oczekuje od rodziców. Poznań. Księgarnia Św. W ojciecha. 21

24 195. Rusk Robert R Saxbv 197. Schatzel Ida 198. Sekreta Mirosław Dr Smoluchowska 200. Sochaniewicz 201. Sokalowa M Spasowski 203. Stef ano wski M Stoeckles A. S. J Stojanowski Karol Dr. Pedagogika eksperymentalna. Z oryginału angielskiego p. t. Experim ental Education przełożył z upoważnieniem angielskich w yda w ców Z ygmunt Ziembiński. Książnica Atlas. Lwów-W arszawa 1926, str Kształcenie postępowania. Str Przełożyła Dr. Irena Pannenkowa. Warszawa Książnica - Atlas. Idea wychowania przedszkolnego. Casa dei bambini jako szkółka wszechstronnej p r a c y dziecka L w ów Przesłanki filozoficzne i psychologiczne podstawy pedagogiki współczesnej. Kraków Str. 48 i IV. Wychowanie dziewcząt jakie jest, a jakiem być powinno. Kult przeszłości w wychowania narodowem. Opieka Międzynarodowego Biura Pracy nad młodzieżą. (Rocznik Pedagogiczny. Serja II. Tom II. Za rok 1924.) Wykład pedagogiki w seminarjach nauczycielskich. Samorząd uczniowski w praktyce, str. 64. Warszawa. Wychowawca a dziecko. M yśli i w skazów ki dla chrześcijańskich rodziców i w ychow aw ców. Str. 71. Napisał... Tłom. Prof. Z. Kaczmarek. Poznań (Bibljoteka Z avt. Kobiet P racujących). Z zagadnień socjologiczno - wychowawczych. Str. 13. W y dawnictwo W iesława Krakow ieck iego w Poznaniu. 22

25 206. Strzemeska i W e- ryho 207. Sypow ski Franciszek, emer. radca Krak. Sądu Apel Szczepanowski Stanisław 209. Szczepanowski Stanisław 210. Szretterowa N Szteinboków na E Śliwiński F Świdwiński St Tadd Liberty 215. Torres Fierro R. M. T. S. Metoda wychowania przedszkolnego. Rzecz o wychowaniu najuboższej i opuszczonej młodzieży. Str. 29. (Referat przesłany sek cji charytatyw nej 1. Krajo w e g o Kongresu Eucharystycznego w Polsce, odczytany na zebraniu tej sekcji 28 czerw ca 1930 w w ielkiej auli U niw ersytetu Poznańskiego przez D ra Stefana P rószyńskiego z W arszawy). W ieliczka Nakładem autora. Myśli o odrodzeniu narodowem. Polskie tradycje w wychowaniu. Gra ruchowa jako środek wychowawczy. Str. 60. W arszawa Tow. w ydaw n. Bluszcz4 (Bibljoteczka w ychow aw cza D zieck a i Matki. Współpraca domu ze szkołą. Poznań. Księg. Św. W ojciecha. Oddziaływanie wychowawcze na młodzież w wieku szkolnym. W ytyczn e postępow a nia i rady dla rodziców oraz nauczycieli. Str. 96. W yd. II. Łódź Z zagadnień wychowawczych szkolnictwa. (Rocznik P edagogiczny. Ser ja II. Tom I.) Za rok Nowe drogi wychowania artystycznego. Poprzez niwę pedagogiczną. K onferencje o systemie w y chow aw czym ks. Jana Bosko. Str Z hiszpańskiego przetłum aczył Ks. J. H., T. J. W arszawa Nakładem Inspektoratu XX. Salezjanów. 23

26 Yauban M. i Kurcew icz M Walczak 219. W eil 220. Wernic Henryk 221. Weryho Marja 222. Weryński Henryk Ksiądz 223. Weryński Henryk Ksiądz 224. Wetekamp 225. Wieroński S Wojciechowski 228. Wołkoński S. Ty i ona. O w zajem nym stosunku m łodzieży płci obojga. Str K raków Poznań Księg. Św. W ojciecha. Zasady i nakazy dobrego wychowania według zwyczajów nowoczesnych. W skazówki postępow ania w k ażdej ok o liczności życia. W yd. IY-e. Warszawa M. Arct. Wychowanie młodzieży w naszych szkołach średnich. Dobre wychowanie na codzień. Str Poznań. W yd aw nictwo Polskie A. Wegnera. Praktyczny przewodnik wychowania. W arszawa Jak zająć dzieci w wieku przedszkolnym wydanie IY-e. Ilustr. str Warszawa Na progu uświadomienia. Wskazówki dla matek i wychowawców, str. 45. Poznań Księg. Św. Wojciecha. Pierwsze przykazanie narodowe. 8. str. 16. Samodzielność i radość twórcza w nauce i wychowaniu. (Biblj. Przekł. Dzieł Pedag. T. II. Książnica - Atlas 1929.) Wychowanie obywatelskie żołnierza. Odczyt, wygłoszony w dniu 10. VII r. w Lubelskiem Kole T-wa W. W. Lublin Str. 15. Nakł. Lubelskiego Koła Tow. Wiedzy Wojskowej. O wychowaniu dzieci. Człowiek wyrazisty, sceniczne wychowanie gestu, tł. M. Szpakiewicz. Z ilustracjami. Warszawa

27 Zalewski E Zarzecki Ł ucjan 232. Zarzecki Ł ucjan 233. Zarzecki Ł ucjan 234. Zarzecki Ł ucjan 235. Zarzecki Ł ucjan 236. Zaw adzki B. Dr. fil Ziemnowicz Miecz. Dr Znaniecki Florjan Prof. Dr Żukiewiczowa Zofja Społeczne wychowanie dziecka robotniczego w Polsce ( ) nakładem Robotniczego Towarzystwa P rzyjaciół D zieci W arszawa Organizacja i technika wydziałów społeczno - wychowawczych przy stowarzyszeniach spożywców. Warszawa 1922, str nłb- Charakter i wychowanie. W yd. 2-ie Warszawa. Gebethner & W olff. O charakterze ze stanowiska w ychow aw czego Warszawa, Gebethner & W olff. 1925, str. 39. (Odbitka z W ychow anie w domu i w szkole ). O idei naczelnej polskiego wychowania. Warszawa M. Aret. Wychowanie narodowe, studja i szkice. W yd. II., str W arszawa Wstęp do pedagogiki. Lw ów Książnica - Atlas. Zadania psychologji wobec wychowania fizycznego i sportu. Str. 13. W arszawa Problemy wychowania współczesnego. W yd. II., str Warszawa Tow. W y dawnicze. Socjologja wychowania. T. I. Wychowujące społeczeństwo str Warszawa T. II. Urabianie osoby wychowanka, str Warszawa W ychow anie przedszkolne. W skazów ki m etodyczne, uw zględniające zainteresowanie dziecka. 8. str nlb. Lw ów

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/2018-2018/2019) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

l i i i k. DZIECI I MŁODZIEŻ

l i i i k. DZIECI I MŁODZIEŻ CYKL BIBLJOGRAFIJ DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I DZIAŁACZY OŚWIATOWYCH - ORAZ DLA STUDENTÓW, SŁUCHACZÓW I KURSISTÓW, BĘDĄCYCH KANDYDATAM I DO Z A W O D U NAUCZYCIELSK IEGO B WF 23351 1UW l i

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2013; Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 WYCHOWAWCA W PEDAGOGICE IGNACJAŃSKIEJ; Ewa Dybowska. WstĘP 13.

Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2013; Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 WYCHOWAWCA W PEDAGOGICE IGNACJAŃSKIEJ; Ewa Dybowska. WstĘP 13. 7 Spis treści Wykaz skrótów 11 WstĘP 13 Rozdział 1 Teoria wychowawcy stan badań 27 1.1. Pedagogika i wychowanie analiza ważniejszych pojęć 28 1.1.1. Wychowanie 28 1.1.2. Wychowawca 38 1.1.3. Pedagogia

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych KOD WF/II/st/33 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie 1 Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak - życie i dzieło

Janusz Korczak - życie i dzieło PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE FILIA W LUBARTOWIE Janusz Korczak - życie i dzieło Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Halina Soszka LUBARTÓW 2012

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych KOD WF/II/st/32 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Bardziej szczegółowo

Starożytność Sparta, Ateny, Rzym

Starożytność Sparta, Ateny, Rzym Starożytność Sparta, Ateny, Rzym Adrian Wieczorek Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej Dzieje myśli pedagogicznej Wrocław, 13 października 2010 Wprowadzenie Ateńczycy jako szczep Joński:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM na lata

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM na lata Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Program Wychowawczy Program Profilaktyki Szkolny System Oceniania Roczny Plan Pracy Szkoły Plan Nadzoru Pedagogicznego Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Arkusz

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kobieta i jej role na przełomie XIX i XX w.

Kobieta i jej role na przełomie XIX i XX w. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE Kobieta i jej role na przełomie XIX i XX w. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowała Agata Gąsior LUBLIN 2012 1. Almanach

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 56 w Lublinie przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 56 w Lublinie przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Za łąc zn ik nr 1 do zarząd zen ia nr 17/201 6 D yr ek tora M łod zi eżo wego O środ k a Socjot erapii w Lu b linie Z dnia 12.04.20 1 6 r. PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Szkole

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SOSW

PROGRAM WYCHOWAWCZY SOSW PROGRAM WYCHOWAWCZY SOSW TARNOWSKIE GÓRY 2000 I. WSTĘP Program ten jest rozwinięciem zadań i treści wychowawczych wynikających ze statutu szkoły. Uwzględnia w sposób szczególny formułę integracyjną ośrodka.

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05, (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką

PROGRAM NAUCZANIA. 4. Analiza treści programowych edukacji motorycznej w przedszkolu. PROGRAM NAUCZANIA. Przedmiot: Kultura fizyczna z metodyką Specjalność: Edukacja Przedszkolna z dodatkową specjalizacją Rok: II Semestr: czwarty Liczba godzin dydaktycznych: 15 opanowanie przez studenta teoretycznych podstaw edukacji fizycznej, do której potrafi

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej I. Wychowanie ogólne 1. WYCHOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ (Teresa Olearczyk)

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora 1 Józefa Bałachowicz tytuł naukowy 2. Danuta Gielarowska Sznajder Prof. Katedra/Zakład Zakład Wczesnej Katedra Podstaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Imię i nazwisko: Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2014/2015 Rok I / stopień I

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2014/2015 Rok I / stopień I Grupy: 2T, 3T, 4T translatorskie Rok I / stopień I 1N 2T 3T 4T 1N 2T 3T 4T 1N 2T 3T 4T 1N 2T 3T 4T 1N 2T 3T 4T w y kład (10 godz., do 3.11 w łącznie): A. Pająkow ska-bouallegui Od 10.11 do końca semestru

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. 1. nauka o wychowaniu i nauczaniu; 2. świadoma i celowa działalność wychowawcza

Pedagogika. 1. nauka o wychowaniu i nauczaniu; 2. świadoma i celowa działalność wychowawcza Pedagogika 1. nauka o wychowaniu i nauczaniu; 2. świadoma i celowa działalność wychowawcza Czas wolny Toczek- Werner CZYNNOŚĆ czasu zajętego czasu wolnego niezbędne (konieczność biologiczna) spanie relaks

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze

Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze Janusz Korczak- zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Dauzenroth Erich Doktor Korczak/ oprac. Erich Dauzenroth// W: Pedagogika alternatywna: dylematy teorii i praktyki/ red. nauk. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej dla oświatowej kadry kierowniczej Dla: wicedyrektorów różnych typów szkół i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z 10 IX 2002 r.(dzu nr 155/2002) Cel: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Pedagogika. Kosmetologia

I nforma c j e ogólne. Pedagogika. Kosmetologia Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 Kod PO modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH w JAROSŁAWIU Rok szkolny 2016/2017 Sławić wszystko, co polskie, Kochać swój Naród, Czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA

PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIERADZU FILIA W PODDĘBICACH PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA ZESTAWIENIE TEMATYCZNE OPRACOWAŁA: KATARZYNA GAJKOWSKA CELESTYN FREINET (1896 1966) Pedagog francuski, kierownik ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu nr 5/2017/2018 z dnia 11 września 2017r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku (do pracy w domu i do pracy w. szkole) (do pracy w domu i do pracy w szkole)

JĘZYK POLSKI Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku (do pracy w domu i do pracy w. szkole) (do pracy w domu i do pracy w szkole) Podręczniki dla klas I PRZEDMIOT: JĘZYK POLSKI B. Łazińska JĘZYK POLSKI Słowa i teksty Wydawnictwo Szkolne D. Zdunkiewicz Jedynak J. Klejnocki Literatura i nauka o języku (do pracy w domu i do pracy w

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Dzieci i młodzież w świecie kultury USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Kształcenie alternatywne

Kształcenie alternatywne Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego dr Sabina Zalewska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 12 grudnia 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar Kształtowanie postaw Wychowanie do wartości dr hab. Anna Szylar 1 Czymże jest człowiek, jeśli w jego życiu główną wartością i treścią jest tylko sen i trawienie? Zwyczajnym bydlęciem Hamlet Celem naszych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Pedagogika czasu wolnego Kod

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 016/017 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów, profil Studia Podyplomowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki. Izabella Andrzejuk

Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki. Izabella Andrzejuk Osoba podstawą i zadaniem pedagogiki Izabella Andrzejuk Plan wystąpienia 1. Człowiek jako osoba 1. Relacje osobowe 2. Istota wychowania 1. Znaczenie relacji osobowych w wychowaniu 3. Pedagogika, filozofia

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogika współczesna

Pedagogika współczesna Pedagogika współczesna Sebastian Bakuła Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura wykładu Wprowadzenie Pedagogika jako nauka: przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela Law and ethical aspects of the teaching profession

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo