Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku

2 I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917) straciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). W związku z powyższym, do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami), nadzór pedagogiczny Podlaskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami sprawowany był na podstawie art. 33 przywołanej wyżej ustawy. W okresie tym realizowane w województwie podlaskim czynności nadzoru pedagogicznego polegały przede wszystkim na dokonywaniu oceny stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej szkół i placówek, z uwzględnieniem w szczególności: 1. zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 2. realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 3. przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, 4. przestrzegania statutu szkoły lub placówki, 5. przestrzegania praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, 6. zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Czynności te wykonywali wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku według dotychczas dokonanego podziału szkół i placówek na rejony do sprawowania nadzoru pedagogicznego. 2

3 II. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za okres wrzesień-październik 2009 r. II.1. Narady z dyrektorami szkół i placówek z województwa podlaskiego. W dniach sierpnia 2009 r. (Suwałki, Łomża, Białystok) odbyły się spotkania Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek z województwa podlaskiego, podczas których złożono sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2008/2009 oraz przedstawiono założenia do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010, prezentując ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010. Uwaga Podlaskiego Kuratora Oświaty w miesiącach wrzesień - październik 2009r. skupiona była na przygotowaniu środowiska oświatowego województwa podlaskiego do realizacji nowego modelu nadzoru. W dniu 7 października odbyło się 16 rejonowych narad z dyrektorami szkół i placówek, w czasie których przedstawiono filozofię planowanych zmian oraz poruszono następujące tematy: Wychowanie przedszkolne. Obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Realizacja nowej podstawy programowej. Godziny z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Nowy system zajęć z wf. Matura z matematyki. Egzaminy zawodowe. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zorganizowano także narady: z dyrektorami poradni pedagogiczno-psychologicznych ( r.), z dyrektorami burs ( r.), z dyrektorami szkół i placówek niepublicznych (listopad 2009 r.) w czasie których, oprócz tematu nowego modelu nadzoru, poruszano problemy specyficzne dla danego typu placówki i prezentowano przykłady kreatywnych rozwiązań organizacyjnych i programowych w placówkach, jako dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości. Dyrektorzy poradni analizowali własne zadania w kontekście współpracy ze szkołami, sytuacji ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystępującego odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. Wymieniono doświadczenia dotyczące realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz roli poradni w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych. Dyrektorzy burs dyskutowali na temat organizacji czasu wolnego wychowanków, różnych form pracy, np. wolontariat, projekty ( Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole ), działalności profilaktycznej. Wysłuchali wystąpienia Czym się martwi młodzież? Problemy dziewcząt i chłopców na podstawie Telefonu Zaufania Grupy Edukacja Seksualna Pyton. Podczas spotkania z dyrektorami szkół i placówek niepublicznych przedstawiono stan oświaty niepublicznej w województwie podlaskim, raport NIK na temat funkcjonowania szkół niepublicznych. 3

4 II.2. Priorytety Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z planem rozpoczęto też działania dotyczące priorytetów Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010. Wprawdzie nowy model nadzoru pedagogicznego i ustalone kierunki polityki oświatowej MEN na bieżący rok szkolny zmodyfikowały też politykę lokalną, jednak część zaplanowanych zadań została zrealizowana. 1. Podnoszenie efektów kształcenia uzyskiwanych przez szkoły/placówki województwa podlaskiego (w kontekście planowania i realizacji procesu dydaktycznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych). Na podstawie informacji uzyskanych z OKE w Łomży (wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, a w gimnazjach również EWD) opracowano listę szkół podstawowych i gimnazjów uzyskujących najniższe wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (na poziomie 1 i 2 Staniny). W celu zmotywowania tych szkół do podjęcia działań zmierzających do określenia przyczyn istniejącej sytuacji i opracowania strategii naprawczych wysłano pismo z prośbą o nadesłanie do Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 17 grudnia 2009 roku informacji zawierającej: 1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w zakresie: planowania pracy dydaktycznej przez nauczycieli (uwzględniania specyfiki klasy przy doborze programu nauczania i podręczników, uwzględniania wniosków z analizy wyników z roku poprzedniego); realizacji podstawy programowej (rytmiczności, dostosowania metod i form nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, w tym - posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej); przebiegu procesu nauczania ( zwłaszcza indywidualizacji pracy z uczniami). 2. Wyniki dokonanej analizy efektów kształcenia z uwzględnieniem: czynników kontekstowych, wniosków do dalszej prac, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli. 3. Przyjęte przez szkołę rozwiązania w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów. 4. Uwagi dotyczące spójności zasad oceniania oraz realizowania ich funkcji motywującej. Z informacji nadesłanych przez dyrektorów wynika, że szkoły dokonywały wnikliwej analizy wyników kształcenia (zarówno ilościowej, jak i jakościowej). Wiele z nich podjęło współpracę w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów z instytucjami zewnętrznymi (CMPP, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi), angażowano do efektywniejszej współpracy zwłaszcza rodziców uczniów z problemami w nauce. Niektóre szkoły (np. SP w Zabłudowie) opracowały wieloletnie programy poprawy efektywności kształcenia. Należy podkreślić fakt, iż ośrodki doskonalenia nauczycieli (CEN w Białymstoku i ODN w Łomży) opracowały dla ww. szkół zindywidualizowaną ofertę wspomagania. We współpracy z ODN w Łomży zaproszono szkoły podstawowe z niskimi wynikami do udziału w projekcie w ramach komponentu regionalnego POKL Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół. Celem projektu było podniesienie jakości pracy 40 wiejskich szkół podstawowych w zakresie efektywnego nauczania, rozpoznawania przyczyn niskich osiągnięć i podejmowania działań naprawczych. W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty, konferencje i konsultacje, 4

5 wydany zostanie też biuletyn przedstawiający rezultaty działań podejmowanych w ramach projektu oraz opracowany raport dotyczący wyników badań przeprowadzonych w trzech rejonach: białostockim, suwalskim i łomżyńskim. Projekt został wysoko oceniony przez uczestników (ustne relacje do KO). 2. Nowy system zajęć wychowania fizycznego jako szansa na podniesienie skuteczności wdrażania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz wzmocnienie działań wychowawczych szkoły. W ramach priorytetu zaplanowano działania informacyjne promujące nowe rozwiązania (narady z dyrektorami i jst, media) oraz organizację różnych konkursów o tematyce sportowej. Przygotowano i opublikowano na stronie materiał informacyjny Ekspertyza - Wychowanie fizyczne w nowoczesnych systemach edukacyjnych - pod red. prof. Tomasza Frołowicza (AWF i S Gdańsk), zawierający opis przyczyn i postulatów zmian w europejskich systemach wychowania fizycznego. Materiał zawiera również wyjaśnienie zmian i ich skutków w krajowym wychowaniu fizycznym, a zwłaszcza zasady fakultatywności zajęć. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Podlaską Radą Olimpijską, dyrektorami szkół i nauczycielami zorganizowano i przeprowadzono finał wojewódzki oraz półfinał krajowy Konkursu wiedzy olimpijskiej z elementami fair play 90 lat na olimpijskim szlaku. Uczestniczono w pracach komisji konkursowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie (20 marca) podczas finału krajowego Konkursu. Mistrzem kraju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Radosław Niwiński, uczeń II LO w Białymstoku. Łukasz Pawłowski (Gimnazjum w Białobrzegach) zajął w swojej kategorii IV miejsce. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Prezydentem Białegostoku, Podlaskim Wojewódzkim SZS, Podlaską Radą Olimpijską, dyrektorami szkół i nauczycielami zrealizowano zadanie dodatkowe ( w związku z zawieszeniem II edycji Konkursu Młodego Kibica). W marcu i maju 2010 przeprowadzono konkurs internetowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dotyczący zimowych igrzysk olimpijskich. Zmagania polegały na wypełnieniu elektronicznego formularza z 25 pytaniami jednokrotnego wyboru. Jednocześnie uczniowie startujący w konkursach byli oceniani przez nauczycieli obserwatorów za zachowanie postawy fair play (samodzielność i uczciwość w pracy). Konkurs Vancouver 2010 dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzony został 26 maja - Zarejestrowano 107 uczestników z 14 szkół podstawowych. Konkurs Zimowe Igrzyska Olimpijskie XXI wieku - dla uczniów gimnazjów przeprowadzono zgodnie z harmonogramem godzinowym w dn. 10 marca br. W konkursie wystartowało 207 gimnazjalistów z 24 szkół. Podsumowanie konkursów nastąpiło w dniu 10 czerwca 2010 r w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W uroczystości udział wzięli Pani Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty, Pan Janusz Kochan - prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku. Atrakcją uroczystości okazało się spotkanie laureatów z polskimi olimpijczykami z Vancouver i zawodnikami Juvenii Białystok Patrycją Maliszewską i Jakubem Jaworskim. Opiekun i uczniowie - laureaci z Gimnazjum w Janowie (zwycięzcy w nieoficjalnej konkurencji drużynowej) brali udział w obserwacji finału krajowego konkursu Na olimpijskim szlaku - 20 marca 2010 w Centrum Olimpijskim w Warszawie (nagroda specjalna). Celem obu konkursów sportowych było promowanie edukacyjnych i wychowawczych 5

6 wartości sportu i olimpizmu, upowszechnianie wiedzy o polskich olimpijczykach, wskazywanie dzieciom i młodzieży właściwych autorytetów i wzorców zachowań, inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzania tematyki olimpijskiej w procesie nauczania. Wysoka frekwencja świadczy o przydatności i potrzebie organizacji konkursu w przyszłości, ponieważ posłuży to podtrzymaniu zainteresowania tematyką w środowisku szkolnym na Podlasiu. Odstąpiono od przeprowadzenia badania wdrażania nowego systemu zajęć wf (planowano zgromadzenie danych drogą elektroniczną dotyczących sposobu przygotowania oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły, przestrzeganie zasady wolnego wyborudeklaracji udziału ucznia w zajęciach fakultatywnych) z uwagi na włączenie tematyki do monitoringu MEN. II.3. Działania kontrolne. Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego dokonano 91 rekontroli realizacji wniosków i zaleceń z wizytacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2008/ placówek w pełni zrealizowało zalecenia powizytacyjne, 4 częściowo. II.4. Realizacja innych zadań. We wrześniu ogłoszone zostały regulaminy konkursów przedmiotowych oraz konkursów tematycznych: Konkurs Młodego Kibica, Święto Książki, Ad Exemplum, razem możemy wiele, Gmina w trosce o najmłodszych. Uruchomiono dwa projekty: Dramat i tragedię pozostaw teatrowi, Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję, a w przyszłości pracuję. Zorganizowano 4 konferencje: Matura z matematyki ( ) Przemoc nie skończy się sama ( ), Na skrzydłach o kreatywności i innowacjach w przedszkolach i szkołach województwa podlaskiego ( ), Zrozumieć przedszkole ( ). Podjęto szereg inicjatyw w ramach Roku Historii Najnowszej, Roku Chopinowskiego, które były kontynuowane przez cały rok. 6

7 III. Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego za okres listopad 2009 sierpień III.1. Realizacja ustalonych przez MEN kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010. Monitorowanie przygotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół do obniżenia wieku rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego. Zebrano informacje na temat realizacji założeń reformy systemu oświaty w kontekście realizacji obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich oraz upowszechnienia edukacji przedszkolnej; przygotowano wykaz szkół, w których dzieci 6 - letnie realizują obowiązek szkolny oraz wykaz innych form wychowania przedszkolnego. Łącznie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasie I podjęło latków. Przeprowadzony monitoring w czerwcu br. wskazuje na wzrost zainteresowania rodziców obniżeniem obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/ latków będzie w klasie I szkoły podstawowej (na podstawie danych przekazanych przez organy prowadzące). Stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego w naszym województwie monitorowany jest od 4 lat. Porównując wyniki badań z ostatnich 3 lat można zauważyć tak jak w kraju -tendencję wzrostową. W bieżącym roku szkolnym na terenie województwa podlaskiego wychowaniem przedszkolnym objętych było odpowiednio: 41,8% dzieci 3-letnich, 51,9 % dzieci 4- letnich, 69,8% dzieci 5-letnich. Najwyższy wskaźnik przyrostu w stosunku do roku poprzedniego - przewyższający 13% zanotowano w grupie dzieci 5-letnich, co niewątpliwie związane jest z wprowadzonym od 1 września 2009 r. prawem dziecka 5-letniego do wychowania przedszkolnego. Jednak przy wzroście stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego nadal utrzymuje się znacząca różnica w udziale w edukacji przedszkolnej, na niekorzyść dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na wsi, w stosunku do dzieci z miast. Obecnie w naszym województwie tylko 22 % (w skali kraju 30% ) dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich objętych jest edukacją przedszkolną. Monitorowano uczestnictwo szkół w Programie Rządowym,,Radosna Szkoła W I i II edycji programu 351 szkół otrzymało wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych miejsc zabaw oraz 53 na utworzenie lub modernizację placów zabaw. W dalszym ciągu prowadzona była kampania informacyjno-promocyjna obniżenia wieku obowiązku szkolnego i wychowania przedszkolnego. Ogłoszono II edycję konkursu Gmina w trosce o najmłodszych - zgłosiło się 7 gmin, rozstrzygnięcie we wrześniu 2010 r. Idee wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku obowiązku szkolnego upowszechniano w czasie konferencji i narad z organami prowadzącymi, rodzicami, nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych: Narada z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych (Białystok, Łomża, Suwałki r.) ok. 100 osób wystąpienie wizytatora na temat: Reforma systemu oświaty-upowszechnianie wychowania przedszkolnego, obniżenie wieku obowiązku szkolnego. W czasie spotkania akcentowano zagadnienia związane 7

8 z edukacją dzieci 6. letnich i koniecznością stworzenie im odpowiednich warunków nauki, wychowania i opieki. Konferencja 100 obrazów dziecka a jedna edukacja (Białystok, r.) zorganizowana przez Podlaski Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP) we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku dla ok. 100 osób, pokazująca rolę wychowania przedszkolnego i wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka / Sylwetka dziecka kończącego przedszkole wg nowej podstawy programowej /. Narada z JST (Białystok, r.) ok. 200 osób; w programie m.in. wystąpienie wizytatora nt. Realizacja założeń reformy oświaty w aspekcie upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Przedstawiono też prezentację,,jak gmina może pomóc szkole, czyli słów kilka o nowej podstawie programowej, wskazując na rolę organu prowadzącego w zapewnieniu właściwych warunków do realizacji nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych dzieci. Konferencja Wykorzystanie funduszy unijnych w oświacie w obszarze edukacji przedszkolnej ( ) zorganizowana we współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Celem tej konferencji było przybliżenie możliwości wykorzystania środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do wspierania przedszkoli, szkół i placówek realizujących inne formy wychowania przedszkolnego. Szczególnie cenne informacje mogli uzyskać przedstawiciele gmin, w których brak jest takich placówek. Prelegenci podkreślali potrzebę objęcia opieką najmłodszych w celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego w kontekście zmian w systemie oświaty. Wskazano także konkretne korzyści płynące z realizacji projektów finansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. /prezentacja KO - Stan upowszechnienia wychowania przedszkolnego w woj. podlaskim /. Konferencja zorganizowana z inicjatywy Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku poświęcona pedagogice Marii Montessori. Celem Konferencji było ukazanie korzyści, jakie daje zastosowanie pedagogiki Montessori w edukacji przedszkolnej oraz promocja innych form wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich. Jednocześnie było to podsumowanie projektu realizowanego przez Fundację Edukacji i Twórczości od września 2008 r Ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori, w ramach którego w 5 miejscowościach na Podlasiu: Dubicze Cerkiewne, Załuki (Gródek), Rutki Nowe (Augustów), Zawady, Zabiele (Kolno) utworzone zostały ośrodki wychowania przedszkolnego według metody Marii Montessori. /Referat nt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym /. Udział w konferencji Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość wszystkich dzieci z Gminy Korycin podsumowanie projektu realizowanego w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W celu budowania pomostu między przedszkolem a szkołą, w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, zorganizowano ( r.) spotkanie nauczycieli pracujących w bieżącym roku szkolnym w klasie I 8

9 nt.,,zróżnicowana edukacja wczesnoszkolna czyli 6 i 7 latek w klasie. Odbyły się też spotkania z nauczycielami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nt. Vademecum reformy - stosowanie prawa w praktyce. Wizytatorzy promowali także ogólnopolski konkurs Otwarci na zmiany, celem którego było zebranie i upowszechnienie w skali kraju przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem nowych podstaw programowych w przedszkolach i szkołach, propagowanie otwartego, kreatywnego i innowacyjnego spojrzenia na zachodzące zmiany programowoorganizacyjne w polskiej oświacie. Wszystkie te działania przyczyniły się do podniesienia kompetencji nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla organów i rodziców - ukazały rolę i znaczenie edukacji małego dziecka; dyrektorom pomogły w planowaniu i organizacji pracy tak, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna. Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 było prowadzone monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych i gimnazjach. Z uwagi na harmonogram wdrażania zmian programowych, monitorowanie dotyczyło przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów. Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej i uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych. Działanie jest realizowane w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej monitorowanie podstawy programowej w województwie podlaskim przeprowadzono w 122 placówkach (57 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, 44 szkołach podstawowych oraz 21 gimnazjach). Arkusz został skierowany do 110 placówek publicznych i 12 niepublicznych. Wśród badanej populacji były placówki wiejskie 73, w miastach do 5 tys. mieszkańców - 9 oraz w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców 40 Dodatkowo, w przypadku minimum 10 % łącznej liczby badanych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz 10 % liczby badanych szkół podstawowych i gimnazjów została przeprowadzona weryfikacja ankiet poprzez wizytę wizytatora w szkole, kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wybór formy należał do kuratorium oświaty). Wyniki przeprowadzonego badania. 1. W szkołach i placówkach nauczyciele zapoznawali się z podstawą programową indywidualnie, na zebraniu rady pedagogicznej, w zespole nauczycieli oraz podczas szkoleń zewnętrznych. 2. W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach i placówkach stosowano rozwiązania organizacyjne i metodyczne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej sprzyjające osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych. 9

10 Jednak przeprowadzona weryfikacja wskazała na niedokładną znajomość zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, mimo twierdzących odpowiedzi udzielanych na pytania 1-3 dotyczące poznania podstawy programowej. Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego: Nie we wszystkich placówkach zachowywano odpowiednie proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym. W zdecydowanej większości przypadków dotyczyło to obszaru związanego z pobytem dzieci na powietrzu, co spowodowane było niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, organizacją pracy szkoły (praca w systemie klas łączonych), brakiem odpowiedniej bazy (placu zabaw, boiska, ogrodu). Sporadycznie proporcji nie zachowywano w kategoriach,,zajęcia dydaktyczne, ze względu na zróżnicowane tempo pracy dzieci 5-cio i 6-cio letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz,, dowolne czynności ze względu na wspomnianą wcześniej organizację pracy (oddział przedszkolny jest łączony z klasą I ). Analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole nie we wszystkich placówkach została przeprowadzona na początku roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dzieci nauki w klasie I szkoły podstawowej. W części szkół podstawowych utożsamiana jest z badaniem dojrzałości szkolnej i prowadzona na zakończenie roku szkolnego (majczerwiec). Programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka część nauczycieli utożsamia z programami pracy dydaktyczno wychowawczej lub indywidualnymi programami pracy opracowywanymi na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno pedagogiczne. Nadal z dość dużą częstotliwością stosowane są karty pracy i pakiety edukacyjne, w nieco mniejszym zakresie zeszyty ćwiczeń. Szkoły podstawowe Nie wszystkie szkoły posiadają odpowiednie do wieku, możliwości i potrzeb uczniów oprogramowanie komputerowe. Nie wszystkie szkoły przeprowadziły i zaplanowały w bieżącym roku szkolnym zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Nie wszystkie szkoły zbadały potrzeby rodziców uczniów klas I w zakresie godzin pracy świetlicy. Nie można więc stwierdzić, czy potrzeby te zostały zaspokojone Gimnazja W 1/3 badanych placówek nie zorganizowano nauki języka obcego w grupach uwzględniających poziomy zaawansowania, a w 9 z 21 szkół nie przeprowadzono testów predyspozycji językowych uczniów. Trzy szkoły zorganizowały naukę języka obcego na poziomie podstawowym (III.0) w grupach uwzględniających poziomy zaawansowania. Nauka języka obcego po szkole podstawowej kontynuowana jest na poziomie III.1. Żadne gimnazjum nie zaplanowało w bieżącym roku szkolnym zajęć edukacji dla bezpieczeństwa. Ponad połowa szkół nie zorganizowała zajęć artystycznych i nie rozpoznała zainteresowań uczniów w tym obszarze, natomiast zaplanowano zajęcia techniczne (wychowanie komunikacyjne, rysunek techniczny, zajęcia kulinarne), co zostało poprzedzone zebraniem informacji. 10

11 Tylko w połowie badanych szkół uczniowie mają do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu na obowiązkowych zajęciach z informatyki. Niektóre szkoły zadeklarowały, że w porozumieniu z organem prowadzącym spełnią ww. wymóg do końca roku szkolnego. Na lekcjach fizyki i biologii nadal stosowane są tradycyjne metody nauczania. Tylko w niektórych szkołach prowadzone doświadczenia, obserwacje mikroskopowe czy też omawianie zagadnień na podstawie realnych przykładów w postaci opisu, filmu, pokazu, pomiaru, demonstracji. Zbyt mało jest zajęć organizowanych w terenie. Wnioski: Wskazane jest, aby w roku szkolnym 2010/11 dyrektorzy: 1. Wykorzystując wnioski z przeprowadzonego monitorowania zorganizowali rady pedagogiczne w celu dokonania szczegółowej analizy podstawy programowej w obszarze,,zalecane warunki. 2. Uwzględnili w harmonogramie szkoleń nauczycieli oraz planie nadzoru tematykę: przygotowania dzieci do nauki w klasie I (przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej, konstruowanie programów wspierających i korygujących rozwój dziecka (placówki wychowania przedszkolnego), planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem sposobów sprawdzania spełniania wymagań edukacyjnych przez uczniów (szkoły podstawowe), organizacji i prowadzenia zajęć terenowych z biologii, geografii oraz laboratoryjnych z fizyki, chemii. Badanie kompetencji językowych uczniów w gimnazjach. Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w innych dopuszczalnych formach w roku szkolnym 2009/2010. Celem badania było zebranie informacji o dopuszczalnych formach realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Źródła informacji to ankiety wypełnione przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rozmowa telefoniczna z dyrektorem szkoły lub wymiana . Badaniem objęto 90 podmiotów, w tym 40 szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 30 szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski: 1. Zdecydowana większość badanych szkół jeszcze nie uwzględniła w organizacji wychowania fizycznego dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 2. Powodem nieuwzględnienia w organizacji wychowania fizycznego innych form jest brak możliwości kadrowych, niewystarczająca baza sportowa, miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów. 3. Szkoły, które nie realizują zajęć wychowania fizycznego w innych formach, zamierzają to uwzględnić w kolejnych latach szkolnych. 11

12 4. Dominującą formą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w innych formach są: gry zespołowe, lekkoatletyka, tenis, taniec oraz aerobik i fitness. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego w badanych szkołach posiadają właściwe kwalifikacje, w tym dodatkowe uprawnienia między innymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, tytuł trenera i instruktora. Wyniki monitoringu wskazują na potrzebę działań motywujących szkoły do pełniejszego wykorzystania w organizacji wychowania fizycznego innych dopuszczalnych form. Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych. Celem monitorowania jest zebranie informacji na temat realizacji przez szkoły ponadgimnazjalne prawa młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do swobodnego i zgodnego z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami wyboru placówki oświatowej oraz organizacji edukacji w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Do szkół została przekazana ankieta, którą dyrektorzy mają wypełnić i przekazać do kuratorium do 15 września br. III. 2. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji: W efekcie modernizacji nadzoru pedagogicznego wprowadzono do systemu edukacji nowe działanie - ewaluację pracy szkoły. Zgodnie z założeniami strategii wdrażania zmiany, w roku szkolnym 2009/2010 w województwie podlaskim zostały przeprowadzone ewaluacje w 12 szkołach i placówkach: w 1 przedszkolu (całościowa), w 4 szkołach podstawowych (1 całościowa, 3 w obszarze efekty), w 4 gimnazjach (2 całościowe, 2 w obszarze efekty), w 2 liceach ogólnokształcących (w obszarze efekty), w 1 technikum (w obszarze efekty). Zanim przeprowadzono pierwsze ewaluacje wizytatorzy wraz z dyrektorami uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2). W czasie tych szkoleń zostali zapoznani z systemem ewaluacji oświaty, uczyli się analizy i interpretacji danych, komunikacji i refleksji nad uczeniem się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przekazywania informacji zwrotnej, wyznaczali nową rolę wizytatora i dyrektora. Na kolejnych spotkaniach uczyli się procesu raportowania wyników ewaluacji. A przez cały czas szkolenia włączali się w dyskusję nad organizacją i metodologią badania szkół/placówek poprzez ewaluację procedur i narzędzi. W pierwszym cyklu szkoleń uczestniczyło 5 wizytatorów wraz z dyrektorami szkół/placówek, w których przeprowadzono całościowe ewaluacje zewnętrzne, w drugim cyklu szkoleń 4, kolejne szkolenie rozpoczęło się w sierpniu, a udział w nim bierze 3 wizytatorów. Dzięki odbytym szkoleniom wizytatorzy nabyli kwalifikacje i umiejętności konieczne do organizowania i przeprowadzania praktycznego badania oceniającego czyli ewaluacji zewnętrznej, nauczyli się pracy zespołowej, która w pełni pozwala stosować zasadę 12

13 triangulacji badacza czyli maksymalizować obiektywizm badania, udoskonalili kompetencje osobiste, społeczne i merytoryczne, niezbędnych do wykonywania zadań wizytatora ds. ewaluacji. Również dyrektorzy szkół mogli zapoznać się z ewaluacją jako nową formą nadzoru podczas szkoleń zorganizowanych przez MEN (przeszkolono 81 dyrektorów). Ponadto dyrektorzy wszystkich szkół i placówek w województwie podlaskim uczestniczyli w powiatowych konferencjach informacyjnych (luty 2010). W sumie zorganizowano ich 10. Prowadzący przypomnieli zapisy prawne (ze szczególnym uwzględnieniem procesu ewaluacji), pokazali procedury i metodologię prowadzenia badania w szkole/placówce, wskazali na rolę dyrektora i wizytatora w tym procesie. W trakcie konferencji dyrektorzy zadawali pytania, które później zostały opracowane i wraz z odpowiedziami umieszczone na stronie internetowej kuratorium w zakładce ewaluacja oraz przesłane do MEN. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznych w obszarze efekty badaniem objęto 8 szkół. Wnioski z ewaluacji szkół. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że wszystkie szkoły wypełniają wymagania określone przez państwo w rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. Stopień spełniania wymagań jest różny w poszczególnych szkołach. Dokonując przekrojowej analizy poziomu spełniania wymagań w obszarze efekty, należy stwierdzić, że: a) w stosunku do żadnego z wymagań nie został określony niski poziom (E) jego spełniania; b) najczęściej występującym poziomem spełniania wymagań był poziom wysoki (23 przypadki), następnie bardzo wysoki (16) i poziom średni (7); Największe sukcesy szkoły odniosły przy realizacji wymagania 1.3. Uczniowie są aktywni oraz 1.4. Respektowane są normy społeczne. Trudniejsza w praktyce okazała się realizacja przez szkoły wymagania 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W skali kraju, podobnie jak w województwie podlaskim, najwyżej spełnione są wymagania 1.3. oraz 1.4. Jednakże w województwie podlaskim ten poziom jest wyższy. Słabiej niż na poziomie kraju wypadły wymagania 1.1. oraz 1.2. Miejscem, w którym szkoły mogłyby podjąć refleksję, jest wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, szczególnie w obszarze wdrażania wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów i ich wpływu na wzrost efektów kształcenia. W tym zakresie szkoły mogłyby w większym stopniu skorzystać z doświadczenia i pomocy OKE w Łomży. Szczegóły: Wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Poziom spełniania wymagania 1.1 przez szkoły poddane ewaluacji należy uznać za wysoki. Tylko w przypadku jednej szkoły określony został podstawowy poziom spełniania wymagania. Brak jest szkół z niskim poziomem spełniania wymagania, a 5 szkół osiągnęło poziom wysoki (3) lub bardzo wysoki (2). 13

14 Szkoły sukcesu: W omawianym wymaganiu 5 szkół należy uznać za szkoły sukcesu. W szkołach tych dokonuje się wielopoziomowej analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, z wykorzystaniem różnorodnych metod analizy, uwzględniając analizę ilościowa i jakościową (w tym kontekstową). Wdrażane wnioski z analiz przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. W przypadku jednej ze szkół zwrócono uwagę na wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej, wielopoziomową analizę wyników egzaminu zewnętrznego, opracowanie programu naprawczego, realizację kilku projektów łączących umiejętności międzyprzedmiotowe i kształcących te umiejętności na różnych lekcjach. Bardzo dobrze przebiega współpraca nauczycieli przy analizie, opracowaniu wniosków jak i ich wdrażaniu. W przypadku kolejnej szkoły dodatkowo uwypuklono analizę jakościową z uwzględnieniem czynników kontekstowych uwarunkowania zewnętrzne, w tym środowisko, z którego uczniowie pochodzą, zainteresowania uczniów, ich emocje. Zwrócono uwagę na badanie stopnia opanowania poszczególnych umiejętności sprawdzanych na egzaminie, pozwalające na określenie przyczyn niepowodzeń uczniowskich i usprawnienie procesu dydaktycznego. To z kolei daje nauczycielom podstawy do opracowania programów naprawczych tam, gdzie jest to konieczne. Wymaganie 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Poziom spełniania wymagania przez szkoły poddane ewaluacji jest wysoki. Tylko dwóm szkołom określono poziom spełniania wymagania na poziomie średnim (C). Szkoły sukcesu: W tym wymaganiu 10 szkół to szkoły sukcesu. W jednej z nich wprowadzono ocenianie kształtujące, które jest nastawione na przekazywanie uczniom rzetelnej informacji na temat tego, co zrobili dobrze, co powinni poprawić i w jakim kierunku mogą się dalej rozwijać. Prowadzona jest też ocena podejmowanych działań w tym zakresie. Szkoła przeprowadza analizy i diagnozy osiągnięć uczniów. Obejmują one wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej, osiągnięcia uczniów w konkursach, ilość ocen niedostatecznych i celujących, wyniki sprawdzianów i testów, analizuje się postępy uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i konsultacje przedmiotowe. Z analiz i diagnoz wyciągane są wnioski, których wdrożenie przekłada się na wzrost efektów kształcenia. Dostrzegane są u uczniów możliwości otrzymywania lepszych wyników w nauce. W innej szkole na wyróżnienie zasługuje prowadzenie diagnozy pokazującej kierunki pomocy dziecku oraz obszary, które tej pomocy wymagają. Prowadzony jest też wielopoziomowy system analizy ocen w odniesieniu do wszystkich uczniów, do zespołów klasowych jako całości, do roczników, do szkoły jako całości. Na podstawie wdrażanych wniosków z analiz i diagnoz wprowadzono badania wiedzy i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu, dokonano modyfikacji metod pracy w klasach I III. Wnioski z analiz wykorzystywane są m.in. w pracy zespołów przedmiotowych, a ich wdrożenie przyczynia się do poprawy wyników kształcenia. Efektem tych działań są sukcesy uczniów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wymaganie 1.3. Uczniowie są aktywni Poziom spełniania wymagania w szkołach poddanych ewaluacji rozłożył się równomiernie jako wysoki (6) lub bardzo wysoki (6). Szkoły sukcesu: Wszystkie szkoły należy uznać za szkoły sukcesu. 14

15 Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę, mają możliwość zgłaszania inicjatyw, które następnie są realizowane, są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, przy wsparciu ze strony nauczycieli ( wszystkie racjonalne i bezpieczne pomysły są realizowane ). Szkoły podejmują wiele działań wspierających uczniów w ich rozwoju. Wdrażane są projekty łączące umiejętności międzyprzedmiotowe i kształcące te umiejętności na różnych lekcjach Wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne. Poziom spełniania wymagania w 6 przypadkach został określony jako bardzo wysoki (A) i w 6 przypadkach jako wysoki (B). Szkoły sukcesu: Wszystkie szkoły należy uznać za szkoły sukcesu. Wysokie jest poczucie bezpieczeństwa uczniów. W badanych szkołach brak miejsc (lub ich sporadyczne wskazanie), w których uczniowie nie czuliby się bezpiecznie. Jest to efekt współdziałania wszystkich podmiotów szkoły jako partnerów w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki. Ciekawe inicjatywy zaobserwowane w szkołach to: wprowadzenie zakazu opuszczania szkoły bez uprzedniej zgody rodziców i nauczyciela, odprowadzanie dziecka do domu przez pracownika szkoły w uzasadnionych sytuacjach, wprowadzenie funkcji tzw. wychowawcy społecznego młodego stażem nauczyciela wspierającego wychowawcę klasy, który jednocześnie uczy się jak być wychowawcą. Szkoły podejmują wiele działań w celu skutecznego eliminowania zagrożeń. Na podkreślenie zasługuje powszechna znajomość obowiązujących w szkołach norm i zasad oraz ich zrozumienie, prowadzenie diagnozy zachowań uczniów i zagrożeń z wykorzystaniem różnorodnych metod i form, modyfikacje działań nieprzynoszących wymiernych efektów oraz uwzględnianie inicjatyw i opinii uczniów w obszarze wychowania. W raportach opisujących wyniki ewaluacji sformułowano w sumie 94 wnioski. Są one interpretacją pracy szkoły i mają charakter wartościujący, sformułowano je dla danej placówki niezależnie od osiągniętego poziomu spełniania wymagań. Ponadto są one ważne dla danej szkoły/placówki, gdyż pokazują jej specyfikę, są istotne dla jej przyszłości. Wnioski zawierają elementy, które wybijają się jako zasadnicze podkreślają zarówno te, które decydują o wysokiej ocenie szkoły/placówki w danym wymiarze, jak i te, które wymagają pracy w przyszłości. Z perspektywy uczniów i rodziców ważne jest, że badane szkoły/placówki są bezpieczne, zapewniają uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań i zdolności, dają możliwość aktywności, wyzwalają kreatywność i zaangażowanie. Z punktu widzenia pracowników istotne jest, że w szkołach/placówkach podejmuje się skuteczne działania (organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne) z wykorzystaniem innowacji pedagogicznych oraz różnych projektów finansowanych ze środków unijnych. Nauczyciele pracują w różnorodnych zespołach zadaniowych (stałych i doraźnych), współdziałają ze sobą, mają wsparcie dyrektora. Z perspektywy środowiska lokalnego na podkreślenie zasługują działania promocyjne szkół/placówek, budowanie ich pozytywnego wizerunku i aktywna współpraca z partnerami i samorządem lokalnym. Działania podejmowane przez szkoły/placówki wpływają na postrzeganie ich jako integralnego elementu środowiska, w którym funkcjonują. 15

16 Doskonalenia wymaga przeprowadzanie analiz podejmowanych działań (edukacyjnych i wychowawczych), wyciąganie odpowiednich wniosków i ich wdrażanie, analizowanie skuteczności wdrożonych wniosków oraz ich wpływ na podniesienie jakości pracy szkół/placówek. Po przeprowadzonych ewaluacjach zostało zorganizowane spotkanie wizytatorów ds. ewaluacji z dyrektorami szkół/placówek, w których przeprowadzono badania. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Celem było podzielenie się refleksjami z ewaluacji (pozytywnymi i negatywnymi), przypomnienie, że ewaluacja nie jest wizytacją czy kontrolą oraz odpowiedź na pytanie Jak oswoić ewaluację?. Wnioski ze spotkania: - Ewaluacja daje szkole/placówce możliwość zaprezentowania się z dobrej strony, pozwala pokazać wszystkie jej atuty. Nie jest kontrolą, szczególnie nie jest kontrolą dokumentacji. Jako praktyczne badanie opiera się na różnych metodach badawczych (ankietowanie, obserwacje, wywiady) oraz wielu źródłach danych (rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektor, partnerzy szkoły, dokumentacja). Daje możliwość konfrontacji wszystkich podmiotów szkoły. Ułatwieniem zarówno dla wizytatorów jak i badanych podmiotów jest wykorzystanie w badaniu technologii informacyjnej. - Aby proces ewaluacji przebiegał właściwie, niezbędna jest ścisła współpraca dyrektora szkoły z zespołem wizytatorów ds. ewaluacji. Dyrektor i wizytatorzy stają się partnerami we wspólnym dyskursie na temat funkcjonowania szkoły. - Problemem dla dyrektorów jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o tej formie nadzoru. Zarówno oni jak i nauczyciele muszą zrozumieć, że ewaluacja ocenia poziom spełniania wymagań, ale nie ocenia pracy szkoły/placówki czy nauczycieli. Należy też pamiętać, że każda szkoła/placówka jest inna, działa w innym warunkach nie jest więc uzasadnione porównywanie otrzymanych literek. Ponadto obraz szkoły widziany z zewnątrz może się różnić od wyobrażeń dyrektora i nauczycieli. W ramach działań informacyjnych oraz promujących ewaluację jako nową formę nadzoru pedagogicznego została założona podzakładka ewaluacja na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w zakładce nadzór pedagogiczny. Umieszczono tutaj materiały z narad i szkoleń, linki do przydatnych i ciekawych stron internetowych oraz informacje o szkoleniach. III. 3. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli: III.3.1. Kontrole planowe w szkołach i placówkach w okresie od 9 listopada 2009 r. do 31 sierpnia We wszystkich wydziałach i delegaturach w okresie od 9 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. przeprowadzono łącznie 524 kontroli planowych zgodnie z kierunkami polityki oświatowej i zadaniami z nadzoru pedagogicznego określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Do prowadzenia kontroli planowych wykorzystano arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz materiały pomocnicze przekazane przez MEN. 16

17 Szkoły i placówki objęte kontrolą planową: W 331 szkołach i placówkach, co stanowi 63% kontrolowanych jednostek, nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. W 193 kontrolowanych szkołach i placówkach, co stanowi 36,83% ogólnej liczby kontrolowanych jednostek, wydano łącznie 208 zaleceń. W poszczególnych zakresach kontroli sformułowano następujące wnioski i uwagi: I. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju oraz zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 1. W 4 z 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych organizacja zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju zajęć jest zgodna z prawem. 2. We wszystkich ośrodkach organizacja zajęć rewalidacyjnych jest zgodna z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. II. Wydawanie opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia i przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu. 1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, a także opinie w sprawie przystąpienia uczniów lub absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych w sposób prawidłowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r., w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 17

18 2. Nie zawsze wydawane przez poradnie opinie zawierają wszystkie elementy, wymienione w 4 ust. 5 ww. rozporządzenia. III. Realizacja zadań przez doradców metodycznych. 1. Nauczyciele-doradcy metodyczni objęci kontrolą posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk. Większość nauczycieli-doradców metodycznych zatrudniona jest w niepełnym wymiarze godzin. 2. W realizacji zadań stawianych przed nimi stosowali różnorodne formy wsparcia nauczycieli i rad pedagogicznych. 3. Realizowane zadania były zgodne z prawem oświatowym i dokumentowane w dziennikach zajęć doradcy metodycznego. Badana dokumentacja prowadzona była w sposób nie budzący zastrzeżeń i potwierdza realizację większości tych zadań. 4. W wyniku analizy dokumentacji placówek stwierdzono niepełną realizację zadań w odniesieniu do badań efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wskazano również niewystarczające zaangażowanie nauczycieli doradców metodycznych w realizację zadań z zakresu tworzenia, doboru i adaptacji programów nauczania i materiałów dydaktycznych. W przypadku jednej z placówek wskazano również niepełną realizację zadań z zakresu podejmowania działań innowacyjnych. IV. Zgodność realizacji praktycznej nauki zawodu z przepisami prawa. 1. W kontrolowanych centrach postanowienia wszystkich statutów określają organizację praktycznej nauki zawodu oraz zasady podziału uczniów na grupy, 2. Nie wszystkie statuty określają zasady współdziałania centrum ze szkołami i z pracodawcami. Należy uzupełnić i uszczegółowić zapisy statutów określające zasady współpracy ze szkołami i pracodawcami. 3. Wszyscy nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe. 4. Określone w statutach zasady podziału na grupy były realizowane w praktyce w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas realizacji programu nauczania dla danego zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu. 5. Nie wszystkie umowy podpisane przez centrum ze szkołami zawierają wszystkie elementy, wymienione w 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie praktycznej nauki zawodu. V. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia w publicznym centrum kształcenia ustawicznego. 1. Warunki realizacji różnych form kształcenia realizowanych przez centra kształcenia ustawicznego były zgodne z przepisami prawa. Wszyscy wykładowcy prowadzący kształcenie w formach pozaszkolnych posiadali wymagane kwalifikacje. 2. Dokumentacja przebiegu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz dokumentacja potwierdzająca ukończenie formy pozaszkolnej była prawidłowa. 3. W kontrolowanych jednostkach spośród form pozaszkolnych organizowano głównie kursy doskonalące umiejętności zawodowe. 4. W okresie objętym kontrolą żadna placówka nie realizowała kursu zawodowego. 18

19 5. Realizowanie przez centra kształcenia ustawicznego głównie szkoleń o charakterze doskonalącym wskazuje na ograniczoną realizację w tych placówkach zadań wymienionych w ustawie o system oświaty. VI. Organizacja i prowadzenia dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. 1. W 5 kontrolowanych ośrodkach postanowienia statutów określają zasady współdziałania ze szkołami i pracodawcami, kierującymi pracowników młodocianych zgodnie. W przypadku jednego ośrodka statut takich zapisów nie zawierał. 2. Ośrodki prawidłowo opracowują plany dokształcania młodocianych na dany rok szkolny. 3. Dokształcanie młodocianych pracowników w ośrodkach prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa. VII. Prawidłowości organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 1. Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno wychowawczych w kontrolowanym ośrodku jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 2. Wychowankowie realizujący zespołowe zajęcia rewalidacyjno wychowawcze mają dodatkowo zapewnione indywidualne zajęcia specjalistyczne. VIII. Organizacja kursów kwalifikacyjnych. Większość placówek doskonalenia nauczycieli prowadzi kursy przestrzegając zapisów prawa. Stwierdzono nieliczne przypadki uchybień w stosunku do zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. nr 84, poz. 779), które obowiązywało w czasie, kiedy kursy te były w fazie organizacji. W jednym przypadku wydano zalecenia. W jednym z ośrodków dopracowania wymaga sposób prowadzenia rejestru kursów i rejestru wydanych świadectw ukończenia różnych form doskonalenia. IX. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. 1. Dyrektorzy kontrolowanych placówek prawidłowo realizują prawo dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. 2. W przypadkach nieprzyjęcia dziecka pięcioletniego podejmowane są działania mające na celu umożliwienie mu realizacji tego prawa. Tylko w jednym przypadku nie przyjęto dziecka pięcioletniego do przedszkola ze względu na nie spełnienie przez nie warunków przyjęcia do tej placówki. 19

20 3. W większości kontrolowanych placówek nabór do przedszkoli prowadzony jest zgodnie z zapisami w statutach. Określone są terminy rekrutacji. Ze względu na posiadane możliwości niektóre z nich prowadzą nabór przez cały rok. 4. W pięciu kontrolowanych placówkach stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia rekrutacji oraz dokumentowaniu tego procesu. Wydano sześć zaleceń. X. Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 1. W większości kontrolowanych szkół podstawowych dyrektorzy prawidłowo nadzorują spełnianie przez dzieci sześcioletnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 2. W przypadku braku informacji o realizacji przez dziecko sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dyrektorzy kontrolowanych szkół podstawowych podejmują działania mające na celu pozyskanie takich informacji. 3. W 7 przypadkach dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych nie poinformowali dyrektorów szkół obwodowych o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. 4. W 23 kontrolowanych szkołach podstawowych stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu księgi ewidencji dzieci. Wydano zalecenia dotyczące prowadzenia księgi ewidencji dzieci zgodnie z 3a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.). XI. Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów. 1. Wszystkie skontrolowane szkoły prowadzą arkusze ocen, zdarzają się przypadki stosowania niewłaściwych druków arkuszy % skontrolowanych szkół prowadzi arkusze w sposób zgodny z przepisami prawa. 3. Najwięcej nieprawidłowości dotyczy dokonywania sprostowania błędów oraz prowadzenia księgi arkuszy ocen. XII. Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków z przepisami prawa. 1. Nie stwierdzono niezgodności dotyczących przyjmowania i przenoszenia nieletnich do ośrodka wychowawczego. 2. W przypadku pięciu wychowanków nie opracowano indywidualnego programu resocjalizacji lub terapeutycznego. Wielu dyrektorów szkół i placówek, którzy otrzymali zalecenia, nie wywiązało się z obowiązku określonego w art. 33 ust. 6 ustawy o systemie oświaty i nie poinformowało Podlaskiego Kuratora Oświaty o ich realizacji. Na naradach sierpniowych przypomniano dyrektorom o tym obowiązku, poproszono o uzupełnienie informacji. 20

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo