PROTOKÓŁ Nr XXII/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 27 października 2008 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XXII/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 27 października 2008 roku."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXII/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 27 października 2008 roku. Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz zakończono o godz Na ustawowy skład Rady Gminy : 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: -Pan Eugeniusz Gądek -Pan Andrzej Jasiński -Pan Jan Marek Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana. W sesji udział wzięli: 1) Radni Gminy Tarnowiec - wg załączonej listy obecności 2) Wójt Gminy - Krzysztof Szajnicki 3) Z-ca Wójta - Kazimierz Mika 4)Radca Prawny - Beata Lichosik 4) Skarbnik Gminy - Józef Oberc 5) Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec - wg załączonej listy obecności Ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana otworzył obrady XXII sesji Rady Gminy, powitał Państwa radnych, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził iż w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Ad 2. Ustalenie porządku obrad. Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad. Przewodniczący obrad pyta czy radni zgłaszają własne propozycje do porządku obrad. Nie zgłoszono. Rada przyjęła następujący porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja Pani Anny Surowaniec specjalisty doradztwa rolniczego z realizacji zadań za 2007 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok, b) uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków, c) dopłat do ceny 1m 3 odprowadzanych ścieków, d) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec, e) zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu montażu anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego. f)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

2 8. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2008/ Wolne wnioski i zapytania. 10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. Ad 3. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji. Radni nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący obrad stwierdza, że protokół został przyjęty. Ad 4. Interpelacje i zapytania radnych. Radny Marian Zoła zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy jest możliwość podłączenia do wodociągu gminnego mieszkańców z Sądkowej, którzy nie są przyłączeni m.in. Pan Gądek. Radny Marian Zoła powiedział, iż na zebraniu wiejskim mieszkańcy zarzucili mu, że podłączane są domy np. w Brzezówce. W związku z tym chciałby wiedzieć, czy jest możliwość podłączenia również mieszkańców z Sądkowej. Wójt Gminy odpowiedział, że wydajność studni w Dobrucowej jest taka a nie inna i boimy się podłączać więcej domów. Podłączane są wyłącznie pojedyncze, nowo wybudowane budynki. Pan Wójt wyjaśnił, iż nieprawdą jest, że podłączane są domy w Brzezówce. Być może w przyszłości, będzie możliwe podłączenie tych mieszkańców, ale gdy będziemy posiadać odpowiednie środki i będzie wystarczająca wydajność studni. Radny Krzysztof Mazur wniósł o interwencję w sprawie połatania drogi do Pana Polaka w Umieszczu. Radny Mazur zaznaczył, że droga ta jest w bardzo złym stanie, a do tej pory nie została poprawiona. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy na tej drodze trzeba położyć dywanik. Takich dróg jak ta w Umieszczu, które muszą zostać wyremontowane, jest bardzo dużo na terenie naszej Gminy. Pan Wójt wyjaśnił, że drogi wymagające natychmiastowej naprawy będą sukcesywnie remontowane w miarę posiadanych środków, aczkolwiek droga ta na pewno nie zostanie ujęta w tym roku. Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana zaznaczył, że w tym roku drogi już nie będą remontowane ze względu na brak środków, być może będzie to możliwe do zrealizowania w przyszłym roku. Zastępca Wójta Pan Kazimierz Mika powiedział, że posiada jeszcze kilka worków masy TARKAN i te pojedyncze, głębokie dołki zostaną załatane. Ad 5. Informacja Pani Anny Surowaniec specjalisty doradztwa rolniczego z realizacji zadań za 2007 rok. Realizując przyjęty porządek obrad sesji Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Annie Surowaniec, która przedstawiła informację z realizacji zadań za 2007 rok w przedmiocie doradztwa rolniczego. (Informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu). Przewodniczący obrad podziękował Pani Surowaniec za złożenie szczegółowych

3 informacji i poprosił zebranych o zadawanie pytań. Radna Irena Śmietana zapytała, czy na jedną Gminę pracownik doradztwa rolniczego. przydzielony jest jeden Pani Anna Surowaniec wyjaśniła, że struktura Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale sięga poziomu powiatów i gmin. W ramach Ośrodka funkcjonują w powiatach Zespoły Doradców, u nas z siedzibą w Jaśle ul. Słowackiego. W następnej kolejności z Zespołu Doradców kierowana jest jedna osoba świadcząca usługi doradcze w danej gminie. Sołtys wsi Glinik Polski Pani Małgorzata Machowska poprosiła o przybliżenie tematu dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Pani Anna Surowaniec oznajmiła, że ubezpieczenia upraw obowiązkowe są od 1 lipca 2008 roku. Obowiązek ubezpieczenia obejmuje co najmniej 50% powierzchni upraw, co wynika pośrednio z przepisów unijnych. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty to równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha. Opłata ta będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Pani Anna Surowaniec wyjaśniła, że uprawy rolne mogą być ubezpieczone od ryzyka związanego z wystąpieniem huraganu, powodzi, suszy, gradu, przymrozków wiosennych itp. Jeżeli rolnik nie dokona ubezpieczenia upraw rolnych to w razie kataklizmu nie uzyska zwrotu poniesionych kosztów. Ubezpieczenia te, jak na razie będą dotowane z budżetu państwa. Radny Stanisław Słupek w imieniu sołtysów Gminy Tarnowiec złożył Pani Surowaniec podziękowania za świadczenie usług doradczych rolnikom. Oznajmił, iż sprawdził w budżecie dochody z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości i tak wynoszą one odpowiednio 600tys złotych i 1 mln złotych. Pan Słupek zasygnalizował, że ubezpieczenia są bardzo drogie i nie wszystkich rolników stać na ich opłatę. Można by było nawet zapłacić te 2 Euro kary, ale gdy przyjdzie jakiś kataklizm to rolnik poniesie ogromne straty i nikt mu ich nie zwróci. Radny Słupek poruszył problem odłogowania pól. Zasygnalizował, że pola leżą odłogiem, a prowadzone są akcje humanitarne głoszące, że co 5 dziecko na świecie jest głodne. Powiedział, że na terenie naszej Gminy jest około 15 prawdziwych rolników, aczkolwiek ten fakt nie powinien dziwić, gdyż koszty produkcji rolnej są bardzo wysokie, a produkty rolne stosunkowo tanie. Radny Słupek zaproponował, aby problem ten skierować do władz na wyższym szczeblu. Pani Anna Surowaniec poruszyła, również temat kontroli powierzchniowej gospodarstwa. Wyjaśniła, że na terenie Województwa Podkarpackiego do przeprowadzenia kontroli zasadniczej uprawniona jest firma GEOKART. W kontrolach dotyczących płatności do gruntów rolnych osoba kontrolowana winna być poinformowana o zamiarze przeprowadzenia kontroli, jednak nie wcześniej niż 48 godzin przed planowaną kontrolą. Jeżeli chodzi o kontrole powierzchniowe to kontrolujący nie ma obowiązku informowania producenta, co oznacza, że kontrola może być przeprowadzona bez udziału producenta. Jeżeli rolnik jest obecny przy

4 kontroli to kontrolujący powinien okazać zlecenie przeprowadzenia kontroli i upoważnienie wydane przez Podkarpacki Oddział Regionalny. Protokół z kontroli należy dokładnie przeczytać i wnieść swoje uwagi. Pani Surowaniec zasygnalizowała aby z dużą ostrożnością podchodzić do kontroli gospodarstwa, pytać kto nas kontroluje i zawsze podpisywać protokół już wypełniony. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pani Surowaniec złożyła podziękowania Panu Wójtowi za zatrudnienie stażystów, którzy pomagali przy wypełnianiu wniosków. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki, który powiedział że podziękowania należą się Pani Annie Surowaniec za sumienną i rzetelną pracę oraz za czas, który poświęca rolnikom. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie wznowiono obrady. Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad. Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok, Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący obrad, który powiedział,,że przedmiotowy projekt był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany. W projekcie proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11000,00zł. z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz o kwotę 1000,00zł z tytułu darowizny Kółka Rolniczego w Potakówce. Jeżeli chodzi o zmianę planu wydatków to proponuje się zwiększenie o kwotę , 00zł z przeznaczeniem na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz pokrycie wydatków na zakup materiałów na wykonanie przystanków autobusowych. Wobec nie zgłoszenia uwag, przystąpiono do głosowania. ''za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie) zał. Uchwała Nr XXII/166/08 b) uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków, Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że projekt ten był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. W projekcie proponuje się ceny i stawki opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w wysokości 11,80zł./m 3 +VAT od gospodarstw domowych oraz 12,12zł./m 3 +VAT od pozostałych odbiorców. Jeżeli chodzi o ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków to cena kształtowała by się na poziomie 25,00zł./m 3 +VAT. Proponuje się aby stawka opłaty abonamentowej dla gospodarstw domowych jak i pozostałych odbiorców wynosiła 4,00zł/miesiąc +VAT. Przewodniczący obrad zaznaczył, że ceny i stawki opłat obowiązywały by od dnia 11 listopada b.r. przez okres 18 miesięcy. Przewodniczący obrad prosi o zadawanie pytań. Radny Andrzej Pętlak zapytał, czy stawka opłaty abonamentowej będzie naliczana

5 od 1 gospodarstwa czy od 1 licznika? Zastępca Wójta Pan Kazimierz Mika odpowiedział, że od każdego licznika będzie naliczana opłata stała. Więcej pytań nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania.. ''za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie) zał. Uchwała Nr XXII/167/08 c) dopłat do ceny 1m 3 odprowadzanych ścieków, Przewodniczący obrad zaznaczył, że projekt przedmiotowej uchwały również był omawiany na posiedzeniu Komisji i został pozytywnie zaopiniowany. Proponuje się aby ustalić dopłatę do 1m 3 odprowadzanych ścieków w wysokości 6,00zł/m 3 +VAT dla gospodarstw domowych jak i pozostałych odbiorców. Wobec nie zgłoszenia uwag, przystąpiono do głosowania. ''za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie) zał. Uchwała Nr XXII/168/08 d) odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec, Przewodniczący obrad wyjaśnił, że projekt ten dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,27 ha położonej w Sądkowej. Cena przedmiotowej działki wynosi 6000,00zł, a środki na jej zakup zostały zabezpieczone w budżecie Gminy. Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. ''za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie) zał. Uchwała Nr XXII/169/08 e) zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu montażu anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego. Przewodniczący obrad powiedział, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji i opinie wszystkich Komisji są pozytywne. Przedmiotem uchwały jest zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu zainstalowania anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego na budynku Szkoły Podstawowej w Umieszczu. Proponuje się aby przy zawarciu umowy najmu odstąpić od obowiązku przetargowego. Wobec nie zgłoszenia uwag, przystąpiono do głosowania. ''za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie) zał. Uchwała Nr XXII/170/08 f)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana. Zaznaczył, że jest to kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości. Opracowanie i zatwierdzenia takiego Planu jest niezbędne aby móc starać się o środki finansowe w ramach,,programu Obszarów Wiejskich 2007-

6 2013''. Głos zabrał radny Marian Zoła, który na ręce Pana Wójta złożył podziękowania Panu Bogdanowi Wiśniowskiemu inspektorowi ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowanie tego Planu. Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania. ''za'' uchwałą głosowało 12 radnych (jednogłośnie) zał. Uchwała Nr XXII/171/08 Ad 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana powiedział, że do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym obowiązani byli radni, wójt gminy, sekretarz, skarbnik, dyrektorzy szkół oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonywały osoby, którym złożono oświadczenia majątkowe oraz Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń obowiązany jest w terminie do dnia 30 października przedstawić informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły po terminie oraz o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach. Przewodniczący Rady oznajmił, że wszystkie osoby, które były obowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych dokonały tej czynności w terminie. Złożone dokumenty były rzetelnie wypełnione, stwierdzono jedynie niewielkie uchybienia np. nie wskazanie miejsca położenia gospodarstwa czy brak podpisu na kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). Ad 8.Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2008/2009. Realizując przyjęty porządek obrad sesji Przewodniczący obrad udzielił głosu Zastępcy Wójta Panu Kazimierzowi Mice, który przedstawił informację o zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2008/2009. (Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2008/2009 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) Powiatowy Zarząd Dróg nie podał jeszcze nr telefonu pod którym będzie można uzyskać informacje o sytuacji na drogach powiatowych. Zastępca Wójta zaznaczył, że nr telefonu zostanie podany w późniejszym terminie i wówczas poinformowani zostaną radni i sołtysi wsi. Jeżeli chodzi o utrzymanie dróg gminnych to śliskość drogowa będzie zwalczana poprzez sypanie żużlem, który został zgromadzony w ilości 500 ton. W ubiegłych latach były protesty mieszkańców zwłaszcza z Tarnowca, że sypiemy żużlem, ale np. droga Pod Lipami jest to droga powiatowa i nie mamy obowiązku zwalczać śliskości na tej drodze. Zastępca Wójta powiedział, że przygotowane są również płotki przeciwśnieżne, które będą ustawiane przy dogach gminnych: Wrocanka Umieszcz, Umieszcz Podlas, Wrocanka Porąbka. Przy drogach powiatowych mieszkańcy mogą sobie zabrać płotki i samodzielnie ustawić. Pani sołtys z Sądkowej zapewniła, że mieszkańcy samodzielnie ustawią płotki w Sądkowej. Będą odśnieżane parkingi przy kościołach, Domach Ludowych i szkołach.

7 Jeżeli chodzi o utrzymanie chodników w okresie zimowym to chodnik w Tarnowcu od stacji PKP do Ośrodka Zdrowia będzie posypywany piaskiem, a chodnik koło szkoły będą odśnieżać pracownicy zatrudnieni w szkole. Radny Andrzej Pętlak zapytał, kto będzie odśnieżał pozostałe chodniki np. w Umieszczu. Zastępca Wójta Pan Kazimierz Mika odpowiedział, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli posesji wzdłuż których te chodniki są położone. Poruszony został również temat odbioru odpadów komunalnych. Zastępca Wójta powiedział, że odbiór odpadów wielkogabarytowych został już ujęty w harmonogramie na październik. Nie będzie jednak jeździł samochód o stałych terminach taj jak przy odbiorze śmieci, lecz mieszkaniec posiadający odpady wielkogabarytowe winien ten fakt zgłosić sołtysowi wsi. Zastępca Wójta zaznaczył, że można przekazywać telewizory, nie będą natomiast odbierane lodówki ze względu na zawartość freonu. Należy się zorientować w punktach sprzedaży sprzętu AGD i być może oni odbierają taki sprzęt. Również jeżeli ktoś posiada do wyrzucenia szafki, bez zawartości kleju, które mogą być spalone w piecu to należy to uczynić. Jest jeszcze zbyt mało opon złożonych koło hydroforni w Dobrucowej. Tak więc jeśli ktoś posiada jeszcze opony to należy je przekazać jak najszybciej. W podsumowaniu omawianych spraw Zastępca Wójta zwrócił uwagę, aby zlecenia na prace wykonywane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej były składane na piśmie. 9.Wolne wnioski i zapytania. Głos zabrał Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki, który przedstawił rozliczenie Umów zawartych pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec w sprawie udzielenia pomocy finansowej : -umowa zawarta na kwotę 30tys. zł na likwidację skutków klęsk żywiołowych na drodze powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski zostało 5 928,40zł. -umowa zawarta na kwotę 250tys. zł na remont drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik Glinik Polski oraz chodnik przy drodze powiatowej Nr 1847R Szebnie Tarnowiec Jedlicze pozostało ,00zł. -umowa na kwotę 30 tys. zł na likwidację skutków klęsk żywiołowych na drodze powiatowej Nr 1884R Łężyny Łajsce kwota została wykorzystana w całości. Łącznie pozostało niewykorzystanych środków w wysokości ,40zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle proponuje, aby przeznaczyć pozostałe środki na remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze. Wójt Gminy poruszył temat zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu. Wyjaśnił, że dotychczasowy czas pracy jest niezgodny z przepisami Państwowej Inspekcji Pracy, a ponadto mieszkańcy gminy zdecydowanie rzadziej odwiedzają urząd w godzinach popołudniowych. W okresie wymiany dowodów osobistych, popołudniowe godziny pracy zdawały egzamin, ale w chwili obecnej ludzie przychodzą w poniedziałek o 7 00 rano i są zdziwieni, że urząd pracuje od 9 30.

8 Głos zabrała radna Zuzanna Lesikiewicz, która powiedziała, że w sezonie jesienno- zimowym urzędowanie do godziny nie zdaje egzaminu gdyż wcześnie robi się ciemno. Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli zostaną zmienione godziny pracy urzędu to już na stałe, a nie tylko na sezon jesienno zimowy. Zebrani nie zgłosili sprzeciwu. Wójt Gminy poinformował, że od dnia 1 grudnia 2008r. Urząd Gminy w Tarnowcu będzie pracował od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 15 do Pan Wójt poinformował również zebranych, że w dniu 10 listopada b.r. Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień ten będzie dniem wolnym od pracy w zamian za dziań 1 listopada Wszystkich Świętych. Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana udzielił głosu Panu Bogdanowi Wiśniowskiemu inspektorowi ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, który złożył krótką informację z realizacji bieżących zadań. Przypomniał, że realizowany jest projekt ''Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu, który został złożony w ramach Działania 9.1, Poddziałanie Priorytetu nr IX PO KL. W ramach realizacji niniejszego projektu poszerzona została oferta edukacyjna Publicznego Przedszkola w Tarnowcu, wprowadzone zostały dodatkowe zajęcia z zakresu: rytmiki, języka angielskiego oraz konsultacje z psychologiem i logopedą. Pan Bogdan Wiśniowski zaznaczył, że przygotowana i uchwalona została Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata oraz Plany Odnowy Miejscowości 5 sołectw. Uzyskaliśmy ponadto datację w wysokości 47 tys. złotych na wykonanie zabiegów chirurgiczno pielęgnacyjnych i nasadzeń drzew rosnących w Alei Lipowej w Tarnowcu. W chwili obecnej będziemy składać dokumenty o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. Celem tego projektu jest rozwój młodzieżowej współpracy polsko słowackiej. Młodzież będzie w ramach wspólnych wycieczek i imprez turystycznych poznawać atrakcje turystyczne, przyrodnicze, funkcjonowaniu Transgranicznego Centrum Współpracy Turystyczno- Kulturalnej w Tarnowcu. Wyposażenie Centrum w sprzęt turystyczny umożliwi organizację wycieczek młodzieży słowackiej w Polsce. Zakup wyposażenia obejmie m.in. 25 szt. rowerów turystycznych, 25 śpiworów, 25 krzesełek, laptop i projektor multimedialny. Całkowity koszt tego projektu wynosi 500 tys. złotych z czego nasz wkład własny stanowić będzie 15%. W ramach Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata będziemy się starać o uzyskanie środków na odnowienie rynku oraz wyremontowanie placu postojowego koło przedszkola. Pan Wójt zaznaczył, aby pamiętać, że są to konkursy i czasami braknie kilka punktów i projekt jest odrzucany. Pan Bogdan Wiśniowski omówił również Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, którego nabór ogłoszony zostanie r. Celem Programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wyjaśnił, że program realizowany będzie w latach , a dofinansowanie może

9 wynosić do 50%. Pan Wójt zasygnalizował,,że warunki jakie należy spełnić przy przystąpieniu do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych są bardzo rygorystyczne. Głos zabrała Pani Małgorzata Machowska sołtys wsi Glinik Polski powiedziała, że nadal nie posiada kluczy do pomieszczeń gospodarczych w Domu Ludowym. Zaznaczyła,iż jako zarządca budynku chce się wywiązywać ze swego obowiązku, a brak kluczy jej tu utrudnia. Radna Zuzanna Lesikiewicz zaznaczyła, że może należało by wymienić zamki. Pan Wójt wyjaśnił, że zostało skierowane pismo do Pana Skowrona z prośbą o przekazanie kluczy Pani Sołtys. Zaplanowane jest również zebranie wiejskie w Gliniku Polskim na dzień 13 listopada b.r. i jeśli nie dojdziemy do porozumienia to będzie konieczna wymiana zamków. 10.Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana zamyka jej obrady, dziękuje wszystkim za przybycie. Protokołowała: Elżbieta Kania Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Śmietana

10 Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XXII/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia r. Gmina Tarnowiec podobnie jak powiat jasielski i województwo podkarpackie charakteryzuje się rozdrobnionym rolnictwem. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w gminie Tarnowiec wynosi 1,50 ha., w województwie podkarpackim 4,38 ha, a w kraju kształtuje się na poziomie 9,91 ha. Dysponujemy terenami, które należą do czystych ekologicznie i w porównaniu z innymi regionami kraju zachowały jeszcze najmniej zanieczyszczone środowisko przyrodnicze, co stwarza sprzyjające warunki do prowadzenia gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Na wsi zamieszkuje 68,5% ludności powiatu. Tak duża koncentracja ludności w małych gospodarstwach wpływa na niski poziom dochodów z poza rolniczej działalności. Zwykle praca w gospodarstwie stanowi dodatkowe źródło utrzymania. Jedną z form działalności dodatkowej w gospodarstwie jest prowadzenie agroturystyki. Walory przyrodniczo krajobrazowe oraz czyste środowisko, dużo niewykorzystanej siły roboczej stwarzają korzystne warunki dla jej rozwoju. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 35 gospodarstw agroturystycznych natomiast w gminie Tarnowiec są 2 takie gospodarstwa. Jest to mała liczba w stosunku do ilości gospodarstw, które mogłyby prowadzić tego typu działalność. Co roku zwiększa się zainteresowanie rolników tą formą dodatkowego źródła dochodu i są rejestrowane nowe gospodarstwa podejmujące tę działalność. Czyste środowisko, duża ilość rąk do pracy stwarzają korzystne warunki do propagowania metod produkcji żywności przyjaznych dla środowiska. Jedną z nich jest prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi. Z każdym rokiem wzrasta ilość gospodarstw prowadzących produkcję rolniczą metodami ekologicznymi. Największe zainteresowanie tymi metodami produkcji występuje w gminie Krempna i Nowy Żmigród. Tam też znajdują się gospodarstwa prowadzące produkcję towarową głównie produkcję mleka. W gminie Tarnowiec jest jedno gospodarstwo prowadzące produkcję rolniczą metodą ekologiczną. Podstawowe kierunki produkcji zwierzęcej to chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. W 2007 roku wypadły z produkcji towarowej mleka gospodarstwa, które nie dostosowały się do wymogów sanitarno weterynaryjnych. Część tych gospodarstw zmniejszyło pogłowie bydła mlecznego przeznaczając produkcję mleka na samozaopatrzenie, część zlikwidowała krowy. Obserwuje się stały spadek liczby gospodarstw jednokrowich.

11 Niewielka część tych gospodarstw przestawiła się na chów bydła opasowego. Zwrócić trzeba także uwagę na drastyczne zmniejszenie cen skupu cieląt (ceny spadły o ok. 40% w stosunku do roku 2006); zaś cena wołowiny w tym młodego bydła rzeźnego od kilku lat nie zmienia się stąd małe zainteresowanie produkcją młodej wołowiny. Z drugiej strony wzrasta pogłowie krów mlecznych w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka ( rolnicy dokupują kwoty mleczne) -cena mleka za 1 kg płacona przez największego odbiorcę na terenie powiatu jasielskiego OSM Jasienica Rosielna w końcu roku 2007 wynosiła średnio 1 zł/kg. Niskie ceny skupu świń w zestawieniu z wysokimi cenami zbóż spowodowały zmniejszenie pogłowia trzody. Większe gospodarstwa trzodowe nastawione są na produkcję prosiąt, które często wychodzą poza obręb gminy Tarnowiec i powiatu. Produkowane tuczniki zbywane są w ubojniach na terenie powiatu : Dobrucowa (gmina Tarnowiec) i Frysztak. Produkcja roślinna główne kierunki to produkcja zbóż i ziemniaków, roślin pastewnych i rzepaku. Obserwuje się tendencje wzrostu upraw w strukturze zasiewów. Sprzyjają temu wysokie ceny skupu zbóż w całym 2007 roku. W 2008 roku rolnicy nie mieli problemów ze zbytem zbóż pod warunkiem, ze oferowany produkt był odpowiedniej jakości. Ziemniaki zbywane są w obrocie sąsiedzkim i na targowicy, także bezpośrednio do hurtowni. Doradztwo rolnicze ukierunkowane jest przede wszystkim na potrzeby i możliwości rolników w tym: wykorzystywanie funduszy unijnych wspierających rozwój produkcji rolniczej i przedsiębiorczości, organizację poszczególnych rynków rolnych; dostosowanie gospodarstw do warunków zasady wzajemnej zgodności, doradztwo technologiczne, doradztwo związane z gospodarstwem domowym i sprawami socjalnymi wsi. W zakresie wykorzystywania funduszy unijnych PODR Boguchwała pomaga rolnikom wypełniać wnioski i plany dla poszczególnych działań. W 2008 roku powołując się na ustawę o doradztwie rolniczym wypełnianie wniosków i planów pod szczególne działania PROW wykonywane jest za odpłatnością. Odpłatność dotyczyła także wypełniania wniosków o płatności obszarowe. Zainteresowanie różnymi formami wsparcia finansowego w ramach PROW jest duże. Jednak wymogi dla poszczególnych działań są bardzo wysokie co w efekcie powoduje, ze niewielu rolników korzysta z uruchamianych sukcesywnie działań. Przykład : dla modernizacji gospodarstw rolnych potrzebna jest odpowiednia skala produkcji wyrażona standardową nadwyżka bezpośrednią w wysokości 4 ESU, dla działania młody rolnik przejęcia gospodarstwa o powierzchni minimum równej średniej krajowej tj.9,91ha; dla

12 działanie renty strukturalne następca musi mieć kwalifikacje rolnicze (wykształcenie rolnicze lub staż pracy mierzony płatnością KRUS jako domownika). Działanie,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'' dostępne było tylko dla płatników KRUS z mocy ustawy. Większym zainteresowaniem rolników cieszyła się oś 2 PROW tzw oś środowiskowa. W gminie Tarnowiec 4 gospodarstwa uczestniczyły w programach rolno środowiskowych. Realizacja programów rolno środowiskowych to możliwość uzupełnienia budżetu niewielkich gospodarstw rolnych; dodatkowo są to działania, które związane są z gospodarowaniem przyjaznym dla środowiska naturalnego, zatem efekt jest niewymierny, a jednocześnie ważny dla wszystkich mieszkańców wsi, a także miast. Jednym z wielu kierunków działań PODR Boguchwała w tym także ZD Jasło jest prowadzenie działalności szkoleniowej. Na przełomie 2007 i 2008 roku były realizowane 3 duże projekty szkoleniowe. -Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie dopłat bezpośrednich, Na terenie Gminy Tarnowiec były organizowane 3 szkolenia w tym 2 w miejscowości Tarnowiec i 1 w Gliniku Polskim. W szkoleniach uczestniczyło 75 osób. -Upowszechnianie wiedzy z zakresu działań objętych PROW wśród rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Przeprowadzono 5 seminariów z udziałem 125 osób i 4 warsztaty z udziałem 40 osób. Uczestnicy szkoleń, warsztatów czy spotkań informacyjnych otrzymali stosowne ulotki propagujące poszczególne działania PROW. -Ponadto prowadzone są szkolenia lektorskie dla rolników dotyczące technologii produkcji, organizacji rynków rolnych w tym dostosowanie do nowego prawodawstwa unijnego, szkolenia dotyczące spraw związanych z wiejskim gospodarstwem domowym. Wielkim wyzwaniem w najbliższej przyszłości dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie będzie dostosowanie gospodarstw do zasady wzajemnej zgodności. PODR Boguchwała podjął akcje informacyjno - szkoleniową dla zainteresowanych rolników.

13 Liczba wniosków złożonych w Biurze Powiatowym ARiMR w Jaśle (działania PROW ) z Gminy Tarnowiec w 2007 i 2008 roku ( stan na r.) Lp. Gmina Renty strukturalne Zalesianie gruntów rolnych Program rolnśrodowiskowy Łącznie 1. Tarnowiec Powiat Jasielski Źródło: dane Biura Powiatowego w Jaśle Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury krajowej. Podstawowa wysokość wynosi 896,19 zł, tj. 150% najniższej emerytury. Wysokość renty strukturalnej może zostać zwiększona o 597,46 zł, tj 100% kwoty najniższej emerytury, jako dodatek na małżonka, oraz o 89,62 zł tj. 15% kwoty najniższej emerytury, jeżeli rolnik przekaże gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha osobie w wieku poniżej 40 roku życia. Wysokość wsparcia podlega sumowaniu, z tym, że łączna wysokość pomocy nie może wynosić więcej niż 1583,27 zł, tj. 265 % kwoty najniższej emerytury. Ilość złożonych wniosków i kwota dofinansowania Działanie 121 ''Modernizacja gospodarstw rolnych'' Gmina Ilość Złożone wnioski Wnioskowana kwota dofinansowania Tarnowiec ,00 Powiat Jasło / Razem ,80 Źródło: dane Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Działanie 121 ''Modernizacja gospodarstw rolnych'' przeznaczone jest na wsparcie gospodarstw rolnych w zakresie inwestycji związanych z działalnością rolniczą. Najwięcej wniosków złożyli rolnicy z Gminy Krempna na kwotę dofinansowania ,00zł.

14 Liczba złożonych wniosków o płatności obszarowe w latach w Gminie Tarnowiec. Rok Liczba wniosków W 2008 roku rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności: 1) jednolitą płatność obszarową (JPO) - 339,30 zł/ha 2) krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO) 269,34 zł/ha Specjalista Doradztwa Rolniczego Anna Surowaniec

15 Załącznik Nr 2 do protokołu Nr XXII/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia r. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2008/2009 Powiatowy zarząd Dróg w Jaśle informuje, ze w sezonie 2008/2009 zimowym utrzymaniem dróg objętych zostało 366,1 km dróg powiatowych. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle. Opis standardu zimowego utrzymania Zasady odśnieżania: Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zjeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny - do 24 godzin. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą się tworzyć zaspy powodujące utrudnienia czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek. Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg na terenie Jasła jezdnia ulic będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszarstniającą o zawartości soli 20%. Poza miastem jezdnia dróg będzie posypywana 4% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak: -skrzyżowania z drogami publicznymi, -skrzyżowania z torami kolejowymi, -odcinki o pochyleniu ponad 4%, -zatoki i przystanki autobusowe, -odcinki na długości mostów, -odcinki w obrębie stromych skarp.

16 W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu. Na drogach powiatowych, przyjętych do zimowego utrzymania, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu. Ze względu na ograniczone środki finansowe, w warunkach zimowych średnich, na drogach powiatowych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 3 00 a W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości. W porze nocnej nie będą prowadzone roboty przy zimowym utrzymaniu dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przypomina, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132, poz.622 ze zmianami/- oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomoscui należy do obowiązku właścicieli nieruchomości wzdłuż której są te chodniki położone /art.5, ust.1 pkt 4/; oraz że oczyszczenie przystanków ze śniegu i lodu należy do obowiązku jednostek użytkujacych tereny komunikacji publicznej /art.5, ust.3/. Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, ze jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachwania szczególnej ostrożności kierowców. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle apeluje, iż jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących warunków atmosferycznych.

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BOGUCHWALE - ZESPOŁ DORADZCÓW W JAŚLE Powiat jasielski podobnie jak województwo podkarpackie charakteryzuje się rozdrobnionym rolnictwem. Znajduje się tutaj ok.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Międzyborzu odbytej w dniu 8 października 2014 roku

Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Międzyborzu odbytej w dniu 8 października 2014 roku Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Międzyborzu odbytej w dniu 8 października 2014 roku Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Obecnych radnych - 14 Nieobecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LI/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 8 września 2010 roku

PROTOKÓŁ Nr LI/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 8 września 2010 roku PROTOKÓŁ Nr LI/10 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 8 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków.

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. Protokół Nr III /2010 z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku.

Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. 1 Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 listopada 2013 roku. Do pkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/22/08 zawarte w dniu 5 stycznia 2009 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08

POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 POROZUMIENIE NR SP.DT.5548/21/08 zawarte w dniu 15 grudnia 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy: Zarządcą dróg powiatowych Zarządem Powiatu Wrocławskiego Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/13. Odn.pkt1

PROTOKÓŁ Nr 1/13. Odn.pkt1 PROTOKÓŁ Nr 1/13 z posiedzenia wspólnego Komisji Samorządów, Prawa i Porządku Publicznego, Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej z Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r.

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. OR.II.0012.7.2016 Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. Komisje spotkały się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/09 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 28 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/09 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 28 września 2009 roku. PROTOKÓŁ Nr XXXIV/09 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 28 września 2009 roku. Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.14 00 zakończono o godz. 16 30. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz. 10 00-13 00 w Muzeum w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku.

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. I. Obecni: 1. Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/16 z posiedzenia Komisji Środowiska z dnia 29 września 2016 roku

Protokół nr 10/16 z posiedzenia Komisji Środowiska z dnia 29 września 2016 roku BROI.0012.5.4.2016 1) Otwarcie obrad Komisji. Protokół nr 10/16 z posiedzenia Komisji Środowiska z dnia 29 września 2016 roku Pan Tomasz Jezierski Przewodniczący Komisji Środowiska dnia 29 września 2016

Bardziej szczegółowo