Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta i gminy str 3 Rozdział II Diagnoza aktualnego stanu oświaty str 4 21 Sieć szkolno-przedszkolna str 4 22Liczebność dzieci i uczniów str Edukacja przedszkolna str Edukacja szkolna str Nabór szkoły podstawowe str Nabór gimnazja str Placówki niepubliczne str 9 23 Dane demograficzne prognozy str Szkoły podstawowe str Gimnazja str Baza lokalowa str Zatrudnienie str Kadra pedagogiczna str Pracownicy niepedagogiczni str Dowożenie uczniów str Pomoc materialna str Funkcjonowanie placówek str Charakter placówek i zdobyte certyfikaty str Dane ogólne str Osiągnięcia edukacyjne uczniów str Finansowanie oświaty str 25 Rozdział III Strategia rozwoju oświaty str Analiza SWOT str Wizja i misja bielawskiej oświaty str Wizja str Misja str Cele główne str Cele operacyjne str Harmonogram realizacji celów operacyjnych i ocena planowanych działań (spodziewane efekty) str Monitoring i ewaluacja str 50 Rozdział IV Podsumowanie str 50 2

3 Rozdział 1 Wstęp Prowadzenie oświaty jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego, ponadto edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego W związku z tym istotną sprawą dla gminy jest określenie kierunków rozwoju oświaty, mających na celu uzyskanie zadowolenia wszystkich podmiotów edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ucznia, rodzica i nauczyciela W celu opracowania całościowej koncepcji oświaty Burmistrz miasta Bielawa powołał zespół w składzie: 1 Andrzej Hordyj - wiceburmistrz Bielawy - przewodniczący zespołu, 2 Tomasz Wojciechowski - przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy - wiceprzewodniczący zespołu, 3 Jadwiga Mariolla Jonas - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy, 4 Maria Osiewała - dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, 5 Zbigniew Guzy - audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Bielawie, 6 Jadwiga Flis - dyrektor Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 7 Elżbieta Niemczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, 8 Agnieszka Cygan - dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie Strategia rozwoju oświaty gminy Bielawa na lata w swej treści zawiera: diagnozę stanu oświaty w gminie Bielawa, analizę SWOT określenie czynników wewnętrznych - mocnych i słabych stron oraz czynników zewnętrznych - szans i zagrożeń oświaty, zdefiniowanie wizji i misji bielawskiej oświaty, określenie celów i działań oraz harmonogramu i źródeł ich finansowania określenie spodziewanych efektów 11 Charakterystyka miasta i gminy Bielawa to 33-tysięczne miasto położone w województwie dolnośląskim, rozciągające się na długości 12 km wzdłuż potoku Bielawica, na powierzchni ponad 36 km 2 Podstawowym atutem miasta jest jego położenie u podnóża Gór Sowich Dużą atrakcję turystyczną stanowią obiekty zabytkowe, najcenniejsze z nich to: neogotycki kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół pw Bożego Ciała, kościół pw Świętego Ducha, Pałac Sandreckich, Pomnik Sowy, krzyże pokutne Gmina posiada dogodne warunki do rozwoju turystki Infrastruktura turystyczna i sportowa z roku na rok się rozrasta i ulega modernizacji Na terenie Gór Sowich znajduje się wiele wyciągów i tras narciarskich, szlaków rowerowych Ponadto w Górach Sowich znajduje się gęsta sieć szlaków turystycznych, prowadzących w większości po najciekawszych przyrodniczo i krajobrazowo miejscach W Bielawie znajduje się ośrodek wypoczynkowy Sudety z 24 ha zbiornikiem wodnym, w obrębie którego znajduje się pole biwakowe, kemping i baza gastronomiczna Istnieje tu możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak: pływanie, żeglarstwo, surfing, wędkarstwo Działalność turystyczną, kulturalną i sportową prowadzą w szerokim zakresie Miejskie Centrum Kultury Fizycznej (słynne imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim: 3

4 Bielawa Skate, Street Fighter Festiwal, Textilcross, Bieg Przełajowy Szlakiem Buntu Tkaczy Śląskich ), Miejski Ośrodek Kultury i Sportu (słynne imprezy ogólnopolskie: Reggae Dub Festival, Tolk Folk, Sudeckie Lato) oraz Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego (obsługa turystyczna regionu oraz wieży w kościele WNMP w Bielawie) Do realizacji oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Bielawie oprócz ośrodka Sudety służą obiekty: hala sportowa przy ul Bankowej, stadion sportowy, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gimnazjum nr 2 (wybudowane w ramach rządowego programu Moje Boisko - Orlik 2012 ), boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Gimnazjum nr 1 (wybudowane w ramach programu Boisko wielofunkcyjne w każdej gminie ), boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 (dofinansowanie z programu Blisko boisko ), pływalnia miejska Aquarius W skład pływalni wchodzą cztery niecki basenowe sportowa, rekreacyjna, brodzik i yakuzi Dodatkową atrakcją Aquariusa jest 73-metrowa zjeżdżalnia z samodzielnym lądowiskiem oraz centrum odnowy biologicznej W centrum miasta znajduje się Góra Parkowa (455 m npm) z wieżą widokową i wyciągiem narciarskim Również w granicach miasta leży Łysa Góra (365 m npm) Z Łysej Góry, jak również pobliskich Góry Żmij i Góry Czeszka korzystają miłośnicy sportów ekstremalnych paralotniarze Wzdłuż obwodnicy przebiega droga dla rowerów Obwodnica ma strategiczne znaczenie dla miasta, ponieważ została zbudowana nie tylko, by poprawić infrastrukturę drogową, ale przede wszystkim, żeby przyciągnąć do Bielawy nowych inwestorów W jej sąsiedztwie zlokalizowane są działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki pełnemu uzbrojeniu w media staną się atrakcyjnym terenem dla biznesu Do zagospodarowania przewiduje się około 65 ha uzbrojonych działek inwestycyjnych Władze Bielawy planują utworzenie parku przemysłowego Miasto na lokalizację parku wyznaczyło tereny znajdujące się wewnątrz nowej obwodnicy bielawskiej Na jego terenie, na 24 ha, mają powstać zakłady przemysłowe, a pod działalność usługową zarezerwowano kolejnych 10 ha Rozdział II Diagnoza aktualnego stanu Oświaty 21 Sieć szkolno-przedszkolna Gmina Bielawa, jak wszystkie inne gminy w kraju, w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty, przejęła obowiązek prowadzenia szkół od 1 stycznia 1996 roku Istotny wpływ na kształt sieci szkolnej miała reforma oświaty wprowadzona w 1999 roku, w wyniku której zlikwidowano poprzez wygaszanie: Szkołę Podstawową nr 6 oraz Szkołę Podstawową nr 9 i utworzono trzy gimnazja: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 W roku 2005 Starostwo Powiatowe utworzyło Gimnazjum nr 5, które wraz z Liceum Ogólnokształcącym włączyło do struktury Zespołu Szkół Ogólnokształcących W roku szkolnym 2007/08 nastąpiła reizacja sieci szkół Zlikwidowano w Bielawie dwie szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 5, funkcjonujące w czterech budynkach W wyniku likwidacji wyłączono dwa budynki z eksploatacji, dwa pozostałe pozostawiono w strukturze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 Obecnie gmina Bielawa jest em prowadzącym dla trzech gimnazjów: - Gimnazjum nr 1 w Bielawie, ul Brzeżna 48 (G 1), - Gimnazjum nr 2 w Bielawie, ul Parkowa 12 (G 2), - Gimnazjum Ekologicznego nr 3 w Bielawie, ul Lotnicza 5 (GE 3), 4

5 trzech szkół podstawowych: - Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul Waryńskiego 50 (SP 4), - Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, os Włókniarzy 10 (ESP 7), - Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, ul G Roweckiego 6 (SP 10), sześciu przedszkoli publicznych: - Przedszkola Publicznego nr 1 w Bielawie, ul Parkowa 11 (PP 1), - Przedszkola Publicznego nr 2 w Bielawie, os Włókniarzy 11 (PP 2), - Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie, ul G Roweckiego 7 (PP 3), - Przedszkola Publicznego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul Wolności 88 (PP 5), - Przedszkola Publicznego nr 7 w Bielawie, ul Klonowa 4 (PP 7), - Przedszkola Publicznego nr 8 w Bielawie, ul 3 Maja 22 (PP 8) Na terenie Bielawy znajduje się również Zespół Szkół Społecznych prowadzony przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, w którego strukturach funkcjonuje oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła muzyczna I stopnia Zadanie prowadzenia oddziałów przysposabiających do pracy gmina Bielawa powierzyła Niepublicznemu Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, w którym zagwarantowano uczniom bezpłatne nauczanie W celu zapewnienia oświacie obsługi finansowej, administracyjnej i izacyjnej gmina powołała jednostkę obsługi ekonomiczno-administracyjnej Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie 22 Liczebność dzieci i uczniów 221 Edukacja przedszkolna Oświata przedszkolna zizowana jest w sześciu przedszkolach publicznych, prowadzonych przez gminę Bielawa W roku szkolnym 2007/2008 utworzono dodatkowo jedną grupę przedszkolną, w roku 2008/ dwie dodatkowe grupy (jedną dla dzieci 6-letnich, jedną dla dzieci żłobkowych) Tabela nr 1 Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach w roku szkolnym 2008/2009 PP gr żłobkowa 3 -latki 4-latki 5-latki 6 latki O godz 8-godz razem dzieci PP PP PP PP PP PP ZSS razem liczba grup 5

6 W roku szkolnym 2008/2009 w sześciu przedszkolach prowadzonych przez gminę oraz w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół Społecznych, zizowano łącznie 27 oddziałów przedszkolnych i 3 żłobkowe W Publicznym Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonują 2 oddziały integracyjne, w których opieką specjalistów tj logopedy, rehabilitanta, rewalidanta, psychologa, specjalisty od gimnastyki mózgu - metodą Dennisona objętych jest 13 dzieci Do bielawskich przedszkoli łącznie uczęszcza 733 dzieci, tj o 58 więcej w stosunku do roku poprzedniego Większa liczba dzieci mogła zostać przyjęta do przedszkoli dzięki adaptacji nowych pomieszczeń w istniejących przedszkolach Tabela nr 2 Liczba dzieci w bielawskich przedszkolach w latach przedszkole rok szk 2007/2008 rok szkolny 2008/2009 liczba dzieci liczba grup liczba dzieci liczba grup PP PP PP PP PP PP ZSS razem Na terenie gminy Bielawa zameldowanych jest 993 dzieci w wieku przedszkolnym W roku szkolnym 2008/2009 wychowaniem przedszkolnym objętych jest ogółem 668 dzieci, co stanowi 67 % Wskaźnik dostępności do przedszkoli wzrasta wraz z wiekiem dzieci, największy odnotowuje się w przypadku dzieci sześcioletnich 86 % Rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci 6 letnie, zamieszkałe na terenie Bielawy, co oznacza, że 14 % dzieci pomimo zameldowania w Bielawie, przebywa poza Bielawą Tabela nr 3 Dostępność przedszkoli w poszczególnych grupach wiekowych w roku szk 2008/2009 wiek liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli liczba dzieci zameldowanych dostępność przedszkola w % 3-latki % 4-latki % 5-latki % 6-latki % razem % 6

7 22 2 Edukacja szkolna 1 września 2008 roku naukę w szkołach rozpoczęło łącznie 2217 uczniów, w tym: 1431 w trzech szkołach podstawowych i 786 w trzech gimnazjach Liczba uczniów zmalała o 221, czyli o ok 9 % w stosunku do roku szkolnego 2007/2008, w którym obowiązek szkolny realizowało 2438 uczniów Spadek ten przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie w szkołach liczby oddziałów W roku szkolnym 2007/2008 było ich 103, w roku bieżącym jest 95, co oznacza spadek o 8 oddziałów Tabela nr 4 Liczba uczniów i oddziałów w latach szkolnych 2005/ /09 placówka r szk 2005/2006 r szk 2006/2007 r szk 2007/2008 r szk 2008/2009 l uczn l oddz l uczn l oddz l uczn l oddz l uczn l oddz SP SP SP ESP SP razem SP G G GE razem G razem Nabór - szkoły podstawowe W roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 220 uczniów Od kilku lat daje się zauważyć niepokojące zjawisko niepełnego naboru rzeczywistego w stosunku do planowanego z demografii W ubiegłym roku odnotowano 91 % naboru, w roku bieżącym 82 %, z czego wynika, że 18 % dzieci realizuje obowiązek szkolny poza Bielawą Tabela nr 5 Nabór uczniów i oddziałów klas I szkół podstawowych w roku szk 2008/2009 placówka planowany nabór wynikający z zameldowania rzeczywisty nabór uczniów wynikający z księgi ewidencji uczniów % naboru l uczn l oddz l uczn l oddz SP % ESP % SP % ZSS razem % 7

8 Tabela nr 6 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szk 2008/2009 szk oła SP 4 ESP 7 SP 10 l u c z n kl I kl II kl III kl IV klv kl VI l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z r a z e m Nabór - gimnazja W gimnazjach, w roku szkolnym 2008/2009 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 316 uczniów Tutaj również daje się zauważyć zjawisko niepełnego naboru rzeczywistego w stosunku do planowanego z demografii 92 % nabór rzeczywisty w odniesieniu do planowanego jest co prawda wyższy niż w szkołach podstawowych, ale wynika to z sytuacji, w której mamy do czynienia z naborem dzieci spoza gminy, pozwalającym zapełnić ubytek uczniów z terenu Bielawy Tabela nr 7 Liczba uczniów i oddziałów klas I gimnazjów w roku szk 2008/2009 placówka planowany nabór wynikający z zameldowania rzeczywisty nabór uczniów wynikający z księgi ewidencji uczniów % naboru l uczn l oddz l uczn l oddz G % G % GE % G % ZSS razem % Tabela nr 8 Liczba uczniów w gimnazjach w roku szk 2008/2009 szkoła kl I kl II kl III l uczn l oddz śr/oddz l uczn l oddz śr/oddz l uczn l oddz śr/oddz razem G G GE

9 2223 Placówki niepubliczne Zespół Szkół Społecznych nie jest objęty rejonizacją W roku szkolnym 2008/2009 obowiązek szkolny w Zespole Szkół Społecznych realizuje 78 uczniów w 9 oddziałach Tabela nr 9 Liczba uczniów w ZSS STO w roku szk 2008/2009 klasa liczba uczniów liczba oddziałów I 13 1 II 10 1 III 9 1 IV 3 1 V 9 1 VI 8 1 razem SP 52 6 I 11 1 II 9 1 III 11 1 razem G 30 3 razem 82 9 System oświaty zakłada, że w gimnazjum mogą funkcjonować także oddziały przysposabiające do pracy zawodowej Organizuje się je dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie W Bielawie, w latach poprzednich klasy takie funkcjonowały w gimnazjach prowadzonych przez gminę Bielawa Od roku 2006/2007 realizacja podstawy programowej przez uczniów odbywa się w Niepublicznym Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie W pierwszym roku funkcjonowania, Niepubliczne Gimnazjum zrealizowało nabór do dwóch klas: pierwszej i drugiej W roku szkolnym 2008/2009 w trzech oddziałach naukę realizuje 88 uczniów 23 Dane demograficzne - prognozy Tabela nr 10 Liczba dzieci urodzonych w latach

10 liczba dzieci STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY GMINY BIELAWA NA LATA Z analizy liczby urodzeń dzieci w poszczególnych latach, wynika, że liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie, z dwoma wahnięciami spadkowymi w roku 2002 i 2005 Rys nr 1 Liczba dzieci urodzonych w latach liczba dzieci urodzonych w latach liczba dzieci lata 231 Szkoły podstawowe Ministerstwo Edukacji Narodowej, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych nt założeń przygotowywanej reformy edukacji przedstawiło harmonogram obejmowania dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym W późniejszym czasie zrezygnowano z różnicowania sytuacji dzieci sześcioletnich ze względu na miesiąc, w którym urodziło się dziecko Przez najbliższe trzy lata rodzice wszystkich dzieci kończących sześć lat w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie ich do szkoły podstawowej na jednakowych zasadach Zdecydowano także, że warunkiem przyjęcia na wniosek rodziców sześciolatka do szkoły podstawowej w tym okresie będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym Ponadto szkoła podstawowa musi spełniać warunki izacyjne, umożliwiające przyjęcie sześciolatków Dla porównania sytuacji sporządzone zostały dwa warianty liczby uczniów szkół podstawowych w latach wynikającej z demografii urodzeń I wariant sytuacja, w której zapisy dzieci 6-letnich do szkół będą sporadycznymi, pojedynczymi przypadkami 10

11 Tabela nr 11 Liczba uczniów i oddziałów w latach wariant I szkoła 2008/ / / / / / /2015 luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz SP SP SP razem W sytuacji, w której 6-latki nie zostałyby wprowadzone w system szkolny, do roku 2012 nastąpi spadek liczby dzieci w szkołach, a po roku 2013 niewielki wzrost II wariant sytuacja, która zakłada wejście wszystkich 6-latków w system szkolny w roku 2012, zgodnie z obowiązkiem Tabela nr 12 Liczba uczniów i oddziałów w latach wariant II szkoła 2008/ / / / / / /2015 luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz SP SP SP razem W sytuacji, w której 6-latki zostaną wprowadzone do szkół, będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem liczby dzieci i oddziałów z powodu rozpoczęcia w roku szkolnym 2012/2013 edukacji szkolnej przez dwa roczniki dzieci W obu prognozach widać mniejszy lub większy (w przypadku wejścia do szkół dwóch roczników) wzrost ogólnej liczby uczniów Powyższe prognozy nie zawierają jednak trudnych do przewidzenia czynników, takich jak: migracje ludności, zapisywanie się do szkół dzieci spoza gminy oraz ewentualne łączenie oddziałów Są to bardzo istotne czynniki, mające duży wpływ na sprawdzalność demografii W latach poprzednich prognozy demograficzne zakładały niewielki wzrost liczby uczniów w szkołach, podczas gdy w rzeczywistości ich liczba systematycznie spadała z roku na rok (2005/ , 2006/ , 2007/ , 2008/ ) 11

12 232 Gimnazja Tabela nr 13 Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach w latach szkoła 2008/ / / / / / /2015 luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz G G G G razem W gimnazjach do roku 2015 liczba uczniów będzie maleć, a wzrostu należy się spodziewać w roku 2017, kiedy to po zrealizowaniu 6-letniej nauki w szkole podstawowej, trafią do gimnazjów podwójne roczniki 24 Baza lokalowa W wyniku uszczuplenia bazy lokalowej, przede wszystkim szkół podstawowych, nastąpiło zwiększenie jej wykorzystania w roku szkolnym 2008/2009 Od przyszłego roku szkolnego może zaistnieć potrzeba uruchomienia dodatkowych oddziałów, co będzie związane z wdrażanianiem reformy obniżania wieku szkolnego Jak wynika z poniższej tabeli możliwość taka istnieje Tabela nr 14 Wykorzystanie bazy dydaktycznej szkół w roku szkolnym 2008/2009 szkoła sale dydakt pełnow sale dydakt niepełnow świetlice sale komputer sala gimnast pełnow niepełn zastęp biblioteka SP 4 ul Waryńskiego ul Ludowa SP 7 os Włókniarzy ul Żeromskiego SP 10 nowy bud stary bud razem sale lekc ilość oddz wykorzyst sal % 32, % % razem SP , % G ,5 9 95% G s % G s 1 15,5 8 52% razem G % 12

13 * sale pełnowymiarowe - 1 * sale niepełnowymiarowe 0,5 * pracownie komputerowe 0,5 * sale zastępcze 0,5 Bazę lokalową wszystkich placówek oświatowych można określić jako zadowalającą, jednak wskutek dekapitalizacji wymaga ona ciągłych nakładów na remonty i inwestycje W ostatnich trzech latach wykonano: Tabela nr 15 Remonty i inwestycje wykonane w latach ROK 2006 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Przedszkole Publiczne nr 1 Przedszkole Publiczne nr 2 Przedszkole Publiczne nr 3 Przedszkolu Publicznym nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Publiczne nr 7 wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły na parterze w ilości 11 sztuk oraz 3 okien w pomieszczeniach administracyjnych, uszczelnienie dachu na prawym skrzydle nowej części szkoły dochody własne remont salki gimnastycznej w starej części szkoły oraz obudowa grzejników w sali gimnastycznej wymiana instalacji co w mieszkaniu służbowym, wymiana instalacji kanalizacyjnej, remont dachu nad głównym wejściem do szkoły, wymiana okien w 4 pomieszczeniach, naprawa instalacji elektrycznej dochody własne malowanie sali gimnastycznej remont instalacji co, rozbudowa systemu alarmowego, wymiana instalacji elektrycznej, montaż obiegowej pompy co, wymiana zaworów hydraulicznych, remont wejścia głównego do szkoły dochody własne wymiana rur kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia oraz częściowe sfinansowanie remontu tarasu przy wejściu do szkoły remont kancelarii przedszkolnej oraz remont sali dla dzieci naprawa instalacji wewnętrznej co oraz wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana instalacji wodno- -kanalizacyjnej remont zmywalni oraz pomieszczeń przyległych, wymiana pompy obiegowej w hydroforni, remont pokrycia papowego dachu przedszkola oraz remont kwietników betonowych remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola (I i II etap), wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wymiana okien i drzwi w łączniku miedzy budynkami, malowanie kuchni, zaplecza kuchennego oraz klatki schodowe, malowanie łącznika, magazynu żywnościowego i toalety dla personelu, wymiana okien w magazynie żywnościowym i toalecie dla personelu zł 5300 zł zł 3100 zł zł zł 6692 zł 3396 zł zł zł 9410 zł projekt budowlany na elewację budynku, II etap odnowy elewacji wraz z wymianą stolarki zł Przedszkolu Publicznym nr 8 okiennej, remont pomieszczenia szatni, malowanie sali zabaw i pomieszczeń administracyjnych Gimnazjum nr 1 remont sali komputerowej, rozbudowa sieci 1220 zł 13

14 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Ekologiczne nr 3 komputerowej, naprawa sprzętu dokumentacja techniczna na wymianę stolarki drzwiowej, remont świetlicy szkolnej oraz gabinetu pedagoga, remont, malowanie i wymiana podłogi w gabinecie informatycznym, wymiana stolarki okiennej na korytarzach szkolnych (parter i I piętro) i klatkach schodowych, wymiana stolarki okiennej w świetlicy szkolnej, bibliotece szkolnej, sekretariacie, pokoju nauczycielskim, malowanie korytarza na II piętrze oraz gabinetów przedmiotowych, pokrycie dachu sali gimnastycznej papą termozgrzewalną malowanie 7 sal lekcyjnych i 2 szatni przy sali gimnastycznej, remont strefy wejściowej do budynku szkoły wraz z wymianą drzwi wejściowych, remont kotłów co zł zł ROK 2007 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Przedszkole Publiczne nr 1 Przedszkole Publiczne nr 2 Przedszkole Publiczne nr 3 wzmocnienie profili PCV w oknach w nowej części szkoły, wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły i gabinecie języków obcych (3 sztuki), montaż 4 parapetów wewnętrznych, wymiana okna w gabinecie matematycznym w starej części szkoły, cyklinowanie i lakierowanie korytarza w starej części szkoły, cyklinowanie i lakierowanie oraz renowacja ciągu komunikacyjnego starej części szkoły, adaptacja pomieszczeń szatni na bibliotekę, remont pieca co (wymiana palnika na gazowy), remont podłogi w gabinecie kształcenia zintegrowanego w starej części szkoły, renowacja drzwi wejściowych do starej części szkoły kolejny etap wymiany stolarki okiennej na PCV (37 okien), wymiana drzwi wejściowych do obiektu szkoły, remont chodnika przy budynku szkoły, montaż odpowietrzników w instalacji co wymiana zaworów hydrantowych w ilości 15 sztuk, wymiana rur wodociągowych, obudowa rur wodociągowych w szatni, roboty dekarsko-blacharskie wraz z wymianą pokrycia dachowego z blachy, malowanie dachu nad salą gimnastyczną, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej, malowanie auli i małej sali gimnastycznej remont dachu budynku przedszkola wraz z wymianą rynien, wymiana stolarki okiennej i parapetów w całym przedszkolu, wymiana drzwi wejściowych oraz naprawa sprzętu wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach i pralni oraz wymiana wodnej sieci hydrantowej, remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej ZADANIE INWESTYCYJNE wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją etap I naprawa i wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach przedszkolnych, remont kwietników betonowych (II etap), modernizacja zmywalni, remont pralni i prasowalni oraz łazienki, miejscowa naprawa pokrycia dachowego, wyłożenie płytek ceramicznych w korytarzu przedszkola i części zł zł zł zł zł zł zł 14

15 Przedszkolu Publicznym nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Publiczne nr 7 Przedszkolu Publicznym nr 8 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Ekologiczne nr 3 gospodarczej budynku adaptacja strychu na magazyn podręczny, remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej, odprowadzenie wody deszczowej od budynku przedszkola, roboty dekarskie, wykonanie cokołu pod zł ogrodzenie i obłożenie go płytkami, wykonanie i montaż elementów ogrodzenia naprawa dachu wraz z uzupełnieniem rynien na budynku przedszkola, wymiana stolarki okiennej zł i montaż parapetów montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu, remont instalacji wodociągowej, zł remont sanitariatów oraz remont instalacji wodnej rozbudowa systemu alarmowego, wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną dachu, wymiana instalacji odgromowej budynku dydaktycznego, roboty zł malarskie i malowanie podłóg oraz naprawa sprzętu remont korytarza orasz osadzenie 4 drzwi, rozbudowa systemu alarmowego, remont dachu budynku szkoły, opłata za nadzór nad wykonywanymi remontami, montaż drzwi, montaż zaworów grzewczych, zł modernizacja strefy wejściowej, modernizacja korytarza i pomieszczeń biblioteki szkolnej ZADANIE INWESTYCYJNE remont elewacji budynku (etap I ) zł remont kotła gazowego, remont gabinetów lekcyjnych, wymiana stolarki okiennej w ilości 12 sztuk okien PCV i 1 sztuki drzwi aluminiowych, rozbudowa systemu zł alarmowego, remont gabinetu lekarskiego, montaż drzwi, naprawa dachu, naprawa sprzętu szkolnego ROK 2008 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 konserwacja wykładziny podłogowej w gabinecie lekcyjnym, wykonanie projektu na wyburzenie budynku gospodarczego przy ul Ludowej, wymiana opraw oświetleniowych w budynku przy ul Ludowej, remont ciągów komunikacyjnych przy ul Waryńskiego 50, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul Ludowej, cyklinowanie podłóg i malowanie 2 sal lekcyjnych przy ul Ludowej ZADANIE INWESTYCYJNE modernizacja i adaptacja budynku dla osób niepełnosprawnych wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy wejściu do szkoły, naprawa instalacji odgromowej oraz natężenia oświetlenia, wymiana instalacji wodnej zimnej i ciepłej wody, zakup żaluzji do klas na I piętrze i parterze szkoły, naprawa kserokopiarki wymiana stolarki okiennej na PCV (ostatni etap), wymiana zaworów grzejnych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul Żeromskiego 18, prace elektryczne w budynku przy ul Żeromskiego zł zł zł 15

16 modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej i w korytarzu, cyklinowanie i malowanie podłóg, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w nowym budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej we wszystkich zł pomieszczeniach świetlicy szkolnej, remont sanitariatów i szatni przy dużej sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa nr 10 remont wejścia głównego do budynku szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej w nowym budynku szkoły dochody własne wymiana 6 drzwi balkonowych z drewnianych na PCV 8200 zł w nowej części szkoły ZADANIE INWESTYCYJNE budowa boiska zł wykonanie projektu budowlanego na modernizację kuchni i instalacji sanitarnej, remont kuchni i zmywalni, modernizacja i wymiana instalacji gazowej, remont Przedszkole Publiczne Nr 1 podłóg w pomieszczeniach przedszkola oraz wymiana rur centralnego ogrzewania pod podłogami ZADANIE INWESTYCYJNE zakup zmywarki gastronomicznej oraz młynka do odpadów zł zł remont pomieszczeń kuchennych, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, remont instalacji wodnokanalizacyjnej zł w pomieszczeniach grupy Przedszkole Publiczne Nr 2 żłobkowej ZADANIE INWESTYCYJNE wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją-etap II, zł 7339 zł zakup zmywarki gastronomiczne naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach gospodarczych przedszkola, malowanie klatki schodowej w części gospodarczej budynku i remont instalacji wodnej, Przedszkole Publiczne Nr 3 naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach gospodarczych zł przedszkola, remont szatni ZADANIE INWESTYCYJNE modernizacja pokrycia dachowego zakup stołu gastronomicznego zł 5792 zł wymiana opraw oświetleniowych oraz remont zł Przedszkolu Publicznym nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ogrodzenia ZADANIE INWESTYCYJNE zakup patelni elektrycznej 5199 zł Przedszkole Publiczne nr 7 wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz naprawa sprzętu zł remont podłogi w holu przedszkola, wymiana grzejników żeliwnych po awarii, remont drzwi Przedszkolu Publicznym nr 8 wejściowych, malowanie sali wraz z cyklinowaniem podłogi oraz naprawa sprzętu zł ZADANIE INWESTYCYJNE modernizacja kotłowni i instalacji co zł naprawa i modernizacja centralnego ogrzewania Gimnazjum nr 1 i przyłącza wodno-kanalizacyjnego, instalacja hydrantowa w budynku dydaktycznym, demontaż i montaż grzejników, remont klatek schodowych 16

17 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w budynku szkoły, wykonanie drogi dojazdowej i parkingu na terenie szkoły, remont sieci wodociągowej i wykonanie nowego zewnętrznego przyłącza wody, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach strychowych ZADANIE INWESTYCYJNE budowa boiska wielofunkcyjnego adaptacja klasy lekcyjnej na siłownię, remont korytarzy szkolnych (II etap), malowanie świetlicy szkolnej, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, remont ogrodzenia z rekultywacją terenów przy obiekcie ZADANIE INWESTYCYJNE remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku (etap II ) budowa kompleksu boisk częściowa naprawa dachu budynku szkoły, usunięcie awarii kotła co, remont 5 klatek schodowych i 7 gabinetów przedmiotowych, częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej zł zł zł zł zł zł 25 Zatrudnienie 251 Kadra pedagogiczna Do roku szkolnego 2007/2008, ilość nauczycieli w przedszkolach corocznie pozostawała niezmienna w stosunku do roku poprzedniego W związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w przedszkolach oraz potrzebą izacji grup zerowych 8-godzinnych w miejsce 5-godzinnych liczba nauczycieli wzrosła z 54 do 59 Tabela nr 16 Nauczyciele przedszkoli wg stopni awansu placówka stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby PP PP , ,09 11 PP PP 5 0, ,67 4 8,81 12 PP ,4 4 4,09 5 8,49 10 PP , ,09 10 razem PP 2,14 3 8, , , ,

18 Tabela nr 17 Nauczyciele przedszkoli wg wykształcenia placówka średnie kol nauczyc licencjackie magisterskie razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby PP PP , ,09 11 PP PP ,81 8 8,81 12 PP ,4 2 5,09 6 8,49 10 PP ,09 5 9,09 10 razem PP , , ,48 59 W szkołach prowadzonych przez Gminę Bielawa w roku szkolnym 2008/2009 proces dydaktyczny realizuje 212 nauczycieli zatrudnionych łącznie na 185,10 etatach Analizując zatrudnienie nauczycieli w aspekcie uzyskanych stopni awansu zawodowego należy stwierdzić, że największą liczbę stanowią nauczyciele dyplomowani, których liczba rośnie z roku na rok, za sprawą realizacji przez nauczycieli ścieżki awansu zawodowego W porównaniu z latami poprzednimi wzrosła liczba nauczycieli kontraktowych i stażystów, co oznacza, że pracę w szkolnictwie rozpoczynają nowi nauczyciele Tabela nr 18 Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wg stopni awansu placówka stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby SP , , ,61 41 SP 7 0,5 1 5, , ,51 39 SP , , ,89 46 razem SP 6,5 7 12, , , G ,76 7 9, ,64 25 G 2 0,5 1 3, , , ,35 38 G 3 1, , , ,10 23 razem G 2 3 7, , , ,09 86 razem SP i G 8, , , , , W aspekcie wykształcenia, największą liczbę stanowią nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i wynika to w dużej mierze z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 18

19 wykształcenia W Szkole Podstawowej nr 10 odnotowuje się 100% nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim, w pozostałych szkołach sytuacja taka nastąpi w niedługim czasie, ponieważ nauczyciele zobowiązani są uzupełnić swoje kwalifikacje Podwyższanie kwalifikacji pomaga nauczycielom w realizacji ścieżki awansu zawodowego oraz zapobiega utracie godzin potrzebnych do uzyskania wymaganego pensum godzin dydaktycznych Tabela nr 19 Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wg wykształcenia placówka średnie kol nauczyc licencjackie magisterskie razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby SP , , ,61 41 SP , ,51 39 SP , ,89 46 razem SP , , , G , , ,64 25 G , , ,35 38 G , ,10 23 razem G , , ,09 86 razem SP i G , , , Zmniejszeniu liczby oddziałów w szkołach towarzyszy zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli W roku szkolnym 2007/2008 łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach było ich 226, w roku szkolnym 2008/ Pracownicy niepedagogiczni Pracownicy administracji i obsługi w placówkach oświatowych zatrudniani są zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Burmistrza Bielawy w sprawie przyjęcia założeń do opracowania arkusza izacji szkoły na dany rok szkolny Zgodnie z w/w zarządzeniem etaty pracowników winno się planować: - w szkołach ze wskaźnikiem 0,375 etatu na oddział, - w przedszkolach 1,25 etatu na oddział, - w przedszkolach z grupami żłobkowymi 1,40 etatu na oddział W przypadku przekroczenia w/w wskaźnika należy zgodnie z w/w zarządzeniem stopniowo doprowadzać do jego osiągnięcia poprzez niezatrudnianie nowych pracowników w miejsce zwalniających się w sposób naturalny 19

20 Tabela nr 20 Liczba pracowników niepedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Bielawa placówka referent, sekretarka sekretarz rob gosp, sprzątaczka woźny, dozorca palacz kucharka intendent pielęgniarka opiekunka dziecięca razem l oddz wsk etat/oddz SP 4 1 4,5 1,5 0,5 7,5 19 0,395 SP ,429 SP ,458 G ,444 G ,429 G ,75 PP ,25 PP ,40 PP ,40 PP ,80 PP ,20 PP ,20 razem 8 41,5 15,5 0, ,5 159 Obsługę administracyjno-finansową gminnych placówek oświatowych prowadzi na mocy uchwały RM Bielawy Miejski Zarząd Placówek Oświaty Jest to ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie, ponieważ ogranicza wydatki związane z administrowaniem poszczególnych placówek oświatowych W celu usprawnienia systemu w 2006 roku zinformatyzowano system obsługi finansowej poprzez zakup programów pozwalających na elektroniczne projektowanie planów finansowych poszczególnych placówek oraz scalanie budżetów na poziomie u prowadzącego Tabela nr 21 Liczba pracowników MZPO placówka dyrektor główny księgowy specjaliści kierowca razem MZPO Dowożenie uczniów Dowożenie uczniów w gminie Bielawa odbywa się na podstawie art 17 ust 3a ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie ze stanowiskiem Rady Miejskiej Bielawy przyjętym wraz z podjęciem uchwał w sprawie likwidacji szkół podstawowych W I półroczu roku szkolnego 2008/2009 dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się na podstawie umów zawiązanych ze stowarzyszeniami, które dowoziły uczniów własnym środkiem transportu, 20

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo