Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku

2 I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917) straciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). W związku z powyższym, do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami), nadzór pedagogiczny Podlaskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami sprawowany był na podstawie art. 33 przywołanej wyżej ustawy. W okresie tym realizowane w województwie podlaskim czynności nadzoru pedagogicznego polegały przede wszystkim na dokonywaniu oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej szkół i placówek, z uwzględnieniem w szczególności: 1. zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 2. realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 3. przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, 4. przestrzegania statutu szkoły lub placówki, 5. przestrzegania praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, 6. zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Czynności te wykonywali wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku według dotychczas dokonanego podziału szkół i placówek na rejony do sprawowania nadzoru pedagogicznego. 2

3 II. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za okres wrzesień-październik 2009 r. II.1. Narady z dyrektorami szkół i placówek z województwa podlaskiego. W dniach sierpnia 2009 r. (Suwałki, Łomża, Białystok) odbyły się spotkania Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek z województwa podlaskiego, podczas których złożono sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 oraz przedstawiono założenia do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010, prezentując ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010. Uwaga Podlaskiego Kuratora Oświaty w miesiącach wrzesień - październik 2009r. skupiona była na przygotowaniu środowiska oświatowego województwa podlaskiego do realizacji nowego modelu nadzoru. W dniu 7 października odbyło się 16 rejonowych narad z dyrektorami szkół i placówek, w czasie których przedstawiono filozofię planowanych zmian oraz poruszono następujące tematy: Wychowanie przedszkolne. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Realizacja nowej podstawy programowej. Godziny z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Nowy system zajęć z wf. Matura z matematyki. Egzaminy zawodowe. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zorganizowano także narady: z dyrektorami poradni pedagogiczno-psychologicznych ( r.), z dyrektorami burs ( r.), z dyrektorami szkół i placówek niepublicznych (listopad 2009 r.) w czasie których, oprócz tematu nowego modelu nadzoru, poruszano problemy specyficzne dla danego typu placówki i prezentowano przykłady kreatywnych rozwiązań organizacyjnych i programowych w placówkach, jako dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości. Dyrektorzy poradni analizowali własne zadania w kontekście współpracy ze szkołami, sytuacji ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystępującego odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. Wymieniono doświadczenia dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz roli poradni w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych. Dyrektorzy burs dyskutowali na temat organizacji czasu wolnego wychowanków, różnych form pracy, np. wolontariat, projekty ( Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole ), działalności profilaktycznej. Wysłuchali wystąpienia Czym się martwi młodzież? Problemy dziewcząt i chłopców na podstawie Telefonu Zaufania Grupy Edukacja Seksualna Pyton. Podczas spotkania z dyrektorami szkół i placówek niepublicznych przedstawiono stan oświaty niepublicznej w województwie podlaskim, raport NIK na temat funkcjonowania szkół niepublicznych. 3

4 II.2. Priorytety Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z planem rozpoczęto też działania dotyczące priorytetów Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010. Wprawdzie nowy model nadzoru pedagogicznego i ustalone kierunki polityki oświatowej MEN na bieżący rok szkolny zmodyfikowały też politykę lokalną, jednak część zaplanowanych zadań została zrealizowana. 1. Podnoszenie efektów kształcenia uzyskiwanych przez szkoły/placówki województwa podlaskiego (w kontekście planowania i realizacji procesu dydaktycznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych). Na podstawie informacji uzyskanych z OKE w Łomży (wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, a w gimnazjach również EWD) opracowano listę szkół podstawowych i gimnazjów uzyskujących najniższe wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (na poziomie 1 i 2 Staniny). W celu zmotywowania tych szkół do podjęcia działań zmierzających do określenia przyczyn istniejącej sytuacji i opracowania strategii naprawczych wysłano pismo z prośbą o nadesłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 17 grudnia 2009 roku informacji zawierającej: 1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w zakresie: planowania pracy dydaktycznej przez nauczycieli (uwzględniania specyfiki klasy przy doborze programu nauczania i podręczników, uwzględniania wniosków z analizy wyników z roku poprzedniego); realizacji podstawy programowej (rytmiczności, dostosowania metod i form nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, w tym - posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej); przebiegu procesu nauczania ( zwłaszcza indywidualizacji pracy z uczniami). 2. Wyniki dokonanej analizy efektów kształcenia z uwzględnieniem: czynników kontekstowych, wniosków do dalszej prac, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. 3. Przyjęte przez szkołę rozwiązania w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów. 4. Uwagi dotyczące spójności zasad oceniania oraz realizowania ich funkcji motywującej. Z informacji nadesłanych przez dyrektorów wynika, że szkoły dokonywały wnikliwej analizy wyników kształcenia (zarówno ilościowej, jak i jakościowej). Wiele z nich podjęło współpracę w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów z instytucjami zewnętrznymi (CMPP, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi), angażowano do efektywniejszej współpracy zwłaszcza rodziców uczniów z problemami w nauce. Niektóre szkoły (np. SP w Zabłudowie) opracowały wieloletnie programy poprawy efektywności kształcenia. Należy podkreślić fakt, iż ośrodki doskonalenia nauczycieli (CEN w Białymstoku i ODN w Łomży) opracowały dla ww. szkół zindywidualizowaną ofertę wspomagania. We współpracy z ODN w Łomży zaproszono szkoły podstawowe z niskimi wynikami do udziału w projekcie w ramach komponentu regionalnego POKL Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół. Celem projektu było podniesienie jakości pracy 40 wiejskich szkół podstawowych w zakresie efektywnego nauczania, rozpoznawania przyczyn niskich osiągnięć i podejmowania działań naprawczych. W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty, konferencje i konsultacje, 4

5 wydany zostanie też biuletyn przedstawiający rezultaty działań podejmowanych w ramach projektu oraz opracowany raport dotyczący wyników badań przeprowadzonych w trzech rejonach: białostockim, suwalskim i łomżyńskim. Projekt został wysoko oceniony przez uczestników (ustne relacje do KO). 2. Nowy system zajęć wychowania fizycznego jako szansa na podniesienie skuteczności wdrażania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz wzmocnienie działań wychowawczych szkoły. W ramach priorytetu zaplanowano działania informacyjne promujące nowe rozwiązania (narady z dyrektorami i jst, media) oraz organizację różnych konkursów o tematyce sportowej. Przygotowano i opublikowano na stronie materiał informacyjny Ekspertyza - Wychowanie fizyczne w nowoczesnych systemach edukacyjnych - pod red. prof. Tomasza Frołowicza (AWF i S Gdańsk), zawierający opis przyczyn i postulatów zmian w europejskich systemach wychowania fizycznego. Materiał zawiera również wyjaśnienie zmian i ich skutków w krajowym wychowaniu fizycznym, a zwłaszcza zasady fakultatywności zajęć. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Podlaską Radą Olimpijską, dyrektorami szkół i nauczycielami zorganizowano i przeprowadzono finał wojewódzki oraz półfinał krajowy Konkursu wiedzy olimpijskiej z elementami fair play 90 lat na olimpijskim szlaku. Uczestniczono w pracach komisji konkursowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie (20 marca) podczas finału krajowego Konkursu. Mistrzem kraju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Radosław Niwiński, uczeń II LO w Białymstoku. Łukasz Pawłowski (Gimnazjum w Białobrzegach) zajął w swojej kategorii IV miejsce. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Prezydentem Białegostoku, Podlaskim Wojewódzkim SZS, Podlaską Radą Olimpijską, dyrektorami szkół i nauczycielami zrealizowano zadanie dodatkowe ( w związku z zawieszeniem II edycji Konkursu Młodego Kibica). W marcu i maju 2010 przeprowadzono konkurs internetowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dotyczący zimowych igrzysk olimpijskich. Zmagania polegały na wypełnieniu elektronicznego formularza z 25 pytaniami jednokrotnego wyboru. Jednocześnie uczniowie startujący w konkursach byli oceniani przez nauczycieli obserwatorów za zachowanie postawy fair play (samodzielność i uczciwość w pracy). Konkurs Vancouver 2010 dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzony został 26 maja - Zarejestrowano 107 uczestników z 14 szkół podstawowych. Konkurs Zimowe Igrzyska Olimpijskie XXI wieku - dla uczniów gimnazjów przeprowadzono zgodnie z harmonogramem godzinowym w dn. 10 marca br. W konkursie wystartowało 207 gimnazjalistów z 24 szkół. Podsumowanie konkursów nastąpiło w dniu 10 czerwca 2010 r w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W uroczystości udział wzięli Pani Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty, Pan Janusz Kochan - prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku. Atrakcją uroczystości okazało się spotkanie laureatów z polskimi olimpijczykami z Vancouver i zawodnikami Juvenii Białystok Patrycją Maliszewską i Jakubem Jaworskim. Opiekun i uczniowie - laureaci z Gimnazjum w Janowie (zwycięzcy w nieoficjalnej konkurencji drużynowej) brali udział w obserwacji finału krajowego konkursu Na olimpijskim szlaku - 20 marca 2010 w Centrum Olimpijskim w Warszawie (nagroda specjalna). Celem obu konkursów sportowych było promowanie edukacyjnych i wychowawczych 5

6 wartości sportu i olimpizmu, upowszechnianie wiedzy o polskich olimpijczykach, wskazywanie dzieciom i młodzieży właściwych autorytetów i wzorców zachowań, inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzania tematyki olimpijskiej w procesie nauczania. Wysoka frekwencja świadczy o przydatności i potrzebie organizacji konkursu w przyszłości, ponieważ posłuży to podtrzymaniu zainteresowania tematyką w środowisku szkolnym na Podlasiu. Odstąpiono od przeprowadzenia badania wdrażania nowego systemu zajęć wf (planowano zgromadzenie danych drogą elektroniczną dotyczących sposobu przygotowania oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły, przestrzeganie zasady wolnego wyborudeklaracji udziału ucznia w zajęciach fakultatywnych) z uwagi na włączenie tematyki do monitoringu MEN. II.3. Działania kontrolne. Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego dokonano 91 rekontroli realizacji wniosków i zaleceń z wizytacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2008/ placówek w pełni zrealizowało zalecenia powizytacyjne, 4 częściowo. II.4. Realizacja innych zadań. We wrześniu ogłoszone zostały regulaminy konkursów przedmiotowych oraz konkursów tematycznych: Konkurs Młodego Kibica, Święto Książki, Ad Exemplum, razem możemy wiele, Gmina w trosce o najmłodszych. Uruchomiono dwa projekty: Dramat i tragedię pozostaw teatrowi, Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję, a w przyszłości pracuję. Zorganizowano 4 konferencje: Matura z matematyki ( ) Przemoc nie skończy się sama ( ), Na skrzydłach o kreatywności i innowacjach w przedszkolach i szkołach województwa podlaskiego ( ), Zrozumieć przedszkole ( ). Podjęto szereg inicjatyw w ramach Roku Historii Najnowszej, Roku Chopinowskiego, które były kontynuowane przez cały rok. 6

7 III. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego za okres listopad 2009 sierpień III.1. Realizacja ustalonych przez MEN kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010. Monitorowanie przygotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół do obniżenia wieku rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego. Zebrano informacje na temat realizacji założeń reformy systemu oświaty w kontekście realizacji obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich oraz upowszechnienia edukacji przedszkolnej; przygotowano wykaz szkół, w których dzieci 6 - letnie realizują obowiązek szkolny oraz wykaz innych form wychowania przedszkolnego. Łącznie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasie I podjęło latków. Przeprowadzony monitoring w czerwcu br. wskazuje na wzrost zainteresowania rodziców obniżeniem obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/ latków będzie w klasie I szkoły podstawowej (na podstawie danych przekazanych przez organy prowadzące). Stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego w naszym województwie monitorowany jest od 4 lat. Porównując wyniki badań z ostatnich 3 lat można zauważyć tak jak w kraju -tendencję wzrostową. W bieżącym roku szkolnym na terenie województwa podlaskiego wychowaniem przedszkolnym objętych było odpowiednio: 41,8% dzieci 3-letnich, 51,9 % dzieci 4- letnich, 69,8% dzieci 5-letnich. Najwyższy wskaźnik przyrostu w stosunku do roku poprzedniego - przewyższający 13% zanotowano w grupie dzieci 5-letnich, co niewątpliwie związane jest z wprowadzonym od 1 września 2009 r. prawem dziecka 5-letniego do wychowania przedszkolnego. Jednak przy wzroście stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego nadal utrzymuje się znacząca różnica w udziale w edukacji przedszkolnej, na niekorzyść dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na wsi, w stosunku do dzieci z miast. Obecnie w naszym województwie tylko 22 % (w skali kraju 30% ) dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich objętych jest edukacją przedszkolną. Monitorowano uczestnictwo szkół w Programie Rządowym,,Radosna Szkoła W I i II edycji programu 351 szkół otrzymało wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw oraz 53 na utworzenie lub modernizację placów zabaw. W dalszym ciągu prowadzona była kampania informacyjno-promocyjna obniżenia wieku obowiązku szkolnego i wychowania przedszkolnego. Ogłoszono II edycję konkursu Gmina w trosce o najmłodszych - zgłosiło się 7 gmin, rozstrzygnięcie we wrześniu 2010 r. Idee wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku obowiązku szkolnego upowszechniano w czasie konferencji i narad z organami prowadzącymi, rodzicami, nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych: Narada z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych (Białystok, Łomża, Suwałki r.) ok. 100 osób wystąpienie wizytatora na temat: Reforma systemu oświaty-upowszechnianie wychowania przedszkolnego, obniżenie wieku obowiązku szkolnego. W czasie spotkania akcentowano zagadnienia związane 7

8 z edukacją dzieci 6. letnich i koniecznością stworzenie im odpowiednich warunków nauki, wychowania i opieki. Konferencja 100 obrazów dziecka a jedna edukacja (Białystok, r.) zorganizowana przez Podlaski Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP) we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku dla ok. 100 osób, pokazująca rolę wychowania przedszkolnego i wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka / Sylwetka dziecka kończącego przedszkole wg nowej podstawy programowej /. Narada z JST (Białystok, r.) ok. 200 osób; w programie m.in. wystąpienie wizytatora nt. Realizacja założeń reformy oświaty w aspekcie upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Przedstawiono też prezentację,,jak gmina może pomóc szkole, czyli słów kilka o nowej podstawie programowej, wskazując na rolę organu prowadzącego w zapewnieniu właściwych warunków do realizacji nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych dzieci. Konferencja Wykorzystanie funduszy unijnych w oświacie w obszarze edukacji przedszkolnej ( ) zorganizowana we współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Celem tej konferencji było przybliżenie możliwości wykorzystania środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do wspierania przedszkoli, szkół i placówek realizujących inne formy wychowania przedszkolnego. Szczególnie cenne informacje mogli uzyskać przedstawiciele gmin, w których brak jest takich placówek. Prelegenci podkreślali potrzebę objęcia opieką najmłodszych w celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego w kontekście zmian w systemie oświaty. Wskazano także konkretne korzyści płynące z realizacji projektów finansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. /prezentacja KO - Stan upowszechnienia wychowania przedszkolnego w woj. podlaskim /. Konferencja zorganizowana z inicjatywy Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku poświęcona pedagogice Marii Montessori. Celem Konferencji było ukazanie korzyści, jakie daje zastosowanie pedagogiki Montessori w edukacji przedszkolnej oraz promocja innych form wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich. Jednocześnie było to podsumowanie projektu realizowanego przez Fundację Edukacji i Twórczości od września 2008 r Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori, w ramach którego w 5 miejscowościach na Podlasiu: Dubicze Cerkiewne, Załuki (Gródek), Rutki Nowe (Augustów), Zawady, Zabiele (Kolno) utworzone zostały ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori. /Referat nt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym /. Udział w konferencji Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin podsumowanie projektu realizowanego w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W celu budowania pomostu między przedszkolem a szkołą, w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, zorganizowano ( r.) spotkanie nauczycieli pracujących w bieżącym roku szkolnym w klasie I 8

9 nt.,,zróżnicowana edukacja wczesnoszkolna czyli 6 i 7 latek w klasie. Odbyły się też spotkania z nauczycielami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nt. Vademecum reformy - stosowanie prawa w praktyce. Wizytatorzy promowali także ogólnopolski konkurs Otwarci na zmiany, celem którego było zebranie i upowszechnienie w skali kraju przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem nowych podstaw programowych w przedszkolach i szkołach, propagowanie otwartego, kreatywnego i innowacyjnego spojrzenia na zachodzące zmiany programowoorganizacyjne w polskiej oświacie. Wszystkie te działania przyczyniły się do podniesienia kompetencji nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla organów i rodziców - ukazały rolę i znaczenie edukacji małego dziecka; dyrektorom pomogły w planowaniu i organizacji pracy tak, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna. Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 było prowadzone monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach. Z uwagi na harmonogram wdrażania zmian programowych, monitorowanie dotyczyło przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów. Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej i uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych. Działanie jest realizowane w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej monitorowanie podstawy programowej w województwie podlaskim przeprowadzono w 122 placówkach (57 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, 44 szkołach podstawowych oraz 21 gimnazjach). Arkusz został skierowany do 110 placówek publicznych i 12 niepublicznych. Wśród badanej populacji były placówki wiejskie 73, w miastach do 5 tys. mieszkańców - 9 oraz w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców 40 Dodatkowo, w przypadku minimum 10 % łącznej liczby badanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz 10 % liczby badanych szkół podstawowych i gimnazjów została przeprowadzona weryfikacja ankiet poprzez wizytę wizytatora w szkole, kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wybór formy należał do kuratorium oświaty). Wyniki przeprowadzonego badania. 1. W szkołach i placówkach nauczyciele zapoznawali się z podstawą programową indywidualnie, na zebraniu rady pedagogicznej, w zespole nauczycieli oraz podczas szkoleń zewnętrznych. 2. W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach i placówkach stosowano rozwiązania organizacyjne i metodyczne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej sprzyjające osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych. 9

10 Jednak przeprowadzona weryfikacja wskazała na niedokładną znajomość zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, mimo twierdzących odpowiedzi udzielanych na pytania 1-3 dotyczące poznania podstawy programowej. Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego: Nie we wszystkich placówkach zachowywano odpowiednie proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym. W zdecydowanej większości przypadków dotyczyło to obszaru związanego z pobytem dzieci na powietrzu, co spowodowane było niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, organizacją pracy szkoły (praca w systemie klas łączonych), brakiem odpowiedniej bazy (placu zabaw, boiska, ogrodu). Sporadycznie proporcji nie zachowywano w kategoriach,,zajęcia dydaktyczne, ze względu na zróżnicowane tempo pracy dzieci 5-cio i 6-cio letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz,, dowolne czynności ze względu na wspomnianą wcześniej organizację pracy (oddział przedszkolny jest łączony z klasą I ). Analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole nie we wszystkich placówkach została przeprowadzona na początku roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dzieci nauki w klasie I szkoły podstawowej. W części szkół podstawowych utożsamiana jest z badaniem dojrzałości szkolnej i prowadzona na zakończenie roku szkolnego (majczerwiec). Programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka część nauczycieli utożsamia z programami pracy dydaktyczno wychowawczej lub indywidualnymi programami pracy opracowywanymi na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno pedagogiczne. Nadal z dość dużą częstotliwością stosowane są karty pracy i pakiety edukacyjne, w nieco mniejszym zakresie zeszyty ćwiczeń. Szkoły podstawowe Nie wszystkie szkoły posiadają odpowiednie do wieku, możliwości i potrzeb uczniów oprogramowanie komputerowe. Nie wszystkie szkoły przeprowadziły i zaplanowały w bieżącym roku szkolnym zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Nie wszystkie szkoły zbadały potrzeby rodziców uczniów klas I w zakresie godzin pracy świetlicy. Nie można więc stwierdzić, czy potrzeby te zostały zaspokojone Gimnazja W 1/3 badanych placówek nie zorganizowano nauki języka obcego w grupach uwzględniających poziomy zaawansowania, a w 9 z 21 szkół nie przeprowadzono testów predyspozycji językowych uczniów. Trzy szkoły zorganizowały naukę języka obcego na poziomie podstawowym (III.0) w grupach uwzględniających poziomy zaawansowania. Nauka języka obcego po szkole podstawowej kontynuowana jest na poziomie III.1. Żadne gimnazjum nie zaplanowało w bieżącym roku szkolnym zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. Ponad połowa szkół nie zorganizowała zajęć artystycznych i nie rozpoznała zainteresowań uczniów w tym obszarze, natomiast zaplanowano zajęcia techniczne (wychowanie komunikacyjne, rysunek techniczny, zajęcia kulinarne), co zostało poprzedzone zebraniem informacji. 10

11 Tylko w połowie badanych szkół uczniowie mają do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu na obowiązkowych zajęciach z informatyki. Niektóre szkoły zadeklarowały, że w porozumieniu z organem prowadzącym spełnią ww. wymóg do końca roku szkolnego. Na lekcjach fizyki i biologii nadal stosowane są tradycyjne metody nauczania. Tylko w niektórych szkołach prowadzone doświadczenia, obserwacje mikroskopowe czy też omawianie zagadnień na podstawie realnych przykładów w postaci opisu, filmu, pokazu, pomiaru, demonstracji. Zbyt mało jest zajęć organizowanych w terenie. Wnioski: Wskazane jest, aby w roku szkolnym 2010/11 dyrektorzy: 1. Wykorzystując wnioski z przeprowadzonego monitorowania zorganizowali rady pedagogiczne w celu dokonania szczegółowej analizy podstawy programowej w obszarze,,zalecane warunki. 2. Uwzględnili w harmonogramie szkoleń nauczycieli oraz planie nadzoru tematykę: przygotowania dzieci do nauki w klasie I (przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej, konstruowanie programów wspierających i korygujących rozwój dziecka (placówki wychowania przedszkolnego), planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem sposobów sprawdzania spełniania wymagań edukacyjnych przez uczniów (szkoły podstawowe), organizacji i prowadzenia zajęć terenowych z biologii, geografii oraz laboratoryjnych z fizyki, chemii. Badanie kompetencji językowych uczniów w gimnazjach. Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w innych dopuszczalnych formach w roku szkolnym 2009/2010. Celem badania było zebranie informacji o dopuszczalnych formach realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Źródła informacji to ankiety wypełnione przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rozmowa telefoniczna z dyrektorem szkoły lub wymiana . Badaniem objęto 90 podmiotów, w tym 40 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 30 szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski: 1. Zdecydowana większość badanych szkół jeszcze nie uwzględniła w organizacji wychowania fizycznego dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 2. Powodem nieuwzględnienia w organizacji wychowania fizycznego innych form jest brak możliwości kadrowych, niewystarczająca baza sportowa, miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów. 3. Szkoły, które nie realizują zajęć wychowania fizycznego w innych formach, zamierzają to uwzględnić w kolejnych latach szkolnych. 11

12 4. Dominującą formą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w innych formach są: gry zespołowe, lekkoatletyka, tenis, taniec oraz aerobik i fitness. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego w badanych szkołach posiadają właściwe kwalifikacje, w tym dodatkowe uprawnienia między innymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, tytuł trenera i instruktora. Wyniki monitoringu wskazują na potrzebę działań motywujących szkoły do pełniejszego wykorzystania w organizacji wychowania fizycznego innych dopuszczalnych form. Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych. Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat realizacji przez szkoły ponadgimnazjalne prawa młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do swobodnego i zgodnego z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami wyboru placówki oświatowej oraz organizacji edukacji w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Do szkół została przekazana ankieta, którą dyrektorzy mają wypełnić i przekazać do kuratorium do 15 września br. III. 2. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji: W efekcie modernizacji nadzoru pedagogicznego wprowadzono do systemu edukacji nowe działanie - ewaluację pracy szkoły. Zgodnie z założeniami strategii wdrażania zmiany, w roku szkolnym 2009/2010 w województwie podlaskim zostały przeprowadzone ewaluacje w 12 szkołach i placówkach: w 1 przedszkolu (całościowa), w 4 szkołach podstawowych (1 całościowa, 3 w obszarze efekty), w 4 gimnazjach (2 całościowe, 2 w obszarze efekty), w 2 liceach ogólnokształcących (w obszarze efekty), w 1 technikum (w obszarze efekty). Zanim przeprowadzono pierwsze ewaluacje wizytatorzy wraz z dyrektorami uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2). W czasie tych szkoleń zostali zapoznani z systemem ewaluacji oświaty, uczyli się analizy i interpretacji danych, komunikacji i refleksji nad uczeniem się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przekazywania informacji zwrotnej, wyznaczali nową rolę wizytatora i dyrektora. Na kolejnych spotkaniach uczyli się procesu raportowania wyników ewaluacji. A przez cały czas szkolenia włączali się w dyskusję nad organizacją i metodologią badania szkół/placówek poprzez ewaluację procedur i narzędzi. W pierwszym cyklu szkoleń uczestniczyło 5 wizytatorów wraz z dyrektorami szkół/placówek, w których przeprowadzono całościowe ewaluacje zewnętrzne, w drugim cyklu szkoleń 4, kolejne szkolenie rozpoczęło się w sierpniu, a udział w nim bierze 3 wizytatorów. Dzięki odbytym szkoleniom wizytatorzy nabyli kwalifikacje i umiejętności konieczne do organizowania i przeprowadzania praktycznego badania oceniającego czyli ewaluacji zewnętrznej, nauczyli się pracy zespołowej, która w pełni pozwala stosować zasadę 12

13 triangulacji badacza czyli maksymalizować obiektywizm badania, udoskonalili kompetencje osobiste, społeczne i merytoryczne, niezbędnych do wykonywania zadań wizytatora ds. ewaluacji. Również dyrektorzy szkół mogli zapoznać się z ewaluacją jako nową formą nadzoru podczas szkoleń zorganizowanych przez MEN (przeszkolono 81 dyrektorów). Ponadto dyrektorzy wszystkich szkół i placówek w województwie podlaskim uczestniczyli w powiatowych konferencjach informacyjnych (luty 2010). W sumie zorganizowano ich 10. Prowadzący przypomnieli zapisy prawne (ze szczególnym uwzględnieniem procesu ewaluacji), pokazali procedury i metodologię prowadzenia badania w szkole/placówce, wskazali na rolę dyrektora i wizytatora w tym procesie. W trakcie konferencji dyrektorzy zadawali pytania, które później zostały opracowane i wraz z odpowiedziami umieszczone na stronie internetowej kuratorium w zakładce ewaluacja oraz przesłane do MEN. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznych w obszarze efekty badaniem objęto 8 szkół. Wnioski z ewaluacji szkół. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że wszystkie szkoły wypełniają wymagania określone przez państwo w rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. Stopień spełniania wymagań jest różny w poszczególnych szkołach. Dokonując przekrojowej analizy poziomu spełniania wymagań w obszarze efekty, należy stwierdzić, że: a) w stosunku do żadnego z wymagań nie został określony niski poziom (E) jego spełniania; b) najczęściej występującym poziomem spełniania wymagań był poziom wysoki (23 przypadki), następnie bardzo wysoki (16) i poziom średni (7); Największe sukcesy szkoły odniosły przy realizacji wymagania 1.3. Uczniowie są aktywni oraz 1.4. Respektowane są normy społeczne. Trudniejsza w praktyce okazała się realizacja przez szkoły wymagania 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W skali kraju, podobnie jak w województwie podlaskim, najwyżej spełnione są wymagania 1.3. oraz 1.4. Jednakże w województwie podlaskim ten poziom jest wyższy. Słabiej niż na poziomie kraju wypadły wymagania 1.1. oraz 1.2. Miejscem, w którym szkoły mogłyby podjąć refleksję, jest wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, szczególnie w obszarze wdrażania wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów i ich wpływu na wzrost efektów kształcenia. W tym zakresie szkoły mogłyby w większym stopniu skorzystać z doświadczenia i pomocy OKE w Łomży. Szczegóły: Wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Poziom spełniania wymagania 1.1 przez szkoły poddane ewaluacji należy uznać za wysoki. Tylko w przypadku jednej szkoły określony został podstawowy poziom spełniania wymagania. Brak jest szkół z niskim poziomem spełniania wymagania, a 5 szkół osiągnęło poziom wysoki (3) lub bardzo wysoki (2). 13

14 Szkoły sukcesu: W omawianym wymaganiu 5 szkół należy uznać za szkoły sukcesu. W szkołach tych dokonuje się wielopoziomowej analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, z wykorzystaniem różnorodnych metod analizy, uwzględniając analizę ilościowa i jakościową (w tym kontekstową). Wdrażane wnioski z analiz przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. W przypadku jednej ze szkół zwrócono uwagę na wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej, wielopoziomową analizę wyników egzaminu zewnętrznego, opracowanie programu naprawczego, realizację kilku projektów łączących umiejętności międzyprzedmiotowe i kształcących te umiejętności na różnych lekcjach. Bardzo dobrze przebiega współpraca nauczycieli przy analizie, opracowaniu wniosków jak i ich wdrażaniu. W przypadku kolejnej szkoły dodatkowo uwypuklono analizę jakościową z uwzględnieniem czynników kontekstowych uwarunkowania zewnętrzne, w tym środowisko, z którego uczniowie pochodzą, zainteresowania uczniów, ich emocje. Zwrócono uwagę na badanie stopnia opanowania poszczególnych umiejętności sprawdzanych na egzaminie, pozwalające na określenie przyczyn niepowodzeń uczniowskich i usprawnienie procesu dydaktycznego. To z kolei daje nauczycielom podstawy do opracowania programów naprawczych tam, gdzie jest to konieczne. Wymaganie 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Poziom spełniania wymagania przez szkoły poddane ewaluacji jest wysoki. Tylko dwóm szkołom określono poziom spełniania wymagania na poziomie średnim (C). Szkoły sukcesu: W tym wymaganiu 10 szkół to szkoły sukcesu. W jednej z nich wprowadzono ocenianie kształtujące, które jest nastawione na przekazywanie uczniom rzetelnej informacji na temat tego, co zrobili dobrze, co powinni poprawić i w jakim kierunku mogą się dalej rozwijać. Prowadzona jest też ocena podejmowanych działań w tym zakresie. Szkoła przeprowadza analizy i diagnozy osiągnięć uczniów. Obejmują one wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej, osiągnięcia uczniów w konkursach, ilość ocen niedostatecznych i celujących, wyniki sprawdzianów i testów, analizuje się postępy uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i konsultacje przedmiotowe. Z analiz i diagnoz wyciągane są wnioski, których wdrożenie przekłada się na wzrost efektów kształcenia. Dostrzegane są u uczniów możliwości otrzymywania lepszych wyników w nauce. W innej szkole na wyróżnienie zasługuje prowadzenie diagnozy pokazującej kierunki pomocy dziecku oraz obszary, które tej pomocy wymagają. Prowadzony jest też wielopoziomowy system analizy ocen w odniesieniu do wszystkich uczniów, do zespołów klasowych jako całości, do roczników, do szkoły jako całości. Na podstawie wdrażanych wniosków z analiz i diagnoz wprowadzono badania wiedzy i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu, dokonano modyfikacji metod pracy w klasach I III. Wnioski z analiz wykorzystywane są m.in. w pracy zespołów przedmiotowych, a ich wdrożenie przyczynia się do poprawy wyników kształcenia. Efektem tych działań są sukcesy uczniów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wymaganie 1.3. Uczniowie są aktywni Poziom spełniania wymagania w szkołach poddanych ewaluacji rozłożył się równomiernie jako wysoki (6) lub bardzo wysoki (6). Szkoły sukcesu: Wszystkie szkoły należy uznać za szkoły sukcesu. 14

15 Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę, mają możliwość zgłaszania inicjatyw, które następnie są realizowane, są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, przy wsparciu ze strony nauczycieli ( wszystkie racjonalne i bezpieczne pomysły są realizowane ). Szkoły podejmują wiele działań wspierających uczniów w ich rozwoju. Wdrażane są projekty łączące umiejętności międzyprzedmiotowe i kształcące te umiejętności na różnych lekcjach Wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne. Poziom spełniania wymagania w 6 przypadkach został określony jako bardzo wysoki (A) i w 6 przypadkach jako wysoki (B). Szkoły sukcesu: Wszystkie szkoły należy uznać za szkoły sukcesu. Wysokie jest poczucie bezpieczeństwa uczniów. W badanych szkołach brak miejsc (lub ich sporadyczne wskazanie), w których uczniowie nie czuliby się bezpiecznie. Jest to efekt współdziałania wszystkich podmiotów szkoły jako partnerów w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki. Ciekawe inicjatywy zaobserwowane w szkołach to: wprowadzenie zakazu opuszczania szkoły bez uprzedniej zgody rodziców i nauczyciela, odprowadzanie dziecka do domu przez pracownika szkoły w uzasadnionych sytuacjach, wprowadzenie funkcji tzw. wychowawcy społecznego młodego stażem nauczyciela wspierającego wychowawcę klasy, który jednocześnie uczy się jak być wychowawcą. Szkoły podejmują wiele działań w celu skutecznego eliminowania zagrożeń. Na podkreślenie zasługuje powszechna znajomość obowiązujących w szkołach norm i zasad oraz ich zrozumienie, prowadzenie diagnozy zachowań uczniów i zagrożeń z wykorzystaniem różnorodnych metod i form, modyfikacje działań nieprzynoszących wymiernych efektów oraz uwzględnianie inicjatyw i opinii uczniów w obszarze wychowania. W raportach opisujących wyniki ewaluacji sformułowano w sumie 94 wnioski. Są one interpretacją pracy szkoły i mają charakter wartościujący, sformułowano je dla danej placówki niezależnie od osiągniętego poziomu spełniania wymagań. Ponadto są one ważne dla danej szkoły/placówki, gdyż pokazują jej specyfikę, są istotne dla jej przyszłości. Wnioski zawierają elementy, które wybijają się jako zasadnicze podkreślają zarówno te, które decydują o wysokiej ocenie szkoły/placówki w danym wymiarze, jak i te, które wymagają pracy w przyszłości. Z perspektywy uczniów i rodziców ważne jest, że badane szkoły/placówki są bezpieczne, zapewniają uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań i zdolności, dają możliwość aktywności, wyzwalają kreatywność i zaangażowanie. Z punktu widzenia pracowników istotne jest, że w szkołach/placówkach podejmuje się skuteczne działania (organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne) z wykorzystaniem innowacji pedagogicznych oraz różnych projektów finansowanych ze środków unijnych. Nauczyciele pracują w różnorodnych zespołach zadaniowych (stałych i doraźnych), współdziałają ze sobą, mają wsparcie dyrektora. Z perspektywy środowiska lokalnego na podkreślenie zasługują działania promocyjne szkół/placówek, budowanie ich pozytywnego wizerunku i aktywna współpraca z partnerami i samorządem lokalnym. Działania podejmowane przez szkoły/placówki wpływają na postrzeganie ich jako integralnego elementu środowiska, w którym funkcjonują. 15

16 Doskonalenia wymaga przeprowadzanie analiz podejmowanych działań (edukacyjnych i wychowawczych), wyciąganie odpowiednich wniosków i ich wdrażanie, analizowanie skuteczności wdrożonych wniosków oraz ich wpływ na podniesienie jakości pracy szkół/placówek. Po przeprowadzonych ewaluacjach zostało zorganizowane spotkanie wizytatorów ds. ewaluacji z dyrektorami szkół/placówek, w których przeprowadzono badania. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Celem było podzielenie się refleksjami z ewaluacji (pozytywnymi i negatywnymi), przypomnienie, że ewaluacja nie jest wizytacją czy kontrolą oraz odpowiedź na pytanie Jak oswoić ewaluację?. Wnioski ze spotkania: - Ewaluacja daje szkole/placówce możliwość zaprezentowania się z dobrej strony, pozwala pokazać wszystkie jej atuty. Nie jest kontrolą, szczególnie nie jest kontrolą dokumentacji. Jako praktyczne badanie opiera się na różnych metodach badawczych (ankietowanie, obserwacje, wywiady) oraz wielu źródłach danych (rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektor, partnerzy szkoły, dokumentacja). Daje możliwość konfrontacji wszystkich podmiotów szkoły. Ułatwieniem zarówno dla wizytatorów jak i badanych podmiotów jest wykorzystanie w badaniu technologii informacyjnej. - Aby proces ewaluacji przebiegał właściwie, niezbędna jest ścisła współpraca dyrektora szkoły z zespołem wizytatorów ds. ewaluacji. Dyrektor i wizytatorzy stają się partnerami we wspólnym dyskursie na temat funkcjonowania szkoły. - Problemem dla dyrektorów jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o tej formie nadzoru. Zarówno oni jak i nauczyciele muszą zrozumieć, że ewaluacja ocenia poziom spełniania wymagań, ale nie ocenia pracy szkoły/placówki czy nauczycieli. Należy też pamiętać, że każda szkoła/placówka jest inna, działa w innym warunkach nie jest więc uzasadnione porównywanie otrzymanych literek. Ponadto obraz szkoły widziany z zewnątrz może się różnić od wyobrażeń dyrektora i nauczycieli. W ramach działań informacyjnych oraz promujących ewaluację jako nową formę nadzoru pedagogicznego została założona podzakładka ewaluacja na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w zakładce nadzór pedagogiczny. Umieszczono tutaj materiały z narad i szkoleń, linki do przydatnych i ciekawych stron internetowych oraz informacje o szkoleniach. III. 3. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli: III.3.1. Kontrole planowe w szkołach i placówkach w okresie od 9 listopada 2009 r. do 31 sierpnia We wszystkich wydziałach i delegaturach w okresie od 9 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. przeprowadzono łącznie 524 kontroli planowych zgodnie z kierunkami polityki oświatowej i zadaniami z nadzoru pedagogicznego określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Do prowadzenia kontroli planowych wykorzystano arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz materiały pomocnicze przekazane przez MEN. 16

17 Szkoły i placówki objęte kontrolą planową: W 331 szkołach i placówkach, co stanowi 63% kontrolowanych jednostek, nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. W 193 kontrolowanych szkołach i placówkach, co stanowi 36,83% ogólnej liczby kontrolowanych jednostek, wydano łącznie 208 zaleceń. W poszczególnych zakresach kontroli sformułowano następujące wnioski i uwagi: I. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju oraz zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 1. W 4 z 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju zajęć jest zgodna z prawem. 2. We wszystkich ośrodkach organizacja zajęć rewalidacyjnych jest zgodna z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. II. Wydawanie opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. 1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, a także opinie w sprawie przystąpienia uczniów lub absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych w sposób prawidłowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r., w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 17

18 2. Nie zawsze wydawane przez poradnie opinie zawierają wszystkie elementy, wymienione w 4 ust. 5 ww. rozporządzenia. III. Realizacja zadań przez doradców metodycznych. 1. Nauczyciele-doradcy metodyczni objęci kontrolą posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk. Większość nauczycieli-doradców metodycznych zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin. 2. W realizacji zadań stawianych przed nimi stosowali różnorodne formy wsparcia nauczycieli i rad pedagogicznych. 3. Realizowane zadania były zgodne z prawem oświatowym i dokumentowane w dziennikach zajęć doradcy metodycznego. Badana dokumentacja prowadzona była w sposób nie budzący zastrzeżeń i potwierdza realizację większości tych zadań. 4. W wyniku analizy dokumentacji placówek stwierdzono niepełną realizację zadań w odniesieniu do badań efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wskazano również niewystarczające zaangażowanie nauczycieli doradców metodycznych w realizację zadań z zakresu tworzenia, doboru i adaptacji programów nauczania i materiałów dydaktycznych. W przypadku jednej z placówek wskazano również niepełną realizację zadań z zakresu podejmowania działań innowacyjnych. IV. Zgodność realizacji praktycznej nauki zawodu z przepisami prawa. 1. W kontrolowanych centrach postanowienia wszystkich statutów określają organizację praktycznej nauki zawodu oraz zasady podziału uczniów na grupy, 2. Nie wszystkie statuty określają zasady współdziałania centrum ze szkołami i z pracodawcami. Należy uzupełnić i uszczegółowić zapisy statutów określające zasady współpracy ze szkołami i pracodawcami. 3. Wszyscy nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe. 4. Określone w statutach zasady podziału na grupy były realizowane w praktyce w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas realizacji programu nauczania dla danego zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu. 5. Nie wszystkie umowy podpisane przez centrum ze szkołami zawierają wszystkie elementy, wymienione w 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie praktycznej nauki zawodu. V. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia w publicznym centrum kształcenia ustawicznego. 1. Warunki realizacji różnych form kształcenia realizowanych przez centra kształcenia ustawicznego były zgodne z przepisami prawa. Wszyscy wykładowcy prowadzący kształcenie w formach pozaszkolnych posiadali wymagane kwalifikacje. 2. Dokumentacja przebiegu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz dokumentacja potwierdzająca ukończenie formy pozaszkolnej była prawidłowa. 3. W kontrolowanych jednostkach spośród form pozaszkolnych organizowano głównie kursy doskonalące umiejętności zawodowe. 4. W okresie objętym kontrolą żadna placówka nie realizowała kursu zawodowego. 18

19 5. Realizowanie przez centra kształcenia ustawicznego głównie szkoleń o charakterze doskonalącym wskazuje na ograniczoną realizację w tych placówkach zadań wymienionych w ustawie o system oświaty. VI. Organizacja i prowadzenia dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. 1. W 5 kontrolowanych ośrodkach postanowienia statutów określają zasady współdziałania ze szkołami i pracodawcami, kierującymi pracowników młodocianych zgodnie. W przypadku jednego ośrodka statut takich zapisów nie zawierał. 2. Ośrodki prawidłowo opracowują plany dokształcania młodocianych na dany rok szkolny. 3. Dokształcanie młodocianych pracowników w ośrodkach prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa. VII. Prawidłowości organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 1. Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno wychowawczych w kontrolowanym ośrodku jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 2. Wychowankowie realizujący zespołowe zajęcia rewalidacyjno wychowawcze mają dodatkowo zapewnione indywidualne zajęcia specjalistyczne. VIII. Organizacja kursów kwalifikacyjnych. Większość placówek doskonalenia nauczycieli prowadzi kursy przestrzegając zapisów prawa. Stwierdzono nieliczne przypadki uchybień w stosunku do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. nr 84, poz. 779), które obowiązywało w czasie, kiedy kursy te były w fazie organizacji. W jednym przypadku wydano zalecenia. W jednym z ośrodków dopracowania wymaga sposób prowadzenia rejestru kursów i rejestru wydanych świadectw ukończenia różnych form doskonalenia. IX. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. 1. Dyrektorzy kontrolowanych placówek prawidłowo realizują prawo dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. W przypadkach nieprzyjęcia dziecka pięcioletniego podejmowane są działania mające na celu umożliwienie mu realizacji tego prawa. Tylko w jednym przypadku nie przyjęto dziecka pięcioletniego do przedszkola ze względu na nie spełnienie przez nie warunków przyjęcia do tej placówki. 19

20 3. W większości kontrolowanych placówek nabór do przedszkoli prowadzony jest zgodnie z zapisami w statutach. Określone są terminy rekrutacji. Ze względu na posiadane możliwości niektóre z nich prowadzą nabór przez cały rok. 4. W pięciu kontrolowanych placówkach stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia rekrutacji oraz dokumentowaniu tego procesu. Wydano sześć zaleceń. X. Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 1. W większości kontrolowanych szkół podstawowych dyrektorzy prawidłowo nadzorują spełnianie przez dzieci sześcioletnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 2. W przypadku braku informacji o realizacji przez dziecko sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dyrektorzy kontrolowanych szkół podstawowych podejmują działania mające na celu pozyskanie takich informacji. 3. W 7 przypadkach dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych nie poinformowali dyrektorów szkół obwodowych o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. 4. W 23 kontrolowanych szkołach podstawowych stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu księgi ewidencji dzieci. Wydano zalecenia dotyczące prowadzenia księgi ewidencji dzieci zgodnie z 3a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.). XI. Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów. 1. Wszystkie skontrolowane szkoły prowadzą arkusze ocen, zdarzają się przypadki stosowania niewłaściwych druków arkuszy % skontrolowanych szkół prowadzi arkusze w sposób zgodny z przepisami prawa. 3. Najwięcej nieprawidłowości dotyczy dokonywania sprostowania błędów oraz prowadzenia księgi arkuszy ocen. XII. Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków z przepisami prawa. 1. Nie stwierdzono niezgodności dotyczących przyjmowania i przenoszenia nieletnich do ośrodka wychowawczego. 2. W przypadku pięciu wychowanków nie opracowano indywidualnego programu resocjalizacji lub terapeutycznego. Wielu dyrektorów szkół i placówek, którzy otrzymali zalecenia, nie wywiązało się z obowiązku określonego w art. 33 ust. 6 ustawy o systemie oświaty i nie poinformowało Podlaskiego Kuratora Oświaty o ich realizacji. Na naradach sierpniowych przypomniano dyrektorom o tym obowiązku, poproszono o uzupełnienie informacji. 20

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010. Tematyka planowanych narad i szkoleń dla dyrektorów szkól i placówek

Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010. Tematyka planowanych narad i szkoleń dla dyrektorów szkól i placówek Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 Tematyka planowanych narad i szkoleń dla dyrektorów szkól i placówek Priorytetowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014 Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok 14-16 stycznia 2014 Porządek narady 1. Stan realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski. 2. Zadania

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego. w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego. w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010 Nadzór pedagogiczny wrzesień-październik 2009 W okresie wrzesień październik nadzór

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r.

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r. REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r. Ewaluacje zewnętrzne Całościowe Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - sierpień 2016 Ilość

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Szczegółowe wnioski z kontroli planowych I. Realizacji prawa dziecka pięcioletniego do

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Wnioski uogólnione z ewaluacji i kontroli

Wnioski uogólnione z ewaluacji i kontroli Wnioski uogólnione z ewaluacji i kontroli EWALUACJA Wnioski: Analiza wyników ewaluacji wskazuje, że: 1. Szkoły uzyskują pozytywne efekty podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym wysoki

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Ewaluacje od 1. 09. 2011 r. Ogółem 51 w tym: 11 przedszkoli 21 szkół podstawowych 19 gimnazjów

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej Strona 1 z 11 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej i przedszkola dla których priorytetem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli szkół i placówek. w województwie mazowieckim. w roku szkolnym 2009/2010

Wnioski z kontroli szkół i placówek. w województwie mazowieckim. w roku szkolnym 2009/2010 KZU.5534.2.2011.BN Wnioski z kontroli szkół i placówek w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 Warszawa, luty 2011r. 1 Przedszkole Inna forma wychowania przedszkolnego Szkoła podstawowa Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Porównanie aktów prawnych dotyczących indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Palczewski Artur Pasek

Aleksander Palczewski Artur Pasek Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek Aleksander Palczewski Artur Pasek PLAN

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r. Wnioski z 25 ewaluacji przeprowadzonych w bieżącym roku szkolnym Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Lublin, listopad 2009 Cele spotkania Omówienie podstawy prawnej nadzoru pedagogicznego Prezentacja koncepcji planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo