F R I E D R I C H W I L H E L M A U G U S T F RŐBEL. i j e g o f i l o z o f i a s f e r y c z n a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F R I E D R I C H W I L H E L M A U G U S T F RŐBEL. i j e g o f i l o z o f i a s f e r y c z n a"

Transkrypt

1 F R I E D R I C H W I L H E L M A U G U S T F RŐBEL ( ) i j e g o f i l o z o f i a s f e r y c z n a Szczególnym zadaniem i właściwym powołaniem człowieka jako istoty rozumnej jest pełne uświadomienie sobie własnego jestestwa, swej boskiej natury, a tym samym Boga i jego zamierzeń, tak aby stały się one jasno określoną rzeczywistością, głoszoną i realizowaną w ciągu życia. (F. Fröbel, 1826, str. 3) Wydaje mi się, że współcześnie niewiele wiemy o życiu i działalności pedagogicznej Friedricha Fröbla a szkoda! Na początku XX wieku fröblizm osiągnął dość dużą popularność w Holandii i Szwajcarii, gdzie zaczęły powstawać ogródki dziecięce, a także w Anglii, gdzie powstało Towarzystwo Fröblowskie później przekształcone w Towarzystwo Narodowego Zjednoczenia Fröblowskiego. Z całą pewnością międzynarodowy sukces ogródków przedszkolnych Fröbla związany był z rosnącą potrzebą zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym, co wiązało się z postępującą wówczas industrializacją. Obecnie bardzo często wiąże się zagadnienia pedagogiki przedszkolnej i materiałów dydaktycznych dla małych dzieci z osobą Marii Montessori. Pomija się tym samym, albo zupełnie nie pamięta o roli, jaką odegrał F. Fröbel. W tym artykule chciałabym przybliżyć jego pedagogiczne poglądy. Friedrich Fröbel urodził się 21. kwietnia 1782 roku w księstwie Schwarzburg- Rudolstadt, jako szóste dziecko pastora. Dzieciństwo i wczesna młodość F. Fröbla naznaczone były stratą matki, która zmarła sześć miesięcy po urodzeniu syna. Ojciec ożenił się ponownie trzy lata później. Jednakże ani macocha, ani ojciec nie poświęcali uwagi najmłodszemu dziecku. Od małego Friedrich Fröbel pozostawiany sam sobie uwielbiał kontakt z przyrodą, a także samodzielnie zgłębiał Biblię. Te trzy elementy: strata matki, obcowanie z przyrodą oraz wiara chrześcijańska wywarły niebagatelny wpływ na jego późniejszą koncepcję pedagogiczną. Opracowała: Marta Kotarba 1

2 Jego ścieżka zawodowa była dość kręta. W roku 1803 został mierniczym posiadłości, domostw i lasów. Marzył jednak, aby wykonywać zawód architekta i szukał zatrudnienia w tym kierunku. W 1805 roku rozpoczął pracę w budownictwie. Jednak dość szybko okazało się, że i to nie jest to praca dla niego. W 1806 roku nawiązał kontakt z wpływową, patrycjuszowską rodziną von Holzhausenów we Frankfurcie i otrzymał zatrudnienia jako guwerner. Caroline von Holzhausen umożliwiła Fröblowi wyjazd do Yverdon w Szwajcarii, gdzie zapoznał się z metodami nauczania Pestalozziego, a jednocześnie kształcił swoich trzech podopiecznych. Pedagogiczne poglądy Pestalozziego odegrały znaczącą role w kształtowaniu się poglądów F. Fröbla. Warto przypomnieć, że Pestalozzi dążył do poprawy warunków życia klas niższych poprzez pedagogiczną aktywizację natury jednostek. Twierdził, że powinno dążyć się do tego, aby każdy człowiek mógł rozwijać wszystkie swoje siły. Pestalozzi uważał, że aby tak się stało należy początkowo wywierać systematyczny wpływ na ucznia. Rozwojem każdego dziecka zaś kierują trzy podstawowe siły: siła percepcyjna i intelektualna (siła głowy), na którą składają się głównie lingwistyczne zdolności poznawcze, siła fizyczna (siła rąk), związana z kontrolą ciała i zdolnościami manualnymi, siła moralna (siła serca), na którą składają się określone postawy społeczne. Te trzy siły są kategoriami, które należy pobudzać do rozwoju w sposób optymalny. Nie jest to jednak możliwe bez interwencji z zewnątrz. Doprowadzić do pełnego rozwoju owych sił można jedynie poprzez odpowiednią stymulację, którą należy rozpoczynać już we wczesnym dzieciństwie. F. Fröbel uważał, że teoria Pestalozziego wymaga solidniejszej podstawy, aby mogła dalej ewoluować. Fröblowi brakowało jednak wiedzy specjalistycznej, aby samodzielnie się tym zająć i dlatego postanowił podjąć studia pedagogiczne i nauczycielskie. Opracowała: Marta Kotarba 2

3 Z powodów osobistych, niektórzy podejrzewają, że nawiązał romans z matką swoich podopiecznych Caroline, w roku 1811 zrezygnował z posady guwernera i przeniósł się do Göttingen. Tam opracował swoją filozofię wychowania filozofię sferyczną, która była teorią naukową i metafizyczną. Jego teoria wychowania ma chrześcijańskie, choć warto podkreślić, że nie dogmatyczne korzenie. F. Fröbel uważał, że każdy człowiek jest częścią boskiej rzeczywistości i wszelkie ludzkie działania zdeterminowane są przez boską siłę (jego telos). Fröbel pojmuje więc wychowanie i nauczanie jako stymulację procesu formowania się sił, o których była wyżej mowa. Wewnętrzna rzeczywistość człowieka, gdzie drzemią potencjalne siły, powinna być stale rozwijana. Mówiąc prościej wspieranie procesu formowania się owych sił polega na gromadzeniu przez dziecko różnorodnych doświadczeń, które później łączą się w specyficzne struktury. Friedrich Fröbel podkreślał, że wychowanie i nauczanie dzieci w myśl teorii Pestalozziego powinno integrować elementarne siły: głowy, rąk i serca w celu zapewnienia pełnego wykształcenia. Wynika stąd wniosek, że wychowanie nauczające ma mieć charakter globalny, czyli musi łączyć aspekty: poznawczo-intelektualne, z fizyczno-manualnymi oraz z społecznymi i religijnymi. Ogólnie można powiedzieć, że celem kształcenia jest odkrywanie ludzkiej siły kształtowania świata. W marcu 1813 roku rozpoczęła się wojna przeciwko Napoleonowi. F. Fröbel zgłosił się na ochotnika do wojska i do maja 1814 roku brał udział w walkach. W czerwcu 1814 roku wystąpił z wojska i został asystentem na Uniwersytecie Berlińskim. W roku 1816 przeniósł się do Griesheim, aby po śmierci brata Christopha, zająć się swoimi bratankami. W 1817 roku ponownie przeniósł się, tym razem do Keilhau i tam założył prywatną szkołę pod nazwą Ogólny Niemiecki Zakład Wychowawczy. Model edukacji tworzony w Keilhau koncentrował się na wychowaniu w rodzinie. Nauczanie według Friedrich Fröbla nie powinno odbywać się w prostej formie odbierania przez uczniów instrukcji od nauczyciela, gdyż edukacja powinna być indywidualnie modelowana. Moralność i religijność tak ważna w koncepcji Fröbla wynikać miała z emocjonalnych związków ucznia z grupą. Opracowała: Marta Kotarba 3

4 Po komplikacjach natury politycznej, kiedy to policja pruska określiła jego Zakład mianem gniazda demagogów, szkoła Fröbla zaczęła podupadać. Jednak okres spędzony w Keilhau ( ) był bardzo produktywny pod względem twórczym. Fröbel napisał wówczas sześć rozpraw, między innymi: Uniwersalna edukacja w pełni odpowiadająca potrzebom charakteru niemieckiego i podstawowym potrzebom Niemców (1821), czy: O Edukacji w Niemczech (1823). Po upadku Keilhau, Friedrich Fröbel przeniósł się do Szwajcarii, gdzie pracował w prywatny zakładzie wychowawczym w Wartensee. W jego koncepcji pojawiała się wówczas obok nadal aktualnej zasady rozwijania wszystkich sił człowieka idea twórczego działania. W późniejszych latach został dyrektorem sierocińca w Bern i szkoły elementarnej w Burgdorf. Przejdę teraz do ramowego zaprezentowania koncepcji Friedricha Fröbla, która co wynika z dotychczasowych rozważań kształtowała się przez całe jego życie. Fröblowska filozofia sferyczna stanowi zarówno teorię naukową, jak i doktrynę edukacyjną. Warto podkreślić, że Friedrich Fröbel używał terminu SFERA na określenie uniwersalnej, żywej i twórczej siły, która jest podstawą świata fizycznego i duchowego zarazem. Jak już pisałam, celem kształcenia mówiąc językiem Fröbla jest rozwijanie owej sferyczności. Jak tego dokonać? Należy oprzeć subiektywne poznawania świata na aktywności pedagogicznej. Owa aktywność zmusza dziecko do analitycznego zgłębiania rzeczywistości zewnętrznej w celu odnajdywania jej struktury. Tym samym przejawia się wówczas zdolność ludzkiego umysłu do samotworzenia struktur. W procesie tym dziecko odkrywa zarówno siebie, jak i obiekt, który bada. Uczeń doświadcza, że bez człowieka nie ma zewnętrznego świata. Najważniejszą częścią pedagogicznej koncepcji Fröbla są: zabawy edukacyjne, które mają podkreślać wspólnotę dorosłych i dzieci oraz wykorzystywane do tych zabaw podarki (por. F. Kierski (1923): Podręczna Encyklopedia Pedagogiki) lub inaczej dary, które stanowią po prostu materiał autodydaktyczny, a służyć miały właśnie do badania struktury przedmiotów. Opracowała: Marta Kotarba 4

5 Warto dodać, że w roku 1836 Fröbel otworzył w Turyngii Zakład dla rozwijania zamiłowań dzieci i młodzieży do pracy, który był w zasadzie fabryką zabawek! Powstały tam pierwsze podarki, które służyć miały samouczeniu się, a były to między innymi: drewniane kule, które dzieliły się na mniejsze, pudełka z klockami, sześciany podzielone na dalsze osiem sześcianów, sześciany przestrzenne matematyczne itp., małe piłki z wełnianych nitek w kolorach tęczy, walce, wycinanki itp. Idea Friedricha Fröbla była prosta dzieci poprzez aktywny kontakt z podstawowymi formami, w zabawie miały odkrywać właściwości i strukturę owych podarków! Przykładowo od piłki (kuli), która symbolizuje jedność przechodziło się do paciorków, aż w końcu do wzorków w kropki. Miało to na celu przybliżanie idei kosmosu i procesu tworzenia poprzez budowanie. Układanie z podstawowych elementów (np. z tzw. pudelek do budowania) dawało nieograniczone możliwości tworzenia kształtów, nazywanych przez Fröbla żywymi kształtami (kształty życia.) Konstruktywne posługiwanie się prostymi zabawkami umożliwiało, zdaniem Fröbla, koncentrowanie uwagi na przedmiotach które podlegały manipulacji. Matki mogły obserwować w praktyce funkcjonowanie teorii przedszkolnych Fröbla i ewentualnie miały udzielać wskazówek i wyjaśnień swoim dzieciom. Obecność matek była niezwykle ważna, gdy Fröbel twierdził, że zaufanie i intymność są niezbędne w pracy wychowawczej. Centralną rolę w koncepcji Fröbla odgrywały oczywiście zabawy z podarkami, ale obok nich istniały zabawy ruchowe (bieganie, tańce, gry w kole itp.) oraz ogrodnictwo. Opracowała: Marta Kotarba 5

6 Fröbel starał się spopularyzować swoją teorię zabawy na różne sposoby, jednakże nie opracował jej syntezy w żadnym ze swoich pism. Co prawda 1848 roku zorganizował konferencję dla nauczycieli szkół elementarnych, na której dyskutowano związek ogródków dziecięcych ze szkołą, a także rolę, jaką mogą odegrać podarki w systemie szkolnym. Nauczyciele szkól ludowych po konferencji wystosowali nawet wniosek do Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie o włączenie fröblowskich ogródków dziecięcych do ogólnoniemieckiego systemu edukacji. Jednakże niedogmatyczne i nieortodoksyjne metody pracy we fröblowskich ogródkach dziecięcych nie podobały się rządowi pruskiemu, który zakazał otwierania i utrzymywania tego typu placówek. Innowacyjność pomysłu Fröbla polegała na tym, że jego ogródki dziecięce, jako ośrodki kształcenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zdecydowanie różniły się od współczesnych im placówek przedszkolnych, które były tylko zakładami opiekuńczymi, albo miejscem formalnego nauczania. Fröbel pragnął rozwijać procedury edukacyjne w oparciu o zabawę. Jego początkowe pomysły nauczania małych dzieci poprzez zabawę w rodzinie zostały po roku 1840 zrewidowane, w związku z tym, że pojawiła się społeczna potrzeba zapewnienia dzieciom całodziennej opieki poza domem. Ogródek dziecięcy stał się wówczas miejscem profesjonalnie organizowanej zabawy. Zajęciami dzieci kierowały po ukończeniu odpowiednich kursów przygotowujących do zawodu tzw. przewodniczki zabaw. Po II wojnie światowej ruch fröblowski praktycznie przestał istnieć, jednak system nauczania początkowego Fröbla, obejmujący zabawę z użyciem autentycznych przedmiotów wniósł bez wątpienia wiele do wychowania przedszkolnego. LITERATURA: Fröbel F. (1826): Die Menschenerziehung [Wychowanie człowieka]. Wienbrack. Kupisiewicz Cz. (2000): Myśliciele o wychowaniu. Warszawa. Opracowała: Marta Kotarba 6

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość jako element wychowania do pracy we współczesnej szkole

Przedsiębiorczość jako element wychowania do pracy we współczesnej szkole Wioleta Duda Daniel Kukla Przedsiębiorczość jako element wychowania do pracy we współczesnej szkole Wstęp W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się procesowi wychowywania do pracy młodych ludzi, począwszy

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo