Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej Charakterystyka szkoły Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej zlokalizowany jest w Krotoszynie przy ulicy Ostrowskiej 49 i 52. Mieści się na obrzeżu miasta przy wyjeździe z Krotoszyna w kierunku Ostrowa Wlkp. W szkole uczy się średnio od 150 do 180 dzieci. Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie PPP. Zespół jest największą szkołą specjalną w powiecie krotoszyńskim. W skład Zespołu wchodzą cztery szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej Gimnazjum Nr 6 Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Historia szkoły ma 65 letnią tradycję. Jest Szkołą publiczną, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Obecnie kształci się 160 uczniów i 31 dzieci uczęszcza na wczesne wspomaganie małego dziecka. Jesteśmy szkołą kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej i zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Szkoła nasza posiada charakter rewalidacyjny. Ze względu na różny stopień upośledzenia uczniów uczęszczających do szkoły przygotowujemy dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie, kształtujemy poczucie własnej wartości, niezależności i godności osobistej. Wspieramy uczniów w wyborze przyszłego zawodu i kształcimy ich w wybranym kierunku. Naszym zadaniem jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym kraju oraz do pracy zgodnie z ich możliwościami. Uczniowie pochodzą z różnych środowisk, dlatego na szczególną uwagę zasługuje właściwa praca wychowawcza w kształtowaniu postaw i wartości przygotowujących uczniów do dalszych etapów nauki oraz dorosłego życia. Dlatego słowa patronki szkoły Marii Grzegorzewskiej, wybitnej pedagog szkolnictwa specjalnego : Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie towarzyszą nam w codziennej pracy. Szkoła skupia uczniów z różnych powiatów: krotoszyńskiego 134 uczniów jarocińskiego 5 uczniów gostyńskiego 8 uczniów

2 ostrowskiego 12 uczniów ostrzeszowskiego 1 uczeń. Liczba oddziałów waha się od 19 do 17. Obecnie w szkole jest 18 oddziałów i świetlica szkolna. Stan uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie utrzymuje się od 10 lat na podobnym poziomie, w granicach uczniów. Szkoła Podstawowa liczy (6 oddziałów) jeden oddział kl. I-III dla uczniów z niepełnosprawnością lekką i jeden oddział I-III dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną, jeden oddział IV-VI dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i jeden dla umiarkowanych, dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim. Gimnazjum (4 oddziały) to: dwa oddziały dla uczniów z lekką niepełnosprawnością (19 uczniów) i dwa oddziały dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym (17 uczniów), Szkoła Zawodowa (liczy 5 oddziałów). Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Specjalna kształci wyłącznie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Oferujemy kształcenie trzyletnie w klasach wielozawodowych obejmujących następujące zawody: cukiernik, kucharz, piekarz, wędliniarz, ślusarz, blacharz, dekarz, kelner, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca oraz inne zgodne z kwalifikacją zawodów. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie kursowej. W klasach dwuzawodowych : kucharz, cukiernik uczniowie uczą się w szkole, praktyki w odbywają się w szkole w dobrze wyposażonych pracowniach. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym to 4 oddziały. W szkole jest świetlica szkolna, stołówka, biblioteka. Przebywanie uczniów w świetlicy szkolnej, (gdzie oczekują uczniowie na odjazd) pozwala na jednozmianowość. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ gro uczniów dojeżdża do szkoły z daleka. Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdej jednostki. Dba o bezpieczeństwo uczniów. Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji. Poprzez odpowiedni dobór programów, dostosowuje nauczanie do indywidualnych możliwości ucznia, rozwija w nim potrzeba samokształcenia i doskonalenia się. Szkoła działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i dobrze wyposażona bazę dydaktyczną. Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wyeliminowanie agresji w szkole i poza nią. Osiągamy to poprze szeroką ofertę zajęć dodatkowych, których celem jest pokazanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasy. Kształtujemy ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych i odpornych na patologie społeczna. Nasz styl pracy jest oparty na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi, wesprzeć szkołę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania.

3 WIZJA Uwzględniając posiadana bazę i zasoby szkoły określiliśmy wizję jej w następujących obszarach: szkoła, dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie. rozwoju Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, administracja i obsługa szkoły, stanowią odpowiedzialną zbiorowość za prawidłowy przebieg kształcenie. SZKOŁA - Wykazuje wysoki poziom nauczania dostosowany do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. - Dba o wyrównywanie szans w edukacji. - Stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju uczniów i kreatywności nauczycieli. - Zapewnia swobodną działalność zespołom wspomagającym pracę uczniów i nauczycieli. - Integruje środowisko szkolne i lokalne pobudzając do aktywności na rzecz rozwoju Szkoły i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku. - Reaguje na wszelkie przejawy niesprawiedliwości i dyskryminacji. - Często wspiera materialnie i podejmuje akcje na rzecz pomocy potrzebującym. - Podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania agresji i patologii społecznych. - Jest bezpieczna i wolna od nałogów. - Promuje zdrowy styl życia. - Jest centrum kultury i sportu. - Jest centrum informacji, wykorzystującym istniejącą bazę komputerową zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i absolwentów szkoły i środowiska lokalnego. - Jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. - Rozwija, stopniowo modernizuje i wzbogaca swoją bazę. - Biblioteka stanowi centrum wiedzy i informacji dla nauczycieli, uczniów i rodziców. - Szkoła to miejsce, gdzie młody człowiek może odkryć swoje talenty i predyspozycje, poznając smak sukcesów i porażek i tym sposobem dojrzewając społecznie, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia. - Rozwija w uczniach: - poczucie obowiązku i sumiennej pracy - poczucie samodzielności i odpowiedzialności za własne decyzje, - chęci dążenia do samorozwoju i samodoskonalenia, w miarę swoich możliwości intelektualnych i predyspozycji psychofizycznych - twórcze myślenie - poczucie własnej wartości - szacunek dla tradycji, historii i poszanowania godności drugiego człowieka - tolerancję, szacunek wobec innych myśli i poglądów, inności - szanuje i respektuje prawa ucznia i dziecka. - prowadzi twórczy dialog ze wszystkimi podmiotami szkoły. DYREKTOR - Jest menadżerem, otwartym na nowe wyzwania. - Diagnozuje i wyznacza kierunki zmian w działaniach szkoły. - Systematycznie współpracuje ze wszystkimi podmiotami szkoły, samorządem i instytucjami wspierającymi. - Jest dobrym organizatorem.

4 - Twórczo i z pełnym zaangażowaniem podchodzi do rozwiązywania problemów dnia codziennego. - Dba o kultywowanie szkolnych tradycji i obrzędowości. - Dba o dobre imię szkoły, pozyskuje sponsorów, sukcesywnie rozwija bazę szkoły. - Konstruktywnie współpracuje z nauczycielami, uczniami i rodzicami, dbając o dobre relacje interpersonalne. - Wspiera rodziców w procesie wychowania i nauczania. - Motywuje nauczycieli do doskonalenia i wdrażania programów i innowacji na rzecz rozwoju szkoły i uczniów. - Podejmuje działania promocyjne szkoły, jej uczniów i nauczycieli. - Diagnozuje i analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnątrzszkolnej diagnozy cząstkowej w kierunku rozwoju jakościowego szkoły. - Stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizując. NAUCZYCIELE Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, co pozwala na pełną realizację procesu edukacji i wychowania. Szkoła realizuje wiele projektów, dzięki którym w jeszcze pełniejszym zakresie odpowiadamy na potrzeby uczniów. Ze względu na różny stopień niepełnosprawności uczniów, szkoła ma charakter rewalidacyjny, przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, kształtowania poczucia własnej wartości i godności osobistej. Kadra pedagogiczna jest partnerem i towarzyszem we wszechstronnym rozwoju uczniów. Wspieramy uczniów w wyborze przyszłego zawodu i kształcimy ich w tym kierunku. Aktualnie zatrudnionych jest 53 nauczycieli tj. 48,69 et. (w Gimnazjum 32 nauczycieli) Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w szkole specjalnej i tytuł magistra. Wielu nauczycieli dodatkowa podjęło trud dokształcania, doskonali swój warsztat pracy na różnego rodzaju studiach podyplomowych i kursach. Stanowią dobrze przygotowaną, fachową kadrę nastawioną na jakość kształcenia, co umożliwia wieloaspektową dbałość o optymalny rozwój ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz wieloma sprzężeniami. - Współpracują w zespołach, są otwarci i twórczy. - Uczestniczą w doskonaleniu i podejmują działania samokształceniowe spełniające ich oczekiwania, jak również po przeniesieniu zdobytych doświadczeń na grunt szkolny, oczekiwania uczniów i rodziców. - Stanowią zintegrowane grono, doskonalące swoją wiedzę i umiejętności, otwarte na zmiany. - Są autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla młodego człowieka. - Stwarzają warunki, w których uczeń może rozwinąć wszystkie sfery swojej osobowości. - Są życzliwi i wrażliwi, troszcząc się harmonijny rozwój każdego ucznia. - Są otwarci na nowe wyzwania, pozytywnie motywują uczniów do pracy, wprowadzając ich w świat wiedzy. - Uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy, są kreatywni. - Stosują zdobytą wiedzę w praktyce. - Zachęcają uczniów do twórczych poszukiwań, samodoskonalenia i samokształcenia, uświadamiając im znaczenie samorealizacji w życiu człowieka.

5 - Szanując uczniów, nie urażają ich uczuć i nie naruszają godności osobistej. - W swojej pracy wykorzystują wszelkie możliwe źródła, posługując się technologią informacyjną. W szkole pracuje: neurologopeda psycholog kliniczny 5 nauczycieli gimnastyki korekcyjnej ( z uprawnieniami rehabilitacyjnymi) 3 rehabilitantów pedagog szkolny 3 muzykoterapeutów, sztuka arteterapeuta, 2 bibliotekarzy szkolnych specjalista terapeuta integracji sensorycznej 2 terapeutów biofeedbeku 2 specjalistów wczesnego wspomagania małego dziecka specjaliści od niepełnosprawności sprzężonych hipoterapeuta 2 dogoterapeutów obecnie 2 nauczycieli otrzymało certyfikat,,pedagogiki cyrku i zdobywają tytuł terapeuty obecnie 2 nauczycieli zdobywa tytuł,,pedagog terapii Montessori nauczyciele gimnazjum zostali przygotowani do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: Komputer dla ucznia terapeuta manualny 2 tyflopedagogów 2 surdopedagogów 2 instruktorów pływania 2 instruktorów piłki nożnej terapeuta tańca i choreograf egzaminatorzy OKE, doradca zawodowy 2 pedagogów terapeutów 2 terapeutów komunikacji alternatywnej informatyk kształci się specjalista od spektrum autyzmu Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: (52 nauczycieli) nauczyciel dyplomowany - 25 nauczyciel mianowany 13 nauczyciel kontraktowy - 13 Zatrudnienie w ZSS W Krotoszynie stan na podstawie aneksu nr 7/2014 Świetlica 2,08 etat szkoła podstawowa 14,51 etat gimnazjum 11,50 etat

6 szkoła zawodowa 9,75 etat szkoła przysposabiająca - 10,28 etat Razem: 48,12 etat Zatrudnienie ogółem w Zespole Szkól Specjalnych w Krotoszynie w osobach Pełnoetatowych 45 osób Niepełnoetatowych - 7 osób Razem: 52 osoby Zatrudnienie Gimnazjum w osobach Pełnoetatowych 1 osoba Niepełno etatowych - 33 osoby Razem: 34 osoby W świetle tych liczb kadra pedagogiczna przedstawia się bardzo korzystnie. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów o odpowiednio wysokim przygotowaniu i stażu pracy, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele bardzo chętnie podejmują różnorakie inicjatywy i akcje. To oni sami są inicjatorami nowych form i metod pracy. Taka aktywność grona pedagogicznego jest wynikiem pozostawienia nauczycielom dużej autonomii co również dodatnio wpływa na atmosferę w szkole. Staramy się aby w radzie pedagogicznej panowały partnerskie stosunki, a kontakty budowane były na dialogu. Szkoła realizuje wiele projektów, dzięki którym w jeszcze pełniejszym zakresie odpowiadamy na potrzeby uczniów. RODZICE - Chętnie uczestniczą w życiu szkoły. - Wykazują własne inicjatywy współpracy i pomocy. - Wspólnie z nauczycielami starają się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne dziecka. - Współpracują ze szkołą, dając wsparcie, zrozumienie i bezpieczeństwo jej działaniom dydaktyczno wychowawczym. - Są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka i rozwój jakościowy szkoły. - Współuczestniczą w tworzeniu dokumentów szkoły, które dotyczą samej szkoły, nauczania, wychowania i planowania. Program wychowawczy, profilaktyczny, opiniują zmiany do statutu, plan finansowy szkoły. - Są współorganizatorami i niekiedy inicjatorami imprez szkolnych skierowanych do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. - Zgłaszają propozycje zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. - Na miarę swoich możliwości są zaangażowani w życie szkoły, swoją aktywnością dają dobry przykład dzieciom. - Sygnalizują o negatywnych sytuacjach zaistniałych na terenie szkoły, jak i poza nią, wspólnie z pozostałymi podmiotami szkoły starają się rozwiązywać zaistniałe problemy. - Identyfikują się ze szkołą i z obranymi przez nią kierunkami rozwoju. - Współtworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.

7 Uczniowie Do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie uczęszczają dzieci dotknięte upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami. Od 2010 roku prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka między innymi z dziecięcym porażeniem mózgowym Prowadzimy nauczanie indywidualne dla dzieci pozostających w domach rodzinnych (7 uczniów). Dowóz tych uczniów do szkoły jest niemożliwy ze względu na duży stopień niepełnosprawności fizycznej i umysłowej. Podstawowym zadaniem szkoły jest stworzenie warunków umożliwiających indywidualny rozwój ucznia i przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia. Stasujemy w pracy z uczniami diagnozę wstępną i diagnozę etapową po każdym roku nauki w szkole, aby jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego i do dalszej nauki w szkołach wyższego szczebla. W zespołach edukacyjnych i rewalidacyjnych stosujemy diagnozę funkcjonalną Ganzberga. Poprzez odpowiedni dobór programów i nowe metody pracy z uczniem, dążymy do dostosowania nauczania do indywidualnych możliwości ucznia, rozwijając w nim potrzebę samokształcenia i doskonalenia się oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Przykładem takich działań jest organizacja zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,, zajęć rewalidacji indywidualnej. Nacisk w pracy położony jest na wyeliminowanie agresji w szkole i poza nią, odporności na patologie społeczne, stworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły. Poprzez konsekwentne eliminowanie wszelkich przejawów złego zachowania się w oparciu o przestrzeganie regulaminu szkoły i zasad ustalonych w szkole, wprowadzono monitoring wagarów i model absolwenta. Kreowane są postawy pożądane. Skuteczną metodą eliminacji negatywnych zjawisk jest również pokazanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie wyjazdów, wycieczek i imprez szkolnych. Aby ukształtować człowieka kreatywnego, komunikatywnego, reprezentującego dobre imię szkoły, uczniowie współuczestniczą w ważnych sprawach i wydarzeniach szkoły nie tylko poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego, ale również poprzez odpowiednie planowanie procesu dydaktycznego, udział w konkursach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Nie bez znaczenia są tu również pozytywne relacje na płaszczyźnie nauczyciel uczeń - Współuczestniczą w życiu szkoły, ze względu na swoją niepełnosprawność wyznaczają często planowanie kierunków działań i rozwoju szkoły, - Poprzez aktywnie działający samorząd uczniowski, wybrany z powszechnych, demokratycznych wyborach. - Dzięki prężnie działającemu samorządowi uczniowskiemu, który stymuluje ich działania, kształtują własne postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne. - Rozwijają własne zainteresowania osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. - Są współodpowiedzialni za swój rozwój i osiągane wyniki nauczania wykorzystując ofertę edukacyjna szkoły. - Dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. - Panują nad emocjami agresją i stresem. - Posiadają umiejętności pracy w grupie, wiedzą na czym polega odpowiedzialność za własne Decyzje, dokonują trafnych wyborów. - Lubią swoją szkołę, chętnie do niej uczęszczają, czuja się w niej dobrze i bezpiecznie. - Szanują wielowiekowe tradycje, z szacunkiem odnoszą się do historii, szanują siebie i ludzi, opierając się na uniwersalnych wartościach. - Szanują swoją pracę i pracę innych.

8 - Są świadomi swoich mocnych i słabych stron, sukcesywnie pracują nad sobą uczestnicząc w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę jak i inne instytucje. - Są aktywni i twórczy, swoim działaniem i zachowaniem tworzą pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym. - Uczą się tolerancji i otwartości na inne poglądy, krytycznie je analizując i oceniając w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi. - Dbają o dobra atmosferę w szkole. UCZEŃ PODMIOTEM DZIAŁAŃ SZKOŁY W centrum wszelkich działań programowych szkoły jest uczeń. Szkoła umożliwia mu poznanie świata w jego jedności i złożoności, wspomaga samodzielność uczenia się, wzbogaca umiejętność komunikowania się i swobodnego poruszania się w świecie kultury i otaczającej go rzeczywistości. aby to osiągnąć. Zadaniem nauczyciela jest: rozwijanie w uczniach: - wrażliwości estetycznej - indywidualnych zdolności twórczych - pozytywnego sposobu patrzenia na świat ludzi - pozytywnego obrazu samego siebie - tolerancji dla różnych ras, wyznań i kultur - szacunku dla pracy swojej i innych - twórczej aktywności i twórczego myślenia - motywacji do poszukiwań i ukształtowania własnych wzorców - samodzielności, zaangażowania i chęci działania Pobudzenie: - ciekawości poznawczej - otwartości wobec innych - działania w różnych sytuacjach - formułowania samodzielnych wniosków i sądów Umacnianie: - wiary we własne siły - poczucia związku z domem, rodziną, środowiskiem, narodem, krajem - poczucia odpowiedzialności za treści swoich wypowiedzi i sądów Kształtowanie: - empatii - asertywności - samooceny - umiejętności pracy w zespole, grupie - pozytywnych nawyków - zainteresowań czytelniczych, kulturalnych, sportowych, technicznych, artystycznych itp.

9 ABSOLWENT W wyniku naszych działań programowych uczeń kończący szkołę będzie dojrzałym i odpowiedzialnym młodym człowiekiem rozpoczynającym kolejny etap swojego życia i edukacji. Będzie to człowiek: - kulturalny - uczciwy - otwarty na innych, szczery i życzliwy - tolerancyjny wobec światopoglądów religijnych i politycznych - obowiązkowy i odpowiedzialny, szanujący prace swoją i innych - komunikatywny - asertywny - kreatywny - szanujący swój kraj, naród, chroniąc dziedzictwo kulturowe - wolny od patologii i uzależnień - umiejący uczciwie pracować i współpracować -ambitny i dążący sukcesywnie do osiągania wyznaczonych celów EDUKACJA -pozwalająca wyrównywać szanse edukacyjne uczniów i zmniejszać dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnosząca jakość nauczania. Pragniemy zaoferować dzieciom i ich rodzicom wysoki poziom usług edukacyjnych i rewalidacyjnych w szkole poprzez: dążenie do podnoszenia wyników osiąganych przez uczniów podczas sprawdzianów zewnętrznych; prowadzenie ewaluacji WSO w kontekście wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki; inspirowanie nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania, w tym metod wykorzystujących techniki informacyjne; podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli; wspieranie nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego oraz nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie; umożliwianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień (plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych); poszerzenie ofert zajęć dodatkowych oraz działalności pozalekcyjnej dla uczniów; stwarzanie uczniom warunków do osiągania optymalnych wyników w nauce; prowadzenie sprawnie i skutecznie nadzoru pedagogicznego, sprzyjającego podwyższaniu jakości pracy szkoły, w oparciu o najnowszą wiedzę i praktykę; analizowanie potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli; udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych; podejmowanie działań, które dadzą słabszym uczniom szanse na wyrównanie ewentualnych braków, a w tym: a) wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia poprzez indywidualizację pracy z uczniem; b) sprawowanie opieki nad dziećmi i prowadzenie zajęć odpowiednich dla ich potrzeb i możliwości psychofizycznych; c) współdziałanie z rodziną poprzez udzielanie jej wszechstronnej pomocy psychologiczno pedagogicznej;

10 d) współpracę z publicznymi placówkami psychologiczno pedagogicznymi; naukę i doskonalenie języków obcych; upowszechnianie i dostęp do technologii komputerowej oraz udostępnianie nowoczesnych środków medialnych w celu wykorzystania ich podczas zajęć; wzbogacanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do efektywnej pracy z dzieckiem; wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci, ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie różnic kulturowych i wspomaganie rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbywanych i o niskim statusie materialnym; tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi uczniów; wdrożenie programu wychowawczego szkoły w oparciu o ewaluację obecnego oraz propozycje rodziców, uczniów, nauczycieli i sprawdzone metody pracy wychowawczej; zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole. Szkoła jest dobrze postrzeganą na zewnątrz. Cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym, ma uznanie większości rodziców i uczniów. Poziom nauczania, różnorodność form nauczania, bogata oferta zajęć, postawa personelu, a także dobry, stale poprawiający się stan infrastruktury daje efekty i zwraca uwagę rodziców wybierających szkołę. Należy dbać i pielęgnować dobrą opinię o Szkole. Jesteśmy szkołą przyjazną i otwartą na potrzeby uczniów. W zależności od potrzeb uczniowie korzystają z oferowanych im zajęć rewalidacyjnych: korekcji wad postawy, wad mowy, terapii integracji sensorycznej, EEG Bio feedback, alternatywnych metod komunikowania się, arteterapii, muzykoterapii czy hipoterapii., doskonalenia technik szkolnych, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjnokompensacyjnych. Wraz z rodzicami opracowujemy plany wychowawcze, zdrowotne, przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Udzielamy wsparcia rodzicom mającym trudności w wychowywaniu dzieci między innymi poprzez regularne spotkania, szkolenia i pogadanki. Wspieramy uczniów w wyborze przyszłego zawodu. Kształcimy poczucie wartości, szacunku do pracy oraz do drugiego człowieka. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualizację nauczania i integrację dziecka specjalnej troski ze środowiskiem ludzi zdrowych. Kształtujemy postawy obywatelskie i patriotyczne, opierając się na Konstytucji RP, Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka, Karcie Praw Rodziny. Uczymy szacunku do Ojczyzny i symboli narodowych. Sprzeciwiamy się: złu, agresji, nietolerancji, przemocy i innym patologiom społecznym. Angażujemy się w: twórcze działanie, dostrzegamy dobroć człowieka, rozwijamy jego uzdolnienia, zainteresowania, kształtujemy charakter, uczymy samodzielności i zaradności, przygotowujemy do życia dorosłego. kształtujemy poczucie własnej wartości. Wierzymy w wartości chrześcijańskie i je pielęgnujemy. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi 13,47 etatów tj. 15 osób w tym pomocy nauczycieli 3,17 etatów. Borykamy się od dawna z zbyt małą ilością etatu w: sekretariacie oraz na stanowisku sprzątaczki OSOBY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Koncepcja rozwoju szkoły oparta jest na perspektywicznym myśleniu o szkole i może być wcielona w życie przy współudziale osób i instytucji wspierających. Mogą one wpłynąć

11 na sferę materialną i tym samym dydaktyczną placówki. Ważne jest tutaj także wsparcie moralne i pełna akceptacja planowanych działań szkoły. Osobami i instytucjami wspierającymi Szkołę są : - Organ prowadzący i nadzorujący, organizacje i instytucje, zajmujące się wspomaganiem procesów zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych szkoły: - PPP, PCPR, Policja, Opieka Społeczna, TPD, KOK, ŚDS Zduny i Krotoszyn, WTZ, MOW Koźmin, Spółdzielnia,,JUTRZENKA, Biblioteka Publiczna, Kościół Parafialny FARA, Kościół Zielonoświątkowy, Wolontariat Ziemi Krotoszyńskiej. Środowiskowy Hufiec Pracy. Klub Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie,,POMOST, Fundacja MAHLE, Zakład opiekuńczy Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa,,EWA, Bricomarche i Intermarche,,,DINO,,,LIONS CLUB, wyższe uczelnie., prasa lokalna, wideofilmowanie pan Kurzawski., Powiatowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Krotoszyn, Szkoły: Gimnazja NR,1, 2,4, Ponadgimnazjalne NR 2 i 3. BAZA SZKOŁY Budynki, w których się mieści są wybudowane jeszcze w okresie przedwojennym. Stąd wiele pomieszczeń należało przystosować do pracy z uczniem niepełnosprawnym. W miarę możliwości pokonano bariery architektoniczne, przystosowano toalety, zbudowano podjazd dla wózków inwalidzkich, zlikwidowano progi. Przy remontach wykorzystano możliwości dofinansowania przez PEFRON. Uczniowie dowożeni są do szkoły przystosowanymi busami i autobusami, koszty pokrywają gminy. Szkoła nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Sale lekcyjne i klasopracownie są systematycznie modernizowane W roku 1996 rozbudowano szkołę o sanitariaty, gabinet dyrektora, świetlicę szkolną. W 2006 powstała dalsza część skrzydła z nowoczesną kotłownią na gaz, pomieszczeniami gospodarczymi, pracownią internetową i dwoma klasami. Prace nad wdrożeniem planów, dotyczących adaptacji istniejących pomieszczeń dla potrzeb szkoły i uczniów niepełnosprawnych ruchowo zostały na ten moment zakończone. Szkoła nie posiada windy, nie ma możliwości finansowych i architektonicznych. Dlatego ze środków PEFRON i budżetu szkoły zakupiono schodołaz. Obecny stan posiadanej bazy przedstawia się następująco: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum funkcjonują w budynku nr 1 i 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa uczy się w budynku nr1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w budynku nr 1. Większość pomieszczeń jest wspólna dla wszystkich szkół. Na niskim parterze mieszczą się pomieszczenia dla uczniów poruszających się na wózkach. Na parterze budynku nr 1 znajdują się 1 sala lekcyjna, salka gimnastyczna, która jest również naszą aulą, pracownia cukiernicza, pracownia kucharska, stołówka, kuchnia, szatnie, ubikacje. Na I piętrze 1 sale komputerowa, sekretariat, gabinet dyrektora. Na II piętrzę znajduje się 5 sal lekcyjnych, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, biblioteka. Na III piętrze mieści się świetlica, ubikacja, jedno pomieszczenie klasowe, na IV piętrze pokój nauczycielski, jedna klasa, księgowość. Budynek nr 2 jest przeznaczony dla uczniów z głębszym i głębokim upośledzeniem oraz dla dzieci z wczesnej interwencji. Parter trzy klasy, sala doświadczenia świata, sala do zajęć z terapii sensorycznej, sala EEG Biofeedback, ubikacje, łazienka. Pierwsze piętro gabinet lekarski, ubikacja, kącik gastronomiczny, gabinet logopedyczny, trzy klasy. Racjonalne wykorzystanie bazy szkoły stwarza możliwość pracy

12 szkoły w systemie jedno zmianowym, gdzie tendencja ta zostanie zachowana na następne lata. W szkole wydzielono i zmodernizowano następujące pracownie i gabinety 1 pracownia gastronomiczna 1 pracownia cukiernicza 2 sale przystosowane do ćwiczeń korekcyjnych i rehabilitacyjnych 1 gabinet logopedyczny wyposażony w komputery z oprogramowaniem logopedycznym 1 gabinet psychologa i pedagoga 1 gabinet EEG Biofeedback sala do terapii sensorycznej salę doświadczeń świata,,snozalen 1 bibliotekę 1 gabinet pomocy przedmedycznej 2 świetlice szkolne. 1 nowa pracownia internetowa (10 komputerów PCT) oraz 3 sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny i jedną tablicę interaktywną). Nowoczesny sprzęt multimedialny, np. projektory, tablicę interaktywną, co wpływa na podniesienie poziomu efektywności procesu nauczania 2 boiska szkolne boisko sportowe do piłki nożnej hala namiotowa do hipoterapii skwery z drzewkami ozdobnymi przed szkołą i na zielonej części boiska, plac zabaw dla dzieci młodszych, ławki parkowe Liczba sal lekcyjnych nie pozwala swobodnie dysponować pomieszczeniami i nie jest wystarczająca ze względu ilość uczniów na wózkach inwalidzkich. Baza szkoły jest ciągle modernizowana i przygotowywana do potrzeb niepełnosprawnego dziecka. Dbamy o wygląd estetyczny szkoły. Pomieszczenia są kolorowe i w miarę możliwości funkcjonalne. Nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny (w dużej mierze pozyskiwane przez udział w programach unijnych lub sponsoring) urozmaica proces dydaktyczny i sprzyja rozwojowi zainteresowań. Powstała sala wyposażona w zestaw aparatury EEG Biofeedback, sala do terapii sensorycznej, gdzie prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Sponsor szkoły Lions Club wyposażył dwukrotnie pracownię logopedyczną w komputery i programy logopedyczne. Bbiblioteka otrzymała nowy sprzęt komputerowy również ze sponsoringu, Zakład opiekuńczy: EWA corocznie wspomaga nasze działania. W 2014r została zakupiona nowa pracownia internetowa. Z projektu unijnego,,wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim wzbogaciliśmy się w projektor, komputer i tablicę multimedialną. Liczni sponsorzy szkoły przyczyniają się do jej rozwoju. Nawiązane kontakty zagraniczne: współpraca ze szkołami w Holandii, udział dyrektora szkoły, pedagoga i nauczycieli w wyjazdach studyjnych w ramach UE Anglia, Szwecja, Dania, Holandia, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Portugalia pozwalają zdobywać nauczycielom nowe doświadczenia i wzbogacają bazę szkoły. Obecnie nawiązaliśmy współpracę z Ukrainą z miastem Winnicą podpisaliśmy umowę z ośrodkiem wsparcia dla niepełnosprawnych..

13 PROMOCJA SZKOŁY Zmierzając do integracji ze społeczeństwem lokalnym od wielu lat organizujemy imprezy o charakterze sportowym i kulturalnym: Dzień Integracji Witaminek na Start, zloty ZHP. Szkoła włącza się w wiele akcji charytatywnych, które również organizuje,np. Koncert Natalii Niemen, występ zespołu z Ukrainy Gracja. Organizujemy od 13 lat Integracyjnych Turniejów Piłki Nożnej dla gimnazjalistów miasta Krotoszyna oraz Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,. Dbamy o dobry wizerunek Szkoły w mediach lokalnych i krajowych. Jesteśmy organizatorami wielu imprez dla osób niepełnosprawnych m.in. największa w powiecie : Pt. Dzień Integracji Środki pozyskujemy z pisania programów unijnych i innych. Do udziału zapraszamy szkoły i przedszkola integracyjne, masowe z okręgu kaliskiego, WTZ, Środowiskowe Domy Pomocy Społeczne.. Uczestniczyły także delegacje z zagranicy Amerykanie, Holendrzy i Francuzi, Niemcy. Organizujemy konferencje, spotkania dla środowiska osób niepełnosprawnych. Zapraszamy znaczące osoby z tego środowiska, jak również prelegentów z wyższych uczelni. Wraz z ZHP organizujemy wojewódzką imprezę,,witaminki na Start, czy zloty harcerskie. Dużą popularnością cieszą się ostatnie imprezy muzyczne:,,śpiewać każdy może,,,festiwal piosenki rockowej - dla szkół specjalnych i integracyjnych z Wielkopolski. Byliśmy również organizatorem olimpiady dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla uczniów z rejonu konińskiego. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny Nie ma kaleki jest człowiek motto Marii Grzegorzewskiej (600 prac), konkurs wiedzy o Holandii (przy współpracy z ambasadą holenderską). Troje uczniów z naszej szkoły dyrektor i opiekun gościli w Holandii, gdzie zostaliśmy zapoznani ze strukturą szkoły specjalnej. Nawiązaliśmy kontakt ze szkołą specjalną w ZUTPHEN. Dbamy o dobry wizerunek Szkoły w mediach lokalnych i krajowych. Szkoła dwukrotnie gościła na antenie TVP i kilkakrotnie TV,,PRO- ART. Byliśmy współorganizatorami imprezy:,,koła dla Świata (pozyskaliśmy 200 szt. wózków inwalidzkich) na żywo transmisja w TVP 2. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w programie,,familiada, w którym na naszą korzyść grały dwie drużyny,,dzieci Teleranka i,,arka Noego szkoła otrzymała czek w wysokości ,00 zł i sprzęt AGD. Mieliśmy możliwość zaprezentowania szkoły w Sejmie RP. Wystawa prac uczniów i udział w konferencji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie..Do znaczących osiągnięć uczniów należy zaliczyć udział w licznych konkursach zawodowych, plastycznych., muzycznych i innych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Mamy dwukrotną,,mistrzynię ortografii województwa. Kilkoro uczniów zdobyło nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych, muzycznych. Nasi uczniowie zdobywają liczne trofea sportowe w ramach Olimpiad Specjalnych (Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Wielkopolskie - Konin ) oraz w ramach Sekcji Olimpiad Specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie, jak również w ramach Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego Sprawni-Razem. Powołanie dwóch uczennic do kadry narodowej w LA. Liczne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym tytuły mistrzowskie. Oferta edukacyjna pozwala rozwijać zainteresowania uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, a także pozalekcyjnych. Szczególną popularnością cieszy się koło teatralne,,cogito, zespół taneczny, wokalny, sekcje sportowe pływackie, piłki nożnej, strzeleckie, lekkoatletyczne. Duże doświadczenie pedagogiczne, ciągłe podnoszone kwalifikacje, dobra atmosfera w radzie pedagogicznej, nowoczesne metody i formy pracy, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych sprawia, że szkoła ma dobrą opinię w środowisku. Sporo rodziców wybiera naszą szkołę do kształcenia swoich dzieci. Często spoza rejonu Krotoszyna. Tworzymy własne programy autorskie. Doskonalimy swoje umiejętności pedagogiczne poprzez warsztaty, kursy, studia podyplomowe, wzbogacamy życie szkoły o ciekawe imprezy, spotkania, wyjazdy. Poprzez sztukę, teatr i film oraz występy dzieci kształcimy w nich poczucie piękna i estetyki. Poprzez turystykę, wyjazdy na obozy i zielone szkoły poznajemy

14 piękno naszego kraju i uczymy orientacji w terenie, zaradności życiowej. Organizowanie ciekawych form wywiadówek w postaci: Otwartych szeroko drzwi szkoły, prezentacja dorobku dzieci oraz uczestnictwo rodziców w lekcjach pokazowych ich pociech, sprzyja usprawnieniu kontaktów: szkoła dom uczeń - środowisko. Wczesna interwencja w środowisku ucznia pozwala na szybkie wykryci i niwelowanie zagrożeń typu: alkohol, nikotyna, narkotyki, opuszczanie się w nauce, absencja. Promocja szkoły w środowisku, dbanie o ucznia i innych klientów szkoły przyczyniły się do jej sukcesu. DZIAŁANIA SZKOŁY: ORGANIZACJA SZKOŁY W organizacji rozplanowano równomiernie tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych ucznia. Poza obowiązkowym wymiarem godzin lekcyjnych w szkole prowadzone będą zajęcia nadobowiązkowe. 1. Kółko teatralne,,cogito. 2. Kółko wokalne 3. Kółko informatyczne. 4. Edukacja prozdrowotna. 5. Zajęcia rekreacyjno sportowe, 6. Olimpiady Specjalne, olimpiady w ramach ruchu,,sprawni Razem 7. Kółko taneczne 8. ZHP 9. PTTK,,Tuptusie i Górski Klub,,Skarpeta 10. Sekcje sportowe: pływacka, piłki nożnej, lekkoatletyczna, strzelecka. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Dotyczy wsparcia małego dziecka, jego motorycznego i polisensorycznego rozwoju, stymulacji mowy. Podejmowane jest w sytuacjach wymagających korzystnego wpływu na przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka i jest poprzedzone jego wcześniejszą diagnozą. Obejmuje dzieci począwszy od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Szereg specjalistów wspomaga rozwój dziecka poprzez nowe metody terapii i diagnozy. Terapia integracji sensorycznej która jest jedną z najnowszych stosowanych w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z nadpobudliwością psychoruchową, niesłyszących i niewidomych. Jest to system ćwiczeń, które mają nauczyć właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Dziecko poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń i zadań ruchowych poprawia jakość pobierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli ogólnie jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. EEG Biofeedback to nowoczesna metoda terapeutyczna poprawiająca efektywność pracy mózgu, umożliwiająca profesjonalną diagnozę i nieinwazyjne techniki pracy z dzieckiem. Jest metodą opartą na specjalistycznym programie komputerowym, umożliwia kontrolę nad procesami fizjologicznymi, powoduje poprawę koncentracji, uspokojenie

15 i wyciszenie emocji. Atutem systemu jest szeroki, stale wzbogacany zestaw atrakcyjnych, trójwymiarowych gier dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka. Hipoterapia i dogoterapia stanowią metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych. To właśnie obecność konia, psa i współterapeuty- sprawia, że są to wyjątkowe i niepowtarzalne zajęcia terapeutyczne dające zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Obcowanie ze zwierzętami daje uczniom przede wszystkim ogromną satysfakcję i niezwykłą radość. Uczy obowiązkowości. Wprowadzamy dwie nowe metody, które uatrakcyjnią proces edukacji uczniów niepełnosprawnych : pedagogikę cyrku, która poprawi sprawność fizyczną i koordynację psychoruchową oraz metodę Montessori-, która ma wpływ na wielozmysłowe poznanie świata. SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH W szkole w ramach Oddziału Regionalnego Wielkopolski- Konin działa Sekcja Olimpiad Specjalnych. Członkowie sekcji uprawiają następujące dyscypliny: piłka nożna, biegi przełajowe, tenis stołowy, lekka atletyka, pływanie, badminton. Dzięki systematycznym treningom nasi zawodnicy osiągają wysokie lokaty w zawodach regionalnych oraz ogólnopolskich. Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki osiągnięte przez zawodników Sekcji reprezentujących Oddział Regionalny Wielkopolski Konin na zawodach ogólnopolskich w tenisie stołowym, piłce nożnej, lekkiej atletyce, badmintonie, pływaniu. Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie przystąpił do Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska w 2001 roku. Przy Szkole powstała Sekcja Olimpiad Specjalnych w ramach Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Wielkopolskie Konin. Od tego czasu zawodnicy naszej sekcji odnoszą sukcesy o charakterze regionalnym i ogólnopolskim w takich dyscyplinach jak: pływanie, lekka atletyka, biegi terenowe, badminton, tenis stołowy, piłka nożna. Pierwszym sukcesem o charakterze ogólnopolskim było zdobycie przez zawodnika naszej Sekcji brązowego medalu w tenisie stołowym na VII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Poznaniu w 2002r. W roku 2006 na VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie nasz zawodnik również w tenisie stołowym zdobył dwa medale: srebrny w grze deblowej i brązowy w grze indywidualnej. Nasza zawodniczka w badmintonie zdobyła srebrny medal na IX Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Kielcach. Od do tego roku w Bydgoszczy odbywały się X Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Zawodnicy Sekcji Olimpiad Specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych reprezentowali Oddział Regionalny Wielkopolskie Konin w dyscyplinach: tenis stołowy, badminton, lekka atletyka i pływanie. Odnieśli znaczące sukcesy: lekka atletyka: skok w dal złoty medal, 400m złoty medal, sztafeta 4x100 srebrny medal, 200 m srebrny medal, 100 m 5 miejsce, badminton gra mieszana (mikst) brązowy medal,indywidualnie 4miejsce, tenis stołowy indywidualnie brązowy medal, gra podwójna (deblowa) brązowy medal, pływanie 25m styl klasyczny srebrny medal, 50 m styl klasyczny 5 miejsce.

16 PROJEKTY I PROGRAMY Szkoła realizuje dodatkowe zadania wspierające wszechstronny rozwój uczniów poprzez udział w projektach. Najważniejsze z nich to: - projekt Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim sfinansowany z środków EFS Kapitał Ludzki, skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy bezpłatnie przez dwa lata zdobywali dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. - współpraca ze Stowarzyszeniem,,POMOST w Krotoszynie, która zaowocowała projektem zajęć z hipoterapii i zakupem namiotu. Na zadanie pieniądze pozyskano z Fundacji MAHLE w Studgardzie. Wraz z rodzicami i sponsorami szkoły zrealizowano projekt z zakresu rehabilitacji i usprawniania naszych uczniów. Zakupiono nowoczesny sprzęt do zajęć rehabilitacyjnych terapii integracji sensorycznej i pracowni do stymulacji pracy mózgu za pomocą urządzenia EEG biofeedback. Jest to nowoczesna metoda terapeutyczna poprawiająca efektywność pracy mózgu, umożliwiająca profesjonalną diagnozę i nieinwazyjne techniki pracy z dziećmi. Co roku organizowane są kilkudniowe i jednodniowe wycieczki integracyjne dla uczniów i rodziców. Wyjazdy edukacyjno turystyczne przyczyniają się do aktywizacja osób niepełnosprawnych w nowym środowisku. Możliwość wykorzystania znajomości języka obcego w wyjazdach zagranicznych. Uczniowie szkoły zawodowej organizują wycieczki do zakładów przemysłu spożywczego.biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez technologów promujących różne firmy cukiernicze i piekarskie: - Firma Komplet, Firma Zeelandia. Uczniowie biorą udział w konkursach : wewnątrzszkolny konkurs cukierniczy odbywający się w szkole, międzypowiatowy konkurs cukierniczy odbywający się w szkole, miedzyszkolny konkurs cukierniczy odbywający się w Kaliszu w Zespole Szkół Specjalnych. konkursy wojewódzkie odbywające się w Gnieźnie, udział w różnych przeglądach / festiwalach zawodów ( Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Krotoszynie ) Programy promujące zdrowy styl życia i odżywiania realizowane w Szkole: Program Szklanka Mleka,,,Owoce i warzywa w szkole Szkoła zdrowego uśmiechu,.. Wszystko powinno być czyste to oczywiste, Tu byłem - Domestos Trzymaj formę Żyj Zdrowo, Jedz kolorowo, Pięć porcji warzyw Między nami kobietkami Żyj smacznie i zdrowo Nie pal przy mnie proszę Mówimy nie uzależnieniom. Manifest drugiego śniadania KUBUŚ. Szkoła Promująca Zdrowie Projekty współfinansowane przez MEN, Starostwo w Krotoszynie, Urząd Miasta i Gminy oraz innych sponsorów, które mają na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem : Szkoła Bez Przemocy - organizacja Tygodnia Życzliwości. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego

17 wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczają to zjawisko. W zadaniu uczestniczy całą szkoła. Czytamy Dzieciom współpraca z ciekawymi ludźmi w celu wspólnego czytania wierszy, bajek.tp. Dzieci Dzieciom Celem jest zachęcanie uczniów do pomocy innym dzieciom, niesienie wsparcia dzieciom chorym, pokrzywdzonym, biednym, współpraca z Biblioteką Miejską w Krotoszynie. Ogólnopolski Program Profilaktyczny Trzeci Elementarz" czyli Program Siedmiu Kroków Celem jest dostarczenie informacji o substancjach uzależniających, ich unikanie, perspektywy zdrowego życia. W zadaniu uczestniczyło. Dzieciństwo bez Przemocy Celem programu jest przekazanie dzieciom i ich rodzicom prawidłowych relacji między nimi. ukazanie jak z szacunkiem i miłością można wyznaczyć dziecku granice nie stosując wobec nich przemocy. Zadaniem objęta cała szkoła. Bezpieczny powiat - program we współpracy z Powiatową Komendą Policja w Krotoszynie. Pięć porcji warzyw uświadomienie uczniom jak istotne jest spożywanie owoców i warzyw w ciągu dnia. Objęci uczniowie całej szkoły. Projekt Cztery pory roku wokół nas. Celem projektu jest prowadzenie ekologicznych zajęć aktywizujących i rozwijających osoby niepełnosprawne. Organizatorem projektu jest: Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP. Załęcze Wielkie. Przygoda z Warszawą. Projekty wspólnie realizowane z wolontariuszami HOPE : 1.Zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły. 2.Wpomaganie procesu rehabilitacji uczniów ZSS w Krotoszynie zajęciami z hipoterapii wyjazd integracyjny,,koniki Cegiełki. 2.,,Kibicujemy Lechowi wyjazd na mecz do Poznania. realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Zakłady Produkcyjne NUTRICIA sp. z o. o Krotoszyn. Projekt ma na celu w ramach wolontariatu: powstanie przyjaznego boiska i placu zabaw pt. Przyjazne boisko (zakupienie siedmiu ławek do wypoczynku); zagospodarowanie terenu zielonego przed szkołą i zakupienie 261 roślin pt. Zielone zaproszenie, odnowienie i zagospodarowanie placu zabaw oraz zakupienie nowej huśtawki pt. Mała wyspa. Projekt Dwa Grudniowe Światła.. Projekt to szereg imprez związanych z świętowaniem okresu Bożego Narodzenia dwóch religiach, zakończony wspólną z prezentami dla uczestników. Projekt Radosna Szkoła. Projekt finansowany przez MEN zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kl. I III szkoły podstawowej. Projekt,, Równego Traktowania - nasza szkoła od listopada do sierpnia uczestniczy w projekcie prowadzonym przez Fundację Geremka z Warszawy "Szkoła równego traktowania" dotyczy antydyskryminacji.. Projekt Wczesne wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt współfinansowany przez ZSS oraz Fundację MAHLE ze Studgardu. Realizacja projektu kwiecień maj 2015r. Z fundacji MAHLE pozyskano euro, na realizację zadań oraz zakup namiotu do hipoterapii.

18 Projekt to zajęcia z hipoterapii oraz kilkudniowy wyjazd rekreacyjno-terapeutyczny do Mikstatu, w czasie, którego dzieci uczestniczyły w hipoterapii, ergoterapii i arteterapii. Wsparcie Stowarzyszenie,,Pomost. Projekt w ramach programu Wyrównywanie różnic między regionami. Celem programu jest likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach oświatowych, umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowania.projekty gimnazjalne: 2012/2013 Folklor ziemi krotoszyńskiej gimnazjum umiarkowane 2013/2014 Hipolit Cegielski-ponadczasowy wzór do naśladowania Innowacje pedagogiczne: 2013/2014 Krotoszyn- moja mała ojczyzna 2011/2012 Przyjaciel Przyrody Liczne wycieczki: Wyspa Tropikalna, Polagra Targi- Poznań, Teatr w Kaliszu, Poznaniu, Wrocławiu. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne: Warszawa, Kraków, Bieszczady, Tatry, Karkonosze, Sudety, Gołuchów, Brzezie, Ostrów, Wrocław Jarmark Świąteczny, Lodowisko, Oceanarium. Gniezno,Częstochowa, Licheń, Gostyń, Kalisz. Rajdy: Gwiaździsty, Ekologiczny, Zimowy, Szukania Wiosny, Szlakiem Parków i Rezerwatów Osiągnięcia uczniów w konkursach: Piosenka o tematyce religijnej: w 2008 roku uczennica szkoły zawodowej zajęła I miejsce w II Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej w Jarocinie. W 2012 roku uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej oraz uczennica gimnazjum zajęły II miejsca w VI Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej w Jarocinie. W październiku 2013 uczennica gimnazjum zajęła III miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. W 2014 roku uczennica Małgorzata Pieszak okazała się najlepszą wykonawczynią piosenki religijnej na VII Regionalnym Konkursie Piosenki Religijnej w Jarocinie. Uczniowie uczestniczyli od 2009 do 2014 roku w Kaliszu w nagrywaniu audycji dla radia Cykl audycji Młodzież z Krotoszyna dla dzieci znajduje się na stronie internetowej ZSS a także stronie rozgłośni diecezjalnej Radia Rodzina. XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Klucz do Ojczyzny. Organizator: CK Izabelin wyróżnienie, Powiatowy konkurs,,nie daj szansy AIDS - III miejsce, XIV Powiatowy Konkurs Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej wyróżnienie, Międzyszkolny konkurs na ilustrację do wiersza J. Twardowskiego- III miejsce, konkurs plastyczny na szczeblu powiatowym Mój i Twój Świat I miejsce, Powiatowy konkurs na grę edukacyjną związaną z Janem Pawłem II i miejscami pamięci- I miejsce, Maski i figury afrykańskie - konkurs ogólnopolski I miejsce, Gdzie były, co robiły Twoje ręce konkurs ogólnopolski I miejsce, Międzyszkolny konkurs plastyczny do wiersza pt: Papież - wyróżnienie. Wojewódzki Konkurs ortograficzny w Jarocinie,,Mistrz Ortografii III, I, Miejsce. Przegląd Młodych Talentów Ostrzeszów wyróżnienie Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej Borzęciczki I, II, III miejsce

19 Konkurs matematyczny Szkół Specjalnych w Kaliszu wyróżnienie Współzawodnictwo Drużyn PTTK powiat Krotoszyn III miejsce, Bezpieczny w pracy OHP Krotoszyn IV miejsce XVII Festiwal Ekologiczny o Tematyce dziecięcej wyróżnienie Turniej gier i zabaw ruchowych dla kl. I III, IV- VI ZHP Ostrów I, II, III, IV m VI Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Koninie - II, 2xIII, 2x IV miejsce Osiągnięcia sportowe: Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej w Ostrowie Wlkp. II miejsce Zawody strzeleckie- Mistrzostwo Powiatu Krotoszyńskiego III i IV miejsce II Integracyjne zawody strzeleckie III miejsce Turniej edukacyjno sprawnościowy w Jarocinie II miejsce XI Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych I miejsce, miejsce III miejsce Regionalny Turniej warcabowy w Brzeziu I i II miejsce IX Wiosenne biegi lekkoatletyczne w Ostrowie Wlkp.- II miejsce X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Krotoszynie I miejsce IX Integracyjny Turniej Piłki Nożnej IV miejsce Ogólnopolski Turniej Olimpiad Specjalnych Konin IV miejsce VII Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej drużyn NS Rejonu kaliskiego III miejsce Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych 4 złote medale, 1 srebrny, 2 brązowe VIII Mikołajkowy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej V miejsce IV regionalny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad specjalnych w Koninie 5 złotych medali, 3 srebrne, 2 brązowe X Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Kole II miejsce IV Ogólnopolski Turniej tenisa Olimpiad Specjalnych 2 brązowe medale Wielkopolskie Mistrzostwa Piłki Nożnej do lat 16 III miejsce Współpraca z wyższymi uczelniami. Szkoła od wielu lat współpracuje z wyższymi uczelniami w Polsce. Wspólnie realizujemy projekty badawcze i przyjmujemy studentów na praktyki studenckie. Stan naboru na rok szkolny 2014/2015 planujemy otworzyć dwa oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Krotoszynie, klasę dwuzawodową w zawodzie cukiernik oraz w zawodzie kucharz oraz klasę wielozawodową. planujemy otworzyć jeden oddział Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (planujemy otworzyć dodatkowy zespół rewalidacyjno wychowawczy Opracowała Jolanta Szóstak Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie

PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ L.P. NAZWA 1 Wykwalifikowany absolwent w Powiecie Krotoszyńskim. 2 WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM POKL.09.02.00-30-

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe:

Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: Zadania piorytetowe na lata 2012-2017. Zadania piorytetowe: 1. Doskonalenie i podnoszenie efektów pracy dydaktycznej rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły min. o: innowacje pedagogiczne, programy unijne,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH 2017 2020 Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. ( Paulo Coelho) 1 Poniższa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Koncepcja funkcjonowania w latach 2015-2018 Organ prowadzący: Wiesław Woźniak Informacje o szkole 2015/2016 Około 124 uczniów, w 6 oddziałach, 22 nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA 2017-2020 Koncepcję pracy Szkoły tworzył zespół w składzie. 1. Anna Bańkowska 2. Agnieszka Bazarnicka 3. Gabriela Kozakiewicz 4. Jolanta Pazdan

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

dyrektor szkoły mgr Joanna Czyż

dyrektor szkoły mgr Joanna Czyż KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 dyrektor szkoły mgr Joanna Czyż Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się Szkoła nie jest miejscem, w którym można by wychować człowieka do jakiejkolwiek określonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH STATUT GIMNAZJUM NR 20 DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168, poz.1324) Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy. Szkoły Podstawowej. im. Tytusa i Jana Działyńskich. w Plewiskach. na lata 2014/2015-2019/2020

Koncepcja Pracy. Szkoły Podstawowej. im. Tytusa i Jana Działyńskich. w Plewiskach. na lata 2014/2015-2019/2020 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach na lata 2014/2015-2019/2020 I. Informacje o szkole. 1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich ul.

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, ,

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, , Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH Motto szkoły Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH 2013-2016 Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Misja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej- klasa I-III. Mądra szkoła czyta dzieciom NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej- klasa I-III. Mądra szkoła czyta dzieciom NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ L. p. NAZWA CHARAKTERYSTYKA ŁĄCZE, LOGO ZAKRES DZIAŁAŃ 1 Szkoła Bez Przemocy 2 Szkoła zdrowego uśmiechu 3 Czytamy Dzieciom Mądra szkoła czyta dzieciom organizacja Dnia Życzliwości. jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne.

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne. W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka MALUCH Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Grupy Wychowawcze Organizacja przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 1. WIELOKIERUNKOWOŚĆ EDUKCJI DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO indywidualizacja procesu nauczania w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Wizja: Nasza szkoła wychowuje Polaka świadomego obywatela Europy XXI w. Misja: Nasza szkoła wychowuje człowieka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKÓWCE NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKÓWCE NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKÓWCE NA LATA 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o : Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych

Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Publiczny Zespół Szkolno Przedszkolny im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Organ prowadzący: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Jesteśmy szkołą przyjazną dla uczniów Celem kształcenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SIEDLCACH 1 Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane po uprzednim zdiagnozowaniu

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Cele operacyjne Procedury osiągania celów Terminy Osoby monitorujące Wskaźniki sukcesu I Zarządzanie i organizacja 1. Udział nauczycieli we wszelkich

Bardziej szczegółowo

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni

Misja szkoły. Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni Misja szkoły Wychowankowie Zamoyskiego są kreatywni, przedsiębiorczy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające im podejmować naukę i pracę w kraju i za granicą. Cechuje ich wrażliwość i otwartość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie. Promocja szkoły. Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia ANALIZA SWOT przeprowadzona w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie Promocja szkoły - utrwalone środowiskowe stereotypy na temat placówki, - zbyt małe zaangażowanie niektórych członków grona

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo