KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Nie zapominamy o przeszłości, szacunku dla naszej historii i tradycji. Pamiętamy o tym ucząc i wychowując. Pragniemy aby nasza szkoła wychodziła naprzeciw wyzwaniom, a równocześnie pielęgnowała tradycję. Aby była przyjazna dla naszych uczniów, a jednocześnie oferowała edukację na najwyższym poziomie. Naszym celem jest wychowywanie mądrych, szczęśliwych ludzi ludzi, którzy będą odważnie kroczyć w przyszłość. Jesteśmy szkołą integracyjną i dążymy do tego aby nasi wychowankowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej akceptacji i poszanowania prawa do godności osobistej. Nasza szkoła chce być miejscem gdzie dzieci uczą się, bawią i odpoczywają, tworzą wspólnotę uczą się być razem. W naszej szkole tworzone są oddziały integracyjne, w których staramy się stworzyć odpowiedni klimat dla wszechstronnego indywidualnego rozwoju dziecka. Oddziały integracyjne dają dzieciom niepełnosprawnym szansę rozwoju wśród rówieśników w najbliższym środowisku. Wszyscy otrzymujemy możliwość poznania się, nawiązania kontaktów i więzi oraz uczenia się udzielania mądrej pomocy. MISJA SZKOŁY: Dążymy do tego, aby nasi Uczniowie: Całe życie jest szkołą (Jan Amos Komeński) byli świadomi, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie, odróżniali dobro od zła i radzili sobie emocjonalnie w trudnych sytuacjach, byli przygotowani do edukacji na kolejnych etapach kształcenia, potrafili zastosować zdobywaną wiedzę w praktyce, szanowali godność i prawa każdego człowieka oraz byli otwarci na jego potrzeby, byli zaangażowani w ideę integracji w naszej szkole, rozwijali w szkole swoje zainteresowania i zdolności, dbali o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój fizyczny i rekreację, szanowali środowisko i działali proekologicznie. Dążymy do tego, aby Rodzice naszych Uczniów:

2 darzyli szkołę zaufaniem i byli spokojni o bezpieczeństwo dziecka w szkole, akceptowali działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły i odczuwali potrzebę zaangażowania się w ich realizację, wspierali inicjatywy na rzecz uczniów i środowiska realizowane w szkole, odczuwali satysfakcję z relacji interpersonalnych w szkole i przepływu informacji. Dążymy do tego, aby Nauczyciele: dbali o wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, przygotowywali uczniów do wzrastania ku dorosłości w zmieniającym się świecie, wychowywali uczniów do szacunku wobec innych, do samodzielności i współpracy w zespole, współdziałali ze sobą w procesie kształcenia i wychowania, profesjonalnie, z zaangażowaniem i oddaniem uczestniczyli zarówno w rozwoju zainteresowań i pasji uczniów jak i w wspieraniu uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, kształcili się permanentnie i wzbogacali swój warsztat pracy, angażowali Rodziców do współodpowiedzialności za efekty procesów dydaktycznowychowawczych zachodzących w szkole, wspierali rodzinę w zabezpieczaniu potrzeb dziecka. MODEL ABSOLWENTA Absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach: 1. Dąży do doskonałości - odróżnia dobro od zła - jest otwarty na drugiego człowieka - potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji - potrafi przeżyć swoje sukcesy i sukcesy kolegów - zna zasady dobrego zachowania - jest wolny od nałogów 2. Zgodnie współdziała z innymi - potrafi żyć w grupie rówieśniczej - zna zasady porozumiewania się z ludźmi - potrafi kontaktować się z ludźmi różnymi sposobami - bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie - jest przygotowany do pełnienia ról społecznych odpowiednich dla wieku - buduje pozytywne relacje interpersonalne - ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny i świata - posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów w życiu 3. Uczestniczy w świecie kultury - rozwija wrażliwość intelektualną i inwencje twórczą - aktywnie i mądrze poznaje swoje otoczenie

3 4. Współdziała z przyrodą - rozumie potrzebę kontaktu z przyrodą i czerpie z tego kontaktu korzyści 5. Korzysta z dóbr techniki i zasobów informacyjnych naszej cywilizacji - zna źródła wiedzy, potrafi w zależności od potrzeb znaleźć potrzebne informacje - potrafi planować działania i dokonywać wyboru metod osiągania celu TRADYCJA I HYMN SZKOŁY Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr1 im. Karola Miarki w Lędzinach szczyci się własnym ceremoniałem i tradycjami szkolnymi. Są one ważnym elementem wychowawczym kształtującym wizerunek placówki i identyfikującym ucznia ze szkołą. Szkoła posiada imię, sztandar i hymn szkoły. Do stałych elementów ceremoniału szkoły należą: - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, - pasowanie na ucznia, - pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej, - święto Edukacji Narodowej (14 października), - dzień Patrona Szkoły (22 października), - święto Niepodległości (11 listopada), - rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - święto Przyjaciół Szkoły, - zakończenie Roku Szkolnego i Pożegnanie Absolwentów. Hymn Szkoły Podstawowej z Oddziałami z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach Jest w Polsce szkół tysiące Z setkami różnych dat, A wśród nich nam najbliższa Z historią długich lat. Ref. Nasz k patron Karol Miarka, Tutaj pracował i żył, W swych książkach nam przekazał Historię tamtych dni. Bo w naszej jedyneczce Poznajesz ludzi, świat I uczysz się wartości Każdy człowiek to brat. Ref. Nasz k patron Karol Miarka, Tutaj pracował i żył, W swych książkach nam przekazał Historię tamtych dni.

4 To nic, że nasza szkoła Tak wiele ma już lat, Kwitnie nowoczesnością, Wystrojem szkolnych sal. Ref. Nasz k patron Karol Miarka, Tutaj pracował i żył, W swych książkach nam przekazał Historię tamtych dni. BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY: Szkoła posiada 16 sal lekcyjnych. Dwie klasy wyposażone są w tablice interaktywne. W ośmiu salach znajdują się projektory multimedialne z odpowiednimi ekranami. Jedna z sal jest równocześnie salą lekcyjną i salą regionalną. W szkole działają dwie pracownie komputerowe. W czasie zajęć każdy uczeń samodzielnie pracuje na komputerze. W szkole działają następujące pracownie specjalistyczne: pracownia sensoryczna do rehabilitacji metodą SI pracownia polisensoryczna, pracownia logopedyczna, pracownia do pracy metodą Marii Montessori. Biblioteka szkolna wyposażona jest w komputery i pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego. Pracownie komputerowe, specjalistyczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka znajdują się w skrzydle szkoły wyposażonej w windę, co umożliwia pełny dostęp ucznia niepełnosprawnego do wszystkich tych pomieszczeń. w szkole. Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do pomocy dydaktycznych pozwalających w pełnym zakresie realizować podstawę programową. W szkole działa świetlica szkolna, w której sprawuje się opiekę nad uczniami w godzinach od 7.00 do Każde dziecko, którego rodzice wyrażą taką wolę może skorzystać ze szkolnej stołówki. Obiady serwowane są w godzinach dostosowanych do planu lekcji uczniów. PRIORYTETY I ZADANIA SZKOŁY Priorytet I Nauczanie zapewnienie wysokiego poziomu edukacji dążenie do tego, aby bardzo dobrze przygotować uczniów do pomyślnej realizacji kolejnych etapów edukacyjnych, aktywizowanie i urozmaicanie form zajęć edukacyjnych zajęcia edukacyjne poza szkołą, wychowanie komunikacyjne, edukacja regionalna, edukacja czytelnicza i medialna edukacja ekologiczna, analiza wyników badania kompetencji uczniów i podejmowanie działań naprawczych, praca z uczniem o szczególnych uzdolnieniach, organizacja konkursów szkolnych i udział w konkursach zewnętrznych na wszystkich szczeblach,

5 praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przestrzeganie prawa oświatowego w zakresie realizacji podstawy programowej i wewnątrzszkolnego systemu oceniania, doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji, Priorytet II Wychowanie Zadania realizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki, realizacja planów wychowawców klas, w tym edukacja zdrowotna i edukacja dla bezpieczeństwa, ekologiczna, diagnozowania zachowania uczniów i przestrzeganie prawa w zakresie oceniania zachowania uczniów, przestrzeganie ceremoniału szkoły, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, wychowanie do życia w rodzinie, działalność charytatywna Priorytet III Opieka zapewnienie opieki pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, świetlicowej i rehabilitanta ruchowego, realizacja okresu adaptacyjnego w klasach pierwszych, zapewnienie działalności stołówki szkolnej, zapewnienie opieki uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zapewnienie opieki uczniom zagrożonym przemocą domową, Priorytet IV Bezpieczeństwo przestrzeganie prawa w zakresie wymaganych kontroli budynku szkoły, przestrzegani prawa w zakresie aktualizacji regulaminów i instrukcji w budynku szkoły, realizacja planów wychowawców klas w zakresie bezpieczeństwa ucznia, kontrola dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa ucznia. stosowanie procedur bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych, wyjść poza szkołę i wycieczek szkolnych. edukacja dla bezpieczeństwa, zwalczanie przejawów zachowań niepożądanych i agresji. Priorytet V Integracja w szkole

6 organizacja procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowania wymagań i kryteriów oceniania do potrzeb i możliwości uczniów integracyjnych, przestrzeganie prawa w zakresie zajęć rewalidacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania, zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej w klasach integracyjnych, współpraca z rodzicami uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, bezpieczeństwo ucznia integracyjnego w szkole, Priorytet VI Współpraca ze środowiskiem lokalnym przygotowywanie uczniów do konkursów artystycznych i konkursów wiedzy organizowanych w środowisku, współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie współorganizowania inicjatyw społecznych na terenie miasta i powiatu, współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach edukacyjnych i wychowawczych w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieruniu i Powiatową Komendą Policji, współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami w Mieście Lędziny, udział w akcjach i imprezach charytatywnych organizowanych w środowisku lokalnym współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie miasta i powiatu.

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo