SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYMIERZA RODZIN ZA OKRES I. Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYMIERZA RODZIN ZA OKRES 11.12.2004 9.12.2005. I. Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYMIERZA RODZIN ZA OKRES I. Skład Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia W omawianym okresie skład Prezydium był następujący: Izabela Dzieduszycka - przewodnicząca Adam Pietrzak - wiceprzewodniczący Michał Ginter - wiceprzewodniczący Tadeusz Hofman - skarbnik Magdalena Kiełczewska - sekretarz O. Mirosław Paciuszkiewicz - moderator Teresa Krynicka - członek Prezydium Przemysław Radwan - członek Prezydium Pozostałymi członkami Zarządu są: Jarosław Domański, Marek Jagielski, Teresa Janota, ElŜbieta Głombiowska, Paweł Głowacki, Hanna Jastrzębska, Maria Ossolińska, ElŜbieta Muszyńska, Marta Pietrzak, Ewa Szlubowska, Andrzej Urmański, Anna WieleŜynska, Zofia Wielowieyska, Krzysztof Ziołkowski. W omawianym okresie działały trzy zespoły tematyczne, w skład których wchodzili członkowie Zarządu: 1. Zespół ds. współpracy z TOPR przewodniczący Marek Jagielski 2. Zespół ds. młodzieŝy przewodniczący Michał Ginter 3. Zespół ds. tworzenia i rozwoju świetlic środowiskowych, klubów młodzieŝowych i innych placówek wychowawczych Maria Ossolińska Działalność zespołów podana jest w załącznikach do niniejszego sprawozdania. Zespół ds. tworzenia i rozwoju szkół placówek oświatowych i szkół wyŝszych P nie podjął w tym roku działalności m.in. ze względu na odejście prowadzącego kol. Przemka Radwana. Powstała natomiast Rada Dyrektorów szkół Przymierza Rodzin, która, sądzić moŝna, lepiej spełniać będzie zadania opieki nad szkołami. W omawianym okresie odbyły się 4 zebrania Zarządu, 16 zebrań Prezydium, na których omawiano i podejmowano decyzje dotyczące spraw ogólnych Stowarzyszenia oraz Terenowych Ośrodków, szkół i świetlic, spraw finansowych, personalnych i organizacyjnych. 1

2 II. WaŜniejsze sprawy nad którymi pracował Zarząd 1. Na zebraniu Zarządu w czerwcu br. zatwierdzono bilans Stowarzyszenia z za rok 2004 i przekazano zysk na fundusz statutowy Przymierza Rodzin listopada 2004 r. po usilnych staraniach Przymierze Rodzin uzyskało status Organizacji PoŜytku Publicznego. W br. przeprowadziło po raz pierwszy akcję mającą na celu pozyskanie środków finansowych poprzez dokonanie odpisu przez osoby fizyczne 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wydano 5000 folderów prezentujących działalność Przymierza i informujących o technice przekazania z tego tytułu pieniędzy dla naszego Stowarzyszenia. Akcję uznać naleŝy za bardzo udaną. W sumie na konto Przymierza wpłynęło ponad 176 tys. zł., które przekazano Ośrodkom, szkołom i świetlicom. Najmniej pieniędzy przyszło od osób związanych z Ośrodkami. Niestety nie udało nam się przekonać większości ośrodków, Ŝe warto podjąć działalność dla pozyskania chętnych do wpłacania 1%. W efekcie na 20 ośrodków tylko Ośrodek Najświętszego Zbawiciela zebrał zł., a trzy: Św. Jakub, Ursus i Bemowo wielkości śladowe. Proponujemy, aby w czasie dyskusji nad sprawozdaniem obecni tu przedstawiciele Ośrodka Najświętszego Zbawiciela zechcieli przedstawić przeprowadzoną w br. akcję. Foldery z przekazami na 2006 r. są juŝ dzisiaj w recepcji do odbioru. 3. W bieŝącym roku Prezydium pracowało nad przygotowaniem powołania do Ŝycia Rady Dyrektorów szkół Przymierza Rodzin. Przeprowadzono szereg konsultacji z dyrekcjami szkół i dyskusji na Prezydiach. Ostatecznie Zarząd przyjął Uchwałę o powołaniu z dniem r. Radę Dyrektorów Szkół Przymierza Rodzin oraz przyjęto Regulamin Rady. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 4. Na zebraniu księŝy i Odpowiedzialnych TOPR w dniu 20 października br. Ks. Proboszcz i Odpowiedzialny Ośrodka kol. Leonarski z Ursusa zgłosili gotowość utworzenia świetlicy środowiskowej jako Ŝywy pomnik Jana Pawła II. Zostało to przez obecnych przyjęte jako wspólny cel Przymierza Rodzin. Zyskało teŝ zgodę Ks. Prymasa aby dać Przymierzu Rodzin w uŝytkowanie barak, który przed zbudowaniem kościoła słuŝył za kaplicę. Rozpoczęły się zbiórki w szkole na Ursynowie, w Ośrodkach i otrzymano z Nowego Jorku 4 obrazy, które sprzedano na aukcji i na koncie na adaptację baraku, na pomieszczenia świetlicy, jest juŝ ponad 16 tys. zł. Planujemy utworzenie świetlicy jeszcze w pierwszej połowie 2006 r. Do tego tematu wrócimy jeszcze w ramach dyskusji. 2

3 5. Prezydium podjęło równieŝ starania o zbudowanie w 2006 roku zespołu boisk z nawierzchnią trawiastą przy szkole na Bielanach. III. Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin Obecnie formalnie zarejestrowanych jest 19 Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin w tym: W Archidiecezjach: Warszawskiej - 13 Gdańskiej - 1 W diecezjach: Łowickiej - 2 Siedleckiej - 1 Warszawsko-Praskiej - 2 Z duŝą troską stwierdzić naleŝy, Ŝe kilka z ośrodków w bardzo małym zakresie prowadzi działalność, czego dowodem jest dzisiejsza frekwencja. Ośrodki te nie realizują celów Przymierza Rodzin i uwaŝamy, Ŝe jeśli nie postanowią podjąć działania w czym Zarząd chętnie pomoŝe moŝe lepiej będzie gdy zawieszą działalność. Działalność Zarządu na rzecz Ośrodków sprowadza się przede wszystkim do: a/ prowadzenia przez kol. Adama pracy formacyjnej z rodzinami w ramach której do dnia dzisiejszego: - wygłosił 81 prelekcji w Warszawie, Ursusie, Otrębusach, Garwolinie, Rawie Mazowieckiej, Kutnie: - zorganizował i prowadził razem z Ojcem Mirosławem Paciuszkiewiczem, obóz dla rodzin w Zarzeczu k/przeworska, było 26 uczestników razem z dziećmi. Sprawozdanie kol. Pietrzaka w załączeniu. b/szkolenia wychowawców i pomocników, organizowanie obozów, prowadzenie z nimi pracy formacyjnej oraz organizowanie róŝnych spotkań. Po paru latach starań, Kuratorium w Warszawie wydało zezwolenie na przeprowadzenie kursu dla wychowawcy kolonijnego, który daje uprawnienia państwowe. Liczba dobrze przygotowanych wychowawców decyduje w duŝym stopniu o TOPR. c/ pomoc w organizowaniu akcji letniej i zimowej m.in. załatwienie dotacji na kolonie i obozy co ze względu na niesłychany wzrost biurokracji zabiera bardzo duŝo czasu d/ organizowanie spotkań, imprez, konkursów m.in. konkurs biblijny, wspaniałych pielgrzymek dni skupienia dla całego Przymierza Rodzin oraz spotkania Prezydium z poszczególnym Ośrodkiem 3

4 e/ prowadzona jest strona internetowa Przymierza Rodzin, na której podawane są podstawowe dokumenty jak np. statut Przymierza: w najbliŝszym czasie strona musi być unowocześniona. Apelujemy do obecnych o pomoc w unowocześnieniu tej strony. Kto by mógł podjąć się tej waŝnej działalności dla Przymierza prosimy o zgłoszenie się do kol. Michała Gintera Jest uwaga Komisji Rewizyjnej, Ŝe w dalszym ciągu nasze zespoły tematyczne i Ośrodki Terenowe nie mają regulaminów. Proponujemy, aby dziś w p. 5 podjąć uchwałę zobowiązującą zespoły tematyczne i Ośrodki, które będą nadal działać w ramach naszego Stowarzyszenia do opracowania swoich regulaminów do dnia 31 marca 2006 złoŝyły je w sekretariacie Przymierza. W razie potrzeby zawsze chętnie słuŝymy pomocą w opracowaniu regulaminu. Sądzimy, Ŝe nowo obrany Zarząd będzie bardziej doceniał znaczenie TOPR i bardziej aktywnie wspierał ich działalność. Szczególnie waŝnym jest aby było więcej dobrych wychowawców, a to wiąŝe się z wzmocnieniem Zespołu MłodzieŜowego. IV. Szkoły i przedszkoleprzymierza Rodzin 1. Przymierze Rodzin jest organem prowadzącym osiem szkół -3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 2 licea, w tym jedno w Garwolinie. Do szkół tych uczęszcza obecnie ok uczniów. 2. Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II na Ursynowie szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum cieszy się dobrą opinią, co wiąŝe się z uzyskaniem dobrego poziomu nauczania, a przede wszystkim zapewnienia uczniom Ŝyczliwej atmosfery, bezpieczeństwa i realizacji wartości wychowania. Liczba kandydatów w szkole podstawowej i gimnazjum jest znacznie większą od liczby miejsc. Obecnie do tych trzech szkół uczęszcza 652 uczniów. 3. DuŜo uwagi i czasu Prezydium poświęciło szkole na Bielanach. W dniu 29 lipca 2005 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Warszawy z dnia r. podpisany został akt notarialny przez przedstawicieli m.st. Warszawy i przedstawicieli Przymierza Rodzin na mocy, którego Przymierze wydzierŝawiło od Urzędu Miasta na okres trzydziestu lat tj. od 1 marca2005 r. do 28 lutego 2035 r. działkę o pow m² wraz z budynkiem trzykondygnacyjnym o pow. 3140m². Kapitalny remont budynku Przymierze przeprowadziło w latach 2003/2004. Trudnym dla kierownictwa Przymierza była konieczność rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Szkoły Panią Magdaleną Bedyńską, która zrezygnowała z tego stanowiska. Od 1 września Dyrektorem Szkoły jest p. Mirosława Galas osoba z duŝym doświadczeniem, która przez ostatnie sześć lat pracowała jako nauczyciel matematyki w naszej szkole na Ursynowie. 4

5 Obecnie do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszcza 230 uczniów i szkoła jest juŝ finansowo samowystarczalna i zyskuje coraz lepszą opinię mieszkańców Północnej części Warszawy i okolic. 4. Prezydium zajmowało się równieŝ dwoma szkołami Szkołą Podstawową i Gimnazjum, które w 2002 r. przeszły z Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców do Przymierza Rodzin tzw. Biedronki Otrzymały one rejestracje i od 1 stycznia 2004 r, są samodzielnymi placówkami w ramach naszego Stowarzyszenia. Szkoła Podstawowa mieści się na Mokotowie przy ul. Racławickiej, a Gimnazjum na Ursynowie, przy ul. Wąwozowej. W związku z rezygnacją dyrektora p. Marii Korolec, od 1 stycznia 2005 r. nastąpiła zmiana na tym stanowisku. W wyniku ogłoszonego przez Prezydium konkursu na stanowisko dyrektora powołano p. Marzannę Rymsza-Leociak. Szkoła jest obecnie samowystarczalna finansowo. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczęszcza obecnie ok. 180 uczniów. Jest więcej chętnych niŝ miejsc. Klasy 1 3 prowadzane są metodą konwencjonalną i metodą Montessori 5. Działalność Prezydium, na rzecz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin w Garwolinie sprowadza się do delegowania kol. Pietrzaka do Rady Szkoły, do załatwiania róŝnych formalności i uczestnictwa w uroczystościach szkoły oraz prowadzeniu wykładów dla nauczycieli a takŝe udzielaniu stypendiów uczniom z rodzin niezamoŝnych. Podkreślić naleŝy, Ŝe szkoła ta osiągnęła bardzo dobre wyniki jest najlepszym liceum w powiecie siedleckim, na podstawie przeprowadzonego przez kuratorium w Siedlcach audytu, otrzymało bardzo wysoką ocenę. Od 1 września 2006 r. szkoła prowadzić będzie teŝ gimnazjum. 6. W dniu 1 września 2004 r. rozpoczęło swoją działalność na Ursynowie Przedszkole Przymierza Rodzin, prowadzone przez małŝeństwo Ewę i Andrzeja Bocheńskich. Poza załatwianiem formalności, powstanie tego przedszkola, nie obciąŝyło kierownictwa Przymierza szczególnymi sprawami, jak i nie wymagało przekazania środków finansowych. Dziś w Przedszkolu jest ok. 30 dzieci, a docelowo będzie ok Placówka ta cieszy się juŝ bardzo dobrą opinią i gdyby nie ograniczenia lokalowe mogła by mieć znacznie więcej przedszkolaków. Warto teŝ odnotować, Ŝe przedszkole prowadzone jest metodą Montessori 7. Szkoła WyŜsza Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, przeŝywa nadal trudności w pozyskaniu dostatecznej liczby studentów na kierunek filologii polskiej z historią i kierunku geografii z przyrodą. Jest to, jeśli nie jedyna w Polsce, to jedna z bardzo nielicznych uczelni, która w jednej specjalności uczy wiedzy z zakresu dwóch kierunków. Zwiększa to 5

6 naszym absolwentom,moŝliwość znalezienia pracy. Ten aspekt, jak równieŝ dobry poziom nauczania co potwierdzają prace licencjackie obu kierunków nie zapewnił duŝego zainteresowania tegorocznych maturzystów. Główne przyczyny, to brak chęci młodzieŝy do podjęcia pracy w szkołach, oraz niedostateczne informacje o naszej uczelni. Uczelnia ma obecnie opracowany program, który przedstawi szeroko wizerunek szkoły i rekrutacja zacznie się juŝ w grudniu. Nowo otwarty kierunek turystyka z rekreacją, cieszy się dość duŝym zainteresowaniem, studiuje na mim ponad 100 studentów. Planujemy m.in. otworzyć do r. kierunek pedagogiki z kształceniem liderów wolontariatu Uczelnia prowadzi równieŝ pięć studiów podyplomowych, na które uczęszcza ok. 100 słuchaczy V. WaŜniejsze spotkania, imprezy i pielgrzymki zorganizowane w stycznia VII Bal Dobroczynny Przymierza Rodzin w Auli Politechniki Warszawskiej dla 800 osób przedstawicieli parlamentu, świata kultury, nauki i biznesu oraz licznie przybyłych członków i przyjaciół Przymierza Rodzin 29 stycznia Bal członków Przymierza Rodzin, nauczycieli i rodziców dzieci z naszych szkół w auli szkoły 22 maja XII Dobroczynny Piknik w Laskach u p. Zanussich, na którym było ok osób. Dochód przeznaczony był głównie na potrzeby szkół Przymierza Rodzin 12 czerwca Pielgrzymka do parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego dla wszystkich członków Przymierza Rodzin sierpnia III obóz formacyjny dla rodziców w Zarzeczu k/przeworska 14 października inauguracja piątego roku akademickiego w Szkole WyŜszej Przymierza Rodzin. 22 października święto Szkół Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 19 listopada Święto Szkoły WyŜszej Przymierza Rodzin im. Edmunda Bojanowskiego 6

7 26 listopada dzień skupienia dla członków Przymierza w szkole na Ursynowie bardzo wzbogacający wielka szkoda, Ŝe tak mało osób było, ci co nie byli naprawdę wiele stracili. 10 grudnia mikołajki w szkole na Bielanach Dom w Podkowie Leśnej Dom w Podkowie Leśnej dalej przyjmuje grupy Rodzin, które rozpoczynają swą działalność w Przymierzu Rodzin. Niestety jest ich mało. W tym roku natomiast odbyło się sześć spotkań rodzin z dziećmi, które od 1 września rozpoczęły naukę w naszych szkołach. Odbyły się równieŝ rekolekcje i wyjazdy z Terenowych Ośrodków i KIK-u grup dziecięcych i młodzieŝowych. Przyjmowaliśmy takŝe na trzydniowe pobyty grupy młodzieŝy z Podkarpacia. PrzyjeŜdŜały równieŝ grupy obozowe i odbył się obóz szkoleniowy Podkowa nie jest niestety nadal dostatecznie wykorzystywana przyczyną tego jest zbyt małe zainteresowanie naszych szkół Podkową i zbyt mała informacja przekazywana innym organizacjom katolickim. Od 15 grudnia 2004 r. nastąpiła zmiana opiekunów: jest to małŝeństwo z Podkarpacia, z którego jesteśmy zadowoleni. Zewnętrzna działalność Zarządu Przymierza Rodzin Przymierze Rodzin jej wiceprzewodniczący kolega Adam Pietrzak, uczestniczy nadal w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Uczestniczymy takŝe w RRK na szczeblu Archidiecezji Warszawskiej tu reprezentuje nas przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Ryszard Walendziak, oraz kol. Adam Pietrzak, który jest równieŝ w Zarządzie Unii Ruchów i Stowarzyszeń Rodzinnych Archidiecezji Warszawskiej. Izabela Dzieduszycka uczestniczy nadal w kapitule konkursu Pro Publico Bono, oraz jest wiceprezesem Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. Przymierze Rodzin z uwagi na swoją działalność, włączone jest w ogólnopolski program Edukacja dla rozwoju, realizowany pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla oraz Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin zostało równieŝ zaproszone do Ogólnopolskiego Programu prowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla Wyjście z bezradności oraz na spotkania Akademii Oświęcimskiej. W roku bieŝącym 23 kwietnia odbyła się w auli Szkoły Przymierza Rodzin na Ursynowie konwencja Pt. Społeczeństwo Obywatelskie dla rozwoju wsi 7

8 polskiej zorganizowana przy udziale Fundacji Konkursu Pro Publico Bono, oraz Szkoły WyŜszej Przymierza Rodzin i Zarządu Przymierza Rodzin. 8

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo