Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta i gminy str 3 Rozdział II Diagnoza aktualnego stanu oświaty str 4 21 Sieć szkolno-przedszkolna str 4 22Liczebność dzieci i uczniów str Edukacja przedszkolna str Edukacja szkolna str Nabór szkoły podstawowe str Nabór gimnazja str Placówki niepubliczne str 9 23 Dane demograficzne prognozy str Szkoły podstawowe str Gimnazja str Baza lokalowa str Zatrudnienie str Kadra pedagogiczna str Pracownicy niepedagogiczni str Dowożenie uczniów str Pomoc materialna str Funkcjonowanie placówek str Charakter placówek i zdobyte certyfikaty str Dane ogólne str Osiągnięcia edukacyjne uczniów str Finansowanie oświaty str 25 Rozdział III Strategia rozwoju oświaty str Analiza SWOT str Wizja i misja bielawskiej oświaty str Wizja str Misja str Cele główne str Cele operacyjne str Harmonogram realizacji celów operacyjnych i ocena planowanych działań (spodziewane efekty) str Monitoring i ewaluacja str 50 Rozdział IV Podsumowanie str 50 2

3 Rozdział 1 Wstęp Prowadzenie oświaty jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego, ponadto edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego W związku z tym istotną sprawą dla gminy jest określenie kierunków rozwoju oświaty, mających na celu uzyskanie zadowolenia wszystkich podmiotów edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ucznia, rodzica i nauczyciela W celu opracowania całościowej koncepcji oświaty Burmistrz miasta Bielawa powołał zespół w składzie: 1 Andrzej Hordyj - wiceburmistrz Bielawy - przewodniczący zespołu, 2 Tomasz Wojciechowski - przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy - wiceprzewodniczący zespołu, 3 Jadwiga Mariolla Jonas - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy, 4 Maria Osiewała - dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, 5 Zbigniew Guzy - audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Bielawie, 6 Jadwiga Flis - dyrektor Gimnazjum nr 2 w Bielawie, 7 Elżbieta Niemczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, 8 Agnieszka Cygan - dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie Strategia rozwoju oświaty gminy Bielawa na lata w swej treści zawiera: diagnozę stanu oświaty w gminie Bielawa, analizę SWOT określenie czynników wewnętrznych - mocnych i słabych stron oraz czynników zewnętrznych - szans i zagrożeń oświaty, zdefiniowanie wizji i misji bielawskiej oświaty, określenie celów i działań oraz harmonogramu i źródeł ich finansowania określenie spodziewanych efektów 11 Charakterystyka miasta i gminy Bielawa to 33-tysięczne miasto położone w województwie dolnośląskim, rozciągające się na długości 12 km wzdłuż potoku Bielawica, na powierzchni ponad 36 km 2 Podstawowym atutem miasta jest jego położenie u podnóża Gór Sowich Dużą atrakcję turystyczną stanowią obiekty zabytkowe, najcenniejsze z nich to: neogotycki kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół pw Bożego Ciała, kościół pw Świętego Ducha, Pałac Sandreckich, Pomnik Sowy, krzyże pokutne Gmina posiada dogodne warunki do rozwoju turystki Infrastruktura turystyczna i sportowa z roku na rok się rozrasta i ulega modernizacji Na terenie Gór Sowich znajduje się wiele wyciągów i tras narciarskich, szlaków rowerowych Ponadto w Górach Sowich znajduje się gęsta sieć szlaków turystycznych, prowadzących w większości po najciekawszych przyrodniczo i krajobrazowo miejscach W Bielawie znajduje się ośrodek wypoczynkowy Sudety z 24 ha zbiornikiem wodnym, w obrębie którego znajduje się pole biwakowe, kemping i baza gastronomiczna Istnieje tu możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak: pływanie, żeglarstwo, surfing, wędkarstwo Działalność turystyczną, kulturalną i sportową prowadzą w szerokim zakresie Miejskie Centrum Kultury Fizycznej (słynne imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim: 3

4 Bielawa Skate, Street Fighter Festiwal, Textilcross, Bieg Przełajowy Szlakiem Buntu Tkaczy Śląskich ), Miejski Ośrodek Kultury i Sportu (słynne imprezy ogólnopolskie: Reggae Dub Festival, Tolk Folk, Sudeckie Lato) oraz Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego (obsługa turystyczna regionu oraz wieży w kościele WNMP w Bielawie) Do realizacji oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Bielawie oprócz ośrodka Sudety służą obiekty: hala sportowa przy ul Bankowej, stadion sportowy, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy Gimnazjum nr 2 (wybudowane w ramach rządowego programu Moje Boisko - Orlik 2012 ), boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Gimnazjum nr 1 (wybudowane w ramach programu Boisko wielofunkcyjne w każdej gminie ), boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 (dofinansowanie z programu Blisko boisko ), pływalnia miejska Aquarius W skład pływalni wchodzą cztery niecki basenowe sportowa, rekreacyjna, brodzik i yakuzi Dodatkową atrakcją Aquariusa jest 73-metrowa zjeżdżalnia z samodzielnym lądowiskiem oraz centrum odnowy biologicznej W centrum miasta znajduje się Góra Parkowa (455 m npm) z wieżą widokową i wyciągiem narciarskim Również w granicach miasta leży Łysa Góra (365 m npm) Z Łysej Góry, jak również pobliskich Góry Żmij i Góry Czeszka korzystają miłośnicy sportów ekstremalnych paralotniarze Wzdłuż obwodnicy przebiega droga dla rowerów Obwodnica ma strategiczne znaczenie dla miasta, ponieważ została zbudowana nie tylko, by poprawić infrastrukturę drogową, ale przede wszystkim, żeby przyciągnąć do Bielawy nowych inwestorów W jej sąsiedztwie zlokalizowane są działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki pełnemu uzbrojeniu w media staną się atrakcyjnym terenem dla biznesu Do zagospodarowania przewiduje się około 65 ha uzbrojonych działek inwestycyjnych Władze Bielawy planują utworzenie parku przemysłowego Miasto na lokalizację parku wyznaczyło tereny znajdujące się wewnątrz nowej obwodnicy bielawskiej Na jego terenie, na 24 ha, mają powstać zakłady przemysłowe, a pod działalność usługową zarezerwowano kolejnych 10 ha Rozdział II Diagnoza aktualnego stanu Oświaty 21 Sieć szkolno-przedszkolna Gmina Bielawa, jak wszystkie inne gminy w kraju, w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty, przejęła obowiązek prowadzenia szkół od 1 stycznia 1996 roku Istotny wpływ na kształt sieci szkolnej miała reforma oświaty wprowadzona w 1999 roku, w wyniku której zlikwidowano poprzez wygaszanie: Szkołę Podstawową nr 6 oraz Szkołę Podstawową nr 9 i utworzono trzy gimnazja: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 W roku 2005 Starostwo Powiatowe utworzyło Gimnazjum nr 5, które wraz z Liceum Ogólnokształcącym włączyło do struktury Zespołu Szkół Ogólnokształcących W roku szkolnym 2007/08 nastąpiła reizacja sieci szkół Zlikwidowano w Bielawie dwie szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 5, funkcjonujące w czterech budynkach W wyniku likwidacji wyłączono dwa budynki z eksploatacji, dwa pozostałe pozostawiono w strukturze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 Obecnie gmina Bielawa jest em prowadzącym dla trzech gimnazjów: - Gimnazjum nr 1 w Bielawie, ul Brzeżna 48 (G 1), - Gimnazjum nr 2 w Bielawie, ul Parkowa 12 (G 2), - Gimnazjum Ekologicznego nr 3 w Bielawie, ul Lotnicza 5 (GE 3), 4

5 trzech szkół podstawowych: - Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul Waryńskiego 50 (SP 4), - Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, os Włókniarzy 10 (ESP 7), - Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, ul G Roweckiego 6 (SP 10), sześciu przedszkoli publicznych: - Przedszkola Publicznego nr 1 w Bielawie, ul Parkowa 11 (PP 1), - Przedszkola Publicznego nr 2 w Bielawie, os Włókniarzy 11 (PP 2), - Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie, ul G Roweckiego 7 (PP 3), - Przedszkola Publicznego nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, ul Wolności 88 (PP 5), - Przedszkola Publicznego nr 7 w Bielawie, ul Klonowa 4 (PP 7), - Przedszkola Publicznego nr 8 w Bielawie, ul 3 Maja 22 (PP 8) Na terenie Bielawy znajduje się również Zespół Szkół Społecznych prowadzony przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, w którego strukturach funkcjonuje oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła muzyczna I stopnia Zadanie prowadzenia oddziałów przysposabiających do pracy gmina Bielawa powierzyła Niepublicznemu Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, w którym zagwarantowano uczniom bezpłatne nauczanie W celu zapewnienia oświacie obsługi finansowej, administracyjnej i izacyjnej gmina powołała jednostkę obsługi ekonomiczno-administracyjnej Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie 22 Liczebność dzieci i uczniów 221 Edukacja przedszkolna Oświata przedszkolna zizowana jest w sześciu przedszkolach publicznych, prowadzonych przez gminę Bielawa W roku szkolnym 2007/2008 utworzono dodatkowo jedną grupę przedszkolną, w roku 2008/ dwie dodatkowe grupy (jedną dla dzieci 6-letnich, jedną dla dzieci żłobkowych) Tabela nr 1 Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach w roku szkolnym 2008/2009 PP gr żłobkowa 3 -latki 4-latki 5-latki 6 latki O godz 8-godz razem dzieci PP PP PP PP PP PP ZSS razem liczba grup 5

6 W roku szkolnym 2008/2009 w sześciu przedszkolach prowadzonych przez gminę oraz w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół Społecznych, zizowano łącznie 27 oddziałów przedszkolnych i 3 żłobkowe W Publicznym Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonują 2 oddziały integracyjne, w których opieką specjalistów tj logopedy, rehabilitanta, rewalidanta, psychologa, specjalisty od gimnastyki mózgu - metodą Dennisona objętych jest 13 dzieci Do bielawskich przedszkoli łącznie uczęszcza 733 dzieci, tj o 58 więcej w stosunku do roku poprzedniego Większa liczba dzieci mogła zostać przyjęta do przedszkoli dzięki adaptacji nowych pomieszczeń w istniejących przedszkolach Tabela nr 2 Liczba dzieci w bielawskich przedszkolach w latach przedszkole rok szk 2007/2008 rok szkolny 2008/2009 liczba dzieci liczba grup liczba dzieci liczba grup PP PP PP PP PP PP ZSS razem Na terenie gminy Bielawa zameldowanych jest 993 dzieci w wieku przedszkolnym W roku szkolnym 2008/2009 wychowaniem przedszkolnym objętych jest ogółem 668 dzieci, co stanowi 67 % Wskaźnik dostępności do przedszkoli wzrasta wraz z wiekiem dzieci, największy odnotowuje się w przypadku dzieci sześcioletnich 86 % Rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie dzieci 6 letnie, zamieszkałe na terenie Bielawy, co oznacza, że 14 % dzieci pomimo zameldowania w Bielawie, przebywa poza Bielawą Tabela nr 3 Dostępność przedszkoli w poszczególnych grupach wiekowych w roku szk 2008/2009 wiek liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli liczba dzieci zameldowanych dostępność przedszkola w % 3-latki % 4-latki % 5-latki % 6-latki % razem % 6

7 22 2 Edukacja szkolna 1 września 2008 roku naukę w szkołach rozpoczęło łącznie 2217 uczniów, w tym: 1431 w trzech szkołach podstawowych i 786 w trzech gimnazjach Liczba uczniów zmalała o 221, czyli o ok 9 % w stosunku do roku szkolnego 2007/2008, w którym obowiązek szkolny realizowało 2438 uczniów Spadek ten przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie w szkołach liczby oddziałów W roku szkolnym 2007/2008 było ich 103, w roku bieżącym jest 95, co oznacza spadek o 8 oddziałów Tabela nr 4 Liczba uczniów i oddziałów w latach szkolnych 2005/ /09 placówka r szk 2005/2006 r szk 2006/2007 r szk 2007/2008 r szk 2008/2009 l uczn l oddz l uczn l oddz l uczn l oddz l uczn l oddz SP SP SP ESP SP razem SP G G GE razem G razem Nabór - szkoły podstawowe W roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 220 uczniów Od kilku lat daje się zauważyć niepokojące zjawisko niepełnego naboru rzeczywistego w stosunku do planowanego z demografii W ubiegłym roku odnotowano 91 % naboru, w roku bieżącym 82 %, z czego wynika, że 18 % dzieci realizuje obowiązek szkolny poza Bielawą Tabela nr 5 Nabór uczniów i oddziałów klas I szkół podstawowych w roku szk 2008/2009 placówka planowany nabór wynikający z zameldowania rzeczywisty nabór uczniów wynikający z księgi ewidencji uczniów % naboru l uczn l oddz l uczn l oddz SP % ESP % SP % ZSS razem % 7

8 Tabela nr 6 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szk 2008/2009 szk oła SP 4 ESP 7 SP 10 l u c z n kl I kl II kl III kl IV klv kl VI l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z l u c z n l o d d z ś r / o d d z r a z e m Nabór - gimnazja W gimnazjach, w roku szkolnym 2008/2009 naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 316 uczniów Tutaj również daje się zauważyć zjawisko niepełnego naboru rzeczywistego w stosunku do planowanego z demografii 92 % nabór rzeczywisty w odniesieniu do planowanego jest co prawda wyższy niż w szkołach podstawowych, ale wynika to z sytuacji, w której mamy do czynienia z naborem dzieci spoza gminy, pozwalającym zapełnić ubytek uczniów z terenu Bielawy Tabela nr 7 Liczba uczniów i oddziałów klas I gimnazjów w roku szk 2008/2009 placówka planowany nabór wynikający z zameldowania rzeczywisty nabór uczniów wynikający z księgi ewidencji uczniów % naboru l uczn l oddz l uczn l oddz G % G % GE % G % ZSS razem % Tabela nr 8 Liczba uczniów w gimnazjach w roku szk 2008/2009 szkoła kl I kl II kl III l uczn l oddz śr/oddz l uczn l oddz śr/oddz l uczn l oddz śr/oddz razem G G GE

9 2223 Placówki niepubliczne Zespół Szkół Społecznych nie jest objęty rejonizacją W roku szkolnym 2008/2009 obowiązek szkolny w Zespole Szkół Społecznych realizuje 78 uczniów w 9 oddziałach Tabela nr 9 Liczba uczniów w ZSS STO w roku szk 2008/2009 klasa liczba uczniów liczba oddziałów I 13 1 II 10 1 III 9 1 IV 3 1 V 9 1 VI 8 1 razem SP 52 6 I 11 1 II 9 1 III 11 1 razem G 30 3 razem 82 9 System oświaty zakłada, że w gimnazjum mogą funkcjonować także oddziały przysposabiające do pracy zawodowej Organizuje się je dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie W Bielawie, w latach poprzednich klasy takie funkcjonowały w gimnazjach prowadzonych przez gminę Bielawa Od roku 2006/2007 realizacja podstawy programowej przez uczniów odbywa się w Niepublicznym Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie W pierwszym roku funkcjonowania, Niepubliczne Gimnazjum zrealizowało nabór do dwóch klas: pierwszej i drugiej W roku szkolnym 2008/2009 w trzech oddziałach naukę realizuje 88 uczniów 23 Dane demograficzne - prognozy Tabela nr 10 Liczba dzieci urodzonych w latach

10 liczba dzieci STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY GMINY BIELAWA NA LATA Z analizy liczby urodzeń dzieci w poszczególnych latach, wynika, że liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie, z dwoma wahnięciami spadkowymi w roku 2002 i 2005 Rys nr 1 Liczba dzieci urodzonych w latach liczba dzieci urodzonych w latach liczba dzieci lata 231 Szkoły podstawowe Ministerstwo Edukacji Narodowej, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych nt założeń przygotowywanej reformy edukacji przedstawiło harmonogram obejmowania dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym W późniejszym czasie zrezygnowano z różnicowania sytuacji dzieci sześcioletnich ze względu na miesiąc, w którym urodziło się dziecko Przez najbliższe trzy lata rodzice wszystkich dzieci kończących sześć lat w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie ich do szkoły podstawowej na jednakowych zasadach Zdecydowano także, że warunkiem przyjęcia na wniosek rodziców sześciolatka do szkoły podstawowej w tym okresie będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym Ponadto szkoła podstawowa musi spełniać warunki izacyjne, umożliwiające przyjęcie sześciolatków Dla porównania sytuacji sporządzone zostały dwa warianty liczby uczniów szkół podstawowych w latach wynikającej z demografii urodzeń I wariant sytuacja, w której zapisy dzieci 6-letnich do szkół będą sporadycznymi, pojedynczymi przypadkami 10

11 Tabela nr 11 Liczba uczniów i oddziałów w latach wariant I szkoła 2008/ / / / / / /2015 luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz SP SP SP razem W sytuacji, w której 6-latki nie zostałyby wprowadzone w system szkolny, do roku 2012 nastąpi spadek liczby dzieci w szkołach, a po roku 2013 niewielki wzrost II wariant sytuacja, która zakłada wejście wszystkich 6-latków w system szkolny w roku 2012, zgodnie z obowiązkiem Tabela nr 12 Liczba uczniów i oddziałów w latach wariant II szkoła 2008/ / / / / / /2015 luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz SP SP SP razem W sytuacji, w której 6-latki zostaną wprowadzone do szkół, będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem liczby dzieci i oddziałów z powodu rozpoczęcia w roku szkolnym 2012/2013 edukacji szkolnej przez dwa roczniki dzieci W obu prognozach widać mniejszy lub większy (w przypadku wejścia do szkół dwóch roczników) wzrost ogólnej liczby uczniów Powyższe prognozy nie zawierają jednak trudnych do przewidzenia czynników, takich jak: migracje ludności, zapisywanie się do szkół dzieci spoza gminy oraz ewentualne łączenie oddziałów Są to bardzo istotne czynniki, mające duży wpływ na sprawdzalność demografii W latach poprzednich prognozy demograficzne zakładały niewielki wzrost liczby uczniów w szkołach, podczas gdy w rzeczywistości ich liczba systematycznie spadała z roku na rok (2005/ , 2006/ , 2007/ , 2008/ ) 11

12 232 Gimnazja Tabela nr 13 Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach w latach szkoła 2008/ / / / / / /2015 luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz luczn loddz G G G G razem W gimnazjach do roku 2015 liczba uczniów będzie maleć, a wzrostu należy się spodziewać w roku 2017, kiedy to po zrealizowaniu 6-letniej nauki w szkole podstawowej, trafią do gimnazjów podwójne roczniki 24 Baza lokalowa W wyniku uszczuplenia bazy lokalowej, przede wszystkim szkół podstawowych, nastąpiło zwiększenie jej wykorzystania w roku szkolnym 2008/2009 Od przyszłego roku szkolnego może zaistnieć potrzeba uruchomienia dodatkowych oddziałów, co będzie związane z wdrażanianiem reformy obniżania wieku szkolnego Jak wynika z poniższej tabeli możliwość taka istnieje Tabela nr 14 Wykorzystanie bazy dydaktycznej szkół w roku szkolnym 2008/2009 szkoła sale dydakt pełnow sale dydakt niepełnow świetlice sale komputer sala gimnast pełnow niepełn zastęp biblioteka SP 4 ul Waryńskiego ul Ludowa SP 7 os Włókniarzy ul Żeromskiego SP 10 nowy bud stary bud razem sale lekc ilość oddz wykorzyst sal % 32, % % razem SP , % G ,5 9 95% G s % G s 1 15,5 8 52% razem G % 12

13 * sale pełnowymiarowe - 1 * sale niepełnowymiarowe 0,5 * pracownie komputerowe 0,5 * sale zastępcze 0,5 Bazę lokalową wszystkich placówek oświatowych można określić jako zadowalającą, jednak wskutek dekapitalizacji wymaga ona ciągłych nakładów na remonty i inwestycje W ostatnich trzech latach wykonano: Tabela nr 15 Remonty i inwestycje wykonane w latach ROK 2006 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Przedszkole Publiczne nr 1 Przedszkole Publiczne nr 2 Przedszkole Publiczne nr 3 Przedszkolu Publicznym nr 5 Z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Publiczne nr 7 wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły na parterze w ilości 11 sztuk oraz 3 okien w pomieszczeniach administracyjnych, uszczelnienie dachu na prawym skrzydle nowej części szkoły dochody własne remont salki gimnastycznej w starej części szkoły oraz obudowa grzejników w sali gimnastycznej wymiana instalacji co w mieszkaniu służbowym, wymiana instalacji kanalizacyjnej, remont dachu nad głównym wejściem do szkoły, wymiana okien w 4 pomieszczeniach, naprawa instalacji elektrycznej dochody własne malowanie sali gimnastycznej remont instalacji co, rozbudowa systemu alarmowego, wymiana instalacji elektrycznej, montaż obiegowej pompy co, wymiana zaworów hydraulicznych, remont wejścia głównego do szkoły dochody własne wymiana rur kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia oraz częściowe sfinansowanie remontu tarasu przy wejściu do szkoły remont kancelarii przedszkolnej oraz remont sali dla dzieci naprawa instalacji wewnętrznej co oraz wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana instalacji wodno- -kanalizacyjnej remont zmywalni oraz pomieszczeń przyległych, wymiana pompy obiegowej w hydroforni, remont pokrycia papowego dachu przedszkola oraz remont kwietników betonowych remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola (I i II etap), wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wymiana okien i drzwi w łączniku miedzy budynkami, malowanie kuchni, zaplecza kuchennego oraz klatki schodowe, malowanie łącznika, magazynu żywnościowego i toalety dla personelu, wymiana okien w magazynie żywnościowym i toalecie dla personelu zł 5300 zł zł 3100 zł zł zł 6692 zł 3396 zł zł zł 9410 zł projekt budowlany na elewację budynku, II etap odnowy elewacji wraz z wymianą stolarki zł Przedszkolu Publicznym nr 8 okiennej, remont pomieszczenia szatni, malowanie sali zabaw i pomieszczeń administracyjnych Gimnazjum nr 1 remont sali komputerowej, rozbudowa sieci 1220 zł 13

14 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Ekologiczne nr 3 komputerowej, naprawa sprzętu dokumentacja techniczna na wymianę stolarki drzwiowej, remont świetlicy szkolnej oraz gabinetu pedagoga, remont, malowanie i wymiana podłogi w gabinecie informatycznym, wymiana stolarki okiennej na korytarzach szkolnych (parter i I piętro) i klatkach schodowych, wymiana stolarki okiennej w świetlicy szkolnej, bibliotece szkolnej, sekretariacie, pokoju nauczycielskim, malowanie korytarza na II piętrze oraz gabinetów przedmiotowych, pokrycie dachu sali gimnastycznej papą termozgrzewalną malowanie 7 sal lekcyjnych i 2 szatni przy sali gimnastycznej, remont strefy wejściowej do budynku szkoły wraz z wymianą drzwi wejściowych, remont kotłów co zł zł ROK 2007 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Przedszkole Publiczne nr 1 Przedszkole Publiczne nr 2 Przedszkole Publiczne nr 3 wzmocnienie profili PCV w oknach w nowej części szkoły, wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły i gabinecie języków obcych (3 sztuki), montaż 4 parapetów wewnętrznych, wymiana okna w gabinecie matematycznym w starej części szkoły, cyklinowanie i lakierowanie korytarza w starej części szkoły, cyklinowanie i lakierowanie oraz renowacja ciągu komunikacyjnego starej części szkoły, adaptacja pomieszczeń szatni na bibliotekę, remont pieca co (wymiana palnika na gazowy), remont podłogi w gabinecie kształcenia zintegrowanego w starej części szkoły, renowacja drzwi wejściowych do starej części szkoły kolejny etap wymiany stolarki okiennej na PCV (37 okien), wymiana drzwi wejściowych do obiektu szkoły, remont chodnika przy budynku szkoły, montaż odpowietrzników w instalacji co wymiana zaworów hydrantowych w ilości 15 sztuk, wymiana rur wodociągowych, obudowa rur wodociągowych w szatni, roboty dekarsko-blacharskie wraz z wymianą pokrycia dachowego z blachy, malowanie dachu nad salą gimnastyczną, wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej, malowanie auli i małej sali gimnastycznej remont dachu budynku przedszkola wraz z wymianą rynien, wymiana stolarki okiennej i parapetów w całym przedszkolu, wymiana drzwi wejściowych oraz naprawa sprzętu wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach i pralni oraz wymiana wodnej sieci hydrantowej, remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej ZADANIE INWESTYCYJNE wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją etap I naprawa i wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach przedszkolnych, remont kwietników betonowych (II etap), modernizacja zmywalni, remont pralni i prasowalni oraz łazienki, miejscowa naprawa pokrycia dachowego, wyłożenie płytek ceramicznych w korytarzu przedszkola i części zł zł zł zł zł zł zł 14

15 Przedszkolu Publicznym nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Publiczne nr 7 Przedszkolu Publicznym nr 8 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Ekologiczne nr 3 gospodarczej budynku adaptacja strychu na magazyn podręczny, remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej, odprowadzenie wody deszczowej od budynku przedszkola, roboty dekarskie, wykonanie cokołu pod zł ogrodzenie i obłożenie go płytkami, wykonanie i montaż elementów ogrodzenia naprawa dachu wraz z uzupełnieniem rynien na budynku przedszkola, wymiana stolarki okiennej zł i montaż parapetów montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu, remont instalacji wodociągowej, zł remont sanitariatów oraz remont instalacji wodnej rozbudowa systemu alarmowego, wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacją termiczną dachu, wymiana instalacji odgromowej budynku dydaktycznego, roboty zł malarskie i malowanie podłóg oraz naprawa sprzętu remont korytarza orasz osadzenie 4 drzwi, rozbudowa systemu alarmowego, remont dachu budynku szkoły, opłata za nadzór nad wykonywanymi remontami, montaż drzwi, montaż zaworów grzewczych, zł modernizacja strefy wejściowej, modernizacja korytarza i pomieszczeń biblioteki szkolnej ZADANIE INWESTYCYJNE remont elewacji budynku (etap I ) zł remont kotła gazowego, remont gabinetów lekcyjnych, wymiana stolarki okiennej w ilości 12 sztuk okien PCV i 1 sztuki drzwi aluminiowych, rozbudowa systemu zł alarmowego, remont gabinetu lekarskiego, montaż drzwi, naprawa dachu, naprawa sprzętu szkolnego ROK 2008 PLACÓWKA ZADANIE KWOTA Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 konserwacja wykładziny podłogowej w gabinecie lekcyjnym, wykonanie projektu na wyburzenie budynku gospodarczego przy ul Ludowej, wymiana opraw oświetleniowych w budynku przy ul Ludowej, remont ciągów komunikacyjnych przy ul Waryńskiego 50, wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul Ludowej, cyklinowanie podłóg i malowanie 2 sal lekcyjnych przy ul Ludowej ZADANIE INWESTYCYJNE modernizacja i adaptacja budynku dla osób niepełnosprawnych wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy wejściu do szkoły, naprawa instalacji odgromowej oraz natężenia oświetlenia, wymiana instalacji wodnej zimnej i ciepłej wody, zakup żaluzji do klas na I piętrze i parterze szkoły, naprawa kserokopiarki wymiana stolarki okiennej na PCV (ostatni etap), wymiana zaworów grzejnych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul Żeromskiego 18, prace elektryczne w budynku przy ul Żeromskiego zł zł zł 15

16 modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej i w korytarzu, cyklinowanie i malowanie podłóg, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w nowym budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej we wszystkich zł pomieszczeniach świetlicy szkolnej, remont sanitariatów i szatni przy dużej sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa nr 10 remont wejścia głównego do budynku szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej w nowym budynku szkoły dochody własne wymiana 6 drzwi balkonowych z drewnianych na PCV 8200 zł w nowej części szkoły ZADANIE INWESTYCYJNE budowa boiska zł wykonanie projektu budowlanego na modernizację kuchni i instalacji sanitarnej, remont kuchni i zmywalni, modernizacja i wymiana instalacji gazowej, remont Przedszkole Publiczne Nr 1 podłóg w pomieszczeniach przedszkola oraz wymiana rur centralnego ogrzewania pod podłogami ZADANIE INWESTYCYJNE zakup zmywarki gastronomicznej oraz młynka do odpadów zł zł remont pomieszczeń kuchennych, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, remont instalacji wodnokanalizacyjnej zł w pomieszczeniach grupy Przedszkole Publiczne Nr 2 żłobkowej ZADANIE INWESTYCYJNE wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją-etap II, zł 7339 zł zakup zmywarki gastronomiczne naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach gospodarczych przedszkola, malowanie klatki schodowej w części gospodarczej budynku i remont instalacji wodnej, Przedszkole Publiczne Nr 3 naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach gospodarczych zł przedszkola, remont szatni ZADANIE INWESTYCYJNE modernizacja pokrycia dachowego zakup stołu gastronomicznego zł 5792 zł wymiana opraw oświetleniowych oraz remont zł Przedszkolu Publicznym nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ogrodzenia ZADANIE INWESTYCYJNE zakup patelni elektrycznej 5199 zł Przedszkole Publiczne nr 7 wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz naprawa sprzętu zł remont podłogi w holu przedszkola, wymiana grzejników żeliwnych po awarii, remont drzwi Przedszkolu Publicznym nr 8 wejściowych, malowanie sali wraz z cyklinowaniem podłogi oraz naprawa sprzętu zł ZADANIE INWESTYCYJNE modernizacja kotłowni i instalacji co zł naprawa i modernizacja centralnego ogrzewania Gimnazjum nr 1 i przyłącza wodno-kanalizacyjnego, instalacja hydrantowa w budynku dydaktycznym, demontaż i montaż grzejników, remont klatek schodowych 16

17 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w budynku szkoły, wykonanie drogi dojazdowej i parkingu na terenie szkoły, remont sieci wodociągowej i wykonanie nowego zewnętrznego przyłącza wody, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach strychowych ZADANIE INWESTYCYJNE budowa boiska wielofunkcyjnego adaptacja klasy lekcyjnej na siłownię, remont korytarzy szkolnych (II etap), malowanie świetlicy szkolnej, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, remont ogrodzenia z rekultywacją terenów przy obiekcie ZADANIE INWESTYCYJNE remont elewacji wraz z termomodernizacją budynku (etap II ) budowa kompleksu boisk częściowa naprawa dachu budynku szkoły, usunięcie awarii kotła co, remont 5 klatek schodowych i 7 gabinetów przedmiotowych, częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej zł zł zł zł zł zł 25 Zatrudnienie 251 Kadra pedagogiczna Do roku szkolnego 2007/2008, ilość nauczycieli w przedszkolach corocznie pozostawała niezmienna w stosunku do roku poprzedniego W związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w przedszkolach oraz potrzebą izacji grup zerowych 8-godzinnych w miejsce 5-godzinnych liczba nauczycieli wzrosła z 54 do 59 Tabela nr 16 Nauczyciele przedszkoli wg stopni awansu placówka stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby PP PP , ,09 11 PP PP 5 0, ,67 4 8,81 12 PP ,4 4 4,09 5 8,49 10 PP , ,09 10 razem PP 2,14 3 8, , , ,

18 Tabela nr 17 Nauczyciele przedszkoli wg wykształcenia placówka średnie kol nauczyc licencjackie magisterskie razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby PP PP , ,09 11 PP PP ,81 8 8,81 12 PP ,4 2 5,09 6 8,49 10 PP ,09 5 9,09 10 razem PP , , ,48 59 W szkołach prowadzonych przez Gminę Bielawa w roku szkolnym 2008/2009 proces dydaktyczny realizuje 212 nauczycieli zatrudnionych łącznie na 185,10 etatach Analizując zatrudnienie nauczycieli w aspekcie uzyskanych stopni awansu zawodowego należy stwierdzić, że największą liczbę stanowią nauczyciele dyplomowani, których liczba rośnie z roku na rok, za sprawą realizacji przez nauczycieli ścieżki awansu zawodowego W porównaniu z latami poprzednimi wzrosła liczba nauczycieli kontraktowych i stażystów, co oznacza, że pracę w szkolnictwie rozpoczynają nowi nauczyciele Tabela nr 18 Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wg stopni awansu placówka stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby SP , , ,61 41 SP 7 0,5 1 5, , ,51 39 SP , , ,89 46 razem SP 6,5 7 12, , , G ,76 7 9, ,64 25 G 2 0,5 1 3, , , ,35 38 G 3 1, , , ,10 23 razem G 2 3 7, , , ,09 86 razem SP i G 8, , , , , W aspekcie wykształcenia, największą liczbę stanowią nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i wynika to w dużej mierze z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 18

19 wykształcenia W Szkole Podstawowej nr 10 odnotowuje się 100% nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim, w pozostałych szkołach sytuacja taka nastąpi w niedługim czasie, ponieważ nauczyciele zobowiązani są uzupełnić swoje kwalifikacje Podwyższanie kwalifikacji pomaga nauczycielom w realizacji ścieżki awansu zawodowego oraz zapobiega utracie godzin potrzebnych do uzyskania wymaganego pensum godzin dydaktycznych Tabela nr 19 Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wg wykształcenia placówka średnie kol nauczyc licencjackie magisterskie razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby SP , , ,61 41 SP , ,51 39 SP , ,89 46 razem SP , , , G , , ,64 25 G , , ,35 38 G , ,10 23 razem G , , ,09 86 razem SP i G , , , Zmniejszeniu liczby oddziałów w szkołach towarzyszy zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli W roku szkolnym 2007/2008 łącznie w szkołach podstawowych i gimnazjach było ich 226, w roku szkolnym 2008/ Pracownicy niepedagogiczni Pracownicy administracji i obsługi w placówkach oświatowych zatrudniani są zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Burmistrza Bielawy w sprawie przyjęcia założeń do opracowania arkusza izacji szkoły na dany rok szkolny Zgodnie z w/w zarządzeniem etaty pracowników winno się planować: - w szkołach ze wskaźnikiem 0,375 etatu na oddział, - w przedszkolach 1,25 etatu na oddział, - w przedszkolach z grupami żłobkowymi 1,40 etatu na oddział W przypadku przekroczenia w/w wskaźnika należy zgodnie z w/w zarządzeniem stopniowo doprowadzać do jego osiągnięcia poprzez niezatrudnianie nowych pracowników w miejsce zwalniających się w sposób naturalny 19

20 Tabela nr 20 Liczba pracowników niepedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Bielawa placówka referent, sekretarka sekretarz rob gosp, sprzątaczka woźny, dozorca palacz kucharka intendent pielęgniarka opiekunka dziecięca razem l oddz wsk etat/oddz SP 4 1 4,5 1,5 0,5 7,5 19 0,395 SP ,429 SP ,458 G ,444 G ,429 G ,75 PP ,25 PP ,40 PP ,40 PP ,80 PP ,20 PP ,20 razem 8 41,5 15,5 0, ,5 159 Obsługę administracyjno-finansową gminnych placówek oświatowych prowadzi na mocy uchwały RM Bielawy Miejski Zarząd Placówek Oświaty Jest to ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie, ponieważ ogranicza wydatki związane z administrowaniem poszczególnych placówek oświatowych W celu usprawnienia systemu w 2006 roku zinformatyzowano system obsługi finansowej poprzez zakup programów pozwalających na elektroniczne projektowanie planów finansowych poszczególnych placówek oraz scalanie budżetów na poziomie u prowadzącego Tabela nr 21 Liczba pracowników MZPO placówka dyrektor główny księgowy specjaliści kierowca razem MZPO Dowożenie uczniów Dowożenie uczniów w gminie Bielawa odbywa się na podstawie art 17 ust 3a ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie ze stanowiskiem Rady Miejskiej Bielawy przyjętym wraz z podjęciem uchwał w sprawie likwidacji szkół podstawowych W I półroczu roku szkolnego 2008/2009 dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się na podstawie umów zawiązanych ze stowarzyszeniami, które dowoziły uczniów własnym środkiem transportu, 20

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Rozdział Szkoły Podstawowe Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2004 R. W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole.

Gmina Kępno jest organem dotującym: - 1 niepubliczne przedszkole. 8 września 2015 r. Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: - 5 przedszkoli samorządowych z siedzibą w siedmiu miejscowościach, - 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, - 9 szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH. w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie rok szkolny 2013/2014

PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH. w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie rok szkolny 2013/2014 PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie rok szkolny 2013/2014 PRIORYTETY PRACY 1 Systematyczna poprawa warunków lokalowych szkoły, dążenie do poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący. U Z A S A D N I E N I E Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych Mariusz Tobor Potencjalni uczniowie ludność w wieku 7-19 lat Ogólnodostępne szkoły dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009

Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1. Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy Finanse oświaty Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa Część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Na podstawie danych uzyskanych od Dyrektorów Szkół Podstawowych opracowała:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY O NA LATA

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY O NA LATA REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY O NA LATA 2000-2008 1.1. Reorganizacja sieci publicznych przedszkoli 1.2. Połączenie PP1 w Porajowie i PP2 w Sieniawce wraz z umieszczeniem ich siedziby w ZSP i

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 12 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 12 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sieradzicach. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł ---

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł --- Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1 Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz szatni WF 2 Zainstalowanie siatek ochronnych na oknach sali gimnastycznej Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty,

Zmiany w systemie oświaty, System oświaty Zmiany w systemie oświaty, Warszawa - 5 lutego 2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

www.6latki.szczecin.pl

www.6latki.szczecin.pl . Ankieta dla rodziców dzieci 6-letnich Cel: poznanie preferencji, obaw i oczekiwań rodziców 3 pytania: 1. Jakie mają Państwo oczekiwania wobec szkół podstawowych, w których naukę rozpoczynają 6-latki?

Bardziej szczegółowo

R O C Z N E S P R AW O Z D AN I E Z R E AL I Z AC J I B U DŻ E T U G M I N Y M I C H AŁ O W I C E W 2 0 0 9 R. W Z AK R E S I E E D U K AC J I.

R O C Z N E S P R AW O Z D AN I E Z R E AL I Z AC J I B U DŻ E T U G M I N Y M I C H AŁ O W I C E W 2 0 0 9 R. W Z AK R E S I E E D U K AC J I. R O C Z N E S P R AW O Z D AN I E Z R E AL I Z AC J I B U DŻ E T U G M I N Y M I C H AŁ O W I C E W 2 0 0 9 R. W Z AK R E S I E E D U K AC J I. W budżecie Gminy Michałowice na 2009 rok wydatki związane

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA

UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie na lata 2015-2017 Priorytety pracy. 1. Poprawa warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły oraz boisk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Załącznik nr1 do uchwały nr8/ z dnia 15 września 2011roku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Ptaszkowej na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, ul. Topolowa 22. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m

EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przekazuje informacje dotyczące stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK W sprawie : wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Dobczyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice z dnia sierpnia 2012 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. NR 45 w GDAŃSKU. w latach 2011 2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 w GDAŃSKU w latach 2011 2016 1 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty 2016 informacja wstępna. Szczecin, dn r.

Reforma oświaty 2016 informacja wstępna. Szczecin, dn r. Reforma oświaty 2016 informacja wstępna Szczecin, dn. 05.07.2016 r. ZAŁOŻENIA REFORMY 8-letnia Szkoła Powszechna z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV Likwidacja Gimnazjów 4-letnie Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym przez upowszechnienie jej osiągnięć i rozszerzenie oferty edukacyjnej. Systematyczne prowadzenie strony

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Koszt różnych rozwiązań organizacyjnych oświaty samorządowej Ewa Czechowicz Trzy sprzeczne ze sobą role: Funkcje subwencji Refundacyjna pokrywanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

I n fo r m a c j a o p r z y g o to w a n i u placówe k

I n fo r m a c j a o p r z y g o to w a n i u placówe k I n fo r m a c j a o p r z y g o to w a n i u placówe k o ś w i a to w yc h d o r o k u szko l n e g o 2015/2016 Opracowanie: Referent ds. organizacyjnych Biura Placówek Oświatowych - Łukasz Bławat Rok

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Lisewo

Zasady sporządzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Lisewo Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lisewo Nr 28/2015 z dnia 15.04.2015 r. Zasady sporządzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla placówek, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: Załącznik do Zarządzenia Nr 39 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 kwietnia 2011 roku. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ GMINY ZARSZYN W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: 1. Do 30 kwietnia 2011r. dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 25/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami w jednostkach oświatowych Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 I. NOWELIZACJE Ustawy 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA

2.2.2. EDUKACJA I NAUKA 2.2.2. EDUKACJA I NAUKA Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk.% Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 1. Zakup sprzętu artystyczno - dydaktycznego. 2. Wyposażenie zasobów

Bardziej szczegółowo