Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego"

Transkrypt

1 Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Zabrze dn. 27 maja 2011 r. 1

2 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Rozdział 1 Zamawiający Rozdział 2 Opis przedmiotu Zamówienia Rozdział 3 Opis sposobu przygotowania oferty Rozdział 4 Opis sposobu obliczania ceny oferty Rozdział 5 Wymagania Zamawiającego Rozdział 6 Dokumenty wymagane od Wykonawców Rozdział 7 Wadium Rozdział 8 Kryteria oceny Rozdział 9 Termin realizacji zamówienia Rozdział 10 Składanie ofert Rozdział 11 Tryb udzielania wyjaśnień Rozdział 12 Termin związania ofertą Rozdział 13 Otwarcie ofert Rozdział 14 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami Rozdział 15 Zagadnienia dotyczące umowy Rozdział 16 Środki odwoławcze Załączniki ( 1 19 ) - Załącznik nr 1 formularz oferty - Załącznik nr 2 oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Pzp - Załącznik nr 4 Funkcjonalność aplikacji Szpitalnego Systemu Informatycznego - Załącznik nr 5 Funkcjonalność modułów które zostaną wymienione - Załącznik nr 6 Zakres danych do przeniesienia z SIM - Załącznik nr 7 Zakres danych do przeniesienia z Administracji - Załącznik nr 8 Zakres danych do integracji - Załącznik nr 9 Optymalizacja i bezpieczeństwo danych - Załącznik nr 10 Wykaz formularzy - Załącznik nr 11 Ilość licencji i użytkowników do przeszkolenia w zakresie modułów dostarczanych - Załącznik nr 12 Ilość licencji i użytkowników do przeszkolenia w zakresie modułów podlegających wymianie - Załącznik nr 13 Harmonogram wdrożenia - Załącznik nr 14 Dane serwerów dla Systemu Szpitalnego, Poradni oraz RIS - PACS - Załącznik nr 15 Elementy systemu wymagane podczas prezentacji - Załącznik nr 16 Schemat organizacyjny Zamawiającego stan na dzień wszczęcia postępowania - Załącznik nr 17 Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 18 Wykaz usług + wykaz dostaw - Załącznik nr 19 Wykaz osób 2

3 I. ZAMAWIAJĄCY Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9, Zabrze Tel. / Fax. 032/ Strona internetowa : Adres do kontaktów z Zamawiającym : II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wraz z migracją danych z systemów obecnie funkcjonujących u Zamawiającego. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV Pakiety oprogramowania medycznego CPV Pakiety oprogramowania do zarządzania zapasami CPV Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości CPV System informacji medycznej CPV System informacji pielęgniarskiej CPV System podawania leków i zarządzania pacjentami CPV System zarządzania salami operacyjnymi CPV System informacji klinicznej CPV System zarządzania na podstawie akt pacjentów CPV Usługi opracowywania oprogramowania medycznego CPV Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zapasami CPV Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/ księgowości CPV Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego CPV Usługi opracowywania oprogramowania do zabezpieczeń danych CPV Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania CPV Usługi pomocy komputerowej CPV Usługi w zakresie wsparcia systemu CPV Usługi rozbudowy oprogramowania CPV Usługi wdrażania oprogramowania CPV Usługi dostawy oprogramowania Kategoria CPC: SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający aktualnie wykorzystuje własne Oprogramowanie Bazodanowe (System Informacji Medycznej SIM pracujący w SCCS od 2000 roku) oparte na motorze Bazodanowym Oracle Enterprise Edition i posiada wykupioną, nieograniczoną licencję na w/w Motor Bazodanowy i dlatego 3

4 bezwzględnie wymaga by przyszłe Aplikacje Bazodanowe w zakresie Systemu Szpitalnego oraz Administracji i Poradni były oparte również na motorze Oracle Enterprise Edition, natomiast w zakresie RIS-PACS na motorze bazodanowym Oracle dowolnej edycji. Zamawiający przekaże dane SIM Wykonawcy w formacie plików z rozszerzeniem DMP, zgodnie z punktem 4 Harmonogramu wdrożenia (Załącznik nr 13 do SIWZ). 1) Dostawa Oprogramowania Aplikacyjnego a. System Informatyczny stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje następujące moduły: Moduł Ruch Chorych izba przyjęć* Ruch Chorych statystyka* Ruch Chorych oddział * Kolejki Oczekujących* Gruper Dokumentacja medyczna Zlecenia, Zlecenia Leków Rozliczenia z Płatnikami Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej Blok Operacyjny Diagnostyka Medyczna* Apteczki Oddziałowe, Podręczne Magazynki (Diagnostyka Medyczna, Blok Operacyjny)** Zakażenia Szpitalne (Epidemiolog + Oddziały) Kalkulacja Kosztów Leczenia System kierowania szpitalem Administrator Bank Krwi Finanse-Księgowość Koszty Fakturowanie Wycena Procedur Medycznych Gospodarka Materiałowa** Środki Trwałe Wyposażenie Apteka Szpitalna** Diagnostyka - RIS Pracownia Diagnostyczna - PACS Przychodnia Rejestracja Przychodnia Gabinet lekarski Przychodnia Statystyka Przychodnia e-rejestracja 4

5 *Oprogramowanie Aplikacyjne musi mieć możliwość identyfikacji pacjentów z woj. śląskiego za pomocą karty chipowej ** Oprogramowanie Aplikacyjne zastosowane w Aptece Szpitalnej, Magazynie Szpitalnym, Apteczkach Oddziałowych oraz Podręcznych Magazynkach musi funkcjonować z zastosowaniem czytników kodów kreskowych. 2) Wdrożenie systemu informatycznego a) Instalacja i Konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego i Bazodanowego z uwzględnieniem specyfiki SCCS, w tym także istnienie dwóch odległych od siebie o ok. 200 metrów budynków szpitalnych A i B; b) Integracja bądź wymiana i przeniesienie danych z aplikacji obecnie funkcjonujących w ŚCCS (około 1.5 mln rekordów informacyjnych); c) Szkolenie użytkowników; d) Szkolenie Administratora; a) Wymiana i przeniesienie danych z aplikacji obecnie działających w ŚCCS: Izba Przyjęć System Informacji Medycznej (SIM); Oddziały System Informacji Medycznej (SIM); Pracownie Diagnostyczne System Informacji Medycznej (SIM); miniinfomedica produkcji ASSECO POLAND SA; b) Integracja z aplikacjami obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego bądź wymiana i przeniesienie danych: Apteka Szpitalna produkcji ASSECO POLAND SA; Finanse-Księgowość produkcji ASSECO POLAND SA; Rachunek Kosztów produkcji ASSECO POLAND SA; Wycena Procedur Medycznych produkcji ASSECO POLAND SA; Fakturowanie produkcji ASSECO POLAND SA; Środki Trwałe produkcji ASSECO POLAND SA; Wyposażenie produkcji ASSECO POLAND SA i MM Poland ; Gospodarka Materiałowa produkcji ASSECO POLAND SA; c) Integracja z aplikacjami obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego: Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne produkcji Marcel; Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca została objęta systemem Sentinel (firma Reynolds) którego zadaniem jest gromadzenie oraz integracja danych holterowskich ekg, rr oraz opcjonalnie spoczynkowe ekg. 5

6 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi znajdują się w Załącznikach od niniejszej specyfikacji. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu wykonania usługi: Oferowane oprogramowanie musi być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju, a także jednostek sektora finansów publicznych w tym w szczególności: a) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami b) Ustawa z dnia o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 164 poz. 1194) d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926) z późniejszymi zmianami e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) f) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U nr 21 poz. 94) z późniejszymi zmianami g) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U nr 80 poz. 350) z późniejszymi zmianami h) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U nr 137 poz. 887) z późniejszymi zmianami j) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2005 nr 64) z późniejszymi zmianami k) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych l) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 (szczególnie w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej) 6. W trakcie prac wdrożeniowych Wykonawca zapewni na własny koszt na czas prób, testów odpowiednie, potrzebne oprogramowanie bazy danych (motor bazodanowy Oracle). 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych w zakresie: wariant 1: Integracja z aplikacjami obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego bądź wariant 2: wymiana i przeniesienie danych: 6

7 Apteka Szpitalna produkcji ASSECO POLAND SA; Finanse-Księgowość produkcji ASSECO POLAND SA; Rachunek Kosztów produkcji ASSECO POLAND SA; Wycena Procedur Medycznych produkcji ASSECO POLAND SA; Fakturowanie produkcji ASSECO POLAND SA; Środki Trwałe produkcji ASSECO POLAND SA; Wyposażenie produkcji ASSECO POLAND SA i MM Poland; Gospodarka Materiałowa produkcji ASSECO POLAND SA; 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali wymogi jakościowe dla wykonywania zamówienia w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych, zgodne z normą ISO 9001:2000 lub równoważną. 11. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie PACS posiadało Certyfikat CE dla wyrobów medycznych w klasie min. II a, zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali wymogi jakościowe dla wykonywania zamówienia w zakresie wdrażania usług informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych, zgodne z normą ISO 9001:2000 lub równoważną. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Aby oferta mogła brać udział w ocenie powinna spełniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji. 2. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim. 3. Ofertę stanowi załącznik 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 13, nr 18, nr 19 oraz inne wymagane SIWZ dokumenty oraz oświadczenia woli podpisane przez Wykonawcę. 4. W załączniku nr 2 oświadczenie art.22 Wykonawca może polegać na własnej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych może też polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 7

8 niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. Wykonawca winien spełniać wszystkie warunki wymagane w SIWZ. 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, co musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 7. Wszystkie kartki Oferty winny być połączone w sposób trwały uniemożliwiający ich wysunięcie się, ponumerowane a każda kartka podpisana /zgodnie z pkt. 6/. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie winny być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą, lub podano różne ceny w różnych miejscach oferty przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. 10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 11 Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie w poufność jej treści. 12. Koperta ma być zaadresowana na: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zamówienia Publiczne ul. M. C. Skłodowskiej Zabrze oraz oznaczona napisem : PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 13. Koperta musi być również opisana nazwą i adresem wykonawcy. 14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt3 ustawy Prawo zamówień publicznych ) ; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt3. ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8

9 9) Wykonawca nie złożył wyjaśnień wraz z dowodami że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 15. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9

10 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 16. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 10

11 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 17. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 18. W związku z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych część informacji z treści oferty może nie być udostępniana innym uczestnikom przetargu ( wg art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ), jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być ujawnione dlatego też: nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informacje zastrzeżone powinny być w wykazie załączników wyróżnione graficznie, dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia w/w informacji. IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 1. Zasady ogólne określenia ceny oferty Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich netto raz z uwzględnieniem podatku VAT. 1.3 Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej rabaty, upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w Ofercie musi uwzględnić je w ostatecznej cenie Oferty. 1.4 Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonywania kontraktu. 2. Składniki ceny Oferty Cena oferty obejmuje w szczególności: a/koszty sprzedaży Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat z cłem /gdy przedmiot zamówienia sprowadzany jest z zagranicy/, b/koszty przygotowania, dostarczenia, wdrożenia przedmiotu zamówienia, udzielonej gwarancji oraz planowanych szkoleń w ustalonym przez zamawiającego terminie i miejscu, c/ koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie Oferty wszystkie poniesione koszty dostawy Przedmiotu zamówienia, także nie wymienione w pkt.2.1. które maja wpływ na cenę oferty. 11

12 V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności: 1. wykonali min. 2 dostawy / usługi w zakresie dostawy oprogramowania i wdrażania systemu informatycznego o wartości minimum ,- zł każda, 2. posiadają środki na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,- zł, 3. posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjna nie niższą niż ,-zł, 4. zapewni osobę uczestniczącą i kierującą wykonaniem zamówienia posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie i posiadającą certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami oraz udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej i administracyjnej dla zakładu opieki zdrowotnej na stanowisku kierownika projektu; 2. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez porównanie i sprawdzenie czy załączone do oferty dokumenty - zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt.1 specyfikacji spełniają postawione przez zamawiającego warunki w pkt. V Ocena będzie polegała na stwierdzeniu czy treść dokumentu potwierdza spełnienie postawionych w pkt.1 warunków udziału w postępowaniu tzn.: - czy w Wykazie dostaw/usług są co najmniej 2 dostawy / usługi w zakresie dostawy oprogramowania i wdrażania systemu informatycznego o wartości minimum ,- zł każda. Poprzez w/w usługę Zamawiający rozumie wdrożenie dostarczonego systemu informatycznego w zakresie oprogramowania dla części medycznej (np. Ruch Chorych, Diagnostyka Medyczna) oraz dla części administracyjnej (np. Finanse Księgowość, Rachunek Kosztów) w zakładzie opieki zdrowotnej działającym w zakresie lecznictwa zamkniętego, lecznictwa otwartego oraz posiadającego pracownie diagnostyczne w czasie realizacji wdrożenia systemu informatycznego i czy załączono potwierdzenie należytego wykonania dostaw, - czy załączony dokument Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy potwierdza posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,- zł, 12

13 - czy załączony dokument ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności jest wystawiony na sumę gwarancyjną nie niższą niż ,-zł, - czy złożone oświadczenie potwierdza, że osoba wskazana w wykazie osób realizujących zlecenia posiada uprawnienia wymagane zapisami specyfikacji, tzn. wykształcenie wyższe magisterskie i certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami oraz udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej i administracyjnej dla zakładu opieki zdrowotnej na stanowisku kierownika projektu; - czy dokumenty załączone na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odpowiadają zapisom wskazanym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących formy składanych dokumentów 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku kiedy podmioty, o których mowa w pkt.4 będą brały udział w realizacji zamówienia wymaga się przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkich dokumentów wymienionych w rozdz.vi pkt.2 specyfikacji. 6. W przypadku kiedy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się od tego podmiotu przedłożenia: informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada on rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy przedstawią ofertę zgodną w wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom wymagamy następujących dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 22 (załącznik nr 2) 13

14 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw/usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 6) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą zapisami SIWZ. 2. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagamy następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 (załącznik nr 3) 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 14

15 potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych przedmiotowi zamówienia przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały: 1) Wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1. 2) Wypełniony i podpisany załącznik nr 4. 3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 5. 4) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6. 5) Wypełniony i podpisany załącznik nr 7. 6) Wypełniony i podpisany załącznik nr 8. 7) Wypełniony i podpisany załącznik nr 9. 8) Wypełniony i podpisany załącznik nr 13. 9) Certyfikat jednostki certyfikującej (tj. jednostki niezależnej, akredytowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) potwierdzający, że producent oprogramowania spełnia normę ISO 9001:2000 lub równoważną w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych; 10) Certyfikat CE potwierdzający, że oferowane oprogramowanie PACS spełnia wymagania zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych i mieści się w klasie min. II a; 11) Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający, ze wykonawca spełnia normę ISO 9001:2000 lub równoważną dla wdrażania usług informatycznych oraz świadczenia usług serwisowych. 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 15

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo