SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYMIERZA RODZIN ZA OKRES I. Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYMIERZA RODZIN ZA OKRES 11.12.2004 9.12.2005. I. Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYMIERZA RODZIN ZA OKRES I. Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia W omawianym okresie skład Prezydium był następujący: Izabela Dzieduszycka - przewodnicząca Adam Pietrzak - wiceprzewodniczący Michał Ginter - wiceprzewodniczący Tadeusz Hofman - skarbnik Magdalena Kiełczewska - sekretarz O. Mirosław Paciuszkiewicz - moderator Teresa Krynicka - członek Prezydium Przemysław Radwan - członek Prezydium Pozostałymi członkami Zarządu są: Jarosław Domański, Marek Jagielski, Teresa Janota, ElŜbieta Głombiowska, Paweł Głowacki, Hanna Jastrzębska, Maria Ossolińska, ElŜbieta Muszyńska, Marta Pietrzak, Ewa Szlubowska, Andrzej Urmański, Anna WieleŜynska, Zofia Wielowieyska, Krzysztof Ziołkowski. W omawianym okresie działały trzy zespoły tematyczne, w skład których wchodzili członkowie Zarządu: 1. Zespół ds. współpracy z TOPR przewodniczący Marek Jagielski 2. Zespół ds. młodzieŝy przewodniczący Michał Ginter 3. Zespół ds. tworzenia i rozwoju świetlic środowiskowych, klubów młodzieŝowych i innych placówek wychowawczych Maria Ossolińska Działalność zespołów podana jest w załącznikach do niniejszego sprawozdania. Zespół ds. tworzenia i rozwoju szkół placówek oświatowych i szkół wyŝszych P nie podjął w tym roku działalności m.in. ze względu na odejście prowadzącego kol. Przemka Radwana. Powstała natomiast Rada Dyrektorów szkół Przymierza Rodzin, która, sądzić moŝna, lepiej spełniać będzie zadania opieki nad szkołami. W omawianym okresie odbyły się 4 zebrania Zarządu, 16 zebrań Prezydium, na których omawiano i podejmowano decyzje dotyczące spraw ogólnych Stowarzyszenia oraz Terenowych Ośrodków, szkół i świetlic, spraw finansowych, personalnych i organizacyjnych. 1

2 II. WaŜniejsze sprawy nad którymi pracował Zarząd 1. Na zebraniu Zarządu w czerwcu br. zatwierdzono bilans Stowarzyszenia z za rok 2004 i przekazano zysk na fundusz statutowy Przymierza Rodzin listopada 2004 r. po usilnych staraniach Przymierze Rodzin uzyskało status Organizacji PoŜytku Publicznego. W br. przeprowadziło po raz pierwszy akcję mającą na celu pozyskanie środków finansowych poprzez dokonanie odpisu przez osoby fizyczne 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wydano 5000 folderów prezentujących działalność Przymierza i informujących o technice przekazania z tego tytułu pieniędzy dla naszego Stowarzyszenia. Akcję uznać naleŝy za bardzo udaną. W sumie na konto Przymierza wpłynęło ponad 176 tys. zł., które przekazano Ośrodkom, szkołom i świetlicom. Najmniej pieniędzy przyszło od osób związanych z Ośrodkami. Niestety nie udało nam się przekonać większości ośrodków, Ŝe warto podjąć działalność dla pozyskania chętnych do wpłacania 1%. W efekcie na 20 ośrodków tylko Ośrodek Najświętszego Zbawiciela zebrał zł., a trzy: Św. Jakub, Ursus i Bemowo wielkości śladowe. Proponujemy, aby w czasie dyskusji nad sprawozdaniem obecni tu przedstawiciele Ośrodka Najświętszego Zbawiciela zechcieli przedstawić przeprowadzoną w br. akcję. Foldery z przekazami na 2006 r. są juŝ dzisiaj w recepcji do odbioru. 3. W bieŝącym roku Prezydium pracowało nad przygotowaniem powołania do Ŝycia Rady Dyrektorów szkół Przymierza Rodzin. Przeprowadzono szereg konsultacji z dyrekcjami szkół i dyskusji na Prezydiach. Ostatecznie Zarząd przyjął Uchwałę o powołaniu z dniem r. Radę Dyrektorów Szkół Przymierza Rodzin oraz przyjęto Regulamin Rady. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 4. Na zebraniu księŝy i Odpowiedzialnych TOPR w dniu 20 października br. Ks. Proboszcz i Odpowiedzialny Ośrodka kol. Leonarski z Ursusa zgłosili gotowość utworzenia świetlicy środowiskowej jako Ŝywy pomnik Jana Pawła II. Zostało to przez obecnych przyjęte jako wspólny cel Przymierza Rodzin. Zyskało teŝ zgodę Ks. Prymasa aby dać Przymierzu Rodzin w uŝytkowanie barak, który przed zbudowaniem kościoła słuŝył za kaplicę. Rozpoczęły się zbiórki w szkole na Ursynowie, w Ośrodkach i otrzymano z Nowego Jorku 4 obrazy, które sprzedano na aukcji i na koncie na adaptację baraku, na pomieszczenia świetlicy, jest juŝ ponad 16 tys. zł. Planujemy utworzenie świetlicy jeszcze w pierwszej połowie 2006 r. Do tego tematu wrócimy jeszcze w ramach dyskusji. 2

3 5. Prezydium podjęło równieŝ starania o zbudowanie w 2006 roku zespołu boisk z nawierzchnią trawiastą przy szkole na Bielanach. III. Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin Obecnie formalnie zarejestrowanych jest 19 Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin w tym: W Archidiecezjach: Warszawskiej - 13 Gdańskiej - 1 W diecezjach: Łowickiej - 2 Siedleckiej - 1 Warszawsko-Praskiej - 2 Z duŝą troską stwierdzić naleŝy, Ŝe kilka z ośrodków w bardzo małym zakresie prowadzi działalność, czego dowodem jest dzisiejsza frekwencja. Ośrodki te nie realizują celów Przymierza Rodzin i uwaŝamy, Ŝe jeśli nie postanowią podjąć działania w czym Zarząd chętnie pomoŝe moŝe lepiej będzie gdy zawieszą działalność. Działalność Zarządu na rzecz Ośrodków sprowadza się przede wszystkim do: a/ prowadzenia przez kol. Adama pracy formacyjnej z rodzinami w ramach której do dnia dzisiejszego: - wygłosił 81 prelekcji w Warszawie, Ursusie, Otrębusach, Garwolinie, Rawie Mazowieckiej, Kutnie: - zorganizował i prowadził razem z Ojcem Mirosławem Paciuszkiewiczem, obóz dla rodzin w Zarzeczu k/przeworska, było 26 uczestników razem z dziećmi. Sprawozdanie kol. Pietrzaka w załączeniu. b/szkolenia wychowawców i pomocników, organizowanie obozów, prowadzenie z nimi pracy formacyjnej oraz organizowanie róŝnych spotkań. Po paru latach starań, Kuratorium w Warszawie wydało zezwolenie na przeprowadzenie kursu dla wychowawcy kolonijnego, który daje uprawnienia państwowe. Liczba dobrze przygotowanych wychowawców decyduje w duŝym stopniu o TOPR. c/ pomoc w organizowaniu akcji letniej i zimowej m.in. załatwienie dotacji na kolonie i obozy co ze względu na niesłychany wzrost biurokracji zabiera bardzo duŝo czasu d/ organizowanie spotkań, imprez, konkursów m.in. konkurs biblijny, wspaniałych pielgrzymek dni skupienia dla całego Przymierza Rodzin oraz spotkania Prezydium z poszczególnym Ośrodkiem 3

4 e/ prowadzona jest strona internetowa Przymierza Rodzin, na której podawane są podstawowe dokumenty jak np. statut Przymierza: w najbliŝszym czasie strona musi być unowocześniona. Apelujemy do obecnych o pomoc w unowocześnieniu tej strony. Kto by mógł podjąć się tej waŝnej działalności dla Przymierza prosimy o zgłoszenie się do kol. Michała Gintera Jest uwaga Komisji Rewizyjnej, Ŝe w dalszym ciągu nasze zespoły tematyczne i Ośrodki Terenowe nie mają regulaminów. Proponujemy, aby dziś w p. 5 podjąć uchwałę zobowiązującą zespoły tematyczne i Ośrodki, które będą nadal działać w ramach naszego Stowarzyszenia do opracowania swoich regulaminów do dnia 31 marca 2006 złoŝyły je w sekretariacie Przymierza. W razie potrzeby zawsze chętnie słuŝymy pomocą w opracowaniu regulaminu. Sądzimy, Ŝe nowo obrany Zarząd będzie bardziej doceniał znaczenie TOPR i bardziej aktywnie wspierał ich działalność. Szczególnie waŝnym jest aby było więcej dobrych wychowawców, a to wiąŝe się z wzmocnieniem Zespołu MłodzieŜowego. IV. Szkoły i przedszkoleprzymierza Rodzin 1. Przymierze Rodzin jest organem prowadzącym osiem szkół -3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 2 licea, w tym jedno w Garwolinie. Do szkół tych uczęszcza obecnie ok uczniów. 2. Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II na Ursynowie szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum cieszy się dobrą opinią, co wiąŝe się z uzyskaniem dobrego poziomu nauczania, a przede wszystkim zapewnienia uczniom Ŝyczliwej atmosfery, bezpieczeństwa i realizacji wartości wychowania. Liczba kandydatów w szkole podstawowej i gimnazjum jest znacznie większą od liczby miejsc. Obecnie do tych trzech szkół uczęszcza 652 uczniów. 3. DuŜo uwagi i czasu Prezydium poświęciło szkole na Bielanach. W dniu 29 lipca 2005 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Warszawy z dnia r. podpisany został akt notarialny przez przedstawicieli m.st. Warszawy i przedstawicieli Przymierza Rodzin na mocy, którego Przymierze wydzierŝawiło od Urzędu Miasta na okres trzydziestu lat tj. od 1 marca2005 r. do 28 lutego 2035 r. działkę o pow m² wraz z budynkiem trzykondygnacyjnym o pow. 3140m². Kapitalny remont budynku Przymierze przeprowadziło w latach 2003/2004. Trudnym dla kierownictwa Przymierza była konieczność rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Szkoły Panią Magdaleną Bedyńską, która zrezygnowała z tego stanowiska. Od 1 września Dyrektorem Szkoły jest p. Mirosława Galas osoba z duŝym doświadczeniem, która przez ostatnie sześć lat pracowała jako nauczyciel matematyki w naszej szkole na Ursynowie. 4

5 Obecnie do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszcza 230 uczniów i szkoła jest juŝ finansowo samowystarczalna i zyskuje coraz lepszą opinię mieszkańców Północnej części Warszawy i okolic. 4. Prezydium zajmowało się równieŝ dwoma szkołami Szkołą Podstawową i Gimnazjum, które w 2002 r. przeszły z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców do Przymierza Rodzin tzw. Biedronki Otrzymały one rejestracje i od 1 stycznia 2004 r, są samodzielnymi placówkami w ramach naszego Stowarzyszenia. Szkoła Podstawowa mieści się na Mokotowie przy ul. Racławickiej, a Gimnazjum na Ursynowie, przy ul. Wąwozowej. W związku z rezygnacją dyrektora p. Marii Korolec, od 1 stycznia 2005 r. nastąpiła zmiana na tym stanowisku. W wyniku ogłoszonego przez Prezydium konkursu na stanowisko dyrektora powołano p. Marzannę Rymsza-Leociak. Szkoła jest obecnie samowystarczalna finansowo. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczęszcza obecnie ok. 180 uczniów. Jest więcej chętnych niŝ miejsc. Klasy 1 3 prowadzane są metodą konwencjonalną i metodą Montessori 5. Działalność Prezydium, na rzecz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin w Garwolinie sprowadza się do delegowania kol. Pietrzaka do Rady Szkoły, do załatwiania róŝnych formalności i uczestnictwa w uroczystościach szkoły oraz prowadzeniu wykładów dla nauczycieli a takŝe udzielaniu stypendiów uczniom z rodzin niezamoŝnych. Podkreślić naleŝy, Ŝe szkoła ta osiągnęła bardzo dobre wyniki jest najlepszym liceum w powiecie siedleckim, na podstawie przeprowadzonego przez kuratorium w Siedlcach audytu, otrzymało bardzo wysoką ocenę. Od 1 września 2006 r. szkoła prowadzić będzie teŝ gimnazjum. 6. W dniu 1 września 2004 r. rozpoczęło swoją działalność na Ursynowie Przedszkole Przymierza Rodzin, prowadzone przez małŝeństwo Ewę i Andrzeja Bocheńskich. Poza załatwianiem formalności, powstanie tego przedszkola, nie obciąŝyło kierownictwa Przymierza szczególnymi sprawami, jak i nie wymagało przekazania środków finansowych. Dziś w Przedszkolu jest ok. 30 dzieci, a docelowo będzie ok Placówka ta cieszy się juŝ bardzo dobrą opinią i gdyby nie ograniczenia lokalowe mogła by mieć znacznie więcej przedszkolaków. Warto teŝ odnotować, Ŝe przedszkole prowadzone jest metodą Montessori 7. Szkoła WyŜsza Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, przeŝywa nadal trudności w pozyskaniu dostatecznej liczby studentów na kierunek filologii polskiej z historią i kierunku geografii z przyrodą. Jest to, jeśli nie jedyna w Polsce, to jedna z bardzo nielicznych uczelni, która w jednej specjalności uczy wiedzy z zakresu dwóch kierunków. Zwiększa to 5

6 naszym absolwentom,moŝliwość znalezienia pracy. Ten aspekt, jak równieŝ dobry poziom nauczania co potwierdzają prace licencjackie obu kierunków nie zapewnił duŝego zainteresowania tegorocznych maturzystów. Główne przyczyny, to brak chęci młodzieŝy do podjęcia pracy w szkołach, oraz niedostateczne informacje o naszej uczelni. Uczelnia ma obecnie opracowany program, który przedstawi szeroko wizerunek szkoły i rekrutacja zacznie się juŝ w grudniu. Nowo otwarty kierunek turystyka z rekreacją, cieszy się dość duŝym zainteresowaniem, studiuje na mim ponad 100 studentów. Planujemy m.in. otworzyć do r. kierunek pedagogiki z kształceniem liderów wolontariatu Uczelnia prowadzi równieŝ pięć studiów podyplomowych, na które uczęszcza ok. 100 słuchaczy V. WaŜniejsze spotkania, imprezy i pielgrzymki zorganizowane w stycznia VII Bal Dobroczynny Przymierza Rodzin w Auli Politechniki Warszawskiej dla 800 osób przedstawicieli parlamentu, świata kultury, nauki i biznesu oraz licznie przybyłych członków i przyjaciół Przymierza Rodzin 29 stycznia Bal członków Przymierza Rodzin, nauczycieli i rodziców dzieci z naszych szkół w auli szkoły 22 maja XII Dobroczynny Piknik w Laskach u p. Zanussich, na którym było ok osób. Dochód przeznaczony był głównie na potrzeby szkół Przymierza Rodzin 12 czerwca Pielgrzymka do parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego dla wszystkich członków Przymierza Rodzin sierpnia III obóz formacyjny dla rodziców w Zarzeczu k/przeworska 14 października inauguracja piątego roku akademickiego w Szkole WyŜszej Przymierza Rodzin. 22 października święto Szkół Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 19 listopada Święto Szkoły WyŜszej Przymierza Rodzin im. Edmunda Bojanowskiego 6

7 26 listopada dzień skupienia dla członków Przymierza w szkole na Ursynowie bardzo wzbogacający wielka szkoda, Ŝe tak mało osób było, ci co nie byli naprawdę wiele stracili. 10 grudnia mikołajki w szkole na Bielanach Dom w Podkowie Leśnej Dom w Podkowie Leśnej dalej przyjmuje grupy Rodzin, które rozpoczynają swą działalność w Przymierzu Rodzin. Niestety jest ich mało. W tym roku natomiast odbyło się sześć spotkań rodzin z dziećmi, które od 1 września rozpoczęły naukę w naszych szkołach. Odbyły się równieŝ rekolekcje i wyjazdy z Terenowych Ośrodków i KIK-u grup dziecięcych i młodzieŝowych. Przyjmowaliśmy takŝe na trzydniowe pobyty grupy młodzieŝy z Podkarpacia. PrzyjeŜdŜały równieŝ grupy obozowe i odbył się obóz szkoleniowy Podkowa nie jest niestety nadal dostatecznie wykorzystywana przyczyną tego jest zbyt małe zainteresowanie naszych szkół Podkową i zbyt mała informacja przekazywana innym organizacjom katolickim. Od 15 grudnia 2004 r. nastąpiła zmiana opiekunów: jest to małŝeństwo z Podkarpacia, z którego jesteśmy zadowoleni. Zewnętrzna działalność Zarządu Przymierza Rodzin Przymierze Rodzin jej wiceprzewodniczący kolega Adam Pietrzak, uczestniczy nadal w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Uczestniczymy takŝe w RRK na szczeblu Archidiecezji Warszawskiej tu reprezentuje nas przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Ryszard Walendziak, oraz kol. Adam Pietrzak, który jest równieŝ w Zarządzie Unii Ruchów i Stowarzyszeń Rodzinnych Archidiecezji Warszawskiej. Izabela Dzieduszycka uczestniczy nadal w kapitule konkursu Pro Publico Bono, oraz jest wiceprezesem Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. Przymierze Rodzin z uwagi na swoją działalność, włączone jest w ogólnopolski program Edukacja dla rozwoju, realizowany pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla oraz Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin zostało równieŝ zaproszone do Ogólnopolskiego Programu prowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla Wyjście z bezradności oraz na spotkania Akademii Oświęcimskiej. W roku bieŝącym 23 kwietnia odbyła się w auli Szkoły Przymierza Rodzin na Ursynowie konwencja Pt. Społeczeństwo Obywatelskie dla rozwoju wsi 7

8 polskiej zorganizowana przy udziale Fundacji Konkursu Pro Publico Bono, oraz Szkoły WyŜszej Przymierza Rodzin i Zarządu Przymierza Rodzin. 8

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e S p r a w o z d a n i e Zarządu Stowarzyszenia Przymierza Rodzin za okres 1.03.2008 28.02.2009 I. Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia. W omawianym okresie skład Prezydium był następujący: Izabela

Bardziej szczegółowo

przedstawione na Walnym Zebraniu dnia

przedstawione na Walnym Zebraniu dnia Sprawozdanie finansowe z działalności Przymierza Rodzin za okres 01-12.2008, przedstawione na Walnym Zebraniu dnia 28.02.2009 Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych tabelach (1-3). Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:16:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:16:59 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2017 godz. 20:16:59 Numer KRS: 0000091879 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach (tekst ujednolicony)

Statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach (tekst ujednolicony) Statut Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach (tekst ujednolicony) Stowarzyszenie posiada status organizacji poŝytku publicznego SPIS TREŚCI NAZWA, SIEDZIBA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZYMIERZA RODZIN

STATUT PRZYMIERZA RODZIN STATUT PRZYMIERZA RODZIN Wstęp Przymierze Rodzin łączące ludzi z Bogiem i między sobą, pragnie kształtować środowiska Ŝycia chrześcijańskiego przez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi religijno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW załącznik nr 3 do Statutu SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W TANOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz.425

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 Autor: Sekretariat 22.04.2007. Zmieniony 23.03.2009. Przymierze Rodzin Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za rok 2006 1/ Nazwa STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW DROBIU

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW DROBIU STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW DROBIU działającego przy Zakładzie Hodowli Drobiu, Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne Studenckie Koło

Bardziej szczegółowo

W A K A C J E 2 0 0 7

W A K A C J E 2 0 0 7 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEśY DIECEZJI ELBLĄSKIEJ K S M Elbląg, 31.05.2007 r. W A K A C J E 2 0 0 7 Formacja w KSM Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy serdecznie zaprasza członków, kandydatów i sympatyków

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Rodziców XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

Regulamin. Rady Rodziców XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w śurominie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w śurominie Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w śurominie Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

REGULAMIN. RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku Podstawa prawna: Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania.

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania. REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOLU ( Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej Curie, Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 322 w Warszawie ul. Dembowskiego 9

REGULAMIN. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 322 w Warszawie ul. Dembowskiego 9 Załącznik do Uchwały Nr 2 z dnia 11 marca 2013 roku REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 322 w Warszawie ul. Dembowskiego 9 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT załącznik do pkt.10. Uchwała Nr.. Rady Gminy Sierakowice z dnia..

PROJEKT załącznik do pkt.10. Uchwała Nr.. Rady Gminy Sierakowice z dnia.. PROJEKT załącznik do pkt.10 Uchwała Nr.. Rady Gminy Sierakowice z dnia.. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców - 1 - Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie: Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Katolickiego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Katolickiego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Borkach. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców 2 Rada rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne. & 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie Art.53 i 54 Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. (z późn. zmianami) I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, 03-188 WARSZAWA Wersja z 12.12.2011 do konsultacji 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 ze zm.) znowelizowana ustawą z dnia 11 kwietnia 2007roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna regulaminu: 1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 2. Statut Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28. im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

R E G U L A M I N. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28. im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie R E G U L A M I N Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Leśnej 17 we Wronkach.

R E G U L A M I N Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Leśnej 17 we Wronkach. R E G U L A M I N Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Leśnej 17 we Wronkach. Regulamin zawiera: I. Postanowienia ogólne. II. Skład, kadencja i tryb powoływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMNI RADY RODZICÓW

REGULAMNI RADY RODZICÓW REGULAMNI RADY RODZICÓW I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada rodziców, zwana dalej radą reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Sportowych i uchwalony w dniu 23 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Regulamin Organizacyjny Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej Załącznik do Zarządzenia nr Rektora PW z dnia 2006 r. Regulamin Organizacyjny Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY SZKOŁY

REGULAMIN RADY SZKOŁY 1 REGULAMIN RADY SZKOŁY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W MOGILNIE ROZDZIAŁ I 1 Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Mogilnie została powołana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, WARSZAWA

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Szkoły Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3, WARSZAWA REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 314 im. "Przyjaciół Ziemi" ul. Porajów 3, 03-188 WARSZAWA Warszawa, dnia 26.09.2013 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 314

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I. Cele i zadania Rady rodziców

Regulamin. Rozdział I. Cele i zadania Rady rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach Rozdział I Cele i zadania Rady rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gminnego Przedszkola w Sierakowicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gminnego Przedszkola w Sierakowicach REGULAMIN RADY RODZICÓW Gminnego Przedszkola w Sierakowicach 1. Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZSP NR 10 W PRZEDSZKOLU NR 69 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZSP NR 10 W PRZEDSZKOLU NR 69 WE WROCŁAWIU 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZSP NR 10 W PRZEDSZKOLU NR 69 WE WROCŁAWIU I. Wstęp II. Zakres działania Rady Rodziców III. Organy Rady Rodziców, ich kompetencje i sposób powoływania IV. Działalność

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pacanowie.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. 2 Samorząd uczniowski, działający w Gimnazjum nr 1, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej tekst jednolity I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 53 i 54 (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Szkole należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Załącznik do Uchwały nr... REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 1 Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Przedszkolu należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców 1 Przy Szkole Podstawowej. w /projekt/

Regulamin Rady Rodziców 1 Przy Szkole Podstawowej. w /projekt/ Regulamin Rady Rodziców 1 Przy Szkole Podstawowej. w /projekt/ I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Politechniki Warszawskiej. Magda Ziółkowska kandydatka na Przewodniczącą Samorządu Studentów PW

Politechniki Warszawskiej. Magda Ziółkowska kandydatka na Przewodniczącą Samorządu Studentów PW Magda Ziółkowska Kandydatka na Przewodniczącą Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Doświadczenie Członek WRS Wydziału Chemicznego ( 08, 09, 10), Członek Komisji Dydaktycznej SSPW ( 08), Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie. Rozdział I. Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 w Rzepinie Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

Załącznik nr 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Załącznik nr 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą REGULAMIN Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych Bank Brzdąca. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych Bank Brzdąca. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych Bank Brzdąca Postanowienia ogólne 1. Fundacja Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych Bank Brzdąca, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. art. 55 / Dz. U. nr 95 poz. 425 z 91 r./ 2. Ustawa z dnia 21.07.1995

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie Podstawa prawna: 1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09 1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2007 r. Nr 80, poz. 542)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN. Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców REGULAMIN Rady Rodziców w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Rozdział I Regulaminu Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w śorach na rok szkolny 2015/16

Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w śorach na rok szkolny 2015/16 Warunki i tryb do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w śorach na rok szkolny 2015/16 1 I INFORMACJE OGÓLNE 1. W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Społecznych proponuje naukę w następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest

REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkole 61 ul. Gajowicka 199 53-150 Wrocław Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Przedszkole należy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI

PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ W CZELADZI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Radowie Małym

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Radowie Małym Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Radowie Małym Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r. 2. Statut Publicznego Gimnazjum w Radowie Małym. W Publicznym Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu

Regulamin Rady Rodziców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu Regulamin Rady Rodziców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu Podstawa prawna: art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. W. S. REYMONTA W TĘGOBORZY Podstawa prawna Radę Rodziców powołuje się na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. Nr 95

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia

Uchwała Nr.../.../2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia Uchwała Nr.../.../2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia...2009 projekt w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nauczycieli szkół, dla których Powiat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku

Uchwała Nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 roku Uchwała Nr VII/87/11 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art.48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH BR.1711.4.2014 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH MARZEC 2014 ROK Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Zespołu Szkół w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2012 godz. 17:16:46 Numer KRS: 0000270509 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Przy Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami i Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej numer 59 w Poznaniu Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązującego statutu szkoły wprowadza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Technikum Energetycznego w Jaworznie

Regulamin Rady Rodziców Technikum Energetycznego w Jaworznie Regulamin Rady Rodziców Technikum Energetycznego w Jaworznie Regulamin decyzja Rady Rodziców został uchwalony uchwala nr 5/2012/2013 w dniu 28.08.2011r. i obowiązuje na rok szkolny 2012-2013. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH Przyjęty na podstawie Uchwały nr 1/1999 Rady Rodziców Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach z dnia 29.09 1999r. działającej na podstawie: 1.OSO Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za rok 2007 1/ Nazwa STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE RODZIN 2/ Siedziba i adres UL. NOWOGRODZKA 51, 00-695 WARSZAWA 3/ Data wpisu w KRS i nr KRS-u 28.02.2002

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:07 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2017 godz. 11:07:07 Numer KRS: 0000052213 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 z dnia 16.09.2014r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Działalność Samorządu

ROZDZIAŁ I Działalność Samorządu REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE ROZDZIAŁ I Działalność Samorządu 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 2. Władzami samorządu uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Legionowie z dnia 14.09.2011 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych Postanowienia wstępne 1 Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 154. Pod Wesołą Truskaweczką Warszawa. Ul. Św. Hieronima 5 PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZK. 2017/2018

Przedszkole Nr 154. Pod Wesołą Truskaweczką Warszawa. Ul. Św. Hieronima 5 PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZK. 2017/2018 Przedszkole Nr 154 Pod Wesołą Truskaweczką 03-243 Warszawa Ul. Św. Hieronima 5 PLAN PRACY RADY RODZICÓW NA ROK SZK. 2017/2018 Warszawa, 2017 1. Organizacja pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za rok 2008 Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Przymierze Rodzin za rok 2008 1/ Nazwa STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE RODZIN 2/ Siedziba i adres UL. NOWOGRODZKA 51, 00-695 WARSZAWA 3/ Data wpisu w KRS i nr KRS-u 28.02.2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 1 Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Sportowych z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski. 2 1. Organy Samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Załącznik do uchwały Nr I/2013/2014 Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Starym Bosewie z dnia 30.09.2013 r. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE Rozdział I: POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. w Środzie Wlkp., ul. Górki 5 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW. w Środzie Wlkp., ul. Górki 5 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 przy Przedszkolu Niepublicznym koniczynka w Środzie Wlkp., ul. Górki 5 koniczynka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola, stanowi społeczny organ opiniodawczy

Bardziej szczegółowo